Goudsche Courant, dinsdag 30 september 1941

r DINSDAG 30 SEPTEMBER 1941 JLten van een metaalwaren Sr het hebben da y n 4 95K Copyriahl N V RotUrdamsch NleuwibUd U4I ukStV p tl £ 8 B Srool £ ie Key op j J Bni Hoon van IJ S d te elen C Vreugt Kok H Tuten ï I Sterren H va Graat iwer W Jont lenburj nge Jr C den pvelaar tog ver Ben door IVermeu pen door lupke W Tfass P C T Ziiden A StolVermey ferks A tuurman Adr kker A r J den M Dub OuweHl W V nan A paarman B VeM inik H d Wolf V Di k I Slappen T dp Os J L IinJ Sirrs Rifc n Ikns 1 Hen f lip delkTmp de Hcy J Keranan W i Bieslieu gen M atenburg Spelt J V Maang B de pltenburg Bron L k G vd Berg J en I J geremder roer 1 A I A Meer Bhiiii J den Edel kwerkerk tuur if ompl el de s jud lets Lichting meubel I S en inetaalw reiiW fabriek ff creisne zyn ter vuie ge ytffwelèin ran vergunning tot rl Jïw van een meubelfabnek fïSSn daarm van 9 eleclio Ü fl een gezamenlijk yer 24 4 PK vbor het dni l5 Snge n ehtnes in het per S S 98 100 TSuwen om vergunnmg tot L den der kunstaardewerkfa f ft een moffelu en in het Sren met een gezamenlijk ÏÏffl van 6 4 PK voor het drij Jr niB € machines in h SS gaardstraat 99 101 i a 13 Oc Vergunst om vergunnmg tot rfen5e machines in het er SLjgaardstraat 99101 i Sag 13 October des voorOf ruSr bestaat op het Raad ueenheid om bezwaren tegen Sjjgde vergiMining in te GEEN SPREEKUBE thouder van financiën en iiJf wnken 1 verhinderd as spreekuur te houder gefonden voorwerpen wt bureau van politie Markt JJ U volgende voorwepnen welrXafgeloopcn week als gevonden uigegoven op alle werkdagen luur des voormiddags tot 8 uur ÏMWdfiaE te bevragen 25 ceintuurs enke e boterbonr mrijs van Nederlanderschan tn Nieuwenhuisen bankbiljet zeem L ffl bruine heerenhandschoen rjod damesl1ii isch en grijbbru n Zitiiotii blïuw kmderhoj 1 DüTtcroonnjie s met inhoud ïl porttfeuiUe inhoudende sU m Sri Ml pis ie na e van P Po nlkrans m brum dopje blauw d We rood kettmkjt met verm udai slotje diverse broches zilveriW armbnndje diverse sleutels Bildoeken stuurtasch bruine schoolteehmet inhoud en naam H Teekens tatobnl diveriie eiken planken en Wen parapluie pak kaarsen speldje hmdwerkschairtje Burgerlijke Stand Geboren SSept André Theo zn van H A i IfcUiert en A Th van Putten Nw inm 159a 16 Sept Hendnk Dirk 7n van H bmmeraat fm A J de Wilde IJs togeUlraat 12 Le lert zn van L naden Heuvel en S P de Mooi C teWr 3 B Sept Cathanna Helena dr van L H erlhuij7en en J Boegheim Da Coitakada 49 Maartje Teuntje dr i n A C Vermeulen en J Puijk Gcu I n traat 24 21 Sept Johannes Oerdinus zn van P H Neef en T van Leeuwen Gr van Bloiiütraat 51 Pptronella J icoba Christina dr van H A van der Meer 81 JH SmiK Turf 60 Overleden nSept Cornells Willem Frederik Bodnsn 77 j PLAATSELIJK NIEUW Alphen a d Rijn MACHINISTEN EXAMEN tt t Gravenhage is geslaagd voor machinisten examen diploma B kjlfcelte de heer K v d Knijff Boakoop COÖP VHtEENIGlNG Dl BOSKOOPSCHE VEILING 8Stpt Roztnperbos Ellen Poulaen t Rosa Mundi 54 8 et Mevr f Stnalen v Es 28 et Bnarclif 70 Hadley 0 90 1 20 Inquar Olsson H t Paul Grampel O 60 IJIO r rtliarozen 57 88 et Gloria H et August Noach 34 et Homium 25 et Sweet Heart 1 30 Pwhtold 50 70 et Duisburg 37 et ï Rokers O 64 100 Orange Wmti 070 102 Better Times 42 J5 Elae Poulsen 46 74 et JuweelSI 1 Florex 52 70 et J Wly 5080 et Rosalandia 70 15 Vierlanden 0 80 100 Queen a l 140 Wendland 43 80 et ï fjoe Rozen 15 24 et Buiten en p r bos Clematis Mevr le jj g 180 Klem Prins Hendrik tt Idem Durandi 10 20 et LPHUS Chrysanten groot Uoemlg 0 80 130 idem trot 20 et Pbjrsalis Francetti l 27ct vERBOOGDic ixEqraicrrErrs TARIEVEN Met uigang van begin October zullen de electriciteitstaneven worden verhoogd en wei als volgt lichttarief van 21 op 22 et per Kwh huishoudtarief van 10 op lOK et per Kwh wmkeltarief van 5 op 5 i et per Kwh Voorts zulltn de tarieven voor de industrieverbnukei eveneens met i cent per Kwh worden verhoogd Moordrecht LOOP DER BEVOLKING Ingekomen Antonius M WiUers van Voorhout Jacques Oosterwaal van Dordrecht Johannes G de Jong van Gouda Johanna J de Jong van Gouda Hendrika G Ae Jong van Gouda Vertrokken Cornelia van Neek naar Gouda Hendnka Brecuwer naar Rotterdam Boudewijn P van Jeveren naar Gouda lefje Vermeer naar Gouda Gomelia C van Jeveren naar Gouda Centina C van Jeveren naar Gouda BILJARTWEDSTRUD MOORDRECHT CAFELLE De biljartvereeniging Moordrecht speelt een wedstnjd tegen Capelle De uitslag der eerste partyen luidt F van Looye 50 A Multum 73 53 66 verlies 10 H de Bruyn 48 A Bloo 65 88 1 verhes 64 A de Boer 25 C Trouwborst 42 2ft 41 verlies 2 H Bovenkerk 65 J van Jeveren 93 49 88 winst 11 N MuUenaar 50 B v d Kaa 66 68 97 wmst 13 Moordrecht staat dus na de ereste vyj partyen 62 caramboles achter Ouderkerk a d IJseel VERHOOGING IJSELDIJK DEZE WEEK De werkzaamheden aan de verhoogmg van den rivierdijk in de buurtschap De Nesse alhier zullen deze week gereed komen MOND EN KLAUWZEER Het mond en klauwzeer onder het vee breidt zich m deze gemeente lang ameihand uit Gelukkig zijn de gevallen niet van zeer ernstigen aard en heerscht de ziekte meest onder het jonge vée DAMCLUB L UTO De damvereeniging LUTO speel de de derde ronde van den onderlingen wedstrijd met den volgenden uitslag G Melgers A v Duin 0 2 I C de Rek M Baan 2 0 A Dekker J D van Leeuwen afgebroken C Vuijk H Groen idem NN J Twigt 0 2 S Neef B Bos 1 1 GEVONDE J VOORVVFRPEN Gevonden rij weep inl bi Th de Jonge Kromme foto ml koster Ned Herv Kerk cito film 8 opnamen jnl G de Jong A 176 LOOP DER BEVOLfelNG Vertrokken Van Kerkweg 65 naar Gorinchem Christiaan Rook Van A151 naar Nieuw erkerk a d IJsel Wed A Huisman Loe e van aan boord naar Sneek Cornelia en Jacoba Pols van B 136 naar Waddinxvetn J van Eijk en kinderen BURGERLIJKE STAND Geboren Jan zn van P Docters van Leeuwen en W Terlouw Barend zn van P Noorlander en L Mounk Ondertrouwd Frians Gerard Gou driaan 27 jr en Willy van CappcUen 23 jaar Oudewater HAAGSCH GERECHTSHOF Ontvreead motorrijwiel gekocht Het was een onvoorzichtige koop die M R uit Oudewater had gedaan Het was vlak n de caputilatie dat een militair hem een motorrywiel te koop aanbood Dat had R inderdaad gekocht doch daarmee maakte hy zich schuldig aan een strafbaar feit want het voertuig bleek gestolen te zyn De politierechter te Rotterdam had R veroordeeld tot drie weken gevangenisstraf wegens het koopen van een door misdryf verkregen voorwerp Verdachte kwam van dat vonnis in hooger beroep by het Hof In Den Haag waar hy betoogde geheel ter goeder trouw te zyn geweest De motor was n 1 defect en gevraagd werd die te repareeren Toen dit nogal van beteekenis bleek te zyn bleek de eigenaar bereid tot verkoopen én daarna kocht R het voertuig Hierby had hy verzuimd voldoende te mformeeren naar den verkooper Als getuige werd gehoord iemand uit Hel mond 0e als miUtair hij it Gfebbeberg had gevochten Deze man had het voertuig dat gevorderd was in zyn bezit en toen de miUtairen moesten terugtrekken bleek naby Amerongen het voertuig defect te zyn Daarom had hu het neergezei blj een kalkoven De proc generaal raeende dat K in elk geval voorzichtiger had moeten zyn en moeten mformeeren naar de her komst van den motor De opgelegde gevangenisstraf vond hy echter wel wat te zwaar gezien de omstandigheid ook dat het feit reeds zoo lang is geleden Spr vorderde daarom nu een Mldboete van ƒ 20 subs 10 dagen W htenis De verdediger mr Van Vessum wees erop dat vlak na den oorlog er wel meer verwarnng heeft bestaan ter wyl het vaak ook bezwaarlyk s by aankoopen iemand naar diens naam te vragen PI verzocht dan ook vryspraak subs clementie Arsest over 14 dagen NIEUWE STRAATNAMEN Utrecbiscbe Goudsche straatweg en straatweg Werd voorheen de weg naar Gouda van Oudewater af Roozendaal genoemd nu heeft deze weg den naam gekregen van Goudsche Straptwge De weg van Oudewater in de richting Utrecht voorheen Provinciale weg ge naamd heet nu Utrechtsche Straatweg Naamborden zyn reeds aangebracht AARDAPPELEN ONTVREEMÖ Elen ingezetene had een flinke hoe veelheid aardappelen ruim 100 k g welke hij voor eigen gebruik geteeld en gerooid had s avonds m een goed afgesloten schuur in de nabijheid van zijn bouwland geborgen om de aardappelen den volgenden dag naar zijn woning te vervoeren Toen hij zich s morgens naar de schuur begaf kwam hy tot de ontdekking dat alle aard appelen verdwenen waien MELKPRUS VERHOOGD De prys der melk is alhier met t wee cent per liter verhoogd en gebracht op zeventien cent per liter DE DISTRIBUTIE VAN SCHOENEN Beantwoording van vragen en opmerkingen GEEN WILLEKEUR Het ANP schryft Vele zijn de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen in verband met de distributie van schoenen Sommige hebben de klacht dat zy op hun schriftelijk verzoek voor een choenenbon geen antwoord ontvangen en maken naar aanleiding daarvan de gevolgtrekking dat de distributie van schoenen wille keurig geschiedt Niets is minder waar dan dat Dat sommigen geen antw oord ontvangen op hun schriftelyk ingediend ver oek bliikt steeds tot oorzaak te he ben dat de aanvragers zich niet houden aaft het gegeven voorschrift voor het aanvragen van een schoenenbon Zij moeten hun aanvragen uitsluitend indienen voor den tienden van elke maand bii den plaatselijken faistributiedienst van de gemeente Het begrip dringend noodig is uiteraard een betrckkelyk begrip Men dient echter te begrypen dat de schoenenprductie a anmerkeliik minder IS dan in normate tyden Vergrooten van de tegenwoordige productie n onmogelyk m verband met onze lederpositie Ons land dat een goed geoutilleerde schoenenindustrie bezit placht voor den oorlog groote hoeveelheden exotisch leder in te voeren De import van leder staat zoöals ieder weet stil zoodat de fabri VOORWIEL VERDWENEN Van een inwoonster is van een ry wiel dat zy geplaatst had in de schuur van een rywielhersteller een vooiv wiel ontvreemd Klaarblykeiyk is het om de band te doen geweest GEREF KNAPENVEREENIGING Het bestuur der Geref Knapenvereeniging is als volgt samengeeteld A Eykelestam secretins A van Maaren bibliothecar is B van der Breggen penrangroeester en G Brunt algfadjunct i Schoonhoven DOCTORAAL EXAMEN GENEESKUNDF De heer G Bron alhitr slaagde aan de Ryksuniversiteit te Utrecht voor het doctoraal examen geneeskunde GEVONDEN VOORWERPEN Omtrent onderstaande gevonden voorwerpen zyn inlichtingen te verkrygen aan het Bureau van Politie Sleutel zilverbon zakje met bouillonblokjes dameshandschoen kinderjasje vliegenklapper bruine portemonnaie bos sleutels halskettinkje GEEN CENTRALE KEUKFN Naar wy vernemen zal het plan om in den komenden winter in Schoonhoven een centrale keuken m te richten geen doorgang vinden Zooals men weet heeft het Gereformeerde Weeshuis daarvoor een bedrag beschikbaar gesteld De commissie die de plannen moest uitwerken heeft echter geen goedkeuring kunnen knigen Het bedrag van het Geref Weeshuis zal nu gebruikt worden om de menst behoeftige gezinnen m den komenden winter van kleedmg schoeisel brandstoffen e d te voorzien 25 JARIG JUBILEUM Heden herdenkt de heer A Korevaar den dag wnrop hy voor 25 jaar in dienst trad by den heer A Zyderlaan bakker alhier oduc kirten voor de productie van schoenen uitsluiten ziin aangewezen op leder van inlandsche runderen dat kwalitatief ver achterstaat by het geïmporteerde product Tengevolge van de inkrimping van den veestipel is ook de hoeveelheid beschikbaar mlandsch ledtr kleiner Deze oorzaken hebben de overheid genoopt maat regelen te nemen welke met een distributie zooals die t a v brood vleesch e d plaats vindt mets gemeen hebben doch feitehjk neefkomen op het beschikbaar stellen van de voorradige en de nog te produceeren schot nen uitsluitend voor hen die deze het meest noodig hebben De gemeenten ontvangen elke maand naar verhouding van het aan tal inwoners en zeker aantal schoenenbonncn waar aanleiding van de schriftelijk ingediende verzoeken ontvangen de aanvragers oen fonmi ier Voorzoover door plaatselijke d stributiedicnston de afvviikcnde regeling IS getrpff n dat de formulieren in schoenenwinkels ziin te verkriigen behoeft vanzelfsprekend geen ver zotkï hrift te worden ingediend De formulieren dienen nadat ziJ naar waarheid ziin ingevuld te worden in gezonden by den plaatseliiken distri butiedienst die dan twintig dagen van de maand beschikbaar heeft om aan de hand van de nauwkeurig gegeven instructies en reken ng hou dende me het bfJch kbaar geste d aantal schoen rbonnen te beoordeelen aan welke verzoeken wel en aan wel ke niet kan worden tegemoet ge komen Volgens de instructies komen het e rst voor bonnen m aanmerking degenen die op voorschrift van hun arts orthopaedisch schoeisel noodig hebben Aangezien dit percentage zeer klem is legt genoemde categorie vrywel geen gewicht in de schaal Na deze kleine groep kometi in aan merkmg degenen die werkschoenen noodig hebben daarna kinderen tot jaar vervolgens degenen die kunnen aantooncn geen bruikbaar paarschoenen meer te hebben of slechtseén paar dat noodzakelyk gerepareerd moet worden en terelotte deoverige aanvragers Van deze laatstenvall endegenen af aan wie volgensaanteekening op de stamkaart reedseen schoenenbon werd verstrektleöer zal de billykheid van volgorde by eenig nadenken inzien Dat eenwerkman of een schoolgaand kmdmeer recht op een paar schoenen kando engelden dan iemand die hoofdzakelyk werkzaamhedpn binnenshuisverricht is vanzelfsprekend Dat erechter zoodoende voor de laatstecattcgone niet altijd schoenenbonn eibeschikbaar kunnen wonjen gesteld wel minder aangenaam doch by de huidige noodzakelijk beperkingten slotte billyk Verstopt RADIONIEUWS WocDtdag 1 October HILVERSI MI 4IS 5 M 45 Gramofoonmuz 5 Ochtend gymnastiek IM GifliiiLfoonjiiuz 7 4 $ Ochteiu3 ymt ii ltck 8M BNO NieuwsbericMen 8 15 Gewijde muziek gi pi 8 40 Giamefoonnuiziek 915 Voor de huibviüuw 9 25 Gramofoonmuxiak 1100 Voor de kieuleis 1120 Sylvebtre Trio 12 00 Gramoloonmuziek 12 25 Voor den boer 12 40 Almanak 12 45 BNO Nieims en economische berichten 100 Pianovoordracht 130 Gramofoonniuziek 2 15 De Me odibten n soU t 3 00 Voor de vrDU A 3 30 Zang met pisnobflgcleidlnj en gramofoonmuziek 4 00 Bijbellezing Vocrbeieid door de Chr RadioStichting 4J0 Voor de tejgd S 00 Grafhofoonmuzlek 9 1ft BNO Nieuwi econoiruche en beursbenchten 5 30 Voor d je ijïd 545 Vlooi en piano 8 15 Causerie Vo k Rt ondheid 6 30 Klaas an Becck en rijn orkc l 7 00 Actueel halfuurtje 7 30 Volkszangkoormet pianobegeleiding 8 00 Het kwart pr anden arbeid 815 Cabaretprogramma 9 15 Ensemb e BantH Balogti Ï45 Gramofoonnniiïriek 10 00 BNO Nleuwhb lcMeu 10 15 11 00 Giamofoo inuziek HILVERSUM II 3015 M 6 4S eo Zi Hilversum 1 8 00 BNO Nteuwsbenchlpn 8 15 Gramofoonmuziek 10 00 Mergtnwijding 10 15 Gramofoonmuziek 10 40 Vpordracht 11 00 Zang met pianobegeleidmg en gramofoonmuziek 1130 Gramofoonmuz 12 00 De Romancers 12 45 BNO Nieuws en economische berichten 100 Omioepoikest en soliste lïO Giamofoonmuziek A Oniiotporkest 2 15 Vooidracht 230 Giamofoonmuz 4 00 Cello en piano 4 40 Gramofoonmuziek 9N Voor de jeugd 5n BNO Nieuws economisclie n beursbeichten 5 30 Zang en piano 6 00 Wijdingswoord 6 15 Gramofoonmuziek 6 20 Amusementsorkest en so 1st 7 00 Actueel hafuurtje 7 30 Krontjongotkejit Indische club te Amsterdam gi pU In en om de N S B Voorbereid door de NSB 8 00 Gromnger Orkestvei eeniging en solist 8 45 i au5€ne Geneeskundige praktijktn Invroeger eeuwen m Nederland 00 Groninger Orkestverecniging 9 45 Gramofoonmu 10 00 BNO Nieuwsberichten 15 10 20 Avond wijding EFFECniliEOIIS IMSIHMM U K 97H 97 Noteeringen van 29 Sept PrsT m Oem iMUaien V It Vdam 1938 SVi H Dito la 1837 ai KH s Gravenhage I 1037 3i Rotterdam 1 en 1937 Sl i WJi B T Onr £ 1937 M AuivulUngen HypoUiealibanJien rr Gron Hyp Ban PU 4 lOOl N Hyp b Vcend lerle K I3i i 9911 Inans andcnummsuL Bergh t en Jura f ▼ d Obl 31 1 Md inzeep MI Obt i i AANfiBBLEN Bank ea CredletnitelUiifaL 129H 1 74 lï7n i4m SIS 162H VdariiBank lanU 139X1 Ine Babk dito l H Nederl Bank A 1 B N H MU UO in Rott Bank Ver und 1 J fwentsche B AA 1 Indnitr ondememlnien iia Alg Norit few A Heemai aand K N Huogov aand Kon N Zout IA t ev Br en U C 100 c pr N G en S r 47 tat J6 Ned Kabetabr dito 41 Rott D Mtl C T A S63r 33e Stork aand 27 rwljnstra Ptef A H7l4 7er BI fb aand il Ver W V Gelder Werkspoor A aand 123 333 WUton r gew A m 326 llandelfvereenlglngen Bom S H M A 211 21J I Cr en H V R A 258 im Mynboawondeniemlagen BU Md le nib A 680 Scheepvaaninaatsctaappyen NIev Goudr A 316 319 MU Oottzee A 173 173 DWerien BUenkort A 187 183M Spoor n TraiBwetni Dell Spoor A I1J 119 ProlongaUe 2H 2H ACTIEVE FONDSEN Staatsleeningen Nederland Indië 40 le 1000 t lOIjt o a 40 2e I 1000 JOO lOlM 40 bH 1941 t ia 100 M IOIA 103S ƒ 1000 3 3l MH Mll M a4lt IndustrIeJiii Alg Kunstztlde Unie 141 ir I8t1 4t Calvé Olief C few UUM 117 117 mM Fokker 3S3 231 4 Lever Broa en Onle lra 4 l Idl IMX Ned rord Aut U H 4I PhiUpaG B A 383 381 364 J73 Olto Prei w A 17 llt 1C9M DiTcriea 3oet Borneo M A 22 211 r u Oadenumlagea Oord Petr Ind Mtt G Aand 383M 3 3 iCon Petr Mt Idem 3M 30 W SlUM Km ackeepTaartnuuUcluppUcii Jolt Am LtlnAand 147l4 14 146H I49 Tava Cblna Japan LUn Wem 17 I74 ITS ISO led Scbeepv Un ld 2U 3IM 3U9w ai6 amkcrenderaeiatnnaBandeliv Amit A 4S4 476 47S 48 Ned Ind S Un ld nsVer Vorat CM 4 260 900 A 137H 134H laO lMK lakakaoademMBlBgaB OeII Batav M4 A i i M 3 7 373 ï Ten r 3U3H W 30 M Jenembali Hl Idem 2M 266 266 310 RnkkeronderaeBUBtcB Amsterdam R Cu Aand KB Kt H8 tl Oell Bat R Mtl 14 2M 3H 3 3 3M BEUltSOVERZICHT De eHectcnbeur had vaodaa bH den aanr vang een weifelend voorkomen De koersen waren over het algeMeen niet veel veranderd vergeleken met de slotkoeraen van Za terdag maar daarna kon een kleine verswakkln worden wnargenomen In Industxlcelen was wat de kopstukken vaii de markt betreft aanhoudend behoorlQke affaire waar te nemen Daarby werd allerwege een naar boven gerichte lUn Kevolgd Unlleven stegen van 160 tot ca IH Oc PhlIlpsaandeelen van 264 tot 370 Calvi DeUt van 1171 1 tot 1201 4 Van Berkels bereikten een prijs van 103V2 Akus beweiden zich In hoofdzaak rondom 140 De minder gangbare soorten hadden een stil verloop en gedroe gen zich op onregelmatige wyse Voor Scheepvaartpapieren bestond vrtj goede be langstelling Scheepvaart Unlet bewogen zich daarbij voornamelijk tusschen aOO g en 213 Japanlljnen waren iels hooger Oude booten konden dch onder beurstijd verbeteren 1901 4 tot 202 Vaarten waren zoo goed als onveranderd De handel tn Indische cultuurfondsen waa van ruatlacn aard Amatcrdam Rubber werden afgedaan tegen prtjien loopend van 300 tot 311 Pe minder couranU soorten waren weinig veranderd maar goed prijahou md Op da beleMlaasmarkt srann da Naderlandsche ataaupaplaran goad prUahoudaod Oameenteltika an provinciale oblIgatlEn alaitfada pandbrtvffvn waren atll maar prljahoudend van de Duitache fondsen waren da obltgautln waarin handel wordt gedreven weinig veranderd Da aandeelen achter waren lata lular 487e STAATSLOTERIJ VMFDX U AS8I ZESOa UJIT TrakUiig van 30 September l M No lias 4S40 11099 U414 15877 ƒ M Na 2743 3080 17919 31479 ƒ SM No 8170 21SZ1 ƒ in No 1062 1341 14 3 3226 3861 991S 19203 16956 20129 21192 21680 PRUZEN VAN fW 10566 13340 16299 191C6 10901 13346 18316 19198 10648 1360J 10360 19209 10753 1J71U 16443 19421 10847 13736 1 6493 16501 19603 10899 13874 19693 10970 14223 10604 19683 10993 14290 16688 19707 11029 14334 16751 19737 11038 14440 16772 19767 11234 14988 16783 19709 11237 14626 16800 19899 11239 14652 16813 20069 11331 14772 16802 20248 lli48 14791 1 082 20J09 II461 1482 17131 20348 11481 14996 17149 20417 11483 19191 17220 20447 11515 15247 17112 2SK 3 11592 15287 17517 20 67 11651 15348 17531 20634 11663 15366 17553 3099S 11839 15409 17565 20680 12102 19438 17652 20751 12106 19441 17699 20789 12206 15449 17723 20834 12334 15498 17873 20891 12475 16532 17914 21081 12507 1553 181197 2119S 12567 15724 18 o 21289 12664 15748 iirisa 213TO 12753 15848 18 21480 12822 16027 18 n 21491 12852 16076 184ll3 21513 12869 18152 ISIJS 31579 12930 16156 18591 21619 12939 16165 18887 21768 13005 16190 18947 18984 2179U 13030 16229 21952 13158 1 n p 16216 55 19067 21971 jolU 12 87 16209 19083 9969 12802 18273 19250 9981 12805 10285 19260 0982 12844 16286 19288 10016 12848 16347 19295 10053 12873 16400 19345 10087 2950 16424 19300 10212 12958 16438 19180 10233 13024 16441 19199 10237 11037 16402 194 J9 10293 13091 10405 19441 10289 13114 16476 19443 10300 13148 16484 19446 10388 13175 16538 19489 104 IJ U187 10539 1992S 10451 13193 16548 19328 10471 1 271 10561 19552 10474 13270 1O570 19606 10477 1MI9 10608 19028 10491 11367 10613 19810 10493 U480 160 7 19812 10568 13505 16641 19817 10580 13571 16647 19831 10716 13979 16652 19880 10845 1 591 10604 19683 10853 13637 10743 19952 10856 13664 10835 19964 10891 16925 19978 10977 10086 20017 HOOI 1 779 17020 20023 1022 11818 17023 20048 1028 13918 17066 201 64 1012 1 936 17096 20070 U060 13940 rin 201178 11062 14013 17171 20130 11084 14037 17195 20131 11130 14066 17207 20190 11175 14141 17271 20194 11184 14145 17 1 20196 11191 14232 17 30 20231 11210 1421 5 1 20253 11216 14298 n4 0 20273 11230 14327 17495 20293 11319 14153 175 11 20298 11 28 14519 1 54 20 01 11375 14580 170tl 2038S 11435 141 02 17054 20 67 11484 141 04 mui 20198 11511 141 56 17 ui 20430 115 6 14684 17818 20538 11570 14825 17821 200S4 1157Ö 14873 17808 20698 11590 14877 170411 20730 111 07 14889 1796J 20788 11644 14899 17969 208 11645 1490 17976 20826 11682 14913 17978 20828 11749 14916 18007 211857 11755 14918 18041 20661 11761 14940 18057 20873 11797 14944 1806J 20913 11820 1495J 18146 20938 11860 14905 18170 21033 11928 15000 18267 21034 11998 15028 18283 21101 11947 15049 18100 21117 12040 15135 18341 21203 12042 15171 18460 21231 12049 15208 18461 21228 12053 15239 18480 21227 12067 15245 18515 21238 12089 16264 18556 21271 12158 15281 18560 21134 12214 12233 15339 18575 21349 15558 18578 21356 12257 15966 18603 21431 12280 15608 18739 214C 12293 15627 18773 21930 12390 15663 18824 21543 12391 15735 18832 21547 12393 15848 18880 21594 12472 15880 18888 21981 12547 19902 1880J 21807 12569 19991 18977 21601 12582 15989 18981 2ie8 12673 16005 19023 21737 12714 16033 19029 21748 12731 16081 190 19 21749 12745 16100 19089 21814 12778 16108 19076 21838 12782 16184 19079 21029 12785 16200 19080 21909 IMst aUiod 16481 m a 15224 vervallen 1026 4042 7494 1041 4124 7547 1077 4170 79M 1260 4296 7639 1293 4548 7697 350 4701 79 2 411 4730 8035 44 478S 8099 1868 4902 8074 1670 4914 8222 1678 4954 8211 1767 6241 8S44 1C39 5262 8S80 1922 5296 8812 2071 5303 8838 2 02 5429 8843 2237 5443 8871 2413 5560 8 4S 2441 5766 9023 2475 5878 9060 252J 5906 9087 2620 5951 9111 26S1 5968 9152 2665 6069 919S 3019 6086 9228 3214 6155 9251 3310 6176 9841 3335 8318 9504 3136 6361 9513 3352 8445 9625 3388 6476 9597 3395 6548 9762 3413 6554 9780 i n 6569 9784 3625 6739 9877 1074 6921 9887 3763 6944 9971 J780 7142 9976 80 7J07 10025 1914 7377 10154 3961 7469 1011 1030 4077 7107 1040 4139 7121 4147 7126 4169 7171 1147 4177 7174 1194 4274 717812 6 4318 72011226 4325 7204 123 J 43J7 7213 1249 4399 7222 1251 4416 7248 U58 4460 7249 1277 4499 7297 1311 4511 7308 U28 4589 7372 U73 46J8 7395 4b iJ 4 7 4fet S 7441 4769 7508 1404 4798 7509 1496 4815 7542 1498 4832 755J 1537 483 J 7562 f 39 48J4 76UU 1545 4894 71 74 l 85 4 J2 7 27 1679 4996 7789 172h 5049 7811 1727 60 5 7840 1739 5082 78b j 5107 7902 5119 7910 1769 5138 7912 18U 2S0 7980 1840 5253 8090 1878 5314 8106 1905 5354 82J6 1911 5422 8242 1961 5454 8280 1969 0514 8283 2019 56 2 83172023 5540 8J8a 2041 5M4 84092070 5j79 84272198 5605 8524 2279 56 H 8o45 2113 5b4 8 22 2142 56 8 86852402 5 83 8 95 24 Jl 51 9 8 41 2485 5755 88162514 5767 8822 25 1 5852 8851 2545 5125 8907 2590 5980 89362755 S982 8970 2757 5998 9004 7ti8 60 90182772 0027 90582790 60J9 9090 2797 6067 91192840 6109 9120 2854 6114 9139 2877 6177 91722916 6258 260 2957 6260 92903034 6266 93093036 6278 94033119 6339 9405 3151 6383 9421 3159 6490 9450 1161 6507 9477 3263 6533 9498 J299 6568 9522 3324 6598 9537 3428 6610 9550 3466 6694 9566 3512 6704 9574 3551 6723 96011557 67t l 9629 3 569 6767 9661 1581 6777 968 3670 6791 97193673 6826 97363716 6840 97953745 6919 97963775 7054 9801 3864 7055 98313926 7056 9833 3931 7058 98633937 7072 98961946 7101 9944 3983 Tn de vori e 1 482 15213 en lo deze klasn zltn nog Ingablcvan 1 prl a van 100 000 1 van 90 000 1 van 25 000 1 van 18 000 1 van 10000 1 van SOOO 1 prijien van 1500 38 van f 1000 beneven n pramte van 30 000 m en van 3000 marktbericht KAASklABKT BODIOmAVCN 30 Sept Aanvoer 87 partOea kaaa 8 18 stuks na kg la soort 00 81 90 le aoort 60 0 V I00 Handel flauw VCEMAMfT KOTTIKSAM Heden wcrtten ter veemarkt aangevoant 2M7 dieren waaronder 78 paarden 41 vet lens schapen 126 runderen IM niichtera kalveren 963 graska veren en IC bokken Prijzen per stuk melkkoeien e4S 4 0 JWJ kalfkoelcn 650 500 3ft9 varekoelen 4 jH Vi vaarzen 3901 110 310 pinken aOft OM laS giaiJtalvercn 210 MO 88 De aanvoer van e aakalvaren waa laia kleiner met radalUkan hamM en l t stijver In prtjs De aanvoer van melk en kallkoalan wat kortar oiat aCuggen handel an hnogar pr4aan Varekaaian lamalljken unvoar kabnan bandal an lata hooger In prij Vaaraan an pinken met maugan aanvaar stlUan IMIMI en Iets alt v ra preien