Goudsche Courant, dinsdag 30 september 1941

DINSDAG 30 SEP TEMBEu OFFICIEELE PUBUCATS VAN DEN GEMACHTIGDE VOOR DE PRI JZQi Advertentiën INTR KKIN 0 COtJPDRES VAN IM RANTSOENEN BOTER ® t l t J J D PWtemcnt van Landbouw en Vlsscherlimaakt het volgende bekend Met ingang van 30 September 1841 zullen de distributiediensten tot nader order geen ooupures van 1060 rantsoenen boter meer uitreiken Er zullen derhalve geen coupures van 1000 rantsoenen boter meer In omloop zü welke een vervaldatum hebben gelegen na 30 October 1941 De poiBiors worden er in verband hiermede nadrukkelijk op gewezen aat zy Dy het in ontvangst nemon van botcrcoupures van detaiUisten den üï 1 n Voort dienen z erop te letten dat ip de achterzijde der coupiires de naam en het codenummer van den detaillist voorkomt waarbij zlJ uitsluitend aan den detaillist wiens naam op de achterzijde suat vermeld mogen afleveren ► r l fr L i fÜKll voorachriften houden sleUen zU ach aan ernstige moellDkhedei bloot 2888 23 nltijd voorraad f 039 HOUTDRAAIER en halfwas HOUTDRAAIER QEVRAAGD voor Meubelindustrie Qoede valtlui boog loon P J BORN Soetendialscheweg 48 Rotterdam O 3194 6 Abonnementsprijs In Ooudaper kwartaal ƒ 2 36 per maand 0 78 pei week 18 ct i buiten Oouda M et tier week per post per k artaal f 3 31 Advertentietarief 1 0 rellls 1 10 elke regel meer ƒ 0 2t Ingezonden Mededeelingen 1 3 regelt 1 31 eUc regel meer 0 42 BU overeenkomst gereduceerde piïjzen Zaterdags kleine advertentiSo In da kmurtjearubriek 1 3 regel 0 28 elke regel meer 0 10 Maximum grootte 8 regels SiAdvertentiëns In ANDERE BLADEN worden zonder eenige prfltvertiooging door onze ADVERTENTIE AFOEELINO geplaatst BI opgaven voor meerdere bladen ii één tekst voldoende INZENDING verzocht AAN ONS BUREAU AAARKT 31 GOUDA Met ingang van morgen 1 Octol er zijn onze magazijnen vanaf 10 UUR v m geopttd jf N V MAGAZIJN DE BIJENKORF ROTTERDAM TREBDNa HAIORTON 4 Ca WETnCE nEMELEENING Itll S ILMSE 2k U ST TBCnnia van dinsdag 3é SEPTEMBEK 194I HOOGS PREMICN 1000 13659 1347S 1II840 19764 f 400 14386 144SS 17237 300 3886 10348 f 100 7476 7675 9024 10937 1603 19413 aut PREMIEN VAN 70 281 326 724 933 U04 1302 1426 1490 1614 1733 1786 1896 1818 1844 1860 1886 2033 3187 3386 2508 3606 3638 2639 2664 2706 2891 2839 2994 3031 3133 3806 3307 3461 3S01 3710 3872 4307 4433 4428 4466 4468 4676 4668 4785 4889 4899 5313 6322 6343 6664 6784 6897 5873 6277 6607 6679 6734 6784 6887 7238 7448 7562 7691 7714 7823 7832 7968 8010 8063 8096 aiOe 8279 8403 847 8494 8600 8964 9042 9294 9364 8576 9699 9601 9602 9697 9700 9843 9849 9875 9878 9924 9949 10024 10186 10337 10641 10636 10764 10849 10860 N41180 11348 11384 11444 11526 11620 12031 12145 12198 12212 13380 13419 13840 12862 12984 13006 13042 13188 13211 13288 U394 13599 13600 l3801 13890 13921 14051 14132 14220 14288 14389 14847 i4866 14980 16174 16179 16268 16297 163U3 16483 15680 15803 16003 16112 16183 16379 16472 1648 16788 18888 17098 17311 17487 17613 17713 18032 18037 18097 IBKO 1813 18231 18267 18808 18349 18436 18616 18568 18614 19046 10110 1S436 19933 19980 19990 30110 20121 20396 30686 20737 30863 30863 20029 30988 GEEN PBEMIfiN 41 136 180 183 194 310 313 368 377 386 44 436 670 641 073 90 707 793 850 1040 1W7 1136 1336 1368 1387 1326 1371 1464 1469 1474 1588 1671 1693 1779 1816 1835 1837 1846 1873 1981 1986 2081 2086 3124 216 3301 3307 2360 3353 2360 2307 3383 343 3436 2469 2604 2631 2603 3647 3663 aeee 2674 2676 3693 2694 3768 2783 2806 2813 2875 3818 3834 3034 3043 3003 3346 3268 3391 3298 3334 3S3S 3406 3411 3633 3664 3594 3716 3719 3746 3833 3M1 3843 8873 3993 3 98 4043 4073 4106 4136 4191 41 e 4377 4393 4408 4461 4483 4484 4507 4524 4617 4666 4710 4711 4973 6031 6040 5116 6136 6196 6366 0834 6336 6890 6409 6410 5418 5473 6661 5679 6593 SSIS 8630 6736 6797 68S4 6861 6934 5930 5936 697 eOOS 6128 6170 6184 6369 6333 6336 6363 6413 6418 OMO 6486 68S4 6670 66 a 6640 6768 6783 6996 703 7078 7173 7311 7349 7378 728B 7318 7330 7338 7363 7375 7668 7670 7619 7628 7660 7730 7851 7656 798 S037 soes aise 8313 8348 8361 8363 8261 8303 8367 SSta 8468 8486 8498 8601 8667 8709 8726 8777 8853 MUS a93 8956 8964 8063 806 8103 9194 8336 8338 834 8351 8360 8400 8418 S4 3 0603 8607 9738 9807 S840 8843 8889 8803 MO 8933 88 8 46 9956 8987 10001 10036 10161 10176 lOSlS 1038 10338 10S60 10431 10461 10813 10040 1078T 10768 10781 107SS 10808 10644 1087 10887 lOSga 10964 11106 U310 ItSSl 11355 11858 11437 11600 1163 ll t 11580 11588 1161 11084 11731 11737 11754 11T76 11833 1U45 11878 1 000 13043 13044 130 1 13113 13U0 13303 133M 133SS 13370 13381 13383 13338 13488 13616 13540 13670 1358S 13580 13648 130 4 13737 13748 13834 13117 13140 18151 1S17S 1S381 18361 13300 18380 18330 1333 13348 13406 13407 13401 13483 13517 13580 18644 1S500 18037 13887 13707 1373 18740 13747 13804 13800 13843 11806 13833 13938 13838 138M 13870 13888 14006 14018 14053 14068 14110 14188 14368 143 14368 14385 14406 1444014517 14570 14833 14644 140ef7 14670 14718 I47S3 14772 14780 14843 14S84 tMÉl 15164 16180 16393 16330 1SM3 VMS4 15401 16470 1 1488 165W tS613 15617 15641 16720 tST 16797 16845 16817 16033 1 850 16870 15871 15973 18189 10180 16337 16343 16344 16338 18380 16308 16364 16386 16403 10431 16468 16480 16576 16681 16643 16667 16708 16718 16730 1S74V1683I 16847 16869 10874 16888 1686S 17006 17020 17076 17088 17122 17148 17173 1721 17363 17378 17381 17363 17407 1 448 17464 17480 17488 17538 17655 17603 17615 17630 17680 17747 17760 17793 17800 17807 17 16 17819 17890 18l21 18137 1834 18450 18455 13538 18662 18733 18869 18876 18884 18893 18930 18933 13936 18979 19007 19008 19019 19024 19028 19053 19060 19087 IS196 19275 19306 19337 19475 19524 19549 19564 19580 19565 19668 19680 19688 19737 19777 19791 19881 19981 3008S 20143 20240 20328 20331 20349 20477 30495 30505 30631 30569 30665 30607 20638 20767 20763 30777 20837 20904 30936 ONOECORRIOCERD Verbetering 6 klaaae Ie lUst Oeen premie 15035 moet eUa 15636 m t 70 054 GKOSSIEK MS DnAnXUTCMFmilZCN VOOB eHOKKtHH IN ntOIT aoicht N 48 De bierander volgende croenten n trultprtlien ztln geen veitaeiMde mixlmumprtlnn ZÜ feven In de eertte kolom den hoonten prüe au waartegen de grossier de produclen aan den detalUiandel mag afleveran terwül in de tweede Jïplom den consument een rlchtlUn gegeven wordt voor de prUieii die beiti ten hoo0ta in reltening mogen worden gebnoht Boven deze prU n zullen in dit tUdvak m geen geval groenten ot fruit aan den detaiiuit r q oonniment mogen warden verkocliL ook niet waaneer deze van de beste kwaliteit idln Daar deze prijzen ft n gegrond op groenten en fctm van d beat kwaliteit zullen in de meeste gevallen de verkoopprijzen lager moeten liggen Deze prUslIjBt geldt van 1 tot en met 7 October IMl GBOINIEN OroMlonprOien DetaiUUtenprUnn Bloemkool Extra boven 30 om over den kop gemeten M 4 p 100 st f OM d at orteerlng I van 26 30 cm diam Idam 15 S 100 0 30 sorteerlng n van 1 W dIam iden ii j los Z o lO Tomaten miwormd l ll 100 T 0 10 T wSfelen 10 0 13 Z Jonge bospeen gag loo bos Oil boa winterpeen z lof fOn gewasachen gJo 100 ks o ll Iw idem z lol middelgrof ongewasKhen J lOO o o Idem z lof grof ongewaaachen sjo 100 o o8 Kasboonen f 3 04 lOO o si Stokboonen princesseboonen 17 41 100 0 38 snij en spekboonen sorteering X li ga loo nsa Stamboonen lo OM prlncesaebounen zonder fraad sorteerlng 1 1 00 100 0 26 princesseboonen met draad ijjo lOO 023 andere soorten stamboonen 15 U 100 o ao p nii Kooüioo oiio Roode Kool 5 inn nn Savoye Kool 0 100 OM Witte Kool 4JO 100 om Spitskool s iS Sm Sprmtkool Geschoond SOJO 100 o ïï KomRomme Sr oTsloTram IJ ig van 600 700 gram ll 100 o 5 van 500 600 gram I S l 10 Il oilo Uien S ISS tot 1 2 kg p st gm Q M van Vj lVg p st 53Ï JSJ J S van I IV kg p t 5 Ine o n Gekookte bieten 1 fiT 3 of meer stuks p kg isag xaa Ai KSH f Y IfS cJnTkin é JS JSSü SS OlOOtSia BK nA ftlV Rebarber 7M iM oio p l 15 11 100 j 0 20 boven 10 mm dIam loga ina ow tot 10 mm diam aS inn n 11 Knolseldervl 8J0 100 0 11 boven ao cm dlara inaa im nij van 8 10 cm diam JS m 011 van 6 8 cm diam S ij beneden 6 cm 4 JSo Sm r j 0 07 kg M n 100 1 50 Perziken J 10 0 32 Extra boven 7 cm diam um ino nu f Klasse I van 0 7 cm dim S S m JMr n van 5 6 cm diam 12ag 100 017 ni van 4 6 cm diam iJJ 06 o 07 IV beneden 4 cm diam tt i Z 100 kg oS k $ dlm r tiBSi i t J a Sr 11 Ji worden met u iif t Uiden gewogen wordt Voor het schrappen van wortelen mag 1 et oer kc of ner bos hrmlrMd worden me dien versUnde dat de ï ele SSr ïit SSpSS ïewS S llsteÜ l S r irï JÏ eWegroenten en ruit mag door de delall SioJp Ssï wSker O rkeü ken Het vragea vaa keagwe prUien Is strafkaar Bewaar geze opgave e gekrolk kaar Nieuwe opgaven kunnen de vroeger ongeldig maken 2887 164 ü OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHÉRU Hedco Dliiada av ii4 WeenMagavMHi ea tf ti LAATSTE VERTOONINO van de SCHITTERENDE ZARAH LEANDER PRIMA DONHa OFHCIEELE PUBUCATIE VAN HET DEPa VAN LANDBOUW EN VISSq RU VOO OONIUMPTIEMELK IN MELKPRoni De SeeretartaXkineraal van het Departement van Undbou maakt bek id dat in zlja publlcaUe Van 1 Juli 1 1 voor ïïoïlï S i voor oonaumptiemelk n melkproducten eeniga wijzigingen hiL5 Cb aangebrMW aang den het noodig is gebljjten ïfn iS if gedeelten daarvan over te brengen naar een andere DrUsklML In verband daarmede zullen vanaf 1 October 1841 In ondersSIL of gedeelten van gemeenten voor consumpllemelk en mSiür 0 hierna te noemen prijzen gelden laetaj Van klaas I naar klasse a de gemeenten Aalsmeer Van prijzen In centen per liter voot staiidAanii itb verbrmkcrs kleinhandelaren bedniikl Incl omzetbcl franco huis nmi ij kl 1 kl 4 kl l kH kil Losse gestandaardiseerde melk 18 16 13J 12 65 1311 Losse karnemelk 11 9 64 5 65 Ija ij Losse Uptanelk 10 8 Si 4 65 sÜs jj Gortepap of bkiempap 10 15 11 11 u Havermoutpap en rljstpap 16 14 11 10 It Melkyoghurt t 31 3D 16 24 s J Ondermelkyoghurt 34 23 18 17 u Vla 16 25 21 20 IJ 5 De voor de melkproducten pap yoghurt en vla genoemde prijia hm voor de verpakte producten voor zoover deze producten los word verkocht dienen de hiert edoelde prijzen met 2 cents per liter te dZ verlaagd Tenslotte zij nog vermeld dat m de opsomming van gemeenten bebouM tot klasse 1 tusschen de woorden Oudennjn en Papekop u ui o Oudewater terwijl m de opsomming van gemeenten behoorende tol Um 3 een duidelijker omschrijving Is opgenomen van het tot deze Uaac b hoorende gebied in de omgeving van de gemeente Nijmegen Berg ei M De nieuwe omschrijvuig kudt a Groeabaek voor wat betreft het gedeelte dat begrens wordt ikor k grens met de gemeenten Nijmegen en Ubbergen de Duitsche greni en ai rechte UJn getrokken van de boerderij De Holdeura nabij den HoUain scheweg naar het kruispunt van den Groesbeekscheweg met den m rt de MeerwQk b Ubbergen voor wat betreft het gedeelte dat begrensd woidt dwf ii grens met de gemeenten NUmegen en Groesbeek de Duitsche srau es InI water genaamd Het Meer 2a tl OFFICIEELE PUBUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART DISTBIBinrB VAN LUNOUE EN TERPENTUN VOOR OCnLOBI De Secretaris Generaal van het departement van Handel Nyveiixid a Scheepvaart maakt bekend dat de hoeveelheden terpentijn en lijnolie cBl op de daar de plaatselijke distributiediensten aan achilders uit te reiia bonnen kunnen worden betrokken voor de periode van 1 October 1 Non ber 1941 ala volgt zijn vastgesteld O 8 liter kunstterpentijn pei i on voor terpentijn en 1 liter rauwe UJliek of gekookte ohe of standolie per bon voor lijnolie De aandacht wordt erop gevestigd dat de bonnen voor lijnolie geen redt geven op het koopen van lijnolie bij den handel en bij de fabrikanten Di belanghebbenden worden naar de hierop betrekkmg hebbende circulaire va de Sectie Verf en Verfgrondstoffen verwezen welke hun eind AupiMB rechtstreeks Is toegezonden mj PROVBJCULE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENl VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ OORSCHEN VAN VLASBOLLEN De Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten voor Zuid RoUsil maakt liekend dat haar is gebleken dat onder het repelen van vlas a onrechte ook vaak het dorscht n van de zaadbollen wordt verstaan Aai ena deze opvatting niet Juist is wordt er de aandacht op gevestigd dat voor M dorschen van de zaadtKillen een dorschveigunnmg bij de P I CA zal imieta worden aangevraagd Het repelen daarentegen blijft vrij 2886 11 BINNENUND Nieuwe zeepbonnen De secretaris generaal van het iepartement van Handel Nijiverheid en Scheeipvaart maakt bekend dat de onderstaande bonnen recht geven op het koopen van de daarachter vermelde hoeveelheden zeep Toilet en hiiisl oadieep Gedurende het tijdvak van 1 October tot en met 31 October a s geeft de met 120 genummerde bon van de bonkaart algemeen alsmede de met c zeep gemerkte bon Van de zeepkaarten P en Q welke respectievelUk aan kinderen beneden den leeftijd van twee jaar en van een leeftijd tusschen twee en acht ja gi zijn tiitgereikH techt op het koopen van Hetzij 150 gram toiletzeep samen tellin van ni 1 Septemb 1940 Hetzij 90 gram huishoudizeep Hetzu 200 gram zachte zeep samen telling van vóór 1 Januari 1941 Hetzu 150 gram zachte zeep samea telling van né 1 Januari 1941 Hetzij 100 gram zachte zeep samen stelling van n 31 Augustus 1941 Hetzij 300 gram zachte zeeppasta Hetzij 250 gram zeeppoeder Hetzij 450 gram waschpoeder Stukken hiuishoudzeep van 120 gram welke nog in omloop zijn mogen tegen Inlevering van één bon worden uitverkocht Gedurende bovengenoemd tijdvak eeft de met c toiletze gemerkte Bon van de zeepkaart P welke aan kinderen belleden den leefüjd van twee ar is uitgereikt recht het koopen van 75 gram toiletzeef van ite oude samenstelling Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat waschpoetjer niet gekocht kan worden door het publiek doch uitduitcind wordt beschikbaair gesteld ten behoeve van wasscherljen Zeep Toar wasscherijen De bestaande regeling ten aanzien n de wasscherijen bluft onv minderd van kracht De wa cherijen z iii derhalve verWldit voor elke twintig kilogram OKose vuile wasch een neepbon van Mt pubUA in ontvanast te netncn Zooals reeds voargesehreven is dienen de wasscherijen eerst een bon van hun klanten m ontvangst te nemen en pas uaamaeen hoeveelheid van twintig kilogratn waschgoed hetzü ineens hetzij by gedeelten in behandeling te nemen De aandacht wordt er op gevestigd dat ix venetaaiwl voorschrift ook geldt voor de zoogenaamde waschverzenders die slechts ala füsschenpersoon tusschen het publiek en de wasscherijen optreden De wasch van kantoren hotels cafe s enz voorzoovar het handdoek i poetsen stofdoeken servetten tafellakena e d l etreft kan ter behandeling worden gegeven zonder dat daarbij bonnen behoeven te worden afgegej en Bonaanwyzing horMenen kattenbrood Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziarüng in oorlogstijd maakt bekend dat voor het tijdvak van 1 tot en met 31 October op bon no 13 van de Voederkaart voor honden wordt verkrijgbaar gesteld voor honden van Groep 1 10 kg hondenbrood 2 10 3 8 i 45 II w n il 6 3 Op bon no 13 vSn de voederkaart voor katten wordt voor deielMe periode m k g kattenbrood verkrijgbaar gesteld Na 31 October 1941 zijn de bonnen no 13 van vorenbedoelde kaarten ongeldig Zy mogen nadien niet meer worden aangoiomea BDREAV TOOR WAPENBEGISTRATIE OPGERICHT De laatste jaren valt een steeds grootere willekein in het voeren van familiewapens op te merkea Si eds meer families die vroeger geen w ptn voerden gaan inplaat van een nieuw familiewapen te laten ontwerpen er toe over het wapen te voeren van geslachten waarmee zü slechts den naam gemeen hebben Dat dit op den duur tot zeer ongewenschte toestanden moet leiden ligt voor de hand Het Nedorlandsch verbond voor ib rt bekunde Heeft daarom thans ook uiting van famillesa unhooritheid onder zün bescherming genomen Het meende dit het beste te kunnen doen door instelling van een Nederlandsch bureau voor wapenregistratie By dit bureau zal het mogelUk zyn de juistheid van een oud familiewapen te Uten onderzoeken en na gebleken juistheid te laten vastleggen Van deze inschnj ving zal een certificaat worden alge geven dat tevens een afbeelding van het wapen bevat Bovendien zullen de aldus geregistreerde wapens gepubliceerd worden in een op bepaalde tyden i erschynend JJederlandsch Wapeniioek Ook nieuw ontworpen wapens zullen by het bureau in het Nederlandsch Wapenboek kunnen worden ingeschreven Ten einde over alle beschikbare gegevens omtrent Nederlandsche familiewapens te kunnen beschikken heeft het bureau zich de medewerking verzekerd van de groote wapencollecties in den lande de verzamelingen Muschart en Steenkamp die van het Ned Genootschap voor geslacht en wapenkunde en enkele kleinere verzamelingen BUITENUND HET ITALIAANSCHS WESRUACHTSBERICHT Bombardement van Itatiaansche steden In zyn weermachtsbericht no 483 maakt het Italiaansche opperbevel Jjet volgende bekend Noord Afnka activiteit van de artillerie aan de fronten van Tobroek en Solloem Tydeiu een luchtaanval op Bardia werden twee vyandeiyke vliegtuigen door den afweer op defl grond ei twee door Duitsche jagers neergeschoten Oost Afrtka Vyandeiyke eenheden probeerden een aanval te ondernemen op onze vooruitgeschoven posten in den sector van Gondar Zi werden doori onze artillerie en door den afweer van 1 onze of deelingen op de vlucht gedreven i Engelsthe vliegtuigen hebben de stad Rhodos aangevallen Er werden eenige woonhuizen en het ziekenhuis getroffen wtiar twaalf personen gedood werden In het centrale bekken van de Middellandsche Zee hebben onze jacht vliegtuigen twee Blenheims brandend omlaag gehaald De vyandeiyke luchtmacht viel Trapani Marsala en Castel Vetrano aan waar brandtmmmen geworp i werjlA Bovendien werd Palermo aangevallen waar negen doodcn en 26 gewonden te betreuren zyn alsmede Turyn waar een vliegtuig door den afweer op den grond werd neergeschoten en bij het plaatsje Candiolo terecht kwam De vyf leden der bemanning kwamen om het leven Vyandeiyke vliegtuigen vlogen boven de stad Milaan waar echter geen bommen werden uitgeworpen Zes personen werden gewond als gevolg van scherven van het luchtdoelgeschut en drie anderen door ongevallen op straat De woonwyken v i Savona Marina wer den gebombardeerd Er ontstond schade aan de woonhuizen Behalve brisantbommen en lichtfakkela werden brandbommen en pamfletten uitgewor pen Ook werd een luchtaanval ondernomen op Genua waar eenige huizen instortten Eenige op het platteland ontstane branden konden gebluscht worden Onder de burgerbevolking vallen een doode en drie gewonden te betreuren Een brandweerman werd doodeiyk getroffen Vier brandweerlieden werden door scherven van luchtdoelgeschut gekwetst van wie twee ei itig Een andere aanval werd ondernomen op Spezia waar kleine en groote brand en brisantbommen werden uitgeworpen De branden werden gebluscht Door scherven van luchtdoelgeschut werden vier personen ge wond In den nacht van 28 op 29 September bombardeerden onze luchtformaties voor anker liggende schepen op Malta ENGELSCHE TLIEGTCIGEN BOVEN DOTSCHLAND Engelsche vUeebiigen zijn gisternacht naar Noord Ouitschland gevlogen en hebben op verschillende plaatsen o a p Han Mirg en Stettin eoi aantal brisantbommen ge vorpen welke geringe materieele schade en verliezen onder de burgerbevolking veroorzaakten aldus bet D N B Naditjagen luchtdoelgeschut en marine artillerie schoten volgens tot dusver ontvangen berichten zes der aanvallende bommenwerpers omlaag f ENGELSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN ZWITSEBSCH GEBIED De Zwitsersche generale staf deelt mede In den nacht van 28 op 29 September 1941 heeft een aantal Engelsche vliegtuigen ten Oosten van Bazel St Gotthard boven Zwitsersdi gebied gevlogen Het waren bommenwerpers welke doelen in Noord Italië hebben aangevallen De terugtocht leidde eveneens boven Zwitsersch gebied In verschillende streken werd luchtalarm gegeven De luchtdoelartillerie trad in werking 6EL0 EN GOEDEREN DAOKLIJ SCH INOMCMPER MedegeftoeM door t C n r Bur v d Stat Indexcijfer aandeelenkoersen op 10 September letj DEBONNENLIJST 28 SEPTEHBEB T M 4 OCTOBER 37 4 brood 4 rants brood of gebak 37 brood rantsoen brood of gebak 37 vleesdi H rantsoen vleesch ofvleesch waren 37 vleeschwaren 1 rantsoen vleecch of vleeschwsuren 3 melk 11 liter melk 38 res aardappelen 3H kg 7 SEPTEMBER T M OCTOBER 34 35 36 en 37 bloem M ranttoen bL br of gebak algemeen 1 kg suiker algemeen 250 gram koffiegurrogaat algemeen 500 gram jam alg 250 gr havermout C havermout 250 gram havermout C rust 250 gram rt t 118 algemeen 250 gram fort 110 alg 100 gr vermicelli of maizena 34 35 38 en 37 kaai 100 gram kaas W SEPTEMBER T M U OCTOBER 36 37 boter 250 gram boter 36 37 vet 250 gram boter met reductie 1 OCTOBER T M 31 OCTOIB 13 honden groep I II 10 k g groep D 8 kg groep IV 5 kg groep V 4tt groep VI 3 kg hondenbrood 13 katten 1 kg kattenbrood WAT IS EEN RANTSOEN f BROOD lOO gram brood GEBAK 78 gram beachuit waleU Wt koekjea óf 140 gram apcculaa i 300 gram cake 6t 00 gram gevtiu tm koratgebak df 900 tf m gevuld groot K gebak of 600 gram taart gebakjei ÜLOEM 70 gram tarwebloem meel t b oem meel lelfrfjzend baknieei RIJST 250 gram rtjat rtjstemeel grie gruttemeel gemengd raeell HAVERMOUT 130 gram navernKWl ken bloem aardappelvlokken GORT 250 gram gort gortemeeL l VEHMICELU 100 gram vermicelli nam spaghetti MAIZENA 100 gram maiiena sago St pelnwel 6f 100 gram letmeel puddingpoeder of puddlngssamt VLEESCH 100 gram vleeech It been inbegrepen VLEESCHWARKH 78 gram gerookt IJ kookt vleesch óf T5 gram geroeWjejJ loorten óf 100 gram gekookte wonnwJJ óf 12S gram leverartlke en l il nlerbcood öf 190 gram bloedwoift AM 900 gram Jam atrooo honlnl Andere distribv artikelen KOLEN Kookdoeleinden letter M J Bon No 5 tF Oen nÖ J o T periode 1 h l an tb V of 0 tt J cokes Gen turf 9e per ï baggerturf tm 30 Septemb Verwarmir 1 02 3 has kachels J 11 t m 04 M nf kacheU K 01 l n 11 ï warming een eenheid vmW j stoffen 05 07 Ji kachelsJ 05 t m 08 ha kachels K een eenheid tuft Geldig t m 31 December PETROLEUM j M 13 en O II 11 Aug tjn voor keuken 2 liter SCHEERZEEP J textiel t m SI Dee I rw ZEEP f Ut six en leep van ff en Q tm 30 Sept 1 rtnuo Hoofdredacteur J O Wey ten l Chefredacteur veor Gouda r TIeter Gouda