Goudsche Courant, woensdag 8 oktober 1941

WOENSDAG 8 OCTOBER t8 npmm t b ¥ ier uur Daar komen ze weef Victotientje heeft eeo goede raad vo t Moeders yan schoolgaande kinderen Geef aé aU zeom 4 uur uit school komen n l e voedzaam iVi tia biscuitje Tracht et af en toe n paat bonnen voor uit te spaten Victotia biscuit zijn immers zoo voedzaam Ze bevatten maat 2 vocht de rest 98 bestaat uit onontbeet lijke voedingstoffen als eiwitten en koolhydraten Zelft krijgt U op deze maniet ook nog wat vet en suilcet op Uw broodbon Voedzamer kunt U zoo n btoodbon dus heusch niet maken Wat U mm fnimiM tuet n raittlMa tut Vktarüt Gmt ntMUl Em UUir ta tmdiaam nagmcitf Haal txmi f J og mt Uw t m S n l OFFICIEELS PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NUVER HEID EN SCHEEPVAART aOISTBATUt VAN TVBPSUn KRS Het ligt in tiet voornemen van het R4 cskolenbur au over te gaan tot reglattmUe van turtslijtera Belanghebtienden die voor eigen rekening turf uitventen en derhdve meenoi voor registratie in aanmerking te konten dienen hiertoe voor IS October a3 een schriftelijke aanvrage te richten tot de brandstoffencommisaiei waaronder zij reasorteeren Degenen die niet geregistreerd zijn zullen geen turf meer mogen verhandelen Aanvragen na bovengenoemden datum ingediend komen niet meer voor behandeling in aanmerking 2936 20 J MELWvAN DE Abonnementsprijs In Gouda per kwartaal 1 36 per maand 1 0 78 pei week 18 et buiten Gouda 19 et per week p r post per kwartaal 3 31 Advertentietarief 1 S regels 1 10 elke regel meer i 0 2L Ingezonden Mededeellngen 1 3 regels ƒ 1 31 elk regel meer 0 43 BU overeenkomst geredueeerde prUzen Zaterdags kleins advertentiSn m de kwartjesnibriek 1 3 regels 0 28 elke regel meer 0 10 Mazimum ifrootte 6 regel 1 1 A Een smakelijke altqd welkome vernusing is eenfijoeVnicbtioapaddiag Is dessert Eenheerlijke frissche toespijs die dooigroot ea klein jong en oud wordt gewtatdeerd Een echt Dr Oetker product U vindt de gebmiksaanwijxiog op het pakje Serreer deze waur padding spoedig eeni en dan op zijn best metranillcsaas bereid van Dr Oetker sauspoeder vaoillelAaak Een ware tracutie 3 Pakjes Vruchtina op 1 bon Elke winkelier kan xe U leveren O f Bker PUDDINGEN Zilf iaUml GRATIS m frann himdmg tan ma hnchun Bahrmftut mor dam t d of aanrragtptrhrhfkaart NV NriAMA FSBRlEKtN CN KANTOREN OMVAL 11 AMSTERDAM a 3127 118 Mij din Broidtr tl Hh ii 14S b z a voor hulahoudelQk werk voor hulp kt zieken of avenddlanel geen nachtverpleging O 3131 5 Te koop gevraagd op fuat of In flesch Vermouth Samos Port Juist nu moat U d 2EKERHEID hebben dat Uw kinderen elke gram vel krijgt wai ze recht op hebbent Eischt dus voor de gezondheid van Itw kinderen of andere artikelen in gedistilleerd Brieven J C FRIEDIQER Bergweg 231b Rotterdam O 3132 8 B z a Huishoudster alleenst Juffr ruim 90 jaar P O bU Dame of Heer of klein gezin Brieven no 308 Boekhandel v Sljn Ie MIddellandstr 96 Rotterdam Q 3187 6 LOSSE NUMMERS van de GoudscheCourant zijn dagelijlis verkrijgbaar b J 0 BAKKER Spoorstraat l n v p j endenburg Veerstal 18 J DE GROOT Wachtelatraat 43 A HAMOEN Burg Marlenssingel 9B De Kiosic N RllS o 3126 90 Karnemefksloot 1 SCHOUTEN Vondelstraat hoek Roemer Visscherstraat DVERTENTIES telefonisch opgegeven worden uitsluitend aangenomen voor risico van den opdrachtgever SPOORBOEKHANDEL Station BOSKOOP Fa D C v de WILLIK Zyde no 14 en bij de agenten in de omliggende gemeenten TKEUDia HAiaRTON c oa wKmoE nKMtnimniio uu i MIHMU u tqsT catama van woenidag octoub imi KOOOI PUMieit I t MO MTat 11000 M laas f 400 IITC 1SI7 U301 aoo 079 laua lasM isoea t im me isoo aoai 4772 0334 tiois laisa is4 i i 4U toeat 1 310 PBEMieM VAN TO 107 as4 SU 78 Tas soa 0X3 laas tam nm nu USO 1SB7 tS47 1 11 laSS 17M 17S MM 00 aaoe 3340 asss a4ii 3 s7 asai 3720 iTai 37 a a7aa aoas 3001 siag aioa saw 3408 348a 3540 se stss 3778 3810 3S6S 3801 3033 3887 3884 4063 4111 4131 171 4303 4338 4344 4388 4388 4404 4640 4861 TS 4638 6117 6138 6147 6380 6488 6746 6788 6878 eOMI 6071 8078 8387 8303 8410 8607 8617 8668 S8B 8777 6851 6030 7106 7383 7383 7870 7373 7886 7il TSOa 7706 7713 7768 7808 8038 8860 8460 8M 888 8667 8830 8881 8067 8060 8086 8338 8310 MM mo 466 8761 8838 10041 10174 10336 10370 10381 10871 10718 10726 lOOlO 10876 10088 11038 11188 11061 11283 lUO IMM U486 U600 llUp 11638 116ia 11638 llTltt 11704 118W inM 13131 13334 13 13S30 13874 13881 13848 13142 1333 13868 13382 13633 13673 13676 13741 13770 13886 14046 140M i41 l 14328 14804 14378 14638 14877 14682 14731 14880 1480 i 16356 15381 16386 16487 I 16817 16344 16377 16 I 17078 17116 17178 1719 I 17708 17803 17986 18 I 16758 18776 18781 IS I 1U13 18119 10386 1 14865 14869 180M 16083 16366 184M 16648 18748 16874 1 77 If 1S M 16646 16606 16726 18781 iT I 17396 176aTJl 17M7 17396 IT 18817 18339 1863 18694 187101 imi9 18880 18ë T 19069 19080 L ia 8a 19538 196ra 19620 10841 19893 19803 19813 18945 30l I0ai4 30416 30417 30486 30el 20864 20884 30837 GEEN PIEMieil 8 60 a 81 81 113 J19 181 371 S71 376 410 434 465 471 478 489 638 680 611 630 688 749 777 791 807 826 461 903 916 936 986 1043 1046 1058 HOS 1156 117 1223 1297 1451 1496 1 60 15S6 1668 1678 1603 1678 174T ISlf 1897 1939 1850 2016 2068 2073 2113 3303 3313 laM 3369 3386 2308 2470 2477 2498 2606 260 3637 3668 3708 2729 2774 2776 2824 2841 3866 390t 3904 2923 2963 3001 3030 3216 3326 3248 3277 333T 3840 83ej 3391 3433 3468 3476 8546 3548 3666 36 8899 3706 3754 3836 3949 3867 3896 4036 4053 407 086 4092 4198 4239 4243 4393 433V 4338 4371 4SSS 4470 4481 4606 4614 4534 4561 4663 4670 4646 4671 677 4803 4847 4848 4854 4864 4036 4936 4961 9M 6088 £ 113 6128 6157 6160 5188 6306 631 6389 S8 T 6 01 6460 6483 5608 6618 6541 5567 6671 6623 6646 8668 6719 673n 6743 6766 6767 6774 5 93 6808 68U ES30 6896 6906 6838 B848 6008 6011 6134 6338 83H 6300 6317 6334 6358 8367 6406 6408 6469 6486 6530 6637 6673 6606 6697 6709 6713 6T33 6776 6786 686f 8867 6876 6888 6940 6976 7020 7043 7101 7116 7161 7168 7184 7188 7223 TJT3 7287 7326 7362 7368 7379 7396 7470 7S0ar 7636 7647 7666 7573 7603 772S TM 7738 7833 7827 7864 7886 7842 7983 8034 8 6Ui 8134 8183 6339 8235 8248 8258 8i77 8290 tOM 833 8348 8387 8419 8437 8451 8461 8479 8489 JKiVi 863 8637 8544 8663 8677 8601 8608 8318 8618 8678 8690 8743 8743 8763 8757 8816VSM4 8816 0009 9071 9186 9137 9216 9218 8348 8283 8321 9371 ra77 9386 8448 9469 9482 8484 9643 854 9668 9614 634 9630 9688 8731 9746 9749 9784 9861 990s 99M ne 9932 9963 9880 10038 10061 10097 10107 10162 10186 10178 10190 10197 10206 10211 10244 10267 10366 10864 lOSSS UMOS 10408 1041 1050 10636 10539 10669 10676 10603 lOSW 10717 10739 10780 10764 10794 10801 10604 10833 10 31 lOBSf 10 89 10606 lOeoe 10923 10946 10974 10878 10997 11071 11081 lUTS 11333 Ula 11260 11397 11310 11363 11364 114 11 M 114M U467 114M 11481 11630 11665 11670 11676 11601 1143 11 38 11637 11663 11663 11679 11736 11746 llSU 11836 11 41 n 9 11981 1194 11963 11968 11972 11984 11886 1188 119M 13001 13037 1208r 12078 13083 1310S 12169 12184 13304 133 13349 13361 12300 12340 12362 13369 13384 13406 11431 13429 1M47 13468 13648 12660 13680 12674 12683 13606 13639 13 V U T 11686 13 80 13 44 13 91 1391S 12933 13003 ISOSS 1307 1 08 13131 1313 13137 1334 13370 13384 13304 18310 1341 1 437 13446 134 1349 13831 136 13649 13660 136 US71 ISSaS 13604 13631 13638 13630 13686 13711 13760 13811 13830 138 0 11877 138W 1S900 1 893 13996 UOSt 14081 1411S 141ST 1 1M 14318 14380 14271 14191 14381 14894 14430 14463 144 144 4 14630 14 40 146 4 146M 1468S 14746 14763 1479 1483 14 14 14 14MT 14 M 148M 14800 14914 14994 16044 1S071 16114 1611 1613 1616 161 16180 16183 161 16191 11344 ISa 162 1U14 16383 16413 164 ttMI ISni 166M 16633 16668 i6Wl 16766 16790 16799 1SU4 IS 1H7B 1S911 1S914 18930 160 160S1 160 1806 180 l Mt 1 117 16119 leUT 16186 1 1 1 1 18334 163 16804 16S4 1 168 16361 1637 16430 l 1646S 184W 1660 166W 1 641 16 71 16690 leeoe IMIO 1M14 18631 186 7 l6W7 167 16 0f t 16 6116 68 18 10 16937 16970 170O1 17016 17137 17174 1731 17370 17393 17404 17461 174M 17613 1763 17632 176 17 4 17 74 17698 17783 17771 17821 17894 179 17990 IMll 180 4 1 0 ISO 1 170 18179 1 199 18337 183 18370 183M 184 1 4 7 18446 1 477 18867 18 9 18721 18739 18736 18807 18887 tSBM 1890S 1 977 190 190 7 19131 19140 19149 19170 19SM 19 31 19334 inei 19370 19376 19366 19393 19613 19ae 19641 198 19710 197 4 19926 19980 19n4 19 46 19956 199 19984 199 30049 30196 30306 20238 20383 20323 20358 30413 30433 10474 30643 30648 30597 20668 20600 20631 20764 30764 30T87 0 07 30830 308 B 20036 VerbHerlng Se klana 6e Utat Oeen pNMla MM aaoeS lOa lOOM 0N0 C0 ltlGEE D PROVINCIALE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSC ERU De Provinciale Inkoopcentrale ven Akkerbouwproducten voor Zitld Hóltaiid brengt de veehouders in haar x erkgebled ter kennla dat voortaan voor bet betrekken van stroo een aankoopvergunning vereischt li Deze aankoopvergunninp dienen zij aan te vragen bU den Plaatatlttltm Bureauhouder van het district waarin zij woonachtig zijn Het IS noodzakeiUk dat betrokkenen het voor het geheele aeizoei dlgde kwantum stroo tegeltjif aanvragen De aanvragen moeten voor 11 October 1941 bl da Plaatselijln houders worden ingediend Na dien datum bestaat hiertoe geen held meer 3357 24 OFHCIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEiVIENl VAN LANDBOUW EN VISSCHERU INKRIMPING VAN DEN PLUIMVEISTAPEb Hèt Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt dat het verboden is op t edruven met een oppervlakte cultuurgrond dan 10 ha meer dan 10 stuks pluimvee te houden Op bedreven waartoe een oppervlakte cultuurgrond behoort grooter dan 10 ha mag hoogstens 15 stuks pluimvee worden aangetroffen ifien uitzondering is gemaakt voor diegenen dl van de NederUndache Cenhrale voot eieren en pluimvee te De Bilt een speciale mededeellng twbben onttnngen dat op het bedrljl meer pluimvee mag worden gehouden Tol degenen die deze mededeeimg ontvingen Dehooren da houdeiB van ok in vermeerderlngsbedrtjven en zïj die ten genoegen v n de Central nabtMn kunnen aantoonen over voldoende afvalvoeder voor het pluimvee ta h ea r tilfc ken terwQl xtJ geen rund eren of varken s houden 3399 30 BISCUITS 0 3129 2B OFHCIEELE PUBUCAHE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART UCNVMMBKS OP PBOOVCTEN VBTAAKDIGD OP CYCLOSTVLKAPPARATRN BJt De Directeur n de SecUe Grafische Industrie van het Sijksbumu n verwerkend Industrieën daartoe gemachtigd door den Sectetaüi Geonll van het Departement van Handel Nt verheid en Sjcheeptaart nsHtl nocmaau de aandacht op dat alle personen bedrijven InatelUnien aa welke m bet bezit zjjn van cyclostyle dpparaten duplicaten totapi machines malUIItbmadlines multlgraphniachines ol soortgelijke verm ll vtikUgingaapparaten op grond van artikel 21 van de fabricage vpersdirttl voor papier ea paplenrerwerkende industrie 1941 no 1 verplicht zgn op A producten vervaardigd op bovengenoemde machines ook voor etgen sbn een kennummer of hun firmanaam aan te brengen Het niet natomen van deze verpUchtlng is strafbaar op grond van utlM 18 van de dlatrlbutlewet Belanghebbenden dienen voorzoover dit nog niet is geschied ge ool kennuininer aan te vragu b het Bflksbureau voor verwerkende Industiii SacUe Gratlaeba Industrie N Z Voorburgwal 316 41 Amsterdam 3358 31 OFFICEEELE PUBUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERU OHBmUNO BOTBRKAARTEN TEOCN VETKAABTIH DOOR ZKLFKARNBBS De secretaris Generaal van het Departement van Landbouw en Viasdialmaakt bekend dat In tegenstellmg tot de destijds gedane mededeeltiK M zelfkamers uitsluitend voor boterkaarten in aanmerking kwamen ttisiis m verbruikers alsnog h de gelegenheid zullen wordm gesteU de bun uU reikte t iterkaarten tegen vetkaarten om te rullen voorzoover xtf tn vaWsmet hun Uikomen op vetkaarten aanspraak kunnen makenjDe zelfkamers die op grond van hun inkomen voor veiltaarten in rilerkinc komen kunnen zlih derer dagen tot den plaatseltlkan disirinnrdienst wenden ZU dienan hier aen formulier MJ 100 in te vullen wasnjtevens de door da Nederlandsche Zuivelcentrale verstrekte kamwrfiuimdlant u worden ovargalacd Plaatselijk zal nog nader worden bekend gemaakt op welk da B omruilen geletenbela wordt geboden 3371 WBBBHACHTMABKBN KOPflB OP TBBB RM BOTER Of VIT Dt Secretaris Generaal van het Departement van Landbouw en Vlflchnbrengt nogmaals onder ds aandacht van de lietroliten detaillisten 2 5 In omkwp zijnde Wahrmachtmarken voor koffie ol thee eeo J S i koffl surrogaat dient ta worden afgekiverd welke het dubkete bedruii o het op deze marken aangegeven gewicht voor kotCle Koffie of the mag op deze Wehrmachtmarkan uiteraard niet meer mn alSgelevenL j Voorts wordt ar nadrukkelijk qp gewezen dat op de Wehrmacttnisrwvoor boter of vet ultsltutend bater marg worden aveieverd een blauwe bovendien welke aan de eischen voldoet En een paar j ractisch oi izichtbare kousen zegt Lies Meer onzit tbaar dan practisch dtlnkt me vindt Frank En een paar b aat pumps met bljbehoorend avondtaschje Lies is overweldigd Ze moeten nog gauw gauw eten om op tljd in den bioscoop te zljn Als na de eerste film het Hcht opgaat wuift Uea naar een loge rechts Wie zie je vraagt Frank Gerrie en Flip K k daar Frank groet zonder animo Hlj mag Fhp van Vuerden niet En Gerrie wier verkeerden invloed op Lies hU vermoedt nog veel minder 2 eg we pappen niet aan methen fluistert h Als Flip uit is wil hlJ het altijd op een hljschen zetten en daar pas ik voor Nee hoor In het donker grüpt ze zljn hand Samen uit tarnen thuis Maar natuurlijk loopen ze bU den ultgaojg toch tegen de van Vuerdens aan Hallo groet Gerrie Zeg gaan jullie mee naar die nieuwe bar hiervlak om t hoekje Daar la een na er zegl Nee hoor wimpelt Lies af Wü zljn al van haU vljf aan t pie FEUILLETON OlaAndi rtodan Huwelijk met modern eomfoH Nou UniishMren gelukkig niet gl Pr ak Maar t was wel een tUmUi al Je dat bedoelt Van meneer van Westhove at van jouT Van mfl O En heb Je er meer van dat foort Van welk soort bedoel je Nou van die geverfde exemplaf n en zoo Ja lieve kind dat nemen wezooala t valt zegt Frank Wekunnen moeiluk een bordje ophanfan Geverfde dames worden niet toegelaten Trouwens dan k am J j ook niet verder dan de stoep Ik zegt Lies verontwaardigd Vanwege dat beetje poeder op ïHn neu zeker En die mooie blosje f ie WBBgWlT Die bomen v n vratigde ctat tt met Jou uit mag Ben je nu tevreden Dubbel en dwars zegt Frank die bet onderwerp maar matig vond En nu de blauwe Jurk Ik benzóó benieuwd Dè r vind Je die niet leuk wijst Frank even later Mmmm zegt Lies Erg meisjesachtig Ik had me let sindera voorgesteld meer zooala die bijvotirbeeld Die vraagt Frank ontsteld Maar daar zit Iwelemaal geenrug in Nou t is toch voor ten dinar In Carlton upg weL Carlton is geen strandbad Je flmt even goed Je badpak aantrekken als zoo n ding En ik vind het leelijkook Nee weet Je die blauwe die deed me nu juist denken aan die ander blauwe van je welke je toen inhet Wapen van Gelderland altgd aan had Op onze tweede huwelUkareis weet je nog wel O die zegt Uea minachtend Daar zat nota bene een wit kraagje op Ik kan l ier toch niet met een kraagje a n tafel komen Verlang ook niet Haar Je kunt den gulden middenweg bewandelen Laten wc maar eens kijken ofigi ze die voorradig hebben Er blijkt geh klg een Jurk te zQa rewaaien En t Is morgen vroeg dag Voor oo leker ntet zegt ¥ bp Maar Je kunt er toch wel een uurtje aanknoopen Heb JlJ soms geen trek In een whisky Frank Nee we gaan werkelijk naarhuls zegt Frank Kerel doe niet soo misselijkdegelijk Kom FUp schiet op zegt Gerrie ongeduldig Graag of niet even goeie vrienden Als we niet vlug zljn krijgen we niet eens meer plaats Veel plezier dan zegt Ftankdroog Kom Lies daar Is Juisteen taxi Dagl BD het instappen kijkt ze hen na toch wel even met spijt Als Je nu toch eenmaal uit bent jrat geeft het dan een uurtje vroeger of later Nou ja je kunt niet 8 les hebben Als Gerrie wist hoe Fraiik haar vandaag verwend heeft zou ze direct willen ruilen O Ja I Ze lacht even Waarom ladi Je Ik dacht nogwel dat je t land had segt Frank Ik bet land hebben Ik dacht Juist Gerrte kedk precies dt se me beklaagde en als se alias wist souze oninlddeBl wlllao ruilen Maarik niet iKKirl Allemaal om dir Jisrk ea dis scbomen ptaagt Fr nk Zer legt haar wang tegen Qn schouder Om alles Ik sou met niemandwillen ruilen Nu ben Je weer de ouwe Lies En zóó moet Je blijven Zljn handen omtlemmen haar schouders Je moet hoM je zegt hij heftig Want zóó heb ik Je zoo noodlg Kindje je weet niet bidf hoe noodlgik je heb Krampachtig probeert Ues het vol t houden de goede a femming tusschen hen te bewarem Eiken morgen begint ze moedig opnieuw Frank prilükelbaar door het altijd vroeg moeten opstaan het eeuwige haasten om op tlJd weg te komen ze wonen een half uur trammen van kantow kan over iedere kleinigheid uitvallen En telkens als ze het heeft klaargespeeld om het morgenprogramn sondbr liaken oogen af te welken en hlJ met eoi VTOolUk gezicht vertrokken is blijft ze over zichzelf voldaan aan de ontbijttafel achter EIn dan ligt de lange dag voor haar Met het weinige werk en de vele leega uren En mot nieta In het vooruitzicht dan misschien komt m kotHedrlakèn misschien elt hU op Den morgen kun Je met dat vooruitBlcht en met h t nog wal omUlJgen s middags het telefoongesprek f gezamenhjke koffietafel acbtar M rug is er nleto meer om je te houden dan de avond we glnnen zal op het oogenbUk w Frank den huisdeutel in het slot steken En is dat soms niet verwijt ze zichzelf Is het niet onbeschrijfelijk gehik te Jj je vijf jaar getrouwd nog even ImJJ als den eersten dag verlangt Z oogenblik waarop hij er we zal Ja als het maar niet soo wljls tegenvleL OK Want zelfs als ze er in la aanleidingen tot onaangenaam te omzeUen als het eten leUM er ontbreekt nergens een knooP alle sokken zljn gestopt ds blijft het fert het eUendige ft ze zoo weinig maar samen te hebben Je kunt toch nle l stoelen en gekheid m ken J der Frank weet van zljn Ti veel te vertellen denkt zeker o W er toch nleU van begrljpao het taai zou vinden Op baar uc Mi i suu viuuen vv a i 0 dige vragen in die richting f j altöd maar vage antwoorden wat heeft zQ te verteBén niemand sa sa preekt niesss