Goudsche Courant, dinsdag 23 september 1941

DINSDAG 23 SEPTEMBER 14 oarendiilUee ea wkimdtge voor de iattttiiteB en iüartat det er een ten reocUu Mft e In aen raear men krtjct okt tm miMte nihrare veibourdiageB De N R Crt k het net daM beichouwing van het Lfanburgidi blad niet eene ZQ ontkent niet S e mnoemde intteUincea netkniMleod listiadi zUn Maar het ie leti ndea en iets heel anders en bet beho wt ook ieti enden te zttn dat den iutaJlhiMi ki w mi en trekking gietlcnaal eodalistiadt zyn den wei dat iQ eli poHtidc instituut vm de Ueioe bevolfciocsgroep zouden mofen werden beschouwd e a laetument in handen vin eenice beweftng of pertQ wMden mogen initdea Üete instelUnCHi oo coUen we het moeten den wanneer wQ hunzdf in htm initlatiefiiemen recht rillen laten weenriren worden tal het leven geroepen sndat xQ van netlonaal aocialiatiich atandpunt af middelen en noodzilttlilke mlddden zUn tot de zelfhandhavinc van het voUt naar binnen en naar buiten waarop Iket aankomt ZjJ hebben niet ten doel om de konsrt vin het nathmealeo clalisme in Nederland voor te beralden gelijk de Limburger Koerier het voorstelt Slagen zij echter in hun werkelijke bedoeling de versterking van onze volkskracht dan zullen zij ongetwijfeld een hartig woord vóór het nationaal eodaliime gesproken hebben zullen zU er het hunne toe hebben bijgedragen om de velen die afkeerig van het natknaalsocialisme zijn te verzoenen met een toestand waairin de nationaaleoda listische idee overheerscht niet echter als propagandisten voor deze Idee op zichzelf maar als bouwen aan de zelfhandhavlng ven one volk kncbtene deze idee Het lukt de N R Crt van de L K een heel slechte raad om al i bet dan ook ter verkrijging van zuivere verhoudingen het doel van Arbeidsdienst Wiaterhulp Nedef4andscfae Volksdienst en wat dies meer iQ toe te spitsen op de voorbereiding van de komst van het nationaal aodaliane verwezenlijking ran de natiaiualsocialistisdie gedachte Daarom kan als resultaat eerst sprake zQn wanneer zij slagen In him eerste doel de versterkmg van onze volkskracht ADVERTEERT ▲ IN DIT BLAd £ AUMeldlngatonadier Voor de a anm a hWn g U door den voorzitter der Bedrtjfwrocp een 1 vaatgeateld dat Mogevraagd kan worden b den SaCrelarla van da Bedi roep Steen Oament Glaa en Ftjnkeramlsche Induatrlo Dn 1 F f huma Naaaau OlUanburgatraal 47 te s Gravenhaga Aan da ondeniammgen welke b j de betrokken vakgroep bekend i tal hal tormuUar te het verelaehte aantal exemplaren binnen enkele d agi worden toegeiondaB Ondememlngéh welke op Beplember lOU nog P atmuUeren onUasieeii hebben gelieven zich daarna aoo apoadig nutim aleaner beweginc tot het genoemde aecreuriaat la wandan 2859 XM PROVINCIALE PUBUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN UAHUBOVW EN VISSCHERU ÜITSCHLAWD STKJDT VOOR KtmOPA Zware scheept▼erliezen ▼ der Sovjets XmLOOS BN KOOeVAAMUBCaOfBi TOT ZDNKKN OKBKACHT Het oppfrbmrel v n d Duit dt waeimadit maakt btkmd Jn hM gMti tan Ooitan van Klaf fd de vemietudDg voort Mt van de vyacdeUijke atrUd kracliten welke in verscheidene groe i wn aUo verstrooid en op een zeer kleine oppervlakte zijn samengeperst Da getallen omtrent krlHMevangenen en buit waarvan gisteren in een extra bericht is melding gemaakt zün t anj vrta aanzienlek gestegeA Bovendien zUn den vUand bjj het verijdelen van zijn wanhopige uitvalroogingen zware bloedige verliezen toegebracht Zooals eveneens in een extrabericht ia bekend gemaakt is gis teren Arendsburg de hoofdstad van het eiland Oesel tijdens een vastberaden aanval ingenomen De actie om het eiland te zuiveren van de nog aanwezige resten van de vijandelijke bezetting is byna voltooid De Inehtmacht heeft gisteren overdag bij tal van aanvallen op bolsjewlstisehe schq en bijzonder groote successen behaald Zij bracht in de Zwarte Zee een kruiser twee torpedojagers en een iuchtdoelkmiser alsmede negen koopvaardijschepen met tezamen ongeveer 25 000 bjr t tot zliiken Op twee andere oorlogsbodems en twee groote koopvaardijschepen ontstond brand door de uitwerking van bommen In de wateren ten Westen van Kroonstad kregen het slagschip OctolierRevolutie en de iware kruiser Kirof elk twee voltreffers van bommen een andere zware kruiser kreeg vin ToKieffers Voorts werden drie torpedojagers een mijnenveger en een kanomneerboot door voltreffers bescliadigd Zooa ls in een extra bericht is bekend gemaakt hebben duikbooten op den Atlantisohen Oceaan twee vijandelijke convooien en een alleen varend koopvaardijschip aangevallen In harden atrljd werden dertien zwaar geladen schepen waaronder vier tankschepen in totaal metende 82 S K b r t tot zinken gebracht Een ander schip werd door een treffer van een torpedo beschadigd De luchtmacht heeft gisteren overdag op 1800 kilometer ten Westen van La Roebelle een tankschip van 6000 b r t tot zin ken gebracht en heeft in den atgeloopen nacht met goede uitwerking belangrijke militaire in richtingen aan de Engelsche Zuidoostkust aangevallen In het gebied van het Kanaal hebben Duitsche jagers bij t afweren van vijandelijke aanvalspogingen gisteren overdag in hevige luchtgevechten 29 Bntsche vliegtuigen omlaaggeschoten Slechts een enkele Duitsche machine ging verloren Luchtdoelartillerie en patTouillevaartuigen haalden elk nog een vüandelük vliegtuig omlaag In Noord Afnka werd het vliegveld Koefra met goede uitwerking gebombardeerd Noch overdag noch s nachts heeft de vijand militaire acties boven het gebied van het Duit sche rijk ondernomen De vijandelijke propaganda stelt pogingen in het werk om de in het weermachtsbericht van 19 September bekend gemaakte cijfers aan dooden gewonden en vermisten van onze luchtmacht op misleide ide wijze met de verliezen aan vliegtuigen in verbard te brengen Hieromtrent valt op te merken dat de Duitsche luohtmacht niet alleen uit vliegerformaties bestaat doch ook de formaties luchtberichtendienst en luchtdoelgeschut omvat Een deel van laatstgenoemde formaties wordt voortdurend gebruikt in den strijd te land om vaak dicht achter de voorste linies infanterie bij den afweer van pantserwagens en by de bestrijding van kazematten mede te werken Hun verliezen zUn vervat in de bekend gemaakte totMe cijifers van de luchtmacht ITAL AAWSCH WKBRMACHTSBERICHT Weinig nieuws van het front te land In zijn weermachtsbericht no 475 maakt het Italiaanache opperbevel het volgende bekend Noord Afnka van de fronten te land niets bijzonda ï fe nelden Vli P tuigpn van de fn h iiiibordee Icn be lanipriyke doelen van de vesting To brotk vu g iH ons U nijirii t le i in de zomp a i l z nMli i ti lij il Dj ten niejwn vijin li lijken lucht aai va op Ban ism h fi t lm iaansche luchtdoelgeschut een machine neergehaald Ooit Afrika in den sector van Woltsjefit doeltreffende actie van onte artillerie tegen concentraties gemotoriseerde strijdmiddelen De onderhandelingen tusschen Washington en Tokio or HET DOODB PCNTt In een beriAt uit Hydepark beweert Aa New York Times dat de on4ariiandelingen tusschen de Ver Su4m en Japan op het doode punt getMdrt tUa De rtilatand ia de onder h nd iTingen son ten deel te wijten z un dea f g f van den nttnister v B Buiteolandach Zakto HuU om Japaa een bljionder plMta in het Veere Ooeten te vanchaflen Volgene ioIidiUngeo uit de beete bron aldue de New York Times beataat er geen mogeUJkheid op een oploutag zooUm de Jepaneche houding niet toegeeOljk wmrdt daar de Ver wtiflöen een oplosMing te vub tea ten KOite van lOLOIIEI Vliegtuigongeluk in Ned Ind ië VIEB DOODEN Aaaociated Prese meldt uit Batavia dat aldaw een in Amerika gebouwde zware bommeoweiper is ne ge6tort Vier leden van de Nederlandache luchtmacht kwamen liierbü o n het leven MmOt OP JAVA IN WnKINO value rreu meldt utt Ncw Totk hm St derUndKhIndUclu Penkunan AMtamelot een ulebarstins van den vulkajui Smeroe op MIdden Java Een aKhreren heeft den hemel boven Malans volkomen verduljterd EFFECTEIIIEOISIMSTEIMM Notceringen van 22 Sept Pror m Oem iMBUwen V K L K A dam U36 m SSji Dito Ie 1937 si i Ui lex i Gravenhage I 1937 Si i H t H Rotterdam 1 en 3 1937 3Vi 94 9411 B V Onr Z 1937 t 96x Xh AanTulUaien BypotheeklMakeii Fr Oron Byp Bank Pd 4 IOBh N Rypb Veend serie K 3 i 99M Indutr onderaemUfen Berth s en Jurf v d OW Vf 110 109m Uven Zeep MU OW V AANDHLBM Baak n CredtetaataUiatMk WW A dam Bank aasd 10 Ine Banlf dito U9M NederI Baak A 1 N H Mt 290 1 6 141 Rott Bank Ver aand TwentKhe B AA ladBatr enderaemlnfee Al Nortt few A tan BI Heemaf aand 194 K N BoocDT aand Kon N Zout IJl Uv Br en O C 109 o pr a N O en S r a M Ned Kabelfabr Ito 411 440 Rott O Mtl C V A tmt Mt Stork aand m tl rwtjnitra Pret A r r Bi n aand HS 243 Ver P V Geld r lOK l m Werkspoor A aand wuton r few A aao aon aadelimeealflBfea Bom 8 H M A 94 211 I Cr an H V R A O 299 MfjnboawoBdememlnfeB BO im Ie rub A sa SeheepvalrtmaataekappUen Nlev Goudr A 316 330 Ut Oostzee A IK 179 Dlvertea BUenkort A W spoor B Tranweten Oeil Spoor A 103H 113M Prolongatie 2H 3 ACTIEVE FONDSEN Staatsleeningen Nederland Indlë 40 1 nOOO 4 OIH lOlH 40 2 nOOO 4 100 lOOh 40 bif 1941 4 lOOK lOOü üOH ÏU 1938 1000 3 31 MH 94 MH MH Industrieën Alg KunstzUde Unie I5m 149H 163H 1S2 Caivé Ollel C few 12IH ia 12 1 122 Fokker 228 229 t ver Broi en Onle 163 164 4 164W 1S1H Ned Ford Aul 342 3m Pllillps G B V A 276H 281 27S 280 Dito Pret w A ITCH 172 Oiveraen 3ast Borneo Mt A 220 Petr Onderneminren Oord Petr Ind Ml O Aand 290 29214 on Petr MU Idem 322 S19H i 4 BeheepvaartmaatachappUen iloil Am LQn Aand m 16ln 193 190 lava ChlnaJapan LUn Idem 172 174 17414 130 Ned Scheepï Un ld 211 217 218 220 Snikerondememlnfen Handelsv Amst A 490 480 488 494 Ned Ind S Un ld 27m 272 Ver Voret C M 2SO 600 A 140 142 140 142 Ta liaktondemenilnsen Oell Batav Mt A 7U 274 278M 276 Oellïft 9 MOOO C v Idem 307 310 808 812 ienembah Mi Idem 26m 29 2944 270 RUbberondememlngea matardam R Cult Aand 813 317 316H I13 Oell Bat R Mt ld 3B0H J96 394H 296H BEURSOVERZICHT De eOectenbeur te Amsterdam had heden een kalm verloop en wanneer een vergeiyking wordt gemaakt met de drukke dagen der laatate weken dan kon de handel ztlti VTii stU warden genoemd Op ëhkele aideelingen ging echter geregeld wat om en de markt had dan oog geen doodsch voorkomen Voor de toonaangvvmide Industrieelen bestond nog behoor ijkt bcUngsteUllng Unilevwi Uepen achtenüt van 164Vt tot UU s weama weer een herstri volgde Van Berkela waren nauwelijks veranderd PhlUp5aaad el n waren prJitshoudend en werden in hoofdzaak afgedaan tegen prijzen loopehde van 278 tot 280 Calvé DeUt zoo goed als ongewQslgd In Indische sporm werd geregeld zaken gedaaa en daarhtt beatond op kalme wtJze eenlge vraag zoodat de koers cmder beurstyd naar boven giag van 84 tot 87 4 Ook de Scheepvaartafdecling trok nog attenUe De suikeraideeUng wai kalm met alechtt ktehie variaties Geen enkel aandeel sprong uit den Innd RutAtertotnÓsva waren wat da incourante soorten betreft dDore ngaioai n prüalioudend in eenlge gevallen Ui hoofer voor Nederlandsche beleggingen bleef een arógMumc stemming bestaan X e kocraen van d Nedarlaadscbe ataatapaplven weken overigens maar wainlf af bU dl van dan vorlgiitD dag Oe nieuwe vieren Nederland Uepen langzaam aan achteruit van lOff i tot aoos f Gemeentel ke n prorlncUIe obll gatlla raa goed van oen PKntfbnevan stil Prol X1 4 Hoofdredacteur J O Weysters ao t rdani Chef redacteur voor Gouda en Oimtralwii r Tl ler Goudik INT DE PERS Klare wgn 0 vertroebeling De Llmb Koerier gewaacde verleden week vin een misverttaad dat wu ntstaan doordat de indrulc werd gewekt dat men allerlei aan de nat socialistla he gedachte ontsproten initelUnaai Arbeidawlienst Winterhiïlp Volkadienst enz cou kmmen aMwaarden zonder aan natiooaii o dalitme te doen Zoo kon men in Oe Volkskrant lezen dat het N V V al ie de oommissaris die daarm de leiding heeft Ud van de N S3 niet ia een bUwagen of een mantel organisatie van het nationaal socialisme En de Nieuwe Rotterdantfchc Courant concludeerde op grond van de voorlichting welke is gegeven dat de Nederlandsche Volkadienat niet als politiek instituut van een kleine bevolkingsgroep mag worden beschouwd podi een Inatrument in handen van eenlge beweging of partij mag worden Iets dergelijks heeft men ook van den Opbouwen Arbeidsdienst gezegd toen majoor Breunese daarin nog de leiding had Bij den oproep voor de vorming van het Vrywilligerslegioen ia eenzelfde indruk gewekt Deze en dergeiyke verklaringen en indrukken scheppen een onklaarheid die 0 1 ter wille van de zaak zelf dient te vrorden opgeheven De Nederlander weet over t algemeen gaarne hoe het er mee staat hij heeft een afscljuw van onzuiverheid hij wenscht niet de dupe te worden van propagandistische tactiek en hij beschouwt het als een beleediging van zijn gezond vetStand wanneer de tactiek al te doorzichtig wordt Wanneer al deze instituten wortelen in de nationaal socialistische gedachte en ten doel hebben de komst van het nationaal socialisme in Nederland voor te bereiden dan ligt het voor de hand dat de leiding van dergelijke Instellingen in handen moet Z n of moet komen van bewuste verklaarde nationaalsocialisten die hun idealisme en hun offervaardigheid stellen ten dienste van de gedachte die hun boven alles lief is Men zal dan tegenstand ontmoeten van de züde van hen die om pnncipieele of andere redenen het nationaal socialisme verwerpen men zal ook dan eenlge moeite hebben om de vlottende ADVERTCNTIKN Or TEN CATE Maagdsrm Rhcumatischc Zenuwzlekten is Oaaderdag SB Sept AFWCZIO Rotterdam Eendrachtsweg 65 0 3110 6 AboniMMMitspriJt In Oouda per kwartaal tV per maand fo lt per eek U cL buiten Oouda 1 et per weck per post per kwartaal 3JL VKRLOREMi LEDCREN PORTEMONNAlf met knipsluitlng inhoudende ± 900 broodbonnen Tegen beloon terug te bei bij B C Wijnbelt Oansstr 44 O 3111 5 AdvsrtMHMarIff 1 S regels ƒ 1 10 elk regel metr ƒ 0 21 Ingezonden Mededeellngea 1 3 regels l 3t elke regel meer 0 42 EU overeenkomst gereduceerde prUzen TE HUUR per 15 October a s in Oouda NIEUWE WONING f 40 p maand met inbegrip van waterleiding Brieven no Ü 3112 Bureau v d blad j Zaterdags kleine advertentüe in de kwartjesrubriek l t regels 0 26 elke regel meer f 0 10 Maximum grootte 9 regek hUuufc cmacUtucdc Mosselen 33 cent par flacon inhoud 240 gram ttati 10 cent Grote potten mosselen inhoud 2 k g netto 2 itatie 50 cent No 1 October varso rauwe Mosselen besteld z nw reeds 11 et per kilo panklaar 15 cent Scharleman s Vischhandel LANGE TIENDEWEG 75 TELEFOON 3202 O 3IIS 2B OFnCIEELE PUBLICATIE VAN DEN GENACHTIGI VOOR DE PRIJZEN GROSSIERS EN DETAIIXISTENPRMZEN VOOR ORORNTRN BN rRDIfL Bericht No tl De l ieronder volgende groenten en trultprtjzen lt n een VHtnstelds maximumprijzen Zij geven in de eerste kolom den hoofsten prns saa waartegen de grossier de producten aan den detalUiandel mag tjMVrnm terwijl in de tweede kolom den consument een riohtUJn gegeven wocet voor de prijzen die hem ten tioogste in rekening mogen worden gebradht Boven deze prijzen zullen in dit tijdvak In geen geval groenten of traH aan den detaillist resp consument mogen worden verkocbt ook niet waaneer de7e van de beste Icwailteit zijn Daar deze prijzen zijn gegrond op groenten en fruit van de I sullen in de meeste gevallen de verkoopprijzen lager moeten Uggen Deze prUslUst geldt van M tot en met September IML OroHleraprijten DelainniiiiniiBiie GROENTEN Bloem Icool Extra boven M om over den kop gameten U 4a p U at tjlp rt aorteering I van B 30 om O idem U U M M m aorteerlng n van lft 26 cm O Mem 11 M Ut 0 M Tomaten SS OiM O M boe 0 11 kf 0 00 goede kwaUtelt U ao Ut k misvormd 19 11 100 kriel SAS IM Wortelen met lof per boa TJH 10 boa londer lof fijn gewasachen h SJO 100 kg zonder Jof middelgrof gewaasdian m 0 80 100 zonder lof grof ongewaaactien 9J0 100 zonder tof middelgrof ongewaaachen S fl0 m 100 04 0 m w Kasboonen M tt 100 0 S1 Stok1xM nen prlncesseboonen 27 44 lOi m9M m snij en spekt oonen aorteering 1 m 10 00 100 m 0 10 m idem sorteering n i M UO OX Stamboonen prkncesseboonen zonder draad aartaertng I 10 00 MO m ejl idem aorteering II lS Ot IM OJl princeaBetx onen met draad m ilM m 100 m M m andere aoorten atamAwonen n 18 11 100 m h 0 10 Pronkboonen 14 00 UO 0 U Roode Koot S 11S 0 1S Bavosre Kool m O 100 9M m m Witte Kool 4 10O 0 01 Spitskool S 10 100 0 80 Spruitkooi Wje UO 0 Komkommers bovLn 850 gram lOJO Itt sL OJB al van 700 890 gram 14 UO OJO van SOO 70O gram UJO 100 OJS van 90 V 000 gram fM MO 040 atak 10J4 Mkg 0 14 i men Or UO 0 10 Zilvenifen U41 UO OJO M OJO UO tot s k p at van r lJm at 0 80 Safroaêrstuks 9 ka W UÊ ÊK tfMS S St P KC Sl e M Ji Ui 0 1 MMW 1 KMe p ki 4J0 S Kr ito t Mja uó H r hMW U aM o $ W au dl U mm o MO UO pov U am O ll VO UO at na e ie aas O OJl UO C o ana O JO O aas O 4 00 fissr e a eeeeeeaeee r Si a I tra om O tljM UO aB ntwei Ocm O IMif UO M m 0 om O M m Z aa IV hoeaesn 4 om O 40 40 uo jS Vat hat aolldOB na kaal mag I et par k bai tMd wT mm mntanSirS Oa kool aa b3 ntldan gewogin arat Vaar hat adkHMa aa warta laii mag 1 et per ka o aar l t wate a mat dlai arstanda dat da wortalan vOór hal onnpMi tSJS M nacta na haagara prOsen Is itralhaar awaar daaa apgave aa gekiulk haat laaa ipi osa he aiiaii da noaeare aofaldtg mahaa aww OmCIEELE PUBUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANIMEL NUVERHEID EN SCHEEPVAARir OBflANUATIB VAN HET BEDRUPILIVEN iHtelUx aa aa 5j iEJ3 J VarpUckte aanmelding Ooor da OrgaiHaaHa C ommlaita Commlsaie Woltersom ia bij lian hmniin Idna van 14 Juh UU opgenomen tn de Nederlandacbe Staatacoumtï OAiigustua 1 U No 191 liigMteld de Bedrijfsgroep Steen Cement n n FÖnkeramlach idustrie mat de volgende vakgroepen en ondervakgrottaT Secreuriaat 1 Vakgroep Bakaleaninduatria mat Drs J F Poathuma Naaaau miioodervakgcoapan burgstraat 47 s Qravenliact a Metsalataanlnduatrle U J van LOtoen Sela Rtmaiiut t Arnhem b Btraatataaolndustrle Dra J F Poathuma Naaaau DUat burgstraat 47 a Graventuge 1 Vakgroep Dakpanneninduattla L Backmann Parklaan K Bumm 1 Vakgroep Camentwareninduatrta p A de Jong Pr HendrikkadeÜnL Amsterdam C Idem Idem Mem Secretariaat llartOnburf N ne met ondervakCTDepen Amsterdam C BouwplatamMluatrla b Lldita batoawarenInduaMa a Betonwarealnduatrie 4 Vaknoep Zand Grint aa Schal piw kiiilii g mei p Zandwlnnhw b Grintwlnirfai Vakgroep KaOJnduatrla Vakgroep JCalkzandsteenlndustria idem On J F Poathuma Naaaau nuaa burgstraat 41 a Gravenhata Idem Vakgroep Boinnardewerkliiduatria Mr W P M van der Loo Mezaodat straat 7 a Gravenhage e Vakyroap auMioudeU ka Aarda en Potarielnlndüattla t Vakgroep Oia nituatrle idem Mr H A H Canter Creman v 1 Splegelatraat 1 a Oravenliage Aabaateoment Dra J F Poathuma Naaaau DiHia burgstraat 47 a Oraveniu a ÏÏÜ U OBdervakgroap waraiIndiuMa ractitatnaka aan tiah ten bO da Badrtjtagnapl U Cëmenttabrle e rechtsltoaks aantaaloten btt da Badrijtsgroap Ana in Nedarlaad geveatigda ondernemingen zoowel natuurigka ah raohlaperaoon walke voldoen aan da in de besrtmretng onudireean elsclun Ma TCipUdit a h W de batrokken vakgroep aan te meklen Oaaa eiachan aQa de volgaade X BV da vakgroep Bakataenladnatrle zijn verplicht steh aan te meUan alia la Nederland eveatigde ondememmgen Kelka varraardlgen O gelMkken raataatateen in welke formaten en aoorten ook geglazuurdl ataen daarooder Itegrepen evenwel met uitzondering van vuur ia Buurvaata alaan radlaalateen verbiendateen en gaatjessteen tioile bouwateen pocaiae of iaolaüeataen Ondervakgroep Metaeisteenlnduatrie o b gebakkaa Mraatateen In welke formaten ook Ondervakgroap Straat ateeninduatltal 1 BV de Vakgraa DakpanaeaindasUle ztjn verpUcht itch aan te meklen tlls tn Nederland caveetigde ondernemingen welke vervaardigen dakpaniua en daartoe belioorcnde ttulpstukken evenwel met uitzondering van slazcn dakpannen Btt de Vakgrae tementwarenisduatrie zijn verpUcht zich aan te meldea ai in Nederladd gevesticde ondernemingen welke langs fabrlekm ti ea weg vervaardigen e alle aoortea tuHitvezel houtwol en dergelijke bouwplaten waarvan daverharding door minerale bindmiddelen is verkTMen alsmede de vervangingamiddelen van deze pisten 1 Onderv akgroep BouwpiatenindusUlslib bimsproducten hoogovendrtjfsteenproducten aintelateen en poreuzabetonproducten o m gaal eton en cellenbeton althana voorzoovcr detaproducten niet vallen onder die genoemd sub a Ondervakgroep LiditaBetonwaranlnduatrie e alle gewapende en onbewapende t etonartilcelen waaronder ooit zoo genaamde arttkelen van edel of oierbetjn althana voorzoover deaauoducten niat vallen onder die genoemd suh a en b OndervskgroepBetonwarenbKhistrle O Bij de Vakgroep 7 and Orint Mersel en Sthelpenwinnini zijn verpliclitKieh aan te melden alle in Nederland gevestigde ondernemingen welkahaar beroep maken van het langs niechanischen weg winnen van sciielpen mergel en Industne klei alsmede aile ondernemingen die haar beroepmaken van het langa mechanischen weg winnen van a beton metael en industriezand iOndervakgroep Zandwining ofb grtnt alamode het breken van grint Ondervakgroep Grintwinnlngln BH de Vakgroep Kalkindiutrle zUn verplicht zich aan U melden alle laNedefland gaveatlgde ondernemingen elke haar t eroep maken van hetlangs mechaniachen weg malen van mergel het produceeren van kallEdoor het branden van mergel of kalksteen het produceeren van poederkalk alsmede aile ondernemingen welke haar lïeroep maken van helproduceeren van achelpkalk I BH de Vakgroep Kalkzaodsteeninduitrle zijn verplicht zich aan te meldeaalib m Ne lerland gevestigde ondememmgen welke kallttandsteen vervaardigen 1 f Bt de Vakgroep Bouwaardewerkindttitrle rijn verplicht rich aan te melden alle In Nederland gevestigde ondernemingen welke langs fabnekntatigen weg de navolgende keramische artikelen vervaardigen vloer eawandtegela aanltairaardewerk vuur en zuurvaste materialen bouwkeramlek waartoe onder meer geacht worden te Ijehooren radiaalsteea Vcrhlendateon an gaatjessteen holle bouwsteen poreuze en of Isolatlestrefl drmmeerbulaen bk empotten steengaas holle tK uwpUten plavuizen Uzer kHnkerproducten greswaren e d I BD de Vakgroep BulahsadelUk Aardewerk aa Porcelelninduitrie zijavwpUcht deh aan te meklen alle in Nederland gevestigde ondernemlngaa welke langa abrlekmatigen weg de navolgende artikelen vervaardigenhulahoudellJk aardewerk deraardewerk biscuit aardewerk tabakspDpaa totracotu hulafaoudeUjk hotel laboratorium en technisch porceleBen ooortgelijka apeciale keramische artikelen BtJ d Vakgnap OUstaidaatrie zijn verplicht zich aan te meklen alle NaderUnd geveaUgde opdememingen welke langa tabnekmatlgen e navolgende artikelen ervaardlgen hulahoudelDk ftaswerk verpakkIngagUswerk llM l Wl verUcRUni glaswerk baUon buis sUaf en stengeigiaa twBalHfe aa spUach werk laboratorium glaswerk speciale glassoortaa ala kwarlwas eniatlia glazuren ed glazen tegela glazen bouwsteenaa gittm daxpannen flaawol vlakglaa alsmede alle In Nederland S l a lei l aadamewinjen welke ala t edrt f uitoefenen het bulgen van aaOifaielH en voff ta aaslijpertjen achter met uitzondering van de iljiallaa an vlakglai 10 BH de Ondarvakgroep Askestceaieatwarenindusti g B w pe rh t zich aM te melden alle in Nedariand govaeugde ond MBdi Ba welke Ia fabriekmatlgan weg aabastoemantproducten laoWÊt gaaaaanit als f wapend alamade varvanglngsprodueten daarvan na naai i Bgei i Alle Verkoopkantoren welke de producten verkoopen van de w de Badrijtigroap bahoorende ondernemingen moeten öch bij de betremnoa Vakgroepen KATTE PULP De Provlnelala Voadaaleomadwula voor Zuld Bollmid at da daanwr S aamerklng knmande veekoaden nog aena met nadruk at op dat rS at aoor het bekekkan van Matte pulp in aanmerldac wanati te koiMwIhaaa oDoüddalMIk tot hat hidlanen van een aanvraaflbnriaUei voor a anko op v ergunatag sullen maelen overgaan Zooela leeda la het varlge pemberieht werd madaMdoaU zUn bovaa bodoeUe aannanfAnmuUerMi veikrtjgbaar bil de FlaaMtlXe BuraaJhouders waar att na Invunne en eiMerteekennc ooOi moetaa orden w Olannl eia en ander houdt mhaad mal aor da Sa M Mtfcl wI a kaa var la namen maatragihin 2861 m Da Landbaaw OrWa Organlaatte voor Zukl HollHid maakt talanrtaic van raadvoe mat meang van 10 SepteayMr MSI alMia vladaa op Uaaaa kat w a ike tlad vaa da laodbouw Cilala nigaiilaaH de m aa hoM da i la aan f aa l ri i sn alaeaa knmkintlairkaa Ia vaikaad nMt het I nilimida suilen de FlMIsam er Uaafteaw CIHki OigaiikaMe voer luid MiaBd at M BHga ii lk li aftak lagrtiaaB adééa aaae p laeraa ki aa m i ar raadvae lafa l evatd to Zutd BollaBtf aoa aa aft ISssr het f en Ve pootei