Goudsche Courant, dinsdag 30 september 1941

DINSDAG 30 SEPTEMBER Nederlandsche VoethalBond SECRETARIAAT AFDEELING bOUDA Karaemelksloot 209 Goi da Telefoon 2764 Goudcrak III Ammerst S V III F Lensen Schoonhoven III K B O III 2 30 uur D A de Koster Se klasse C Haastrecht lII D R D Il 12 ubt G Lakerveld U r I O II G S V V C Noorlander Bodegraven III O N A VI 12 uur L J Binken SchoonHoven IV Overschotje III 11 30 uur C Stoppelenburg Oudewater II V E P III N G Burger Alle wedstrijden voor zoover niet anders vermeld en behoudens nadere wijziging vangen te 2 uur aan UITSLAGEN JUNIORENCOMPETITIE Afd A Groep 1 O N A B = Bodegraven A G Lakerveld 0 5 Afd B Groep 1 G S V B Gouda C G van Wijngaarden O 5 Afd C G S V C O N A D K F L Nolte 0 8 O N A E Olypmia B A Hofitede 1 4 R k JUNIORENCOMPETTriE Uitslagen Zondag 28 September Vep a Vep b 3 1 Esso a Donk b 4 1 Donk a R V C a 5 0 Unio a Donk a 5 O Programma Zondag 5 October Vep b Donk b 12 uur Vep a Donk a 1 15 uur Donk c Estd a 4 uur R V C a Unio a 2 uur ADRESLIJST De heer H M van l riet verhuist per 1 October naar Kwartellaan 48 Den Haag In verband daarmede moet alle correspondentie bestemd voor den penningmeester vanaf 1 October wordengeadre seerd aan het secretariaat Karnemelksloot 209 Gouda H H Scheildsrechters zenden hun declaraties dusook in aan het secretariaat SCHEIDSRECHTERS Niet opgekomen zonder kennisgeving M Colla 2e maal CONSULS Benoemd te Oudewater W de Waal Linschoterpnnrt B 159 Oudewater Unio en Oudewater terreinen Benoemd te Gou s Jac Slaman Zoutman straat 27 Gouda Telef 3248 voor de D O N K Gouda G 5 V enOlynipiaterreinen AAN H H OFFICIALS Bondscontrihutie 1941 1942 Nog steeds bliikt dat er chillende officials met voldaan hebben aan de verplichting om voor het reizoen 1941 1 42 hun prrsonnliike contributie welke ƒ 0 0 bedraagt aan den NVB te voldoen Zij worden alsnog in de gelegenheid gfsteld deze contributie vóór 15 October aan den NVB over Ie maken hetzij in pn tzcreN per postwiss l of per giro No 5S928 Indien men lid is van een tot den NVB toegelaten vereeniging of vaneen vereeniging welke uitsluitend uitkomt in een der Afdeelingen wordtmen verzocht mede te deelen van wel ke vereeniging Toezending van een diploma volgt slechts wanneer men aan deze verplichting heeft voldaan Officials die aln dit verzoek niet voldoen zullen van hun functie welke zij in den N V B of een Afdeeling bekieeden worden ontheven Bij het overrri 4 n van gelden gelieve men duideli fk te vermelden welke men in den N VB of in d betreffende Afdeeling bekleedt STRAFCOMMISSIE Schorsingen No 15 A Beiemer Hoofdstraat C 149 Bergambacht lid van de vereen Bergambacht met ingang van 26 September 41 geschorst tot Bergambacht Il zes achtereenovigende compt wedstrijden voor de afd Gouda zal hebben gespeeld zulks wegens het opzettelijk trappen van een tegenstaajler in den op 21 September 41 gespeefrien comp wedstrijd Bergambacht II Gouderak lil No U A V d Berg Dorp A 71 Stolwijk lid van de vereen Stolwük met STADSNIEUWS H inferAit p co Zecfe Praagt aller steun VORiG JAAR 1 12 000 MEER VlfGEKEBRD DAN HIER ONTVANGEN De burgemeester bericht G durende het winterseizoen 1940 1941 is te Gouda door de Winterhulp Nederland aan giften en collecten bijeengebracht een bedrag van ƒ 8 780 27 terwijl door Winterhulp Nederland in datzelfde tijdperk een bedrag van ƒ ZO SOO aan waarde onder de GoudBche bevolking is kunnen worden uitgedeeld Deze cijfers spreken voor zich zelf Steunt het werk van Winterhulp Hierdoor werkt ge mede om in den komenden winter den nood van velen uwer stadgenooten te lenigen f Teraardebestelling mej Van Eyk GOEDE KASAKTEREIGENSCHAPPEN HERDACHT Het stoffelijk overschot van onze op 102jarügen leeftyd overleden oudstadgenoote mej de weduwe Klaasje van Eijk Van Leeuwen wanende in Den Haag is gistermorgen op de Algemeene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan aldaar teraardebesteld Tot de belangstellenden behoorden velp vrienden en kennissen en buren Bij de geopende groeve heeft een kleinzoon eenige woorden ter nagedachtenis gespro erL U hebt zoo zeide hij altijd door uw goede karaktercigeniichappen een groote olaats in ons leven ingenomen Economische rechter VELDWACHTER DREEF CLANDESTIENEN VLEESCHHANDEL Voor den economischen rechter te Rotterdam heeft terecht gestaan een veldwachter van een gemeente in de buurt van Schoonhoven die met een dienstauto welke hij in functie gebruikte vleesch van clandestien geslacht vee had vervoerd dat hij met winst verkocht De zaak was al reeds eerder in behandeling geweest maar aangehouden om een rapport over den veldwachter te doen uitbrengen Het rapport luidHe gunstig De man had een Ijehoorlijken staat van dienst achter den rug doch beschikte over een zekere mate van oppervlakkigheid die zijn positie geen goed deed De officier mr can Doesburg vond het een onaangename kwestie Een man die jaren lang behoorlijk zijn dienst had verricht had positie en vertrouwen misbruikt Was het geval na 6 September gebeurd dan 70U hem ten minste 6 maanden gevangenisstraf moeten worden opgelegd Een man die de daders Can den zwarten handel moest op sporen was zelf lot het gilde overgegaan Verdachte heeft zeer ondoordachit gehandeld en zal dus moeten wordcn gestraft Eisch 2 maanden g vangenisstraf De economische rechter veroordeelde den veldwachter conform den eisch n Duur biertje FIETSENDIEVEN SLOEGEN HUN SLAG WEER Bez jcken aan cafe s te dezer stede hebben aan een koopman te Ouderkerk a d IJssel en aan een inwoner van Boskoop de rijwielen gekost die zij onbeheerd en onafgesloten buiten hadden neergezet de eerste s avonds om kwart voor elf en de tweede s avonds tusfchen d en 8 uur Als een café bezocht iis er nog weleen dubbeltje ook om de fiets in eer stalling te brengen hetgeen zooalsdeze gevallen leeren veel goedkooperen verstandiger is GOUDEN KLOOSTERFEEST VAN PATER KRAAIJVANGEB Op 3 October as is het vijftig jaar geleden dat pater Th Kraaijvanger O F M in de Orde der Minderbroeders Franciscanen trad Pater Kraaijvanger is sinds 1926 rector van het St Annagesticht te Delft Voordien was hö werkzaam als kapelaan te Gouda aan de St Josephkerk Den Hiag en Woerden Hef Gouden feest zal op 7 October gevierd worden PORTEMONNAIE MET ƒ 73 ONTVREEMD Uti een woning aan de mr D J van Heusdestraat is een portemonnaie met ƒ 7 50 ontvreemd die in de gang op de kap van een kinderwagen lag w AT A AAR f ANNEER Thalia Hieater Goud ia New Priscb met Hani Söhnker Otto Wernicke en Annie Markart Aanvang 8 15 uur Reunie Bioscoop Negentig minuten oponthoud met Harry Fiel Aanvang 8 15 uuF 8elioawlniT JHoseoop Prima Donna met Zarah Leander Hans Stüwe Siegfried Breuer en Eva Immermann Aanvang 8 15 uur 1 Oct 7 nor Central Buitengewone ledenvergadering Goudsch Fonds voor Ziekenhuisverpleging t Oet 7 M uur Ned Gerei Gemeente Spreektwurt ds Joh van Welzen 1 Oct 1 39 nur Café van Koeten Aanvang wintercompetitie schaakvereeniging Het Witte Paard Oct g uur Daniël Cursus E H B O Oct 11 30 uur De Zalm Aanbesteding van baggerwerken door dijkgraaf en heemraden van den Zuidplaspolder in Schieland Oct 7 30 uur Leger des Heils Heiligingsdienst leidst J v d Veen t Oct 7 30 uur Vrjje EvangeUsche Gemeente Bijbelbespreking en bidstond 4 Oct 4 5 30 uur Central Receptie bestuur gymnastieken athletiekvereeniging Velocitas ter gelegenheid van litAirig vereeh beslaan 4 Oct 7 30 uur Central Feestavond gymnastiek en athletiekvereeniging Velocitas 8 Oct 8 9 uur Oosthavcn 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor Luch t beschermin g VERGOEDING INGELEVERDE METALEN 9 30 4 nor kantoor gemeente ontvanger Gouwe 2 Uitbetaling aan hen wier achternaam aanvangt r t de let ters Woensdag P Q Dondenjiag R Vrijdag S tot en met Sn Zaterdag 9 30 12 uur So tot en met Sz UITREIKING DISTRIBUTIE BESCHEIDEN 9 4 iur Gebouw Daniel Uitreiking v aardappelkaSrten aan hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Woensdag S Donderdag V Vrijdag W X Y Z APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Dee Westl en 14 Uit vroegrer tijden DE GOUDSCUE COURANr MELDDE 75 JAAR GELEDEN Uit den geme nteraad In verband met het aan den heer Van Remmel verleend eervol ontslag als gemeentebouwmeester wordt voorgesteld oproeping te doen van deskundigen ter verhulling der betrekking over het al of nP t houden van een vergelijkend exahi n worden eenige discussies gevoerd en de oproeping vastgesteld zonder examenr SO JAAR GELËDEN De bruto ontvangsten Cor de noodlijdenden door de overstrooming in Spanje door de direotfe der stoomboot de IJssel als opbrengst van een naar Rotterdam uitgeschreven reis met de daarvoor afgestane boot bedragen ƒ 80 welk bedrag aan de Spaansche Icgatio te s Hage is overgemaakt 25 JAAR GELEDEN Uit Boskoop Ds O D Eerdmans die eervol emeritaat verkreeg sprak een afscheidswoord als predikant der 3eref Kerk te Boskoop Zijn tekst was Hand 20 vs 32 Aan het einde van den dienst dankten de ouderlingen B Boer en F J Grootendorst den scheidenden leeraar voor al zijn arbeid Voorts spraken ds E H Broekstra uit Rijnsburg namens de classis Leiden ds J Joh Wielenga uit Waddiniveen als vriend ds T Sap uit Gouda als vriend en ambtbroeder burgemeester mr V H Rutgers en de heer D Veerman het hoofd der Chr school Ds Eeijdmans werd Psalm 121 vs 4 toegezongen OFFICIEELE MEDEDEELINGEN UrrSLAGEN VAN ZONDAG 28 SEPT Ie klasse Gouda IV Nieuwerkerk I N G Burger 4 2 O N A IV Groeneweg I J Hilgers 0 2 Bergambacht It Lekkerkerk II K F L Nolte 3 4 Moercapelle I G S V III G van Wüngaac en 3 2 Overgangsklasse Groot Ammers 1 Lekkerkerk III W Baas 5 2 Haastrecht II Zwervers II A F Hotstede 0 2 Olympia III Moordrecht II L van Wünen 4 1 2e klasse A Gouda V Moercapelle II J van Herwünen 1 1 E S T O I 0 N A V Joh Tak 7 3 VE P I Overschotje I M Hornis 3 1 U N I O I R V C I L van Schaik 3 0 2e klasre B j Ammerst S V II G S V IV J Goudriaan G S V n o Gouda VI D R D I G Lakerveld 1 0 Nieuwerkerk II D O N K III F Lensen 1 4 Stolwijk II Lekkerkerk IV H V d Speld 6 2 3e klasse A Waddinxveen II VJE P II J Baas 1 14 R V C U Bodegraven II J de Knegt 2 8 Moordrecht III Overschotje II B Cammeraat 1 2 D O N K V E S T O II C Compeer 3 3 Groeneweg II K B O II L v Wijnen 1 2 3e klasse B Gouderak III Groeneweg II G Lakerveld 3 2 Zwervers IH Stolwijk IH 4 3l Schoonhoven III Bergambacht II J C den Riet 5 0 J Groeneweg 2 3 3e klasse C GS V V Oudewater II D de Knegl 0 5 V E P III D R D n M P Spek 7 0 Bodegraven IH Olympia V J G Sinke 2 2 O N A V Schoonhoven IV O N A VI Schoonhoven IV D A de Koster 2 3 PROGRAMMA voor ZONDAG 5 OCT Ie klasse Nieuwerkerk I Groeneweg I L van Wijnen D O NJC II Bergambacht I W Bruijniks I ekkerkerk II O N A IV Joh Muurlmg Gouda IV Moercapelle I 11 uur A F Hofstede Overgangsklasse Groot Ammers I Olympia III L Lankhorst Zwervers II Lekkerkerk III G van Wijngaarden Moordrecht II Gouderak II H v d Speld 2e klasse A Overschctje I U N I O I 2 30 uur M Homis E S T O I Gouda V J Hilgers Moercapelle II V E P I L van SchaikONA VRV C I J de Knegt 2e klasse B DONK IIID R D I 12 uur K F L Rolte GS V IV Slolwyk II 11 uui D de Knegt Lekkerkerk IVOlympia IV 11 30 u W Baas Ammerst S V H Nieuwerkerk II 11 30 uur J Baas 3e klasse A V E P IIE S TO II 2 30 uijr J Goudriaan Overschotje II R V C II 12 uur C Compeer Moercapelle IH Groeneweg III 11 30 UUT M P Spek Moortrecht III D O N K IV 12 uur H Kramp Botegraven II K B O II J Groeneweg 3e klasse B Bergambacht II Groot Ammers II J G Sinke Stolwijk III Zwervers Hl H Homis ingang van M September 1941 tot IS Juni 1942 het recht ontzegd als grens rechten te fungeeren luIKs wegens wangedrag in den op 7 September 1941 gespeelden compt wedstrijd Stolwijk II Donk III No 17 J Ferwerda Tuinstraat 42 Gouda lid van de vereen Ono met ingang van 26 September 1941 geschorst tot Ona V 6 achtereenvolgende compt wedstrijden voor de afd Gouda zal hebben gespeeld zulks wegens het opzettelük trappen van een tegenstander in de i op 21 September 1941 gespeelden compt wedstrijd Ona V Overschotje I Burrvlietkade J5 A VERDONK Goudi Secretaris BOETEN Opgelegd No 29 Ona wegens niet opkomenin den juniorenwedstrijd tegen Lekkerkerk A ƒ 1 No 0 G S V wegens niet opkomenin den juniorenwedstrijd tegen Gouda C f 1 No 31 Haastrecht wegens niet overeenstemmend invullen ruil en wedstr form Haastrecht 2 Gouderak 2 ruil form Q Schoonderwoerd wedEtrformiM Broer f 1 f No 32 Gouderak wegens niet inzer den fgrmulier wedstrijd Gouderak I Oudewater I f l f No 33 GS K wegens niet opkofflen in den wedstrijd tegen Amm S V 2 ƒ 5 No 34 Nieuwerkerk wegens nietruilen van de formulieren wedstr pouda 4 Nieuwerkerk 1 ƒ 1 OVERSCHRI IVING De aandacht wordt er nog eens op gevestigd dat iedere speler die al is het jaren geleden voor een andere vereeniging heeft gespeeld verplicTpt is overschrijving aSn te vragen om voor een andere vereeniging uit te mogen komen Deze oVerschrijvingsaanvragen kunnen uitsluitend geschieden op de daarvoor bestemde formulieren die aan het secretariaat verkrijgbaar zijn Ook indien de vereeniging waarvoor men tot dusver heeft j espeeld cf ontbonden is of niet meer aan de competities deelneemt moet toch overschniving worden gevraagd In deze gevallen is overschriiving op korten termijn als regel mogelijk DECLARA HES SCHEIDSRECHTERS In verband met een geregelde uitbetaling van de scheid srechtersdeclara ties is het gewenscht dat deze uitenjlk per maand worden ingezonden Het volledig invullen is noodzakelijk om een vlette afwerking te bevorderen TEKORT AAN SCHEIDSRECHTERS Er IS momenteel een tekort aan scheidsrechters doordat het aantal wedstrijden i toegenomen terwijl eenige scheidsrechters door werkzaamheden m het buitenland met meer bechikb Tar zijn Reeds morst enkele malen een scheidsrechter op één Zondag twee wedstrijden leiden en hoe erkentelijk wij ook voor deze medewerking ziin op den duur is het toch met de juiste manier Daarc m wordt eon beroep sedoan meer speciaal op oud voetballers om zich aan te melden als scheidsrechter om du tekort aan te vullen Ook zij die scheidsrechter zijn geweest en wegens een of andere reden daarvoor hebben bedankt kunnen wii thans wellicht goed gebruiken Opgaven worden gaarne ingewacht aan het secretariaat Kamemelksloot 209 Gouda ELFTALOPGAVEN VOOR DE MAAND OCTOBER 1941 D RD Ie elftal J van Gent Sr J Schoonderw erd G van Hoorn A Schoonderwoerd A Gibbon P v d Spelt M van Gent H Verboom M Kol ler J Trooster L van Oudshoorn K B O Ie elftal L Bastiaanse G Kers M C Noordhoek W v d Brink G Schouten J Schoonderwoerd G Hauws D Alphenaar J Jansen F Jongcneel L Kunst 2e elftal G Wassmg T v l Hondel D Markus A van Leeuwen Jr H van Tok M Jansen W v d Kleyn C Vermeer G t Hart C van Driel E Verslgis R V C Ie elftal S van Vliet C Janmaat W van Es Joh Schrijvershof W Meerbeek J v d Maat B Janmaat M Stolwijk W Kraan J Janmaat H Ballering Jr Groeneweg Ie elftal C V Manne ii ens Joh v Helden H Boerop J Meyndert B van Gangelen G Kranenburg A V d Berg P Brandhorst Ant van Vliet J Spekman E v d Berg 2e elftal A van Prooyen H van Zuilen Alb Vcnte C van Helden P Karreman B Smit H Verwey C Jansen W Verwey Jac Smit B Smit Bzn t M V d Adefir MJ C V IJzeren C Ia 1 Utó Zwervers Ie elftal Koppenol M Tcrlouw A V I Vcrkaik M v d Ad iV W nieyer Broere A 4e Wit ïe elftal G Westmaas i H Maat H Nobel Jac qZ t Gt Hoogerwaard C Verm l Zijden W de Vries J Z L Westen ii C Gouda Ie elftal A G rrit de Jong C J de Jong P cS U J Schollen H Spec h ff Stoppelenburg A Hommel t f vanger A J H Multem 2e elftal C B Signer o v j den B Hammer A Koster r i Reenen N Bloot C M de W Rijke C IJsselslijn A p 4 donst H J V d Bos Je elfUl B ten Brink J hiiizen T Noorlander A dp tt SWurman J Krcbaum J r 1 z A L Verkaaik P Honkoothlinage G Zuidam C 4e elftal W van Vuuren G n emmer M Binnendijk J 2 A C V d Bovcnkamp J c Lf J de Bruyn A Berendscn i t Hul W Revet h Korscl 5e elftal H J v d Zaan J Huyter S Broekhuizen p Bo A Zeltenreich M C Dauens r T Ruiter D Piket S van VcenA JCersbergen J Grootendorst Bergambacht Ie elftal C den HaiA van Wyngaarden P Stolker SGraafland Jac Ligthart H Deeleii Romeyn W Noorlander J de Vr J van Vliet B van Vliet Schoonhoven Ie elftal S Kok Patijn C Mesker A van Putten JBbuter J van Ipenburg A Stemiburg J Boer A v d Horst H Z Putten J Oskam 2e elftal L de Lange P v d Gmi H Bouter G Hoek M Berkouwer ff V Hoof H de Hoop J Looren dejiiM J de Jong A Oskam C Slekelenbu 3c elftól H Ben schop G v H Graaf H Bemermans J de Unie Jr A Woudenberg P de Jong C dejBesten W tHullenaar W KavflaarL Looren M t Hullenaar Moercapelle Ie elftal A Hertog ver vangen door T Ziiderhand 2e elftal Ant Boevee v rvangen door C V Helden Bodegraven Ie elftal B Vermeulen vervangen door W Both 2e elftal W Both vervangen door B Vermeulen Waddinxveen Ie eUial N Rupke W V d Starren A Tol G Bnnelaas f Broer E Vermey A Versluis Cz t V d Berg P Monster J v d Zijdenj B Dodewaard Unio Ie elftal C Staloord A Stol wijk A Bode J van Wiik A Vernitv W Duits M v d IJ el C Merks A Staloord P Snel G Vink Amm S V Ie elftal H Sluumiiii J W Ooms G V I Werken Adt Kony J R v d Vlies P Bakker A de Jong H Stigter G Siigter J dra Hoed K r v d Werken 2c elftal W Loo en do Jong M Dub beldam A v d Werken Sr P Ouwenee G Brand Gz G Brand Az W y d Dool W de Jong J Stnunnan A Zane n W Stjgter Overschotje Ie elftal G Spaarmm L Eikenboom C van Omen B Vutdorp A v d Starre W Bunnik H Hendnksman J de Vrie J v d Wolf R Hepririksman J Lafchor 2e elftal A v GnekeV A v Dijk T de Man F Eikenboom B SlappCTdel C Boere B Roderburg T ie Bruin W Hooftman W vSn Os J Eikenboom VEP Ie elftal J v Rooy n L JanSPI M Everwi n J Riinbcok 1 Siers W V Loon A Peerdoman W Riegai Gvd Vlirt A Vos J Markus 2e elftal W van Dam C Heicoop J Didden J Schalkwiik J Hedelkamp L de Hey N Peerdeman F He Hej J de Hey A Fevt W Stolwijk Ona Ie elftal B v d Flier jKeBbergen C Spruit C Breiikman w Ouweneel L Lakerveld R Eieshnk vel C de Jong Th van Willigpn Huisman J J v d Speld 2e elftal S Hofman St Wiltenbiir D Sterk J de Kogel M v d Spelt Soesfbergen H v d Broek L v MMren R v d Berg Diok de Jnng B Kogel 3e elftal G de Mik R Wiltenburg J V d Valk L Kerkhof H Bron L de Jong W v d Berg L Sterk G ïA Spelt D Prevos G Vreeswijk 4e elftal H Bouwer J v d BerfeJ Zoet B Ernst D van Leeuwen J Ardenne J Overeinder G Overein Th V d Kist M Schoondervt ocrd dVries 5e elftal N v d Heuvel A Mewveld A den Edel J Markus W Ou hootri J W Ouweneel J v Bhun j V Hoorn J van Dam W den HWiA At v d Berg j Onveranderd Esto NicuwerkO Moordrecht Haartrecht Namen het Besiuur G VANTTLBüRC secretariscoinl FËUILL TüN CNadnili nlMNtant Huwelijk met modern comfort Wel ja dat kan best En ik boef geen nieuwe jurk te hebben hoor Die zwarte kao nog best Nou merk ik pas dat het jebk edige ernst is met je goeie voornemens zegt frank Eln ik heb mQn lippenstift in denvuilnisbak gegooid vertelt Lies Dat is te veel op één dag zegt Frank Zeg loop nu niet te hard van stapel want dan hou je het nooit voL Voor jou kan ik alles volhouden legt Lies beslist Vénmdrgen nog iemand voor mügeweest van Dijk vraagt Frank aanden klerk ala hij des middags opkantoor komt t Is weer een latertje ewoideh met de rolzitting bü heeft weer geen tijd gehad om thuis te gaan koffiedrinken Jawel meneer De klerk bladertin de agenda Drie cliënten en eenprodeaan meneer Wanneer heb te ze terug besteld Geef eens hier die agenda Hier ziet u meneer De vingervan den ouden klerk wtjst Vanmiddag om half vier en hier morgen om tien ur en een om elf uur Morgenochtend hebt u toch niets anders welT Nee t is goed dank je wel van D k Frank de agenda voor zich lacht even Drie cliënten dat beteekent tegenwoordig drie vrouwen of dames al naar je t noemen wilt En niin tens drie keer een bateiyke opmerking van den baas o neen van confrère van Westhove Alsof hij het helpen kan Alsof het zün schuld is dat den laatsten tijd al die mallei vrouwen die van haar mannen af willen bü hem om hulp komen t Lijkt warempel wel of ze elkaar naar hem toesturen Specialiteit in echtscheidingen t begint er aardig op te Ujken In de advocatenkamer hebben ze er af en toe al zure grapjes over Nou ja jateusie de métier t betaalt immers goed Sn werk heb je er practisch niet mee Confrère van Westhove vindt het niet overeenkomstig de standing en de tradities van het kantoor best dan moet hU hem maar op een andere manier meer laten verdienen Hij kan toch zijn leven lang niet vroor dat hongerloontje blijven werken Een jonge kracht die zaken aanbrengt dat is toch de bedoeling geweest En dat h riiu juist echtscheidingen zun ja hjphee t het ook niet voor het zeggen Hu had ook liever een sttik of wat stevige civiele of handelsquacsties waar je wat aan te kluiven en uit te zoeken hebt en welke je de voldoening van een eerlijke overwinning kunnen geven Ofschoon amusant is het dikwyls wel et er zit toch wel een echt menschelijke kant aan de meeste echtscheidingsgevallen Juist als aan strafzaken ook al beneden de waardigheid van confrère van Westhove Maar Idie kan kieskeurig zijn geld en geen vrouw En bii hem is t precies omgekeerd Maar als een half uur later de zooveelste gepermanente mevrpuw met de geplukte wenkbrauwen en het kanten zakdoekje voor de bijgewerkte oogen tegenover hem zit en het stereotype verhaal over elkaar niet begrijpen enzoovoort begmt af te draaien wordt ÏVank inwendig toch kriebelig t Is toch eigenlijk geen mannenwerk En al die confidenties die étalage van intimiteiten het maakt hem altijd onbehaaglijk En t heeft er soms warempel den sch n van alsof ze t daarop aanleggen En dit is nog het ergste niet Zoo op je kantoor tusschen je vier muren kun je je nog wel een houding geven Maar daarna als ze met htm request naar den president in raadkamer moeten en hü moet zë dan opwachten en vóór en na de comparitie opkikkeren en moed inspreken want dat hoort er nota bene by daar wordt hU voor betaald Is meneer Robberts nog in conferentie hoort Frank de stem vanmr van Vesthove op de gang Nee ik ben klaar Frank doet zijn deur open Mr van Westhove komt biqnen i even onmerkbaar snuivend Damesbezoek gehad Eert cliënte ja zegt Frank kortaf Hebt u de rol al doorgekre gen In die eene zaak van u Hendriks contra van Dam hebben weacht dagen peremptoir Heb ik gezien Ik zal de conclusie deze week nog klaar maken Maar nu iets anders Volgende week hebben we dat pleidooi inzake Zeepfabrieken contra Muller Het was immers afgesproken dat jij daarin zoudt gaan pleiten zegt mr van Westhove weifelend Ja hoezoo Vertrouvrt u t mesoms liever niet toe vraagt Frankdirect geprikkeld Daar is geen sprake vMi Jeweet heel goed dat ik jouw inlichtin octrooiquaesties altijd gewaardeerd heb Alleen nu je belangstelling den laatsten tijd zoo n totaalandere richting uitgaat Hm meneer van Westhove va tFrank uit wat wilt u nu eigenlekvan me U denkt toch hopelijk niet dat ik voor mijn genoegen in die onverkwikkelijke scheidingshistories zitte wroeten De menschen komen tochuit zichzeü bij me Moet ik ze danwegsturen Mijn omstandigheden zijner nog al naar dat ik pretentieus kan zijn Hoor eens if rank zegi mr van Westhove kalm ik verwyt je nie in dezen Daar heb ik overigens M recht ni t toe Zoolang je je l ou aan je verplichtingen als fatsoenliik advocaat en als onze medewerker en geen onbehoorlijke of dubieuze laW aanneemt hebben wij biets te zegg Maar ik vind het jammer van jongen Van je capaciteiten lO ja überhaupt Enfin sans rancune hè NatuurUjk zegt Frank conclusie bepaaM op Maart zegt de president van Doomenburgsche rechtbank De t ste rechtei naast hem mompelt i svoor zich heen Verzoek veertien dagen men de president Geen bezwaar o neer de president klinkt het t stemmig van de advocatenbaokeo Veertien dagen Geen Iwzwaar EU Maart Veertien dagen Geen bezwaar EB Maart Het eentonige vraag cn antviKX refrein van de rolzitting