Goudsche Courant, vrijdag 26 september 1941

OUDSCHÈ CDU BANT 2 september 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No 20743 Bnnaa MAKKT n TEL na PastMlmitaig W N Chefredacteur f TISTBR Gouda Verklaring van Churchill aangekondigd TSR DKN OORLOGSTOEsItAND De parlementaire correspondent van leuter meldt dat Churchill bu de eistvolgende bijeenkomst van het Lagthuia eem verklaring zal afleggen of er den oorlogstoestand in t byzondjac m verband met de Sovjet Unie Defensief bond g enoot schap tutschen Ned Indië en de Maleische taten Volgens l erichten uit Bangkok zou den SederlandschIndie en de Maleische staten een defensief bondgenootschap hebben gesloten De zoogenaamde Maleische Staten liggen op het schiereiland Malakka en behooron tot het Britsche Rijk De gouverneur der Straits Settlements IS hooge commissaris der Maleische Staten Red GESMOLTEN RUND VET OP VETBON gelijk deel van Leningrad goeddeels vernield fie grootste oorlogstragedie van èen nieuwsten tijd AANGEWEaSN VETBON MOET VAÖB S OCTOBER BU SLAGEB ZUN INGELEVEBD iMt in steUing Na inneming en zuivering van een Sovjet dorp gaat het rdtiiche geschut opnieuw aan den rand van den weg in stelling Orbis Hollmd MICNTS IZOHDB OVMMMMM ZUN VAM NUT RT ar ding TOOT ling geen zal wor uwe 2 UUR 9V 16 Idem idem Idem idem 9 30 12 lin de op Igestelden end ver lerloop der fjgen arnoemd SCH D gezin igblad onten niet een nu Zie klj ze nUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA b tgierbevel van de Duitsche naMcht maakte eister bekend fHkt ice aiivalsfogiiiten mIi laatfte nog tn het gebied In ONien van Klef ingesloten ij lÜilHIrT atrijdkrachten irei wt Uaedifc veriiewn voor i tai afgeaiagen BU de ftnilut van het slagveld werd U ran den fai den stotfd geIHRddMi opperbevelhebber MZ westelUke front jier JuitoMl Keneitai UrpoiHiinvnden zyn staf alsmede fettna an het v Jlde en 21ste 4rt le rearps werden in de pi lekakt De luchtmacht bomInbtrde in den afgeloopen ittlit met goede uitwerkmg ailitalre installaties in Moskou n bewapeningsbedrijven m iBla Au de Schotsche Oostkust Italtite de luchtmacht overdag MnUets op verschillende pmUJaen Gevechtsvliegtuigen liilai in den afgeloopen nacht M liiTtngebied van Dover aan b Neord Afrika schoten DuitiilM tors ten Oosten van Solwm zonder eigen verliezen ma Britsche jaehtvli ulgen B Ha bommenwerper neer Ik rtjaad heeft overdag noch iHdili militaire acties boVen W Duitsche rijksgebied ondcr Wïlockholm meldt n correEpon Öiiie Rheinisc h W e s t £ ac UZeitung iJSI te Helsinlji binnengekomen IS delijk deel der stad IbS 8enoeg geheel vermeld j lung IS samengedreven in an r leelen De waterleidingen ISj luchtbombardementen veri d t er geen middelen aanHa om de branffiaarden te m Dag en nacht fazSn de vlainIjgWW de ongeluUJÉgft tad WaarIjywnl LeningracK de grootste IS Sedie van den nieuwsten tijd mw doch dit hebben de verdcdi W ll ewild Mche militaire krmgen verf Sb JiS Finsche Zuiflelyk waarnemingspunten biedt 1 lebeurtenissen in Leningrad lïb nnerheim is dezer dagen JMi linies doorgedrongen l 2 o l 8 uit een l le kazemat het brande llfc rp3ii gadegeslagen Een aantaï tfci f lBWistiache batt ryen welke IfceS ® n Echieiv iland ten l ¥ s ad schoten is tot I fto k Evenzoo schiet het IU n op een eiland tusschen B woBi stad niet meer De l ffkT ooftstad zelf zyn door I fci 5 Mementen en geweldige l ÏS t zwggen gebracht De H r A onder het vuur der f S ne welke van het l öiS i Finsche Golf I NttS u Vooral des naclits l J ongelukkige Le l ten hevige artillerie IL Uuii M o Finsche en Sovjet itsche I atdoor als het w are een M l P en over de sUd N lucht trilt van de Jigen welke naar het d v weijvc iicicii liet iftM u he deskundigen niet l o 1 y Inslaande l lJï i a van k 9Wisten bevolen opblazm Wri vestinggordel Men ikïZi conclusie dat de toe fcii BKrad reeds veel er isJg i i algemeen aan neemt Overloopers van het Russische fiont melden dat de aanblik van het Zuidelijk stadsdeel verschilkkelijk is wegens de vele puinhoopen Duizenaen huilende vrouwen en kmdersn lo en door de straten rond Reeds is de herfst begonnen De nachten wot den teeds dt nkerder met als eenig licht het vuur de kanrnren pn do bnndeh zoelclichtia TEGENAANVAL AFGESLACiEN Duitsche infanteristen die aan den Oostel uken oever van de Duna HelUagen Jiiiden betrokken hebt er naar het DNB verneemt in deh nacht op 24 September een met groote massa s uitgevoerden aanval van m aantal verre superieure bolsjewisten afgeslagen Een militaire medewerker van het Turksche blad Cumhuriyet generaal Eikelet schryft dat men er rekening mee moet houden dat tot toe minstens driekwart van het ZuideUjke Sovjet leger vernietigd is Het DNB verneemt van militairi zyde aat sterke afdeehngen Duitsche ge echtsvliegtuigen en Stuka s ook gisteren twiangryke militaire doelen aan het Oostelijke front met succes hebben aangevallen Op een Sovjet vhegveld werden talrijke vliegtuigen vernield De operaties van het landleger V erden in dei Noordelijken en den Zuidelijken sector gesteund door krach tige aanvallen op artillerie en veldstellingen der Sovjets op colonnes en gepantseide formaties Spoorlijnen die van groote beteekenis waren voor het vervoer van troepen en voorraden werden vermeld Bij de gevechten in den Zuidelijken sector hebben op 23 Sept mber deelen van een Duitsche pantserdivisie 2 bolsjewistische geschutsdivlAés verslagen HET VERZOEK VAN MAISKT OM PANTSERWAGENS De aan het begm van de week bekend gemaakte smeekbede van den Sevjetambassadeuj te Londen Maïs ky aan Engelantf Wfj hebben pantserwagens noodig meer pantserwagens en nog eens pantserwagens Stuurt ze snel en zoo veel mogelijk bevat reeds een eerste indrukwekkende bekentenis omtrent de gewei dig verminderde productiecapaciteit der Sovjets alqjus het ANP Met den toenemenden ernst van den toestand aan het bolsjewistische front ziet Maisky zich gedwongen tot nog openlijker en onomwondener lackentenjssen Rusland zoo verklaarde Maisky staat voor een moeilyke Situatie Het iMiBt niet d oogen voor fe feiten te sluiten By de moderne oorlogstechniek worden ele mirten als bijv generaal winter of generaal modder onbeteekenend Het volk der Sovjets kan zijn vertrouwen niet ste len op dergelijke twijfelach Elk huls in de dorpen voor Lenmgrad is door de bolsjewisten bezet sn met taaiheid verdedigd Wel b Id PoIV9oon J J I Uge factoren De Sovjet üme heeft zware verhezen geleden De vtjand heeft lielangryke industriegebieden bezet en de Sovjets waren genoodzaakt fabriefcen en bedrijven te ontruimen Er zal eruimen t d voorbijgaan alvorens het werk elders hervat kan worden Op deze wyze is het voor de SovjctUnie uiterst moeilijk de tot dusver geleden verhezen aan materieel weer an te iialen Daarom moesten andere staten in de bres springen en vhegtuigen en tanks naar de Sovjet tJhie sturen In deze verklaring wordt de omvang van de zwakte der bolsjewieken weerspiegeld Na een veldtocht van drie maanden is de reusachtige bewapening waarop de bolsjewieken jarenlang gepocht hebben en die de vrucht was van een twintigjarigcn slaverarljeid der volkeren van do Sovjet UnijB m het vuur der Duitsche vernietigende slagen uitgegloeid tot een hoop sintels Moskou voert thans reejs oals de Prawda dezer dageri juist heeft ingezien een wanhopigen stryd om zijn bestaan DE MOSKODSCHE CONFERENTIE Reuter meldt uit Moskou dat Litwinof als vertegenwoordiger van den bclsjewistischen minister van Buitenlana sche Zaken en generaal GoUkof die de leider was van de bolsjewistische militaire missie in Londen zijn toegevoegd aan de delegatie voor de Ijeraadslagin gen met de Britsche en de Amenkaansche missie m Moskou Aftonbladet meldt uit Londen dat de leidirg der Britsche vakorganisatie voorbereidingen treft een groote delegatie naar Moskou te sturen welke onder leiding zou staan van den nieuwen voorzitter Frank Worstencroft die geholpen zou worden door Walter Citrine Op haar terugreis zou de Engelsche delegatie door bolsjewistische arbeiders vergezeld worden die n rondreis zouden maken door Engelsche fa briekea DE AMERIKAAN8CHE HULP AAN DE SOVJETS Volgens den Washingtonschen correspondent van New York Herald Tribune heeft de directeur van het federale bureau voor de Jeemivgen Jesse Jones verklaard dat de Amenkaansche hulp aan de Sovjets het noodzakelijk maakt dat de bewapeningeindustrie der Vereenigde Staten wordt uitgebreid Jones verklaarde dat hij niet Avist hoe hoog het vereischte be drag zal ijn om de productiecapaciteit voor sta l magnesium aluminium en vhegtuigonderdeelen te verhoogen De federale bank voor den wederopbouw heeft reeds zes milliard dollar voor uitbreiding der bewapeningsmdustne ter be Vkmg gesteld De vernietiging van het convooi bU Afrika STERKE BESCHFJIMING HIELP NIET Over de vernietignig van een Bntsch convooi ten Westen van Afrika verneemt het DNB van militaire zijde de volgende bijzonderheden Toen het convooi werd ontdekt Ijeslond het uit twaalf schepen die zwaargeladen naar het Noorden voerer De Engelschen moeten de lading zeer belangrijk geacht hebben want het convooi werd geëscorteerd door vier torpedojagers en drie bewakmgsvaartuigen Een groot tankschip werd voortdurend door twee jagers beschermd Volgens een uitgewerkt plan 7etten de Duitsche duikbooten den aanval m Onmiddellijk werden twee schepen getorpedeerd Daarna kwam er beweging in het convooi De jagei s voeren wild heen en weer De vrachtschepen wijzigden hun koers tegelijk met de bewakmgsvaartuigen doch dit hielp niet Bn den volgenden aanval gingen drie schepen verloren Nu verzamelden zich alje jagers om het groote tankschip dat niettemin getorpedeerd werd Intusschen was het convooi tot de helft ingekrompen De duikbooten bleven de sfhepen achtervolgen tot den volgenden dag en nog vijf schepeti werden tot zmken gebracht Slechts en klem schip ontkwam aan den ondergang door te vluchten toen de duikbooten met grootere schepen bezig waren De escortfischepen di aanvankelijk naar alle windstreken verstrooid waren concentreerden zich tenslotte om dit eene kleme schip Houder van boterkaarten prof iteeren er niet van Gottfried Feder t EEN DER EERSTE NATIONAALSOCIALISTEN De bekende nat soc Rijksdagafge vaardigde Gottfried Feder is Woensdag in den leeftijd van 58 jaar na een langdurige ziekte overleden Gottfried Feder was reeds in de eerste jaren na de ineenstorting met de nat soc beweging in contact gekomen nadat hij re s in November 1918 z jn Manifest over de bevrijding van de renteslavernlj had geschreven Hij is vooral bekerd door zyn geschriften van financieelpoli tieken aard Sedert 1824 was hu lid van den Rgksdag Turkije s neutraliteits NBUIÏE VERKLARING VERWACHT 6e A N P correspondent te Berlunmridt In verband met dan druk waaraan Turktje vooral den laatsten tijd is blootgesteM verluidt dat Ankara een verklaring zal pubhceeren volgens welke iwt vastbesloten is zijn neutra liteit onder alle omsta i hpden te handhaven HET ANTISEMITISME IN FRANKRIJK In aanwezigheid van den specialen gedelegeerde der Fransche regeenng amt assadeur de Brinon en Van een aantal andere officieele Fransche per soonhjkheden is gisteren eni gedenk steen onthuld vor den bekenden in 1917 overleden voorvechter van het anti i semilisme ïMouard Drumont 1 1 Tu De secretaris generaal van het departement TUI Landbouw en VlsschrrU maakt bekend dat gednrende het t dvak van 14 October tot en met 1 November a s de consumenten die m het bezit xijn van een vetkaart op een van de beide bonnen van die kaart welke voor bedoeU tijdvak geldig xullen worden verklaard desgewenscht m plaats van boter tesmolten rundvet zullen hunnen koopen In verband liiermede is bepaald dat van Dinsdag 14 October tot en met Zaterdag 1 November a s de met 39 genummerde lion van de vetkaart naar keoze recht zal geven op 250 gr boter of 200 gr gesmolten tndvet De aandacht wordt er op gevestigd dat uitsluitend gesmolten rundvet dat verpakt is in bekers of tabletten waarop de woorden zuiver gesmolten rundvet zyn aangebracht op genoemden boa zal mogen worden verkocht De prijs hiervan is vast festeld op ƒ 1 25 per kg d i dus O 25 per rantsoen van 200 gram Het aldus m distributie te l rengen vet bestaat voor 100 pet uu zuiver gesmolten rundvet van versche en goede kwaliteit In verband daarmede is dan ook de per bon beschikbare hoeveelheid gesteld op 200 d I dus het normale vetrantaoféh gelijkstaande met 25D gram Jioter Houders j ir vétkaarten die gesmolteffiTindvet op hun bonnen wenschen te betrekken dieren de met 39 genumnvcrde bon van de vetkaart zoo spoedig mogeluk doch m ieder geval voor Zondag 5 October a 8 bu liun slager in te leveren waarvoor z desgewenscfat een ontvangstt ewys kunnen verlangen Na 14 October zal de consument dan de 200 gram WAT GEBEURT ER IN ARGENTINIË In verband met de alarmeerende geruchten en met de maatregelen der Tegeering tegen een beweerden militairen opstand heeft de vice president van Arèentmie aan journalisten verklhard dat er in het land absoluut rust heerscht Op geen enkel tijdstip heeft er een ernstig gevaar gedreigd Niettemin heeft de regeering voorzorgsmaatregelen m ten treffen tegen evcntuecle bedoelingen van bepaalde personen bij de luchtmacht om de orde te verstoren HOE VERLOOPT DE PRODUCTIESLAG Een onderhoud met dr Posthuma NIET ONTEVREDEN OVER DE BEHAALDE RESULTATEN Het ANP heeft nu de commissi Posthuma een half jaar biéstaat di n oud mmister gevraagd naar de voor loopige resultaten van den productie slag Dr Posthuma verklaarde met on tevreden te zijn over het totnutoe be haalde resultaat Een van de eerste parolen van d r producti slag ll l was erop gericht om bij een wnstens even groote oppervlakte broodgraan de aardappelteelt zooveel mogelijk uu te breiden Het resultaat van deze actie laat zich het best door eenig cijfers lUustrceren In 1940 waren met broodgraan Bfe teeid 78 000 hectaren winterfarwe 58 000 ha zomertarwe 219 000 ha WJnterrogge en 9 00t4fa zomerrogge dus in totaal 362 000 ha waarvan 134 000 ha tarwe en 228 000 ha rogge dat van het grootste belang is voor de vetvoorziening sedert verleden jaar het resultaat Ten aanzien van dfcn verbouw van stoppelgewassen Welige de veevoedervoorziening m hooge mate ten goede komen kan worden geconstateerd dat dit jaar ui totaal rond 115 000 hectaren daarmede beteeld zijn geworden hetgeen een sterke vermeerdering tegenover vönge Jaren beteekent Graanoogst niet best Natuurlijk aldus dr Posthuma Is het jammer dat het weer met altijd heeft medegewerkt Zoo is de graanoogst tengevijlge van het aanhoudende natte weer in Augustus met best te noemen Maar alles en alles bij e kaar is er zeker reden tot tevreden heid hetgeen echter niet wcgneen it dat er nog zeer veel te doen valt Dr Posthuma gaf hierna een over zicht van het programma l941 42 dat hy dezet dagen heeft opgesteld Z 1 het scheuren van grasland op dit oogetiblik zeker het beijmgrykste punt van den productieslag Nederland is aldus dr Post huma mderdaad eeh weiderijk en 4audoor een veeland by uitnemend Over 1941 zijn deze cijfers als volgt 88 000 ha wintcrtarwe 55 000 ha zomertarwe 229 000 ha wmterrogge en 12 000 ha zomerrogge hetgeen een t taal uitmaakt Van 378 000 ha waar van 137 000 ha tarwe en 241 000 ha rogge Met consumptieaardappelen waien beteeld m 1940 92Ó0O ha met fabrieksaardappelen 37 000 ha tezamen 129 000 ha en m 1941 resp 117 000 ea 43 000 ha sam n 160 000 hc dus een vermeeidenng met 31000 ha waarvan 25 000 ha consumptieaard appelen en 6 000 ha fabrieksaardappelen Ook het scheuren van grasland u sterk gepropageerd Een en ander heeft tot gevolg gehad dat gedurende het voorjaar in rond 22 000 hectaren grasland de ploeg is gezet De aptie voor den modernen wei debouw heeft mmiddefs overal m den lande reeds weerklank gevonden Ook het inkuilen van gras volgens de Finsche methode is dit Jaar m zeer aanzienlijke mate toegenomen Tenslotte heeft het verduurzamen m silo s elen zeer groote vlucht ge nomen J Wat ie koolzaadcampagne betreft hiervan i Jeer vermeerdering met cmgeveer 10lM lBSpnriT olzaad vet per bon bij den slager In mit vangst kunnen nemen Na 4 October as mogen geen vetlxuinen meer by de slagers worden ingeleverd Degenen di qt bon S9 vaè de retkaart geen gamolten nrndvet betrekken kunnen hierop bi het tijd vak van 14 October tot en met 1 November ajs ES gr boter koopen waarop de normale reductie zal worden verleend Met nadruk wordt er op gewezen dat voor 1 October aj geen boter op bon 39 mag worden atgeleverd Wellicht ten overvloede wordt er nog de aandacht op gevestigd dat de met 39 genummerde bon van de vetkaart geen extra bon is zoodai daarnaast voor hef tijdvak van 14 October tot en met 1 November a s nog slechts een bon van de vetkaa zal worden aangeweren voor h koopen van 250 gram boter Voor zullen voor dat tydvak twee bonnen van de boterkaart worden aangewezrni elk recht gevende op 250 gram botfr doch met op rundvet Voor de houders van Iwterkaarten brengt de bovenomschreven regeling dus geen enkele wijziging m den normalen gang van zaken In een officieele publicatie zijn en kele nadere bijzonderheden welke voor de detaillisten van belang zun vermeld Bonaanwijzingen Voor het tijdvak van Zondag 28 September tot en met Zaterdag 4 Qgtober zijn als nieuwe bonnen aangewezen voor brood a gebak yle of vleeschwaren en melk ttr tranimers 37 en voor aardappelen boa 3S reserre waareiT wederom m kg wotdt Verstrekt Na Zaterdag 27 September zija de bonnen brood of gebak vieesch of vleeschwaren en melk genummerd 3 en bon 37 reserve aardappelen niet meer geldig WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE TUDSCHRIFOtN Ingevolge de 12de almea van artikel 3 vaiil het derde uitvoermgsbesluit betreffende het Joumalistenbesluit vallen tijdschriften welke alt zuiver wetenschappelijk of technisch dienen te worden aangemerkt buiten de toepassing van dat besluit Uitgevers die van oordeel zun dat 1 door hen uitgegeven tydschritt tot deze categorie behoort kunnen tot den si retaris generaal van het deparlemen van Opvoeding wetenschap en Cultuurbeschermmg p a Wassenaarsrheweg 6 s Gravenhage het verzoek richten het tijdschrift als zoodanig te erkennen Dit verzoek dient vergezeld tL gaan var een exemplaar van dea Idatst verschenen volledigen jaargang benevens van het laatst verschenen i ummer VOOMrOMBN V Polygoon v SMsen held Van de 2 341 000 hectaren cuU tuurgrond Ijestaan thans immers niet minder dan 1 321 000 ha of ruim 50 pet uit blijvend grasland Van deze weiden gaan wö nu een deel scheuren doch dit behoeft slechts een betrekkelijk klem deel te z n Indien op der duur nog een 100 OOO ha grasland wordt gescheurd zou hiermede de voedselpositie van ons land reds aaninerkelyk zyn verbeterd f ëottUt HUmh Zon op 7 33 otfder 19 28 Maan op 15 01 onder 23 56 Men ia verpHcHt te vcrdniateren van zoDswiderfaQg lot toMopkooML LiDlMfBÉ aa Tocrtoifeo mocleii M sar aa tonaoader iaoi ootftokco wonira K lU