Goudsche Courant, zaterdag 27 september 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 27 SEPTEMBER DOCH zal zoover de dMribntie ffl atie eleii het toelatca Mt a Mnadag en WMnadag reap M M SaptornhM I Oiitir feme d Malaa a mm tedoUn fW rra vlFj V Vwrr I elw g 7 0 ud tojldooir3730 MEl CANA MEU MELKPRODUCTEN VOGHURT is h0t BulgasMche melkproduct dat ook in Holland burgerrecht verkregen heeft Yoghurt wordt bereid door melk te enten met een speciale yoghurt bacterie U zult begrijpen dat dit een zeer zorgvuldige behandeling vraagt die hooge eischen steltaan vakbekwaamheid eih hygiëne De Melcana yoghurt voidest aan al deze eischen en wordt eiken dag versch bereid in Gouda smodernste metkbedrijf Behalve dat yoghurt zeer voedzaam Is en veel wordt aanbevolen door doctoren is zij ook een welkome vervanging van diverse papsoorten die schaarsch b innen teworden De meest verwende yoghurt gebruikers zullen tevredene zijn met drf Melcana yoghurt Vraagt er Uw melkslijter aar y MELKCENTRALE VOOR GOUDA EN OMGEVING Vereemging van een belangrijke groep melkslijters in Gouda 02909 n Een goede fiets is een kostbaar bezitU Daarom dient ze met lorg behandeld te woïden Qoed ondetkoil MNHi repantie doet ie gaed MQven Voonl Jn den herftl metd wlMcieodc teaperaturea overat indringende damp ent i vakkiiaS onderhoud van groot belang Q 31 fiiel van Waas voordeellgsl adm fw aiBI Tan iraas j vakknndlg rljilelonderiwi Bij om Tlndt U not itecdt De jtdate schoen voor iedere voet Willem Schuld WIJdstraat 23 Souiia brengt U op de Goudsche Kermis Uiver Q3166 33 De nieiiwste collectie BYOUTERIEËN briëkl UDA I 0115 10 Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJZERHANDEL P ROND Pz GOUDA o im n DE KWARTJES RUBRIEK Eiken Zaterdag plaa tsen wU in de Kwartjes niMeli kleine advertenties tegen een tanef van 1 3 smalle tekstregels 0 26 elke r èl meer 10 cent bij voomltbetaliDg Voor advertenties onder nuinmer aan het Bureau 10 cent verhooging Bewijsnununer 5 cent extra Inzending tot Vrijdagsmiddags 2 uur Btieven kmuieii AIXEEN worden afgehaald elkeo dag nn 9 4 nor Zaterdagi na 1 mr Wij zijn qpedaal ingelicht om byzondex fraaie aMrukken ta maken én in zéér korten tijd FOTO DAEMS Zeugestraat 64 o 3185 27 Te koop gevraagd Modem Wandelwagentje m goeden staat Brieven met pcriisopgaaf No 1501 Bureau van dit Blda Te huur gevraagd t 3 leege Kamers met gebr v keuken Brieven No 1502 Bur v d Blad Te huur gevraagd Opbergplaats voor Menbclen 30 40 M c began en grond Brieven No 1503 Bureau van dit Blad NET MEISJE z k m heer van 23 40 jaar Brieven No 1504 Bur v d Blad HAMPOO FIANOLES GfVKAAGD Brieven met prijsdpgaaf No 1506 Bureau van dit Blad Maja 20 cent Pré Fleuri 20 cent Brunetta 20 cent Blondona 20 cent M A WEGENWIJS WIJDSTRAAT 6 Net meisje zoekt Vrlendlanetje P G leeftijd 14 k 15 jaar Brieven No 1506 Bur v d Blad TE KOOF AANGEBODEN Prima electr Waschmadüne en Salonspiegel Te bevragen Sophia v d Goudestraat 92 Gouda Bezichtiging s avonds na 18 uur O 3160 18 Te koop aangeb een goed onderden HakrdkaeheL Te bevr Hoogstr C 7ë Haastrecht Bez Zaterdagmiddag en Maandagmiddag PROVINCIALE PUÉUCA TIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW ENVISSCHERU Te koop een HEEBENFIETS in pritoa staat Raam 5 TAXATIEMABKTKN FAABOEN De Provmciate Voedsekom missaris voor Zuid HoUaod maakt aan belanghebbenden bekend dat voor de maand October de volgende taxatienurkten zQn vastgesteld 9 October te Ameide jMitnarkt 10 October te Leiden 14 October te Rotterdam October te Gorinchem October te Gouda QusmuM 22 October te Oud HMJerland 28 October te Rotterdam 0921 19 Gevraagd xn HDISHOUDSTEB Keizerstraat 61 Gouda Te huur aangeb voor Heer of Dame op netten stand een yrt e ZitSlaapkamer of Zit en Slaapkamer met of zonder pens badkamer en gas aanwezig Geen beroepspenston Br no 1522 bur van dit blad Baakbiiitall O v LBSUWIN TurfsUtgei U Bat batara adraa voor loblndaB van alia aoorten boekan iaarganxan aa miisUk Or C PH SCHOKKiNe HHidarti Wegen iterfgeval MiMiainSipt MN qMOMi la iHrt ST JOZEPHPAVILJOEN wel Dinidag 30 pt van 4 5 uur O 3184 IS Onder verwffzing naar het reed gepubtlceenieperaMrlcht wordt medegedeeld dat aanvraagformtdieren VOOR VASTE BRANDSTOFFEN voor kamarverhuurders en panaloaheudsra op Maandag 29 en Dinsdag 30 September 1941 beide dagen van v m 9 30 12en n m 1 303 30 uur aan het Itantoor van den Dlatrlbirtladlanat Nieuw Markt lakal 1 verlcrijgbaar zijn G3173 15 Poor het verbindend worden der eenige uitdeelingslust is liet faillissetnent van J van Bijsterveld aannemer te Oudewater geëindigd Mr 3 1 VAN DOOBNINCK De Curator Oouda 26 September 1941 O 3IT7 8 Ba beschikking van den E A Hner Bediter Commissaris in het faillissement van W van der Oaat Zadelmaker te Waddlnx ven is bepaald dat de schuldvorderingen bü den Curator moeten zün ingediend voor 29 October 1941 de verificatie vergadering zal worden gehouden op Woensdag 12 November 1941 des namiddags 2 uur in het Gerechtsgebouw aan de Noordsingel te Rotterdam De Curator Mr J I VAN DOORNINCK Oouda 26 September 1941 O 3176 18 BH vonAU der ArrondissementsRechtbanl te Rotterdam 1il d 26 Stptembef 1941 is NICOLAASDE ORAAFF kermisrelziger woneade In een woonwagen thans staande te Stotwljkersluls Oem Oouderak verklaard in staat van faillissement met benoeming van den E A Heer Mr L van Lookeren Campagne tot Rechter Commissaris en van ondergeteekende tot Curator Oe Curator Mr I I VAN DOORNINCK Oouda 27 Sept 1941 O 3186 14 P olitie óiploma G 3149 IS WISKUNDE lessen aangeboden op zeer billijke voorwaarden voor leerlingen H B S en aymnasium voor candidaten BOUWKUNDIQ OPZICHTER enz door P S OAUVILLIER a 114 10 ÏALËN Engelsch of Duilsch In 7 maanden Schriftel cursus f 2 per maand Publicistencursus onder leiding van bekende auteurs f 5 per maand Middenstandsdiploma f2 85 p mnd N T I PesUMK 710 ItoMardam Q 3157 14 WEETU dat de Alg Codp Begrafenis Vereeniging U A tp Oouda hal tg Mir is voor een mate kin uitvaart o crematie tegen ko lprt dus zonder rin lb ag T Bel bij een sterfgeval No 3720 op dag en nacht bereikbaar of vraagt inlichtingen aan F C A LaHfemaa Zeetmantiraal M O 116 17 TE KOOP TMabaafe mal vHriiia arMafcia aarvMrtii SS tetlan a P V WIjNOAARDEN KLEIWEG 77 0 317 6 I Cursus ter verkrijginf van dit I diploma wordt te Gouda ge geven door W BEEKMAN Hoofdinspecteur van polltlei v ltersonl 19 n S JARING Hoofd ner school Kanaalstraat 30 Nadere Inlichtingen en aaitmelden bij bovenstaande adressen Aanvang van de lessen Maandag Ooiober 1041 VnCIEELE FUBUCATIE VAN Hg PEPARTEMENt VAN LANDBOUW EN VISSlïbEiaJ rLotaamma van pooTAAftOAPPKUOr Bet fUUc Mireau voor de Voedwlvoortienin in Oorlogstijd maakt httt V l iid bekend Van dO door den Nederlandschel Alceoieenen Keurkigsd lenst goedgekeurde pootaardüppelen konum voorloopi de voI ende raaaen klassen en maten in a nerktng voor plombeerlnc door den NAK Groep l Ven de raaaen XewteÜAg Boode Keratellnf rnMhaaotlle Ltanou en Ideaa Ue klawen en maten Groep 3 Van de ranen Bintje Volgeling Alberta Katadhtn Dunbar Yeoman King Edward Royal Kidney en Evergood van BHe klasaen de maten as 28 en aB 38 Bovendien van klasse A 5000 kg per HA van de maten 35 40 en 43 opwaarts alsmede van de kla sen B en C SOOO kg per HA van de maat 35 45 Groep 3 Van de rassen Eigenheimer Populair Eteylander Souvenir Erdgold Present en Westetnder bonte en blauwe van aur klassen de maten jfS 2S 2S 35 en 39 45 Van hat ras Zeeuwsche bonte en blauwe van aUe klassen de maten 29 38en 38 35 Groep 4 Van de rassen Alpha Gloria Matador Industrie Furore Robijn Voran Trhimph Ultlmus Bonte Star Noorderling en Record van alle klassen de maten 25 28 28 35 en 35 45 Van het ras Roode Star van klasse A de maten 30 26 28 35 36 4S en 4S opwaarts en van de overige klassen de maten 36 28 Ü 35 en 35 45 Groep 5 Van de rassen Magneto Geelblom Belle de Fontenay Komeet KoopmuisBlauwe Deva Duivélander Wilpo Hellena Iduna en Robusta aHe Üassen en mater s 6536 78 MAXIMUMPBUZEN VOOR BELEGEN VJZ KAAS Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening In Oorlogstijd maakt bekenH dat de Directeur Generaals van de voedselvoorziening in overleg met den gemachtigde voor de prijzen gebruik makende van de bevoegdheid hem verleend ingevolge artikel 11 lid 2 van het prijzenbesluit 1941 zuivelproducten heeft bepaald dat kaas afkomstig uit de voor rekening van de Nederlandsche Zuivelcentrale opgeslagen hoeveelheden tegen onderstaande maximumprijzen mag verorden verhandeld Deze kaaa is voorzien van het merk BeleKen HJZ Het Is verboden kaas welke niet van bovenstaand merk is voorzien te verhandelen tegen prfven welke hooger liggen dan de maxima aangegeven In de artikelen fi ei 10 van het prijzenbesluit 1941 zuivelproducten Maximumprijzen te berekenen per cg kaas gemerkt Belegen N Z aan den Detaillist Consument 1 70 IJK mm ƒ 1 86 1 90 a Volvette boerenkaas Jnet rljkseentrolemerk beginnende met de sé letters Z of U b Volvette boerenkaas zonder rtJksoontrolemerk c Alle soorten 40 + kaas al of niet voorzien van kruidnagels en of komijn met tützond ring van de soort genoemd onder d IJS hX d 40 + Friesche nagelkaas en zg kanterkaas 40 + voorzoover deze kaas l eantwoord an de door de csfitrale of een andere daartoe bevoegde Itistantie gMtelde voprwaarden en eischen tji v Vorm bereidingswijze en vochtgehalte tM e Alle sooiftcn 30 + kaas al öt niet voortiMi van kruidnagels en of komijn met uitzonderingvan de aoort genoemd onder f f 30 + F brlek8 Leldsrïiê kaas voorzien van het opschrift J idsche kaas en 30 + Friesche nagelkaas alsmede zm kanterkaas 30 + voor zoover deze kaas beantwoordt aan de door de centrale of een andere daartoe lüevoegde instantie gestelde voorwaarden en eischentJi v vorm bereidingswijze en vochtgehalte t Boeren Leldsche en Deutsche kaas voorzien van het opschrift Leldsche boeruikaoi raap Delftsche boerenkaas hW De maximumprijzen waartegen de detaillist mag koopen gelden franco plaats van bestemming franco station of kade bU spoor of bootverzending of franco huis bij andere verzending inclusief verpakking en omzetbelasting BU verkoop door den detaillist in hoeveelheden kleiner don 1 kg mogen bovengenoemde prijzen niet worden verhoogd 6529 76 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NUVERHEID EN SCÏBEEPVAART DISTRIBUTIE VAN PETROLEUM De Secretaris generaal van het departement van Handel Nijverheid i Scheepvaart maakt het wlgende tiekend Inzake de distributie van petroleum Importeurs producenten handelaren en venters moeten indien tl petroleum at dan niet uit eigen voorraad willen verbruiken hiertoe op een P tormuller dat bij de plaatselijke dlstribut edlensten verkrljgbiMr is gesteld biJ het Rijkirtiureau voor AardoUepTodueten een schrlfte ke aanvrage indl ien Indien het Rijksbureau een gunstige beslissing op deze aanvrage neemt zendt het aan den betrokkene een ie zijnen name gestelden bestelbon toe welke recht geeft op het koopen van de toegeweoeh hoeveelheLd Met nadruk woritt er op gewezen dat het den producent ünporteur handelaar of venter verboden Is een grootere hoeveelheid dan op den bestelbon is vermeld te verbruiken Overtreding van dit verbod ts strafbaar Het bovenstaande ts evenwel niet van toepassmg indien het petroleum betreft welke in het huishouden wordt verbruikt voor kook en verlichtingsdoelelnder mits betrokkenen hiertoe bonnen hebben verkregen van den plaatseUjken distributiedlenst Dit verbruik mag uitsluitend plaats vinden in de tijdvakken waarm deze bonnen geldig ziJn verklaard en mag ten tuwgvte een hoeveelheid bedragen die op deze bonnen gedurende deze tijdvakken kan worden aangeschaft Evenmm ts het bovenvermelde verbod vên toepassing indien het petrolewn betreft die aan traord van vaartuigen vpor motorai en navigatleUchten wordt verbruikt mits hierbU de tc zalce gestelde voorsohriften in acht worden portretfoto s fotobureau w a de bruijn 6537 48 Te koop een HEESENFIETS ƒ 25 Reigerstraat 66 Te koop gevraagd een WINTERJAS OF REGENJAS leeftijd14 jaaar v d Pahnstr 125 Mevrouw Van Haeften Weniink Burg Martenssingel 35 vraagt een NET DAGMEISJE voor halve dagen niet ben 16 j Te koop zoo goed als nieuwe HAAKDKACHEL Gt eneweg 39 Te koop VDUHCHELTJE Achter de yadimarkt 56 Te koop map Lnidspreber type 981 voor distr ƒ 17 58 Goejanverwelledijk 21 LEEKT DDIT8 a 26 et per wedt Schr opl door leeraar met correctie in 3 mnd Vraagt prosp en proces Germama Onnesweg 48 Bussum Medeteier gevr voor het Rotterdamsch NienwAlad Omtr Kleiweg Adres Blauwstraat 1 SPOED Zoo goed aU nieuwe Ezoelsior Stofzuiger te koop Model no 9 teg i leder eannemelijk bod Da Costakade 33 BOEKEN te koop gevr op elk gebied en in elke hoeveelheid De Boekenbeurs L Tiendeweg 6 tel 3398 Winkeljaflhraaw wenscht van betrekking te veranderen Br no 1523 bur van dit blad Gevraagd Haard of ttaardkaehd iwart Gr Jacobastraat 41 Te katip een vulkachel en een ronde potkadiel z gjun bevntea Bothattiaat 31 Te koop een flinke witte ong GEIT éénmal gelatnd geeft Iti L per dag bü P DEN HERTOG Achterwillens 26 a Gouda Niet op Zondag SmOOFWAFELBAKKEI gevraagd hoog loon Fa B V d KDID Bod Straatweg 4ft Sl TWEE BONTMANTELS te kocf in goeden staat Crabethstraat IS VERDUISTERING ronde tokken latten rolkragen lu Jan Postmus Raam 142 tel 37 Koopt tWUg nieuwe gloeilsmp JAN SPEE Walertraat 12 tel 2826 Zonder bon Kinder en d schoenen met houten zool V Maaren s schoenhandel Vöverstraat 10 Een pracht collectie Se lMJf vindt U in de KLEINE WDfST Nieuwe Haven 17 Te huur gevraagd kWn Pakliaii omgeviog Markt Aanb Korte Tiendeweg Prima Ucht MOTOKBÜW te koop Br no 1533 Bur v d Blad WELK HUIS komt over eenige maanden vra Huurprus pUn ƒ 35 P JW Br no 1534 bur van dit W Abmnsmefltoiirlji In Gouda per kwarttal per maand f 0 78 per week WJJ buiten ïouda 19 et P per post per kwartaal ƒ AtfrartentistarM 1 8 regeU f 1 10 elke i e £ ƒ 0 21 gezonden Mededeel 1 S regels f 1 S1 elke re Bfl ov enkomst gereduc prijïen m Zaterdafi kldne ff in de kwartjesmbrltf Lg regeU f 0 6 elke rel ƒ ftlO Maximum grootte f