Goudsche Courant, dinsdag 23 september 1941

OUDSCHE CCÜBANT J 24 Sept 1941 No 20741 NIEUWSBLAD VCX R GOUDA EN OMSTREKEN Bimu MASR n HDU tTU Chefredscteun P I UL I EK Qowla 6ENAANVALLEN AAN ISTELIJK FRONT AFGESLAGEN C van den Bussche t Sovjets stormden over de lijken der sneuvelden het Dmtsche vuur in neraal Wavell in den Ka ukasus luor de vliegvelden aan het front Doolo end worden de bonunen naar het transportvliegtuig gebracht en ingeladen P K Aiitonowitz Hoiimann 4 IN Tt vui Olllen Nttmeiw DUlM Iklnandar t V 4 I DUIen toch ktan III tagluuurd T ur ioU bouw Viutrt ot Strut Milton alhl I dakpannan I van glazea ta meldan l lakmaugea arvan da da verhlndustrle poreuza KMjver deza roep Ltrhta ttr ook zuoover de a lervakgroep jn verplicht ifen wolka in achelppn beronp ng of vlnnlng Men alle In van het van kalkpoeder van hat te melden idatacn verlaan te meiliga tabrlekvloer en 1 bouwkera Iradlaalstfon flaolaUeütpen ulaan Uzer dutrlr zUn t ernemlnReil aardigen abakapdpen fh porcelein lden alle In iKen weif da IvarUchUnga pttacii la amalll nnen eo ringen wrti d I vlakÉlas ti aaa Imlka langt ala onga van de tol betreffend formullar da BedrUCi J r Port Iwkand tll nkala dagad SSgïlS 2KS9 70 S or ISSi kct D N B van cl undige Nnxemt zijn onder geweldige teg a n menKhen en oorlogstuig siriïtiich aanvallen ver ten Oos Smolenslc op Duitich vuur geTslrijke Sovjet eenheden hebItfMdode en meer van hun omdeze poging om storm te looI 11 Duitwhe Unies verloren De kffiiten stormden letterlijk over hai der gesneuvelden heen het cheruurin 1 lijn lü teruggeslagen Het is mjiiist om te preken van ucceivol bolsjewistisch offensief iLohden doet Het officieele Moshe nieuwsbureau zoo verklaart teider weet zelfs niet eens iets beweerde bolsjewistische sue I bolijewlsten verloren in een diI ïlot les pantserwagens waar ii van 52 ton Stt Zuidelijke deel van het front Tuitsclie troepen op 22 September carolle gevechten verder opgeTOp verKheidene plaatsen trachtboUjewisten met felle tegenaandie door tanks werden gesteund litjclie oprukken tegen te gaan loop van deze gevechten wer jor de Duitsche troepen 2000 ge w binnengebracht en 34 tanks Itl September hebben twee csca SoïietcavaIerie een wanhopige ledaan om het voortdurende ïo der Duitsche troepen ten I w Kief tot staan te brengen J geconcentreerde Duitsche finite de aanval volkomen De werden volkomen vernietigd P pbied van Leningrad heeft Wne luchtwapen sterke strüd I KvechU en jachtvliegers in rwnt ter ondersteuning van ia den strUd op den grond iwlgende aanvallen werden w infantericstellingen van Jsjet vele bommen bestookt i troepenconcentraties jrtcolonnes werden uiteenge eidene wegen werden t Domtrechters onbegaanbaar ipoorwcRtrajecten werden r i ravitailleeringsinstalla J e doelen in Leningrad WoSl len met bom ta ben nieuwe geslaagde Wsan op veld en artillerie d landengte van de N VEBNIELO i SjRveclitsvliegtuigen hebben In de wateren voor transportschip van onge veer 4000 b r t en twee transportichepen vati elk 1000 b r t tot zinken ge bracht Een Finsche motortorpedoboot heeft m den nacht van 21 op 22 September in de Finsche Golf een Sovjetmynenveger van 500 ton tot zinkoi gebracht Eén opvarende werd gered en gevangen genomen de rest der bemanning die uit 35 koppen bestond kwam cm het leven DE VERDEDtGING VAN DEN KADKASVS United Press meldt nit Londen dat de opperbevelhebber der BrltachIndi sche troepen generani W ell in Tlflia Kaukasus is aangeiconien Hij san daar de verdediging van den Kanluuiu moeten voorbereiden Voorts meldt United Press dat het repüreeren van de Iraansche spoorlijnen op de mogelijkheid duidt dat een Britsch expeditieleger naar de Sovjetunie gestuurd wordt om de strategische petroïeumvelden der Sovjets te verdedigen Naar Associated Press meldt zou Wavell onlangs een ontmoeting gehad hebben met de Britschen commandant van het Midden Oosten generaal Auchinleck óm te confereeren over verdedigingsvraagstukken verband houdende met de jongste ontwikkelinK AIWERIKAANSCHE PERS STEMMEN De New Yorksche bladen bUjven hun aanda ht wijden aan de gevechten in het Ojsten waarbü zg wüzen op den moeihiken toestand van de Sovjettroepen DeNewYork HeraldTrib u n c schrijft dat Engeland en de Veroenigde Staten d Sovjet Unie geen iMlledige hulp ten deel hebben laten vallen en dat vele weken onverbruikt zijn verstreken Thans nu de berichten uit de Sovjet Unie slecht zijn breekt men zich het hoofd om een weg te vinden teneinde den Sovjets tanks vliegtuigen kanonnen enz te kimnen leveren ONVOLDOENDE HULP AAN DE SOVJETS Diplomatieke kringen te Washington moeten toegeven dat noch Engeland noch de Vereenigde Staten in staatzijn groote hoeveelheden munitie naarde SovjetUnie te zenden zoo schrijft de bekende correspondent van het ScrippsHoward concem W Simms in een speciaal bericht uit de federale hoofdstad Beide mogendheden zoo verklaart hü zijn voornemens haaruiterste best te doen Doch men kangeen tanks vliegtuigen en kanonnen weggeven wanneer men die niet over heeft Dit is de smartelijke tUdlng welke de beide missies uit Londen en Washington deze week aan Stalin moeten overbrengen De commandant van de onderzeebooten vice admiraal Dönitz decoreert de succesvolle bemanning van e n duikboot met het Uaeren Krui Atlantic Hotlamd AmerikaLaiitch vrachtschip tot zinken gebracht BKT VOER ONDER PANAMEESCHE VLAG Het Amerikaansche departement van Buitenlandsche Zaken maakt bekend dal het onder Panameesche vlag en in het oorlogsgebied voor Engeland varende Atnerikaanache vrachtschip Pinlistar tot zinken gebracht is Roosevelt over liet geval Het D N B meWt uit Washington Op de persconferentie heeft men Roosevelt vragen gesteld ovpr het tot zinken brengen van de Pinkstar Roosevelt zeide dat de regeering de kwestie van wapening van Amerikaansche koopvaarders bestudeert en dat alles gedaan wordt om dezeschepqp te beschermen Daarvnor zou een verandering van de neu raliteitüwet noodig zyn Uiterlijk de volgende week zal beslist worden hoever men zal gaan met de intrekking dezer wet Roosevelt gaf toe dat de Pinkstar een stuk geschut voerde en dat Panama eeniger zijner koopvaarders gewapend heeft Hij deelde voorts mede dat de Pinkstar onder CaraJeeschc escorte had gevaren en een lJ landschc haven zou aandoen Het Echip wis op 275 mijl ten Noordoosten van kaap Vaarwel tot zinken gebracht Het belangrijkste doel aldus Roosevelt is de verdediging van het land Men moet dit doel niet uit an oog verliezen terwille van kleinighrden zooals de vraag onder welke vlag een schip vaart en of het een stuk geschut aan boord heeft Dergelijke bijzonderheden zijn van geen beteekenis wanneer men staat tegenover een groep die tracht de geheele wereld te fceheerschen Het Congres heeft duidelUk verklaard dat de Vereenigde Slalea dengenen helpen die zich tegen deze beheerEching der wereld trachten te verzetten De Vereenigde Staten doen al het mogelyke om te verhinderen dat de dictatoren steunpunten verkrijgen vanwaar zy de Vereonigd Staten zouden kunnen bedreigen Daaronti zijn er Amerikaansche troepen op IJsland en daarom houdt men de zeewegen naar dit strategist belangrijke eiland open Ongetwijfeld aldus Roosevelt mogen koopvaarders op grond van het volkenrecht worden gewapend en het eenige dat in den weg staat ig de neutraliteitswet 23 Over evenden van de Pinkstar zijn naar Reuter meldt m Reykjavik IJsismd aan land gebracivt Knoz spreekt duidelijke taal Ter gelegenheid van de tewaterlating van het slagschip Massachusetts heeft de minister van Marine Ki ox een rede gehouden waarin hij de intrekking van de neutraliteitswet eischte omdat die de maatregelen der Ver Staten belemmert Degenen die trach ten den oorlog van Amerika verwijderd te houden aldus zeidfe hij moeten geen last van ketenen hebben Men mag niet treuzelen met de opheffing der wet Volgens de laatste be richten van het Sovjetfront zijn de kaiiscn op een overwinning gering zoo vervolgde Knox De verliezen in de SovjetUnie zijn gronter dan die in ecnigen vroegeren oorlog Volgens United Press heeft Knoxzich veel duidelijker geuit dan uit de eerste lezing was gebleken Hij eischteniet alleen de opheffing van de Neutraliteitswet doch ook het optredenvan het leger waar dit maar noodzakelijk zou zijn Het leger moet gebruikt worden wanneer en waar ditnoodig is Knox wees bet standpunt van de hand dat het leger pas in actie treedt wanneer de vijand voet op grondgebied van de Ver Staten zet De formuleering van Associated Presshad geluid dat het noodzakelijk is hulp te sturen wanneer en waar deze vereischt zou zijn Nieuwe geiden voor de defensie Naar de New York TimeX u t Washington meldt zijn de lartüleiders met Roosevelt overeengekomen goedkeuring te hephten aan een aanvulling op de be ooting ten bedrage van honderd millioert dollar voor verdedigingsdoéleinden Kort daarop zoo meldt et blad verder heeft Roosevelt het Capitool een voorstel van het begrootingsbureau doen toekoméni waarin rond 150 millioen dollar gevraagd worden als aanvulling vpör verdedigingsdoeleinden AmerikMuuelie levemmidde ien naar Engeland Jn de begrpotingscommissie van het Huis van Afgevaardigden fieeft de minister van Landbouw Wickard gezegd dat als gevolg van de schaarschte aan levensmiddelen in Engeland er voor de komende vijf maanden minstens een milliard dollar voor den toevoer van levensmiddelen noodig zal ztjn De Britache toevoer van levensmiddelen ia afhankelijk van leveranties uit de Ver Staten en Canada Deze afhankelijkheid is in de komende maanden grooter dan in het verleden PBILIPPUNSCHE RESERVISTEN OPGEROEPEN Associated Press meldt uit Manilla dat de kamende twee of drie maanden tien divisies Philippünsche reservisten ter sterkte van 125 000 man zullen worden opgeroepen Zoodra de mobilisatie is voltooid ftaan alle FfaiUp i Pijnsche tr Jdkraichten onder bevd van de Vereenigde Staten a I i Turkije en de Dardanellen GHÖf DOORVAART VAN OORLOGSSCHEPEN Éet A N P meldt uit Berlün Op den voorgrond der belanKtelling staan de landen Turkije en Bulgarije In zün voor het buitenland bestemde uitzendingen legt Ankara er in scherpen vorm den nadruk op da de BriUche regeering zich volstrekt vergist wan neer zij aanneemt dat besprekingen van Turkije met Bulgerüe en Italië betreffende den doorvaart van Italiaansche oorlogsschepen onder Bulgaarsche vlag door de Dardanellen gevoerd zouden zijn Mochten voorstellen van dien aard gedaan worden aldus d Turksche omroep dan zouden zü een ijskoude weigering van den kant der Turksche regeering ontmoeten Bulgarije zoo wordt geconstateerd moet ondubbelzinnig als oorlogvoerende staat beschouwd worden De geruchten die men over het Turksche standpunt in de Dardanellenkwestie uitstrooit moeten slechts beoordeeld worden als manoeuvres om Turk Ue van zijn neutraliteitspolitiek af te brengen Een storingsmanoeuvre Van welingelichte zijde verneemt het A N P te Berlijn Het gewirwar van berichten geruchten en beweringen betreffende zg pogingen van de spilmegendheden om met hulp van Bulgarije oorlogsschepen door de DardtSielleB té laten komen wordt in Berlijn opnieuw een tegen Turkije gerichte stormgsmanoeuvre genoemd Men gelooft daar niet dat Turkije dat ongetwijfeld ook op de hoogte is van de achtergronden van deze manoeuvre zich door dergelijke aanvallen zal laten afbrengen van zyn heldere eoordeeling der situatie Sovjet gpuwielen in Iran MOORDEN EN MISHANDELINGEN Na eeh avpntuurlüke tocht heeft een uit Teheran naar Turkije ge vluchte ItaUaansche ambtenaar der Iransche spoorwegen bijzonderheden medegedeeld aan den correspondent van de Stampa over de door de Sovjets in Iran bedreven gruwelen BU hun doortocht hadden de Sovjet soldaten de ïurkzche bevolking van Aserbeitsghan op beestachtige wijze mishandeld beroofd en voor een groot gedeelte vermoord De wcerlooie Turksche bevolking van Iran die zich uit vrees voor de Sovjets naar Turksch gebied wilde begeven werd in de nabijheid van de grens overvallen door gewapende benden fn was aldus tusschen twee vuren geraakt Deze menschen zyn hier mishandeld op een wyze die zich met geen pon laat beschrijven DE TAAK DER VREDERECHTERS m ésRECHTING VAN STRAFBARE FEITEN WELKE DEN P LlTIEKEN VREDE IN GEVAAR BRENGEN Een Nederlandsche instelling Men m Mt het A N P van goed ingelichte zijde Het is gebleken dat bij velen geeil duidelijke voorstelling be slaat omtrent den aard der nieuwe Vrede erechtlorganisatie waartoe in eersten aanleg de vrederechters en in hoogste Instantie het Vredegerechts of te s Gravenhage behooren Voorop gaat de opmerking dat deze nieuwe rechterlijke organisatie belast met de berechting van bepaalde strafzaken niet door de bezettingsoverheid is ingesteld maar als Nederlandsche regeling door den seeretaris ge neraal van het dèpartenrient van Justitie werd ingevoerd Haac doel is den invloed van een zeker soort van politieke opvattingen bij de uitoefening der strafrechtspraak tegen te gaan ter voorkoming van schade voor het aanzien dezer rechtspraak en s lands belang Herhaaldelijk toch heeft het geval zich voorgedaan dat bij de strafgerechtapleging de betrokken rechter blijk gaf van een zoo volslagen gemis aan aanvoelen van den ernst van sommige vergrijpen onder de huidige omstandigheden dat zijn beoordeeling van de zwaarte van het strafbare feit eigenlijk een nog verdere krenking van het geschonden rechtsgevoel was in plaats van een pogmg tot zijn herstel Men denke slechts aan de veelvuldig voorgekomen rechterlijke uitspraken waarbij de zoo uitermate grievende beleediging die in wezen verre boven een eenvoudige beleediging uitgaat wanneer men zich haar grond en haar bedoeling maar goed voor oogen houdt bestaande uit het beztgen van het woord landverrader tegen leden van de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland niet strenger werd afgekeurd dan in èen geldboete van enkele guldens tot uitdrukking werd gebracht Deze Btrafnchtera hebben zich niet van hun oude politieke inzichten tengevolg waarvan zü gering schatten wat xwa r btfioort te wegen kunnen losmaken en daarom was het noodig hen in het vervolg er voor te behoe De ItaUaansche aanval op Gibraltar EEN GEHEEL NIEUW ZEESTRUOMraOEL Over den aanval op Gibraltar waaraan zooals reeds bekend is vele Engelsche schepen ten slachtoffer vielen wordt nader gemeld dat de geheele opzet en uitvoering van ItaUaansche zijde ontworpen werden Er werd gebruik gemaakt van een geheel nieuw zeestrijdjniddeL De bemanning bestond uit vrywilligers die n bijzonder lange en harde leerschool hebben doorgemaakt en die reeds meermalen bewijzen hebben gegeven van moed en doodfiverachting De aanval werd uitgevoerd op slechts enkele meters afstand van de kaden van de binnenhaven van Gibraltar nadat dus de buitenste verdedigingsring gepasseerd was Afgezien van het feit dat aan de Engelsche marine groote schade werd toegebracht heeft thans ook de legende van de onaantastbaarheid van Gibraltar dat door de Engelschen de sterkste ooi logshaven ter wereld wordt gsmoand een niet meer te herstellen slag gekregen aldus het A N P uit Rome Treinbotsing in Zwitserland Op de lijn Bern Thun is bij het dorp Kiesen tijdens mist een sneltrein in botsing gekomen met een boemeltrein Volgens de tot dusverre ontvangen berichten zijn zeven è acht personen gedood en vijftien è twintig zwaar gewond Een later bericht meldde dai er 10 dooden en 14 gewonden te betreuren zun VERWIKKELINGEN BU LEIDING VAN ENGELSCHE GEVANGENEN De Daily Mail meldt dat weer een Engelsch generaal zonder nadere vermelding van redenen uit de leiding van de Britache kampen van krijgsgevangenen getreden ia Het betreft luitenantgeneraal Sir Oswald Forett die de functie had van inspecteur der gevangenenkampen in opdracht van het ministerie van Oorlog Het recente aftreden van Engelsche generaals zoo schriift het blad heeft groot opzien gebaard onder de Engelsche openbare meening Het is B l bekend geworden dat niet alleen de leider van de Britsche gevangenkampen zelf generaal majoor Mounter zijn functie heeft neergelegd doch met nem ook zijn plaatsvervanger luijgnantknlonel Norman Coates alsmede kapK tein Rosser James die eveneens een belangrijke post bekleed heeft in het bestuur van de krijgsgevangenenkampen Ten alotte meldt de Daily Mail nog dat oók de Earl of Clarendon eerste intendant van den Engelschen koning het voorzitterschap neeft neergelegde ove het bureau voor de behandeling van krijgsgevangenen kyirestml Zijn opvolger is generaalmajqor Sir Richard Howard Yser den dat zij de hoogheid van hun ambt en de aan hun zorg toevertrouwde belangen zouden schaden Dit is de aanleidmg tot de instelling der Vredegercchtsorganisatie geweest De taak van de aan haar toegekende straf rechtspraak is bü uitsluiting van den gewonen strafrechter de berechting van alle strafbare feiten welke den politieken vrede binnen de volksgemeenschap in gevaar brengen of de hoogste politieke belangen van de volksgemeenschap raken of uit politieke beweegredenon zijn begaan Tusschen deze nieuwe en de oude strafrechtspraak bestaat na tuurlijk geenerlei verschil waar het gaat om te komen tot de bewezen verIclaring van eenig strafbaar feit In dit opzicht is de nieuwe rechtspraak aan geheel dezelfde voorschriften gebonden als de oude zoodat haar beoordeeling op dit punt geen enkele afwijking van de bestaande steeds van nauwgezette plichtsvervulling getuigende praktijk zal kunnen beteekenen Anders is het echter met de waardeering van den ernst van het strafbare feit waarvan eermaal vast staat dat het gepleegd is de straftoediening de bepaling van de mate van schuld van den verdachte Hier zal zich het groote onderscheid tusschen de oude en de nieuwQ rechtspraak openbaren want in dit opzicht school de oude strafrechtspraak gelijk gebleken ia tekort Moge er in elke waardeering van schuld en het verdienen van straf een subjectief en persoonlijk element liggen waaraan het nauwelijks mogelijk is zich te onttrekken dan is het In elk geval beter dat dit ingesteld is op het gedachen dachenen gevoelsleven van den huldigen nieuwen tijd dan op dat van den voorbijgegane waarvan de strafrechters zich veelal de dragers hebben getoond zooals uit hun straftoemeting in verband met vergHjpen waarbij politieke overwegingen betrnkkei zijn overduidelijk is komen vast te staan Van de nieuwe strafrechtspraak kan verwacht worden dat zU in de principieel veranderde omstandigheden wat zwaar weegt zwaar zal laten wegen en dit bii haar strafbepaling tot uitdrukking zal brengT De nieuwe atrafnechtspraak beoogt nieuwe sociale rechtvaardigheid in de plaats te stellen van een eenzijdig politieke i eoordeeling die niet meer van onzen tijd is Wil zullen gelegenheid hebben op de praktijk der nieuwe rechtspraak In voorluunende evallen terug te komen In den ouderdom van 57 Jaar is gisteren te Arnhem overleden de heer C van den Bussctie presidentdirecteur Nederlandsche Heideiraatschappij en mlnis er in het vijfde kabinet Colijn De overledene was ooit ouddirecteUT van Financien In Ned Indlë Foto G C Na Iran ook Afghanistan EEN lACHT OP DE t VUFDE COLONNE Naar nit een bericht van den politieken eorrespondent der Daily Express blijkt houdt Engeland zich evenala eerst met Iran thans ook met Afgbaniatan bezig onder het veorwendael dat daar Duitsclie aanhangen van een i g vijfde coiomie werkzaam zijn De correspondent meldt dat Engelschen in Afghanistan op dese lieden de Jacht voortzetten Van Britsche cifde zou zelfs reeds een formeel versoefc om uitwijzing liJn ingediend Een Engelsche landing onmogelijk HET ZOD EEN TWEEDE DUINKERKEN BETEEKENEN ifen Engelsche landing in WestEuropa zou slechts een tweede Duin kerken beteekenon aldus heeft commander King Hall verklaard Hall trachtte daarmede een antwoord te geven op de thans in Engeland vaak ge Blelde vraag waarom de Britten niet meer kunnen doen voor de Sovjets aldus het D N B Bonaanwü zing BONNEN 36 EN 37 BOTER EN VET GELDIG TOT EN MET 13 OCTOBER De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visschcrij maakt bekend dat zooals reeds eerder werd aangekondigd in den vervolge gedurende een tydvak van 19 dagen twee bonnen voor het koopen van boter zullen worden geldig verklaard Gedurende het tijdvak van Donder dag 25 September t n Maandag 13 October a s geven de met 36 en 37 genummerde bonnen van de boter en vetkaart elk recht op tiet koopen van 250 gram boter Op de bonnen van de vetkaart zal per 250 gram boter 22 4 cent reductie wonden verleerd Voor kookdoeleinden geen anthraciet meer ZEER GOED KUNNEN ANDERE BRANDSTOFFEN GEBRUIKT WORDEN De directeur van het Rijkskolen bureau vestigt er de aandacht van het publiek op dat het den brandstoffenhandelaren tot nader order verboden is anthraciet af te leveren op de bonnen gemerkt KF kookdoeleinden Deze maatregel is noodzakelUk omdat anthraciet voor sommige doeleindtn onmisbaar is terwijl voor koken leer goed andere brandstoffen gebezigd kunnen worden Zon op 7 30 oodcr 19 33 MaM op 12 48 ondw 22 13 Men is verplicht t rdai teren fan toBaondergaaf tot I tonaopltooHt f LaalaarM aa oertaiMo moeten H nat na tonaoadet I anil oBltlokca worde