Goudsche Courant, donderdag 2 oktober 1941

2 October 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN tii No 2 rm OUDSCHE COUBAHT ntf Chefredacteur P TIETEK Gouda AMERIKAANSCHE SCHEPEN RECHTSTREEKS NAAR EN GELAN F De wijziging der neutraliteiUwet HuU heeft na zün bespreking met Roosevelt te kennen gegeven dat de wijziging der neutraliteitswet het voornaamste onderwerp van bespreking was geweest zoo meldt de N e w York Times De wet zal waarschijnlijk in dien zin worden gewijzigd dat het aan schepen der Vereen igde Staten veroorloofd zal zijn oorlogsmaterieel voor Engeland óf direct in de havens der oorlogvoeren de landen öf in de gevechtszones af te leveren waar het met het meeste effect tegen de spilmogendheden kan worden gebruikt Verder bestond het voornemen dergelijke schepen te bewapenen De New York Herald Tribune schrijft dat Huil Roosevelt verslag heeft uitgebracht over de jongste onderhandelingen tusschen de Ver eenigde Staten en Japan De verhou dmg tusschen deze tieide l nden werd minder goed Een dei voornaamste punten van geschil bestond in het lidmaatschap van Japan van het driemogendhedenverdrag De arfibtenaren m Washmgton zien geen j liogeIukheid tot overeenstemming zowang Japan lid is van het driemogendftedenverdrag A ssociated Press meldt dat Knox aan journalisten heeft verklaard dat hij het woord convooi ten aanzien van het optreden der Amerikaansche vloot verouderd acht Hij zeide er de voorkeur aan de geven dat men het woord l eschermuig gebruikt De Amerikaansche vloot verkent immers overal bescherming waar zulks noodig is De hulp aan Engeland De democratische afgevaardigde Canon voorzitter van de begraotingscommissie van het Huis van Afgevaardigder heeft bekend gemaakt dat de commissie de nieuwe financieele voorstellen van Roosevelt ten bedrage van bij na ze milliau dollar voor de hulpverleening aan Engeland zonder wijzigingen van beteekenis heeft goedgekeiffd Vernietigingsileg ff O van Dnjepropetrowsk Ingelde gebied in tweeën verdeeld spoging bij Ladoga meer verijdeld EupopA cm Berlijn over de redevoering van Churchill Mengelmoes van onwetendheid en verlegenheid Ondeugdelijkheid van het Engelsche landleger voor een expeditie eMlral Oall it tleuwingN I l veri r dat mu hner PRAAG mwnifwi DUITSCHLAIVD STRIJDT VOOR EUROPA pérbevel van de Duitsche iSt maakte guter bekend valïoperatieB ten Oos jftsn den Dnjepr verloopen 2 l voorheen succesvol Ten jSTvan Diuepropetrowsk ver SS eeo pantserdivisie in een I lenden aanval verschel l Vim leliJke batterijen Ten liMdtf hiervan itiet een andere ISérdlviJie op vijandelijke ISteBtrÜdkrachten en vernie I45 van de 80 Sovjet pant De rest werd op de ltW ï gedreven GevechUvlieg 5 hebben in den nacht van IBBtptember op 1 October mili15 butallatie ta Moskou aan trijd tegen GrootBrit Hsnlë bombardeerde een vrij formatie gevechtsvliegera kt icheepsbouwcentrum NewHllle In doek en werflnstallato ontitonden talrijke branden a iware ontploffingen Andere Iriltaanvallen waren gericht op é nor de § oorlog belangrijke in 8 liAtingen aan de Brltsche Oost 9 laB BI in Schotland Een koop i nudUachip van 1500 b r t werd 8 Wxinlfen gebracht é h Noord Afnka vielen Duité kS gavechtsvliegtuigen op 30 8 Smtamber met goede uitwer9 kill Britsche tentenkampen bU i Tobcoek aan 9 Britsche bommenwerpers wieré m In den afgeloopen nacht C imd en brisantbommen op irionwMken in verschillende ate8 An itn de Duitsche Bocht en asfh 8 jtOoitieekust De burgerbevol 5 Üg leed verliezen aan dooden en c liwonden Verscheidene woon6 ImIwb werden vernield of be8 jcfudigd Enkele vliegtuigen die i Berlijn trachtten aan te vallen 8 erd tot omkeeren gedwongen i HichtjaBcrs luchtdoelgeschut en É it artillerie van de marine scho6 ten drie vijandelijke vliegtuigen d nftr a TV raat urorrf An dp ïkd militaire zijde verneemt het m i k Wtau den vcrtiietigingsslag in het tó ten Noordoosten van DnjeproJ e ik drong een Duitsch regiment BI Ülerwagen3 in het centrum der l i nnig omsingelde Duitsche en ttiluiMche afdeelmgen op verrassenf tiie naar voren op de plaats waar Wi legera van de ta g zich verI Bilden en verdeelde alSus het om lelde gebied Op hetzelfdei moment Nen de atdeelingen van de Duitsche B Italiiansche legers telkens nieuwe men in de massa der bolsjewisten i tewder den indruk van het optrek t te pantserwagens m verwarring tVn geraakt De bolsjewistische IJWninassa s werden opgerold en iljjdlüge hoeveelheden vernield plj tiaterieel duizenden lyken en IjJ stoeten gevangenen vormden Ijwianwijtmg v d de hevigheid der arqi drie Sovjetdiviaies wer JWBield killet front tusschen Ladoga en J ltBeer maakten Pinsche troepen re gevechten den SOsten Sept j Bnr goede vorderingen In het JJjTOHeDied van een IiSische divisie WIW twee Sovjetbataljons volko5 wraietigd Een andere divisie Jj lt d B SOsten September sterke jwvallen met succes af Een 2 ftorps behaalde de laatste Sj JWen zware gevechten waariJj Waekkigen tegenstand werd geE nieuwe terremwinaten In het JU van het front dwong het ge W opdringen der Pinsche troepen W ewisten om hun atelingen naar ww te verleggen J en oever van het Ladogameer Moojten vun Schlüsaelburg heb ben de bolsjewisten op 30 September landmgspogmgen ondernomen De actie der Sovjets wet d door de aoldaten van de fiier gelegerde Duitiche divisie bi l jds opgemerkt en verijdeld De bolsjewisten werden met zware verliezen afgeslagen Duitsche gevechtsvliegtuigen heW en hun aanvallen op Moskou ook in den nacht op 1 Octc er met succes voortgezet Talrijke militaire doelen en ravitailleeringsinstallaties kregen bom treffers De zwaarste Duitsclie artillerie heeft op 30 September opnieuw met aucoes het in de haven van Krooi tad liggende Sovjetslagschip Octoberrevolutie beschoten Dit slagschip dat in de afgeloopen dagen herhaalde malen door Duitsche granaten zwaar werd beschadigd k reeg verscheidene nieuwe treffers In de haven van Oranienbaum werd een kruiser met succes beschoten Tot dusverre heblien zes bolsjewistische koopvaarders uit de Zwarte Zeeene toevlucht gezocht in Turkschewaterena Eenige dezer schepen hebbeneen ligplaats toegewezen gekregen inde Golf van Ismit f Na dé inneming van Petroskei door de Finnen Ter gelegenheid van de inneming van Petroskoi de hoofdstad van Ooste lÜk Karelie door de Pinsche strijdkrachten zijn telegramWen gewisseld tusschen veldmaarschalk Mannerheim den president der republiek en den minister president waarin tot uiting gebracht wordt dat door de verove ring van deze stad de onafgebroken zegetocht van het Pinsche leger lün bekroning gevonden heeft In eén dagorder aan de troepen betuigt veldmaarschalk Mannerheim rün dank jegens de leiding en de soldaten EDEN OVER FINLAND DE NELSON NAAR GIBRALTAR Naar uit goede bron wordt vernomen is het Britsche slagschip Nelson voor herstellingen naar Gibraltar gesleept Het vertoonde beschadigingen aan achtersteveiT en stuurboord lieneden de waterlijn Ook werd een kruiser met beschadigingen boven de waterlijn bmnengesleept Gewonden werden van de schepen naar den wal overgebracht Naa r de Engelsche berichtendienst meldt heeft Eden in het Lagerhuis verklaart dat de Engetocbe regeering indien zij geen antwoord van de Pinsche regeering op haar laatste nota mocht ontvangen Finland als openlijken vijand moet beschouwen zoodra het in het oude gebied der Sovjet Unie binnendringt MOSKOCSCHE CONFEBENTIE TEN EINDE Reuter meldt volgens het D N B uit Moskou dat de Engelsch Amerikaansch bolsjewistische conferentie is afgeloopen In een gemeenschappeiyke verklaring gepubliceerd door Beaverbrook en Harriman wordt gezegd dat de Sovjet Unie bljtia alles gekregen heeft wat zy verlangd heeft KDcuevicz Het gebied van Charkof kAART 1MN PELT Na het btëindigen van den groolen velds ag ten 0 ten van Klef U 4 omilnceUnffvan Charkol Kharkow a n de beurt Het front dat de Duitsche troepen limenwn kan ongeveer al volgt op de kaart afgelezen worden Van KS olewez vla Konotop langs Sumy verder volgende d rivier Pdoj lanS Mtrgorod tot aan Poltawa en vandaar ntar Krementsjoeg Reeds ttin het gebied rondom CiMrkof spoor en spoorwegw irken door de Duttsche luchtmacht getroffen Een als onsdiutdig boerenhuis gecamoufleerde betonnen kazemat der sovjets OrUt BcilkmAi De laatste rede van Churchill wordt m Duitsche politieke kringen in zoo verre interessant genoemd dat zij opheldering geeft over de militaire en politieke situatie van Engeland opheldering die Duitschland slechts versterkt in zijn vertrouwen op de verwinning en die de opvatting versterkt dat Engeland een stellig einde tegemaetgaat al us het D N B FeitelyH is deze rede zoo wordt te Berlijn verklaart een mengelmoes van onwetendheid ten aanzien van de politieke en militaire posities van Duitschland en verlegenheid tegenover het eigen volk In het middelpunt staat de poging h t Engelache volk er een soort verklaring voqr te geven waarom Engeland de Sovjets niet voornemens is meer te helpen Tot deie opvatting komt men in kringen te Berlijn op grond van den als essentieel ö gevatten zin die luidt In Verlerlei opzicht gelijken de problemen waar wü thans tegenover staan op die waar wü verleden jaar tegenover geplaatst waren toen wü roiet bloedend hart gedwongen waren b v te weigeren de laatste nog resteerende jachteskaders naar Frankrük te zenden aangezien daarvan onze geheele weerstandskracht afhankelgk was Uit dezen kernzin spreekt een voor het Engelsche volk en voor de Sovjet Unie opgesteld pe imisme tepeinde m zekeren zin van te voren al een weigerend antwoord te geven op de eischcn van Moskou Voor welingelichte Duitsche kringen is het aan geen twijfel onderhevig dat Moskou uitzending heeft geëischt van een expeditiecorps onverschillig of dit aan het Kaukasiache of aan een ander front in den strijd zou worden gebracht Het daarop door Churchill gegeven antwt ord is naar men in deze Duitsche kringen verklaart ook in zoo Verre interessant dat hU voor de eerste maal de ondeugdelijkheid van het Engelsche landleger toegeeft met de opmerking daf het een kleiM oabel ai M trqlte een DEEL VAN IRAN BIJ ARMEENSCHE SOVJET REFÜBLIEK In politieke kringen in Teheran is mÉn volgens het DN B ernstig ongerust over het voornemen der Sovjets om een leel van Noordwest Iran met Tebris m te schakelen in de Armeensche Sovjetrepubliek Men verklaart dat generaal Wavell die voor besprekuijen met de Sovjets in Teheran vertoeft reeds uit naam van het Britsche rijk goedkeuring heeft gehecht aan dit plan JAPANNERS TREKKEN ZICH UIT TSJANGTSJA TERUG Van ergens aan het Hoenanfront wordt gemeld dat de persafdeelmg van de Japansche strijdkrachten inCetatïaal Ohinagistermiddag om 4 uur bekend heeft gemaal t dat de Japansche troepen zich heden uit Tsjangsja zullen terugtrekken aangezien het doel van de huidige campagne volledig is tot stand gebracht Drie mogelykheden Wanneer u een tnteeiccnitjst wordt aangeboden wan Wtnterhuip JfederUind leunt u dne dingen doen Ie De detir gesloten houden 2e Een poor centen geven om er af te zijn 3e Inteekenen voor een beS drog dot u onders uoor urn eigen 8 graoegen of onderhoud besteed e nw fie6be f In de eerste tioee geuollen hebt j gij de nooditjdejiden van u afge5 stooten In het aatste geuol hebt gi é UU naastenplicht tegenover de 2 hulpbehoevende landgenooten f uerwuld heid betreft zonder byzondere militaire ervaring Churchill had deze bekentenis volgens de Duitsche opvattingeigenlijk moeten aanvullen met demededeeling dat om die reden eenmilitaire ondersteuning van weikenaard ook voor Sovjet Rusland niet inaanmerking komt Dit schynt naarmen in het byzonder in het licht stelt het kernprobleem te zün van zün redevoering Wanneer Churchill zeer positieve mededeelingen doet over de beweerde vermindering van de Britsche scheepsverhezen geeft men in de politiek Duitsche kringen zonder meer toe dat inderdaad de laatste maanden minder scheepsruimte tot zinken is gebracht dan in de daaraan voorafgaande Dit feit moet echter niet toegeschreven worden aan den Engelschen afweer maar aan de omstandigheid dat het scheepsverkeer naar Engeland in het algemeen met 50 achteruit is ge S P T meldt nog uit BeBrlün De verklaring van Churchill dat de levensmiddelenvoorraden van Enge land zelfs grootcr zijn dan voor het uitbreken van den oorlog wordt in de Welhelmstrasse als weinig zeggend beschouwd In verband hiermede wees men naar het feit dat de Engelsche voorraden steeds zeer klein zün geweest en men daar nooit een intensieve voorraadspolltiek heeft gevoerd Engelsche eritlek op de rede De door ChurchiU gehouden rede kon de Britsche openbare meening niet bevredigen De Londensche correspondent van Aftonbladet meldt dat voor de eerste keer een rede v n ChurchiU in Engeland op ernstige critiek is gestuit die nu en dan zelfs vol bezorgdheid was Uit de wijze waarop de rede van ChurchiU werd opgenomen blijkt een verdeeldheid der Britsch eopenbare meenmg ten aanzien van den komenden winter Polygoon v Bilsen De plundering der Duitschers in Iran ZWEEDSCHE CONSUL STOND MACHTELOOS Het DJï B hieldt uit Teheran Het vervoer van de Duitschers uit TeherSn stond zooals de mededeelingen der vluchtelingen op overeenstemmende wijze ijewijzen van het begin at aan in hts teeken van den beestachtigen terreur der bolsje wiki wien Je Engelschen geheel de vrye hand hadden gelaten Te Kasjwin begon de systematische scheiding van de leden van het gezantschap en de Duitsche kolonie Toen de Duitsche kolonie te Basargan de laatste plaats voor de Iransch Turksche grens was aangekomen moesten de auto s op ongeveer acht kilometer afstand van de grens op een naast den weg gelegen veld ryden Hier was alles voorbereid voor de nu beginnende uit plundering die door de Sovjets zelf werd gekenmerkt als een wraakneming voor hun militaire nederlaag bij Kief Gewapende vrouweltjke commissarissen waren intusschen gearriveerd Over het veld dat door zwaar gewapende Sovjet militairen was omringd woedde onafgebroken een heete zandstorm De Zweedsche consul M lmstroem die als vertegenwoordiger der mogendheid die de Duitsche belangen behartigt het transport begeleidde kreeg opdracht van de bolsjewiki den Dj4tSJhen n ede ie deelen dat de leden van het gtzant schap de plaats moesten verlaten De auto s met al de bagage weden op een andere plaats büeengebracht De leden van het gezantschap weigerden di bevel op te volgen eit stonden er op de grens tezamen met het geheele rar port de bagage en de auto s te overschrijden De IwlEJewistische leider van het transport zeide tot den Zweedschen consul dat de Duitsche diploma ten precies tien minuten tlji hadden orr verder te reizen anders zou hi ze met eigen middelen daartoe dwingen De Zweedsche consul liet zich di ver zekering geven da OTouwen en kinderen met de bagage JM aflooo der paseontrole zouden woi len ragezon den Tijdensdeze korte onderh mdeiin die door bolsjewiki op barschen toon werd gevoerd had de gewapend geleide elk der auto s afzonderlijic omsingeld en een kennelijk dr Ende houding aangenomen Ook de Bulgaarsche zaakgelastigde Dafinof kreeg bevel met zün personeel binnen tien minuten door te rüden naar de Turk iphe grens Als laatste neutrale getuige moest ook de Zweed de plek verlaten Nadat de auto s met de leden vanhet gezantschap waren vertrokken bleven de vrouwen en de kinderen aUecnachter Zy werden in groepen in detenten gedreven waar hun onder wildescheldpartüen de kleeren van het lijfwerden gerukt dikwüls met verwyzingnaar Kief De koffers werden uitgepakt en andere bagage opengesneden De in manden ingezamelde sieraden werden door de vrouwelüke commissarissen weggesleept Nadat de vrouwen en kinderen tot op het hemd waren uitgekleed en uitgeplunderd werden hun lukraak door de commissarissen allerlei kleedingsstukken toegeworpen De een kreeg een rok de ander een blouse een enkele een mantel of schoenen dik WÜls slechts een enkelen schoen Nadat de eerste groep grondig uitgeplunderd en met Sovjet vrachtauto s over de Iransch Turksche grens was gebracht weiden de overgeblevenen bü het InvaUen van de duisternis in de auto s opgesloten om den volgenden ochtend aan de beurt te Jcomen ioHCnlfUuut Zon op 7 42 onder 19 14 Maan op 18 37 oader 5 28 Meo b er Ucht te verduisteren vao ooeondetgaag lol coDsopkoiBtt Laolaarn van voerlnigen moeten bQ zonsonder an ontstoken wordeni MMMimiiyiM waMaw mag K 112 ZWARTE HANDEL IN SMEEROLIEN EN VETTEN Ondanks slifwe maat regelen toch gesnapt Velen gelooven nog steeds dat zij met hun clandestienen handel in aUerlei tot distributiegoed verklaarde artikelen veilig kunnen doorgaan indien zü slechts de noodige maatregelen nemen waardoor de controle voor d ambtenaren uiterst móeilük wordt en waardoor de schün wordt gewekt alsof hun administratie volkomen in orde IS Dat de knoeierqen uiteindelyk toch steeds uitkomen moge blyken uit het volgende geval dat uiterst geraffineerd was opgezet Een ambtenaar van den Centralen crisis controledienst die naar aanleiding van een vermeende clandestiene levering een onderzoek by een firma m NoordHolland instelde trof aldaar o a een vat van 100 L witte oUe aan dat zonder vergunning van het Rijksbureau voor aardolieproducten door een firma in Friesland was geleverd By het onderzoek bleek dat de factuur welke was gedateerd op 26 Mei 1941 met groene inkt was geantidateerd op 26 Mei 1940 Aangezien het bekend was dat de directeur van de Friesche firma de gewoonte had met groene inkt te schrijven mocht worden aangenomen dat de wüziging in den factuurdatum door dezen was aangebracht Boven dien bleek dat het bockingsnummer der factuur veranderd was van 155 in 201a waaruit kon worden afgeleid dat er een serie speciale facturen moest bestaan Vervolgens kon uit de beschikbare administratieve gegevens worden vastgesteld dat door de Friesche firma nog andere leveringen zonder vergunning waren geschied en dat ook hoogere prijzen waren berekend dan was geoorloofd Nog Wïs by een onderzoek bü een firma in Zuid Holland gebleken dat zij aan de Friesche firma zon der vergunning een hoeveelheid vervuild consistentvet had geleverd die deze vermoedehjk tot andere producten zou hebben verwerkt en daarna wederom zonder vergunning zou hebben verkocht Om al deze redenen werd huizoeking gedaan by den diHecteur in Friesland Velschillende bezwarende papieren werden in beslag genomen De brutaliteit van den opzet en de bedrijvers blykt uit de volgende passage van een vermoedeliik concentschrijven aan een relatie Wy gaan tenminste hier rustig door Rustig is eigenlijk wel wat te veel ge zegd want er gaat geen week voorSy of er komen eenige ambtenaren bü ons op kantoor en in de fabriek Ten eerste verdenkt men my van zwarte handel en ten tweede van prysopdriiving Wat het laatste aangaat voel ik my zoo rustig als het maar kan maar hun andere vermoedens zijn wel juist en om daar steeds crö mit te komen is een sport die ik 14 Sep ember a s al 2 jaar beoefen en waarin ik nog steeds prof blykt te zyn tegennver de ambtenaren als amateurs Hft doel is alles wel waard De firma fs zoo langzamerhand voor alle vet verbruikers een magneet ïeworden Dat de firma een prachtnaam krijgt en in het geheele land thans ingevoerd raakt is het voordeel aan den anderen kant staat het nadeel van een boete misschien wel vryheidstraf als ze mü snappen De directeur moest tenslotte toegeven dat hii een dubtwle administratie voerde By onderzoek werd éen map gevonden inhoudende 230 facturen welke alle betrekking hadpen op frauduleuze leveringen terwitl nog een tweede map werd aangetroffen met een aantal facturen alle gedateerd 14 September 1940 dus 2 dagen voordat de gewiizigde distributieregeling van kracht werd terwiil van deze leveringen later kon worden vastgesteld dat zy na 14 September 1940 hadden plaats gevonden Nog een ander staaltje van brutaliteit is de volgende instructieve circulaire aan de klanten Gezien de groote controle vcrzoe ken wij u het bedrag hetwelk wü u factureerden voor levering buiten toewijzingen om afzonderlyk over te maken op de rekening van een onzer firmanten nl volgt naam en adres benevens gironimimer Over de rest disponeeren wü gewoon per kwitantie van onze firma De doorslagfactuur van de levering in den vrijhandel kunt u wel vernietigen en tevens de op deze zaak betrekking hebbende correspondentie daar men bü ons hiervan ook niets vindt Onze fabricaten mogen zij gêruEt zien dasr u dit oude voorraad kunt noemen van voor 14 September 1940 of leveringen op toewüzingi van het rijksbureau ontvangen f PER NIEUW SPOORBOEKJiS OCTOBER Op 6 October zal de nieuwe dienstregeling der Nederlandsehe spoorwegen verschynen In deze dienstregeling zal volgens het H b 1 d slechts weinM ten opzicMe van de vorige verander n Een gewaarschuwd mensch g voor twee en u kunt Indien u handelt zooals wü verzoeken met een gerust geweten de heeren controleurs ipi deze eens mochten komen afwachten Gelukkig voor de samenlevingr hebben de amateurs tenslotte den prof te pakken gekregen Shertl