Goudsche Courant, dinsdag 7 oktober 1941

EU iipiitii 7 October 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No 2 752 BaMMi WABEt II TKL tltt Chefredacteur F TIETEaw Qouda iHie van Leningrad wordt hopeloos uitvaispoging onmogelijk geacht ilft okenis van Charkof Dr Oietrkh i t nieuwe Duitsche offensief Polvpoon t BiZsen De Rotterdammers krijgen er genp g van Bevolking hoopKdot d Engelschen voortaan moor thuis blijven Niemand kan hef gebeurde billifken t k t Bet slaqen p M mem Ms l l Oor 9 1 1 l ► fflt illjn Net ker na M OliChBU Ber OS MC II s t Bloi nj r 91 11 7I M Mf met r M it M tt Orao f CNnndam Sweden de In eeo tehoudm Vllel Si heien i jiicr e ii en Mim de kopïit werd hlaii il 11 tegen volKi niJ X vel IgemaaKt TïteMï lydam sterdaftl Ml IHl ondOTnd vl i ïrooi pro en n M en ♦ r elf Mkke riiaf lpl ij pd ortd oortltM r bu bctt r our i DUITSCHUAND STRIJDT VOOR EUROPA HlliftrteTel der weermacht iJ MUtn bekend TJ llioperaties in het OosLlSSèa lUteren nieuwe suci rtïht Ten Westen van lï II een door het vuur t rten van Kroonstad en J ai kunstartillerie ge badisfspoginE van ter r iitrydkrachten door V st T tteden der tot afweer ittide Duitsche troepen m iffcslaKen TegeUjkerg iJMttn de felle aanvallen ihumede bet omsingelt T a binnen uit moest verbroken De vijand 2i U bloedige verliezen ïjiiiitroependeelen werden in k a hakt of gevadgen gei Vmeheidene volle gcheI tot pinken gebraeht lïoti ander welke zeven zeer l0M wüdeB vernield I 8 iïht5vUegtuigen hebben in I BHbt van 5 op 6 October met lidiwolg een haven aan de zee l Mof gebombardeerd bene l en belangrijk verkeers iliiilipunt ten Westen van Mos Ibi en militaire installaties in llaliirtd ItdHi strijd tegen Groot Brit Mi liibban gevechtsvliegtui C tmin op OO km ten Wesla Breit een koopvaardij lik n 2 HO brt tot zinken it en voor den oorlog belii iutallatles op de ShetItnden gebombardeerd In lis alieloopen nacht z n luchtliunlltn gericht op havens in lilMoiKfr Engeland I b Noord Afrika hebben Duitllh duikbommenwerpers in den InAtvui 4 op 5 October voltrefllniqilutst op de stad en de Iton van Tobroek Een andere ItélifiiTil was gericht op de liwlt vttt Suez I Italiten van den vijand naar If lïlugebied zijn öVerdag noch liclit voorgekomeKi I mededeelingen van gevan panen bolsjewistische soldaten tit voorsteden van Leningrad kwar beschadigd Vele fabrie Wryven zyn volkomen aff Een fabriek waarin ruim 1 Malleden l ezig waren met PJnifdiging van tanks werd tot F piffldvesten verwoest De ijzei Sj Du techers en der Fin lienooten maakt naar het jrj militaire zijde verneemt l oging onmogeiyk en hun l o Hookt in saiVienwerküng lil Mtwapen de instellingen S oorlogvoering van ties s Daar komen nog bij de I verzorging welke L toe hebben geleid dat de voorde bewoners ver J ila Het mag kort of lang PMitie van Leningrad is in Peloos fingen van bolsjewistisch an het Finsche front ij A l ngwekkend beeld van fcü J Zoo verklaarde een r S jie ehauffeur naar het L Iltai anomet meldt Ie rbej s een sterk ver d SL l en le stad JJ Vele van de grootste PkS bombardemen 5 i De lust tot deser Mer de niet opgeleide rTJiL koop Arbeiders L 9t werk verrichten kr brood per dag Ijijr groot en wordt al ïjy trenge controle ver jTT vensmiddelenpositie ia Er is all en brood en die k verrichten krijgen DE VEBWOBSTIISO VAN HET STATION VAN CHARKOF De verwoesting van het spoorwegstation van Charkof waarvan doorhet Duitsche luchtwapen meldingwordt gemaakt is voor de Ijolsjewisten een zware slag aldus het D N B Charkof is een belangrijk spoorwegknooppunt waarop acht lijnen samenkomen Een der drie lijnen die Moskou met het Zuiden verbinden looptover Charkof een andere loopt vanhier over Brjairak naar Leningrad ennaar het Zuiden is Charkof zoowelmet het Donetzbekken als met hetreeds veroverde ertsgebied van Knwoi Rog verbonden Zoowel uit mili tairtechnisch oogpunt als uit hetoogpunt van de economische oorlogW enng moet het verdwijnen van ditstation dus als een gevoelig verliesvoor de bolsjewistische leiding beschouwd word en Iij aansluiting op het weermachtsbeviebt verneemt het D N B van miUtaira zQie In Charkof dat opnieuw t doef vin een zwaren luchtaanval is geweest komen alle grondstoffen uit Kriwoi Rog uit de mangaanertslagen van Nikopol uu het Donetzkolen bekken en uif de ijzerindu ie van het gebied van Dnjepr éh Donetz samen De industrie te Charkof maakt dus vooral machines terwijl ten Zuid oosten der stad een groote tractorenfabriek is gevestigd Deze maakte tot mi toe de pantserwagens Het wegvallen dezer fabriek beteekejit dus dat de Sovjet weermacht geen hieuwe pantserwagens meer ontvangt voor die welke verloren gingen tenminste niet uit de naaste omgeving en dat deze thans per spoor moefen worden aangevoerd EEN INTERVIEW MET Dr DIETRICk Rijksperschef dr Dietrich heeft i een interview met een specialen corres pondent van het D N B in het hoofdkwartier van den Führer gesproken over den poUtieken toestand zooals deze tot uiting komt an de militaire berichtgeving van Londen en Moskou over den toestand in het Oosten Met betrekking tot de verklaring vlan den Fiihrer m z jn rede van 3 October dat sedert 48 uur een nieuwe operatie van gigantischen omvang aan het Oostelijk front aan d n gang is wees de vertegèhwoordigef van hét D N B erop dat Londen en Moskou in de laatste dagen in tegenstelling tot de verklaring van den Führer hardnekkig sprelcen van offensieve operaties van de bolsjewisten Dr Dietrich verklaarde daf i et feit dat de duistere bronnen van inlichtingen van de Londehsche en Moskousche militaire deskundigen in de laatste dagen heel bijzonder fijkelljk vloeien waarschijn lijk veroorzaakt is door het in de Londensche radio aangekondigde bezoek van den directeur generaal van het Britsche mmisterie van Inlichtingen Monckton aan den officieelen Sovjet berichtgever Losowsky voor het coördineeren van de wederzijdsche propaganda welk bezoek blykbaar al achter den rug is Zü zyn het misschien eens geworden zoo zeide dr Dietrich over het fnotto Onafhankelyk van elkaar berichten geven doch te zamen Itegen Vervolgens citeerde de rijksperschef een aantal berichten van Exchange Telegraph uit de periode van 25 iot30 September waarin beweerd werd dat maarschalk Timosjenko een succesvol offensief tegen de Duitschers had on demomen Intusschen zoo ging dr Dietrich voort heeft échter de publicatie van de gigantische Duitsche sifensieve operatie door den Führer het leugenconcept van de zwendelaars grondig bedolven Om te toonen op welke wijze thans deze Engelsch9ov jet militaire deskundigen uit deze affaire trachtten te komen verklaarde dr Dietrich het volgende Op 3 October des avonds toen naar de W rden van den Führer hgt Duitsche offensief reeds 48 uur in vollen gang was meldde Exchange Telegraph De vijand Ubi den opmarsch det Duitsche troep u niet tegenhouden M Ir hetdorp op de chJCT ond hebben de Sovjets zich verschanst De Duitsche tS il ljrif maakt korte metten met hen en de o pmarsch kan verder gaan Orbi H rflond uit Moskou Alle teekenen wvzen op de voorbereiding van een grootscheeps voorbereid onmiddellijk v oor de deur staand Düitsch offensief dat tegln Moskou gericht zal zijn Échter m aaischalk Timosjenko heeft ooR initiattfven Op 4 October gaf de militaiiB commentaarschrijver van Reuter Jlneraal Giouch toe dat de toestand in de SovjetÜnie door den Duitschen aanval thans een buitengewoon kritieke phase heeft berej t Doch hij voegde hieraan toe Dè Sovjets van hun kant doen hoofdzakelük aanvallen op het centrale front en rukken daar langzaam doch gestadig op Smolensk IS omsingeld en wordt bedreigd Op 5 October meldde Exchange Telegraph Boedjenny en Timosjenko hebben hun strijdkrachten by Poltawa en Gomel met het oog op het nieuwe Duitsche offensief opmieuw gegroepeerd Operaties van een geweldigen omvang staan voor e deur Thans na vijf dagen zeide dr Dietrich schijnt men er aan den anderen kant eiriaelljk achter te komen wat de Führer ondubbelzinnig heeft aangekondigd want de laatste Reuterberichten van Maandagavond melden uit Londen Een zeer krachtige Duitsche aanval is aan den gang cp het geheele 2000 kilometer lange front van Leningrad tot aan de Krim De Duitsche aanval wordt als zeer sterk beschreven en is waarschijnlijk het groote offensief waarvan Hitler in zijn jongste rede gesproken heeft Het offensief schijnt eenige successen op te leveren Déze soort perspolitiek zoo vatte de rijksperschef zijn oordeel over de vijandelijke berichtenpolltiek samen IS werkelijk de meest dwaze en domste die men in het geheel kan voeren DE ENGELSOHE HULP AAN DE SOVJET ÜNIE Ten aanzien van het Ejjgelsche plan tot het zenden van oorlogsmaterieel en machines voor de industrie naar de Sovjet Unie schrijft de I inancial News dat Engeland over slechts zeer beperkte voorraden van dat materieel beschikt Daar komt helaas nog bU aldus het blad dat de Sovjetbehoefte aan oorlogsmaterieel zoo geweldig groot is dat zelfs een groot deel der Britsche voorraden geen hulp van beteekenis zou vormen Hel jongste treffen in de Middellandsche Zee DE ENGELI CHE PIANNEN VEHfJDELD Aangaande het door Itahaansche zeeën luchtstrijdkrachten in het midSden van de MiddeUandsche Zee den 27sten September bevochten succes wordt van bevoegde Itahaansche zyde raedege deeld Er is geiÖJnstateerd dat aan de Brit sche poging tot actie in de richting van de straat van Sicilië de dne sterkste Engelsche slagschepen die op t oogenblik in dienst zijn de Rodney Nelson en King George hebben deelgenomen De Rodney en de King George waren uit den Atlantischen Oceaan begeleid door talrijke kruisers en torpedojagers naar de Middellandsche Zee gekomen en heblren in normale omstandigheden Gobraltar niet als steunpunt Een zoo groot krachtsvertoon kan niet eenvoudi gemotiveerd worden door de noodzakelijkheid om een zeer klein slechte uit acht è negen schepen bestaand con vooi te beschermen Uit de organisatie van de vloot in afzonderlyke groepen en uit de bijzonderheden der a tie die ten doel hadden ons te misleiden gestimuleerd vertrek van schepen uit Gi braltar naar het Westen gestimuleerde overdracht van de admiraalsvlag van het eene slagschip op het andere en verdere misleidende manoeuvres kan men de gevolgtrekking makeft dat het hoofd Joel der actie was onze in dit deel der zee aanwezige vlootstrijdi krachte j in een gevecht tegen sterkere strijdkrachten te verwikkelen De paging die dank zij onzen luchtstrijdkrachten en onderzeeërs duur moest worden betaald eindigde in een volledige mislukking en het èenige in Gibraltar aanwezige droogdok zal langen tijd bezet zijn om de zWare schade die de schepen welke zich konden redden opliepen te herstellen Verklaringen van lord Halifax ENGELAND MOET VAN HET DEFENSIEF TOT HPT OFFENSIEF OVERGAAN De Britsche ambassadeur te Washington lord HaHfax heeft in een rede verklaard dat de oorlog 0ii SovjetUnie evenals de slag op ftièn Atlantischen Oceaan zoowel Engeland s als ook Amerika s oorlog is Engeland dient zich all inspanningen te getroosten om zoo snel mogelyk van het defensief naar het offehsjef te kijjjinen overgaan Dit is noodzakelyk wlmneer de Engelschen den oorlog willen winnen Zij kunnen echter den strijd niet zoo voeren als zij zouden willen wanneer zij niet het hiervoor noodige oorlogsmaterieel ontvangen Het IS derhalve noodzakelijk dat de Vereenigde Staten hun productie verhoogcin Het Amenkaansche volk dient zyn civiele belangen en wenschen op te schorten en zyn geheele energie te wijden aan de productie van oorjogsm aterjeel AFGHANISTAN EEN HERHALING VAN IRAN Sovjet Engelsche nota over de aanwezigheid van Duitschers Volgens berichten uH Kaboel worïdt de druk van Engelschen en Sovjets op de Afghaansche regearmg grooter De zoogenaamde gevaarlyke werkz iamhud van burgers der spilmogUKlheden dient daarbij weer tot voorwaideel In politieke kringen te Ankara gelooft men aldus het D N B dat een overval op Afghanistan gelijk aan dien op Iran verwacht kan worden De TurkscJve omroep maakt njelding van een gemeenschappelijke Sovjet Engelsche nota aan de Afghaansche regeering waarin bezwaren worden gemaakt tegen aanwezigheid van Duit Aan een beschouwing van het A N P ontleenen wij nog De Rotterdammer is m den regel niet gauw uit het lood geslagen Het wisselende leven van de Maasstad heeft hem een gelijkmatig humeur tiezorgd dat hem ertoe in staat stelt vele narigheden moedig het hoofd te bieden of met een laconiek schouder ophalen voorbij te gaan Dat de jongste raid van de Engelscheluchtmacht den Rotterdammer echterdiep heeft getroffen en met weerzinvoor een dergelijke wijze van oorlogvoeren vervult hebben wü kunnenconstateeren toen wij ons onder hetpubliek van de Maasstad mengde Deeerste de beste dien we eroveraansprakeit arakteriseerde ons al direct den heefen aanval Het was eenkoopman di bü een der etation ziji waren uitventte en op de vraag welketram we het Beste konden nemen om inhet centrum Ivan het getroffen stadsdeel te komen antwoordde dat debommen over J e halve stad verspreidwaren neergdtomen Hij noemde eenpaar namen fan straten die hemelsbreed etteiySsèv kilometers uit elkaarliggen en somde tegelijkertijd de daarbijbehoorende tramlijnen pp We konden kiezen Hieruit blijit wel dat de Engelschen geen bepaalde doelen op het oog hebben gehad en hun bommen last op onverantwoorde wijze hier en daar hebben losgelaten We besloten eerst een bezoek te brengen aan de stadswijjf Zuid 2k 0 oogenschijniyir blijkt uit mets dat Rotterdam zulk een verschrikkelüken nacht had beleefd Het verkeer in de straten is druk als altijd Op het gedeelte dat in de oorlogsdagen zoo zwcaar werd getoroffen blazen hysch iflachines en kranen witte stoomwolkjes in een strakblauwe herfstlucht De wederopbouw is daar in vollen gang Hier en daar bleek ons uit de wit roode stopborden dat straten waren afgezet en we mengden ons onder de menigte die voor het meerendeel zwijgend de nog aan den gang zijnde bei ï ingswerkzaamheden gadesloeg Etages en vloeren hangen scheef naar beneden over honderden iheters straat ziJn ruiten en gevels vernield en beschadigd en be schers in Afghanistan en legt er dennadruk o dat de nota gelijkt op die weUce vroeger aan Ir werd overhandigd m De Turksche omroep heeft nader gemeld dat de nota door de Afghaansche regeering bestudeerd wordt De voor beantwoording gestelde termijn is nog niet verstreken DE FRANSCHE SOCIALE HERVORMING pVdat de Het door den Fraaschen ministérraad goedgekeurde nieuwe arbeidsstatuut dat dezer dagen gepubliceerd zal worden gaat uit van het begrip der bedriifsfaimilie Het standpunt der vakvereenifgmgen machtspohtiek en klassensfrijd wordt vervangen door de gedachte der gemeenschap van allen die in een bepaalde beroep werkzaam zijn Zoowel werkgevers als werknemers béhooren daartoe Het statuut ontbindt alle organisaties van in ischen uit verschillende beroepen en verbiedt staking en uitsluiting Voor de bepaling der loonen zullen de gezinsomstandi eden der werknemers beshssend zijn wegeïT e menschen zich alsjvreemden in en om eigen huis Terwijl de buren hun ervaringen uitwisselden en de namen opsomden van hen die als slachtoffer vielen vernamen we zoo hier en daar de lang niet malsche meening van den doorsneeRotterdammer over het gebeurde Zoo constateerde een volksvrouw kort maar krachtig Als zu ons zoo komen helpen laten ze dan maar by d r eigen blyven De bevolking blijkt van dit soort hulp heelemaal niet gediend en stak haar meening niet onder stoelen of banken Heeft de vernieling van een spoorbaan op een enkele plaats al heel weinig zin gezien de vlotte wijze waarop zulk een mankement tegenwoordig hersteld kan worden zelfs dat hebben de Engelschen niet gepresteerd Men wees ons alleen een dak van een kleine tramremise aan dat een weinig door het vuur was aangetgast Wat de Engelschen bezieW had daar naar wenschte men zelfs niet te gissen Unaniem was men van mecning dat dit optreden schandalig was In de andere deelen van de stad is het niet anders Op een dichtbevolkt punt in het Westelijk stadsdeel wy schreven het reeds eerder is enorme schade aangericht door hen die zich oorlogsvliegers noemen en zooveel leed en kommer over de Maasstad hebben gebracht met hun afschrikwekkende daad Veftlagenheid heerscht alom en de bewoniurs binnen de afzetting pralen zacht in groepjes over het lot van zoovele buren Mij had hetzelfde unrten treffen klaagt een vrouw en zS wijst naar de overzijde naar een pand waar letterlyk niets meer aap te ontdekken is dat op zijn plaats staat of hangt Alfes is by my thuis vernield en ik kan van voren af aan beginnen maar ik voel toch nog iets van dankbaarheid Inderdaad zijn velen hier op dit punt 00 wonderlijke wijze gespaard gebleven voor het lot dat zoovelen heeft getroffen Op een middentrottoir is een wel zeer zware brisantbom ingeslagen Een dikke tantaaropaal is HET ITALIAANSCHt WEKRMACHTSBERtCHT Groote lucht activiteit f fa zijn weermachtsbericht no 491 maakt het Italiaansche bpperbevel het volgende bekend Gistermiddag hebben eenige Britsütie vliegtuigen boven de stad Catania gevlogen 2y liet eenigebrandbommen en bommen van kleinkaliber vailan Vier bewoners werdengfwond en er werd eenige schaSeaangericht Een bommenwerper en eenjager werden resp door het luchtdoelgeschut en door onje jagers neergehaald In Cyrenaica bontbardeerden vijandelijke vliegtuigen opnieuw de steden Benghasi en Barca waarbij schade werd aangericht aan huizen en zeven bewoners gewond werden Eenige dor pen in Dsjebel werden zonder resultaat met machinegeweren beschoten Ons luchtdoelgesSiut haalde twee aanvallende vliegtuigen neer Een ander toestel werd omlaaggehaald in Tripolitanië eveneens door ons luchtdoelgeschut Tijdens een optreden van vooruitgeschoven Italiaansch uitsche afdeelingen aan htet front van SoUoem werden talrijke gevangenen gemaakt en werd veel oorlogsmateriaal buitgemaakt DuilBohe jagers haalden in luèhtgevechten twee Hurricanes omlaag Formaties bommenwer s van de koninklijke luchtmacht en Efuitsche gevechtsvliegtuigen vielen verscheidene malen de havenwerken van Tobroek aan waarbij de kaden barakken en pakhuizen getroffen werden Eenige vooruitgeschoven vijandelijke vliegvelden werden eveneens met succes gebombardeerd Oost Afrika Engelsche Vliegtuigenlieten bommen valjen op een inlandsche markt van Gond r waarbij negenpersonen gedood en 18 gewond werden In de Middell iinds he Zee heefteen van onze eenheden een Britschvliegtuig neergehaald Een van onaebommenwerpers trof een vijandelyketankboot van 12 000 t n NIEUW AUSTRALISCH KABINEt De Engelsche berichtendienst meldt uit Canbierra dat de premier Curtin die ook de post van minister van verdediging bekleedt de samenstelling van het nieuwe Australische kabinet dat geheel uit leden der Labourpartij bestaat heeft bekend gemaakt BRITTEN VERLIEZEN 12 $ TOESTELLEN De Britten hebben in de week van 19 tot 26 September 50 vliegtuigen en in de week van 27 September tot 4 October 76 machines verloren letterlijk afgeknapt evenals de vier Ixiomen in de nabijheid Slechts een tiental meters verder is de zijkant vanf een straatput vervaardigd van dik gegoten ijzer finaal weggeslagen Onbegrupelijk Er heerscht thans drukte Verhuiswagens rijden af en aan beladen met de resten van deerlijk gehavende inboedels Schilders zijn reeds bezig verderop voor iets minder vernielde panden stellineen op te richten en elders staan rijen ramen di van glas worden voorzien Wie men ook spreekt nietnana is er die het gebeurde ook maar eenigszins nog kan billnken Wie dit ziet zegt iemand verandert toch wel van opinie omtrent de kunde van de Britsche vliegers vooral als men weet wat ook in den omtrek is gebeurd Er heerscht l i breede kringc f roofe verbitterdh id en diepe verslagenheid Dan hè ben wij nog vertoefd In het tehuis voor ouden van dagen en vragen den opzichter hoe het met de gewonden is Zij maken het ille tien redelijk wel maar er hangt een schaduw over het huis Tien oude menschen hebben het leven gelaten Juist foeit men zich vanwege het luchtgevaar naar de voorzijde van het geboow naar de wandelgang op den began n grond begaf Aan de voorzijde van het huis ziet men niets maar zoodra is men binnen of alom ontwaarl men de aan gerichte verwoestingen Bijna 601 menschen die voor het grootste deel aan een wissen dood zijn ontsnapt Waarlijk deze nieuwe oorlogsdaad heeft vree gebracht in de harten van de Ro terda mirhe menschen die thans weten overgeleverd te zijn aan de willekeur van vliegers die op hoogst onyeranltwoordelükie wyze met hun projectielen omspringen en wie aan deze verregaande willekeur na alles nog nitt mocht gelooven welnu hij kome naar Rotterdam en aan chouwe mei eigen oogen welk een oQtzaglijk leed en welke verwoestingen zijn aangericht ioH en HlaoH Zon op 7 52 onder 19 03 Maan op 20 43 onder 10 50 Men is verplicht ie verduisteren van toneonder antf lot EonsoplioBul Toerttigen S isondergang 8 WWKWWVWMSM Laolsarn an o rt igen Qioetcii bij zonsondergang ontstoken warden 8wwKW A w 9KMnnnnnn S