Goudsche Courant, zaterdag 27 september 1941

ZATERDAG 27 SEPTEMBER ï Dit Miservatisme ui den slechten zm er is ook een gezond eonservatisroe dat een krachtigen trdt van ons volkskarakter uitmaakt vindt éen van zvin uitingen en tevens Weer oorzaken UI de ontstellende zelfvoldaanheid van een oed deel van ons volk Het 1 deze m het licht der wereldgebeurtMiMsen wat provuiciaal ofinsulair aandoende zelfvoldaanheid was Nederland niet een politiekeiland m Europa die nog altyd voorgroote groepen der bevolking de wftzevan s imsnwerken bepaalt met debezettende overheid en roet alle instanties die en r euwe ordening voorbereiden Men IS veej l bereid tot Samenwerken tot loyaal samenwerken zelfs maar op voorwaarden Op voorwaarde dat de eigen begrippen onaangetast blyven dat de eigen zeggenschap volledig gehandhaafd blyft dat met een wyzigmg m de beg nseien verlangd wordt enz enz Het IS geen opwekkend schouwspel dat dit deel van het Nederlandsche volk aaarbij biedt te brengen over roemvolle daden van het roode leger Wy zyn er xeker van dat ons m BUPen gemeenschsppeUikén £ tnjd tegen de heidenscbe PLAATSELMK NIEUWS Wa ddinxveen PBEDIKB JRTEN VOOS ZONDAG Ned Herv kerk 10 en 6 u ds L Vroegindewey Ger Kerk 10 en 6 u ds W J Smidt Chr Afg g n 10 en 6 u d N v d Kraats geen dienst 10 u da J H F wmnmg geschonken zal worden en beloven het land der Sovjets dat voor de besdiavmg fer menscfabeid strydt onze hulp in woord en daad GENERAAL WAVELL OP WEG NAAR TEHERAN Associated Press meldt uit Teheran dat generaal WaveU op weg is naar de Ira nscho hoofdstad om een bespreking te hebben met den commandant der Sovjets kolonel Nowikof DE REPARATIE VAN OORLOGSSCHEPEN IN ABfERKAANSCnE HAVENS Het Amenkaansche mmisterie van marine heeft medegedeeld dat de vo gende geallieerde oorlogsschepen in Amenkaansche havens liggen om hersteld te worden de Bntsche torpedobootjager Bumham de vroegere Amenkaansche jager Ossvaulick de Bntsche duikboot Parchian en de duikboot Surcouf die tot de vloot van de Gaulle behoort Het aantal schepen dat m Amenkaansche havens gerepareerd is bedraagt 27 Korte berichten Myrtai T yJor ts gtateren per vliegtuig naar Londen vertrokken Het Amerikoansche ge 8ntschap heeft voor Tay or een plaats be iproken in een toestel dat Maandag naar New York vertrekt De pers meldt dat de Franache regecring op het oogenbUk het plan heeft een leenmg van 50 milliard francs uit te geven Rem Kerk Wet en Evingelie fngel te Rotlerdam WETHOUDER HERFST 70 JAAR Gisteren heeft wethouder J G Herfst zijn zeventigiiten verjaardag herdacht Hoewel aan dit feit geen fuchtbaarheid was gegeven mocht de sympa ti ke jubilaris die al gedurende een zoo lange reeks van jaren het gemeentebelang dient van verschillende zyden felicitaties m ontvangst nemen E EFFECTEnS HMSTEIIIM Noteeringen van 27 Sept Prov en OcnL leeAlnf en K UK Adam 11138 Jl i u i Wto Ie 1037 art Kk s Graventiagfl I 1937 St s 99h Rotterdam 1 e lt37 3 Kt a v Odt Z 1937 96 Aurauugea Bjrpatiieckbank rr Gron tln Bank Pd é lOOx N Hypb Veeiid aarle K 3i t IIM iBdostr oaderiMiiilAgeB Bergta i en Jurg r t d obi 31 1 lai Levera Zeeo vu Obl 41 KERK EN SCHOOL AGAOEMISCBE EX IMENS Lelden Doet geneeskunde de heeren J Mans den Haag O M Miete SehevcnJnsen en inej M W van Heurn Doidrecht Cand WIS en natuurkunde letter L de heer F W Doeiii mann Voorburg Apothekersef eerste gedeelte de lieer P J Kuitcrt den Haag Taalkundig candidaatsex Indologie de heeren Chr Regenhartlt Leiden en J H CIjindhout Leeuwarden Utrecht Cand exam geneeskunde H A Blaaunendraad H A Aide ch Th J Weterman K de Ruiter A Bij sma M L Parren C L Bronkhorst C J B Mi Trimbos mej J R M van Kebttren E J Beer J J Bakker A C M van Bctk H L A Hoebens Boet geneeskunde 2c ged L Nieuwenhuyj H E H Largeme er C H O M von Winning J f W G Verheul mej J w den Daas Gronlugen Cand exam geneeskunde de dames A M H Vogelenzarg Wnncholen en H A Verdenius Gron ngen en de heeren W P Stolt Oss en P J 1 Ho ng Groningen Amsterdam Doctoraa examen scheikunde meJ E P Steyn Parvé Candidaats examen wis en natuurkunde mej J Verkaiiip en de lieer C Schogt Bevorderd tot doctor In de s en natuurkunde op proef chrjt gelite d De bromeenng van naphtaleen in de vloeistof en m de gasphase de heer J F huiver geb te Amsterdam Doet geneeskunde de heeren C W A Wie mer E G Buillab J W Thon ee G J H Dresen J P E Burbach en T Wilhelirus Rotterdam Econom Hoogeachool Doctoraal economlscle wetenschappen de heeren J v in Wijk en G J Beigcn as l AANOCeUM u GttéletiBsUlUageB aiak A dam Bank auid lanj i h 139 165 140 AA Iflli tr BdemcmlSfen A to £ Bank dlU Neder Bank N H Mtl fisb Rott Bank Vejr aand Twentscbt B 12 t 140 iBdi Alg Norlt ge Heemaf aand K N Hoogov aand Kon N Zout IA Lev Br en U C HO c pr N O en S F Ned Kabefab dltovsj S Rott D MH C v A Stork aand rwljnstra Pref vïer BI fb Ver P v Ge Werkspoor A WUton r get Raédeitrereenlglngen Sdim S R M A I Cr en H v R A 331K 1S2 514 M 4 4M 3 19 279 tin ± jm der 153 land 234 A 324 J34 31O14 BEROEPEN BENOEMINGEN ENZ Mtjfll uwrnderaemlngen Bi MQ Is rub Houten V N H Kerk Bedankt voor ds D Th Keek te Staphorst Chr Ger Kerk Beroepen te Werkendam ds M Baan te Bu sum HK Kefk In het aartsbisdom werder benoen d ttfl pastoor te Lattrop H Lefe rink thans kapelaan te Deummgen tot kapelaan te Giütn o J W J van Soest en te Ede B P F RoM ng Neon st NH Kerk Cand G J van de Poll voorganger der heivor ide evangelisatie te Wienngen nam Zondag J 1 afscheid wegens vertrek naar Ec Fr Cer Kerken Cand H J Swllrvdecd Zondag J te Tholen zijn irtred Tweetal te Enkhuiztr ds A J Bos te Nijmegen en ds F Frirga te Riusumageest Chr Ger Kerk De rtrede van d J ToJstna van Zaams ag d e et tieroep raa sG a tnmoer aai na n is Jubileum DeJW Siertsema geref predikant te Haai em herddikt 1 October as zijn iilveitii anbtcjubicim v Ned Herv Kerk Bedankt voo Schoonrewoerd toez ds H A Leem ans Jr te Ede Afscheid bevestiging en intrede Ger Kerken Ds K Hart di naar V lp gaat nam Zondag J 1 afscheid van Oosluold Naiiens d Tj Petersen wien om Ee órdheid iedenen peivol emu taat se leeiid utrd nan cand A G van den Stoe afscheid van Boskoop Op M Septemlïer deed ds J C J Kuiperdie van Arphem is overgekonen irtrede irsGravenhage West Ned Herv Kerk Aargeroncn raar Groot Ammers ds T H Oostenbrug sGre veldiHn l S le naar Terwolde toez ds P van Wijnen te Wirfiiim Fr raar Hirde 00pen cand S J Vouda thans hulpprediker te Hellendoorn Bedankt voor Oud A bias toez ds T H Ooslenbrug te Grevelduin Cappelle Beroeper te Ede derde predikanisplaatsl ds J Hovliis te Ouddorp ie Hengelo O derde predikanisplaatsl ds K Strijd te Ois terwtjk te betten vluchtheuvelkerk ds O G Heldring aldaar Chr Ger Kerk Beroepen te Zwolle ds J Hovius te Nieuwe Pekel Ger Gemeenten Beroepen te G nemuiden ds T Dorresteyn te Opheu defl Scheet vaartmaatfctuppUea Ntev Goudr My Oostzee Ai S2i 173 Btjcnkorf A Spoot Dell Spoor A en Tramwegen 113 2 tlSH Prolongatie ACTIEVE FONDSEN Stutsleeiiiii j en Nederland Indië int lOOSl I0 n iooi M i 844 indostnecn 40 Ie ƒ 1000 40 Ie 1000 4 40 blf 1941 t 1S38 1000 3 3t t li B 10II 00 J 94H 94II A g KlMistzljde CaUé Ollef C Fokker Lever Bros en Ned Ford Aut Philips G B v Oito Pref w A 141 137 I20H U7 ZB leati ian 363 3 8 I44H 13VH IZittlAI 21 I 41 0 4l 70 374 rtH Diversen 3ost Borneo My Petr Oord Petr Ind 1 10 a Aand on Petr MU ld tra Scheepv ioU Am l t n Al lava Chlna Japai Lijn II Sed Scheepv Unj Snik Handelsv Amst Sed Ind S Un Ver Vorit C M fiSO 50 Tabal OeUBalav Mtj 3eli MU 1000 V Idem Senembab Mü idei Rubkc Jnsttrdam R Cult Al OkltBat R UU II A 2 6 Ondememmgea 2i 7M 3i i 283M tl8 tscbappUca 14 4tiH 147H 174 179 lU 21U ndememingen 476 41 270 136 emcmlBKen e7 2ii 317 310 2 a2E7 ideniCBilngeB aSH XB 178 174 211308 4 14 475 27C mX 134 303H I0e 2M 3M aea aiB 364 151 tervisch weinis gegeten wordt is erh ter dat zij behalve snoekhairs zon vol graten zit Wordt de visrh ip 4 m afstand ingJsneden en met citnensap af a i n ecnitren ti d gesloofd dan wnr den de grnalie zacht zoodat ook di euvel IS opgeheven Thans volgt een recept van een toofschntel en van een soep Voor dezf oep dié in sommige tipken meer he kend staal ais water ooi ziin lli mogelitke zoetwatervisschen te ffehrjii ken juist de verseheidenhcid vin visch geeft de speciale smaak ain de soep Tiseksoep Karper reelt paling snoek snoek tn irs hraseid Ihnm liiirier s lderij iplerselie peper wat hnter De vnssrhen sfhoonmiken in mooter snijden en met zooveel water opzet ttn dat ze juist onder st an De krulden en wal boÉpr toevoei n en de vi clt iaarin zarnltes gaar ktjken De visch in het nif Inpdoen en er bruin of rnircebrood hi even Sioi tsebateI oakbaars 4 patMnta H kg snoplihaars 1 kg wortelen T kg lardappeten zout peterselie De snoekbaars schoonmaken vat srhen in mooten snijden rtesge wenseht van de graad ontdoen dp wortelen schoonmaken met schrap nen de aardappelen srhoon boenen tvisschen en zoo noodig in stukken snijden In een rtnofpan een bodempje water lan de knok brengen Hierin de Visch Ie wortelen en de asrdappelen me jvat ZTiut aan den kook hrencen Met de deksel op de pan het geheel in lm i UI r gaar koken Het overtniliirc ocht in een sauskom ïieten De mooten in een deksrhaal o in een vuurvasten schotel overbmn en de aardappelen en wortelen ero n heen leggen en met wat fijngehikd peterselie bestrooien OEÜRSCVERZtGKT De factoren well Ie gisteren hun invloed op d effectenbeun I deden cevoelen aren heden kiaarblijkelül tiog met geheel uitgewerkt Alles bii elk inAimr maakte de markt mdfuk en wekte daarb dat het publiek op het weet welke houding het ko sontwikkeling In oet aannem i rem lager ingezet ieip tot 314 ma r 2akten waarna een klein her he cultuurwaarden ga omzetten te aansetiou een onzekeren sterk het vemioedrti of nblik ntet goed met betrekhing tot de naaste toekomst Olies wer fen pen echter nwedijt vervolgens in tot std volgde De Indii en geregeld ruimt wen De tabaksmarkl had een Verdeeld voor komen Dell Batavii en 09 en waien gen Senenibah s waren mtifaweinig verandi echter belangrijk lei hoe eI De icheepvaartafd Unilevers bewogen schen 163Vi pn 159 waren vergeleken icts lager maar bfj derd Caivé Delft reactie Van Berkel middel ijke nabijht Voor de mir der coi verscheidene geval stand Voor de I bestond maar matii dische tramwaarden zaken gedaan waai iels luier was De beleggingsmarl sche staalspapieren prtjshmidend De oj noteenncen venschtj van gisteren In gei leeningen eing biji waren prii houden Duitsche fondsen veel gewiizigd De opn eu Iets lager Prolongatie 2Vi bewogen zich tot 2e £ Ideld dus prOshoud nd jln doorsnee eveneens d Oude Dell 5 werden ingezet op 3031 1 en paar punteri hooger toch een verlies worde suikerfondsen trokH V A s de aandjcht gpda m tegen prijzen 464 terwi tegen h t len lu ichen ije bcMe rd geboden hng was vrij levendig ich voornameï k tuiDe Phi 11 pc aandeelen t gisteren in doorsnee t slot niet erl vevnrkeerde lichtelijk In daalden tot in de onvan den parikoeri te soorten kwamen in lagere noteennj ln tot ische spoornegwAarden be aïigste Img In In erd op bescheiden voet ij de stemming eerder was kalm Ned Tiand waren overigens goed tfen Wiren klein De n echter weinig bö die entelijke en provinciale mets om Pandbrievrn Op de afdeeling der bren de Obligatien nfet Janderlen echter werden lifgedaan icenti EERSTE BLAD BINIEIUID t De Mentificatieplicfat GEUMGHCnSDDVB VAM BKWUS U HAANDEN In het gisteren verseheuen V roAeniDgenblad is opgenomen een besluit van de secretansaen generaal van de departementen van Binnenlandsche Zaken en van Justitie inhoudende wijzigingen van het besJuit no 132 40 betredende den identificatiephcht Deie wijziging houdt ten eerste m dat ieder Nederlander ol Nederlandsch onderdaan m het bezette Nederland che gebied tot den datum waarop door den secretana generaal van Binnenlandsche Zaken wordt bepaald dat ZIJ in het bent moeten iijn vaft een persoonsbewijs verplicht zijn steeds een van overheidswege uitgereikt ideniiteitsbewus voorzien van een foto bij zich te dragen door middel waarvan hij zich te allen t de behoorlijk kan identificeeren Volgens het besluit betreffende de identificatiepheht bestond de e verplichting reeds tot aan het tijdstip van invoering m het bezette Nederlandsche geUed an eenvormige identiteitskaarten Een tweede wijziging houdt m dat hot identiteitsbewijs met foto met lan ger dan 1 maanden geleden mag zijn uitgereikt Aanvankelijk was deze termyn gesteld op éen jaar Het besluit treed heden in werking VELDPOSTZENDINGEN AAN NEDEBLANDSCHE VRMWIIXIGERS VeldpoBtzendingen aan Nederlanders die m de Waffen SS en in het VrijwilligPislegioen Nederland dienen worden door de post gratis vervoerd voor zoover deze zendingtn briefkaarten en bneven de 100 gram gewicht niet te boven gaan Voor bnefzendingen veldpostpakketjcs van 100 250 gram is 15 cis porto verschuldigd voor zendingen van 250 1000 grem 20 ets Al desbetreffende poststukken moeten yooTzien van het adres van den genftthen men zulk een zending wil doen toekomen gezonden worden aan de ErganzungsstcUe Nord West der Waffen SS Sfadhouderslaan 132 te s Gravenhage Men schiyve dus boven aan onderstreept Vcldp i t ending en late dan volgen An die Erganzungstelle der Waffen SS Den Haag Stadhouderslaan 132 zur Weiterleitung an naam en vcldpostnummer Dit geldt Soowel voor hen die bij de Waffen S S als bii het Vrywilhgerelegiofn Nederland dienerf METALEN VOORWFRPEN GERANG SCHIKT ONDFR Dfc DISTRIBUTIE GOEDEREN In het gisteren vervchenen Verordeningenblad is een beschikking afge drukt van den spcretans generaal van het d partement an Handpl Nijver held en Scheepvaart waarbij alle ge heel of ge le ltelijk uit ijzfr staal of non ferpo mttalen vervaaixligde vooi weipem voor oover ziJ dit nog niet zrjn worden aangewezen als distribu tipgoederen In den zin van ar kpl 4 der Distnbutiewet 1937 De besthik king IS gisteren m wei king getreden VOOR 5 MW GULDEN AAN SIERADEN GESTOLEN Tijdens een kortstondige afwezigheid van de bewoners de famiUe D heb ben n brekers zich Donderdagavond tusschen 7 en 9 uur door verbreking van een ruit toegang verscjhaft tot een villa gelegen aan den Ameisfoortschen Straatweg te Soesterbeig De onver laten hebben het geheele huis door zocht en aJle kasten opengebroken waarbij zy ƒ 225 aan contanten een hoeveelheid sieraden ter waarde van ƒ 5000 benevens alle distnbutiebeschciden buit maakten Doe het nul Wla nog geen abonné op de Goudsche Courant mocht ztin die geve zich nog heden op oon het Bureau MAKKT 31 GOODA TZUEF 97 5 ot bi de ageftten eideii I d r cUe op d hoogte wU bleven leest de Goudscbe Courant AANBESTEDING Oimfr irahiltct A van W lk t Zeist werd orxterhaiKisch unbMteed de verlwuwlng van JIV Gevatst enportslaclilertj en vleeschwarenlabrleken au en Odijlierweg te Zeut Voor dit werk uitsluitend liet gewapend betonwerk betreffend werden zeven blSJellen Incpleverd Hoome was erven H Trip Bclon tltt NV t ütreeht voor JM ÏOO laaasle N V Aanonnmisbedrtjl Haim rokkens te Naarden voor 293 300 De runnln werd noir san etinuden De iKrerteujr hoöldinieeoJeur van den HUkawalerttaat te Zwolle heeft islereiT aanbesteed liet uitvoeren van ba gger en Ki aai werk en het wuibrengen van oevervoorrientnitn in het vak Haartdnk Ane van de Overttbtelsche Vecht met bijkomende wer ken en het maken an de ardebaan oor aet lÉegvak Ane Drentsche j rens van weif no M van het K kswegenplan 1918 Hrt lioojiM wertJ lafcackreven door d Kra Poki l Henielo voor t ÏH JOO en 236 300 het door M Strijlaiidl te Nieuweriltila voor SMCOO en 188 000 Officieele Berichten Bti besluit van den tecretaria fencraal van het Jeparlement Justilie van 25 September 1941 ti benoemd tot substituut rriffier hij de arTond4s em nl t e hlbank t Dordrecht mr K N KortewcK rechlerplaatsvervanfier in feirelie rechtbank Bu besluit van den secretaris generaal van het dcparlement van JintlUe nn W SetXemper IMl i mr H Haga op it n venoek met Inuarf van IS 0 tober IMl als raadsheer in het gerechtshof te s Gravenhage eervol ontalagen Is benoenvd tot subtlitmit griftler btj de arrondissementsrechtbank t Almelo mr I A Houek waarnemend grWfler btJ emelde rechtbank Is benoemd tot notaris binnim het arron4uc ment Zu phan ttr staruflpIaaU Apeldoorn P B ter I g candlcLut notariE te Hcom stede Is beno md tot i tari binnm het iron dJasement Amaterdam tH Oan laats Am i kochten ViUl lief fasci£me de OVer sterdatm voeature C F J Hanedoesj EC M Keiser candidaat notaris te Amsterdam De secretaris generaal a t dfiparttment van Sociale Zaken heeft bepaald dat met In gang van W Septerrber de Rijka Geneeskundige Dierst aïs re lfHandtffe dienst geplaatst wordt onder liet departement van Sociale Zaken en gesteld onder toelicht van den geneeskundig hoofdinspecteur van de Volksgezondheid De secf taris ccttera l van t departement van Waterstaat heeft ingesteld een commissie van advies voor de 8stste hng van tarieven in de tntemationale buuaenscheepvaart Tot voorzitter dier eomtnissle is benoemd ie heer dr W F van Gunsteren voorzitter van de vereraiging Centraat Bureau voor de RUn en binnenvaart te s Gravenhage Korte berichten Bij een alleen voor voetgangers onbewaakte overgang langs het Noordzeekanaal te Umulden is gistermiddag de 7t jarige heer APR wonende te IJmuiden door een passeerenden trem gegf ien Het s achtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht waar hg spoedig overleed rs UIT DE PEI Gistermorgen omstreeks 9 45 uur is de7IJange E te M uit s Gravenhage in dpmeuwe Scheveningsche boschjes door deblauwe tram aangereden Hij was op lagdood Gisteren is bij de Amsterrfamsche RÖOvertoom een 18 jarige monteur verongelukttoen hij een reparatie aan een auto moestverrichten Op een gegeven moment schootde cnck uit waardoor de wagen met zijnvolle gewicht op den jongeman terechtkwam Zwaar gewond werd hij door denG G en G D naar het Wilhelminaga thu sgebracht Reeds op weg daarheen bezweekhy echter aan zijn verwondi igen Op den Hoofdweg te Amsterdam is gistermiddag e i 3 jarig meisje by het oversteken van den rijweg onder een tramwagenvan lijn 17 terecht gekomen Het kind werdop lag gedood Het Hikje werd naar hetWtlhelmmagasthuis gebracht Op het terein van de werkverschaffingaan de havens West te Amsteidam is gistermiddag te ongeveer vijf uur een Chinees diedaar wcikte onder de locomotief van eenxandtreinlje geraakt De man kreeg een schedclbreuk en w s aruniddcnyk dood De zonde der zelfvoldaanheid Drs W Goedhuys schrijft m de Waag om Er loopt een scheur door ons volk Niet meer een schtur die het gevolg is van partijpolit eVe grcepeeringen de politieke partyen 2yn reeds voor ie officieele opheif ig hun politiekcn djod gestorven De schpj die thais nog ons volk in twee deelen deelt is duidehjk aanden dag gei eden ter gE vo ge van ner Oil s Aan den dag getreden en met viroorzaakt Want de tegenstelling berust op diepere gronden waarvan ten slotte cok het feit van den oorlog n de Mc lagen een gevolg is Het ver et immers dat thans in een deel van ons voUt leeft fegen het na tioiiaal socialisme als draagster van de gedachten van den nieuiyen tijd dateert waarhjk nief van vandaag of gisteren alleen nu de uitwerking dpr nationaal socialistische beginselen duidelyker wordt treedt ook de oor 7 iak van het verzet er tegen duide Inker naar voren In den grond is dit verzet niet aiiders dan een innerliik veelal onbé wust verweer tegen nieuwe geestehike impulsen oen verweer tegen het appel van onzen tyd aan de geesteliike beweeglijkheid aan de geestelnke ner ie zfowel van den enkeling als van de gemeenschap De lim die ons volk splijt is op nieuw de li n die conservatisme scheidt van vooru tstrevendhe d Conservatis me hier met meer m den ouden poll tieken zm want aan deze zyde bevmden zich thans evenzeer vertegenwoor digers der oude rechtsche als der linksche partijen Evenzeer als aan de andere zijde van de scheidingslijn ook vertegenwoordigers van rechts voorkomen Conservatisme echter roó te verstaan als behoudende denkrich ting welke of zy nu anti evolutionair of democratisch of liberaal mag hee ten al het vernieuwende afwijst en zelve niet de geestelyke potentie be zit buiten de geykte paden naar nieu we bloeimogelykheden te zoeken Het IS een scheidingslyn welke de oude tusschen links en rechts lood recht kruist en temeer aantoont hoe zeer de oude partyen indeelmg m de laatste jaren voor den oorlog een steriele fictie was geworden BUITENLAND Beweringen van aartsbisschop van Canterbury TEN AANZIEN VAN GBIEKSCHE BEVOLKING Reuter meldt uit Londen dat dp aartsbisschop van Canterbury verklaard heeft veiontwaardigd te zjn over het leed en de wreede behande ling van het Gneksche volk door zi n militaire meesters Vele Grieken aldus de aartsbisschop iijn letterUik aan v eFhongering blootgesteld Met vreugde heb ik vernomen dat de Britsthe regeenng alles in het werk stelt om de bevolking te helpen De regeerirlg hoopt aanzienlijke hoevpelhedrn levensmiddelen aan de Gneksche bevolking te kunnen zenden welke echter niet m handen mog en vallen van hebzuchtige Dtiitsrhers en Italianen De bewering van den aartsbisschop van Cantertiury dat de Bntsche re geenng levensmiddelen aan de Gnek sche bevolking stuuit is onjuist zon wordt vanbevoeade Duitsche zijde cpgemctkt Het zenden van leVersmiddelen aanjae Gneksche bevolking geschiedt ya het internationale Roode Kruis met medewerking van de Turksche roode halve maan terwijl de Enge schen bepaalde hoeveeU heden meeituren voor hun krijgsge vangetien De Engelschen hebb n bij hun aftocht Hit Griekenland de voorraadschuren verwoest Alleen de Bntsche hoflgerblokkade tegen de vroegere bondgenooten is de oorzaak van het gebrek aan levensmiddelen m Griekenland Wanneer tha het Roode Kruis jit Istanboel levensm f jeien zendt naar den Piraeus dan bestaat de Bntsche verdienste hoogstens daarin dat het transport toelaat welke het toch niet verhinderen kan DUITSCHE PERS OVER ARTIKEL V AN ROOSEVELT VOOR DS VROUW Hoe men aoetwatervisch bereiaen kan Het voorlirhlVngshureau van den Voedingsraad scprijft ons De roelwaterviBch is in deren tijd dikwijls laeer in prijs en beter ver knj baar dan de zeevisrh Voorn bra sem blei hliek zeelt snoekbaars en baars zijn wel de visschea die hel meest te koop worden aangeboden Vele huisvrouwen schrikken er nu ochter van terug visch bij het middig maal e geven omdat ze meerv ln da visch alleen smakelijk is wanneer zij K ebakken wordt Fn dit vriiagt in de meeste gevallen te véél vel Door hot Ijakken wordt de visith wel pitl Ker m rfS grondsmaak die zoetwalnrvisih Tan hebben geraakt op den achter Kl ond doch de eenige methode om visth klaar te maken 1 dit zeker niet Ten eenvoudige en zeer smake ijke manier is de volgende Van vcrsphillende kruiden b v pe terseli selderij tliijm laurier diftgor of ui wordt gedurende 5 minute i een eeiifige bonilfon getrokken wiarin men de vIsch gaar kookt De boiilllor wordt vervolgens gezeefd met b oem sehonden en als saiis bij de vMch ge presenteerd Deze vischbouillon kan de hotersaus heel goed vervangen I r zijn nog verschillende variaties in n te hren PTi met mosterd kerrie iziin cf citroensap tomaten uien garna en of mosselfn De keure is ruim en hel voordeel is dat men naar verkiezing er boter of vet aan kan toevoegen Be rauwe visch kan ook mof peinip water en boter gestoofd wot i n Dit s enn zeer smakeliike bereidingswijze die weinig brandstof vraagt Stooft men aardippelcn en groenten met dp visch mee dan krijgt men een stnnf schotel die in alle opzichten aan te bevelen is De voornaamsto reden dat zoetwa De avondbladen te Berlijn leveren commentaar op een artikel van Roosevelt in het Amenkaansche maandblad Colliers Magazine waarin hij o m schfijft dat lui reeds m 1937 den oorlog in Europji heeft zien aankopaen en om Öie reden het Congres reeds m Juli 1939 de noodzakelykheid heeft doen weten het wapenembargo op te heffen Bijna alle republikeinen en 25 der democraten waren toen echter tegen zyn voorstel geweest zoo dat hy er van heeft moeten afzien vast te houden aan uitvoering er van De Berliner Borsenzeitung noemt deze bekentenis van Rooseveit bui engewoMi waardevol vooral naar het blad schryft wanneer mer bedenkt dat Roosevelt zich nog emd 1940 onder het parool den vrede voor de Ver Staten te willen behouden nogm iaI tot president heeft laten kiezen terwjjl hy reeds jaren tevoren de deelneming der Ver Staten aan den oorlog heeft beschouwd als de door hem te voeren politiek Thans gebruikt Roosevelt voor zijn naar oorlogdryven de doelstellmgen alle middelen met mbegnp van de twyfelachtige methode om voor Amenkaansche tijdschriften artikelen te schrijven hetgeen m het algemeen niet behoort tot den laak van een president ZEVEN CBINEESCHE LEGERS BVITEN GEVECHT GESTELD De Japancche operaties die ét vongejureek zijn begonnen in Noordwest Moenan hebben naar de woordvperder van het Japansche leger op de persconferentie heeft bekend gemaakt m den loop van een week geleid tot buiten gevecht stel en van zeven Chineesche legers Het staat vast dat de Chineesche troepen geweldige verliezen hebben geleden BRIEF VAll ENGELSCHE GEESTELIJKEN AAN MAISKT Het Sovjetpersbureau Tass meldl dat een Engelsche bisschop en 14 Engelst e geestelijken van het graafschép Essex den volgenden brief gestuurd hebben aan den Sovjetambassadeur te iKinden Maisky Gezien het feii dat er vroeger tusschen ons oneeniphe d geheerscht heeft achten wy het thans onzen plicht u onze sympathie en bewondering tot uiting RAOIONlElis HU VERSUM 1 00 GewUde muziek i Nieuwsberichten mm f In I oekest opn llJ K ciSïS 1li ll l 12 0 Boyd Badiman öTJ BNO Nieuws en ecS kLi 100 Nederfand ch Verbon IL l l Vragenbeantvs cording SlbS mo ooBmuöek A O muziek 2 0 Pilszti FrnTen GsSS Orge concert en giamofon orJS I dloto m el 3 Sjhr rn S k lï S d RomMcen e SS l ilSi Jeuïd S30 Viool en pS den dag 6 30 Ensemble r= j Actueel halfuurtje 3 r met toelichting s go o Jf MsmSj en t kleine Omroep MaSi l 2ïi van Beedt en zijn orkpsTti J l zangers 4S BNO N euVl IW ËSl 1015 BNO Engelsclic htn en see BolUmd A a HILVERJUM n Joij 1 1 Gramofooninuziek sjn fnin richten 8 45 Cramof onmii i l I het orgel Voorbereid ïoorL 1 Stichting 9 30 Morg r Sr1 Sl door de Chr Radio StiUitmg VI ÏI morgen nder zorgen 12 r i 2 al2l Uw Bijbel Voorbereid or Jfcv wSl Stichting onn 12 n Gra I 12 45 BNO f euws en econ J feaSl ten 1 00 De Melodisten en sol rfSSl drKht 2 15 Amsterdamsch Bach v5JJ claveclmbel 105 4 Hardlir fti I K I M Studlodien t 5 3 BNO S l 4 1 54 Oramofoonmuzlek Ws inXy iSl Variéló programma 7 M Ad e K 41 7J Gramotoonmuz ek Uk b Il 1 OmroepSrraphohie orkest en Sw 1 15 Gramofoonmuziek 9 4 1 fwn t berichten 10 0 10 15 CrarrcfwmA Maandag 29 Septembtr HILVEKSLM L 415 j n 45 Gramofoonmuz s Ochtmon I 1Gramofoonmuz 7 45 OchSdS BNO Nleuwsberchm ï ïlmuziek opn s Gra rofoonirm r lVoor de huisvrouw 92 CraTJS KM VoorBracht lOJ s v 5 I Voordracht II 40 Cran ifooMTa ÏÏJ JZang er piano 12 40 nin a 1 J Nieuwsberichten 1 OO Ce dIsm J foonmuile 14J Motto CartaWI ïlf mofoonmuziek 3 00 Voor it i j Vr S niofoonmuziek 4 2 V r la d amorè P 4 45 Voor de jeugd 5I5JJNO w 2nomischeep beursbenrnct S3 rjl programme Act eH ha umjVYÏ Ramblers M Corcerl boL i ortel en gramofoonn u7iek S30 G airolMimïfS45 BNO NieuVsberirh er ld ixCSJ ÏSEngeI c e ultzendirg Tt nir = orth himJi about Holland HILVEBSl M It 3 114 M 45 SM Zie Hilversum I 100 BKO Nni 1 berichten 8 15 Gramofoonr t ziek IflJI 1 gendlenst Voorbereid door de CTrtit ij Stichtmgl 10 2 P arovno d acM en iSZ I foonrruziek I2 Er emb W 1 y gjk aj BNO N euw betichlen 1 IH Erseis Cj 1 Baloeh 1 JO Klaaii vsn Beecl pr zfin ortS I 2 08 Omoeporkest 3 M Bord Bjcl ir r s zijn orkest 3 45 Voordrac EbwibS orny Kroon 4 45 Gr i nnTuïlet u 1 Voor de jeugd fVoorber cüor de t3irü I RadloStichting 515 BNO Vej n i che en beursber ch er 14 Gooisrt Kt 1 nermuziek Gezelschap 6 00 Repor Eïf t8 1 Otto Hendriks en zijn orke t U j half urtje 7 30 Plai osol i t Po tefcwd praatje 8 Gramofoorn j ek Jts Uji mars Lust 9 99 Orke ♦ Bovd Bi opn 9 45 BNO NieuH ber chtea MIS Pianosoll fr pi DE BONNENLIIST 28 St PTEMBER T M i OCTOBEi 37 4 brood 4 rants brcot of gebak 37 brood k ratitsoen trood of gfbsk 37 37 v eesch waren I rari oen vleesch d jvleeschwaren 3 rreik I P4 liter rrt k 38 res aardappelen 3 kg 7 SEFTEMBKfi T M 4 OCTOtEI 34 35 36 en 37 bloem b ranlsocBhl br of gebak U4 algemeen 1 kg suiker algemeen 250 gram koffienirrogaJt algemeen 500 gram am alg 250 gr haxermout C havermout 250 gram havermout C rijst 250 gram ryst algemeen 150 gram gort alg 100 gr vermiceih of uaatBi j 4 35 36 en 37 kaas 100 gram taH 25 SEPTEMBER T M 13 OCKHïtt 36 37 boter 250 gram boter 3637 et 250 gram bottr met rwhidJe 1 SEPTEAfBER T M 30 SE fiMBtt ia kaïten 1 kg kattlHbrood 16 honden groep I U 10 kg gru pB j 8 kg grot p IV 5 kg groep ¥ 4 i i groep VI 3 kg hondenbrood OPGEPAST De volgende bonnen n na fcwj niet meer geld g 36 brood 3Övk Ö en vleeschwaren 36 mt k en 371 aardappelen WAT IS EEN RANTSOEN HHOOD 100 gram brood i GEBAK 75 gram beschuit afeU tiucwj koekje óf 146 gram apecujas I 300 gram cake M 400 gtam gevuiö korstgebak öf 500 gram evu d po gebak o gram uarl gcbalijes bLOEM 70 gram Urweb o n itt b oem meel lelfriiierd baiimew HUST 25U gram ru t rijs eraee grie gnittemeel genwii m ii HAVEKMÜUT 250 gram naverm kMi bloem aardappeivlokken j GORT 250 gram gort gor fi jïidl 1 VERMICELU 100 gr in verm ce U Jspaghetti j MAIZENA 100 gram ma zera S Jf pelmeel öf 100 gram wt y AK 1 puddingpoeder of puddl i auïpo ow i VIJEESC 100 gr m vleesch tv l een Inbegrepen dP VLEETCHWAIUEN 75 r f StM kookt vlecseti M 75 gram Sc lLtfM oorten Ut 10 gram gekookte SW 1 óf 1Ï5 gram leverartike en tt nlerbrood M 150 gram bloedworA AM 500 gram Jam siroop honing Andere distrUmtkartikelen KOLE Kookdoeiemden letter M i Ben No 5 K Gen fn Tlgrt penode 1 h L nth V of 50 J cokes Gen turf 9e pe baggerturf tm 30 Septemt kachel J tl t m 64 bafifr kachels K M l m II en warming een eenheid v JJ tfstoffen 95 U 67 ÏJf kachels J 65 t m 98 My kachels K een eenheid xm Geljjig t ro 31 December8CHEER7EKP 3 textiel t m 31 Dec ï r iM f ZEFP n3 lg en 3xeep van zeepi en Q tm 30 Sept 1 rants