Goudsche Courant, zaterdag 27 september 1941

BLAD ZATERDAG 27 SEPTEMBER 1941 KARPETRIN maakt Uw tapQlei karpetten meubelsloflen goidi ncnweer Irtovli Ml Maar en gaNlh niauw cent bU Pakjes il ANTON COOPS DROaiST WIJOSTRAAT 31 U 3199 IS Fuva Iraemlooa 14 rirat N A M 17 SO Manicure makt up haarveiv n Adverteeren doet verkoopen ij hoeft met lang meer tHWïchten eeft goede geur fivtmidt hem reeds dat in ge et i Heerhjk Doriai oude koffie en éeerenommée ging op Sein kolfiesurrogaat over pok dit Oorlas product Il fM a goed In Sein Ivlieturrogaat bereid met idite liofiie zijn geur en nnk van prima koffie het Bditiit benaderd Dorlas SEIN Iv l EtBlMiirrogaat 36 et per 4 K G I IS DORLAS N V A fMTt Gouda O 3141 83 yoor Speelgoederen ft ntn kiikan bti M SLIEDREGHT UME TIENOEWEO SO TaUlaen ete O 3161 25 Ondergcleekeode bencM dat hij door d Rechtbank is beicdifd al Makelaar la Onr Ooed tn beveeH ileh be Icefd aan voor bet Qptnaken van onderh acten contracten bemlddcHag M Koop Verkoop Huur en Verhuur Taxatie en AdmwMtatie van Onroerend Goed BiUüke Condities A W v VUET WONINGBUR HET CENTRUM KORTc nuiocwca lo telefoon ssoe BBiANDELT ALLE VERZEKERtNOEN 0 3IS3 koopt U in DE LEI ir n noig naar Uw zlnl KLAVI 4 BUSG MA TENSSINGEL 133 ja AVER 4 DE LELIE HOOGSTtAAT I Q 3165 SO VOOR IEDER INW ONER VAN GOUDA EN BREEDE OMGEVING de Gemeenten van Krimpenerwaard Zuidpia polder RIfnstreek is de Goudsche Courant het aangewezen dd biad voor ieder gezin Het publidteitsorgaan voor eiken adverteerder dat eiken avond duizenden gezinnen bereikt Het best tterxorgde nieuw uit Gouda en omgeving Wie zich nog niet abonneerde doe dit thansl De aboimementaprija bedraagt eiken avond aan huis bezorgd in GoBda f£ S per Kwartaal f0 78 per maand of 18 cent per week buiten Gnuda b onze agenten per kwartaal ƒ 2 36 per maand ƒ 0 78 en U Cfnt per weck bij vooruitbetaling Abonnemeitten worden aangenomen aan bfet Bureau te Gouda Markt 31 Telet 274S bU den heer W F Steenbergen de Lange van Wijngaardenitraat 10 door onze bezor gert en by de agenten buiten Gouda BERGAMBACHT J de Bruin Hoofdatraat C 171 GOUDERAK A Verboom Smitsitraat 24 BAASTSEGBT J M de Graaf J v Arkelitraat C 1601 MOORDRECHT W de Wit Stevenitraai 10 NIEUWERKERK a d U8SEL J G Tcrdu Parallelweg 53 OUDEWATBR Pirma Rahms Boekhandel REEUWIJK S Slappendel Raadhuitweg E 77 SCHOONHOVEN H Bleyenburg Voorhavea 6 STOLWIJK Joh de Borst Bovenkerk B 60 WAUUlNXVfcEN A K oster Jan Uorrekenskade 38 BOSKOOP C de Groot Zijde 320 MOERCAPEUiE Jac van Marie JuUanastraat IJl Notaris J VAN KRANENBURG te GOUDA zal op Maandag t September 1941 yjn tU uur m Hotel de Zalm a d Markt aldaar publiek verkoöpÈD de volgende alle fe of bU Gouda gelegen NIIERflIKtaHEIEN WOONHUIS met afz bovenhuis Achter de Vischmarkt 94 88 P w verhuurd benedMi voor ƒ 3 25 en boven vr vas huur WOONBUIS Prin3 Hendrikstraat 87 Verhuurd voor 5 p w Vier WOONHUIZEN Weth Venteweg 41 43 45 47 Elk verhuurd voor ƒ 4 p w no 41 voor ƒ 3 50 WOONHUIS Gouderaksche dyk 231 Verhuurd gewneést voor ƒ 2 25 p w De perc lUn te bezichtigen de laatste 3 werkdagen voor verkoopdag van 10 12 en 2 4 uur en op dien dag van 9 11 uur Betaaldag voor pandep Venteweg Nov as en voor de overige 29 Oct as Breeder bj notities gratis b d notaris verkrijgbaar 3142 36 Notans J VAN KRANENBURG te Gouda zal op Maandag 13 October 1941 vjn elf uur in Hotel de Zalm a d Mdi kt aldaar publiek verkoopen de vulgenda alle te Gouda gelegen onroerende goederen IIEERENHUIS Krugeilaan 25 Verhuurd voor ƒ 30 per n nd WOONHUIS Groereweg 46a Verhuurd vooi ƒ 3 50 p w nOONHUIS Graaf Floiiswcg 51 Verhuurd voor ƒ 6 70 p w WOONHUIS Raam 69 Verhuurd voor ƒ 4 75 p w WOONHUIS Raam 264 Veri uurd voor ƒ 5 p w Te bezlchtigtm de laaKte 3 werkdagen voor verkoopdiig van 10 ol 12 en 2 tot 4 uur en op dien aag van 9 tot 11 uur Betaaldag 12 Nov as Breder bij notities gratis by den Notans vcrkrygbaar O 3162 27 AAAAAAAAAAAAA Een blok aan het baan vormt een zeilde belemmering als de wasch wanneer die thuis gedaan wdrdt Verwijder die belemmering verschaf Uzelf meer vrijheid en gemak Laat ons Uw wasch behandelen Ons moderne zachte procédd maak tevens dat Uw goed langer meegaat als het meegaat met De Modelwassclierij Gouda T l ooa20B Btdttjtiwltt u lacht als regenwater fVTVVTTTVtTTVTTYrrVTTy i 3172 35 Wegens uitbreiding wordt de zaak van RIEN BOEGHEIM thans L Noodgodstraat 3 te Gouda VERPLAATST nadr OOSTHAVEW 19 te GOUDA ff fff DE KAMPIOEN rijwielen onderdeden electro lampen kappen kronen wandverlichting gereedschappen en aanverwante artikelen Ie klas vakkundige reparatte inrichttng l o 3146 lOÜ 7 flRBEK Vbor betere L I N G E ft IK KLEIWEG 61 GOUDA U 3175 30 ElectrUchs RijwisUampen Diverse soorten Batterijen Rijwiel reparatie I Rijwiel onderhoud Rijwiel en A otorhuis GOUWE L VAN OEL GOUWE 81 TELEF 3630 O 3151 18 Echte goede ko fie is er nog verwerkt in K tm WÊt P H U I Z E N S prima Koffleaurrogaat Verkrijgbaar op bon 115 Oe speciaalzaak voor Koffie en Thee v af 1881 M J KAMPHUIZEN Telefoon 2755 Oouwo 14 6ouiia o 3150 20 Handelsfirma vraagt te koop een of meer ruime panden in het centrum der stad Br No 3164 bur v d blad ÜJI7I 30 Biedt zich aan Htn MBISJK voor dag en nacht v g g v Br no 10 Boekh Koppelaar Papendrecht 2679 4 HUISHOUDSTER gcvr in klein gezin van 3 pers extern Brieven no 2676 bur v d blad Bij jortfi echtpaar met I kindje NKT MlilSUB gevraagd v g g v van 8 6 uur Boterhammen onbelegd mede te brengen 1 x per week s avonds oppaiisen a Zondags vrii Br No 2682 Hur v d Blad 6 Bivriigii iT SUilPIIMEI met of zonder pension i icist buurt 6 Martenssingel of Krugcriaan Br no O 3153 bur v d blad 5 ül VRAAOÜ n KAMCR liefst ongem op goeden stand aan straatztjde voor Kantoor Brieven no 284 van Burk Adv Bureau Kleiweg 39 O 3143 6 Wagana arhuislng la koepi JO M2 gebr vast kleed wollen Iraploopcr stel overgordijnen tnmpl kinderameubi mei bed inah wasthlafel marm blad wit ledik met matras tafeltje inngenspak regenias jekker 12 14 j nieuw voetbalschoenen maat 38 Zaterdag of Maand ir v llcr onlaaii I U 3169 8 lEllOOPIIUIS DOElESIIIllil 29 Tauiaen aSOa Koopt en verkoopt moderne en antieke meubelen schilderijen scheepsmodellen verrekijkers enz Wij zijn ook aan huis te ontbieden 1 3145 7 VLIERBESSEN te koop gevraagd gtoole kwanturns prijsopgaal levering Kotterdam Brieven A van Buuren Wieksiraat Rotterdam O 1182 5 UIT OE PERS fi lB enN S N A P jTolk en Vaderland behan Musiert nogmaals de kwestie verhouding lusschen N S B en WlAJ Hij cTiriift o a Bsl oogenblik is nu gekom D om 5 i geheel op te lichten om m k het dry ven van de N S taiL i party van Van Rappard M licht u stellen Het gaal on Jwa em handvol lieden die onbruskbaarheid of onbe batrheld uit de NSB zijn ge2 J ar om de onzichtbare krachten J2 achter steken die een wel J lWlid BLiie op louw hebben Sfaarm geld geen rol speelde J W oor de N S N A P als mstrur ende Het doel dezer actie wa ftsvolk Kgcn het Duitache volk WMtten de positie der N S B te SJJ sn en d politiek van dar y j de samenwerking van de volkeren wil daardoor dwars ta S nwgelyk te beletten behoort lol de Uak der NSB iplot te verwyderen zoo et de gahaele bawegisg als Jphten dat Dultachland niet ekoni n om ons te over niaar omdat de fiuropeesche iaJT W de Europeesdie oorlog jT wtelijk maakten en Nederland Dh 0 Jvcn liggen aU een voor J ngeland op het vastclaw Im ffi P Na irliin ontvangst doo r in Bpr jn nu een Jaar M ik dat ons onvoorwaar fniuwen dat wij al deze 22 i f 1 in ons hart hadden l52E et zou worden beiHSg De Führer de man die met irfSrLhet lot van Kuropa draaft l deHandsciift volk nkt m 1 5 ktiechtcn wil dal het Neder Zf t nch vrij en gelukkig M in hel Biauwe Burapa dat tó JWOUwd 11 T n ona tegen de anoeitlonla ten die voor het bereiken van hun doelde N SNAP g l lip tfe di voor IS Mei 1940 practiach allal bestond in Dititscblaild Oe ikiMTacht die de N S HA P heeft it Het NederlandScbe volk tegenhet Duilsdie vOUi in bet harnas teJagoi Het gezag van de NSB teondermijnen De verzoenmga en aamenwerkin gspolitiek van den Fiihrer dwarste zitten Z i gebruiken daarvoor alle uit de beweging verwyd de elementen die zjch daaivoor willen leeiaen dit ïijn er vele hondenden IfuBsert betoctgt dat de aanhangers der NSNAP hün opzet tot het bederven van een goede verstandhouding tuaschen het Nederlandsche en Duitscbe volk tot het onsympathiek maken van het nationaal socialisme en tot kleineenng van d N S B l ewezen door opschriften als Duitsch bewustzyn legen HoUandsche bekrompenlteid JDe bedoelmg om het Nederlandsche volk te krenken en op te zetten tegen Duitschland ligt er duimend Ik boven op Zi bewezen de NSB te willen klemeeren door te pogen met kalk het hoofdkwartier te bekladden en in Booaendaal de biljetten der N SB met teer te beamanren De dader daarvan bleek te iHn d gniepaleider van de NS nIaP ter plaatse Ondergraving van de politiek van den Führer bewezen zij door opschriften ati 164ii Neder Duitsch 1940 weder Duilscb In de eerste plaaU ligt hienn opgesloten de beleediglng van het voorgeslacht van het Duilvhe volk dat van 1568 tot 1648 de Nederlanden in hun slryd tegen de Spaanache overheersching alleen had laten staan d s had verraden In werkelijkheid was door de oprichting van de Bourgondiaehe Kreita m 1548 de venilichtlng tot bijstand reeds ver vallen In de tweede plaats bcteakent dH opschrift de inlijvmgspplttlek tegen de Mmenwerk ngspolltlek Zoo ziet dus de georganneerde sa itage er uit Wij zouden den naam bdta ONS KORT VERHAAL COLLEGA S door W OASCOGNE In de groote villa der Van Burens was een man aan den arbeid Zwijgend en rustig Hij werkte by het schynsel van een electrische zaklantaarn De man paste met in deze luxueuse omgeving zyn schamele kleeding harmonieerde niet met de zware tapyten de prachtige meubelen welke overigens met hoezen waren overtrokken Maar de man scheen het zich nret aan te trekken of hü al dan niet by de omgeving paste ijverig werkte hy door gehurkt voor de brandkast Hu boorde en klopte tot er plots een stem klonk Toen zat hj stil als verstijfd Neemt u mj niet kwalyk dat ikstoor hoorde hü zeggen en meteen werd de electrische kroon in het midden der kamer aangeknipt Het vertrek baadde in het licht De man voor de brandkast zag niet eerst den heer die het licht onUtoken had met het dure costuum dat deze droeg maar wel de revolver welke dreigend op hem gericht was U bent er by zei de heer dic blijkbaar pas thuis was gekomeS want hy droeg nog handschoenen ftjne glacéhandschoeiien Dè man voor Htbrandkast knikte HiJ was er inderdiW bij En als er toevallig politie langs kwam was hij er dubbel bU En daarom vermande hii zich en kroop overeind van nationaal socialisten niet waard zijn als wy dit zoo maar goedsmoeds zouden blijven aanzien Wij zijn de tn i n het geweten der natie zeker In dezen tijd Daarom ging de kwast er over daarom het strenge verbod om met dert saboteurs etnige aanraking te hebben De honden blaffen de karavaan trekt verder Mag ik de gordynen dichtschuiven verzocht hy Ik houd er niet van dat voorbygangers het huis waar ikwerk binnengluren De heer glimlachte begrypend Ga je gang maar abi je daar ple zier in hebt Maar ik waarschuw jegeen grapjes Als ik schiet schiet ikraak Ik zal we oppassen gat de ander te kennen lerwyl hy haaslig de zware gordynen over elkaar schoof zoodatgeen sprankje licht naar buiten zou kunnen achynen U bent zeker meneer Van Buren hè Ik had gedacht dat U uitstedig was Dan heb je je vergist merkte de heer met een schamper lachje op Ik ben benieuwd of je nog een reden opgeeft voor je tegenwoordigheid hier Zyn tastende vingers gleden over de armoedige kleeding van den man Geen wapens bij je hi Dat is tenminste iets dat niet m je nadeelpleit Ik neem ntfolt wapens mee bromde de ander Ik zou er toeh niets mee kunnen uitrichten ik zou een ander geen lichamelijk letsel kunnen toebrengen Dat zal well gnnniktc de heer terwyl hij zyn revolver in zyn zak liet glijden en plaats nam in een der fauteuils En vertel men nu eens wie jebent Noemt u mij maar Jansen washet antwoord Wat doet het er toe Uhebt mij gesnapt en u zult me tochwel aan de politie overleveren Dfe heer zweeg eenige oogenblikken den man peinrend aan ifnde en in diens oogen blonk iets van verwachting dat hü dit avontuur misschien nog zonder kleerscheuren zou beëindigen Wat heeft u er per slot van reltcr ning aan als u de politie waarschuwt merkte hü dan op Ik bescherm anderen doorMaar misschien Vertel eens watover je zelf Ik krUg niet alla dagande gelegenheid mat een tebraher iepratan Ga zitten hier tegenover mij De m m nam plaats Hy scheen te overwegen wat hy moest zeggen Ik de l het met uit weelde begon hy dan Dat ral wel natuurlijk h b je een zieke vrouw en hebben de kinderen m geen dagen een bchoorlyktn maaltyd gehad en hebi cn julUe geen geld om kleediiiig en schoeisel te koopen OehecT Zei het schamper Nee myn vrouw en kintferen y gcilukkig gezond maar we hebben wel arm tn ten einde raad ben ik himede begonnen Hel je al heel wat inbraken op je geweten Dit IS de eerste De heer keek naar de brandkast en naar de schade welke er aan toege bracht was Inderdaad het schynt me ama teu Bv eTk gaf hy toe Wat deed je vroeger Ik waa nid maar ben al lartgen tyd w TklooB En dacht je dez n brandkast open te kunnen krygen Zeker luidde het antwoord Temeer osndat ik den tyd had Ifnrainate dat meende ik Die brandkaat is roü verkocht als Inbraak vry Ik txsi benieuwd hoeveel tyd je noodig üou hebben om ze open te krijgen Twee uur had ik gedacht Eenige oo jenbllkken zweeg de heer en vol verwachting ag de sjovel man hem aan Dan ghmlachlc de heer Dat OU een mop ïün Ja dat doon wt En zich dan lot da inbreker wen dend vetvolade hü Ali je inderdaad de brandkast In twee uren open kunt kriigen zal ik je niet aan de politie overgeven De ander keek alsof hü niet wist hoe hü het er mede had HU aarzeWa tichtbaar Nou durf Je h t niet aan Jawel maar die brandkaat we t u Ze wordt bcsehadiBd en Ia het jouw brandkaat Nee niet waar Nou wat Miltt hat4 Jan of dat dln beschadigd w rdt of niet Ga je met mün voorstel accoord Ja of nee Zwygend stond de man op ging naar de brandkast nam zyn werkluigen en gin weer aan het werk Een uur ging voorby De heer zag toe en rookte de cene sigaret na de andere Hy presenteerde den inbrekcir er ooJc een Net dank u weerde d ze af Onder het werk kan ik niet r Mikcn Een g as wyn zou my beter te pas komen et IS zwaar werk En hy veegde uch met zün mouw het iweet van het voorhoofd Een glas wün lachte da heeir Ja dat OU niet kivaad zün maar er lageen druppel in huis Oe tyd gin voorby een uur anderhalf Dan binnen de twee uur sprong de zware deirr van de brraralkast open Dat heb j m knap geleverd von4 de heer Ik houd my i woord Haar maak dat je weg komt De ander liet het zich geen lwe maal seggen HU pakte zijn werktuigen bijfeen en verdween haastig En hü hoorde km heer niet meer grinniken en tttfgm Ziezoo die tteeti me een nrMiol karweitje be iaard Hü heeft wel pruiawerk grleverd maar nu zal de politie hl geen geval fen dat ik het deed Maar e t half Ufur later zat hü achter slot en gr del hU de gentlemaninbreker op heeterdaad betrapt biJ het plunderen van eena anders brandkast Zitn sjovele collega had ontdekt dat hij bedrogen was Toen hU den heer hiid hooren Toggen dat er geen wijn In hiiia was terwijl hiJ zelf even to voren blj de inspectie door het hui het tegendeel ha opgemerkt had hU beseft dat hy niet mol ien bewoner te doer had maar met een deftigen collega En In die meentng was hij nog versleikt door het feit dat ite ander nog steeds zUn hiindschnenen niet had uitgetrokken Toen Bevoelde hl zich verraden m roodra hü k n was hi naar een P hlieW telecoonpel p a n en had hü de p i tie gewnnrsehuwtl De ander waa ooK niet collegiaal geweest Nadruk verboeten Auteursrecht voorbehowMin