Goudsche Courant, dinsdag 30 september 1941

M rwi S5ï 3dag 30 September 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN gtffc No 20746 GOUDSCHt COUBANT BïStmu UAKST 11 TSL t7a roatrekentBt IMM Chetredacteur f TIETER Gouda 41 So vj et kazematten buiten gevecht gestelct Groote activiteit van de Duitsche luchtmacht n Conferentie te Moskou geopend DVITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel van de Duitsche j teermadit m aakte gisttren ix S laii i Ten Noordouilen van Dnje propelrowïlt werden drie Sovjet divisies door Duitsche en I ahunsche troepen in een omsingelaide beweging aangevallm en niieligd Volgen de totdusver ontvangen berichten werden 13000 gevangenen gemaakt 69 itukken geschut en talrijk ander oorloganaleneel werd bi itgemaakt De deels in een moerassig gebied gedrongen vu and leed i are bloed ge verkeren S erke formaties van de luchtmacht bejtreden met goede mtwerkmg ipoorweginstallaties m het Donetzbekken alsmede iri het gebied rondom Moskou In het zeegebied rondom Kroonstad kreeg een Sovjelkruiser een bomvol IrefJer Gevechtsvliegtuigen bomlitdeerden in den afgeloopen Mcht voor den oorlog belangrgke installaties in Leningrad en Moskou In den strijd tegen Groot Brittannie boml rdeerde d luchtmacht in den a geloopen nacht Bibtaire installaties aan he St Qtorgekanaal en aan de Zuidkust Tin het eiland bi Noord Afrika plaatsten Btdtsche gevechtsvliegtuigen botlivoltretfers op Britsche ten tenkampen en opslagplaatsen t doen aji materiaal bij Tobroek Bi deze aanvallen verlbor de vyand f m luchtgeverhten vyf en door de é lachtdoelartillerie twpe vliegtui S IB Vrij zwakke strijdkrachten f aa de Bntschp luchtmacht vlo gen in den afgeloopen nacht naar 8 Noordweflen Zuidwest Duitsch 9 land Door neergeworpen bom i men ontstond onaanrienlnke schade De luchtdoelaitil erie schoot een Brif chen bomn en erper neer Britsche vlootformotie zwaar geteisterd Drie kruisers tot zinken gebrachtt andere schepen getroffen Aanval door Italiaansche torpedovliegtuigen tcknw refCtl 1675 3 Met steun van formati s van het Duitsche luchtwapen hebben op 28 September de trot pen eener Duitsche lsie mfanlerie m den Noordf lijken Ktor van het Oostelijke front met wees bolsjewistische stellingen aant vallen meldt het DNB Op denirttden dag braken de Duitsche troepen door versclieidene bolsjew istische wHstellingen en stelden 41 SovjeiJjwiatten buiten gevecht Om den ftitachen aanval af te weren hadden oUjewisten het terrein met mijnen laid Duitsche piomers ruimden de pen zeer snel on en maakten ze Whadelijk De pioniers niimden in 8 tods 2050 mijnen op Zware Duitj artillerie beschoot op 28 Septemw weer rret zeer goede uitwerking havettó van Oranienbaum en wnstad Een in het Noorden van het Y lijke frint opgestelde Duitsche i infanterie bracht den bolsje wn zeer ware verliezen toe Alleen wn sector van de7e eene divisie fen de Sovjets in den tijd van lot J7 September 41 pantserwagens j oen Zuidelijken sector kwim de twhe luchtmacht naar het DNB milita re zijde wordt gemeld d r njl P fmbgr met zeer sterke l rachten tiJsschenbeide in de door y T tsehe leger gevoerde gevechten t r ingen stellingen in het veld j Penconcentraties spt orweg n en trwnL gebied waar de Sovjet wi opnfliten waren blootgesteld Sn ï Duitsche bon ulikA f t aantal voertuigen J B fhut en pantserwagens luj n m den Zuidelijken sector van iront schoten Duitsche jagers m hi Zondag in hevige nv r 23 vliegtuigen neer Bij j wn op Sovjetvltegvelden wer 8 zes toestellen op den grond vermeld In den eentralen sector wier pen Duitsche gevechtsvliegtuigen den 28i ten September een groot aantal boiiKnen van elk kaliber op spoorwegtrajetten en ravitailleeïmgskampen der bolsjewiiten GFFN VRFDFSVOORSTFLLEN VAN DUITbCHLAND De Berlijnsche corr vji het Hbld melde De f ngels he radi6 omroep heeft in de laagste dagen herhaaldelijk blijkbaar om de aandacht van de Duitsche successen af te leiden er over gesproken dat Duitschland vredeivoorstellen het ft gedaan en wel over Ankara en Vichy Ja de Engelsohen zijn zelfs zoo ver gegaan te beweren dat maarschalk Petal n zich als bemiddelaar hef ft aangeboden Van officieele Duitsche zijde dementeert men het gehetle verhaal ten stelligste en verklaart dat Duitschland met de Sovjet Unie nooit op vredesonderhandelingen zal ingaan dat met de Sovjet Ume geen vrede zal worden gesloten maar dat de Sovjetunie moet worden vernietigd Deze radio uit endingen spieeuletren wel in zeer bij ondere mate op de naïveteit van de luisteraars Met een klein beetj begrip voor logical kan wel iedereen uitrekenen dat Duitschland dat over Frankrijk heeft gezegevierd dat er voor heeft gerorgd dat voor het Zuid Oosten van Europa geen gevaar meer dreigt en dat in het Oosten weer soortgelijke overwinningen heeft behaald welke voor den leek bijna onbegrijpelijk zijn juist nu geen vredesvoorstellen zal GEEN SOVJET BRITSCH OPPERBEVEL IN DEN KAVKASUS Naar gemeld is in bevoegde kringen teLonden ontkend dat Britsche troepenzich op weg raar den Kaukasus zoudenbevinden Nader meldt S P T uitTeheran dat er m tegenstelling tot Jehainokkige geru iten get n gfmeenschappeliik Brtsch Sov jet Russiach opperbevel in den Kaukasus of in Iran gevY rmd za worden Generaal Wavell het ft Maandag tegenover pers ertf gf n voordigers in Teherin verklaard dat hij zulks OMrbodig acht Hu voigdo er aan toe dat er wel plannen worden uitgewerkt voor een nSuwe samenwerking tu s chen beide stiiidkriclit n en dat hi over de e aange genheid met den Sovjetopper ijfvelhebber van Iran besprekingen heeft gp oerd Generaal Wavell zeide nog dat het in verband met de dooi hem getroffen maatregelen on w aarsrhijnhtk is dat hij een bezoek aan de Sovjet Unie zal brengen Wavell heeft 5 jaar geleden de groote manoeuvres van de Sovjet troepen bijgewoond DE ENGFLSCHE HULP Het Egyptische blad Ahrram maakt melding van een artikel van den luchtv lartspecialist der Sunday Times die schriift dat Engeland tot dusverre oorlogsmaterieel ter waarde van 15 000 000 pond aan de Sovjet Unie heeft geleverd De belangrijkste materieeltransporten zijn overzee reeds 14 dagen voor het begin van den oorlog tusschen Duitschland en de Sovjet Unie verzonden In een bericht van het Amerikaansche mmusterie van Landbouw wordt medegedeeld naar Associated Press meldt dat de Sovjet Unie als gevolg van de Dilitsche veroveringen zich tegenover een ernstig voedselprobleem geplaatst ziet In het bericht wordt aangekondigd dat de Ver Stateij genoodzaakt zouden kunnen worden votdingomiddelen via WladiwcSstok of Iran naar de Sovjet Ume te zenden CONFERFNTIE TE MOSKOU GEOPEND De driemogendhedenconferentie te Moskou is naar Reuter meldt Maangeopend Reuter meldt uit Moskou dat de driem ogendhcdenconferentie zes commissies gevormd heeft n 1 voor leger Een jaar Drlemogendhedenpact te Berlijn Von Ribbentrop Osiiima Alfieri Stojay Tele oon OrbisHolland DE BEHANDELING VAN DE DUITSCHERS IN IRAN Een ware lijdensweg Het ANP meldt uit Berlyn De nadere bijzonderheden over den terugkeer van de Ryksduitsche vi ouwen en kinderen en de leden van het Duitsche gezantschapspersoneel uit Iran zijn gelijk een drama van weergalooze wreedlieid en schaamteloosheid De Duitsche peff zal in de gelegenheid worden gesteld hierover uitvoerig te berichten doch reeds thans kan op grond van mededeclingen uit welmgeichte kringen het volgende gezegd wfiraen 470 Duitsche vrouwen en kinderen en de leden van het Duitsche gezantschap m Teheran zijn mtusschen aan de Turksche grens aangekomen Na de ovf iweldigmg van Iran door Engelsche on Sovjettroepen was ds Iraansche regeering door afpersmgen gedwongen de weerbare Duitschers aan de bolsje gisten en Engelschen uit te leveren De Duitache gezant heeft een verbitterden strijd gestreden om ten minste de vrouwen en kmderen voor een recoelijk lot te bewaren en hun naar Djitschland terug te brengen De Brit sche en de Sovjet regcering alsmede de Iraansche regeering hadden den Duitschen gezant voor het transport van deze Rijksduitschers op plechtige wil7e een vrijgeleide tot naar Turkije tctgczegd Op 17 September vertrok hl t transport van Teheran In weerwil van de plechtige beloften der Sovjets en Engelschen en ondanks het feit dat het transport vergezeld werd door reutrale diplomaten werd de weg dien deze menschen waaronder zich zwaar 7ieke zwangere en hoogbejaarde vrouwen bevonden tot een waren lijdenswtg Van 17 tot 23 September peelden marine luchtmacht transporten grondstoffen eiw leveringen De commissies zijn onA wyld met haar taak begonnen en zuTlcn Vrijdag a s rapport uitbrengen Stalm heeft een tweede onderhoud gehad met lord Beaverbroek en Harnman zoo meldt Reuter Ook blj dit onderhoud waren de commissaris van Buitenlandsche Zaken Molotof en Litwinof tegenwoordig Het hoofdkwart er van de Itrfliaansche weelmacht pubhceert het volgende extra bericht De In het weermaehtsbencht van 20 Sept gemelde vijandelijke vlootfonnatie die uit Gibraltar was uitgeloopen bestond uit een convooi dat vergezelti was van een vhegtuigmoedersehip een slagschip een niet nauwkeurig vastgesteld aantal kruisers en ongeveer 10 torpedobootjagers Onmiddellijk nadat de formatie veior onze verkenningsvlieg tuigen ontdekt was startten Italiaansche torpedovhegtuigen van hun steunpunten op Sardinië Een door twee torpedo s getroffen hchte kruiser gmg onmiddelluk onder De succesvolle Ita liaansche vhegtuigen stonden onder bevel4an kapitein Mellej en eerste luitenant Setti Een lichte kruiser kreeg een torpedotreffer de bemanning van het succesvolle vhegtuig stond onder bevel van den eersten luitenant Giacopmelli Een gi ote eenheid kreeg een torpedotreffer De Toemanning van hel succesvolle vliegtuig stond onder jbevcl van den eersten luitenant Venturini Een Uchte kruiser kreeg een torpedotreffer De bemanning van het succesvolle vliegtuig stond onder bevel van den eersten luitenant Bucem Een kruiser van ongeveer 10 000 ton kreeg een torpedotreffer en voer met slagzij uit de formatie weg De bemanning van het succesvolle vliegtuig stond onder bevel van den kapitein Marini Kort daarop plaatste een ander ItaUaansch vUefituig onder l evel van den eersten luitrtiant Christiani een treffer op denzelfden kruiser die onderging De vliegtuig commandanten der begeleidende jachtvliegtuigen zagen dat reddingbooten te water werden gelaten Een tweede golf van twee groepen die onder iwvel stonden van kolonel Seidl en majoor Bun zette den aanval voort met het volgende resultaat Een slagschip kreeg een torpedotreffer aan de boegzjjde eep kruiser kreeg een torpedotieffer midsCheeps een tweede krui ser kreeg een treffer Een derde golf hwhaalde het volgende resultaat een lichte kruiser kreeg een torpedotreffer De bemanning van het succesvolle vliegtuig stond onder bevel van den ec rslen luitenant Barioglio en Criprlanl Tegen den avond deed een volgende zich op dezen weg onbeschrufeltjke scene af Allereerst werd het transport door Sovjet soldaten onder commando van Sovjet officieren en commissariasen stelselmatig uitgeplunderd In de eerste plaats waren het de kostbare voorwerpen welke zonder opgaaf van redenen geroofd werden waaronder ook alle bagage van de leden van het Duitsche gezantschap en van den Duitschen gezant persoonlyk Kofffcrï geltenjen sieraden en al het andere vat ie aandacht der bolsjewisten t Bk werden gestolen en voor de oogen der Duitschers weggevoerd De vergezellende neutrale diplomaten en vertegenwoordigers van de Iraansche regeermg stonden machteloos tegenover dit optreden van de bolsjewisten en werden met dreigementen en door middel an wapens erhinderd in te grijpen H t schandelijkste speelde zich af enkele kilometers voor de Turksche grers Hier gaf de Sovjet ambtenaar die het transport vergezelde bevel tot het houden van een korte marsch pauze Waarin de Duitschers in het open vtld de vrachtauto s moesten verlaten en zich in geli l moesten opstelrf n Terwijl de mannen door de bolsjewistische soldaten met de wapens m toom werden gehouden stormde een groep gewapende bolsje wistis he vrouwelijke soldaten op de vrouwen en kinderen af en kleedden de weerloozen m den waarsten zin van het woord tot op het hemd uit Onder voorwendsel van een fouiUeering en met de permanente bedreiging van doogeschoten te worden werd alles wat tot dusver aan de klauwen der Scvjets was ontgaan gestolen zooals k ccdingsstukken schoenen kousen Oiidergoed trouwringen ja zelfs de kxemste en waardelooze souvenirs als he skettinkjes van kinderen en kinder rmgetjes werden gestolen Met behulp vaa messen en bajonetten werden de vastzittende trouwringen van de vingers der vrouwen verwijderd Het transporï is in een hevig ge schokten toestand in Turkije aangeko men Van Duitsche zijde moesten groote bedragen liquide gemaakt worden om de vtouwen en kinderen m staal te stellen zich op straat te vertoonen daar zy ten deele slechts gehuld waren in oude mantels en lompen Door de doorstane mishandelingen en de opgeloopen verwondingen verkeert een deel der vrouwen en kinderen in een toestand welke een vreeseluke aanklacht vormt tegen de georganiseerde bolsjewistische misdadigers en hun bondgenooten formaw die van Sicilie was opgestegen een aanval op de rcEleereniie eenheden en plaatste met zekerheid een torpedotreffer op een zwaren kruiser en een op een torpedojager De bemanningen dei sucmM le vliegtuigen stonden onder bevel H den kapitein Magagnoh en den eiTblen luitenant Silva Samenvattend wordt geconstateerd dat twee zware kruisers en een lichte kruiser met stelligheid zijn dergegaan en dat een slagscidp een ander niet nauwkeurig waargenomen eenheid 6 eenheden van minder groote tonnage en een torpedojager min of meer zware torpedotreffers hebben gekregen Tijdens den strijd werden felle gevechten geleverd tusschen Italiaansche en vijandelijke vliegtuigen 6 Eingelsche vliegtuigen werden brandend neergeschoten 8 van onze eigen toestel len zijn niet op hun steunpunten teruggekeerd Als aan het hoofd van hun formatie gesneuveld moeten beschouwd worden de kolonel die bevel voerde o er den aanval en drie escader commandanten Tijdens dezen grooten slag die op 27 September gedudrd heeft van 13 tot 22 uur hebben de ItaUaansche vliegers op schitterende wijze in stoutmoedigheid wedijverend en een trotsche verachting voor het gevajir toonende zich gestort op een zeer machtige Engelsche vloot niet alleen met de kracht van hun bommen maar ook met hun moed en hun onstuitbare vastberadenheid om den tegenstander te treffen Van de koopvaarders die in het con vooi voeren is er een getorpedeerd door lichte eenheden der ItaUaansche marine m de Straat van Sicilie een tweede schip werd voor de Algerynsche kust door eenheden van de Italiaansche ma nne getroffen en tot zinken gebracht Twee andeue schepen van tezamen 23 000 ton werden tusschen Sardinië en Tunis door torpedovliegtuigen in den grond geboord Deze vhÈgtuigen stonden onder bevel van de luitenants Focacci Belloni en dl Bella In toonaangevende Duitsche kringen woitlt dit optreden als weergaloos m de geschiedenis der diplomatieke betrekkingen tusschen de volken gebrandmerkt en de begrypelijke verbittering van het Duitsche volk over schandelyke daden der bolsjewisten tot uiting gebracht waarvoor niet alleen de Moskousche machthebbers doch ook de Engelsche regeering en het Engelsche volk verantwoordelyk gesteld moeten worden DE ARBEIDSTIJDEN EN DE VERDUISTERING ER MAG HOOGSTENS 10 VlIR PER DAG EN 55 UUR PER WEEK GEWERKT WORDEN Op Zaterdagmiddag en geen arbeid na 1 uur De seoretaris gei eraal van het de parlement van Sociale Zaken Ijeeft ook voor de winterperiode 104J 42 een regeling vastgesteld welke de moge iijkheid schept verloren geganc arbeidsuren in te halen wanneer ten gevolge van de verduisterings voorschriften korter dan 48 uur per week moet worden gewerkt Deie regeling komt hierop nee dat met uitzonde rmg van de bouwtiedrijven het aan ondernemingen in alle gemeenten des rijks IS toegestaan als compensatie voor de beperkingen die de veiduisteringsvoorschriften met zich brengen m het tudvak tussehei nu en 1 Mei 1042 langer dan 8 4 uur per dag en 48 uur per week in fabrieken en werkplaatsen te doen werken De werktijd mag evenwel niet meer be dragen dan 10 uur per dag en 55 uur per week tcrwyl de dagelijksche werktyd in zijn geheel gelegen moet zijn tusschen een half uur voor zons opgang en een half uur na zonsondergang Op de algemeen erkerde christelijke feestdagen mag geen arbeid worden vencht en deze dagen mogen niet worden opgenomen m de bereke nmg van de m te halen arlieidsuren Bovendien streeft dé regeling naar een zoo sterk mogelyke beperking van het aantal m te halen uren Vandaar dat tiepaald is dat m de wintermaanden de werktijd niet meer ingekort mag worden dan noodzake luk IS In het algemeen zullen de districts hoofd n der Arbeidsinspectie niet hun goedkeuring hechten aan ten werk rooster wiiineer de groote dage ijk sche rusttijdl m de perioden van kor ter welktn op meer dan een half uui het wtttelijlrnninimum is gestold De vergunning geldt uitsluitend voor arbeiders van 16 jaar of ouder Het geval kan zich voordoen dat dt comptnsalieregeling voor een fabriek geen waarde heeft indien niet ook de jeugdige personen beneden 16 laar daarin worden betrokken In een dei gelijk geval zal men zich kunn n wendtn tot het districtshoofd der Ai beidsmspectie voor een bijzondere vergunning Wordt deze vergunning verleend dan zal daaraan in elk ge val de vooawaarde zijn verbonden dat In 3 weken niet langer dan 144 uren wordt gewerkt De oplossing zal dus hier moeten worden gevonden door tijdelijk meer jeugdige ai bei ders beneden 16 jaar aan te nemen die afwisselend langer dan 8 A uur per dag werken Voorts wordt er nog aan herinnerd dat indien krachtens de thans voor den winter 1941 1042 vastge stelde regeling langer dan 8 2 uur per dag wordt gewerkt ingevolge het Werktijdenbesluit volstaan kan woi den met het geven van een 4 uur rust telkens na ten hoogste 5 uur arbeid Het bouwbedrijf valt buiten de gr heele regeling omdat daar s winter steeds lèorter v rdt gewerkt dan 4 uur By de opstelling van vortrstaande regeling is gebrtiik gemaakt van de ervarkigqn die met het winterseizoen 1940 i 41 zijn o edaan Zoo n tha s de mogelnkiieid geschapen dat de verleturen geheel kunnen wor deh ingehaald hetgeen ten vorigen jait met het geval was Sn ander verschil ligt m de om standigheid dat op Zaterdagmiddager na 1 uur niet mag worden gewerkt Hierbij wordt echter rekening gehouden met de mogelijkheid tiat Jit voor sommige ondernemingen over wegende bczwaien kan opleveren Wanneer zich zulk een geval voordoet kan men zich vpor het verkrijgen van een bijzondere vergunning tot het districtshoofd der Arbeidsinspectie wenden doch men dient er rekening mede te houden dat deze niet dan bij uitzondering en m zeer buzondere ge vallen zal worden verleend Wanneer ondernemingen op grond van dfe hier weergegeven voorschnf ten overgaan tot het maken van een herziene werktijdregeling dan moet deze eerst in drievoud worden toege zonden aar het betroi V r districtshoofd van de Arbe dsinspectie Pas wannce r een ezer exempUircn voorzien van de goedkeuring van het di trutshoofd door de onderneming is terug ontvangen mag tot invoel mg der werktijdregelinR worden overge gaan Dit exemplaar nroct naast de arbcidsliisl of den rooster hangen zoolang vtm do daarop vermelde werktudregeling gebruik wordt cemaakt OPROEP AAN HET NEDERLANDSCHE VOLK De winter staat voor de dewr ea velen xlen in erechtvaanUfd ver trouwen uit naar de helpende hand van de gemeenschap Vlii allen lUn ons de ernstige ioi gen bewust waaronder een deel vanhet Nederlandwhe volk de komend maanden gebukt gaat Moeders envaders sullen met beiorgdheid naarhun kinderen lien Kinderen die denstrijd om het bestaan hebben leerenkennen weten hoe hun oudjes juistin e wintermaanden een extra ver zorging noodig hebben v Wmterhulp heeft het vorifljaMha r ta k aangevangen om ii 4 moeilijken arbeid van het geheelevolk al deze zorgen en neoden we te nemen Het IS ons den afgeloopen winter niet gemakkelijk gemaakt om dit Ideaal te verwezenlijken En toch ondanks dwaze geruchten en helaas zelfs verdachtmakingen waaraan deze tijd 700 rijk is konden wij in de eerste werkperiode met behulp van honderdduirenden in den lande een bedrag van circa zes millioen voor hulpverleening ter beschikking stellen Deze inzet van tallooze gevers de duizenden collectanten in alle gemeenten onder de persoonlijke leiding van de burgemeesters en de stille werkers zij hebben tezamen velen die nood kenden naast vreugde een gevoel gebracht van veilig geborgen te zUn in deze groote familie het volk van Nederland Na den eersten October lult u weer onze bussen hoortn rammelen HWeollecten zullen onze kasmiddelen versterken Daarnaast vertrouwen wij op ruime giften van hen wier levensomstandigheden en bedrijven zulks mogelijk maken Duizenden vrUwillige medewerkers sf IS zijn noodig om ali collectanten tantenftrices door penoonlUken nzet dit voor obs volksbestaan noodzakelijk werk te doen slagen Deze winter zal hoogere eisohenaan ons stellen dan de vorige welnndan rve en arbeid tezamen zijn bijmachte deze harde munden teoverwinnen Wat ook mom scheiden wij zullen daaronder dimmer dominstbedeelden laten liltfen Wi willen ook nu sterk ilJn en daaromzorgen Voor het volk doèr het volk Wat met de kinderen Wat moet er met al die Russische kinderen gebeuren wier ouders vermoord zi n door de bloeddor tpg Sov lel commissarissen Wat moet er met de kindere ii ge beuren wier oudeis tiidtns do vlucht het even lietnii nf die hun oudf rs i n kwiitgeraakf Hulp moet n de e kindcrt n hebben 01 liefst oo spf edig mogeliik Dic hulp zal ook door dt Nedtrlardsehe ambulance verlenend worden die strfks naar het Oastfront g nat vertrekken Die hulp zal verleend worden aan doze ouderlnoze kinderen zoowtl ils aan de gewonde soldaten Maar die hulp kan niet ang op zich wichten Daarom moet de Nederlandsche ambulance zoo spoedig mogelijk uitrijden Diarom moet u met langer wachten met het storten van uw biidrage voor deze Nederlandsche hulpexpe ditie Daarom moet u vandaag nog iets meer dan u rr ssen kunt overmaken op girorekening 8 7 0 0 Nederlandsche ambulance Koninginnegracht 22 s Gravenhage OVERDRACHT VAN LANDBOUWGRONDEN In de Ned Staatscourant an gisteren is opgcomen een besluit van den secretaris generaal van het departemei t van Landbouw en Visschejrij waarbu wordt bepaald dat voor overdracht van landbouwgronden dotVr een liquideerende vennootschap aan haar aandeelhouders geen toestemming meer noodig is OMZETBELASTING TABAKSFABRIKATEN De wnd secretaris generaal van het departement van Financien heeft bepaald dat betaling van door winkeliers m tabakstabrikaten over het derde kwartaal 1941 verschuldigde onjzetbelasting achterwege kan blijven Belanghebbenden dienen prmcdc rekening te houden dal van 1 October 1941 af de heffing op de gewone wijze zal plaats vinden èoHCHfUaoH Zon op 7 39 onder 19 19 Maan op 17 46 onder 3 11 K 112 Men i verplicht te verduisteren van sonsonderiiang tot coosopkomsl Lantaarns van voertnlljen motsten W onr na lonsonder tani ontstoken worden