Goudsche Courant, donderdag 25 september 1941

DONDERDAG 25 SEPTEMBER STADSNIEUWS 9ü Mej K van EijkVan Leeuwen 102 jaar OUDSTE INGEZETENE VAN DEN HAAG EN OÜD INWOONSTER VAN GOUDA O izc oud stadgenoote mej wed Klaasje van Euk Van Leeuwen in Den Haag de oudste inge etene dier stad heeft vandaag den hoogen eeftud van 102 jaar bereikt MU K VAN EIJK VAN LLtUWEN Foto Schimmelpenningh Mej van Eijk woont nu al ë n vij f en twintig janr in Den Haag bij li nr do ht r in de Paramarlbo traat 121 maar men kent haar nog wel in onzt rtdd waar i eeri groot aantal jaren heeft gewoond en waar 7ij nog famil c heeft C5 boren in Koudrkerk a d Riin ging i aK dienstbode fnar Leiden om daarna te dc pr stedt m bitiek king t korni n Ilior ttid zi in het huwdiik met den heer J Leeuwen die een ila nii m de Kpi7 r tmt hnd Na het overli den van hnar man hef ft de vrouw nog in de Bodekade ge wonnd om vervolgens naar Den Hng te verhuizen tn bij haar dochter haTT intrek te nemen Mei van Fiik if meldt De Te o granf het iTititp jaar bedlegerig fp worden zoodal zij niemand kan nnt Toeh heeft ii nog eel behnp itpl ling voor alle en tot voor kort volgde zii in haar Krint nog alle ge beurten Ken van den dig Toen haar de tijd eens gevraagd werd v aaraan zij haar hoog n l eftiid toew hree f vertelde 21 iTt het hnrde werken dat zil eert bU dien lbode en later ih huisvrouw hee ft gedaan haar geen tijd het on te p e keren Het e nige wat haar thin nogal hindert i dat het zoo whrail IS geworden met de konies koffie en thee Diar komt zij niel zoo gemak kehik overheen overigens is het fud p niet zwnnrt lene T if iet laatst tic heeft 7i het hiijshoiiden meece holpi rt en ook hiu andarht jiWnd inn het mftoie b ènW ntiii jè = ta het hu ie in d P irrfir rt o lriat De verjairdTP is in sf Ite gr i rd mpar toeh hel ben e jirige vele u liikwpnjïchen bereikt o a vijf Ijiar f im e en kennissen uit Gouda KANTONGERECHT Puzzles van de Rotte opgelps DF VISSCHIR HAD r H IJK HU HAD MET GEPFURD Ander gaf zieh voor bem t De Rottemeren onder Zevenhuizen vormen rie alleerf een aantrekkelijk vischwatei voor de herrge aars m a ook een bron van puzzles voor den kantonrechter Thars was er de wacht mtestej om als gids op te treden en een gedeelte van de zitting waS voor hem gereserveerd ter afejeiening van een aantal opge paarde zaken Hii had ei de kaart voor medegebracht en met de teielichling van den politieman vond men den goeden v eg in den doolhof van cigendomsvragen Er zijn daar aan de Rottemeren twee groepeft van visschers De eene heelt geen vergunning en waagf het er in het rie verscholen op waarbn het verweer meestal is dat le politie het niet gezien kan hebben De tweede categorie heeft wel vergunning miar nooitt bijt de visch ter plaatse en dan dnift de dobber gemakkelijk af naar het water waarover een ander het eigendomsrecht heeft Men toont dan onschuldig de vergunnihg aan den rechter maar deze is zoo langzamer hand aan de Rotte goed thui geraakt en het komt er altijd op neer dat men in een anders water aan het hengelen is eweest De wachtmeester heeft alles haaTfijn uitgelegd en zoo Uep het van den een na den ander met de gebruikelijke boete plus de verbcurdverklanng van het vischtuig af Een was er die er uitsprong en dat was de brave visscher uit HiUegersberg die veertien dagen gele jen stijf en strak had volgehouden dat hij niet gepeurd had Het vermoeden dat een ander zich voor hem had uitgegeten werd iju werkelijkheid want de po litieman verklaarde dat de betrokkene niet de bekvurde was Men veronderstelde dat zijn broer zich voor hem had uitgegeven maar hoe het zii de visscher zadi de moeite van het tweemaal vooikyimen beloond en met vruspraak kon hij voldaan en met opgenchten boofd de zaal verlaten Verederd brood Als bakkers wegens overtreding van de Warenwet verschynen dar heeft w AT AAR ANNEER 25 Sept 1 3 uvr Ltgét des BeUs Heiligmgsd lenst 25 Sept 7 30 uur Vrije Evangelisebe Gemeente Bybelbespreking en bidstond ZS Sept I nur Daniel Bijeenkomst Jong Hervoripden inleiding ds H van Duken over J e Openbaring van Johnnes 27 Sept 2 uur O N A terrelii Athletiekproeven HLOexa men daarna fietsproef en klimproef 27 Sept 5 3e uur Kattensincei Start singelloop estafette over 3 K M van Goudsche Athletiekcommissie 29 Sept Il iur De Zalm OpeD4 are verkooping woonhuizen door notaris J van Kranenburg 1 Oct 7 30 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen Oct 8 uur Daniel Cursus EHBO Oct 11 30 uur De Zalm S anbestedmg van baggerwerken Jgor dyk graaf en heemraden van den Zuidplaspolder in Schieland 8 Oct 8 9 uur Oos haven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereenigmg voor Luch tbeschermm g VERGOEDING INGELEVERDE 5 METALEN 9 30 i nur kantoor gemeente ontvanger Gouwe 2 Uitbetaling aan henwier achternaam aanvangt met de Iettcrs Vrijdag Ko tot en met La Zaterdag 9 30 12 uur Le tot en mtt Lij UITREIKING DISTRIBUTIE BESCllFIDFN 9 4 uur Gebouw Daniel Uuieiking van aardappelkaal ten aan hen wier gesiarhtsnaam begint met een der letters ff I Deze week Vrijdag G H I Zaterdag J K t Volgende week Maandag L M N Dinvdag O P Q R T U Woensdag S Donderdag V Vrijdag W X Y Z APOTHEKFRSDIFNST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apoiheck P Weijer Gouwe 131 meestal het brood met gedeugd en zoo was het ook let geval rcf het pro duet v n een bakker ujt Woerden dat een e lag percentage aan aroge stof had Wij vereilclen ons b ood vertelde de rran en hij legde uit d di met toevoeg ng van een speciaal mddel èeschied in verband wainrede he deeg s apfer is dan gewoorlijk De bakker scheen niet erg gelukkig gewee t p zi n met zijn vir aelings poging want het deeg Was al tp wa erg en bovendien hen nerde de rechter kern er ir dat hi al eens bil scl kki t iwint g ijuk en boctp betaald had 01 k al vanwege het sappe deeg De ambtenaar van het O M noemde het een eigenaardige manier van ver edelen en verderde dertig gulden of tien dagen De bakker verklaarde dat het gec opzet was rranr de karton echt r m A J M Oonircx vond dat anderen wel goed bakken en zoo moet de be trokkene het oe k kunnen Zoo werd de uitspra k gelijk aan den eisch Ropd een akte Er wat nog pen zaak uit Woeïden een haid geval Een vader harf zondei vischaktc een fuik uitgijzet en hij vertelde dat hij dit gedaan had ter wille van ziin zoontje Het jongetje heeft kalkgebrek en moet veel vleesch of visch eten Het extra vleest hrant oen was met voldoende en met toe stemming van den eigenaar van het water hael hij pen fuik uitgezet om een vist hje te verschilken Den eersten keer den beste was hu gesnapt Neem dan eën vischakte raadde de ree hter f at gliW kan ik niet betalen zpide det karf er met af als Je negengtilden verdient vijf kinderenhebt en een blinde vader bij je inwoont y De kantonrechter hèt de omstiSpdigheden vvegen Drie gulden ijngf verbeuri fc rklanng van de fuik Or wa ren e rie rijksdaalders geeischt Vergeten te wekken De jongeman uit Rotterdam had zich na twalven m de buitenlucht bevon den Het bleek dat hi bij bij de Rotte onder Zevenljuizcn in een tentJiad ge slapen en hij vond dat hij er t Helijk nieti aan doen kon Met z n viSttn hadelcn ze een huisje maar op dm bewusten dag kwam er visite en daacopb was de slaapgelegenheid niet beWkertd het huiske puilde uit Weet je wat had hij gezegd ik ga vast een poosje buiten m de tent slapen maar denk er om mij tegen twaaK en te wekken Ja had n en verzekerd en weldra wa de jongeman in diepe rust Of men in het huis ook ingedut was of jrat er gehapeid had de geschiedenis vermeldde het met maar in elk geval toen de politie om half één langs kwam lag de vacafitieg£ ger nog lekker in de tent te slapen Ze hebben me laten liggen beklaagde hu zich De oplossing van het huisvpstftigsprobleem was m elk geval niet de juiste geweest De rechter bepaalde de rekening van het openinehthotel op vijf gulden hetgeen een rijksdaalde minder was dan d ambtenaar vroeg En komt geen fooi by e Uit vroeger tijden DE GOUDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAB GELEDEN Uit advertenties Burger bewaarschool Inschrijving van kmderen op Maandag den Isten October a s des avonds van 7 tot 8 ure aan het school locaal J N Scheltema voorzitter van Zeylen secretaris Danscursus De ondergeteekende tericht iiien geachten begunstigers dat zyn kinder danscursus volgere gewoonte op Woensdag 10 October a s een aanvang neemt alsmede de cursus voor meergevorderden op Donderdag 11 October as H T Gorissen 50 JAAR GELEDEN De afdeeling WaeJdingsveen en om streken van den Bond van Nederlandsche onderwijzers heeft aan den schoolopziener injihet arrondistem rt Gouda een adr gezcjnden waarin de leden hun leedwezen uitspreken dat jaarlijks vier gulden moet betaald worden om toegelaten te wopden tot de arrondissemenitsvergaderingen ten inde te kunnen deel nemen aanvdfe diners Dit beteekent dat ZIJ door lage en hongertraktemen ten buiten yergadermgen gesloten zijn die door hare algemeene strek king het meest in staat zijn een band te vlechten tusschen de onderwiizers en het esprit de corps te vergrooten Zij verze cken daarom m dezen huns mziers verkeerden toestand verande ring te brengen eJoor ieder onderwijzer Ud van de arrondissementsvergadering te maken een kleine con tributie van tien cent per jaar te hef fen voor dekking der vergaderkosten den maaltijd te houden voor wie deelnemei i wil en op den dag der vergadering vacantie te geven 25 JAAR GELEDEN Naar wij vernemen zal de heer Zie Istra arts alhier zich vestigen te Bergambacht in de plaats van dr Fauel die die gemeente gaat ver laten 55 Politierechter te Rotterdam BUKKEN MARp Er stonden voor den pohtierochter te Rotterdam twee t ewt onsters van etn d omliggende dorpen die elkaar tijdens een ruzie om de kmdeien m haien waren gevlogen Juffrouw Mana zou haar buurvrouwHtndnka iets verschrikkelijks hebt entoegevoegd waardoor züj ten diepste inhaar eer en goeden naam was benadeeld Deze had zich daardoor ze okwaad gemaakt dat zij een srtoelpooth ld get repen en deze als een projec ielnaar het htx fd van haar tegenstandter had geslingerd gelukkig evenwelztnder haar te rak n Dat ongeluk was wel m hoofd zaak voorkomen doordat de saamgestroomde buren Marie hadden toegeroepen Bukken Marie Dat had zir gedaan en de stoelpoot had geen d el getroffen Wat Marie betrof deze ontkend Htndnka het beleedipende woora te hebben toegeschreeuwd fen hftuVager kwam vertellen dat Marie heel wpinig had gezegd Dat k opt zei de rechter dp be leet gmg I erha lende Veel woorderzi I het ex k niet Htndnka vertelde dal zij niet delidtel ng iTjfd Marie met den st ilpootle raken Zij had haar alleeTi bangwj len maken Hechter Jelui moeten er me dob bejsttenin onT gooiei wie vcrl uiJoi meet Want eeri moet er verhuizen Marie kreeg ƒ 10 boet of 4 dagen heel tenis tn IfendTika ƒ 5 of 6 digen Pelden deelden den rechter mede dat zii m hfoger bereiep gaan De rechter vond het best Uitstekend dan kan men ef inDen Haag jxxk van genieten Merk voor macere kaas De Staatscourant van gisteren be vat een besluit va de secretaris ge ntraal van Landbouw en Visscherij waarbij een merk vemr magere kaas wordt inge steld Dit bestaat uit het woord kaas in zwarte letters om geven door een zwarte rechlhocki e omlijning AANBESTEDING Bouwen van vrrpleegsterskamertjes in St Jozef paviljoen Regenten van t Sint Jozef paviljoenhebben aanbesteed het bouwen vannegentien kamertjes voor verpleegsteisop tie zolderverdieping van het paviljoen Er werd als volgt ingeschrevenj Van Hooffs timmerbedrijf ƒ 5388 W J van Dijk ƒ 5483 A M de Korte 45B92 A A van Duin ƒ 5944 J Fetters ƒ 5147 Gvd Hondel ƒ 5980 Gebr Overkamp ƒ 6499 Het werk is aan den laf mschrij ver g igund Burgeriyke Stand Geboren Sept Adnanus Amtonius Francis cus zn van A Ve wey en W A MKors N Haven 33 Sept Ferdinand IldephonsusAntonius zn van J H Brink en G WKraan Sophiastraaf 18 AnthoniaHendrika dr van M Wiezer em C Jvan der Pouw 2outmanstraat 23 Johannes Petrus zn van I M DiKhooffen G van der WUüde Baanstraat 33 Petrus Johannes iHubertus zn van HJ J Smeels en M M Voort GBeatrixstraat 18 J i Gettonwdi 24 Sept C F Melkert en M J Helmond A Rus wat en J de Wit Overleden 23 Sept PiEtemella Melkert w P C van dfer Horst 68 j Kogelstooten Sr 1 Gebuit Gouda 10 35 M 2 Beekman Gouda 8 79 M 3 Jonk Schiedam 7 72 M Hoogspringen Jr 1 Wolthuis Schiedam 1 67 M 2 Verhoeven Schiedam 1 62 M 3 V d Tas Gouda 1 56 M hoogspringen Sr 1 Gebuis Gouda 142 M 2 Gro iewegen Schiedam 1 37 M 3 Beeknuui Gouda 1 37 M 1500 M Jr 1 Siebenlist Gouda 5 29 sec 2 Wolthuis Schiedam 5 32 8 sec 3 Reicher Gouda 5 mm 35 2 s estafette 4 m 100 M 1 Schietiam 53 5 sec 2 Gouda 54 3 sec touwtrekken 1 Gouda 2 Schiedam Totaal aantal punten groep tot 35 jaar 1 Schiedam 9Vi pnt 2 Gouda 744 pnt Groep boven 35 jaar 1 Gouda 70 pnt 2 Schiedam 56 pnt Verhuizingen binnen de gemeente PLAITSELIJK NIEUWS Alphen a 3 RUn EXAMEN NOTARISKLERK Te Utrecht is geslaagd voor het examen notapsklerk vanwege den Bond van Notarisklerken m Nederland de heer D de Vos alhier f Bergambacht MOIlESTVERZEKERING GESLOTEN De burgemeester heeft besloten de gemeente eigendommen te verzekeren tl gen molest risico bij de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten tegen n totaal bedrag van rond ƒ 200 000 BENOFMING Mej A M Molenaar die onlangs rd beAoemd tot wijkverple egster an het Groene Kruis te Gramsbergen IS thans ook m dezelfde functie benoemd te Rhenen flill DEBLIJK VAN RHFNFN H E Schlesmger van Karekietstraat 9 naar Nobelstraat 4 F Mohr van Sophiastraat 17 naar Burgvlietkade 79 J Sloots van Sophiast aat 53 naar Boomgaardstraat 100 P B Huis van Woudstraat 29 naar Eerste kade 63 J F Dijkstra van Doelenstraat 1 naar C Huygensstraat 90 C Laan van NieUwhaven 7 naar Tweede k e 54 J van Vliet A an Kattensingel 44c naar van Baerlestraat 32 S H Broer geb Nouwen van Raam 219 naar Jan Luykenstraat 11 C A van der Ploeg van Kattensingel 71 naar Bogen 67 M Hol van Kaam 282 naar 280 D Niessmk van Zoutnjanstraat 58 naar L Tiendeweg 7 G J H Sterenborg vdn Boelekade 169a naar Tweede kade 54 W van der Schaft van Vossiusstraat 14 naar Bilderdijkstraat 18 Wed J Verhoef van A G de Vrije straat 20 naar Zeugstraat 66 P Eer land van IJssellaan 5 naai F W Reilz straat 46 B de Jong van Korte Noodgodi teeg 8 naar Gr Florisweg 20 H Storm van Vondelstraat 39 paar lol lensstraat rao W Nobel v Turfmarkt U06 ndar Vierdekade 91 A van Vliet van O Kottensteeg 8 naar Nieuwe Markt 1 4Tm CTlEK Velocitas bestaat tien jaar UESLUIT TOT AANBIEDING VAN EEN VAANDFL De gymnaitick en alhlttiekvere eni ging Veiocitus heeft gisttiavond in de zaal van tafe Duynstee haar tiende jaai vergadering gehouden Toen de votrzitltr de heer J van K itff deze vergadering opende waren ± twee derde der dames en heertn leden aanweïig In zijn openingswoord gaf de voor zitter een overzicht van d levens geschiedenis van Veloi tas Werd de vei eeniging in 1911 ooripUtnke ijk opgeiicnt uit het kaï tot ipersoneel Mn de Kaashandi Mij le Gouda spoedig biPtk dat ook perstite van onde re kantoren wi de toetreden wat ge schiedde Later is het liamaatschap voor ardere persenen opengesteld De eerste jaren weid hoofdzakelijk de gymnastiek beoefend echter al een voor ontspan ing Dp vereeiugii g gloeide echter ge eidelijk waardoor ook a jimo ging ortstaar voor ithletiek en detlnemu g aan weustrijden Thans moet zoowel bij rie gvn nastipK als handbal en athlet tk rekei mg met Velocitas worden gehouden Ttn slotte memoreerde de vrorzuter de opi ichtipf van de dames afdec mg Hierna werden de jaarstukken be handeld en goedktkpurd Bij ace ama tie werden het geheel daee i ksch be stuur en de wee comm sinssfn voor het elfde vereenig rg janr herkoztr Bij stemming worden ain hetjbtstuur toegevoegd mevr M Kwirke erberg De Jong en dt heer H Kraivenveld Medegedeeld wird Hat voor de feest avond op 4 OctnJ er a s vergunn ng s ontvangen De voorzitter wekte a ii n op til vo cd f ri devvcrking zoodT deze irlieme v Pi ng van hit jub leum vlot en j oe kan vtrttipii lijders een m iti vtorjiar tp hcu d€n f ymrastitkuKvuer ng zal het be stuü een vaandNc ovt fhand gd w r dt I J Dp heer M IViVük zal tiirvo r ppn fonds slichten n bi heen n Di PORT we Siai Smeedijzeren lamp voor ingang van raadhuis Het huldeblijk dat door de m Mei vin het v rige jaar naar Bergambacht geëvacueerde inwoners van Rhenen ain het genippntebestuur zal Worden langeboden zal bestïan uit een sireediizercn lamp wa irin zijri aangebiacht de wapenen van Rhenen en Bergambacht in glas m lood welke amp aangebracht zal worden m de boog voor de deur van het raadhuis Omtrent don datum van aanbieding IS nog geen pian gemiakt Boskoop INTFRFSSANTE VERZAMELING OUDE GFBRUIKSVOORWFKPFN UIT KWIt F KFRUBI DRIJF In de tokkomst een muwnm De verzameling van oude Boskoopsche gebruiksvoprwerpen met betrekking tol het boomkvvpektisbedrijf welke ter bezichtiging ijn gesteld op een vorige week gehoutmi tentoonstel ing ui gaai de van de Mu eumcommissie van de vertieniging van pudleerlingen en leerlingen der Rijkstuinbouwschool Arboricultura is reeds bpel mterts ant en vooral voor den boomkwepker die van de ontwikkeling var zim bpirijf wat meer wil weten hppft ZIJ zm pn beleekenis er iredewprk ng ti got a pi m vt nd keuring Dp si Cretans d r ler i sche commi sit de her C A de Groot gaf rog etn uitvopri vtis ag v n dp deplrimirg aan al e gjmna itk ath ptick en haridbalwedstrijdtn De voorzitter dankte ook hen oor zijn vele werk ir het afgelp f jaar Ook de ardere TC Itden d t dcn ir dezen dank Vervolgens reikte hij aan de betreffende dames en hpprcn de bij de onderlinge wedstrijden behaalde iprijzen uit ATHLETIEK Tweekamp Schiedamsch en Goudsche politie Wat een vreemde werktuigen kende rr n vroeger al met Zoo kon men op deze exptsitie zien een iiptbniider 1500 1600 een kapmes voor akkers 1600 een akkerblooter IfiM pen nijoor 1740 een takkenbrpkpr ITSO enz om nu maar eenige vamde meest vreemde werktuigen te noemen Ook het ver de inf smateriaal iwaï ruim vertegenwoordigd Afhaalmessen entbijtels i nthamers opzetmessen gnffelmessen gnffelbakken een ent mandje een entschort een griffelklomp erlwaspannen messen voor driehnelve enting oculeermessen enz allerlei veredelingsmatenaal uit vroeger eeuwen waren te bewonderen BIJ DF JFUGD WINT SPHIFDAM BIJ DE OUDFREN GOUDA O het SVV terrein te Schiedim zijn gistermiddag de retuin wedstrij den gehouden vin den tw et kamp tus scbpi de Schiedamsche en Goudsche Politie Sportvereenigmg In de groep tot 35 jaar bleef tiok ditmaal Schiedam in de meerderheid maar bij de garde boven 35 jaar nartien de Gouwenaars revanehe Het was mede door het prachtige herfstweer een welgeslaagde wedstrijd waarop enthousiast gestre den IS en die vlot verliep Tot de be zoekers behoorde de Schiedamsche commissaris van politie De uitslagen luiden 100 M Jr 1 Doorlag Schiedam 12 2 sec 2 Lmschoten Schiedam 13 sec 3 Peters Gouda 13 1 sec 100 M a 1 Beekman Gouda 12 9 sec 2 Gêbuis Gouda 13 6 sec 3 Kloeseman Schied im 13 8 sec Discuswerpen Jr l v d List Schie dam 37 23 M 2 Timmerman Schiedam 29 89 M 3 Sitbcnlist Gouda 29 11 M Discuswerpen Sr 1 Gebuid Gouda 31 90 M 2 Beekman G uda 29 47 M 3 Jonk Schiedam 24 91 MVerspringen Jr 1 Doorlag Schie dam 5 87 M 2 v Ifrieken Gouda 5 65 M 3 Boekhout Gouda 5 52 M Verspringen Sr 1 Beekman Grouda 4 97 M 2yKalkman Schiedam 4 78 M 3 GreiriSewegen Schiedam 4 72 M 400 MWer hardloopen Jr 1 Lin scholen Schiedam 616 sec 2 De Haan Gbuda 63 6 sec 3 Wepster Gouda 66 sec 4flC Meter hardloopen Sr 1 Beek m ji Gouda 1 mm 12 sec Kloese nrun Schiedam m n 12 S sec 3 7 itveldj Schii dam min lu sec Kcgelstoolên J 1 Si bcn ist vloudfl I l8 2 V d L £ t Sc liT lütC M 3 Stolk Schmdam 9 33 i De aardbeientijd van 1830 ISW toen de a dbeiencultuur en handel zoo n grontetjiaats te Boskoop innam eje tijd van de z g aardbeiencompignie had zijn eigen attributen Boskoop had m die jaren een grèofén handel van lardbeien op steden als Rotterdam Den Haig en Amsterdam Er zijn interessante zaken uit die bloeiperiode Haagsche aardbeipotjes z g Zessie s er Twintigies Een Zesste ic een houten bak met zes potjes welke precies in deze bak pa sen en een Twinligie IS een houten bak met twintig potjes welke daarin pretMes passen Men kende veftchillenele aardbeipotjes Vaast de Haagsche waarin dikwijls het wapen van IJen Haag was gebakken h d men de Amsterdamsche en Rotterdamsche aardbeipotjes Voor het dragen van dezv zware bakken met gevulde potjes bestond een speciaal Jioofdkussen dat eveneens op de tentoonstelling te zien was Ook de rubriek diversen was njke Ii k vertegenwoordigd Er waren een ronde kaar lantaarn met ruitjes van varkensblaps 1800 kaaïslantaams en petroleumlantaarns uit latere jaren wonderlijke halfhooge laarzen vreem de steenen pijpen in Boskoop gevonden vuurpotten enz Wat ditmaal de aandacht vroeg was de groole verscheidenheid platen teckeningen boeken geschriften enz op de boomkweekerij en de plaats Éoskoop betrekking hebbende Vergeleken met de expositie van eenige jaren geleden kan Inderdaad geiegd worden dat de verzameling groeiende is en dat zij voor het vak de boomkweekerij en de geboren Boskoopers groote historisch waarde heeft De museumcommissie is echter noglang met tevreden De collectie moetjpog veel meer gaan groeien Uit hptgeheel moet de geschiedenis van hetvak beschreven kunnen worden Vande penode van het netsnyden turf 1 t rappen en het geneeren met de koe f over die van looftout en dekplantsoennaar die van de arifbeiencultmir vande penotje van vnichtboomenrultuur naar die tier cultures van heesters enluxe gewassen AIzoo denkt de museumcomVnissie zich dit tn En wanneer de collectie meer en meer is pegeromen w J belangrykVid heef 2 o fe wil ly ov ffc an tot dVt v5een oudh jfiLairer 5 JïJk a Shuis 0 M Wanneer men ziet Y langstelling voor dit pla l wacht worden dat d V C jaren verwezen ukt Vk i J SCHAKERS Of ÏODtHOO Aan den massa Sifeu T te Leiden namen elf sn irr Nos alhier detl Er w il J mers verdeeld ov er z 7 iÜ J spelers De heeren S J v J tSA Sytzema behaaldV i ï groep en extra pry i was voor dien speler die hf partij won fil Ook de heer W Trantran partu terwijl de heeren Wa gs enW J Spnngirinremset è 24 80 1 told Sept Rozen per bos o 110 et Bnarcl fM o £ loiei 70 90 et Rosa Mund V S GlonaMundi7bcti lsePoJtr et Claudius Peinet 72 et rÖ Ü 120 et Juweeltjes 124 16 t ll 70110 et Vitr aiidcn ijiS Wilh Kordes 2U 45 et Do rI 68102 et Queen Mary ÏÏ Wendland 70 et Oiange Tnu w 96 et Ellen Poulsen Lj6 TP Ophelia 46 et Svvee Heart J et Polyanthaiüzcn 54 88 tt BettT mes 4572 et August Noach 443 Ingar Olsson 48 88 et Gemengde u zen 25 30 et Diversen per bus Clematis Dim j 1833 et idtmMtvr leCoutreff 2 CO idem Pnns iltndnk U Chrysanten gr bloemig 100 155 Idem tros 18 29 et Physali FrancsJ Moordrecht DAMVFRFFMGING De uiUIagen voor dt competitKv de damvereeniging Moordrecht w den J van Jtvtren J Verhori U8 Fr V d Heuvel P Kerkhof U A V d Rte P Twig 0 2 G v Jevencn M Buere 2 ü T Blilttn wijk G Twigt Jr 2 0 C Terlou G Twigt 1 1 G TwiKt Jr P Krt hof 0 2 Fr v d Hpinel J Jeveren 2 0 LOOP DFH BIVOLKING Ingekomen Lena M v d Het vu Bert en iN H Come In H irttn m Dordrecht Jacques Gregoire vm s Gravenhagi Cispcr N J A Willen van Voorbuig ferduirl lantemaii v 1 Gouda Trijntje Oostprwijk m Reeu ijk AntoniuS M Willen vb Voorhf t Jacqi es Oosier lal V Dot drec h t Vtrtiokken Jan Vermeulen nin Waddinxveen 3e Bkk eg 15 V Schoonhoven 50 JARIGF EriITVFKFFNIOmO Het echtpair W F E schoft en A Bisclioff Rrrdhorst vm npiidf Ouds Singel 44 viert heden den dig waaroj het 50 jaar gele den in hel huneljk trad DF hAN7F BFSTAAT 25 JA Dezer dayn herdenkt ip R K Middenstandsvefeeniging De Hinzf hjif 25 jang be taar V MOND FN KI Al W FER De besmettelijke vet 1 kle mond W klauwzeer onder het i v n den liKt C de Bruin Spoorsingi I 13 is gewtkM GEVAL VAN OIPHTfRIE Opnieuw IS aangifte i tdm vanW geval van diplileric Het be rfft lii een 11 jarige jongen die met is ing ent Dit IS het vijfde gevalindelaaW twee maanden Waddinxyeen SCHAPEN BEKROOND Bij den gisteren te Ridderkerk vM wege den Provircialtn f Rundveefokvereenigmgen in ZuM Holland m samenweiking Wl Stamboeken voor varkt rs sehapen geiten gehouden fokveeri ig werden de afdeeling schapen eerste P jj toegekend aan de heeren A v d Bw gen en P Pipping beidrn alhier WFER FFN Uit een garage aan rii n Groene i een dames ets ontvremid DOCTORAAL EXAMF V GFNÏÖKUNDE 2e OTDFILTE an oe Rijksuniversiteit ie Ü1 IS geslaagd voor het coctoraal et geneeskunde 2e gedeelte de he r W G tferheul alhier K NST EN LETTERE BET BESIDENTIIi BKMT Het eerste volksconccrt vjn et l orkeit wofdt gelieven op Z om Hal 3 In het CebiHiw voor Wetenschappen te i Gravenhaü r iit dln v n Pril Schuurman SolK J r F Ipse die hel pianoconcert J flt ttewIjkRoepman zal pelen Het r T de Traglihe Ouverture v n Serenade voor Irljliorlieet van Dvo MARKTBERICHTEH VEEMWIST GOUDA X Sepl Aanpevoerd lp 1 = J waarv en 4 maRere vérkens r ijj stuk 100 bi een li llt per dertn U nuchtere kalveren 2 door N V C overgenomen M hok ten ii l O Handel etug n 15 Sept 134 parlüen kaa m t H ksrrerk 6Z t 112 5e l 00 Handel vlug CENTRA F ZUID nol L riF VrRFrNIOINO TE as Sept Geien aanvoel KAASMARKT OOt O