Goudsche Courant, zaterdag 20 september 1941

22Septemberi94i IsÉEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN = ku Ko 207 t Portnktiifaig 484N Chefredacteur P TEETEB Oouda 5 UDSCHE COIBANT T i f 4 t 1 LL2 K t ee van Azof bereikt Het E geliche blad Sunday Times ve tlaan in zyn hoofdartikel o a dat de positie der Sovjets zeer emstif is Er staan ons nog angstige weken t wachten zoo schrijft het blad Wy on Amerika moeten thans de groote leem ten aanvullen welke n de Sovjet pro ductie rijn ontstaan V rv igens levert het Engelsche blad critiek cp het on gepaste optimisme met betrekking tot het weerstandsvermogen der Sovjets Het blad schrijft Men is geneigd te vergeten dat de weerstand der Sovjets in werkelijkheid verlengd wordt door ongelooflijke offers aan menschen er gebied en men koestert de vage verwachting dat dit op den duur zoo kan doorgaan Een ernstig uur is tha s voor ii rin penaderd zoo tc uit hSt ulad a ma het de Britsche regeering aansp ort een tsaie en positieve poiiti k ti voeren In een voor de oyerzeesche gebieden bestemde uitzendiiïg van de Londensche radio heeft Roticrt Eraser verklaard dat de toestand aan het Sovjetfront ernstiger is dan een week geleden Het Duitsehe offensief duurfin alle hevigheid voort en de Duitschers schiinen niets uitgeput te zyn Vervolgens wees de woordvoerder er op dat voor de bolsjewisten in de Westelijke Ookraine do hel t van de staalproduct e verloren is gegaan en dat de productie in Leningrad moeilijker is geworden Ook de toestand in de Oo set i k Oekraïne is naar de mecning van Eraser ernstiger geworden Kuim 150 000 gevangenen bij Klef j g eilanden Oe el en Moon bezet diging in Noordelijke ie ineengestort 1 vw het Duitsche Afnka corps en soldaten lilt lichten de in de haven van Bardia troepentrans portschepen Besprekingen van i Roosevelt conVooieering over den geheelen atlantischen OCEAAN President Roosevelt heeft Zaterdagmiddag besprekingen gevoerd met staatsM ietaria Hpll en met den chef van de marineoperatieafdeeling admiraal Stark aldus meldt de NewYork Herald Tribune uit Washington Volgens bet blad zijn toonaangevende waarnemers van meening dat deze besprekingen voorloopers zijn van een bekendmaking betreffende nieuwe acties van de Amerikaansche vloot tegen schepen der spil op den Atlantischen Oceaan De N e w York Post meldt uit Washington dat de Amenkaansche vloot schepen van alle naties met in begrip van de oorlogvoerende die Amenkaansch oorlogstuig vervoeren m con ooi zal nemen zoolang de schepen zich bevinden m wateren die vitaal zijn voor de defensie van de Ver Staten Er is niet gedefinieerd hoe ver deze wateren zich uitstrekken om den Duitschers geen aanwijzingen te geven maar er zijn gegevens voorhanden die er op wnzcn aldus het blad dat de convooieermg zich uitstrekt over den geheelen Atlantischen Oceaan en niet alleen tot IJsland Senator Wheeler heeft verklaard dat het bevel tot vuren van Roosevelt ertoe bijdraagt het gerucht te bevestigen dat Churchill Roosevelt by de recente conferentie er op gewezen heeft dat Engeland gedwongen zal zyn vrede te sluiten wanneer de Amenkaansche vloot met binnen 60 dagen aan den oorlog zou deelnemen De Galapagoseilanden De Times Herald deelt mede dat de Amerikaansche regeering thans middelen en wegen heeft gevonden om de aan Ecuador behoorende strategisch belangrijke Galapagoseilanden onder haar controle te krijgen nadat een rechtstreeksch verwerven psycho logisch ongunstig was gebleken De Pacific Development Company is opgericht welke op het Galapagoseiland Albemarie byna onbeperkte rechten zal genieten Roosevelt te Washington teruggekeerd iffUcht CMa on ROMen 1 d fi IkMiw UaliK J M ip lxvel van de Duit tét tMnueht maakt d d Zon ItTbitMl in lm Zuideliiken vleugel M M Düttschp aanvalsfront is ji Zn Tu Azof bereikt De nmifili hlerioe was het heftia finden van een infanteMhUt H den overtocht over tÊ tmitn benedenloop van de Mipr H Berislaf op 60 km ten 10 na Cherson onder de moei owtandlgheden voltroktaMiobiiks alle tegenaanvaltaiAutehaafd had tinnieUging van den In het IM lm Oosten en ZnidOos lana Bef ingesloten tegen Ut voort De Duitsehe I kwUei die uit het Westen Brf wiran binnengedrongen llltlb Dnjepr naar het OosAapieniU en hebben rich verMJfil met de strijdkrachten die mr de Desna uit het Noorden ladeo ungcvallen Felle doorknikpciingen van den vijand lUikten 0e aantallen van gempnea eo buit nemen ieder WiM leoliedn der marine xUn diep kwiedrwgen in de Finsche M ilj versterkten den gordel iniJMB en beveiligden de ten de Btltische eilanden ingeWte pentles HetliBlitwapfn heeft ten N W de Krim e n patrouilleboot W linken jebracht een kanon beolen dri opvaardcrs met kWul M 0OO brt inhoud ter bomtreffeis werden get ep een Sovjettorpedoboot J WSmOEUNCSSLAG BIJ KIEF Wrliewl der Duitsehe weer lil bekend 1 verloop van den ten Oosten w Ua den gang zijnden onisin I hebben hatjeger van gene J nchalk n Reichenau en neiers van de kolonels ge alelst en Guderian sterke den omsingelden vijand reeds Uians ruim 150 000 t Waaengcbracht benevens Jr fffaa onnen en een onover WeUieid ander oorlogs Biemaakt Het uiteen 2 deelen van den Ijaed is in vollen gang itfkS allen gevangenen Illn Ü wa ht warden I éS weermacht deelt wlS samenWferking hebiiB van leger luchtmacht 2l belangrijk succes f an de hoofdstad van 1 2 vastberaden aanval ge f Oesel twee eilanden P L lijn daardoor hecht Ty PP het Westelijk deel £ lich nog slechts w b van het garnizoen i vernietiging kan elk Wwaebt worden WSCHE OPEBATIEPLAN AOuitsche operaüfplan dat ÏTSS s voorin veldl Oosten verneemt het ki algemeen welmgek j3 l t reed thans de gej tt met betrekkel k gerin iiiSS t H doel van eBi bestaat in de müi u en Sovjetf WiiH efeiken van dit doelW 1 ïoorwaardeo worden S mpnschenmatcriaal vaèmïf die m vroegere oor Ssuttclyk werd gehou jj s de acties loolang rden tot alle opgemtJ het verloop der ge gevangen genomen veld ziSn bUjven üg van de Italiaansche gezonken Engelsche Orbis HoUand Het oorlógsmafeneel van denvijand moet in 7A groot mogelijke hoeveelheid buitgeiffaakt resp vernietigdvorden Het economische oorlogspotentieel van den vijand nfbet op zoo beslissende wijze verzwakt worden datde vijant niet meer in staat is tot hetuitvoeren van doeltreffende grooteoperatiets als gevolg van een gebrekaan voldoende nieuw oorlogsmaterieel 4 De verkeerswcgerii vooral echtter het optreden van de vyandelijke luchtmacht moeten zoo duurzaam vernield worden dat een geregelde samenwerking in het bestek der oorlogsindustrie en tusscheni deze industrie en de ravitailleeringsorganisaties van het Sovjetleger onmogelijk wordt 5 Door het uitschakelen van belangrijke centra van bestuur deels door luchtaanvallen moet het gecentraliseerde systeem der Sovjet Unie verlamd worden Haar de opvatting in welirgelichte kringen te Berlijn neemt het aantal aanwijzingen toe dat reeds thans de voornaamste onderdeelen van dit operatieplan zijn vervuld Men gelooft derhalve dat aan de verwachtingen van dehs jand wat betreft het slechter wordehv van de weersomstandigheden of deivwinter de bodem is ingeslagen omdaTthans reeds de bovengenoemde doelstelling is bereikt In dit verbard hecht men aan de omsingeling van de armeeën van Boedjenny de grootste beteekenis Naar het D N B in aanvulling hierop nog vcrr emt zijn de ten Oosten van Kief Uitgevoerde omsir geIingsoperaties t rfcultaat van een zeldzaam koen besluit Toen het bevel tot den opmarsch werd gegeven waren de voor deze operaties in den strijd geworpen Duitsehe legeronderdeelen in het bijzonder de pantserformaties vierhonderd kilometer van elkaar verwijderd hetgeen overeenkomt met den afstand Berlijn Dantzig De beide wiggen bestaande uit pantserwagens naderden elkaar met een groote marschsnelheid Op de bataljons gemotoriseerde infanterie volgden gepantserde verkenrtmgswagens Hierop volgden de iets langzamere pantserwagens van middelmatige sterkte Door de snelheid van den opmarsch gelukte de verrassing dikwijls zoo schitterend dat de bruggen in vele gevallen onbeschadigd op de mets vertuoedende Sovjets werden veroverd NA DEN VAL VAN KIEF In aanvulling op het weermachtsbericht van Zaterdag verneemt het D N B van militaire zyde De inneming van Kief vond ondanks uitgebreide vestingwerken ten Westen van den Dnjepr gelyktüdig vanuit het Noorden en Zuiden plaats en bewijst dat de weerstand der Sovjets door de hardnekkig oprukkende Duitsehe divisies infanterie kon worden gebroken De al van Kief beteekent tevens de ineenstorting van de geheele Sovjetverdediging m de Noordelijke O rame Juist daarop had men in Moskou en Londen in het bijzonder zijn hoop gevestigd Daar hield men de Itatste Weken het Duitsehe opperbevel steeds vireer hoonend voor dat het den Duitschen troepen niet gelukt was Kief te nemen Thans is na het tot stand komen van de groote omsingeling ten Oosten van Kief en het nauwer aanhalen der omsmgclirg van de zich nog te i Oosten van den Dnjepr bevindende vijandelijke troepen de geheele Noordelijke Oekfaine m Duitsehe handen pekcmen en blyft den Sovjets nog slechts de Oostelijke Oekraïne met het in ustri gebied van Charkof en het Donetzbekken De Duitsehe opmarsch vanuit het bruggehoofd Krementsjoeg naar het Noordoosten en de inneming van Poltawa bewezen echter dat ook deze belangrijke gebieden zich reeds In het grootste gevatr tievmden Intusschen ontwikkelt zich aan de Oostzeekust door de verovering der Baltische eilwden een nieuwe operatie van groote beteekenis Het il reeds thans te zien dat het tot een gelukk einde brengen daarvan de definitieve meensto ing beteekent van de Ooatzeestelliflg der Sovjeti Het is Boedjenny niet gelukt van Kief een puinhoop te maköi zoo verneemt het D N B van welingelichte zyde De divisies welke van het Zuiden uit oprukkend na een zeer heviia worsteling van twee dagen het eerste in de versterkingen binnendrongm behooren tot het legercorps van generaal veldmaarschalk von Reichenau Op 13 September hebben zich de Duitsehe troepen op 200 km ten Oosten van den Dnjepr ontmoet en op 17 September begon de geconcentreerde aanval op Kief Op 19 September des ochtends werd de citadel met het arsenaal en de talrijke kazernes stormenderhand veroverd In den loop van den dag wad vervolgens stelselmatig de eene stadswijk na de andere bezet De stad was door de Sovjets in gereedheifl gebracht voor huis en straatgevechten Miinwerpers tankvallen prikkeldraadversperringen Spaansche ruiters groote straatversperringen mitrailleurs en stukken geschut in de geëvacueerde voorsteden en een met kazematten versterkte straat moesten den verdedigers in staat stellen tot het laatste oogenblik tegenstand te bieden Regimenten van de Gepeoe waren in de Westelijkoi van kazematten voorziene wijk der stad in den strijd ge worpen en militie bestaande uit ar helders was voor de verdediging gemobiliseerd Al deze maatregelen werden echter door de verrassende Duitsehe iperaties te niet gedaan In den Noordelijken sector van het front waren op 19 September opnieuw zeer zware luchtaanvallen gericht op de stad en de in het gebied rondom Leningrad ingesloten troepen In den centralen sector waren de aanvallen van de luchtmacht geconcentreerd op de ten Oosten van Kief ingesloten troepen van den vijand De vijand leed groote verliezen Naar van militaire zijde wordt gemeld hebben de bolsjewisten Zaterdag den geheelen dag getracht in den sector Leningrad op eenige punten door de ijzeren insluiting der Duitsehe troepen te breken Deze pogingen werden verijdeld De bolsjewisten die zijn ingesloten tusEchen Dffjepr en Dcsna deden op verschillende punten heftige pogingen om door de omsingeling te breken Ook deze pogingen mislukten De omsingeling werd voltooid In opeenvolgende golven vielen Stuka s ten Oosten van Kief colonnes voertuigen troepenconcentraties en gemotoriseerde colonnes aan Meer dan 900 vijandelijke voertuigen werden ver njeld evenals een onoverzienbare hoeveelheid ander oorlogsmaterieel De bolsjewisten leden zware verlie zen In de Zwarte Zee en aan den mon van den Dnjepr hebben Duitsehe vliegtuigen dne transportschepen tot zinken gebracht Verder werden een patrouillevaartuig en een monitor tot zinken gebracht en een torpedoboot zwaar beschadigd Verwoestingen te Kief Een nader bericht meldt dat de Duitsehe troepen in Kief onbeschrijfelijke verwoestingen hebben aangetroffen die de bolsjewisten hebben aangericht alvorens zij de vlucht namen Zonder rekening te houden met de bevolking van de stad en de omgeving werden alle voorraden die voor de inwoners van het grootste gewicht waren weggesleept of verbrand Waterleiding en electrische centrales werden vernield Overal ziet men de ravage van opgeblazen spoorlijnen en bruggen Het strikt noodzakelijke kan de bevolking zich niet verschaffen KROONSTAD GEBOMBARDEERD Naar van bevoegde zijde wordt me degedeeld hebben Duitsehe gevechtsvliegtuigen vandaag met succes de haven en de vesting Kroonstad aangevallen Bij den toegang tot de Jagorlitzkibaai aan den mond van den Dnjepr hebben Duitsehe gevechtsvliegtuigen een torpedojager een klein oorlogsschip en een troepen transportschip van 2000 ton tot zinken gebracht MAISKT VRAAGT PANTSERWAGENS Naar Reuter meldt heeft de Sovjetambassadeur te lionden Maisky in een oproep tot Groot Brittannië onder meer gezegd Wij hebben pantserwagens en nog eens pantserwagens noodig want onze verliezen aan pantserwagens zijn aan het 2000 üjl lange front groot Wü hebben uw hulp dringend noodig Wij hebben een gemeenschappelijk front met u Zendt uw pantserwagenversterking onverwijld naar het front dat thans den groolaten vljandeHjken druk te doorstaan heeft Wie te juister tyd n 6p de juiste plaata geeft geeft dubbel DE BIJLP AAN DE SOVJ T ÜNIE Naar de Britsche berichtendienst melflt heeft lord Beaverbrook een gedetailleerd plan voor de EngelschAme rikaansche hulp aan de Sovjet Unie naar Moskou medegenomep Dit plan is door het Britsche kabinet goedgekeurd Volgen een eigen bericht uit Londen van de Goeteborg P os ten geeft men in goed ingelichte kringen te Washington te kennen dat dp Amerikaansche leveringen van oorlogsmaterieel aan de Sovjet Unie reeds een zeerl grooten omvang hebben bereikt Zpoi werd medegedeeld dat ongeveer tweehonderd der modernste Amerikaansche jachtvliegtuigen die oorspronkelijk voor Engeland bestemd waren thans naar de Sovjetunie zyn gezonden Hel DN B meldt uit Washington Gezien den stroom van Jol stijdingen uit Londen over den wanhopigen toestand der bolsjewisten is aan Huil in de persconferentie de viaag gesteld of de Amenkaansche regeenng de hulp voor de Sovjets zal opvoeren V f bespoedigen Huil antwoordde dat hij geen nauwkeurige berichten over den teitelijken militairen toestand der Sovjets heeft Overigens doet de Ameri l kaansohe regeenng alles wat zij kan NIÉUWE ACTIES VAN DE AMERIKAANSCHE VLOOT Het Peruaansche blad C o m m e rc i o publiceert onder groote koppen een bericht van Associated Press ijit Londen over den toestand der Sovjets In dit bericht wordt verklaard dat de materieele hulp aan de Sovjets moet vloeien als de Niagara waterval teneinde het de Sovjet Unie mogelijk te maken den oorlog voort te etten Indien deze hulp uitblijft zou de Sov jetUnie gedwongen zijn aldus wordt in dit twricht verder gezegd de wapens neer te leggen De verliezen welke de Sovjets geleden hebben aan menschen en tanks hebben een astronomischen omvang aangenomen De New Yorksche bladen staan nog gehee onder den indruk van de Duitsehe overwmnmgsberichten van het Oostelijke front aldus het D N B De interventionnistische New York Post geeft de alarmeerende stemming in Londen en Washington weer en ver langt dat de beste Amenkaansche oorlogsvliegtuigen zoo snel ritotelu naar de Sovjet Unie zullen worden gezonden Uit Washington meldt de correspondent van deNewYorkPost o m dat de Ver Staten met goedkeuring van Engeland het voornemen hebben het beste van hun beschikbare oorlogsmateneel zonder verwijl naar de Sovjets te zenden Men hoopt jachtvhegen en lichte tanks naar Archangelsk te kunnen transporteeren Deze haven is met behulp van ijsbrekers nog tot Januari toegankelijk Op dien datum hoopt men de Zuidelijke route via Iran te hebben uitgebreid De correspondent van het Scripps Howard con cern weet melding te maken van groote bezorgdheid in Washington de Engelsch Amenkaansche missie ziet zich in Moskou gJplaatst tegenover een zware taak Zij moet wegen en middelen vinden om den bolsjewisten zonder verder uitstel oorlogsmaterieel te doen toekomen Tegelijkertijd moet de bolsjejyistische dictator er van overtuigd wordety dat de Ver Staten en Engeland al net mogelijke zullen geven Het Kremlin is zooals bekend buitengewoon ontevreden over de traagheid van de hulp der democratieën en over het uitblijven van een Brltsch expeditieleger op het Europeesche vasteland De uitslag van den bolsjewistischen oorlog is afhankelijk van het succes der missie van Harriman en Beaverbrook in Moskou en van de beslissingen der eerst volgende weken op de slagvelden De New York Sun schrijft dat het gevaar voor de Sovjets niet bestaat in het verlies van meer gebiedsdeelen maar in het verlies van de groote industriecentra POSITIE DER SOVJETS ZEER ERNSTIG In zake de mededeeling der Sovjet dat Kief geëvacueerd is verklaart dC Britsche berichtendienst De toestand der Sovjets is thans veel erger dan veertien dagen geleden Naar uit Helsinki wordt gemeld heeft de Sovjet berichtendienst eerst thams het verlies van Kief toegegeven De Berliner Illustrierte Nachtausgabe schryft dat lord Beaverbrook wanneer hij met Harri man in de eerstvolgende dagen Stalm zal spreken slechts tot de conclusie kan komen dat de adempauze welke Churchill en Roosevelt voor een tijd van minstens zes tot zeven maanden als gevolg van den bolsjewistischen tegenstand hadden verwacht niet komt NIEUW CREDIET VOOR ENGELAND Roosevelt is m den atgeloopcn nacht van Hydepark naar Washington teruggekeerd Volgens de New York Daily News zal Roosevelt onmiddellijk na zijn aankomst in het Witte Huis een conferentie beleggen over hot nieuwe aangevraagde crediet van zes hiilliard dollar voor de hulp aan Engeland De strijd in China JAPANSCH OFFENSIEF IN HONAN De strijd In het Oosten Met paard en wagen door de rivier Weltbitd Polygoonj Naar de woordvoerder van het Japansche leger heeft medegedeeld zyn Donderdag ten Zuidwesten van Hankau Japanache militaire operaties van vry grootrn omvang begonnen Zy verloopen van het Nooi dweStelyk deel der provincie Honan in de richting van Tsjangtsja Verder zeide de woordvoerder nng dat de Japansche troepen den eersten dag de Öin Kiang die de scheiding vormde tusschen beide fronten overtrokken en dertig kilometer naar het Zuiden oprukten V = Victoiite = Duif chlond ujtnfr ooor Europa op alle fronten Zware Engelsche vliegtuigverliezen Het opperbevel van de Duitsehe weermacht maakt d d 20 Sept bekend Hedenmiddag ondernomen aanvalspogingen van de Britsche luchtmacht zijn aan het Kanaal met zware verliezen voor den vijand meengeatortDuitsehe jagers schoten in hevige luchtgevechten volgens de totdusver ontvangen berichten 35 Britsche jachtvliegtuigen neer Twee eigen vliegtuigen worden vermist De marine artillerie schoot bovendien drie Britsche bommenwerpers neer zoodat het totale verlies van den vijand 38 vliegtuigem bedraagt Dertien koopvaardijschepen tot zinken gebracht Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bfekend Duikbooten hebben op den Atlantischen Oceaan tweje vyandelyke convooien en een alleen va rend koopvaardijschip aangevallen Iij harden stryd werden dertien zwa p eTiden schepen waar onder y er tankschepen in totaal metende 82 500 b r t tot zinken gebracnt Een ander Echip werd door eon treffer van een torpedo beschaAgd Drie bewakingsvaartuigen onttrokken zich aan den aanval en heten het convooi in den steek Southampton hevig gebombardeerd BUjkens het Duitsehe weermachtbericht van gisteren hebben m den strijd tegen GrootBritannië sterke afdeelingen gevechtsvhegers gisternacht haveninstallaties en ravitailleeringsbe dryven van Southampton bestookt met bommen van zwaar en van het zwaarste kaht er Treffers op opslagplaatsen docks en militaire installaties der stad hebben aanzienhjke verniehngen aangericht Een reeks groote branden werd waargenomen Andere gcvechtsvhegtuigen deden aanvallen op verscheidene vliegvelden en haven installaties in Zuiden Oost Engeland en brachten ten NO van The Wash een vrachtschip van 4000 brt tot zinken Een tweede groote koopv aardei werd beschadigd In het gebied van het Kanaal heeft het Britsche luchtwapen eergisteren bij een aanvalspoging die geen effect had 39 vliegtuigen verloren Daarvan weiden 35 door jagers en 4 door marinegeschut neergeschoten Tw ee eigen vhegtuigen worden vermist In Noord Airika hebben Duitsehe ge vechtsvliegtuigen een Britsch tentenkamp by Tobioek vernield Gisternacht is de vyand naar Noorden Zuidwest Duitschland gevlogen en met enkele vhegtuigen doorgedrongen tot aan de rykshoofdstad Door ncei geworpen bommen ontstond schade van gering belang in woonwyken Nachtjagers en luchtafwfergeichut hebben drie Engelsche bommenwerpers neergesüioten AANVAL OP DUITSCH CONVOOI Naar het D N B van mihtaire zijde verneemt heeft op 20 September een vrij groote formatie Britsche bommenwerpers een Duitsch convooi voor de Nederlandsche kust aangevallen Da Duitsehe marineartiUerie legde een gordyn van vuur rond de schepen en schoot drie Britsche bommenwerpers neer welke door de versprerring trachtten heen te vliegen AMERIKAANScrfË PARACHUTETROEPEN De Amerikaansche minister van Oorlog Stimson heeft volgens Associated Press bekend gemaakt dat een eerste bataiUmi parachutetroepen i gevormd Het betreft een bataillon in fanterie dat uitgerust wordt met kleine auto s motorrijwielen en fietsen MET MOED IN DEZEN MOEILIJKEN WIN rER Max Blokzijl spreekt hedenavond over Met moed In dezen moeilijTten winter êo4 ctt HUum Zon op 7 26 onder 19 38 Maan op 10 12 onder 20 56 Men is verplicbl te verdala teren van zonsonderganS lol zoDsopbpmsl i lantaarns van voerlnifien moeten uur o zonsonder tfdfiij onloinhen worden L