Goudsche Courant, zaterdag 27 september 1941

JVI ei s J e s m u ts jje Van regenmantel tot lïuishoudschort Jan en z n konijntje yintervoorraad Dat hij uit een strik had Ijevrijd Voor een hulshoudschórt heeft men vrtj veel punten noodig en vanseUsprekend besteedt men die liever aan een mooier kleedingstuk Maar hebt u misschien nog een oude katoenen linnen of zgden regenjas met gummi van binnen Zoo n jas kan heel goed in een huisboudschort Y orden veranderd Vanzelfsprekend danken wc de jas pas af als ze niet meer waterdicht is want ook regenjassen vragen punten Gaat men tot vermaken over dan wordt de jas eenlge malen In heet sodawater geweekt Het rubber zal dan loslaten en men houdt een katoenen linnen of zijden Jas over die met huishoudze llink wordt schoonjeborstBld en gewaischen Witte jassen kunnen nog gebj sekt en geblauwd worden Natuurlijk zijn ook de knoopen van de jas gehaald en aardig en practisch is bet om het schort met een ritssluiting te sluiten Vindt men dit te kostbaar dan kan men er gekleurde knoopen op zetten of wel de oude knoopen overtrekken met een stukje rood blauw of gestreept katoen Misschien heeft men nog wel een lapje dat ook kaïi dienen voor een nieewen kraag Prefereert men korte pofmouwen inderdaad heel wat practischer dan worden de mouwen er uitgetornd open geknipt en men leg het patroon van een pofmouwtje op het breedste gedeelte van de mouw Desnoods krijgt het mouwtje een middennaad waaruit we een gekleurd biesje laten komen Men kan natuurwk ook mouwtjes van gekleurd katoen ma ken Ook de ceintuur waarin allerlei variaties te maken zijn een breede doorgestikte ceintuur een ceintuur alleen van achteren of twee banden die uit de zonaden komen wordt van het gekleurds katoen gemaakt Wanneer men de Jas vanvoren heelemaal dicht wil hebben verdient het aanbe veling een paar spieen tusschen de zijnaden te zetten zoodat de tok met te nauw wordt Weinig kastruimte In moderne huizen la d kastruimte vaak zeer gering De volgende üpt kunnen er wellicht toe bijdragen zooveel mogelijk van de beschikbare ruimte te profiteeren In de servieskast kunnen de kopjes worden opgehangen aap haakje Deze haakjes waarvoor men het ronie model kiest worden aan de onderzode van de plank in evenwijdige rijen btves TMkeaiaa Ver PmbJ Il jii M fkJ Mii M I rr Ons Goedkoope Patroon Japon in de maten 4 en 46 We staan voor de maand October en daarmee teueni de zorg voor onze trinferffarderobe er weer Een oro dte ditmaal vfoottr zal z n éan andere aren daar rcrnieuimnp zooals we die praap 2oudcn ttenschen niet mogel k w Voor 2oover de mtddeten dit althans zouden toelaten Hebben wc nog een wollen lap lippen toiïlen we van een mantel een japon maken dan Is weXlxcht t hierbv a pebeeïdc ja Tponnetjc peschikt Het hee t een hoopoppefcntpten rok en kort l 3e tDoann de ruxrtite vanonder genmpeïd is Hei kraaoje en het vestje zijn van witte kunstzijde Patronen in de maten 42 en 46 zijn verkrijgbaar aan ons bureou Eendrachtstücp 42 en aan de hoofdapentschappcn Nw Btnnenwep 284 Zaoflmolenstraat 7 Hillerïiet 7 Statenwep 118 Schiedam Broersvest St Vlaardinpen Smalle Haverittraat Xlleen aan onze lezers buiten de ad worden de patronen na ontvrngst van 17 1 ets franco per post toege o en De prvs van een derpeluJc patrooil is 10 cejit Men pelieve deze besfeZUnp te doen op een briefkaart irankeming 5 ets en i7Vf ets aan postzepels te plakken op de linkerhelft van de adreszi de of door storting t an i7V ets op onze giro rekening no Scheuren in gununi regenjassen öok October roert zijn staart Een heerlijk najaarszonnetje kan plotseling worden verjaagd door een hevige gietbui De gummi regenjassen die zoo gemakkelijk lijn om mee te nemen kunnen de kleeren dan voor groote waterschade behoeden De gummi jassen staan flatteus ze nemen weinig ruimte in maar ze hebben twee nadeelen ze worden spoedig vuil en ze scheuren gemakkelijk Met een stukje hechtpleister aan de binnenzijde der jas aangebracht kunnen we een scheur byna onzichtbaar herstellen Is er een gat ontstaan dan neemt men een reparatielapje uit de binnenzijde van den zoom of van den dubbelen kant der knoopen weg Dit lapje knipt men passend in het gat Daarna maakt men de omgeving van het gat en den achterkant van het lapje met fijn schuurlinnen ruw Vervolgens bestrijkt men beide deelen met rut berlijm De lijm moet ongeveer 5 minuten indrogen In dien tusschentijd zoekt men een stukje voering waarop het reparatie lapje wordt geplakt Vervolgens drukt men het inzetstuk op het gat zoodat het precies aansluit De voering op het gummi vastwrijven zoodat er geen valsche vouwen ontstaan Rubberlijm is bestand tegen hitte en vocht wat men van de gewone tube lijm niet altijd kan zeggen Lijmvlekken kunnen worden verwijderd met een aceton 11 000 of per postwissel onder termeldinpvan het gevraagde Men gelieve vooral degutste maat op te geven Teekening Vobaeh A Co Eénpansg echten Een toep een stamppot CD een ttooftclurtel Telkens weer wordt aangeraden den wannen maaltijd In één pan klaar te makan aangezien er zuinig met de brands ot moet worden u ngegaan In deze é npjins ger chten Is gemakkelijk afwisseling te brengen Men kan ze in den vorm van een soep stamppot of stoof schotel ge en In brandstofverbruik komen met de echte één pans gerechten overeen de maalttjden die bestaan uit peulvruchten bruineen witte boenen capucijnerB met aardappelen en een s a van rauwe groenten Dit geldt natuurlijk alleen wanneer de peulvruchten in de liooikist ot in kranten worden gaar gemaakt Hier Tolfen eenig recepten voor 4 perMoen worden nadat de boter of het vet zout zijn toegevoegd Mloemkoolsoep met groene kruiden Stoofsckotel van primeuenboonen en bloemkol 11 2 k g aardappelen 250 gr prinsessenboonen 1 kleine bloemkool 100 gr saucljsjas indien aanwezig 50 gr Uptemelkpoeder wat boter of vet wat zout Wat water in een stoofpan aan de kook brengen de helft van de schoon geboende In vieren gesneden aardappelen enn lej gen daarop de afgehaalde gebroken boontjes dan de gewasschen saudjsjes vervolgens de in stukken gesneden bloemkool de rest van de aardappelen en wat boter of vet en zout De pan sluiten den Inhoud vlug aan da kook brengen en in een half uur gaar koken Het taptemelkpoeder met wat water tot een glad papje aanmengen en aan de overige bestanddeelen toevoegen Het geheel losjes door elkaar roeren en nog even doorwarmen Het overtollige vocht in een sauskom gieten Het gerecht in een dekschaal of in een vaorvaatu schotel overbrengen I k f aardrppa en 11 liter taptemeik VI liter water bloemkool 1 prei ot ut Madseldaril peterselie wat boter ot vet Bout De aardappelen schoo i boenen In stukken snijden en met 1 4 liter water e fijn gesnipperde prei de gewasschen en In stukken gesneden bloemkool gaar koken Kookttjd ± 20 min Het mengsel tot en gelijke puree stampen met de melk en de rest van het water verdunnen De aoep een oogenblik laten doorkoken ea wat zout boter of vet en de fijngehakte peteiselie en selderij toevoegen Stamppot mei tnijbiet 111 k g aardappelen S 4 k g sntlblet 190 gr magera kaas wat boter ot vet Wat sout De aardappelen schoon boenen in stukken snijden en met een bodempje water n wat tout in t 23 min gaar koken De kaas raspen bij de aardappelen voegen B het geheel fijn stampen De snubletea wasachen laten uitlekken fijn snipperen n mat de aardappelen vermengen Het eraebt nog aven door an door heet laten Teekening Ver Persb Huismoeders worden steeds vindingrQker nu de nood haar dwingt om zoolang mogelijk het oude tot iets nieuws te vermaken Zou iemand wel kunnen raden dat het biigaande mutsje dat zich zoo bijzonder goed leent voor meisjes van dertien è veertien jaar van een niet meer gedragen hoed Is gemaakt Het patroon ervoor ziet men onderaan Unk3 Het wordt in viervoud geknipt plus naden en deze vier papieren stukjes plakt men even met de naden aan elkaar om het model te kunnen passen Het kapje moet het achterhoofd omsluiten en kan ten overvloede nog met haarklemiaetjes worden astgezet die evenwel niet In het oog mogen vallen Pa het modelletje dan knipt men het zonder naden na en festonneert de ler deelen in het rond met wol n dp kleur van de bloemen die men eerst op i der vierde deeltje heeft gewerkt u e teekening Vervolgens worden de lusjes der tamelijk wijd uit elkander üj gende fe tonsteken van twee naast elkander liggende deelen met elkander verbon den De kleine opening in het midden ven den bol wordt voorzien van zes sthaUe epjes vilt tigd De afstand moet zo6 groot zijn dat men zonder kans op scherven gemakkelijk een kopje kan weg nemen Al wat oor heeft kan aan deze haakjes hangen Tegen den kast luur kan men op een paar c m hoogte etmge dunne atjes aanbrengen o er de lergte van de p ank In dit rek kunnen schoteltjes schalen en borden staan zonder kans op wegglijden en stukvallen Aan de binnenzijde van de deur van de kleerenkast kan men op manshoogte eén of meer banden over de breedte van de deur aanbrengen Juten boorband leent zich hieiVoor bil uitstek Dassen ceintuurs kousen en allerlei kleine dingen kan men over dezen band hangen Mutsjes die moeder self kan maken Mutsen en kapjes voor klcme metsiea behooren tof die onderdeelen der kinderkleeding die moeders poame zelf maken an allerJei restantjes loeike de onuitptxttelvke lappendoos oplevert Zij kunnen van vilt wellicht een vilten zomerhoed die met meer pedrapen wordt of van duvctme ïakcn of bontstof worden gemaakt terwyl op sommige modellen met behulp van wol aardige versierinpen kunnen worden aanp bracht Byzondcr aardip is het mutsje links dat uit zes driehoeken bestaat die elk worden omgef4$l tnneerd met kleunpe wol Daarna verbindt men ée deelen door een wollen dradd door de lussen te halen Bloemenmotieven worden met den platten en steelsteek aanpebrachf op b u drie driehoekjes teriLiji een paar kwasten die aan een aantal losse steken zvn gehecht het muisje verder afwerken Puntmutsjes staan aZt d alleraardipst en hebben het voordeel dat zij op koude dapen de ooren beschermen een rand met kietne motiefjes van kleurige wol verhoogt het effect Meer gekleed is het model onderaan rechts dat uit e n vterdeehgen ronden bol bestaat met tu eedeelipen dubbelpe stikten rand Banden die onder de km worden gestrikt voorkomen bö wtndenp weer het afwaaien Lot kleedt het kapje Anks dat in het midden een verstcrinp heeft van lintjM die m het midden worden pestrifet HET wax Woensdagmiddag Jan had reed enkele dagen van te voren beloo d voor zijn nraeder dennensppeks te gaan rapen dat was zo n mooi aanmaakbrandstof en je kon er zoveel vinden als je maar dragen kon Het weer was g ed Jan nam een gonjezak mee en wandelde naar de hel eca kwartiertje verderop lag een groot desnenbo waar je om deze tijd van het jaar met massa s de afgeva len appels kon Mooi waa de hei in het najaar Jan genoot er weer van jfoals altijd Boven de donkerbruine hei hing at wÜdc lucht met wolken Er tussendoor speelden de zonnestralen en zetten telken een ander stuk rfn net veld en de bossen m gouden gloed Spoedig had Jan het dennenbos bereikt Hier geurde het zo heerlijk naar hars Een geheimzinnig halfdonker hmg onder de groenbemoste rechte stammen In de toppen heel hoog boveh hem ruiste de vtmd Hu bc ifcfde nu net ver meer te zi eken Op de g adde naaldengrond lagen ze met hopen c e ronde geschubde dennenappeis hij had ze maar op Ie rapen en in de zak te doen Jan floot er een liedje bij Het was hier zo heer ijk rustig en stil alleen de wmd hoorde je en nu en dan een vogelgeluid Ongemerkt raakte de zak vol Hij was nog ♦ e tillen maar toth al aardig zwaar Ziezo dat was wel genoeg voor vandaag en aardige portie Elke week n paar maal zon hoeveelheid d n raa te het hok achter het huis wel vol Tan keerde terug op zijn weg en kwam weer buiten he bos Hij liep kalm over het smalle paadje door de hel en liet het zonnetje dat nog lekker warm aanvoelde op zich schijnen Het was nog vroeg op de middag en Jan Uep daarom een emdje om dwars de hei over De stugge plantjes ritselden tegen zijn klompen oen hu het paadje verliet en dii ars het veld over gijii Bij een zandverstuiving die hei geel bjMnk in het zonlicht zette hd de zak neer eV maakte een holletje om te zitten HIJ stak een sprietje pluimgras in de mond s oeg df aimen on zijn kniefen en zat daar zo wat te dromen terwijl hij over het mooie landschap van hei en dennetjes uitkeek Leuk hier kon je over kabouters en andere sprookje wezen dromen Daar bijvoorbeeld m dat ruwe verhog ikje waar ele openingen van konijnenholen waren kon je best de hoofdingang denken die naar een onderaards kabouterpaleis voerde Wat icaê dat f Plotseling gingen Jans ogen wijderopen Terwijl hij zo zat te fantaserenwerd opeens zyn bhk getroffen door iets dat beMvoog Hij ke k nog eens scherp toe Ja nu zag hij het weer duidelijk b het ene konijnengat bewoog iet Tarmns Daar moest ij het zijne van hebben Wnt koadat zijn VoorKchtig stond Jan ap Hij ging naar de plaats waar hij Iets zag En toen wist hij het Voor het gat van één der holen lag een wild konijn half op zijn zijde Het vluchtte met toen Jan dichterbij kwam al maakte het bewtgmgen of het wilde opslaan En toen Jan zich naar het diertje ove boog ontdekte hi de oorzaak Het kun jn zat in een dunne koperen strik gevangen Die draad was etrak om de nek van he dier getrokken zodat het b estje bloedde en niet weg kon Met d delijk verschrikte ogen keek het hulpeloos naar den jongen op Jan kreeg een steek in z n hart toen htj dje sm ende oogjes van het gewonde dier zag Gemeen was het dat strikken zetten Hu hurkte bij het konijn neer en streek zacht met een vinger over het trillende lijfje Stil maar beestje zei hrf zacht Toen probeerde hij de koperen draad van het gewonde halsje Ie te krijgen Dat g ng met gemai kel k want de strik was door het aanhoudende trekken van het beangste dier d op in het vlees gedrongen Maar Jan hield vol en eindelijk met de ene hand het dier stilhoudend wist hij de draad te verwijderen Toen pakte hij het half versufte konijn voorziéhtig op en nam het In zijn armen Daar zat het nü tegen Jans las trillingen gingen door het warme lijfje Jan liet de zak met dennenappels maar zolang staan die kon hij straks wel ophalen Eerst bracht hij het konijntje naar huis ant hij was vastbesloten het arme dier er bovenop te halen als dat tenminste nog kon Met zijn jas warm om het dier geslagen kwam hij thuis In de schuur stond n een oud hokje Jan gooide er Drie wwken ang deed hö alles om het kont n weer beter te maken tekenmp H Backer wdt hooi in en egde toen het gewonded ertje vnor7ichtig neer Daarna sneed hijwat peen of en koolblarcn en stopte diein de ruif Matar eten deed het konyn niethet zat bevend schuw en stü m een hoekje weggedoken Arm dier het nekjeen het witte borstje waren helemaal besmeurd met bloed Weer vry Maar Jan kreeg zijn zin Drie we ken lang deed hij all wat hij kon om het konijn weer beter te maken En het haalde het er bovenop ook tot grote trots en blijdschap van Jan Drie weken later huppelde het dier al we r door het hok het at weer behoorlijk en het werd ook al wat minder schuw Het kroop niet zo ver meer weg als Jan bij het hokje kwam Zelfs wilde het nu en dan een worteltje uit de hand eterü Gemeen toen ora strikken te zetten met vader vond Jan En vader beaamde dat Strikken is de gemeenste en pijnlijkste manier om konijnen te vangen dat doen alleen stropers Tot aan het voorjaar hield Jan het ko nijn m zijn hokje en hij gaf het trouw te eten Toen was net beestje geheel genezen de wond aan zUn nekje was dicht Op een mooie zonnige dag bracht Jan het naar de hei Dag vriendje zei hij Pas nu In het vervolg goed op voor strikken en denk nog eens aan me zul je Hij liet hel konijn los en met vlugge koddige sprongen verdween het dier In de struiken Zier o de patiënt is uit het ziekenhuis ontslagen zei Jan toen hij thuiskwam En vader klopte hem eens op de schouder Onder j ongens Jar tot zijn vriendje Luister eens Wim dan z ï ik je een soort raadsel opgeven In een boomgaard liep eens een ezel te grazen Na een poosje zag hij een boom en in die boom een gat maar het zat wel tweemaal zo hoog als de eacl lang was Dat was erg jammer want in dat gat stale en dikke gele wortel waarvan die ezel juist zo bijzonder veel hield De ezel ging rechtop tegen de boom staan maar t hielp met de wortel was te hoog B ad nu eens wat die ezel deed Wim Ik weet het niet Jan Dus je geeft het op Wim Ja Jan Nu dat deed die andere ezel ook Hoeveel dobbelstenen Hoeveel dobbelstenen zxe je op dit plaatje De een zaï zeggen zet dt andtr zal zeggen zeven Wie heefteer nu gelUk iiBaaz t3M u z ipnoii pxëaoiaOmo nnO ff 3p S ivvff uauattiaqqop taz I j joD nu innOfl p looz u ko 1o tekening Ver Penh Verzamel nu al vast vat voor hen Het najaar i er weer en In de tuinen en parken vinden we weer beukenootjes kastanjes en eikels Weet je wel dat je door die op het ogenblik te verzamelen daarmee van de winter de vogels kunt helpen door een moeilijke tijd heen te komen Wapt ook de vogels zullen wel degelijk de gevoigen van de distributie waarover je Moeder zoo vaak boort praten ervaren Bijna niemand zal nog brood aardappeten ryst enz voor hen kunnen missen en daardoor zullen de vogels het van deze winter wel heel hard hebben Leggen jullie daarom vast een wintervoorraad voor hen aan de bessen van meidoorn lijsterbe s her kunnen daar eveneens heel goed voor dienen en ook allerlei soorten grassen kunnen we van de vruchtjes ontdoen Alles wat we plukken leggen we op een paar kranten m de zon tot het door en door droog i Zouden we zaden en vrucht jes wegleggen die nog vochtig zijn dan zou ons vogel voer gaan schimmelen en evenmin als het voor ons goed is beschimmeld eten te verwerken is dit voor de vogels goed Is alles droog dan bergen we het op m doosjes of jakjes en controleren de voQM ad nu en dan op schimmeiplekjes Natuurlijkïiebben we aï zoeken we nog zo veel niet voldoende om de vogels e hele winter te helpei Daarom geven we al een als de vogels zelf niets meer kunnen vinden dus wanneer de grond haM bevroren is of met een d kk laag sneeuw IS bedekt Op andere tgden halen de vogels zelf nog wel wat uit de grond Toe willen jullie aan ons denken Ons een beetje oed ïel schenken A je straks ze f hebt gegeten T wil ons dan niet vergeten Bij sneeuw is onze zorg zo groot Krijgen wij een stukje rn ood Namens alle vogels Hilismus de brutale EVENTJES PRET Nog zo dom niet Jan Vader krijg ik wat kersen Vader Neem maar een handvol Jan Geelt u mij liever een handvol uw hand is veel groter Slim Kunt ü goed bijten oma vroeg esJarig KeMje Nee jongen wartt oma heeft geentanden meer Dan mag u zolang d e noot voor mebewaren Toonbeeld van geboorzai Is één van jullie aan de javroeg moeder toen zy aan degemerkte dat de inhoud van de jampot aardig geminderd was Alle kinderen bewaarden het stilrwijgen Heb jij ervan gesnoept Annemarle vroeg moeder toen ze Jsemerkte dat haaroudste dochtertje heel erg bloosde Vader wil niet hebbeiL dat we onder t eten praten was toen hef antwoord vanAnnemarie 1 p pi Hel veAiaal o u een öngc shrpme égei AppelprUckie dat is de jongrte var de familie Prik een egelfamiiie die achteril het bos woont De jongste Fr k is o lastigste van de hele famiLe iPi i m hu is ook heel erg slim dat heb tk gist t middag ontdekt en van gisternudf heft de jongste Prik voor mij Appeipnkkie Ik zal jullie vertellen hoe ik er toe kwam hem die naam te ge en a dan Prikkte kwam iatigt Wo schoof me voorbij en verdween Niets bijzonders dift Ik nam m n boek eo gi g lezen Ook niets bijzonders Na een poosie hield ïk met lezen op Aan den jongsten Prik dacht ik niet meer maar wél aan de appeltje die ik in m n tas had meegenomen Ik at er eentje op en toen nog eentje en toen nog een Dat waren er dus drie Die appeltjes weet je waren maar peutcrtjes en met i n drieën nög niet Pens een flinke goudremct Dus drie mocht ik er wel hebben Toen de appeltjes op i aren ging Ikweer lezen en Ik dacht bü me zelf Nuheb Ik nog é n appeltje over dat eet ikstraks op en verder dacht Ik ook smi het appcltie met meer f De Mjf of de ze de keer dat ik opkeek zag ik den jongsten Prik van Hin wandeling terugkomen maar ik zag nog meer Ik zag m n vierde en laatste appeltje een eindje v erder op het pad lipgen t Was zeker uit m n tas geroid Ik wilde opstaan 6m het te pakken maar m n appeltje heb ik met meer gekregen Ik ben zelf aan t opstaan met toegekomen want de jongde Prik had het appeltje In de gaten gekregen en toen Eerst liep de jongste Prik er een paar keer omheen Daarna gmg hü er naast zitten en m alrte v an het appeltje een diepzinnige studie en toen rolde hij zich naast het appeltje op Zeker om na te denken wat hem te doen stond Want Ik had al lang gemerkt de longste Prik had zin m dat arn eltie Daarom bleef ik stil zitten en liet het appeltje waar het jvas Veel tijd om na te denken scheen de jongste Prik met nodig te hebben na een paar minuten al rolde hij z ch weer uit en toen wi te hij op 7 n achtCTpooljes Een heel mal gezicht was dat En toen duikelde hij over z n kopje Hij duikelde zó dat z n stekels in het peltje pnkten en toen zat de appel op z n rug En de jongéte Prik wandelde voor zijn doen vlug naar huis toe met zn buit op z n stekelrug Nu is Appelprikkie geen p rd e naam voor d 4onc ï 8 O l ro was T Tekening Ver Perth RAADSELS Hoe kun je Amsterdam schrijven met 7 letters Mijn eer te en derde lettergreep rijnmuiieknoten mijn tweede lettergreep ileen meisjesnaam Ik ben een hofe Chineeepersoonlijkheid Welke X Z X z Sen Op dit dubbele kamraadsel moeten worfn ingevuld bovenste rij v n link n r hts 1 Noorse sneeuwschoen ï gaasraam tegen vliegen 3 vat 4 vrouwtjeshert 5 jong £chaap 6 wagen Onderste nj 1 huisbedekking 2 spfookjeswezen S minder dan twee 4 speelgoed 5 zeer klein bosjplantje schoenmakersgereedschap ook meisjesnaam Op de middelster kruisjesUjn komt een gevaarlijk beroepl tIplosiAAgea 1 Het beroep is METSBLAAB en d woonplaats VALKENBURG 2 eR FGe na M eN Erfgenamen 3 M n i k A m b e Dk O kEen a R m T 1 A v mmf smmmsit ii0 it JmK rimmm nmis sé