Goudsche Courant, woensdag 8 oktober 1941

sdag 8 October 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No 20753 ipfiflt GOUDSCHE CCUBANT Bmus Muuun h nau nu rwtrekMdac IMM Chetredaetaun r TD TKS Oouda te luchtaanval op Rostof I g Wederom een uitbraakpoging bij Leningrad afgeslagen M ntouwe Duitsche offensief bedreigt Donetxbeicicen en de havensteden Moriopol en Berdjansic rS D MrtH Staakiuhomaen k J Joe Uiil ir wmiwii Btwu iHimnien werd een deel van dkten liS ï vernield De rost van de wagons met de twae hwemo PJC Uartehneek Hoffmunn JiVITSCHhAND STRIJDT VOOR KVROPA JU oppetbevel der weer laéakte gisteren bekend j oen het bestek van de aanUgadifde nienwe operaties is LMiebied ten Noorden van 2 IN van Asof een Toote slag Mrt zy aan sij met de verCift troepen achtervolKden bOéHéht itrtjdknuihten den IhImsb vijand Gemotoriseerde anatierfomiaties droocen diep S£ü la de vi delQlie temgjSkewefinjien Daarbij werd I iW van het necende SovjetMr nvanfen Kenomen de Zjirkevelhebber had dch teM aer vUegtnic in vetUgheid Ook in de overige sectoren van lil OoileHjlc front hebben de l ralioperaties hun van te ntca bepaalde verloon len herhaalde nachtelüke ludiagipogmg van SovjetstrydInditen aan de kuet ten Westen Leningrad werd afgeslagen git meerendeel van de voor het wnitfen gebruikte schepen nnl tot linken gebracht De na land gegaiie vyaad werd volkomen vernietigd Bit luchtwapen heeft in denilliloopcn nacht een wapenfa Mi in Rostof en militaire inMUilio m Moskou fn Leningrad Hevallen In den strijd tcg n GrootMtUnnië hebben ge echtsvliegnipn in den nacm van 6 op 7 OcfcÈer voor den oorlog belangrij installaties in Zuidwestbieland aangevallen h Noord Afrika hebben DuitKht gevechtsvliegtuigen ook nteren de haveninstallaties van Tobfodi met goed gevolg aanimllen fiü de luchtaanvallen sp de reede van Suez in den HAt van 5 op 6 Octpber zijn tme koopvaarders met tezamen Bm brt met voltreffers ver iAl Nog twee groote schepen venten zwaar getroffen De vijand is overdag noch des ncliti het rUksgebi binnënpvbgen U Dnltsebe luchtwapen beeft in Mefct van 6 op 7 October voor de aal de belangrijke over Wiven Kostof aan de monding Me Den aan de Zwarte Zee aangeJ o wordt van militaire lijde r t D NA gemeldt De aanval k eMiakeliJk gericht op de be ibedrijven W het D N fi van deskundige J nieemt beteekent de aanval J Ben nieuwen slag voor de JJieoMustne der Sovjets Rostof eer dan 500 000 inwoners telt oer belangrijkste steden in het j ter Sovjet Unie Het is vooral g door de fabriek Rosselmasch w J destyd landbouwmachines J Jde en thans wapenfabriek juff ojden Er werken ongeveer j Mbeiders Rostof bezit nog een iSf voor landbouwmajZJL ® gieteryen spoorr plaataen een emailfabriek ïSt sbrieken Van Ro6tof fle eenige belangrüke spoor jTT oen Kaukasus s t vechtsvliegtuigen hebi n nacht van 6 op 8 Ógtober f w miütaire doelen in hét Charkof gebombardeerd Bü deze aanvallen wCTd ook de wapenindustrie Van Kramatorakaja met succes bestookt Kramatorskaja een stad van 100 000 inwoners Is een der belangrykste industrieplaatsen van het Donetzbekken DE STRUD VOOR LENINCnAD Op 6 Oet hebben de te Lenlngntd ingeaioten bobjewistisehe sttijdfcrachten weer tevergeefs geprobeerd door den ijzeren ring der Duitsdie troepen heen te breken waarbij xij van infanterie pantserwagens artillMie en vliegtuigen gebruik maakten HET NIEUWE DUITSCmS OFFENSIEF De nieuwe omsingelingsacties n het Oosten die volgens het jongste weermachtsbericht een enonnen omvang moeten hebben staan in het middelpunt der belangstelling te Berlijn Het schouwspel dat tijdens de eerste drie maanden van den oorlog in het Oosten reeds meerdere malen beleefd werd wordt in den grootsten omvang herhaald De Duitsche leiding trekt wederom een ring om de bolsjewistische legers en dwingt den tegenstander te strijden met het doel hem te vemietigan zoo schrijft de Völ fcischer Beol achter in dit verband De Berliner Börsenteitung schryft dat than in het Noorden het Donetzbekken inhet Zuiden de havensteden Manopol en Berdjansk onmiddelijk bedreigd worden Vervolgens schrijft let blad dat het voor de hand ligt welke beteekenis het Donetzbekken voor de Sovjets heeft Nadat zü njet Kriwoi Bteg hun belangrijkste ertsvoorraden hadden verloren staan zij thans voor d en wanhopigen toestand ook hun grootste steenkoolbekken en de laatste belangrijke wapgnsnildse niet meer te kunnen besehermen De opmerking van Engeland dat den bolsjewisten toch nog altijd het Oeralgebied ter beschikking staat is bij de enorme beteekenis van het Donetzbekken een groot zelfisedrog De Deutsche AUgemeine Z e i t u n g ziet in het feit dat het negende bolsjewistische leger vangen genomen is een overwinning welke met minder beteekent dan a de meer storting van i ien Sovjet Zuidelijken vlsugel De ipilitaire medewerker van de Times schrijft omtrent den moeilijken toestand waarin de Sovjetlegers zich bevinden Als de Duitschers in staat zijn een nieuw groot offensief te openen dat overeenkomt in kracht met de voorafgaande en ah het hun gelukt hün tot nu to behaalde successen te vergroeien dan is het duidelijk dat het gevaar voor de SovjetUnie grooter is dan ooit Hij is van meening dat de Sovjets niet veel armslag meer hebbén Natuurlijk hebben zij geen gebrek aan ruimte om operaties ten uitvoer te brengen maar m moet niet verbeten dat zestig tot zeventig procent der oorlog ndustrieën in het bedreigde ol reeas veroverde gebied ligt AMBASSADEVB STEINHABDT NAAR DE V S De correspondent der New York Times te Moskou meldt dat de ambassadeur der V S Steinhatdt tijn voornemente kenoen heeft gegeven om met een kort verlof naar de V S Ie vef trekken teneinde aldaar met het ministerie van Buitenlandsehe Zaken bolsjewistische aangelegenheden te bespreker DB DUITSCHE LDCHTMACHT De verlieaen der Duitsche luchtmacht in het Oosten bedroegen in drie maanden tijds minder dan d Duitsche vUegtuigproductie in ¥ maand naar het D N B van wellugaUchte zijde v iteemt De Duitschf luchtinacht is thans zoo wo dt vta der verklaard sterker dan bij het begUvt an den oorlog in het Oosten Roosevelt wenscht verandering der neutriiliteittwet BEWAPENDE SCHEPEN NAAR I E ÖORLOGSZANES Naar officieel wordt medegedeeld heeft president Roosevelt den leiders van het Congres medegedeeld dat hij voorstander van wijziging der neutraliteitswet is opdat de Amerikaansohe schepen kunnen worden gewapend en rich kunnen begeven naar havens van oorlogvoerende mogendheden en naar de thank verboden oorlogszones Roosevelt heef t op de persconferentie geweigerd antwoord te geven op vragen over welke punten men het in zijn conferentie met de fractieleiders van beide partijen niet eens is kunnen worden Hij merkte alleen op dat de besprekingen Woensdag voortgezet zouden worden Vervolgens werden Roosevelt vragen gesteld over het besluit van de Panameesche regeering waail ij liet bewapenen van koopvaardijschepen wordt verboden Allereerst verwees Roosevelt den vrager naar bet ministerie van Buitenlandsehe Z keo verklaarde vervolgens echter dat wanneer de r eering van Panama dit wenscht zij natuurlijk iiet recht heeft de verwydering van kanonnen op schepen onder Pfnameesche vlag te gelasten Overigens wordt door het besluit van Panama de noodzaak nog urgenter de neutraliteitswet der Vereenigde Staten te veranderen Da fflenstpHeht De minister van Oorlog Stimson heeft naar Associated Press meldt bij het Congres een wetsontwerp ingediend dat bepaalt dat alle in de V S geboren Japanners Duitschers en Italianen met dubbel staatsburgersdtap onderworpen zijn aan den dienstpUcirl in de V S Tegelijkertijd zullen alle burgers der V S die ook het staalaüurgerschap van een ander land bezitten uHgenoodigd worden óf foTr me afstand te doen van het staatsburgerschap der V S df voor het bondsgere ditshof den eed als Aroerikaansch staatsburger af te leggeij B weigering van dit laatste zal de betrokkene worden gearresteerd en over de grens geleid ita mawsch weermachtsbericht Wederzu dsche bombardementen Het Italiaansche weermachtsbericht van heden luidt Engelsche vliegtuigen hebben branden brisantbommen geworpen in de streek van Catania en Licata zonder schade aan te richten In Noord Afrika hebben eenheden van ons luchtwapen met succes een vliegveld i estookt in de streek van Mersa Matroe benevens doelen op den grond in het gebied van Tobroek Aan de fronten van Marma ricawoestijn vuur en verkenningsactie van onze troepen Het vijandelijke luchtwapen heeft nachtelijke aanvallen gedaan op Tripolis en heeft bommen geworpen die voor het grootste deel in zee vielen In Oost Afrika hebben onze eenheden in den sector van Gondar met aanzienlijke strijdkrachten verkenningen uitgevoerd en aanvalspogingen van den tegenstander afgeslagen Tijdens een aanval Stortte een Britsch vliegtuig dat door den afweer op den grond was getroffen brandend neer in de nabijheid van onze stellingen DE ENGELSCH AMERIKAANSCHE HULP VAN TSJOENGKING De Britsche beveU ebber m het Verre Oosten maarschalk BrotAe Popham heeft Volgens den Britschen berichtendienst medegedeeld dat hü te Manilla met den leider der Amerikaansche militaire riiissie voor Tsjoengking generaal Magruder uitvoerig heeft gesproken over de vraag op w e wijze het tran jort van het Amerikaansche oorlogsmalerieel voor Tsjang Ka Sjek het beat georganiseerd kan worden De inkrimping van pluimveestapel NIET MEER DAN M OF 15 S TUKS In een officieele publicatie elde rs in dit blad opgenomen maakt het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd l ekend dat tiet behoudens enkele uitzonderingen verttoden is op bedrijven met minder dan 10 ha cultuurgrond meer dan tien stuks pluimvee te houdeq tefwijl op bedrijven met meer dan tien ha cultuurgrond niet meer dan 15 stuks pluimvee mag worden aangetroffen Voor bijz nderh d n de men de oi ficiee e pul Ucati Finland wü t Engelsch memorandum af STRIJD TEGEN DE SOVIET EEN VERDEDIGINGSOORLOG ZONDER POLITIEKE VERPLICHTING Het D N B meldt uit Helsinki De netawisseling tusschen de Engelsche en de Fmsche regeering is gisteren officieel bekend gemaakt In het memorandum van de uitgeweken Noorsrhe regeering wordt erup geweren dat Finland bondgenoot is van een mogendheid die zien met Noorwegen in ooiïpg bevindt Wij weten aldus het memorandum dal zoowel het Finsrhe als het Noorsche voUc behield is van de hoop dat ook na den oorlpg goed vertiouwei jke betrekkingen tusschen onze landen zullen Iieer chen In de Finsfhe antwoordnota woidt o ra verklaard dat de voorvallen sinds 1939 de houding van Finland tegenover zijn Noordsche buren op geen enkele wijje hebben veranderd Ten slotte wordt de lioop uitgesproken dat de Noren begrijpen dat Finland gedwongen is te strijden tot het gevaar dat zijn toestaan bedreigt vöcr Finland en het geheele Noorden is gebannen Het Engelsche memorandum van 28 September verklaart o m dat de Britsche regeering gaarne zou zien dat de normale diplomatieke betrekkingen tusschen beide landen terugkeeren De Finsche regeering dient evenwel te begrijpen dat de eerste essentieele voorwaarde om dit mogelijk te maken hierin bestaat dat Finland een einde maakt aan zijn oorlog tegen Rusland en rijn troepen overal terugtrekt waar zij de grenzen van 1939 hebben overschreden Zoodra dit is geschied ie de regeering van Groot Britfannië bereid in gunstigen zin alle voorwaarden te onderzoeken die tot verbetering van de betrekkingen tusschen Groot Brittannië en Finland zouden kunnen leiden De Finsche antwoordnota aan de Britsche rêgeering memoreert de agressieve Sovjet politiek jegens Finland sinds 30 November 1939 en verklaart Toestemming tot prijs verbooging moet op de factuur vermeld worden De gemachtigde voor de prijzen deelt het volgende mede Fabrikanten en groothandelaren aan wie een toestemming tot prusverhoogmg door den secretaris generaal IS verleend zün verplicht van deze toestemming melding te maken op hun facturen Zij dienen hierbij te vermelden dien datum en het nummet van de toestemming Indien op de facturen verschillende artikelen voorkomen moet duidelijk blijken op welk artikel de vermelding betrekking heeft Het blijkt dat sommige fabrikanten en grossiers de vermelding op de facturen achterwege laten Gezien het groote belang dat voor koopers en wederinkoopers in de vermelding is gelegen zal tegen deze nalatigheid voortaan s eng worden opgetreden Overtredingen zullen door de inspecteurs voor de prijsbeheersching worden gestraft onafhankelijk van de vraag of de Inrekende prijzen wettelijk geoorloofd zijn In verband met de opsporing vervolging en berechting van overtredin gen van het Prijsvormingsbesluit 1941 heeft de gemachtigde voor de prijzen den inspecties voor de prijsbeheerscjiing een circulaire gezonden waarin een nadere toelichting wordt gegeven van ten aantal l epalingen welke in genoemd Ijestuit zijn opgenomen Ten aanzien van de verkoopweigering waartegen artikel 3 van het PrijsvormingsbesluitiZich richt wijst de gemachtigde er op dat het den laatsten tijd steeds vaker is voorgekomen dat fabrikanten of handplaren die vernomen hadden dat een prijsverhooging op komst was hun goederen vasthielden teneinde deze na de goedkeuring van de hoogere prijzen van de hand te doen Genoemd artikel richt zich ook tegen diegenen die aflevering aan normale afnemers weigeren hoewel zü wel voorraad hebben doch deze voorraad liever in den zwarten handel willen afzetten Tegen een door een onderneming zelf opgezette distributie onder de regelmatige afnemers als gevolg van geringere voor de verkoop beschikbare hoeveelheden behoeft wanneer de distributie op © en redelijke basis berust en een oogmerk tot het behaloi van extra winat voorzit geen beswaar gemaakt te warden Finland voert zijn verdedigingsoorlog zonder politieke verplichting Het land is dankbaar dat het ditmaal niet aUeen behoeft te strijden Finland l egrijpt niet dat Groot Brittannië waarmee het vreedzame betreklungen heeft wenschen te handhaven hetgeen het nog steeds doet slechts omdat Finland thans niet alleen tegen dé Sovjet Unie strijdt zich gerechtigd of elfs ver plicht kan gevoelen Finland als openlijken vijand te t ehandelen Finsche RiPisdac bijeengvroepen De Fmsche premier Rangell heeft gisteren den Ryksdag bijeengeroepen voor een geheime zitting waar naar V rluidt over ie poütieke situatie is gesproken Voldoeaing over Finaeh antwoonl aan Engeland Het Finschr publiek heeft rnergroote voldoejning kennis genomen van het Fnische antwoord op de Eng sche nota aldus het D N B Een afzonderlijke vrede met de Sovjpt Unie aldus schrijft bij voorbeeld de Ilkka lOi onnatuurlijk zijn Hü zou onmogelijk verwezenlijkt kunnen worden vooral omdat van Engelsche zijde niet dezelfde eischen aan de Sovjet Unie gesteld ziJn De Engelsche eischen aan Finland zijn slechts gesteld in het belang van Engeland en de Sovjet Unie Het geheele Finsche volk aldus het blad staat eendrachtig achter ziJn regeeiing De banden met Duit chland vormen een onvoorwaardelijke lotsgerheenschap De Japanscl Amerir kaansche besprekingen GEEN RESULTAAT EN GEEN BKEVB In de persconferentie voor buitenlandsehe journalisten te Tokio heeft de woordvoerder l ekend gemaakt dat de onderhandelingen tusschen Japaii en de Ver Staten niet tot een breuk geleid en evenmin e n nieuw stadium van ontwikkeling bereikt hebl en Merrie anvaaidt kaU Is pleerldnd Een zeer merkwaardig eval op het bedruf van een veehouder te Breukelen waar een merrie wier veulen kort na de geboorte is gestorven zich het lot van een moederloos kalf heeft aangetrokken Polygoon v Bilsen Ten aanzien van artikel 4 van het besluit dat den zgn koppelverkpop verbiedt merkt de gemachtigde voor de prijzen op dat deze bepaling nch rtcht tegen de steeds sterker geworden neiging van fabrikanten en landelaren om de afgifte van goederen waarnaar veel vraag bestaat te koppelen aan de gelijktijdige afname van goederen die moeilijk verkoopbaar gebleken waren vaak al afgeschrever varen en die langs dezen weg tengevolge van den kooplust van het publiek toch nog vaak tegen goede prijzen van de hand gedaan konden i orden Van eigenlijken koppelverkoop is geen sprake wanneer de goederen behalve gekoppeld ook afzonderlijk verlirijgbaar zUn ook al is de prijs van de gekoppelde artikelen tezamen lager dan de som der afzonderlijke prijzen Uiteraard zal dit niet tot ontduiking aanleiding mogen geven en dient er op te worden toegezien dat het feit dat ook afzonderlijk kan worden gekocht duidelijk aan het publiek tot uitdrukking wordt gebracht De in dit artikel voorkomende passage voorzoover dit op 9 Mei 1940 in den handel niet gebruikelijk was moet aldtjs worden gehanteerd dat in de eerste plaats bij den betrokkenezelf moet won en nagegaan of hü op 9 Mei 1940 reeds koppelde De omstandigheid dat het pujjlick op diendatum gekoppeld placht te koopen ishier niet voldoende Vastgesteld moet worden dat de Ijetrokkene de koppeling als eisch stelde Reclamecampagnes als Bü aankoop van f 1 waren een versierde trommel ad f 0 20 te koop zün formeel wel als koppelverkoop te beschk uwen s gnsi KKMtianmtimgKWiiaiaivafln Zoa ipp 7 S3 onder 19 01 n an Op 21 15 onder 11 50 Megïb verplicht l vcrdoisterea an tontondci tMi tol conaophoout LantiariM aa vocrtottea moeten bif comoodergang oatitoktfn worden t R m iM MMMIIIIWalWia INLEVERING VAN GEDRAGEN WINTER KLEEDING EN DEKENS Voor twee exemplaren kan men één nieuw koopen ZOOWEL BIET DE BELANdEN VAN ALLE BEVOLKINGSGROEPEN ALS MET DIE VAN DEN HANDEL IS REKENING GEHOUDEN Aangezien de hoeveelheid beschilc bare textielproducten geringer Is geworden zal met ingang van 1 Novem ber a i d i het tijdstip waarop da nieuwe distributie periode van textiel producten aanvangt ertoe worden overgegaan de grootere stukkenslechts seschikbaar te stellen voor hen die deze stukken dringend noodig het ben Hun zal daarvoor een speciale vergunning worden verstrekt I l e handel heeft weliswaar nog eenige voorraden doch de moeilijk held is dat in hoofdzaak de duurdere oorten aanwezig zün en dat de bevolkingsgroep die kleedingsstukken noodig heeft slechts de goedkoopere zal kunnen aanschaffen De bevol kingsgroep die de duurdere kleedingstukken zal kunnen aanschaffen zal wel niet in aanmerking komen voor een speciale x crgunning omdat men in die Idringen toch wel over de noodzakelüke kleedingstukken beschikt Zoo zal de moeilükheid ontstaan dat dat deel der bevolking dat over voldoende middelen beschikt om hun oudo jas te vervangen door een nieuwe dit ni i kan doen aangezien het g€en vergunning zal krügen terwül 0 die in aan merking komen voor een vergunning in den regel niet in staat zün een nieuw kleedingstuk van VTÜ hoogen prijs te koopen Het gevolg zou zijn dat niemand geholiien werd en dat de handel met den duren voorraad stoffen zou blüven zitten De regeling Intake het inleveren van kleedingstakken vooniet nn in dexe moeilWtheden Dese regeling komt et op neer dat men van Maandag 13 Oct tot en met Zaterdag 1 November aj de volgende gedragen en gebruikte kleedingi kken kan faaeveréni heerenoestoanM heerenwfaiterjaasen wol len of half wollen heerenregen ssen damnwintermantels wollen of halfwollen damesregenjassen Jongenswin terjassen meisjeswintermantels wollen dekens Voor elke twee stuks ingeleverde artikelen zal een ontvangstbewijs wor den afgegeven waarmede men onder geliiktiidi e inlevering van de halve pnntenwaarde een nien exemplaar van deze kleedingstuHfcen zal knnnen huopen Tevens sal men behalve van de nieuwe textijtlkaart gebruik imnen maken van de toeslagkaart en van de nn lonpende textielkaart welke ok na 1 November aj geldi blijft Het is niet noodzakplük dat men twee stuks van hetzelfde artikel inlevert zoodat men bü inlevering van Wjv een heercncostuuin en een dameswintermantel of van een jongenswinterjas en e n wollen deken recht heeft op een ontvangstbewüs De inzameling van de oude textielstvikken zal evenals het vorige jaar geschieden door de in verschillende distributiekringen in het leven geroepen kleedingcomité s Het dntvangstbewüs dat door de comité s zal worden afgegeven zal nauwkeurig den aard van de ingeleverde klépdmgstukken of dekens vermelden Daarenboven zal het aangeven welk textiel ïtuk men gerechtigd is te koopen Hot ontvangstbewijs zal eerst na 1 November a s geldig zijn De ingenomen kleedingstukken 7ullen aan nader aan te wijzen instelJingen Worden verstrekt die de goederen zullen uitgeven aan hen die de middelen niet hebben om zich op normale wij Je van winterkleeding en dekking te voorzien Deze zullen bü de in ontvangstneming van de hun gratis te verstrekken goederen slechts de jjplft van de puntenwaarde daarvan behoeven in te leveren Bü deze regeling zullen dus de drie roepen de minder welgestelde de welgratelden en de handel ziin gebaat Vooral hun die niet over de noodlge f middelen l eschlkken om zich tegen de korynde koude te beschermenc zal deze regeling ten goede komen Aan hen die zich kunnen verheugen in het bezit van een uitgebreide garderobe zal ze de voldoening schenfcpn behoeftige of minder welgestelde medeburgers in dezen tüd van schaarschte een dienst van solidariteit en naastenliefde te kunnen bewijzen Aangezien In vele van dez gezinnen warme kleeding en dekking hoog noodig zijn mag worden verwacht dat de inlevering een vlot verloop zal hebben zoodat evenals het vorige iaar toch minstens 200 000 stuks kleeding en dekens onder hen zullen kunnen w jrden verdeeld Daprenboven is dit de I a a t s t e geleeenheid om indien nj n over bruikbare bovenkleeoing beschikt dere toch te kunnen aanschaf fen aangftfien de kï J 70oals aan het begin van het artikel reeds is opgemerkt na 1 November 1941 allen op speciale vergunningen zullen worden uitgereikt welke slechts zunen worden verstrekt Indien men S iet meer in het besit Is van een draaglwar kleedingstuk