Goudsche Courant, woensdag 8 oktober 1941

rpoféi WOENSDAG 8 OCTOBER 1941 CMvtHlit M V Bottwdamaeh Mtwtwabiad U4L Ni n m I aktfj Men Ierland p ad ouw tn vroef r ikracht ok hi lemilni learuikt ere be n die windnog en ecfa ngezien do l ia hiltlMït binnen t hedcn polderer toe te verIte door jruot ge iving iren vin Ml ggehtoffers onderde y0g0th vollnng l geldige alrtji die jnomenteel SS g tr 3 wordt eisdit ► ijStoHe onder de burgerbe 1 TShlin soldaten nemem het uw met het ootogirecht zij Üb de burgerbevolking tot gewa I IwpEttt branden steden en d jrpen I f zBO geeselt dez oorlog teller jW 1 de bevotting van het land ta uitgco wordt f LT beM i en w rdige burger SJa ook geholpen worden Steunt 0 de Nedertandsche ambulance 5£aj naar het strydtooneel uit l bulp te bieden aan vriend en 11 ir bbiidra e iets meer dan u S taDt op lirorelieniDg jlfdcrlaodgche amkalaaee graeht tt OraTenhage AANBRENGEN VAN KENI KRS OP DRUKWERK w CO ofdcieele publicatie elders JêL blad opgenomen vestigt de di S van de lectie grafische inJEe van het Rijkabureau voor ver 3ïï ide industrieën nogmaals de ffjpht van geljTuikers van cyelo ff en andere veunenigvuldigingsJUaten op de verplichting een kenj fT of hun firmanaam aan te Sgmi op alle door hen vervaardig trfwerlien SSCJ TIS VAN TOCHTgKBTELIJKK UITSPRAIKEN yt op heden konden boeten welke jM de commiseieB vo r de crisis u tnchtspraak aan georganiseerden u een crisi s organiaatie waren opge Si bu nift bftaling ilechta inge jjSerd worden door dagvaarding van i iutattokkcn georganiseerde voor den I liMeP burgeriyiien rechter f Huk is bi een beschikking van i jjgi cretaria generaal van het depar van Landbouw en Visscherij ndigd in de Nederlandsche SiScourant van 7 October 1941 be j dat een boete opgelegd bij een i Suieehtelijke uitspraak waartegen w hooger beroep meei kan worden fjpteld terstond door den hoofd r gbtenaar voor de crisis tuchtrecht I ipnik bij dwangbevel medebrengende i biecht van parate executie kan wor ta Ingevorderd 0IGANI8AT1E AARDOLIEINDUSTRIE In de Nederlandsche Staatscourant optKenomen een beschikking van de qiniiatie oommisaie commissie Wol1 ktnm betreffende de organisatie na de aardolieMndustrie Hiertoe Mrit ingesteld een bedrütsgroep jiodollemdustrie behoorende tot h lioofdgroep industrie Alle in Hrferland gevestigde ondernemingen xllie rich bezighouden met de opipaiiil en winning van aardolie en utdoliegasaen en de directe verwerkmg van aardolie en aardolieproducfes net inbt grip van de renegeratie m lebruikte smeeroliën zijn verplidit zich aan te melden bü de be UIT DE PERS Religie ah politiek probleem h de Standaard betoogt dr H i Homme dat men geen eenheid ta jnaken in een volk Men kan wieen kunstbloem maken maar geen Iwnde ook met ja aillerminst door JJl leweld den knop open te breken t al er aldus schr van het pagt Bén God één keizer één geloof Witaat één godsdienst een machtige MMlg uit de natuurlqke en prind ïerscheidenheid van een volk W Wt in vndeeldherd en versplinteJJnB krachten kan een Staat uit vid genoodzaakt zijn in te grüW net repressieve miatregelen Aan taintie van een Staat tegenover Psiende faetoren is een grens j poote politieke worsteling der STiÜÜj l nde is volgens Sjwiis dat de religieuze verschei21 5 f zichzelf niet ondermijnend 3 J staaUbesfel is Integendeel 2 W de politieke activiteit en het 5f e denken telkens weer uit het Hpa onverkwikkeiyke bijkomstigJ lAaald en opgevoerd naar die rj hoogten waarop beginsel ibeginsel overtuigttig tegen tuiging kwam te staan De dat de feitelijke religieuze nt iT k in drie groote i2 mïen deelt Humanisme ReJJ Roomsch Katholicisme r Pwend zou i4jn voor een goed JTtSW achten wjj op grond van 2 1wen onhoudbaar en beslist L Jeze religieuze verschei fSlSi leeds verdergaan Kihïï ï e eische WSl Sl at wor l het anders bi l t niei te ontkennen dat Ï22 sertarism de grootsche H WI om de vrijmaking van het jfW iderwijs hebben ontsieid SUjl Wnt is er voor correctie en SSÏS en het Christelök 52 ruimte NSIL correctie gcxodit 1 mS teruggrijpen naar 4l5 W zer Fén StMrt n gods ÖL iifelro w j echteè ten li r gdooven niet dat de na lfit Z noori efd daarmede we Jiftl SL RrformaUe is een i fc5 e oor genoemde eenDijj BOg altijd merkbaw Hoede t L nne voor het iigde art S der Ned Ge0I en het werken met de 1 wlojxrfwmflesch der Va tfcr wt bcwtfim dat De yémAZ uiterste voor w l l n Is wor het nKr luT wt i n u S Religie 2 l i 1 grootmachten if OrtPKmg aard ta bestem RECHTSZAK M YBKPMIICCMBt XK UtSrWUOL Hasttaadig MiroitMH n MaedM N g 8 an Voor de ècnte maal hetH gisteren do vnderedUcc te Amsterdan mr P H F vaa Violen in bet Paleis van Justitie zitting gehouden Sr werden op deze zitting vergrepen bduDdeldk wdke alten een poUtieken acbtorgrand hadden Ben 6I jarige huisagenaar uit Weespcrkarqpel stond teredit dMtlat hij eoi 21 jarigen groentehandelaar had geslagen Volgens den groentduuidelaar had de huiseigenaar die met N S B lectuur colporteerde een blaadje in zu winkel gegooid De getuige wilde dat blaadje niet hebben en bad het teruggegevoi Daanp had de colporteur een nieuw papier verstrekt dat de groentehandelaar weer gfretoumeerd had Na de derde poging om zijn lectuur kwijt te raken had de colporteur geslagen waarop een vechtpartij was ontstaan eo de colporteur een of ander voorwerp te voorschijn had geaaid om te slaan Hij had echter dit voorwerp met ijabruikt Een 20 jariee chauffeur bevestigde dit verhaal De huiseigenaar echter ga een andere lezing De groentehandelaar zoo zeide hij had hem het krantje niet teruggegeven maar verkreukeid weggeworpen Een t Afeede krantje had de groentehandelaar hem tusschen de jas willen stoppen Tegelijk had de man hem toen een stomp in de maag gegeven waarop de oo4 orteur terug geslagen had De officier van Justitie mr W P Bakhoven achtte deze wijze van optreden bij een colportage verkeerd Hij vraid dat dit niet door den beugel kon en eischte tien dagen gevangenisstraf De vrederechter vond slaan een volkomen verkeerde propaganda en heriq eide eraan dat colporteurs altijd instructies krijgen zich correct te gedragen Rekening houdend met de omstaraligheid dat het feit reeds lang ge ifiB is gabeurd veroordeelde hij den porteur tol ƒ 26 boe e of 10 dagen hMhtenis slen brandstoffenhandelaar uit Monnikendam had op de veerixxit van de VOOR DE vaovw Voedzame gerechten van uien en winterpeen Het voorlichtingsbureau van den Voedingsraad schrijft Uien en winterpeen worden samen veel in den stamppot gegeten Wie kent er niet het echt Hollandsche gerecht hutspot met klapstuk dat iedere rechtgeaarde Leidenaar op 3 October eet De hutspot met rauwe peen kent echter lang niet iedereen Veel verschil in smaak en uiterlijk met het van ouds bekende recept is er niet De aardappelen en een gedeelte van dè winterpeen worden samen gaar gekookt en fijngesneden op de gebruikelijke wijze Even voor het opdoen wordt de rest van de peen geraspt en door den stamppot gemengd Het voordeel hiervan is dat de wortelsmaak iets meer op den voorgrond treedt en de voedingswaarde verbeterd wordt Van ui en winterpeen kan men ook een schoofschotcl bereiden hetgeen zelfs fe verkiezen ia boven een stamppot omdat dan de aardappelen en groenten niet worden dOOT gestampt Dóór het stampen wordt n l veel lucht i het gerecht verwerkt waardoor de vitaminen in waarde achteruitgaan De ui wordt behalve in den hutspot in hoofdzaak als toekruid gebruikt Als hoofdbestanddeel van een gerecht of als groenten eet men helaas te weinig De ui doet in voedingswaarde niet onder voor menig andere groente Ui bevatten evenals wortelen naast een kleine hoeveelheid eiwitten en spoorvet vrfl veel zetmecistoffen en suikers en de voor ons lichaam loo belangrijke zouten en vitaminen Men kan de uien als groente geven b v met een luur sausje of met tomaten Recepten vindt u hieronder Ook een stamppot van uien of stoofschotel van uien met visch zal bij velen in den smaak vallen De uien zijn vrij goed te bewaren zoodat men wanneer de gelegenheid om versche groente te fcoopen op een © ogenblik ontbreekt nooit verlegen zit wanneer men uien in huis heeft De wortelen bevatten behalve suiker zetmecistoffen eiwit vet en zouten ook veel carotins en stof waaruit ons lichaam zelf vitamine A kan vormen Vooral om deze carotine is het belangrijk dat geregeld winterpeen gegeten wordt want er zün op het oogenblik weinig levensmiddelen ADOLPHUS N Z H T M enkele N S B cts voor landverraders uitgescholden H j had ta l gesproken die aan opruiirig deed denken Hij had geroeipen Menschen sta op weg met die landverraders en die bende Daar staat erflog zoo eentj die l i dat zootje landverraders hoort Een electricien uit Monnikendam was het milq unt van dezen tn andstoffenhandelaar die wel een glaasje had gednmkera Jnaar toch nog scheen te weten wati ftü zei De electricien die N S B er was en zich beleedied gevoelde kwam nu om clementie voor den brandstoffenhanr delaar vragen omdal deze reeds vier maanden door de Duitsche politie was vastgehouden De N S B er vertrouwde erop dat de man hem niet meer zou uits dield i De officier van Justitie mr W P Bakhoven Vond de zaak een ernstig karakter hebben maar wilde slechts de minimum boete Van een gulden eischcn omdat de man voor deze zaak reeds een vrijheidsstraf had gekregen van andere zijde De vrederechter die opmerkte dat het nu eindelijk eens uit moet zijn met het verwijten van landverraad dat is gebaseerd op een onjuisten en gederailleerden gtdachtengang achtte het eveneens een ernstig feit Nu echter de beklaagde reeds straf heeftyehad wilde hij zich bepalen tot het Wleggen van een boete van een guldav subs een dag hechtenis Een Jongeman uit Hilversum die zonder een i ge eden een W A man had mishandeld kwam er niet met een geldboete af De jongeman een instrumentmaker had zich allervreemdst gedragen Br was een W A man op de fiets door ijn sb t gekomen die een adres van iemand zocht Hij had dus eenigei malen heen en weer gereden Daarop was de instnumentmaker naar buiten gegaan en had den jeugdigen W A man een stomp In het gezicht gegeven zoodat hii op den grond kwam te valleru Nu stond de mishandelende jongeman zenuwachtig en bleek te betoogen dat de W A man hem uitdagend had aangekekECi hetgeen echter door eei neutralen toeschouwer werd ontkend Deze getuige had ook geen enkele reden gezien voor het woeste optreden van den jongeman De offider van Justitie mr W P BaMioven eischte tegen den instrumentsnakfr acht dagen gevangenisstraf welke hem door den vrederechter werden opgelegd waaruit ons lichaam vitaminen A verkrijgt Daar het grootste c eel aan vitamine provitamine en zouten aan den buitenkant van de peen zit is het niet aan te raden deze Ie schillen Men kan volstaan met de peen goed boenen en te wa Mchen Het gebruik van rauwe groenten is gezond Zooal hierboveh reeds beschreven werd kan men een deel van de winterpeen rauw door den stampot mengen De geraspte of in plakjes gesneden wortel smaakt ook uitstekend op de boterham soms voegt men dan wat suiker citroenaap of zout toe In een sla van rauwe groenten mag de wortel niet vergeten worden Ook de ui is in kleine hoeveelheden rauw te gebruiken Sommigen vinden de sterk uitkomende smaak van de stukjes ui wfl eens hinderlijk men kan dit beziiraar opheffen door de u1 te raspen waardoor het gerecht toch de pittige aroma van den ui krijgt Wie kent niet de sla met het versche uitje Thans volgen eenige recepten Gekookte uien IW kg uien S dl kookwater en azijn 25 g bloem zout peper De uien schoonmaken alles wat vliezig is verwijderen groote uien doorsnijden opzetten met weinig kokend water en zout en vlug gaar koken Kooktijd een half uur De uien afgieten het uicnwater en de azijn met de aangemengde bloem binden De saus op smaak afmaken en met de uien vermengen De uien kunnen ook gegevtn worden met een tomatensaus Stoofschotel van uie winteitMcn 1 kg aardappelen 3 groote Mien Vt kg winterpeen 100 g runderpoutet 4 dl taptemelk vet of bater zout Het vleesch met zooveel water in een stoofpan jpzetten dat het goed bedekt is Wat zont toevoegen en het vleesch in de goed gesloten pan op een zacht vuur bijna gaar koken plus minus l 4 imr de schoon geboende niet geschilde gewasschen en in stukken gesneden winterpeen en aardappelen de in stukken gesneden uien en de boter of het vet toevoegen De pan sluiten de inhoud vlug aan de kook brengen en alles gaar kokon Kooktijd plus minus H uur De taptemelk en wat geraspte wortel toevoegen Alle bestanddeolen losi door elkaar roerei en nog even doorwarmen Het overtollige vocht in een sauskom gieten Het gerecht in een dekschaal of vuurvasten schotel opdoen DEBONNENLIjST 5 OCTOBER I M 11 OCTOBER 3Ï4 brood 4 rants brood of gebak 38 brood H rantsoen brood of gebak 38 vleesch rantsoen vleesch of vleeschwaren 38 vleeschwaren 1 rantsoen vleesch of vleeschwaren 38 melk I 1 Uter melk 38a Tcs aardappelen 1 kg £ OCTOBER T M 1 NOVEMBER algeme til kg suiker algemeen 250 gram koffiesuirogaat algemeen 500 gram jam 124 125 126 127 algemeen elk voor 1 rantsom bloem brood of gebak algeifieeft 250 gram havermout algemeeiJi 250 gram gort algemeei 100 gram vermicelli ofmaizen 131 132 1S3 134 algemeen elk voor 100 grhm kaas D en E rijst voor kinderen tot en met 3 jaar 250 gram rijst SEPTEMBER T M 13 OCTOBER 3 37 boter 250 gram boter ƒ 36 37 vet 250 gram boter met redjiictie 1 OCTO R T M 31 OCTOBER 13 honden groep I II 10 k g groep III 8 kg groep IV 5 kg groep V 4 kg groep VI 3 kg hondenbrood 13 katten H4 k g kattenbrood WAT IS EEN RANTSOEN T BROOD lOO gram bruoa GEBAK 76 gram buchuit waleli biscuits kockles t 140 gram speculaas koek ft 3M raro cake 61 400 gram gcruli klalir korstg bak óf 500 gram gevuld groot korttgebak of 600 gram uart gebakjes QIXlEfM 70 gram tarwebloem meel rogg b oem meel £ éUrl zeiid bakmcel RUST 3S0 gram rijst njstemcel tMoem gries gruttcmeel gemengd m ll BAVEBMOVT 2H gram havermout vlokken bloem aardappetvtokken GORT ISO gram gort gortemee grutten VERMICELLI 100 gram nrmlccUl macaroni spaghetti MAIZENA 100 gram malzena go aardappelmeel Af 100 gram zetmeel verwerkt tal puddingpoeder of puddtngSEaiupoeder VLEESCH 100 gram vleesch gewicht van been Inbegrepen VLEESCHWAREN 7S gram gerookt of ge kookt vleesch óf 75 gram gerookte worstsoorten óf 100 gram gekookte worstsoorten 41 1S5 gram leverarUke en tongenworst nierbrood öf 150 gram bloedworst JAM 800 gram lam siroop honing ena v Andere diatribatieartikelen KOLEN Kookdoeleinden letter M en N Bon No M K F t m 30 November een eenheid vaste brandstoffen geen fa bnokslurf en geen anthraciet Gen anthraciet 10e periode 1 h l anthracietnootjes of 50 k g turfcokes Gen turf 10e per 50 st baggerturf tm 31 October Verwarmir M M haarden en kachels t t m M haarden en kachels K n t m 11 centrale verwarming een eenheid vaste brandstoffen tS M A7 baardeq en kachels J 95 l m t8 Jiaardm en kachels K een eenheid turf Oeldig t m 31 December PETROLEUM O 13 October tm 27 December voor keuken 2 liter SeBEBR REP J textiel t m 31 Dec 1 rantsoen ZEEP 120 algemeen en C zeep van zeepkaart P en Q t m 31 October 1 rantsoen RADIONIEUWS DwidcfiUc 9 OctolMr BILVBUUM L 41S4 M $ M Gnmufuunmui êM Oc tenqcymnutleJt 7 M Gramalooninus T 4S Och tend rvmnastieli SM BNO Nieuwsberichten 8 iS Gramofoon muzick 9 15 Voor de huisvrouw 9 25 Gramo eonmuziek 11 00 Voor den boer U JO Piano voordracht en gramofoonmuz 12 OO Ensemble Jonny Kroon 12 40 Almanak 12 46 BNO Nieuws en economische berichten 100 Gevarieerd programnu 2 00 Zang n piano 300 Gramofooninuzieft 30 Voor l zteken 4 00 Wijdingswoord 4 20 Orgelconcert opn 430 G raid Lcbon en mjn orkest 5 15 BNO Nieuws econc mische en beursberichten 5 30 Snsemble Bandl Balogh Af u set te orkest en solist 4 30 Sport en Lichamelijke Opvoeding 6 45 Orgelconcert 7 00 Actueri ha fuurtj 7 30 GrantofoonmuKJek 7 30 Concertgebouw Orkest en soHst Om 815 Radiotooneel S15 Ktaas v Bceck en ztjn orkest 9 45 BNOKieuwsberlchten 10 00 1015 BNO Engelsch uitzending national features of the Nelher lands mtumtvu n M13 m MS Zit Hilveraum i a M BNO Nlcuwaberichten S 15 Gramofoonmuz 10 00 Bforgen wtfding 1015 Zang met pianc tegelcldlnc 10 40 Voordracht 11 00 Ensemble Willy Kok 1146 Gramofoonmuziek Frans Wouters en zijn orkest 12 45 BNO Nieuws tn economische berichten 1 00 Salonorkest 145 Voor dracht 3 00 Molto Cantabile en gramofoonmuziek 3 00 Voor de vrouw 3 20 Zang met pianobegeleiding en gramofoonmuziek 3 45 Gramofoonmuziek 4 00 Ensemble We Brouwer en hoü on Kramofoonmuztek 4 Voor de jeugd 5 00 Gramofoonmuziek 5 15 BNO Nieuws economische en beursberichten 5 30 Omroeporkest 6 19 Cyclus Onze eig taal 6 30 Omrocpork st 7 00 Actueel halfuurtje 7 30 Orgelconcert 7 45 Brandende kwesties eausercl 100 De Homincers 46 ê t IUdl toone l KERK EN SCHOOL ACADEWICBB BXAÜENS Lelden Doctoraal examen geeceskunda Ie heeren I Kdhl Leiden C L Plasman Den Haai J C van Nieuwland RljawUk H A Engelkens Den Haaf Doctoraal ex semietische taal n letterkunde mei L R V d Bergh Sche mlngen Utrecht Prop Ihaoloffle H H Klooe Groningen Caiuüdaatsexam godgeleerd helcT de heer A ter SteefS Groningen Candidaatsexamcn germaansct e tari en letterkunde Slngelsc mevr M de Groot Blookjer s Gravwihage Candidaatsexamcn wis en natuurktmde L mej A de Haan RtiswUk Zm Cai didaat Kxamen wis en natuurkunde F de heer Postma Zwi Ie Amsterdam Doctoraal examen geneeskunde de heeren J W Tonsbeek G Tripc s en J Wieberdink Amsterdam Candidaatsexamcn economische wetenschappen Ófi heer J W de Poui EFFECTENBEOKIMSTEIUM Notecringefl van 7 Oct Prov tn Gcm leenlagen v V i U K A dam isSB Si th Mx Dito Ie 1937 3 i HM a Gravenhage I 1837 V m OOH Rotterdam 1 en 3 1S31 t t7X MH B V Oli Z M37 t 1Mh AaaTolUngea Hjrpotheekbaatea rr cron Rsv Bank Pd UBH V Hyp b Veend inle K fi UO Indnitr onSenicmlnfen Bergh a en urf f L OM 3Vi K beven Zeep Mt OU 4i i AANDEtiEN Bank en prcdleunitelUasea A dam Bank aasd mH l H nc Bank dito 121 UI Kederl Bank A 196 UB N a MD r2M Rott Bank Ver land lAX Twentache B AA tndaitr oadememlartB Air Jlont gew A 320 inw Heemaf aand K N Hoogov aand Kon N Zout IA Uv Br en U C 100 e pr a PWi IMM N G en S r a HO tf Ned Kabe fabr dito O O Ri tt D Mt C A Stork aand rwHnstra Pref A 149 rer BI fb aand Ver PI V Geld Ifil IMH Werkspoor A anitf 135 3B WUton F e A 224 31 H BandeltTtreenlglngeiL Bom S H U A 21U 306 L Cr en B T R A M MO MUnboawondememlBgen BU Mtl 1 rub A ScheepTiartauuitachafpOea Nlev GqiHir A 311 U MU Ooftzee A no DtvencB BUenkorf A ItO nSH en Tramwegen 117 Spoor Dell Spoor A Prolongatl 3k ACTIEVE FONDSEN StaatsleénlBKCii Nudcrland tla Hë 40 Ie rlOOO t lOlK lOIH 40 2e f 1000 4 MMt lÖDH 40 bil 1041 IttMt lOOH lOOM MOa U38 1000 1 1 ük H ffiü KM Indostriein Alg KunstiUde Urne i41H 14IH laS UtH Calve OUet C fnr 120M 1I1 1 H U rokker a lU Lever BroaeniUnle i6t lttK 1 3 IN Ned Ford Aut 3J4 PhlUps G 8 T A 37 H 7nH 3713MDito Prei w A l Diversen 3 M Borneo Htl A 2 H Z H Petr Oademcflalagen Oord Pett Ind MQ C Aand mn 3N Con Petr Md Idem Slb SK Snu tOü SehecpvaartiautKkafpUesk loll Am LdnAasd 14SIi4 U7h 147 140 ravaChlna Japan LUo Idem 17Sh 174 173 ed Schecpv Utv ld 10 213 M i iU n Si ktrendenieaBlagea Bandeln AmM A 478 483 Sed Ind a Oa ii 30Mt er Vont C U 35Ö JP0A latlt lMM IS7 1Hh Taba aondaraemlngca OcU BaUV Md A in i in ZM 3eUMd a IMV c V Idem V 4H f O a H S06 Jenembah Md Id I 3W 24iH Rabber dtmeBlagaa Amsterdam R ClUt Atttè 314H 310 4 307 tOBli Otll Bat R tm ld 3B 30 BEURSOVERZICNT De situatie op de effectenbeurs wai vergeleken met gtiteren zoo goed ais AffewtJztgd Hoewel er uiterltJk te beoordeelen althans iets meer omging was de affaire toch van bescheiden omvang De affaire in olies was van kalmen aard B ihet debuut werd tegen 317V3 gehandeld of een paar puntert bendeen het laagste peil van gisteren en daarna j Kingen nog een viertal punten verloren De scheepvaartmarkt was stil De Industrteafdeelmg was kalm de Phllipsaandcelen bewogen zich op een lichtelijk verlaagd niveau maar maakten eveneens sl ta kleiner schpmmelingen ntee Unilevers kwamen beneden 160 AkU a taktm gcli delUk aan een klemighcld In Van Berkel s daalden Poppenkast Ut ia da aaaiU omfcvinc ean de pailkoen de iniBdeT courante Inéimtriee en hadden een zeer stille markt I c meeste incourante soorten waren lager De suikermarkt waa sUI H V A s waren In doorance vrdwel onveranderd Vorstenlanden aaken ronlgsrlns In voor Indische poorweffWaiür n was de anuno geheel verdwenen Indische tramwegwaarden trokken eveneena maar seer geringe attentie De stemming was aan den lusteloozen kant De belcggin smarkt was a m G mcenteldke eu provinciale leenln en bleven bij geringe alfaire goed gedisponeerd Pandbrievcn waren leta luier Duitacbe obligatlën waren meerendeela niet noemenswaardig veranderd Duitsche aandeden lagen wat zwakker In de markt ProlongaUe V t 487e STAAXaiAJ jejüUlJ TIjroi KU1B8B UDI LMR Ttt üdng van 8 October f KM No I 6 f 1M No 2393 4S21 lUtfS 16221 17350 f 4M No 4694 9380 f 09 No 09 15575 t IH No 1037 417S 8913 9248 1S119 14007 19093 r 42 PRUZEN VAi t r tv 1101 4fl0 8083 10674 13332 10432 19049 1125 4417 8311 10614 13370 16503 19199 1127 4567 8284 10633 13500 16G11 19209 1174 41148 832 10725 13510 16626 19212 13C 4714 8391 10771 1364 7 16655 19329 487 4763 8414 10621 13693 16683 19341 1144 4997 861S 11071 13711 iccoo 19398 liH7 5082 8686 11074 13947 1684 19521 IDBO 5070 8769 11141 13854 16804 19531 1MI 5140 8903 1117 13S Kr 19590 ISIO 5270 8821 11350 17tl+i 19619 1918 5279 8901 11351 14047 r i t 19732 1974 S642 9061 11567 14119 iim 19756 2027 5613 9069 11521 14271 17 iW 1978S 205 5702 9103 11626 14323 17214 19615 3100 5712 9137 115 77 14473 17270 2021 S 3127 5778 9140 11697 14661 17287 20265 31IKI 5956 9391 11736 14768 17316 20289 2318 S9 I 9536 11778 M927 17332 24306 2357 6001 9572 11939 14941 17 J 20502 233 6O30 9609 12003 15028 17391 20504 23M 6068 a 12020 15180 17403 20510 2454 132 12062 15249 17514 20593 iböS 6142 9815 12109 15379 17522 20643 2e39 6191 9927 12123 15396 17675 20679 2711 6323 993 12164 15498 17711 2070a 2730 6334 10010 12234 16540 17784 20743 Ï S7 6471 10022 12295 15556 17957 20819 2 45 6503 10028 12383 15563 18008 20879 3015 8522 10120 12575 15732 18089 20944 3041 6593 10134 12654 15762 18186 21139 3046 7252 10166 12704 15770 18298 21296 3ie4 7365 102 12794 15801 18481 21318 3190 7393 10283 12811 15909 18570 21363 1278 7539 10293 13043 16920 18649 21606 3332 7778 10313 13161 1S978 187 217S5 3511 7942 10339 13163 16004 18803 21871 3 i54 7963 10343 10401 13238 16250 18826 21934 3848 7996 13280 16410 19033 31947 4209 9036 10452 7tni tr t ï 1056 4176 1073 4187 IC83 4197 1109 4217 1119 4225 1M6 4242 1148 4251 1156 4306 1187 4336 1224 4339 i 7149 lU Ub 1 23 16056 18702 7212 10329 13134 16080 18715 7299 10244 13178 16082 18767 7294 10255 13199 16084 18807 7348 10313 13287 16094 18845 7358 10339 13328 10121 18852 7396 10343 13347 16131 18865 7405 10456 13425 16159 18912 7419 10478 13440 16182 18953 7421 lOSll 13499 16195 19031 1180 4421 1329 4443 1348 4533 1370 4544 1396 4545 1407 4607 1424 4610 1480 4652 1495 4656 1501 4726 1608 4740 1532 4818 15 38 4825 1561 4848 1577 4854 1589 4859 1627 4882 1707 4931 1738 5017 1801 5024 1806 6025 1841 5043 1859 5058 1930 6063 1244 4404 7463 10533 13509 16228 19060 126 4411 7479 10547 13536 16301 19075 7483 10554 13569 16401 19105 7488 10602 13588 16405 19110 7503 10625 1 3604 16 13 19119 7524 10662 13614 16492 19163 7529 10668 13676 16498 19193 7510 10692 13677 16509 19194 7568 10768 13682 16521 19197 7591 10624 13719 16 ï 3 19244 7670 1084 13816 1652 19267 7672 10859 13911 16601 19387 7706 10874 14016 16622 19403 771 10S09 14018 1607 19452 7742 10976 14033 16675 19501 7757 10999 14097 16766 19503 7819 11050 14135 16803 19526 7856 11057 14157 168b4 19554 7874 11108 14169 16893 19557 7900 11115 14175 16911 19614 7915 11125 14196 16964 19622 7921 11242 14286 16983 19696 7941 11375 14356 17034 19780 8010 11315 M380 17061 19794 8077 11340 14388 17074 19843 8097 11347 14396 17159 19863 1942 5071 8115 11368 14397 17161 19903 1997 5073 118 11395 14402 17183 19921 2006 5085 2036 5143 2131 5160 2190 5166 3178 5202 2181 5205 2107 5272 2276 5286 2332 6323 2429 5332 2493 5348 2519 5 385 2521 5387 2558 5394 2571 5444 2578 5488 1703 5495 Vi 5669 3742 5639 2767 5646 2770 5733 1901 6734 2941 5743 U79 6764 3025 6800 3033 5820 3112 6078 3124 6105 3135 6129 3188 6144 323 6168 3340 6172 3381 6193 3396 6101 3426 6238 3430 6998 268 6196 3474 6332 3490 6333 3623 347 Ml 2 351 3 S3 415 3667 64953681 65653711 66413726 6663 3728 6666 1740 8795 3817 729 3876 6758 8192 11447 14419 I720 J 19933 8199 11487 14437 17211 19950 11499 14441 17242 20030 11525 14481 17246 20038 8228 11550 14534 17375 200498237 11558 14548 17276 200588333 11568 14619 17274 2U172 8336 11610 14707 17307 2Ü211 8341 11622 14714 17365 202308386 11629 14817 17467 202438379 11848 14820 17482 203458417 11662 14839 17487 202478436 11731 14848 17537 203078520 11750 14882 17371 30418 8567 tl763 14892 17583 30533 8677 11771 14911 17591 20558 87S3 11800 14917 17595 205628747 11803 14933 17616 20587 8778 11867 15004 17627 20687 8856 11869 15016 17672 206918988 11889 15034 17708 207049000 11955 15040 17713 207209065 11993 15055 17722 2D7Ï1 9080 13029 19099 17738 207589096 12098 15112 17775 207879134 12161 15116 17801 208629175 12189 15312 17803 211359208 12201 15356 17808 211359217 12213 15267 17861 211429238 12286 15315 17869 21196 9250 12 306 15320 17883 21169 9289 12317 15337 17898 212689302 12332 15363 17971 21331 334 12338 15381 17980 21367 367 12340 15390 17987 21378 9475 12363 15454 18024 21389 9481 12376 15464 18038 21427 9622 12443 15478 18056 21468 9667 1345Ï 15488 18103 21470 9676 12487 15490 18118 31490 9680 1Ï 7S 15582 18361 21S20 970J 19490 1 860 18226 31M9 9704 11503 15714 18337 31536 9707 12536 15719 18158 Jl 9718 13541 18711 18262 216U 9747 11666 18788 18305 21866 9764 12673 16802 18819 IHW 9777 12688 15810 18838 117 9851 13711 15811 18340 31789 9874 12741 15835 18381 W 3 B ei3B 9900 U764 15844 ISaB 11807 M80 6808 10017 776 18876 18409 31819 Sw a 10037 11817 18881 18442 1 816 Soo 6812 10044 11851 IMW jW 857 4011 898 0050 1 IW jW 4074 6980 10076 11936 1M03 IWH llj 4100 7002 1009 = 1 J 1M g 4110 7009 10109 1 97 IWB 1 J 4144 7999 10130 18BW J jg 4164 71 t 08 I8080 18WS 18686 In a vort e n t aKKid 11109 m a 16343 f 10 10339 ƒ 70 InaeMwen pr iwi 19000 f 18 0 1 van 1900 en 11 van ƒ 1008 lMn via en premi vaA ƒ W OOO en B vai ƒ 8000 I