Goudsche Courant, zaterdag 27 september 1941

r OUDSCHE COUBAMT wMBt MASKT n i u na rMtnfcmtat MM Chefredieteur T TtETER Qouda 27Sepfeinberi94i NIEUWSBLAD VOOR GOÜDi EN OMSTREKEN NGELSCIt AMERIKAANSCH OVEBLEa Naar yvrhiidt zullen binnenkort eenige Amerikaansche en Engelsche politici vergaderen om maatregelen te treffen in verband met activiteit der Duitsche onderzeeërs in den Atlantischeff Oceaan De desbetreffende commissie van het Congres zal in een geheime zitting dezolfde kwestie behandelen Waarchijnlyk zal deze commissie een nieuw crediet voor den scheepsbouw goedkeuren Hoe staat ingeland ervoor In de N R Crt stelt J A Heringa de vraag hoe Engeland er thans in den zeeoorlog voorstaat Hy komt op grond van de Duitsche en Italiaansche cijfers tot de conclusie dat Engeland er thans na 2 jaar oorlog slechter voorstaat dan na 4 jaar wereldoorlog waarby men vooral niet uit het oog veriieze dat toen feitelyk de geheele wereld met Duitschland m oorlog was zoodat byna de geheele v ereldhandelsvloot ter beschikking van Duitschjand s vyanden stond wat thèns in de Vëftte v jte niet het geval is Destijds kön Engeland ook voortdurend zeer belangrijke voedselvoorraden yzererts enz van vlakbij aanvoeren n l uit Nederland Zweden Noorwegen Frankryk enz Thans moeten de schepen daarvoor enorm veel grootere afstanden afleggen waardoor ze dus veel langer onderweg zijn en de bevoorrading van het expeditieleger in Egypte dat destijds vrij over de Middellandsche Zee kon beschikken moet thans den enormen omweg rondom Afrika maken By een gemiddeld tonnageverliea van thans 500 000 ton per maand voorzoover er überhaupt nog schepen voorhanden zyn zal Engeland dan ook thana evenals dat aan het eind van den wereldoorlog het geval bleek te zijn het nog ten hoogste enkele weinige maanden kunnen volhouden zonder nog in het minst van bezetting door Duitschland van het Engelsche eiland te spreken De heer Heringa gelooft niet aan voldoende compensatie door EngelschAmenkaanschen aanbouw en hij acht de Duitsche opgaven juist zooals trouwens na den wereldoorlog eveneens gebleken ia In dezen nieuwen oorlog saven de Engelschen hnn tactiek getrouw aanvankelijk ook slechts Vt van de waarheid aan om kortgeleden tot de helft van de waarheid op te Iflimmen 1 gevangenen Is intus S IsTMtofea tot S14 000 en 5 KiMMeds toe Het buitge i Op het Binnenhof te s Gra venhage werd op plechtige wyze de bijeenkomst van leidsters van den B D M geopend waaraan ook vele leidsters van den Nationale Jeugdstorm deelnamen Foto Mol Stapf i fflopin terieel ts navulling op het weermachtsvu gisteren verneemt het m militaire zude In een on flk korten tyd nadert de het gebied ten Oosten tJJB einde Volgens het richt I kan binnenkort Ü vsmletigmg wan de laatste I na den vijand daar verwacht Bet aantal krygs vangenen de beweringen van den volgens welke Boedjen1 fkiugd zou zün zün legers tk aan omsingeling te ont gevolgen der Sovjetver glUen zich ook in de toekomst 4Wi gevoelen De Sovjets tasten j or tegenaanvallen het Duit j dft vjetlegers jtilVOegde iidc verneemt Iwt it sterke formaties van Kit I op 25 September de Sov in het Zuidelykste deel SjOMtelijke front met succes tllii gevallen I imre regen van bommen sloeg bunker en mitraiUcurnesten Vericheiaene treffers werden op een belangi ijk spoor dat vernield weftT I ta den Noordeltjken sector SovjetsiellingQn en troepenatrities met succes met bommen Op het Ladogamter heb IWwhtivlicgtuigen een convopi Wtllen Zes schepen werden met if HT tot zinken gebracht tn Invoegde ziide verneemt het dat Duitsche artillerie I ta de haven van Leningrad tallenjen in de haven van Kroon hil ben bestookt Het scheepsge de batterijen der bolsjewis l n tot zwijgen gebracht l Noordelijken sector hebben N tl verscheidene pogingen geOB met steun van pantser I J DUitschen opmarsch té Al deze pogingen wer en verlies aan aardappelen tengevolgejpresident directeur der Heide My verjaardag vQh het Driemogendhedenpdct C Drie groote gedachten TOETREDING VAN NIEUWE LANDEN 7 werken Het driemogendhedenpact wilde geen geheim politiek document zyn welks uiteindelyke doeleinden in het duister lagen Het zag af van breedvoerige argumentatie en deed m plaats daarvan eon beroep op de eerhjkheid en het gezonde verstand Het indrukwekkende aantal landen dat zich e laatste twaalf maanden by het driemogendhedenpact heeft aangesloten bewyst dat deze bedoeling begrepen b Oe diplomatieke geschiedenis kent geen gebeurtenis waarin een staatsverdrag een dergehjke aantrekkingskracht heeft uitgeoefend als het driemogendVvdenpact Slowakye Hongarye Roemenie Bulgarye Kroatië zagen elk voor zich in dat hier voor de eerste maal in de Europeesfthe geschiedenis een practische mo elykheid geboden werd hun politiek in eén verband tezamen te brengen dat tevena de spreeklribune is van de toonaangevende groote mogendheden van Europa In het driemogendhedenpact werd de nieuwe Europeesche ordening niet gedicteerd maar opgesteld Het eroorloofde de volledige ontwikkeling der nationale mogelykheden df volkomen vervulling van den wensch naar politieke zelfbeschikking en naar gelyktijdige economische samenwerking van allen mét allen De in het driemogendhedenpact verbonden Europeesche stsrten bezegelden thans him wensch naar politieke samenwerkmg door de wapenbroederschap op de sl velden van het Oosten zy stryden d r schouder aan schouder om hun gemeenschappeUjk opbouwend werk eens en voor altyd te beschermen tegen de krachten der verwoesting In den Europeeschen sector is daarmede van de onderteekertendfr mogendheden vap het drielandenpact en onwrjkbare loUgemeeaschapi bntstaah Waf vonr de Oostelyke p fipherie van Europa geldt waar Duitschland de strydenden aahvoert geldt voor den Zuideiyken rand vafrhet continent waar Italië de voornaamste last van den atryd daagt Het driemogendhedenpact maakt de Middellandsche Zee weer tot een Europeesche zee en de leefruimte van de Middellandsche Zee weer tot en Europeesche leefruimte waarin d t P tOESTAND VOOR wa HNO VAN LENINGRAD JjfTimej meldt dat de beyolking womfrad het hard te verduren let alleen door de voortI buchietingen en bombarde iiMM ook door het ontbreken BI eleotriciteit Het open is dientengevolge vol W organiseerd IM n IN OVER DE KRUIS lïOEN HET COMMUNISME ï ket opschrift Kruistocht yfji communisme publiceert een artikel in het tijd lir Rom Tokio Hu ttB o m het volgende heeft met Stilm een itüchap gesloten allehn njet l Duilschland van Het gevaar der onderzeeërs Is 574 000 gevangenen bif Kief eüzenslag nadert snel zijn einde gfteisterde bevolking van Leningrad a a Victorie m Duitêchigffi unnt i oor Europa 0 II fronten iMMfkevel der Dnitsche akt bekend Hging van de laatste I TU Kie nog ingeslo ichten van den tegenr b yiitfond te verwachten W fWKa3 Hitler te veraietl en Het is mogelijk 8 dat het Amerikaansche volk waperis 8 m handen stelt van dit schuim om hpt S te helpen in zijn strijd tegen de Duitsche Italiaansche Fmsche Hongaarsche Slowaaksche en Rocmeensohe legers W er taak het is Europa te bevrijden van deze vreeselij ke besmetting Voor de cultuurvolkereil voor de landen die aan God geloven is het een vitale taak een wereldbeschouwing uit te roeien welker voornaamste doel is de communistische revolutie over de geheele aarde te verspreiden en door een vreeselijke revolutie de intellectueelen de beschaving de wetenschap en het geloof te vennoorden Het lï de rste plicht van de Germaan d V H en zich eens en voor altüi lijke bedreigingen is een tragische weritëfïjWïëiardat de Engelschcn in den gigantischeii strijd tusschen barbary en beschaving fjttschen bolsjewisme en Christendom aan den kant staan van de barbairen Het Amerikaansche bewapeningsprog m KNVDSEN ONTEVREDEN In de begrootingscommissie van het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden die op het oogënbUk beraadslaagt over het voorstel tot goedkeuring van nog zes milliard dollar voor de hulpverleening aan Engeland heeft Vrijdag de directeur van het bureau voor de bewapenihgsproductie Knudsen verklaringen afgelegd Volgens Associated Press zeide hy niet tevreden te zün over de vorderingen van het bewapeningsprogram ZOOVEEL MOGELIJK DUIT8CHERS DOODEN De De Manchester Guardian eischt volgens het D N B behalve het dooden van Duitsche soldaten ook het dooden van Duitsche burgers Het blad schryft woordeluk Wü mogen welis waar om christelijke redenen de noodzakelijkheid van aanvallen op burgers l betreuren wij moeten echter toegeven dat het noodig is zoo veel Duitschers te dooden als wij kunnen of zij nu uniform dragen of niet Beschaafde rechtsheginseUÏi kunnen niets uit te taan hebben met dezen oorlog VERSTERKING DER BRIT8CHE TROEPEN TE SINGAPORE Te Singapore zoo meldt Associated Press zijn nieuwe Indische troepen aangekomen ter verstening van de aldaar gelegerde Bntsche strijdkrachten Onder de pas aangekomen verstcr kingen bevindt zich een volledig corps hospitaalsoldaten JDVltSCHLASD STRUDT VOOR EUROPA Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend De vernietiging van de ten Oosten van Kief nog Ingeslotoi testen van den vUaod dattrt verbIddelUk voort Het aatttaf gevangenen is tot t9t t0tgéstagen Dit aantal neemt nogvoortdurend toe De Inchtmaditheeft in het gebied rondom Charkot Tula efi Moskou spoorlijnen en bewapeningsbedrginn vernield In het z egebied rdijdom Engeland ivierpen gevechtsvliegtuigen in den afgeloopen nacht feen groot koopvaardijscbip in brand De vyand heeft overdag noch s nachts militaire acties boven het Duitsche gebied ondernomen Heden is het een jaar geleden dat het driemogendhedenpact tusschen Duitsch land Italië en Japan gesloten werd De herinnering aan deze gebeurtenis werpt de vraag op hoe de uitwerking van het pact geweest is aldus h et A N P Het driemoge dhedenpact was gebaseerd p drie ttiote gedachten Het wilde de volkerèp verbinden welker idealen en belangen gelyk zyn He zocht voor de practische politiek van deze stiften een gemeenSchappeiyk diplomatiek instrument te verschaffen Tenslotte was het gedacht aWknstalUsatiepunt van een nieuwe ordening in het algemeen Al deze verwachtingen zyn uitgekomen op een wyze We Berlyn Rome en Tokio aan het einae van het eerste jaar met voldoening vervult Ideologisch heeft het driemogendhedenpact de door het jialionaal socialisme vernieuwde idee van het Duitsche fyk de in het fascisn e herboren idee van het imperium roman um en de oudfe Japansche keizerlyke idee tot een ontmoeting geleidi welker geestelyke stootkracht de rest van wereld niets gelykwaardigs tegeno ff kan zetten Elk van deze werel eéchouwingen ademt een wil tot vernieuwing een geestelyke dynamische kracht waaraai geen denkend mensch zich 4can onttrekken Hun samenwerking evenwel voor den geecte lyken wederopbpuw vaü de wereld geeft aan de practische politiek der drie mogendheden een rechtmatigen ethischen grondslag Het driemogend hedenpac vormt zoowel een begren zing als eén verbinding Het bevestigt de aanspraak op leiding van de as in het grootEuropêesche gebied en de aanspraak op leiding van Japtm in het Oost Aziatische gebied Ovet cht ovkr de tM wat Nadat de lichte Duitsche wapens al m il JF8 z gegaan ï3 wora de bereden artil lerio overgebracht Orbis Hoibnui m ± w Het verschaf ts voor de eerste maal het l egrip eener ordenende macht en htt verzekert voor de motweermg en de handhaving van deze aanspraak de wederkeerig ondersteuning van de drie mogendheden Noch zyn politieke noch jyn militaire factoren dragen een agressief karakter De eerste twaalf maanden van zyn bestaan hebben dit op inürukwekkende wyze aangetoond D e politieke bepalingen van het verdrag waren van tevoren zoo opgesteld dat zy op andere vdlkeren niet afschrikwekkend mair aantrekkeiyk moesten BEDORVEN AARDAPPELEN Oorzaak te vroeg gerooid VAM TWEE KWADEN HET MINSTE GEKOZEN Het A N P meldt Het is ongetwijfeld niet aan de opmerkwamheid van vele landgenooten ont apt dat eenige malen schepen en wagons op de plaats vjui bestemming aankwamen waarvan de inhoud bestond uit aardappelen die oogenblikkeHjl f oor menschelijke consumptie moesten worden afgekeurd daar zij bedorven waren Ook deden de rottingsverschynselen zich voor bij voorraden aardappelen die in pakhuizen en elders waren opgeslagen Deze feiten hebben aanleiding gegeven tot het ontstaan van ongemotiveerde geruchten de dardappelen zouden te lang worden bewaard ondfT ongunstige omstandigheden enz al ta de zand en vaenstreken op groo te schaal ilPgaéin 3tiOJen JIet geroofde kwantum moétX tniiveel otogelijk door de V B N A worden afgenomen en de te groote hoeveelheid moest worden opgeslagen Ten slotte kan de vraag worden gesteld of dan tegen de ziekte z lve of tegen haar gevolgen voor de gezonde aardappelen niet kan worden opgetreden Zooals gezegd tyn de ziekteplekjes op de knollen vrywel niet te constateeren De V B N A heeft er naar gestreefd de aardappelen by de verlading zooveel mogelyk zichtbajv vry van ziekte te houden doch dikwyis be vinden zich in de massa nog eenige zieke knollen waarvan de ziekte niet op het oog is vast te stellen Eén dag vervoer per schip of wagon by w rm weer is reeds voldoende om den geheelen voorraad totaal verziekt op de plaats van bestemming te doen aahkomen In een vrij groot aantal gevallen is de lading al dadelyk na aankomst afge keurd voor consumptie soms echter traden de verschynselen eerst na opslag op Het verschijnsel deed zich dus alleen voor bij de te vroeg gerooide aardappelen bij den normaal gerooiden knol i ehoeft men niet te vrtezen voor een uitschot dat groipter is dan het normalp Het is goed te bedenken da t het Het behoeft geen betoog dat zoowel de overheid als de handelaren het groote belang van den aardappel voor onze oogen houden Maar er zyn omstandigheden die men niet in de hand heeft en daaronder moet ook worden gerekend de ziekte phytophtora genaamd waaraan groote partyen middelvroeg aardappelen hebben geleden Omtrent deze ziekte deelt het Ryksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstyd het volgende mede De ziekte kan door bepaalde weersomstandigheden worden bevorderd en treedt vooral op wanneer de aardn appelen worden gerooid terwyl het loof nog niet is afgestorven De ziekte begmt nl in het loof en bij te vroeg rooien gaat zy over op de knolen Die knollen vertoonen dan kleine zieke plekjes ter grootte van speldenkncppen dus byna niet te constateeren Dit beteekent dat de aardappelen onmid delyk moeten verwerkt worden daar zy anders gaan rotten Men kan nu vragen was het noodig de aardappelen te vroeg te rooien en zoo ja was het dan noodig groote hoe veel heden op te slaan Het IS algemeen bekend dat er in Augustus zooals altijd bij den overgang van de vroege naar de middelvroege aardappelen al spoedig een tekort was Om dit tekort te ondervangen moest het rrtoien worden geforceerd en daarom werd den telers een rooipremie m het vooru tzicht gesteld Deze premie nu iiiiti vooral in de laatste week van Augustus teen de weersomstandigheden te slecht waren om het graan te oogsten en te dorschen tot gevolg gehad dat een groot aantal boeren voor 1 eerste plaats toekomt aan het land zonder hetwelk de Middellandsche Zee een jte P zonder historie zou zyn Aan de oevers van de Middellandsche Ze staan thans Duitsche en Italiaan che sKldaten om aan dezen eisch kracht by te zetten n daarmede een gebied te herwftmen dat aan Europa op nauwelyks minder kunstmatige wyze ontvreemd was als het Europeesche Rusland Evenals in Eurhp zijn ook in OostAzië de denkbeelden van het driemogendhedenpact meer en meer tot de nchtsnoer eener practische politiek geworden welke door Japan krachtig geleid door de instemming van jDuitschland en Italië gesteund wordt De erkenniag van Nanking door de as was daarby een even belangryke gebeurtenis aLs de succesvolle Japansche bemiddeling in het conflict tusschen Thailand en sdo Qhiaa en later de militaire sa en yerking tusschen Frankryk eii iJ p in Indo Chma welke met vo led ge instemming van Vichy tot stand kwam Met het verleenen van bepaalde militaire r hten aldaar is de in het driemoigendhedenpact neergelegde aanspraak van Japan op leiding in Oost Azië voor de eerste maal ook door een mogendheid die zelf niet tot de onderteekenaars van d ze overeenkomst behoort Militair gezien streeft het driemogendhedenpact het doel na elke nieuwe uitbreiding van den oorlog te bemoeilyken Evenals het politieke deel der overeenkomsten een uitnoodiging tot alle nden om medewerking behelAle oTe geneigdheid vertoonen voor de vorming van eèn nieuwe ordening wilde het militaire deel een waarschuwing richten tot allen het werk niet te verstoren Deze waarschuwing is niet onopgemerkt gebleven De nfilitaire defensieve clausules van het drieSsgendhedcnpact vormen heden een niet te ontkomen factor in de overwegingen van hen die verlangen naar en uitbreiding van den oorlog over de geheele wereld De uitdager weet thans welke de reactie zou zyn van de landen die in het driemogendhedenp t vireenigd zyn Het driemogendhedenpact tenslotte heeft zich daardoor weten te handhaven dat het midden in den oorlog den eersten teen legde voor den opbouw yan een Vciligen en blli venden vrede Het Is zonder meer geworden tot het getimmerte en de omlysting van de olitieke toekorrwt van een l cheele reeks volkeren in twee werelddeel n Steeds krachtiger heeft men de in het driemogendhedenpact neergelegde gedachte ge ien aU de magna charta eener nieuwe hetere wereld Hier werkte een natuurwêV welke een discipline van sUatslieden wist om te zetten in practiache eanstructi a die A van het bederf niet opweegt tegen de groote nadeelen die voor de bevolking zouden ontstaan wanneer de maatregel met de rooipremie niet was genomen Immers dan zou het tekort aan aardappelen nog eenige weken langer hebben geduurd Uit h t bovenstaande blykt wel hoe weinig geloof men mag hechten aan geruchten die ontstaan doordat men zich geen rekenschap geeft van de beteekenis van hetgeen men waarneemt BELEGEN KAAS IN DEN ltANDE By besluit van den directeur generaal van de voedselvoorziening is bepaald dat kaas afkomstig uit de voor rekening van de Nederlandxche Zuivelcentrale opgeslagen hoeveelheden dit is dus belegen kaas mag worden verhandeld Deze kaas is voorzien van het merk belegen N Z en de maximumprys 13 voor den detaillist en den consument vastgesteld op 25 cent per kilogram hooger dan de nog geldende maximumpryzen voor kaas niet voorzien van het merk belegen N Z Voor de vastgestelde pryzen en anIji l jzuiiderh en wordt verwezen laar de elders inait felad opgenomen officieele publicatie NEO KEIOE HU Het bestuur der Ned Heide heeft tot president d recteur benoema ir C Staf thans plaatsvervangend ten voordeele zyn van alle betrokke4en Het driemogendhedenpact Weet ich te handhaven omdat liet aan elk olk df voorzetting van zyn eigen po litiek veroorlooft en daarby toch het groote verband van het leven der staten onderhng in het oog houdt z9nder welke onze kleiner geworden wereld op den duur niet bestaan kan Nog meer landen bij bet pact De A N P correspondent te Beriyn meldt vefder In gewoonlyk goed ingelichte kringen acht men het niet onmogelyk dat het aantal by het driemogendheden pact aangesloten staten weldra zal worden uitgebreid Natuurlyk kan tLvoren noch een datum noch een naam genoemd worden Wat den datum betreft zou de verjaardag van het pact daarvoor een uitgezochte gelegenheid zyn Het lidmaatschap staat theoretisch voor eiken staat open mits deze maar de nieuwe ordening erkent en het zi ne er toe wil bydragen dat de funeste overheersching van internationaal Jodendom en plutocratie worde weggevaagd De practUk sluit dan wel b V de Zuid Amerikaansche staten uit wyl deze vooral tegenwoordig on d y een ongehoorden druk van de van Washington leven Toch bïyft r nog een heele kring van landen vdl welke het lidmaatschap van het pact aast theoretische ook practische waaMe heeft Wy noemen Fin land Spanj A Zweden Portugal Zwitserland Turftye waarby speciaal gedacht mag wordep aan de naties die in offervaardigheid en Europeeschen zin aan den algemeenen stryd tegen het bolsjewistische gevaar deelnemen Op deze basis zyn er nog heel wat andere HSiropeesche itaten die voor toetreding in ajÉmerking komen Vast st4at in ieder fèval dat de as ook op diplomatiek terrein hiet stil zit i ioHth flflaa Zo op 7 36 onder 19 24 Maan op 16 39 onde OJ Men la verplicht Ie verdoliteren van cootonder gaD tot COIMOpIlOOUt LaDtaarot a g vo xtal ieD S noeteo M aar oe lontmnder tfanji ontstohen worden I K U r