Goudsche Courant, zaterdag 27 september 1941

tWÊEDE BLAD ZATERDAG 27 SEPTEMBER 1941 PAUNG PASTEI meert uit als boter per blik f 2 per BSO grom 12 20ptr 1000 gram loi per 100 gtam 25 cent VISCH PASTEI par blik f 1 30 per 1000 gram Zoolang da voorroad strekt VISCH PASTEI ANTON HUNINK 110 gr per blik 40 cl kH per 100 gram 18 cant VISCH GEHAKT 90 gr per blik 40 et J CDEIfBOERWzn Kort Gro ii nflaaI 13 Oaderlince OORLOdSSCHAPil WerBekerlne MaatsehappIJ VCWVtNHeCt ivaaöota n itMaNn e a vus tan L C f t V H HELKN Tucm H 1 1 caoMtN MOLES1VERZEKERINGEN VOOR beschadiging van gebouwen inboedels inventarissen vaartuigen enz bedri fsschade en huurderving ook voor binnenvoortuigen persoon i ke ongevallen g td geldswaarden en preciosa HALFJAARLIJKSCHE SCHADEREGELINGI in de laatste vier waken werden nieuwe verzeKörmgen gesloten tot een bedrag van l 325 000 000 De voorwadirden onzer maatschappi maken het thans nnogeli k pér half jaar zoohoodig reeds ruim f 17 000 0Ö0 è f o fèLan la brengen voor schade uitkeenng n bevfn hatgean hal Rl k In ds schaden biidroogl Vraagt inllchl ngsn bi Uw Qo ASSURANTIE BEZORGER I w leis keutifks moe tU toUckatn STADSNIEUWS y rgadering Kamer van Koophandel iSBfimn HOUDT orrN iAs t T FkVIJZING VAN OOEDIRFNIN n Ktm f K Pt V l f voor Gouda ert omstie en der voornlleriehïp van den A GwdewaaKcn in vergadering f j ingeltomen stukken was een Jiiifflri van den ecretarnRene rVin tp departement van Handel mLthtxf en Scheepvaart dat de rer r en verantwoording der Kamer ir 1940 door hem as goedgekeurd o n der secretan generaal van het JTrimfM van Handel Niiv rheid fX heeP aart wai een srhnjven ont L waarin erop wer J ewe en rrV ener die een vergunning vol21 de Ventigingswet Kleinbednif G van e Kamer van Koophandel Skh n verkregen daarwt niet de eon K moeten trekken dat te allen S door rie hr lrokken Rnkslirewx tengevolge van die vergunj loewi 7ingen kunnen worden J rjMBd Dit hangt vaak van heel anLtt actoren af en dairom doen aan Jrtjer fl h P I itelUn hoe te hunneft opiichle uit Ml oogpunt van dislnbut 7b1 worJen gehandeld vooral len opjichte van ondstnff n De ïoomtter deed vervolgen enkele mededeehngen om aan te toonen op elke wi Kamers van Koophanj l en Fabrieken ziin ingeschakeld en Og rullen worden inpesrhal eld bii de inaatreiy len op anetlebgebiod die j rf viordea getroffen De aOrcdonde leden der bevrachtimpcommissic werden herbenoemd Afgeweyerjv werd een verroek om lubtidie Nederinndsch Instituut vnor Fffuifnrv van het li sUtïiut K lSn iaal OnderroeUvaa hel NeiwlTndichp Volk in n de Ne ler lindV iP Vrrpppiging nnr Tfr oontólingl elaiigcn Aan den ambtenaar der Kamer den heer M T in loon werl ontslag ïWte nd m run pls9l is benoemd op j hwdsfontrSct met M F Na esr aUA Hen heer G T van der Kng te cffi erd fen colportage vergunning vi ênd In een zevental givallen werri door de Kamer ndvici uitg bncht mmke de toelating tot den eed van liiiik har In vier gev i Vn wi rri tlui Iwlating geweigerd Di arionlisseitients rcd tbark te Rnt f nm bericht te dal de volgende personen he cdigd wsren K Imve te Schnonho on roerende linedcren en is uronl e P F M I uteim te Hiastrcrht idinr W Bot f Oudewnter onroerende gnedc en W Muiil iik te Ooudirak in scheeps bevrachlingpn De Kimir verlceide een bVd agevar f 20 ain het fnndi voor biuni deredftele rden van de Vr reeniginp mbleht chont vnor Gouda en otiistvken terwiil bii de bel andelmg der begroo iPi nnr l 42 welke 7opderhtiofrtpl k sVrnminr werd gnedge keurd fvineen sub idip weidfn verstrekt hplnlve dp gfbniikpli 1 p aan it Veren ping Koloniaal In I tuut eAmsIridirr dt Slichtmg V V V Zuid HfiHird te s C i ivenhagp ti dpn ANWB I nravpnlnge Vnorls wpid lipslotpn evenals het vorig frfu Tin hel per oneel der Ka mer kindpibiisHp Ine te kennen De Eeeretiris deed ain het slot der vsrgader ng pnkele mededeelmgen over d werk7Tjmheden der Kamers van Koophandel en Fabrieken ondi r de huidige o iislandiphplen In l Ml lieeft deKimer tp Gouda 28 gevallen met betrekking im de Vestigingswet Klein Mriif m behandeld Belegen N Z kaas mag worden verhandeld KAXIMI MPRUS 25 LNT PER K G HOOGER Bg bttluft van d u directeur gene van de VoedseUoor iening is beWild dat kaas afkomstig uit de voor ffkeniiig van de Ned Zuivelcentrale jJPIMlagcii hoeveelheden djl is dui Wfgen kuds m g worden verhandeld ttee kaas 13 voorzien van het merk Belegen N Z en de maximumprijs ojivoor den detaillist en den consument a tgeslpM op 25 cent per kilogram After dan de nog geldend maximum Pryten vuor kaaa met voorzien van het merk R 1 n n z w rt AT f AAR f ANNEEK I Thalla Theater Goud m New Fnsco met Hans Sohnker Otto Wernicke en Annie Markart Aanvang 8 13 uur Zondag vanaf 3 30 uur RcuDle ilioMoop Negentig minuten oponthoud met Harry Piel A nv ig 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uut Zondag vanaf i 30 uur Zondag 10 Mi uur Geheimen van het oerwoud SchouwbHrg ilioscoop Prima Donna met Zarah Leander Hans Stuwe Siegfried Breuer en CTa Immermann Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur zl Sept 11 uur De Zalm Openbare verkoopmg woonhuizen door notarii J van Kranenburg 1 Oct 1 uur Central Buitengewone ledenvergadering Gpudech Fondk voor Ziekenhuisverpleging 1 Oct 7 2 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt d Joh van Welzcn 1 Oct 1M uur Cale van Kooten Aanvang winteroumpetitie schaak vereenigmg Het Witte Paard 1 Oct 8 uur Daniel Cursus EHBO bet IIU uur De Zalm Aanbeste ding van baggerwerken door dijkgraaf en heemraden van den Zuidptaspolder m Sihieland 2 Oct 13 nur Lager ei Haib Heiligingsdienat 2 Oct 7 30 uur Vrtie EvangeUsehe Gemeente Bubelbesprekmg en bid stond 4 Oct 5 30 uur Central Receptie bestuur gyinndbtiek en athletiekvcieeniging Velocitas tei gelegenheid v n lO jarig vereenigingsbeslaan 4 0 t 7 J0 uur Central Feeatavbnd gymnastiek tii athlclitkvereeni ging Velutitas 8 Oct 9 uur Ooathaven 10 Zetting adviabureau Ned Vereeniging vooi Luchtbenchemung VERGOEDING INGrXEVERDE MFTALEN 9 3A 4 uur kantoor gemeente ontvanger Gouwe 2 Uitbetaling aan hen wier athtenia im aanvangt met de letters Maandag M Dinsdag N O Woensdag P Q Donderdag K Vrijdag S lot en met Sn Zaterdag 9 iü 12 uur So tot en met Sz 1TITRFIKING DI9TRWIITI BESCHPIDEN 9 4 uur Gebouw Daniel Uitreiking van aardappelkdarten aafi hen wier gjtslnchtsnaam begint met een der letters Maandag L M N Dinsdag O P Q R T l Woensdag S Donderdag V Vrijdag W X Y Z yONDACSDIFNST DOKTORFN Bi dfwe igh ld van den hu aT ts zijii in Zateidagmiddag t tot Zon dagdvund 12 uui Ie con teeren de dokuirtn C van Elk Katte nsiiigel 70 tekfoon 25fil en H A M Eijkman Westhaven BJ telefoon 25R2 APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek üce Westhaven 14 DS P VAN WIJNEN NFFMT BEROFP NAAR Tl RWOLDF AAN On a oud stadgenoot ds P van Wv nen predikant der Ned Hervormde Gflmeente te Winsum Fr heeft het beioep naar Terwolde Geld aange nomen f 1 AaOf J wet i te tv Wk oHe r P lil ïmm Ingez Mcd 1 3144 K n f w CHOCOLADE JUIKEBWIRKEN V KWALITEIT munt uit deor SMAKELUKHEID BONERA GOUDA higci Med O 3158 18 Uiimtdu Een metselaar te dezer stede had er wat op gevonden om be neden zijn electriciteitsrantsoen te blijven en toch onbeperkt stroom te verbruiken En voor zun vinding zal hij straka uitge ntodigd worden om voor heeren in stemmig zwait te verschynen om alles haarfyn te vertellen en ISi hts i er dit verschil dat die ho Tcn niet tot een huldigingsconrrtt behooren doch met de recli wbef getooid z jn De vmdmgrijke stadgenoot had van den meter het ruitje verbro en een naald door het gaatje ge stoken 7oodanig dal de punt op de schrijf rustte en in remmende werking verhinderde dat de schijf draaide Zoo kon hij lustig hét licht laten branden en de meter ging geeft streep vooruit Echter de lichtfabrieken zun niet aan kapotte ruitjes en naai den in de meter gewend en toen de cortroleur kwam kwam het bedrog prompt uit En op het licht u thans hetdonker gevolgd want het lichtbednif heeft de mete weggehaald en nu zit de bewoner ronder stroom Bovendien heeft depolitie procesverbaal tegm hemopgemaakt wegens diefstal vanplecrriciteit ten nadefle van de a gemeente Gonda m Rechtbank te sGraven hag DIFFSTAL VAN EB FIETS Heb ik je pas hier ook nijet gezien oo hei kende de pfesident der Haa sche RorWbankden verdachte dfb hH bankje binnen schoof Die weinig pret tige hernieuwing in de kennismaking moest J H V erkennen nog maar een goede week geleden stond hu op hetzelfde plaatsje En voor eenzelfde feit nu injandere omgeving RnwiPldiefstal had hl wwr gepleegd Ditmaal in Gouda Voor een drukkerii aan de Oosihavf n stond een fiets die op 12 Ju ii m het ti deli ke be it van V over ging want hij verkocht het karretje weer snel hi een niwielhandelaar m Naaldwnk met wien hii al eerdei zake lilke relaties had onddhouden De officier vond d it verdaahle nogal brutaal te werk wis gegaaif Hij ging eerst de drukker binnen om te vra gen of men interesse had voor een tweedehand x h auto Onderwij zocht ii een goede fiets uit en nam die bu zijfi vertrek mee Tien maanden gevan genisstrif vorderde dp officier De rechtbank zal over veertien dagen vonnis wgzen Haagsch Gerechtshof CLANDFSTIFN VLEESCH VERHANDELD J K uit Gouda had vleesch gekocht en daarna weer verkocht in beide gevallen zonder bonnen De ambtenaren waren daar achter gekomen zoodat K terecht moest staan IIij werd door den cconomischen rechter te Rotterdam tot een maand gevangenisstraf veroordeeld Ik 7ie nu pas in wat de gevolgen zijn en dat i jammer zoo veiklaarde de verdachte en de procureur generaal bu het Gerechtshof te Gravenhage was het met hem eens Hvj ertchte bevestiging van het vonnis Het Hot heeft nu arrest gewezen en het vonnis beveBti gd Uit vroeger tüden DE GOUDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN f Uit djén gemeenteraad Komt aan de orde het voorstel van B en W tot het vervangen der vaste bruggen over de Gouwe in beweegbare met de wuziging om de trappenbrug nog voorloopig in tand te houden Een ge spreker brengen bedenkingen in het midden doch dringen de hh Droogleever Remy en Peelers aan op een volledigen maatregel om de doorvaart langs haven en Gouwe geheel te openen al moest dit eene gioote som kosten de wethouder Virulv geeft te kennen Hat dit in het plan IS van B en W doch dat men uit financicele bedenkingen wil beginnen met het openen der Gouwe Door den voorzitter wordt gewezen op het voordeel dat dit plan ter opening der Gouwe aan de ingezetenen zal opleveren Het voorstel in stemming gebracht wordt aangenomen met 10 tegen 3 stemmen 1 50 JAAR GELEDEN Naar wii vernemen hopen de Katholieken alteter eerstdaags een schoon feest te vlPM DBn zesden October zal het 2S j i leden zijn dat de eerwaaide terWLucassen tot kapelaan VI crd benoerftd van de St Jozefskerk ann de Gouwe Ongetwijfeld zullen niet alleen de parochianen van den jubilaris maar allen die den yaardlgen man hebben Ippren hoogschatten om zijne hulp lardiBheid zijn eenvoud en zijn on voVmoeiden i ver voor het zieleheil der gploovigen dien dag overvloedig bHik geven van hunne hefde in hunne oprechte dankbaarheid De beminde en verdien tvolle priester is m weerwil M zijn hoogep leeftijd nog altgd met het vuur Sn den ijver der jeugd in npe H Bediening werkzaam en daarbu de beproefde roademan van Oouda s Katholieken eft door zyne bekende weldadigheid de steun der armen 25 JAAR GELEDEN Uit Haastrecht De raad heeft besloten tot aankoop van het huis van den burgemeester en dit als ambtswoning bestemd Tot voorzitter van den Goudschen Voel halbond is gekozen de heer W de Ruijter tot commisEans de heer W Sinders en ffit lid van de elftalcominissie de heer G Snialing te Woerden INTRFDF DS K W DFRCKSFN TF MAASSLUIS Orzp oud stadgenoot Ds K W Dercksen Ger predikant te Maastricht rilt het beroep naar Maassluis heeft langenomen hoopt op 7ondag 19 Oc tobi r te Maastricht afscheid te nen en en op Zondag 2 November zijn intrede te doen in iin nieuwe gemeente na I pvesliging door zijn broer onzen oud st idgenoot Ds A Dercksen te Rtttcr d ini Feijenoord DOCTORAAL ÏXAMFN KLASSIEKE LETTERFN Aan de Rijksunivcrbittit te Utrecht IS geslaagd voor het doctoraal examen klaisieke letteren de heer B W Roos V OUDE MAN AANGEREDEN Van Tiendewegsbrug naar Karnemelksioot overstekende is gistermid dag op liat kruispunt by de Titndewegsbrug de 86 jiiige heer K v d Berg uit de Boomgaardstraat doordat hij niet voldoende op het verkeer lette aangeraden door een ijakfiets De voetganger kwam te vallen en brak daarby eenige beentjes in den linkerenkel Hij IS naar huis gebracht waar dokter Remme den aard van het letsel consta leerde Buroreriyke Stand Geboren 25 September André Theo z van N A Melkert en A Th van Putten Meuwe Haven 151a Ondertrouwd 25 September B Bakker en C G A Verbu J Hilgers en G van Heiningen B Terlouw en G Wensveen OTcrleden Ingez Med O 3174 6U 26 Sepicmbcr Maria Therpsia vanDelft ou l 61 j gch met Chr vanGi leken Ing Med 65 1 120 2S JARIG JUBILEUM De heer G J Hageman wonend Tuitsmgel 65 hoopt op 3 October M 25 jaar als magazynbediende werkzaam te zun bg df N V Groothandel en Aardewerkfabrieken vh Com s Jonker i alhier Predikbeurten ZONDAG 28 SEPTEMBER Sint Janskerk V m 10 uur ds J H F Remme vanAmsterdam bevestiging di H S J Kalf nm 5udsH S J Kalf intrede Remonstrantsche Kerk V m 10 30 uur da J Nienhuts Kleine Kerk Ver v Vrijz Hervormden V m 10 30 uur ds J D v d VeTO Rijswyk Luthersche Kerk V m 10 uur ds J Simon n H Avondmaal Oud Katholieke Kerk Vm 10 30 uur Pastoor P Giskei Gercf Kerk V m 10 en n m 5 uur da J P C ten Brink Geref Gemeentat V m 10 en n m 5 uur di A de Blolaf Chr Gerei GemMBie V m 10 en n m S uilrdt A Dubois Ned Geref Oemeenic Vm 10 en nm B uur da Joh rta Weliltn Woenidag nm 7 30 UUR da Joh van Welzen VrtJc Evangeliseha Gemeente V m 10 en n m 9 30 uur Ds H C Leep Donderdag n m 7 30 uur Bybelbesprcking en bidstond Ver Calrijn Geen dienst Nederlandsehe OeloofifMBMiuehav Het Leger dea Heila V m 10 uur Helliglngidienat n m 7 uur Verlossingsdienst Iieklera daheer en mevr J Örimyser v Den Ha cDonderdag n m 7 30 uur Heiligingtdienïl leidster J v d Veen FEüILLETOlf CNadn vtrbodan Huwelijk met öiodefn comfort Em trap welke wankelde ze had 1 juist den divan kunnen bereiken gebroken pols bleek nog het mmst ï te zijn toen Frank haar om vyf ff vond ier ikcn in het ziekenhuis is het begin van haar AmaterJj nsche leven geweest En het onJ tbiddeUjk vonnis van den dokter XMt meer VoOT e rose wieg welke 1 stilte al m de étalage op het lungsplein had uitftekozen hoefde r plaatsje meté geiocht te o n was Frank engelachtig ge jJ W i al die eerste maanden lang hl haar In alles toegegeven ar verwend tklkena praxes en al g bedacht Natuurlik is ze ar heen s komcn Je kunt met lang en om iets dat je Maar toch Lie staat laiif m op van dan divaa Za ac kudt baar krullen dat stomme gepieker wat heb e er aan Ze kan beter opschieten met haar werk Ze moest de zitkamer maar eena en uithaalbeurt geven dat ts een goede karwei voor den heelen morgen Om elf uur belt de telefoon Lies zet den stofzuiger af en sprmgt tusschen de op een hoop staande meubels door naar het toestel Frank natuurlijk Zeg ik kan niet komen koffiedrinken ik zit hier zeker tot tweeuur vaat Jakkes icgt Lies Lam zegWaar zit je Op de rechtbank natuurlijk Wehebben nog zeven getuigen af ts werken en die rechter commuiaaris Iszoo verduiveld langzaam Ik zit mete vcrbUten zeg Zoo zegt ze En hebben jullieden moordenaar alT Welke moordenaar vraagtFrank verbaasd Nou die waar al dia getuigenvoor zijiu 0 is het geen ng eord Ooh Mnd zegt Frank Daastoch met zoo t h toch een civiele nquète Gooi maar in m n pet zOm Hendrik zeggen lacht ze Zeg Frank Wat nou nog Ik ben d zitkamar aan t schoonmaken heelcmaal alleen O mooi zoo schitterend zegtFrank verstrooid Ik heb geen tijdmeer dag hoor Dag engel roept ze nog maarh U al weg Een telefoongesprek van twee drie haastige minuten om den heelen dag op to teren Van half negen tot half zes Verder niets maar dan ook niets Je kunt lederen dag een kanjer uithalen net zoo lang tot de kféeden stuk gestofzuigerd en de meubels stukgeboend z n Je kunt zelf je koekjes en cake bakken of met allerhande nieuwe recepten gaan noeien Je kunt als je handig bent zelf Je kleeren maken of leuke dingen voor je huls in ell ar prutsen Maar daar heeft ze nu eenmaal geen knobbel voor En geen geld ook Je kunt naar vergaderingen vim een of andere vrouwenclub gaan lezingen Bfsjouwan een cursus volgen aan de VoUtsuniversiteit maar dan ban je meteen al aan da uithuuilg ejilfn toe en dia zijn er wal leukers te badenkên en genoeg ookl Maar dattkost aUemaal geld Tennissen kost geld Zwemmen kost geld Naar den bioaooop gaan kott geld Gaan theedrinken met vriendinnen kosU geld Menschen op bezoek vragen en kalm bridge tje Überhaupt kennissen hebben het kost allemaal geld Twee en twintighonderd in Amsterdam zelfs in een vierkamerflat zonder dienstmeisje er schiet niet veel van over voor buitenissighedeh En wat Frank extra verdient gaat aUemaal naar de bank tot de spaarpot weer aangedikt is Later ja later als het tot een associatie komt als Frank gaat mee deelen m alle zaken va n het kantoor dan zullen ze t natuurjyk beter kr gen Maar dan zijn ze immers al t oud oni er nog echt van te kunnen genieten Aan een hoekje van de tafel eet Lies haar eenzame boterham valt dan anat een sigaret in een luien stoel Half twea nog vier uur eer Frank thtds komt Zou ze uitgaan Winkeltjes kijken Ook al niet veel aan op je eentje zeker niet aU je och nieta kunt koopen Gerr gaan zoeken Gerria van Vueroen die sUiida aaa Jaar o dc In Amsterdam nt la haar In ontefvredenheld en derlalipta altijd nog stttUwn de as Cn ze wil niet ontevreden meer zijn 2Se moet en ze zal zichtalt nu eens gaan verandarta Voortaa regeld het werk bijhouden de kamers de kousen eens per maand kousenstoppen ia eigenlijk idioot dan kom je er nooit doorheen Op de Waeldonck hield ze met al haar drukke werk toch alles geregeld b Op de Waeldonck wat drommels daar heeft ze toch nog wel andere dingen klaargespeeld Heeft ze dan heelemaal geen fut meer Je bent een lui varken geworden zegt ze tot zichzelf voor de spiegelkast Nu ga je een flink eind loopcn heelcmaal naar Til bUvoorbeeld En je zorgt dat je vóór Frank weer thuis bent en dan gedraag Je Ja den heelen avond voorbeeldig Geen nuie alsjeblieft geen ruzie Het moet tusichen hen toch wear kunnen worden zooals vroeger als za ho nu werkelijk ernstig wil Mevrouw thuis vraagt ze hetcorrects dienstmeisje dat opendoet Jawel mevrouw mevrouw Is Inde naaikamer Wil ik even Laat maar ik vind het wel ZaStormt de trappea op Hallo TIL Dag LIezekind Zag dat is ooklang geleden Ik heb Ja In geen waken gezien Wat heb JU al dien tijduitgevoerd Miin zonden oigïrpeinsd zegtLies Zeg Mt ben U aan t fa brlekanl Ze wijst op de stapels wit goed welke de naaimachine bijna be delven Hemdjes voor vacantiekoloniekinderen vertelt Tttly Kom meanaar beneden dan gaan wa in daserre zitten lekker in de zon De degelUkheid van TO Da eeuwige blumoedlgheid van Til Til die ook geen kinderen heeft an toch haar leven weet te vullen en nuttig te vullen ook Wat ki k je peinzend ontdektTiL Doe Je Jas uit en zet Jahoed af Je zit er zoo visite achtig bij Leuk dopje zeg Nieuw Nieuw I Lies doet verontwaar digd Ja tk I eb nog al veel nlauwa t Jongste Lxi plaar uit mijn garderobe is nog n instcns een jaar oud Verschrikkelijk zegt TU M ar ik beklaag je niet hoor JQhebt geen nouveautés noódig om ftleuk uit ta zien Dank Je wel lacht Hes Maa vertel dat alsjeblieft aiat waarFrank bij la want dan krijg Uc haalemaal nooit nika mear zooals münwerkster zegt UKofÜ mretio