Goudsche Courant, zaterdag 27 september 1941

TWEEDE BLAD ZATERDAG 27 SEPTEMBER iNl Opening Zoei Roiïsïehrood en winterseizoen dag dan ook besloten met een dnewperf Hoera voor de burgerij van Bodegraven Hulde voor uw werk Ook de chef van het Mil Hospitaal kolonel Broeders prees in een schrijven het warme meeleven der burgerbevolk ng met de oorlogsinvaliden iHJRGi RI IJKE STAND Geboren Aartje Johanna d van G Hqll en Q H Kruissen Jacob z van P Uittenbogaard en N Buitelaar Nicolaas 2 van N Aartsen en H J Boerman jan WiHem z van W Th Wulshof en J A Budding Hendrika d van J F Stouthart en J Hage Wilhelmina Helena Paulina Maria d van G Batelaan en M J C Rotteveel Johanna Wlhelmina d van Th Bekker en G Uithol Ondertrouwd J B v Korten bof 31 j en M B Pünacker 34 j H Joqg en Eel 27 j en G Edelman 21 j Getrouwd C Brink 23 j en C E J Versluüs 19 j Overleden H piaazer ecbtg van H Amersfoort 80 J PREDIKBEUKT VOOR DINSDAG Geref Gem n m 6H uur d Verhagen van Middelburg PRACHTVOllE KEUZE MANTELS COSTUMES JAPONNEN HOEDEN BONTMANTELS mónn boskoop cow VEREEN DE BOSKOOF8CBE VEILING 26 September Rozen pei bos Bnarcljf 1 10 1 40 Pechtold 0 0 1 20 Doruï Rijker O 4 1 10 Butterfly 0 80 1 40 Inqar Oisson 0 52 0 74 Hadley 1 10 1 60 Duisburg 0 32 0 50 Ju weeitjes 1 42 1 62 Rosa Mundi 0 76 1 00 Gloria Mundi 0 76 1 48 Else Poulsen 044 0 76 Rosalandia OflO 1 4Ü Edith Helen 0 60 0 80 Florex CO 1 20 Ellen Poulsen A30 0 44 Vange Triumph 0 68 0 94 Queen Maiy O 80 1 20 Wendland O 80 0 30 Gjlden Ophelia O 55 August Noack 0 32 0 52 Vierlanden 1 20 1 50 Paul Gram il 0 90 Better Times 0 89 Ge mengde rozen O 27 0 38 Diversen per bos Clematis Durandi O 15 idem Mus Ie Cou tr l 40 1 80 idem Prins Hendrik 0 70 1 10 Chrysanten gr bloemig 0 90 120 idem tros O 10 0 25 Physalis Francetti 0 23 0 30 Sneeuwbessen 0 17 Asters 0 06 0 08 BURGERLIJKE STAND GEBOREN Gnsbertha d v W van t Wout en E Roseboom Dirk Cornells z v J J Jongejan en Mè Boer Maxsensius Maria 7 v J S Pannebakker en A S Straver Johanna Elisalieth d v Jac van Wengerden en E van Ree Dirk z v T Westdijk en M den Hertog Adriana d v M J Straver en A Hoogerdijk ZWEMDIPLOMA UITGEREIKT Het bestuur van Het Zuiderbad heeft alsnog aan de dames Marchant en Annie de Wit het diploma voor gC oefend zwemster uitgereikt Goudcrak GERECHTSHOF TE DEN HAAG Verboden vleeaehluuideL A M uit Gouderak had een hoeveel beid vleesch waaraan hij op een clan destiene wijze gekomen was en dat vleesch had hy verkocht Daarbij was de zaak voor hem echter verkeerd ge loopen want de ambtenaren hielden den vervoerdMaan zoodat M terecht moest staan De coivomische rechter te Rotterdam veroordeelde hem tot een maand gevangenisstraf van welk von nis hij in hooger beroep kwam De pro cureurgeneraal by het Haagsch Ge rechtsbof had bezwaren tegen de dag vaardmg die tegen M was uitgebracht en waarin zooveel juridische moeilijk heden waren dat hij meende nietigver klaring der dagvaarding te moeten vragen hoewel het feit zelf bewezen werd geacht Het Hof heeft thans arrest gewezen Sn de dagvaarding nietig verklaard DS t H OOSTENBRIIG NAAR GROOT AMMERS Onze oud plaat igcrooi d s T H Oostpnbrug Ned Hervormd predikant te s tliPVelduinCapellp hei ft het Ix roep naar GrootAmmers aangenomen en bedankt voor Oud AlbIa s BURGERLIJKE STAND Ondertrouwd G C van der Hee 28 j en M van de Wijngaard 2S j uitBreda Overleden H Hoekstra 66 j PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv kcik vm 10 Uur en n m 6 4 uur Da J van Vliet Haastrecht GELD TE OVER EN DAN DIEF VOOR EEN KWARTJE Diefstal werd precies geiien Eon jjehoorlijk gekleed man later bleek het n landbouwer mt de omgeving van Schoonhoven te zijn slapte bij den kapper hier ter plaatst binnen en w nschte geschoren te wor den De kapper verzocht den chcnt plaals te ncrren en vroeg een oogcnblik geduld om wat warm water te halen Binnen eenige nogpnblikkei wa het warme water er feitelijk te vlug want bij het binnentrpden vftn den salon zag dp kapppr den rli nt pen maniipulalie verrichten waarbij een doosje met scheermesjes m s mans Volbertyak verdween Of het zoo zijn moest juist passeerde de veldwachter Een tikje op de ruit en ONZE BIOSCOPEN Reunie bioscoop NEGENTIG MINUTEN OPONTHOUD Neger tif miauteo opontboiui ji de tilel van üt film die Reunie deze weeli presenteert ten rolprent met den ttkendao lenMtie acteur Hsury Piel Men kent hem voidoenut ut vorige liiijis om te weten wat men ook m deze tum iuui verwaclitea en in deze verwachting wordt men niet teieurgfttcid Spannmg sensatie ien dictie iijn voorname eitmenten in dit t werk cc tezamen tnat dat andere evea onmisbare element liefde werd een uitstekend geheel verkregen Kn zoo zuilen deze Negentig minuten oponthoud voor hen die een goede seiisalie film waardeeren even zoovele minuten van aangename ontspanning faeteekenen Ook hier worden Harry Piel de avonturen bij wijze van spreken op een presenteerblad voorgezet en hu J er zeker niet de man naar om z eh de kans te laten ontglippen een opwindende belevenis ryker te worden in dit verhaal treedt h j op als Harry Winkler den naam Uarry bluft hu altyd trouw rechercheur van zyf beroep en nu op weg naar Buenoi Aires om zijn land irt internationale bokswedstrjjden te vertegenwoordigen Het schip doet Lissabon aan en hier ontmoet hu zyn vriend en collega Conny Stevens Deze Conny heeft kennis gemaakt met een alleraardigst meisje lïts geheeten In Lissaoon raakt zy in mi eigenaardig avontuur betrokken en dan zyn Conny en Harry er all de kippen bij om een woordje mee te spreken Anderhalf uur tud hebben zg om de zaak op e beldereo dus moet anel gehandeld worden Dat is vooral een koUje naar Harry i hand He als een ware speurhond er op uit trekt en het eenmaal gevonden spoor hardnekkig vasthoudt Dat hu zich hiermede ontelbare moeilijkheden op den hals haalt deert hem niet Gevaarlijk zün de tegenstanders zeker maar Harry weet er wei raad op Ook s hij een viervoetigen vijand een kieddorstigen panter te bestryden krugt weet hü niet van wijken en overwint ook hier al komt hij er niet onder kleerscheuren af En al ia bet oei op tijd toch alacen de beide vrienden er in de zaak tot een goed tiade te brengen als HarrJ na een autorace op leven en dood met den voornaamsten schurk heeft afgerekend Builen deze spannende film draaien nog de belde journaals en een aardig filmpje Dierenvrienden Thalia Theater GOUD IN NEW FRISCO Hebzucht is vaak de drijfveer tot misdaden maar ieder misdaad vindt te vlotter haar gerechte straf Dat is hetgeen de film Goud m New Frisco die Thaha deze week brengt duidelijk maakt met een levendige geschiedeuis waarin wri zoo nu en dan gevochten wordt en ook wel eens revolvers worden getrokken maar die door het ontbreken van de in gelijksoortige verhalen zoo dikwijls voorkomende moordpartyen gunstig afsteekt Toch ontbreken spanning sensatie en humor niet Het begin wekt wel den schijn van een moorddadigen overval doch poedig bljjkt da t het slechLs een schietwedstrijd betreft waarvan de lachtoffers maar poppen zijn Desondanks zijn de bewoners van New Frisco erg opgewonden over dat serosa tioneele gebeuren Spoedig evenwel wordt hun aandacht afgeleid door de komst van een vreemdeling Voor dezen zijn de bewoners vacv het stadje niet zoo vreemd als hij voor hen Hij kent o m den bankier Pepper die voor vele jaren den vader van den bezoeker ruïneerde en hem een zaagmolen ontstal Zijn terugkeer naar het goudzoekersstadje heeft ten doel die daad te verrekenen Frank Norton zooals hij zich noemt tracht zijn doel op een origineele wijze te bereiken Hij koopt een stuk grond gaat daar graven en weet na korten tijd den indruk te wekken dat hij er goud vindt Dat prikkelt de hebzucht van den bankier die meent heel handig tf zij als hij met behulp van zijn knappe laar geraffineerde jonge vrouw jTton er toe brengst zich te bedrinken en dan van de gelegenheid gebruik maakt hem er er toe over te halen den grond te vcrkoopen Dat was echter juist Norlons bedoeling Hij gaat op den koop in maar eischt een hoog bedrag en tevens betaling in contanten Pepper moet om daaraan tp kunnen voldoen de bij hem belegde geiden van de burgers van New F isco gebruiken Norton verspreidt dan het gerucht dat Peppers bank t n gevolge van speculatie er zeer siwh voor staat Een run op de bSnk i daarvan het gevolg iedere belegger wil zijn geld terug De kas iier miot de menschen teleurstellen Wild vstn wraakzucht bestormen de New Frisco ers de bank Pepper wordt er uit gesleurd men wil hem l r chpr Reeds heeft hij den strop om den hals als Norton tuss henbride komt d menscbrn hefalins ht onit en roodoende den bankier redt Norton raakt daarmede rijn zoo listig verkregeld weer kwijt maar wint daartegen over zijns vaders houtzaagmolen terug en tevens een lieftallige leven sgezellin Hans Söhnker speelt de rol van Frank Norton met veel flair Alexander GolImg typeert uitstekend den politieinsppcteur die uit het oogpunt i n rijn beroep den geheimzinnigen vreemdeling niet vertrouwt en dezen bovendien als medeminnaar vreest Ook de overige hoofdfiguren geven een goede vertolking va de hun toevertouwde rollen Schouwburg Bioscoop niIMA tWNNA Daar is dan Zarah Leander weer In T kort geleden uitgekomen film Prima Donna en daar waren gisteravond in de Schouwburg Bioscoop weer haar vele bewonderaars die vamen genieten van haar spel en van ir zang van die boeiende stem waar dahli van het diepe timbre altijd opnieuw imponeert De film plaatst haar in haar eigen milieu want als prima donna kan zu zich geheel uitleven in haar kunst Het is éen tragische geichiedenis waarin zij als de gevierde zangeres van de Weensche opera i opgenomen een verhaal dat het bewogene heeft van de revolutie die er zich in afspeelt Een tegen steliing tusschen twee werelden vifaarin zich de liefdeatragedie voltrekt ZIJ als de kunstenares die met geheel haar ziel aan het tooneel hangt en haar man die verlangt naar de rust en den vrede van het land waar hij opgegroeid is zij opgenomen in de roem en omgeven door een sfeer van vergulden schijn hij levend met zijn gedachten in de wijde natuur Het is pen goed huwelijk maar de verschillende geaardheid leidt tot een verwijdering De vrouw heeft beloofd hem naar het landgoed te vergezellen maar de bahden die haar aan het tooneel binden zyn te sterk zij teekent een nieuw contract en dan gaat hij tlleen Zijn vertrek leidt den dramatischen tüd in die de prima donna tegemoet gaat Vastgeklonken in haar omgeving aanvaardt 7ij niet alleen de eerlijke bewonderaars maar ook de corrupte avonturiers die in dit wereldje rondstappen De revolutie breekt uit en de stormachtige gebeurtenissen brengen haar tezamen met de figuur aan welke zü ontkomen viü maar niet ontkomen kan Dat is het noodlot waartegen zij niet opgewassen is Diep in haar hart klinkt de stem van de liefde voor haar man maar zij kan er niet aan toegeven en als zij eindelijk zichzelf overwuit is het te laat dan bloeit er nieuw geluk waarbij voor haar geen plants meer is Het is geen vroolüke geschiedenis maar de groote actrice past nu eenmaal in het genre van felle liefdesbewogenheid Men komt overigens voor Zarah Leander en haar zang en in dit opzicht schenkt de film alle bevrediging met boeiend spel gaat fascineerende zang samien Han Stüwe speelt den echtgenoot den sterken landjonker Sie ried Breuer typeert uitstekend den cynischen graaf avonturier eo Eva Zimmermann is een charmante verschijnihg als de frissche jonge vroUw van het land De film geeft eenige prachtige opera scenes te genieten De journaals gaan aan het hoofdnummer vooraf S v d KraatS VOETBAL Pittige wedstrüd in de tweede ronde GOUDA EN OLVMPiA MOETEN TOONEN WAT ZU WAARD ZUN Thuiswedstrijden met kansen voor O N A D O N K EN GJS V Na den over het algemeen gunstigen inzet gaat het er om of de Goudsche elftallen die op Gouda U na alle in actie komen hun goeden vorm zullen handhaven want voorloopig is het natuurlek nog afwachten wat men aan hen heeft Dat kan Gouda nu in den Uitwedstrijd tegen U V S toonen De Leidenaars mogen slecht en de Gouwenaar succesvol begonnen zijn dat neemt niet weg dat voor Gouda aanpakken de boodschap is want U V S gold vorig jaar als een der sterkste elftallen en het ecne slippertje wil nog niet zeggen dat t nu ineens zooveel zwakker is Een fiksch partijtje wacht mede Olympia dat op bezoek gaat bü Sqheveningen De Scheveningers zijn nog niet van wal maar in het afgeloopen sei oen behoorden zij tot de pretendenten en stellig komt t voor onze ïtadigenootcn er op aan hun beste beentje voor te zetten De oveTige eerste elftallen spelen thuia O N A do t dat tegen R V C dat met eeh nederlaag opende Met het voordcel van eigen omgeving is ervoor de roodzwarten wel een kans op hel geiyk spel thans een overwinning te Uten volden Voor D O N K is het de In M M d O SI53IOO taak op het goede pad te komen Haar tegenpartü Atnmerstol ichoot Zondag wel terdege uit haar slof hetgeen beteekent dstt onze stadgenooten het niet gemakkelijk krijgen maar overigens wil één overwinning nog niet veel van de krachtsverhoudiing zeggen de strijd is geheel open G S V ttart tegen een oude bekende Schoonhoven dat winnend van wal stak Van de G S V ere die in de vorige competitie kampioen waren en nu wel naar een herhaling zijlien streven mag echter verwacht worden dat zü meteen den juisten weg inslaan Bu de reserves ia het goed begonnen O N A II ook nu ditmaal bij H B S Ill niet kansloos Voor Gouda III is de opgave tegen H B S II vorig jaar kampioen wat zwaarder maar Gouda lilkt met voor een klein gerucht vervaard Bij Olympia II G S V II welke elftallen met deze derby het seizoen inzetten lijkt te oordeelen naar de prestaties in de afgeloopen competitie de kasn het best voor Olympia Het derde elftal van ON A bezocht H O V II waartegen het gezien het verdienstelijke gelijk spel van de Rotterdammers in Alphen op volle kracht zal moeten werken In Afdeeling Gooda kan meer teekening in situstie komen De Afdeeling Gouda heeft in de eerste klasse interessante partijtjes Er is luer al dadelijk veel spanning maar aile negen elftallen kunnen nu eenmaal niet tot de runners up behooren zoodat er langzamerhand wel wat teekening zal komen MoercapelleG S V III is zoo r wedstrijd waarin het er om gaat welk team naar de topgroep opschuift en dat geldt ook bij Gouda IV Nieuwerkerk In beide gevallen lijken de papieren voor de thuis clubs het best Bergambacht moet in den thuiswedstrijd tegen het nog ongeslagen en bovenaan staande Lekkerkerk II kleur bekennen of het een rol zal spelen O N A IV heeft op eigen grond tegen Groeneweg goede vooruitzichten In de Overgangsklasse kan Haastrecht II thuis tegen Zwervers II op den ingeslagen weg voortgaan GrootAmmersis in staat Lekkerkerk III te overtroeven en zich aldus als pretendent te melden Bij Olympia III Moordrecht II is de inzet welk der beide elftallen in de running komt In 2A twee belangrijke wedstrijden met U N I O RVC en V EP Ove rschotje waarin U N I O en Ovcrschotje voorloopig voor de laatste kans spelen De prorninente elftallen D R D en D O N K Il in de 2e klasse B spelen uit tPgen Gouda VI en Nieuwerkerk II welke elftallen op de wip 7i1tcn tusschen bovenste en onderste helft der ranglijst zoodat wellicht de situatie wat duidelijker zal worden De twee leidende teams in 3A RVC II en Bodegraven spelen tegen elkaar op het R V C veld De derde pretendent Oversrhotje 11 kan zirh in Moordrecht handhaven Ook in de Bgroep een onderlmg partijtje tusschen gegadigden met Schoonhoven III Bergambacht II Voor Oudewater II in C is opnieuw winst te verwachten SCHAKEN De schakers in actie DE HEER KAMER WINT DEFINITIEF MESSEMAKERS BEKER In de hoofdklasse van de wedstrijden om het per soondyk kampioenschap Van den Goudschen Schaakkring werden de volgende partijen gespeeld G de Bruyn P Roggeveen O 1 A Rietdijk W E de Jong I 0 De heer P Roggeveen heeft thans de leiding met twee punten uit twee partyen In de tweede klasae wist de heer W van Vuuren zijn voornaamste concurrent den heer J Tom te verslaan De stand is daardoor thans gesp gew gel verL pnt W v Vuuren 2 2 0 0 2 J Tom 2 10 11 P Brot 2 10 11 K V d Gaarden 2 0 0 2 0 In de derde k1a5 ie won de heer A V d Berg met zwart petend van den heer Chr Boot waardoor de volgende stand ontataat A Spoel 2 2 0 0 2 A V d Berg 4 3 0 13 J Tol Chr Boot C Tromp J Verbey 3 3 0 1 2 3 10 2 1 3 10 2 1 3 0 0 3 0 Mcaaemaker n het toumooi tan den Zcmerteker k aren hu Mesemaker alleen de heeren C KMncr met 6 punt en W H i van Gelen met 5 2 punt overgebleen In den beslisenden wedstrijd won de heer heer Van Geelen waardoor beide spelers 8 i punt hadden De beslisingswedstrud die daardoor noodig was is gewonnen door den heer Kamer waardoor deze beslag op den beker legde Doordat de heer I C Kamer reeds vijfmaal den wisselbcker h eft behaald is deze thans definitief in zijn bezit overgegaan Voor de verliezersronde werden de volgende reaultaten bereikt Vierde ronde A v d Pool A R Smit 0 1 F v d Caay M Novak 1 0 B A de Mink W E de Jong 0 1 M LakerveW H Deasing I O C Gonda Bij A S C Gouda werden voor de huishoudelijke wintercompetitie de volgende partuen gespeeld Eerste tiental K de Jong A Broek uVzcn 0 1 A M Nieveld P Lafeber afg W G Nieuwveld J v Roon 01 A P M Lafeber H v Leeuwen afg Tweede tiental M Benninga G v Ham afg M Lugtenburg A v Maaren 0 1 H Homi A v d Laan D OJB Hier werden de volgende reaultaten reikt voor de huiihoudelijke wintercompetitie Tweede ronde P v d Sandent A v Ruiten 0 1 L Straver H Ooïtermejer afg A v Jaarsveld Schefftera afg G Stereciborg R Straver 1 0 Bm wm Paard De achaakvereenifring Het Witte aard zal a a Woenadag mei haar winterrompelilie een aanvang maken Voor hét begin wordt theorie in hel srhaken gegeven Voor de rompetitie zijn een beker en een werk over schaken beschikbaar geateld De Indeeling der conipetillaa A v d Berg J de Jong J Gerharda C Gerhard J van flenl J Verruijl T d Kroon W Hroekhuijcen A Korevaar P Wout Er wordt gespeelrt In het lokaal van den heer Van Kooien PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht POLITIERECHTER TE ROTTERDAM Ontvanger der vrijheidsbelasting reeds veroordeeld Zaterdagavond heeft de 18 jarige opperman J G alhier zyn bedrog gepleegd en nu is hij al veroordeeld Gisteren IS hij voor den politierechter te Rotterdam voojgeleid wegens het feu dat hij aan wT 69 jarige alleenwonende juffrouw e n brief had g 5chreven waarin hij haar ƒ 125 afdwong voor vrijheidsbelasting omdat zij anders door den Ortskommandant zou worden gearresteerd en haar huisboeltje zou worden verkocht Tevens had hij er bijgeschreven dat er reeds een oude jufrouw in het gemeentehuis te Stolwijk door de Duitschers was opgesloten Het oude mensch had de stuipen op het lijf gekregen en den jongeman die zich s avonds bi donker aan haar wonmg had vervoegd ƒ 50 gegeven waarvoor G zeide zijn best voor haar te zullen doen De rechter noemde den verdachte een doorgefoumeerde lafaard omdat hij de ƒ 50 had gebruikt voor drank en sigaretten en om drankschuld te bi talen De jongen t eweerde daarentegen dat hij zijn ou le fiets aan zijn broeder had willen geven en zelf een nieuwe had willen koopen Conform den eisch veroordeelde de rechter hem tot zes maanden gevangerisstraf met last tot onmiddellijke gevangennemtrg Urr BODEGRAVEN De berichten Opbrengst collecte en Benoeming in ons blad van isteravond hoorden onder Bodegraven ihuis Berkenwoude PREDIKBEURT VOOR ZONDAG Ned Herv kerk vm 10 4 uur DsM J W Zevpnboom Bodegf aven OPBRENGST COLLECTE De in de Ned Herv kerk gehouden collecte voor den Geref Zendingsbond heeft opgebracht ƒ 514 BENOEMING Tot lecrarps aan de Chr Nijvprheidsschoo voor Meijje s alhier is benoemd mej M M Luit ngh te Leeuwarden DANKBETll ING VAN DE OORLOOSO VONDEN Bezoek z r ga aardeerd Naar aanleiding van het bezoek der oorlogsgpwonden aan n e gemeente van de vorige weck ontving het comité Ik had een wapenbroeder het navolgende schrijven van de gasten In aangename herinnering aan den dag Van 17 Sept ons door 11 aangeboden is her on7 e Wensch langs dezen weg van onze erkentelitkheid te doem blijken Reeds eerder mochten wij meerden blijken van uw theeleven ontvangen via uw comité wéWs leden ons in het hospitaal altijd met welkome attracties bezoe l ken Dat gij ons echter een dag aW den 17den September berpid hebtx is dé kroon op uw werk er ging al ifnre verwachtingen te boven Gi kiintV er dan ook verzekerd van z jn dat Wi dit weten l wiaröeeren Nimmer za hetgeen gij voor ons doet vergeten word temeer daar wij weten ondei welke moei ijke omstandigheden gii dit werk verricht Wij hebben dezen GEBR TEN HÓEVE ROTTERDAM Til 3jo DEN HAAG TU 3335 Ingcz ed ti ii4s hem een verzoek of de kapprr minuten e cn mocht spri kën XÖ den veldwachter in de saUir plu men in afwachting van de JinjeTÏ komen zouden tOt De cliënt was zijn bsaid kwm vroeg de kostpn van de belianSiii Prompt kwam het mi mond vijftien ceni vom scherenv jf en twintig ceql vo r het L scheermesjes m De man wist van een scheenii i af Was hier nooit in de aak S en had geen scheermesjes nooditi Driemaal werd de eisch tot betali gesteld doch dezelfde antWMiSÏkwamen wat heftiger d in den mw heer Wilt u dien man dan eens fonn leeren was de vraag aan den vdï wachter Deze deed zyn plicht en mt het vestzakje van den client kwuM briefjes van ƒ 25 f 10 enz m ar tm scheermesjes Daarna volgde de col bertzak en bij den eersten greep ktn het doosje scheermesjes te voorschjja Hakkelend kwam het er uit of ét niets van komen zou als hij betiiUe doch hiervoor was de veldwachter omIi de kapper te vinden en de bon toii oa gemaakt vorden waarom het ideïfi teitsbewüs gevraagd werd Dat had hij niet bü zich en ecg tweede bon volgde De vingervlugge cliënt werd verzocht even mee te gaan werd een hiU uurtje in de cel opgesloten opdat de veldwachter rustig de papieren in orde kon maken en kon toen zijns wee i gaan Het slotlafereel zal wel in de rechtzaal spelen Moercapelle PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk vm 1030 uuren n m 3 uur ds Verkerk Geref Gemeente v m 10 30 en njt 3 en 7 uur Ds Hofman VEILINGVEREENIGING Aan de eicrveiling werden aangevoerd 144 eieren De prijs was ƒ l M per kg GOEDE AARDAPPELOOGST De aardappeloogst is in vollen gang De opbrengst valt erg mee Er wordt ongeveer 40 tot 50 H L per 100 roe g rooid dat is 300 tot 350 H L p Hectare MOERCAPELLENAREN HEBBEN HUN PERSOONSBEWIJS Deze gemeente is geheel klaar met de uitreiking van de persoonsbewijzen als een der eersten die dat wprk als gedaan beschouwen kunnen Reeuwük PLANNEN VOOR NIEUWE BEGRAAFPLAATS I Na r bekend bestaan er bij de gemeente plannen voor het aanleêgen van een nieuwe algemeene begraafplaats Men had hiervoor destijds het oog laten vallen op een terrein aan den Nieuwdorperweg nabü het viaduct Tusschen de gemeente en den eigenaar van het terrein kon evenwel geen overecnstemmning worden bereikt Thani wordt de mogeltjkheid onderzocht de nieuwe begraafplaats te maken m den Tempelbolder waartoe nu van gemeentewege op het daarvoor in aanmerking komende terrein onderzoekingen en opmetingen worden verricht SPREEKUUR BURGEMP KSTEB Met ingang van Octoberf s al M burgemeester een bepa spreekuur gaan houden des MaandJÈ s van 10 H uur VERBETERING OP REEWAL Bij zwarcn regenval w is dr Rccwal dikwiils on begaanbair d iar de weg dan geheel blank stond Tereinde lift nvprtoUigfl water te kunnen loozdo is nu een rioleenng aangebracht hetlgt een groote verbetering betpekcrt PREDIKBEURTEN VOO t ZONDAft Ne i Herv Kerk Recuwiik v m 1 en n m 3 uur ds W Vroegindcwey Ned Herv kprk Sluipwijk vm 1 en n m 3ii uur rii Sinke van Langcral Oref kerk vm 10 en r m 3 uur ds P Warmpnhnven Schoonhoven SCHAAP CLANDESTIEN GEStjlCBl laob Vrijdagmorgen in de vroegte l j marechaussee uit Schoonhoven Jn o Vlist drie personen aangphcud ejn Bf por schouw een clandestien schaap vervoerden FOLITIE DIPLOMA Voor het politie dipionia slangden de hperen J H D Wernsen en K wijk belden marechaussee alhier j PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAÖ Ned Her Kerk v m 10 uur Dr J van de Graaf n m 6 uur Ds J BuiRkool van Krimpen a d IJ el Minderheidsgroep Geen dirn t Df Geref Kerk v m 10 uur Ds J H sira Voorbereiding van hef vondmaal Nm fi 10 uur D v 1 W sIra Rem Geref Gem v ni 10 JO uur A H H nenfjpn i vjn Wa sscn iar j R K kprk v m S uut en v ni i uur H Mlr n m 6 30 uur t nf Leger des lleils m 10 uur Ij gingsdicnst mjddagt 12 u nn ST school nm 3 uur Kindcrsamenkom n m 5 30 uur Bidstond n m 6 uiir iQMingïtamenkomst