Goudsche Courant, zaterdag 27 september 1941

OUDSCHE 29September 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Ho 20745 i iBwttBi MAKKt n TEU n i riwtKkenliic S4N Chefredacteun F TUTTER Oouda eteekenis vati den slag bij Kief Een slagveld zoo groot als een kwart van het Duitsche Rijk of In een vesting veranderd Zorgelijke kolenpositie van ons land I Maakt bezuiniging op de aanvankelijk ontworpen distributieregeling noodzakelijk Rantsoenen moeten worden verminderd en extra toewijzingen vervailen Een nieuwe verdeeling M W KK n WK 9 DVITSCHLAND STRIJDT VOOR EVROPA j oppc vel van de Duit acht maakt d d Zon Jffömiingelingsfront voor mi hebben zware batte mhetlegcrop26Septem k j H r ogsschepen in de doiltwl end onder vuqr Een kruiser w rd in hoten De luchtmacht transporten per spoor en erken ui het gebied ChJrkof en Mtftkou als B het brongebied van de Gevechtavliegtuigen plaat jóRreöers van zwaar kali een Sbvjet slagschip bij Bdt Nachtelijke aanvaloTde luchtmacht waren geop militaire installaties in i m leegcbJfed der Faroer jsn heeft de luchtmacht u twee vrachtscbepen m t ai3300b r t tot zinken ge t M pogingen van de Britsche iadit om gisteren o f rdag Iimllcust a n te vallen ver de v j nd 23 vliegtuigen in werden er 17 in luchtge n vier door de luchtdo l t en twee door eenheden Il Birine neergeschoten DlriJBid heeft overdag noch iiètl militaire acties boven OuitKhe gebied ondernomen RUnmCINGSSLAG TEN OOSTEN VAN KIEF Oililtire zyde wordt aan het het volgende medegedeeld telf gvoor Gomel welke op 20 eindigde verloor de legeruu de totsjewistischen maarTimosjenko 84 000 gevangenen verdere verloop sloegen de fee ook over op de in het Zuiden ttnde legergroep van den Sov inchalk Boedjenny Van Duit ii Wiren het legergroepen vaA veldmaarschalk von Rund van generaalveldmaarschalk l li die voor den slag in de bocht pr en de Desna stonden oiai In de laatste tien dagen talMlus vielen Duitsche Etnjd de troepen van Timosjenkollkeondanks aanvankelijk taaien dnaar het Zuiden op Tsjerni kDema en de Sejm werden te rpen De Duitsche troepen ver 1 een dapperen aanval den wejr de Desna en vervolgens Sejm Hierdoor werd het door Ifti taai verdedigd Tsjemikof toren dan ook op 9 September Duitsche formaties veroverd 5 kilometer ten Zuid Oosten Sajin viel kort daarop De spoorlijn met dubbel spoor lAouwas bareikt De gestadig aanval bereikte dezelfde ook verder ten Oosten ten W de Sejm in het gebied van Hoewel de weersomstandig M toestand der wegen zeer I aren konden zü de hier Me anvaktroepen lyelke de flank van de geheele aan onnden niet verhinderen Mar het Zuiden op te rukken Lochwitza werden bereikt ikkï Noorden uit de f geschapen den Duitschen Pen welke van het Zuiden Mnand te reiken Deze had WnKora ten uH optr ende J w breed front aan weers Kremenlsjoeg en de ge ggehoofden tegen den har Mnd van de Sovjets voort J feid en met elkaar verV nta oeg was reeds op 9 J genomen Snelle troepen e dagen later vanuit het h Z Zuid Oosten van IH naar het Noorden op Dê Tsen en de weergaloosJl konden den snellen opt t d brenge In het Mibny 125 kilometer ten j i5 nentsjoeg werd het J Mlegd tusschen de Duit t n Zuidelijke groep flTv O olRens 25 kilometer oorden bij Lochwitza tot 4 e g aaneensloten kt i V in het Oosten niet iZ eken Vvjf bojsjeHi P Wpen waren thans 8i 05 jT gesloten 2ij werWiiej tBfci f ehgedrongen doordat 0M legers hun aanval VI n r tp naar het Noor v Westen voortzet Xi CÏ J fichting een f w n tegen de ontlas B de auitevoeRie bolsjewistische formaties De toestand voor de bolsjewistische armeeën verscherpte zichi aUf gevolg van den aanval van het Korosten uit optredende legercorps Dit corps wierp de Sovjets tot an den Dnjestr terug en veroverde 60 kilometer ten Noorden van Kief een o vergang over de rivier en bereikte hierdoor dè divisies welke van XJomel uit naar het Zuiden oprukten Terwijl de Duitsche troepen al strijdende naar het Zuiden en Zuid Oosten oprukten gingen andere strijdkrachten tot flen aanval over op de verdedigingSijpst llaties van Kief op den Westeiyk n oever van den Dnjestr Zij vleroverdeyi de taai verdedigende en op moderne wijze versterkte kazematlinies na een hevig gevecht en hesftien de rijksoorlogsvlag op de citadel van Kief op 19 September De bolsjewistische legerleiding van de stdË onttrok zich aan een gevangenneming door per vliegtuig te vluchten De Sovjets hadden de stadsbruggen van Kief over den Dnjepr vernield Zij konden echter hierdoor niet verhinderen dat de Duitsche troepen de vluchtende bolsjewisten snel achterna gingen en in een Tclein gebied samendrongen Deze opeengesloten mas sa s bolsjewisten waarin de Duitsche troepen steeds weer nieuwe wiggen dreven scheidden zich weldra in verschillende omsingelde gebieden Kort daarop vertoonden zich reeds ontbin dingsverschijnselen Zij leden ontzaglijke verliezen en moesten 665 000 gevaneencn en een onoverzienbare hoeveelheid oorlogsmaterieel achterla ten Een van de grootste vernietigingsslagen niet alleen van dezen oorlog doch van alle tijden werd zoodoende in de afgeloopen week beëindigd Vijf Sovjet armeeën zijn vernietigd De opperbevelhebber ven het vijfde Sovjetlegercorps werd gevangen genomen de opperbevelhebber van het bolsjewisti sche ZuidOostelijke front kolonel generaal Kirpono sneuvelde De reeds gepubliceerde cijfers over het aantal gevangenen en de buit doen evenzeer de grootte van dezen reusachtigen ver nietigings en omsingelingsslag uitkomen als de uitgestrektheid van het slagveld met een opp vlakte van 135 000 vierkante kilometer ongeveer pen vierde gedeelte van het Duitsche rijk De omsingelingsslag en vernietigings slag te Oosten van Kief vormt een roemrijk blad voor alle formaties die hieraan hebben deelgenomen Hierbii hebben de troepen an het leger van de Waffen S S en de succesvolle medewerking van de luchtmacht al hun krachten geqev en Deze slag vormt tevens een nieuwe groote stap op den wfg naar de overwinning Het D N B meldt In het kader der laatste vernietigingsgevechten ten Zuid Oosten van Kief werd in de dichte bosschen een vrij groote bolsjewistische formatie vernietigd Déze formatie bestond alleen uit officieren en commissarissen Afgezien van den vemietigingsslag ton Oosten van Kief Kebben de bolsjewisten naar aan het D N B voorts wordt gemeld op 25 September tijdens gevechten met troepen van het Duitsche leger ook in andere sectoren van het Oostelijk front zware verliezen aan menschen en materieel geleden In den centralen sector heeft een Duitsche pantserdivisie van 22 tot 26 September bij een succesvollen opmarsch 8000 gevangeren gemaakt Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben wederom Moskou aangevallen en verscheidene branden doen ontstaan in voor den oorlog belangrijke doelen Het Duitsche luchtwapen heeft uok op 28 September de vesting werken en veldstellingpn in den Zuidelijken sector weer met krachtige uitwerking aangevallen De bolsjewieken leden groote bloedige verliezen De NoordelUke sector Officieel wordt te Helsinki bekend gemaakt dat de marktplaats Praeaezae 40 K M ten Westen van P troskoi door de Finsche troepen na unieke operaties in de woestenij is veroverd Op 27 September werden naar aan het D N B wordt gemeldt de bolsjewisten bij een hernieuwde poging om zich te nestelen op den oevers van het Ladoga meer op het meer teruggedreven Deelen der Sovjettroepe welke recdi geland waren verden op den oever vernietigd In den Noordelijken sector sloeg een Duibche divisie op 27 September vrij krachtige aanvallen van de bolsjewisten met succes afj Groote deelen van de aanvallende formaties der Sovjets hadden voordat zij in den strüd werden geworpen aanzienlijke hoeveelheden alcohol gekregen zoodat zij deels in beschonken toestand gingen vechten CHARKOR VESTING Volgens Aftonbladet heeft de Sovjetomroep medegedeeld dat de stad Charkof in een vesting is veranderd nBiaiamiHnnnB V s Victorit m OuiUchiand toint voor Europa op alU fronten Weer een aanval op een convooi 79 MM TON TOT ZINKEN GEBRACHT Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend Uit een van Gibraltar naar Engeiland varend convuoi hebben Duitsche duikbooten in aanvallen welke verscheidene dagen hebben geduurd twaalf schepen in totaal metende 67 000 brt en een bewakingsvaartuig tot zinken gebracht Verdet heeft een Duitsche duikboot in het zuidelijk deel van den Atlantischen Oceaan een tankschip van 12 000 ton tot zinken gebracht De Britsche ravitalUeermgsscheepvaart heeft zoodoende in de afgeloopen dagen opnieuw 79 000 brt door het optreden van duikbooten verloren verloren Jbn w nNA ENGELSCHE EN AMERIKAANSCUE DELEGATIE IN MOSKOU AANGEKOMEN Reuter meldt uit Moskou dat lord Beaverbrook en Hamman alsmede de andere loden der Britsche en der Amenkaansche delegatie Zondagavond in Moskou zyn aangekomen waar zij ontvangen werden door Stalin Aan het onderhoud in het Kremlin werd deelgenomen door den conlmissaris voor Buitenlandsche Zaken Molotof en door Litwinof Vervolgens werden de delegaties ontvangen in de Britsche en Amerikaansche Ambassade Harriman verklaarde dat men terstond aan het werk zal gaan en dat de conferentie slechts ongeveer een week zal duren De V S zijn bereid de Sovjetunie in haai strvjd een krachtige bijdrage te leveren Men moet snel werken aldus Harriman want de tijd is kostbaar In een commentaar van den Britschen berichtendienst over de Engelsche hulp aan de Sovjets wordt verklaard dat de productie van oorlogsmaterieel voor de Sovjets slechts de gemakkelijkste kant van de hulp is Tusschen vervaardiging en aankomst van materieel in de Sovjet Unie ligt een groot tijdverschil Het transportvraagstuk is dientengevolge de moeilijkste kant van de hulpverleMiing De Britsche berichtendienst wijst vervolgens cp de geweldige lengte van de De secretariS generaal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart rnaakt het volgende bekend inzake de distributie van vaste brandstoffen Tengevolge van de zorgelijke kolenpositie is het noodzakelijk gebleken een bezuiniging in de ontworpen distribntieregeling voor vaste brandstoffen aan te brengen Als gevolg van deze bezuiniging zullen verschillende rant soenen moeten worden verminderd en voorgenomen extra verstrekkingen geen doorgang kunnen vinden Teneinde echter te voorkomen dat de beoogde rantsoenvermindering op de eene categorie verbruikers zwaarder drukt dan op de andere is tbans een nieuwe verdeeling der vermoedelijk beschikbare hoeveelheden opgesteld waarbij getracht is aan alle verbruikers een rantsoen te verstrekken waarmee aan zekere minimum verwarming eiscben kan worden voldaan DE AANVANKELIJK ONTWORPEN REGELING Het oorspRjnkelijk opgezetta plan had tot doel te bereiken dat Verbruikers in de categorie haarden en kachels met 1 t m 4 kamers één kamer gedurende den winter zouden kunnen verwarmen verbruikers in de categorie haarden en kachels met meer dan 4 kamera één kamer gedurende den winter zoudet kunnen verwarmen en zoo nu en dan in een tweede kamer zouden kunnen stoken verbruikers in de categorie centrale verwarming hun verwarming matig zouden kunnen stoken ook indien zü een groot huis bewonen Bovendien zou een toeslag gegeven worden indien een huis meer San twee vrijstaande buitenmuren bezat RICHTLIJNEN VOOR DE NU VASTGESTELDE REGELING Thans zal evenwel getracht worden zoodanige rantsoenen te verstrekken dat 1 Alle rerbraiken in dr eategoii NATIONALE JEUGD STORM BESTAAT Iditsi ZEVEN JAAR iElKING VAN EERETEEKEI AAN OUDE LEDEN Rede van den heer V Geelkerken Ter gelegenheid van zijn zevenlrarig bestaan is Zaterdagmiddag overil in den lande de Nationale Jeugdstorm streekgewijze bijeengekomen Aan deze bijeenkomsten was verbonden de uitreiking van een eereteeken aan de 1200 leden van den Jeugdstorm die reeds voor Mei 1940 tot deze organisatie behoorden De bevelen tot het uitreiken werden via d radio gegeven Te Arnhem waar de oudste groep van den Jeugdstorm is gevestigd droeg de herdenking een bijzonder karakter doordat de hootdstormer C van Geelkerken hier persoonlijk de eeredraagteekenen uitreikte Dit geschiedde in Musis Sacrum Na de vaandelopmarsoh sprak hopman G KnaapjStreekleider Van Arnhem oyer de iiiitorie vatydw Jeugdstorm V j DCi Jeugdstorm wïïSe de eenheid en eenheid was niet de bedoejing van de machthebbers Zoo volgde marschverbod op marschverbod kinderen werden op straat lastig gevallen zoodat 24 Februari 1940 het bevel Op de plaats rust werd gegeven De Jeugdstorm werd opgeneveri Reeds op 8 Juni 1940 volgde echter de heroprichting van den Jeugdstorm die van dien datum op volle toeren kon gaan draaien Sedertdien is de Jeugdstorm gegroeid van 1200 tot 15 000 leden Aan den inwendigen opbouw van de organisatie wordt hard gewerkt en het drie toevoerwegen via Wladiwostok via de Perzische Cjolf en via Moermansk Hoewel Moermansk de kortste weg vormt zdó wordt verder verklaard zouden de schepen in dit ge il 2000 mijl langs de jiijandelijke kusten moeten varen Bovendien kunnen zooals bekend schepen in een convaoi slechts vijftien knoopen of minder varen Er zal derhalve nog een zekere periode verstrijken voordat het hulpmateriaal in de Sovjet Unie zal aankomen Dientengevolge blijft zoo besluit Het commentaar de t estand der Sovjet Unie wat betreft he oorlogsmaterieel kritiek haarden en kachels één kamer gedurende den winter zullen kunnen ver warmen zoodat geen onderscheid tusschen de verbruikers al naar gelang Iiun huis 1 t m 4 of meer dan vier kamers telt meer zal worden gemaakt 2 Alle verbruikers in de categorie centrale verwarming de verwarming met betrachting van de uiterste zuinigheid zullen kunnen stoken en tijdens een eventueele vorstperiode bevriezing van bet buizennet kan worden voorko men De toeslag voor groote huizen zal daarbij niet worden verstrekt De toeslag voor de huizen met meer dan twee vrijstaande buitenmuren is zoowel voor de cgitegorie haarden en kachels als voor de categorie centrale verwarming komen te vervallen RANTSOENEN VOOR PARTICULIERE VERBRUIKERS MET HAARDEN EN KACHELS EN CENTRALE VERWARMING In verband met het bovenstaande dienen verbruikers die een kaart J 1 tot en met 4 kamers of k meer dan 4 kamers hebben ontvangen er rekening mede te houden dat hiervan nog ten hoogste acht bonnen elk voor één eenheid vaste brandstoffen zullen worden aangewezen zoodat voor het geheele stookseizoen voor houders van kaarten j maximaal ell en voor houders van kaarten k maximaal twaalf eenheden vaste brandstoffen zullen beschikbaar worden gesneld Voor Tcrbruikers die een kaart I centrale verwarming hebben ontvangen znilon ten hoogste nog 27 bqnnen woriJen geldig verklaard waardoor een inaximom van 38 aenbeden bereikt wordt Waar een vern lnderlng van bovengenoemde rantsoenen niet uitgesloten Is ditnt de grootste zninlghald te worden botracbt Zooals reeds hierboven is medegedeeld heeft btj de vaststelling van de rantsoenen de bedoeling voorgezeten dat in het algemeen alle verbruikers één kamer ïuUen kunnen vervrarmen Er doen zich echter zeer vele geval eigenlijke stormerswerk ontplooid zich hoe langer hoe sterker aldus besloot spreker Rede vmn den hoofdstormeT Hierna sprak de hoofdstormer die werd ingeleid door kompaan H Gansenkolk uit Arnhem die den hoofdstormer meldde dat de geheele Nationale Jeugdstorm stond aangetreden De heer Van Geelkerken wees er inzijn rede op dat de Nationale Jeugdstorm geboren is uit den geest van hetgeloof in de kracht en de toekomstvan ons volk Er bestonden destijdsreeds tal van jeugdvereonigingen inons land maar zi vertegenwoordigdenslechts een deel van de jeugd DeJeugdstorm daarentegen wil de geheele Nederlandsche jeugd samenvatten in één jeugdorganisatie met éénideaal f De Jeugdstorm heeft in 1934 tot IWO een zeer bewogen leven gehad De leden van toen hebben het aangedurfd in dagen van terreur samen te komen m kelders en op zolders Zij hebben doorgezet zij hebben een kern gevormd die bleef gelooven in de toekomst van ons vaderland Zij zijn trouw blijven staan zij hebben moedig stand gehouden ondanks h t feit dat zü overal waar zij leefden n werkten werden aangevallen Spr Tlierdacht in dit verband den arbeid der Jeugdstormers in Ned Ihdië welke arbeid onder de tieete tropenzon spreker in 1938 van nabij heeft gadergeslagen Wanneer zij thans zuchten in concentratiekampen dan roept spr hen Coe n s woord ende dispereert niet Spra dacht ook aan hen die aan het Oostfront metterdaad hebben getoond dat zij hun leven willen inzetten voor hun ideaal De jeugd zal zich niet laten ophouden om haar taak te verrichten Het Nederlandsche volk dient de Nat Jeugdstomi de hoop en de toekomst vah ons volk in het nieuwe Europa met trots te zierr marcheeren Houd dez marsch nicfop aldus spr vertraag hem niet want dank zij deze jeugd zal Nederland een eervolle plaats in het nieuwe Euroja weten te veroveren Na de rede van den heer Van Geelkerken bood opperkompaan Gansenkolk den hoofdstormer die het stamboeknummer 1 van den Jeugdstorm draagt het eereteeken aan dat bestaat uit een rond blauw speldje dat op het blauwe veld een stormmeeuw toont terwijl aan de achterzijde het stamboekimmmer staat vermeld De heer Van Geelkerken reikte vervolgens aan de voortrekkers der streek Arnhem het eeredraagtecken uit Tegelijkertijd geschiedde dit in het geheele land door streekleiders Ion Voor waarin verwarming van meer dan één kamer noodzakelijk is n imelijk van bepaalde kamers of ruimten welke voor bijzondere doeleinden bestemd zijn On er deze ruimten voor bijzondere doeleinden worde verstaan kantoren aan huis winkels spreeken behandelmgskamers van artsen enz i REGELING VOOR RUIMTEN MET BIJZONDERE DOELEINDEN IN DE CATEGORIE HAARDEN EN KACHELS Voor de huizen die gestookt worden met haarden en kachels is de rcgeünj voor de verstrekking voor ruimten met byz ïndere doeleinden reeds bekend terwijl de regelmg voor pensionhouders en kamerverhuurders in 43e categorie haarden eh kachels eenige dogen geleden is gepubliceerd NIEUWE REGELING VOOR RUIMTEN MET BIJZONDERE DOELEINDEN IN DE CATEGORIE CENTRALE VERWARMING Tengevolge van de omstandigheid dat de verstrekking voor ruimten voor bijzondere doeleinden voor verbruikers in de categorie centrale v rwarming viel onder de regeling inzake den toeslag voor groote huizen was het aanvankelijk niet noodzakelijk om voor de verwarminfryan ruimten voor bijzondere doeleinden een aanvulling op de bestaande distributieregeling te ontwerpen Nu echter de toeslag voor groote huizen in de categorie centrale verwarming niet zal worden gegeven is voor de extra verstrekking voor deze ruimten een nieuwe regeling gemaakt waarin bovendien de toewijzing voor pension en kamerverhuur is opgenomen Deze regeling is eveneens van toepassing op flats waarin 4 of minder flat of etagewoningen door middel van één centrale vcrwarmingsinstallatie worden verwarmd en waarvoor tot nu toe slechts één l onkaart 1 is uitgereikt Volgens de ontworpen regeling wordt alleen een extra rantsoen ge geven voor ruimten met bijzondere doeleinden waar radiatoren aanwezig zijn echter slechts voorzoovéir de inhoud vèii deze juimten samen met den inhoud van de overige vertrekken waat radiatoren zijn grooter is dan 300 kubieke meter Neemt men dus bv een kan toof aan huis dat voor een extra verstrekking in aanmerking komt maar is de irvhoud van kantoor on woonvertrekken samen kleiner dan 300 kubieke meter dan wordt de toeslag niet gegeven Is de inhoud van kantoor en Oonvertrekken samen bv 400 m terwijl de inhoud van het kantoor 200 m bedraagt dan wordt slechts een toeslag voor het kantoor gegeven op basis van 100 m daar de toeslag immers slecht wordt ventrekt voorzoover de inhoud van de ruimte voor bijzonder De heer Van Geelkerken verbond hieraan nog een korte toespraak waarin hü een bijzonder woord van welkom richtte tot de B D M referen tin dr Rüdiger Hierna bood schout Mart Jansen namens het hoogere kader van den Jeugdstorm den hoofdstormer een fraaie eeredolk aan Hopman Knaap las vervolgens een schrijven van den leider der N S B voor De Jeugdstorm maakte voorts nog een marsch door de stad waarbij de troep op den Jansbuitensingel door den hoofdstormer werd geschouwd Des avonds werd op het fecstelijlc met vlaggen veimerde Velperplein een zang demonstratie gehouden waarna de dag werd besloten met een taptoe de eerste taptoe welke de Jeugdstorm heeft uitgevoerd Als slot van de taptoe werd I Mijn schild ende betrouwen gezongen N S N A P LEGT HAAR WERK TOT NADER ORDE R NEER Verklaring van dr van Rappard Naar aanleiding van publicaties van den leider der N S B ir A A fussert m de pers in hoofdzaak inhoudende Ie dat de N S N A P de N S B zou ondermijnen 2e en daardoor de verwijdering grooter zou worden Jusschen het Rijk duitsche volk en het Nationaal SociaiLsme eenerzijds en het Nederlandsche volk anderzijds bepaal ik alle kringleiders en ander hooger kader der N S N A P gehoord en met volle instemming van deze kameraden Ie de N S N A P wil het volstrekte tegendeel der bovenomschreven beweringen bewijzen door de N S B de volle kans te geven ongehinderd de toenadering en verzoening tot stand te brengen tusschen het Rüksduitsche en het Nederlandsche volk 2e de N S N A P legt daarom haar werk totaal neer tot nader order 3e Alle kader en allen led n wordt bevolen deze besluiten volledig uit te voeren en zich van iedere actie te onthouden die daarmede in strijd is Gedaan te Utrecht den 27sten September 1941 Dr E H VAN RAPPARD EN NIET OMGEKEERD Max Blokzijl spreekt hedenavondvoor de radio over En niet omgekeerd doeleinden tezamen met den inhoud van do overige vertrekken waarin radiatoren aanw ezig zijn grooter is dan 300 m VERBRUIKERS IN DE CATEGORIE CENTRALE VERWARMING MET RUIMTEN VOOR BIJZONDERE DOELEINDEN WAARIN GEEN RADIATOREN AANWEZIG ZIJN Verbruikers die in dit geval verkeeren vallen niet onder bovenstaande regeling Voorheen wordt evenwel de mogelijkheid geopend om voor de ruimten met bijzondere doeleinden toch een toeslag te verkrijgen Zij dienen zich hiertoe vóór 15 October a s tot den plaatselüken distribuJiedicnst Ie wenden Zij komen evenwel alleen in aan merking voor een extra verstrekking indien de inhoud der woonvertrekken waarin radiatoren aanwezig zijn tezamen met den inhoud der ruimten voor bijzondere doeleinden groot r is dan 300 M3 NIEUW AANVRAAGFORMULIER VOOR RUIMTEN MET BIJZONDERE DOELEINDEN CENTRALE verwarming die volgens de oude regeling in aanmerking kwamen voor een extra toeslag voor buitenmuren of huizen waarvan de totale kubieke inhoud van de door een radiator voorziene vertrekken meer bedraagt dan 300 M3 hebben in sommige gevallen reeds aanvraagformulier MD 114 waar op de gegevens benoodigd voor de berekening van dezen extra toeslag waren vermeld bij de plaatselijke distributiediensten ingediend Deze aanvragen zijn tlians ongeldig verklaard In verband hiermede dienen de verbruikers in de categorie een trale verwarming die op grond van het bovenstaande in aanmerking meenen te komen voor een extra toe3la voor ruimten vodr bijzoildere doeleinden ecB nieuw aanvraagformulier MD 120 oq nader door de plaatselijke distribi tildiensten bekend te maken tijd stippen bij deze diensten af te halen ClM W WK W WW n nWW ZoB op 7 38 onder 19 1 Maan op 17 16 oyder 2 03 I Men b verplicht te verdub8 leren van conaondergantf tol g tonsopkomsL e Uolaarm van voertnliteD 9 inaeletf H nnr na tonsonderB gani onislokeo wordea K 1U ioHUt fHaoH r