Goudsche Courant, donderdag 9 oktober 1941

DONDERDAG 9 OCTOP BB Pfl tÊÊÊik ii fm l 1 1 1 5 X 1 L W T vJMr W k K ® V f w Koop eerst een andere tanilh M llelal da aarala a ar to an fral ar daarna Ivaral ii P hoc Ivorol in Hfaiimd witnMtesd ta ichuimcod Mrmoiréi ï i ü OTirtfett Tube en 25 et Tlez l2L i WAT € AAH f ANNEEII ITJUiMIEIIS CiMcert Arnhemsdie OHunsN soma ASBEND VLAG De Amhemïche Orkestvereeniging hi Urteravond voor een tweetal verTtStStm f orgd Dtt goM in de eerite plaaU het optreden fj van onzen oud Jtadgenoot Karrend Vlag die on vergaitte op het cl i netconcert in A Dur van Mozart Wat zijn techniek betreft kan geconilateerd worden dat hü uit een goede chool komt Alleen Ingewjjden weten welke technische eischen dit concert aan den oli t telt doch voor Vlag scheen dit geenerlei moeilijkheden op te leveren Hij heelt het werk met uiter üubtielen achtergrond door Bpaanderman ondersteund punctueel en ta den Jnlsten Mozart styl voorge dragen en behaalde hiermede een doorslaand ncces De tweede verrassing was d eerste uitvoering hier van de weinig bekende 4e Symphonic in G Dur van Djrorak Vreemd als wij nog tegenover dit grootsche en sterk gecompliceerde werk staan wagen wij ons vooralsnog ni t een oordeel daarover uit te pj eken doch volstaan met te vermelden dat leider en orke t voor eens alleszins brillante en zeer gespanner reproductie zorgden waardoor het Slavische karakter wel heel sterk op den voorgrond trad De uit voering hiervan verwierf dan ook luiden bijval in welke hulde Spaanderman het orkest terecht betrok Aan beide werken was vomafge gaan de wel correct doch eenigszins slap gespeelde Ouverture Don Juan van Mozart Voor dit eerste concert in den Schouwburg in de serie van vier bestond terecht veel belangstelling Ad Interim f Gevonden Voorwerpen Aan het bureau van Politie Markt 72 mn de volgende voorwerpen welke in de afgeloopen week ali gevonden zyt aangegeven op alle werkdagen tusschen 8 uur dei voormiddags en 8 iur des namiddags te bevragen dop van autowiel diverse ceintuurs zilverbon paar donkergrijze glacé handschoenen enkele handschoenen verchroomd polshorloge bont gekleurde shawl blauwe alpinomuts blauw wollen kindermutsje diverse portemonnaie s niet en zonder inhoud rozenkrans bruin kindersehoentje maat 20 vulpotlood enkele umbuidjes vem zilveren oorbel div sleutels tos Icutels bruine actetascb rood kinderHg Kle met jnhoud bruin handtaschje met inhoud wit gehaakt k eedje bril nieuwe riem HET SNOODE VERRAAD dow J r BAUC Uiterst voorzkhtig sluipend zijn Toetsuppen looveel mogelijk dempend gleed hil door de donkere gang Zijn hart klopte met luide slagen zijn handen beefden en hij voelde zijn hoofdhuid prikken van het zweet A zyn gedachten waren uitsluitend rp één ding geconcentreerd zy en hij waren op dit oogenblik io de kamer waarheen hu nu op dit moment met een heel klein tikje hoop maar met veel meer tergende niipüide angst in hei hart sloop Een smalie lichtstreep scheen onder de deur door Daarheen richtte hij zün langzaam sluipende schreden Hü kdn zich onmogelijk vergissen hij mAèst daarbinnen zijn op dit moment bij hi rl Hij had het zachte dichtvallen van de voordeur gehoord en dat kon maar één beteekenis hebben dat hö was binnen gekom n Zijn hart had in zijn keel gebonsd een oogenblik nog had hy geaarzeld overwogen of het niet beter was in het onzekere te blijven niet te weten welk lot hem te wachten stond Maar dan had tm dit idee verworpen en als een dief in den nacht was hü toen de trap afgrslopen Sr wis nog e n he l flauwe hoop en nu wilde hu ziek ervan vergewissen of die hoop werkelijk gerechtvaardigd was dan wel of zQn vonnis geveld zou worden Ach xe kön zoo lief zün als ze wUde ze had soms zoo n zacht goed gezicht haar oogen hadden hem al zoo vaak vol innige liefde aangekeken Di lieve goede oogen van haar Soms konden ze zoo vroolük tintele n dan was het alsof er honderden lichtjes in dansten en dan was er alleei Oct IJ L w HeUK HeiligiafBditnst leidit J v d Veen Oct 1M nar Vrije Evangelische OemecDte Bijbellezing en bidstond 9 Oct 7J0 anr Ter Gouw Gongwedstrijd schaakclub eaaanakcr voor leden en niet leden Il October Z mur GymBMÜeklokaal Bcbool 2 Aanvang zaaltrainiog Vires et Celeritas meisjes 6 10 jaar 3 uur meisjes 10 14 jaar 4 uur jongens 6 14 jaar 9 uur junioren 14 18 jèar 11 Oct 6 uur Kunstmin Feestavond amusementsclub personeel plateelbakkerU Zuid Holland 13 Oct U mr Oe Zalai Openbare verkooping van woonhuizen door notaris J van Kranenburg U Oct 7 30 nar Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 1 Oet mr Daniël Cursus E H B O II Oct 7JA aar Scheal 6 Aanvang medische cursus Ned Bond tot bet redden van drenkelingen under leiding van dokter A J Kelticr en G Katrop 15 Oet 3 nur Blaawe Kruis Ledenver gadering Ned Chr Vrouwenbond inleidmg L Pitlo over De goddelyke taak 1 Oct 8 nor Nieuwe Schouwburg Opvoering Het avontiiur door Tocneclgroep Het Masker 17 Oct 8 anr Markt Paardenmarkt 22 Oct 2 anr Kantoer Stearine Kaarseiifabriek Gouda Jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders N V Reederij De IJsel v h C G v d Garden daarna buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders 22 Oct 8 9 nur Oosthaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voar Luchtbescherm in g VEBGOEDING INGELEVEItbE METALEN 9 W I bar kantoor gemeente ontvanger Goawe 2 Uitbetaling aan hen wier achternaam aanvangt met d letters Vrijdag X tot ei met Z APOTBEKEBSDIEN8T Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Ai otheei E Grendel alleen Lange Tiendeweg 9 EERSTE PRUS VOOR CRESCENDO © p het te Utrecht gehouden Bondsconcours voor mondaccordeonvcreenigingen behaalde Crescendo alhier m de afdeeling Uitmuntendheid den eersten prijs met 344 punten maar vreugde onvemvengde vreugde in zün hart Ze kón goed zyn en daarom had hü nog een vleugje hoop Grooter echter was zün vrees Want vandaag hadden haar oogen ernstig heel ernstig gekeken En hü had er geen lichtjes in gezien zelfs met toen hii haar zoo smeekend verzocht had Haar mond had gezwegen op zün smeekbede en ze had zich afgewend Toen al voelde hü dat alles aan een züd n draad hing en ergens binnen in hem was een rauw smartelük gevoel geweest iets dat hem een dreigende catastrophe voorspelde Daar bihnen werd dan nu over zyn lot beslist Nog een paar aarzelende sluipende passen en hü had de deur bereikt Hü wist dat het laf was en laag om luistervmkje te spelen dat er iets vemederends in zat aan de deur te luisteren maar er was een kracht sterker dan hüzelf sterker dan hetgoede in hem die hem erheen gedreven had Nu hoorde hij een zachte vrouwenstem haar stem daarna iets harder die van den man Hg ving klanken op kon toen plotseling een heele zin verstaan en het waa of zyn hart ophield n tc kloppen Sterker trilden zü handen i n het bloed trok weg uit zün ge zicnt Zyn ergste vrtts werd bewaaiheid Hy kon nu alle hoop laten varen ze h d zyn vonnis gs teekrnd Hoe kón ze Waarom moest z zoo w eed zoo vr ieselyK reed zyn 5e wiit toch wat h aT verraad voor hrm beteekende ze wist precies wat er nu vi gen zou Even nauwkeurig als hy zeif wist Niets tetteriük niets was ni nog in staat arm diarvoor te behoeden Ntrveus kneep hi de handen dicht ze voelden koud en kiam Slap KJtSTOIfGBSKXT Step in de treinen goed iiienuit PASSAGIERS DIE DE VEKskEBOE DIUR NAMSM KRUGBN DRIB GULDEN BOrtB Goed verduisteren en op tijd binnen lUen kent de vriendelijke verzoeken van de Nederlandsche Spoorwegen om bij het in en uitstappen in electrische treinen de Iwrdjes in en uit wezenUjke beteekenis te geven Er is al een opwekkend rijmpje voor maar des ondanks kan men dagelijks lieden zien die tegen den stroom in roeien hetgeen noch voor henzelf noch voor anderen prettig is Als passagiers door uit ingaan en door in uit en ze zeulm nog met kinderen of bagage dan geeft dart onaangename botsingen en voor hetzelfde geld kan men gemakkelijker de goede deuren nemen Blijkbaar wordt thans tegen degenen die de aanwijzingen negeeren den strijd aangebonden want er waren gisteren vóór den kantonrechter twee gevallen die leerden dat op eetirovertreding een proces verbaal staat Een Goudsch meisje en een Boskoopscfae teekenaar waren op het perron h S tef stede aan den verkeerden kant uitgestapt en de eersten die voor een dergelijke overtreding terecht stonden De heele coupé zat vol en er st Hid niemand op het perron die wilde instappen en ja aldus het verweer van het meisje dan ga je vanzelf naar de dichtsbij zijnde deur Het gebeurt dagelijks vele keeren kon zij uit ervaring mededeelen Er wordt o k dagelijks tegen gewaarschuwd gaf de kantonrechter mrA J M Oonincx terug t Is hopeloos met dat verkeerd in en uitstappen De jongeman uit Boskoop zeide dat de treinen dikwijls vol zitten waardoor men genooijt is op het achterbalcon te staan H j noemde het logisch dat men dan bij aankomst door de deur van het achterbalcon uitstapt want het zou tegen éen gang ingaan eerst door een volle coi pé te moeten dringen Het verkeerd uitstappen gaattegen den gartg in vond de rechter Overigens sputterde de l etrokkene dat de Spoorwegen niet hebben bekend gemaakt dat verkeerd in en uitstappen strafbaar is want nien Wfft in de veronderstelling dat de regel inzake het m en uitstappen een verzoek en geen verplichting is In elk geval weet men het nu dat men gehouden is de aanwijzing stipt op te volgen en men weet ook wat er op staat als men het niet doet ƒ 3 subs 2 dagen welke boete de kantonrechter in beide gevallen overeenkomstig den eisch oplegde OnvoonleeUre lagé s Er zijn naar men heeft kunnen lezen weer diverse verbalen wegens onvoldoende verduistering opgemaakt leunde iiy even tegen de deurpost n er was bitterheid in zyn hart dat ze zoo had kunnen zijn zy die lfttt r Qk alles voor hem betecKend Hy voelde zich ellendig ei er brandde iets in zijn ooghoeken MaarWn besefte hy plots dat men hem hier niet mocht verrassen dat zou alles alleen maar erger maken Snel maar toch zoo geruischloos mogelyk liep hij terug Koortsachtig dacht hy intusschen na Ongedaan te maken was er nietsmeer Het stond onherroepelyk vast hü had het zoo juist met eigen oonen gehoord dat zyn moeder aan vader verteld had dat hü ondanks haar her aaldelyk Verbod tóch beUen had geblazen uit vader s mooie bamsteenen pyp en dat hy die toen stuk hadlaten vallen Dus was de kastyding onvermüde lük Jammer erg jammer dat vader het trucje met het bordpapier in zürt broekje de vorige maal ontdekt had Dat had de smart toen aardig gelenigd maOT kon nu geen dienst meer doen Het eenige Wat er ditmaal op zat was te trachtien zoo vlug mogelyk no een tweede broekje aan te trekken dat zou in ieder geval wel een beel klein beetje helpen Auteursrecht voorbehouden Nadruk verboden BEROEPEN BENOEMINGEN ENZ Ned Herv K ik Bero p n Ie sGravelduinCapelle ds J T Doornenba te Ketteren te Houten iXS di W L Mulder Geref Kerken Tweetal te Zuidhom ds I M de Graaf te Emmer Erfscheidetiveen en ds W J van Otterloo te Oosterend Fr die de waarschuwing inhouilen vccar een goede afscherming t zorgen wanti men is bü een bekeuring niet goedkoop uit Dat endervond de landboówer uit Bergambacht Wtt boeren zün deelde bQ mede gewoon bü het vallen van de duisternis naar lied te gaan en met het aanbreken van den dag op te staan Er waren ech ter een paar logé s én die zün nog laa aan hef schryven gegaan wüarbü 7e ie lamp opgestoken hebben zond èr dat erverduisterd as Wü hebben ö mets van gemerkt wy sliepen Het was natuurlijk in de zomermaanden geweest want in de doifkere mranden zal men op het platteland wel niet zoo lang op t êd liggen Er werd een tientje gevraagd de uilspraak was drie rüdsdaalders Prettig als je zulke logé e hebt vond de rechter Ze zyn niet voordeelig beaamdede landbouwer Te laat boitcD Er zyn ook altyd nog personen die zonder noodzaak na twaalven buitenloopen Lena uit Moordrecht was er een van Om half een liep ze de politie tegen het hjf Wat moest je zoo Iaat op straat informeerde de kantonrechter Ik wist nog niet eens dat hettwaalf uur geweest was klonk hetanfWoord Het gesprek met den jongeman die ook bekeurd maar niet verschenen was scheen zoo onderhoudend geweest te zün dat men glad den tüd vergeten was De stof tot spreken was by die gelegenheid blükbaar geheel opgegaan want Leita zeide ter zitting verder geen woord meer De rechter legde 7 50 subs 3 dagen op en dit leerde dat het niet alleen verkeerd maar ook kostbaar is als meisjes van achttien jaar om half een nog op straat loopen Hy kreeg dezelfde boete Jannetje uit Bergamb cht had ook het uitgaansverbod overtreden We waren op visite geweest de fietslantaam was stuk en die hebbenwe eerst moeten maken jeide ze korten bondig Vyf gulden vroeg de ambtenaar Goed zeide Jannetje onverschillig en zonder de uitspraak af te wachten liep ze de zaal uit D deurwaarder riep den naam van den volgende gedagvaarde Deze scheen tot het gezelschap behoord te hebl en want by de deur draaide Jannetje zich om en bitste Is er niet Ze kreeg de vyf gulden Twee mannen hadden het heelema l liont gemaakt Di waren om half twee nog buiten We waren wezen peuren hadden den tyd vergeten en toen merkten we dat het kwart voor twaalf was We jionden echtef niet meer thuis komen en toen zyn ze maar in een hokkie op het land gaan zitten aldus het verweeti Een tientje voor ieder hetgeen eten rijksdaalder minder was dan de eie ih n Lastig gevtti De chauffeur uit Bergambacht die terecht stond omdat hy na tienen m t een auto had gereden zag er geen g £ in De motor was defect geraakt ei wat moet ik vroeg hy dan doen ftü4 ik door dan iien ik strafbaar de autq Iat n liaan mag ook niet en dat was met de lading levensmiddelen ook ongewenscht en in de cabine gaan zitten is tusrchen twaalven en vieren vertio den Ik zou wel eens willen weten hoe dat moet vroeg hy den rechter die hem echter moest mededeelen alleen te weten wat niet mag Hy liet de omstandigheden achterwege drie gulden Er waren nog eenige personen die zich in eeh moeilük parket vonden Een Hagenaar was bekeurd evenals z n meisje en hoewel hy een schikking had gevraagd had hü nooit iets vernomen Wel het meisje dat een ryksdaalder had betaald De stukken vermeldden dat ook den ander een schikking was aangeboden maar deze verklaarde niets te hebben ontvangen Hoe het zü hy kreeg nu ook een ryksdaalder boete maarhy was zeer onvoldaan Als ik een schikking had gehad moooerde hi was ik er met een rüksdaalder af geweest en nu heb ik bovendien een dag verzuim en de treinkosten Hü vond dit onbillyk maar de rechter ging op het verzoek om reductie niet in Zoo n arme gesjochie jongen als ik ben zeide de Hagenaar t is mooi Rotte latijn I Ook de hengelaar die in de Rotte gevischt had had bezwaren Hy had een bootje gehuurd en de verhuurder had hem tegeiyk een visehvergnnning Verkocht maar nu bleek dat hy in het water van een ander gehengeld had Het idee werd geopperd dat de bootenverhuurder als attractie voor zyn bedryf maar vergunningen afgaf zonder er evenwel toe gerechtigd te zün en dit bracht de visscherman tot de op wesilssgamssssmBaaBsssrfBeBÊ merking dat IvU er ongemerkt was in gcloopen De rechter heeft echter van al tfat geharrewar aan de Rotte schoon genoeg en hü gaf als z n meening te kennen dat degene die daar gaat visschen eerst maar eens precies moet informeeren in wiens water hy uitlegt want het is om den haverklap zoo dat men in eens anders vischWater terecht komt Drie gulden Nederlandsch DuiUche kultuurgemeenschap BEN KUNSTZINNIGE AVOND Beteekenis der gemeensebap idtoengewt In De Beursblok is een bijeenkomst gehouden die door de Nederlandsch Duitsche Kultuurgeméenschap werd georganiseerd De achterzaal was met palmen en bloemen smaakvol ingericht zoodat het geheel een intiem en gezellig karakter had De opkomst was byzonder groot een aantal bezoekers moesten zich met een staanplaats vergenoegen Dr C C Koets heette de aanwezigen onder wie zich de burgemeester van Gouda en eenige eeregasten uit Den Haag bevonden hartelyk welkom en hield een korte rede waarin hy o a het volgende zeide Omtrent den naam Nederlandsch Duitscfie Kultuurgemeenschap heerseht nog iéenig misverstand Onvriendelüke menschen zien er niet een gemeen schap in doch een samensmelting waarbü onze Nederlandsche cultuur zou opgaan in de Duitsche er geleidelijk door zou worden opgeslokt en ten slotte ten ondergang gedoemd aou zün kortom een soort van cultureelc inUjving bü Duitschland Hierover is het volgende te zeggen Voor een cultutjrgemeenschap zün twee culturen noodig twee partners die wederziids belang in elkaar stellen Tn de N D K vinden Nederland en Duitschland elkaar als gelykberechtigden op cultureel gebied 4 w z wy gaan als het ware by elkaar op bezoek Van het prijcgeven van onze eigen cultuur is geen sprake Want een zelfstandig Nederland met een eigen cultuur en een igen taal zal een stevige en tevens sierliike voortiosl iin van het groote Germanendom Trouwens als men van ons eischte Duitschers te worden zouden wy slechts halve Duitschers zyn Als goede Nederlanders met een eigen aard en cnltuiir zün wy echter heele en volwaardire Germanen De N D K is gebaseerd op wederzydsgeven en ontvangen zy wordt gevormd door twee partners die elkaar resoecfeeren en elkaar steed l eter willen leeren begrijpen en daardoor waardee ren Aan het hoofd van iedere afdeeling staat een Nederlander als eerste en een Duitscher als tweede voorzitter De raad van bijstand wordt voor de helft uit Nederlanders en voor de andere helft uit Duitschers gevormd Het behoud van een eigen Nederlandsche cultuur is dus voldoende gewaarborgd Na deze inleiding werd een programma afgewerkt dat den aanwezigen veel chooTi bood Mevr Quint Scbolten uit Den Haag zone op de pia begeleid door den heer Bieselaar eveneens uit Den Haag liederen van Brahms oud Hollandsche liederen alsmede liederen van Wagenaar en oogstte hiermee groeten blival De h er Bieselaar liet de aanwezigen genieten van walsen van Brahms en fantaefën erwül mej Alma van Brussel uit Den Haag op ontroerende wyze Hollandsche gedichten declameerde Daaronder bevonden zich o a de Kinderkruistocht gedichten var fiet bombaricMCBt van Rotterdam door Engeliclte vliegers Het exterieur van de eveneens getroffen St Elisabeth kerk O ficteele optiame Voeger Uiden Uit2o e n gemeente nadat zntS iil maanden van den veetvi vii vryd gebleven de z Sle lt heeft vertoond Het aanget zoowel als het daarmede u 1 eweest zynde onmid S maakt en begraven ïk it 80 JAAR UEtEfiEki In de gehouden vcrgaiftrinl gemeenteraad was mgekSi l port der raadscommi s 7b P het nazien der gemeenü 1 dienst 1893 PootB Terwyl de commissie zich geheel met de begroeting jfl J kan vereenigen maakt il b f posten opmerkingen enVt fe voorstellen Zy stelt o a voon van het couponslelsel voor d i f de Haastrechtsche brug hS dreehtsche verlaat en de beid op den Singel terwijl zij olO ten die in dienst zyn op laa i den gratis ovenocht wil verleST I eveneens voor 4e innmg der Zk gelden Voorts stelt Vj vw fabriek jaarlijks ecne vajte umV X f 11 a 12000 te geven voor J houd der lantaarns en verdeitS der verlichting en geelt m overd voortaan SUe werkeo der gemeenlt l te besteden 25 JAAR 6ELEDIN Aan mr E M B Kortenower ij i zyn verzoek met ingang van 1 k vember eervol ontslag verleend onl zyne betrekking van kantonredite I plaatsvervanger in het kanton G i raider dankbetuiging voor al joi danig bewezen diensten George Kettmann Jr Perk u Marlien Leopold en den Vlaminf fB l dinand Verknocke Van de bijzotdad gaven van de declamalrice werd door de aanwezigen zeer genoten De bloemstukken die aan het den drie kunstenaars werden aa boden symboliseerden den dank im I al het schoons d dien avond wtidl gebracht Het was een byeenkomst die hoog kunstzinnig peil stond en die 1 1 de talrüke aanwezigen door het jel zeUig en intiem karakter noj laBj ii herinnering zal blyven BALK UIT VAREK Ten nadeele van een aanntBa firma is een in de Kromme Gouwe lo l gendc groote balk ontvreemd DepoS l tie heeft den balk teruggevonden tj een woonschuit waarvan de bewoifrl hem had weggehaald PRIJS VEHDVBBEU Onderjnrkeo te daor veitoeM De politie heeft proces vertort i gens prysopdryvmg opgemaakt t een winkelier in manufactuiea w het verkoopen van onderjinkoi I meer dan 100 wmst Een putll derjurken is in beslag genomen GESTOLEN FIETS VAN BBC DEELEN ONTDAAN De fiets die ten nadeele vM i uit Reeuwyk van het terrein iio Kerk was ontvreemd is m eenWf m het Houtmansplanlsoen nWJ Langen Tiendeweg tcruggevoB t voorwiel met banden het n en de fietstasschen waren vei FBÜILLiiTüiJ Hadnik arbodoD Huwelijk met modem comfort M Een bezoek bij Tü of bij Gerrie maar met Gerria boeft ze niet eens b Frank mb te komca En dan is ar niets Is iedere ayond een teleur telüng na de verwachtingen van dm langen dag De krant een Ixiek de radio Frnri die nog ctukkoi snoet daorküken Stilte Een saaie avond van getrouwde menschen Vroeger i de cdiefabrKken had Prai ook werk waar zq buiten stond Maar to i kende ze tenminste da menseben met ie bü lamenwerkte toen kon ze begrijpen en meevaales mts hif Tertelde die rf die WB WO vervelend of de baas was er nos al a r te utalnn dM at dat c dat zoo goed had opgeknapt Toe had ze ook zelf altüd haar v rbalea gehad Onbenullige kliek 9i praatjes alTes bü elkaar Goed Maar het discours van negentig procent van de echtparen zal wel niet op Ixmger peil staan Of er nu verteld wordt over een order wtelke meneer A lekker langs zün neus is gegaan ot over de blinde darm van mevrouw X welke collega B zoo leelyk verprutst heeft of over wat de vrouw van den overate heeft gezegd van dat jonge luitenantsvrouwtje het is au fond toch allemaal hetzelfde Maar het zyn dingen van man en vrouw samen En als je die niet hebt heb Je niets Want Je hebt ook geen kinderen Frank ik wou eigenlyk dat jedokter was zegt xe op een avond als ze weer zonder woorden bijelkaar zitten O ja Had me dat tien jaar geleden verteld zeg Dan had ik nogkunnen omzwaaien Waarom wou jedat zoo graag Dan lÉon ik je témninste helpen met je werk zegt ze De vind het xeo verschrildcelijk dat ie daar nu heeleitiaal buiten sta Als Je dokterwas kon ik tenminste je spreek kamnschoonhouden en je rekeningen schrüven Cn de telefoon en zoo Of als je nu kunstschilder was bij voorbeeld dan kon ik voor Je poseeren en je atelier opruimen en met je meegaan ab Je buiten ging scliilderen Nog meer soins lacht Frank Zeg ik ben nu op mijn dertigste Jaar al aan mün derde baantje bezig ik wou me hier nu maai liever by zien te houden als Je t goed vindt Maar als Jü Je zoo graag nuttig wiH maken Ja vraagt Lies gesparaien Dan moest je de voering vanmyn overjas eens vastnaaien wantdie hangt er heelemaal uit Lies Iweft een gevoel alsof ze uit elkaar zal sin ingen Het liefst had ze Fratik een theelcopje naar zijn hoofd gegooid En dan gaan huilen voorover op tafel snikken van woede en wanhoop omdat hü haar niet l egrijpt omdat hij zóó zooals met een straal koud water reageert op haar klachten Maar xc doet geen van beide Matuurlük zegt ze hoonend daar deug ik alleen maar voor Inplaats dat Je tenminste probeert om te begrüpen wat ik te kort kom inplaats dat je t apprecieert dat Iker zoo naar verlang om je écht tehelpen om echt met je samen te werken kom e me aandragen met koo n afschuwelyk karwei Het akeUgEte eUéndigste werk dat er beètaat Maar lieve kind wat wil Je dan aagt Frank nuchter Ik kan Je toch moeilijk vragen om een conclusie voor me in elkaar te zetten Ik begryp werkelijk niet wat Jou tegenwoordig bezielt Lies Berst doe Je niets dan klagen dat je zoo weinig om handen hebt en als ik Je dan vtaag om iett voor me te doen een doodgewoon werkje dat op Je eigen terrein ligt dan vlieg je me aan alsof ik Je lieb bekedlgd of miskend of weet ik wat Het wordt langzamerhand een beetje moeUqk nn bet Jou naar den zin te maken vind Je zeK niet lies zwygt mokkend Wat geeft het om er nog op door te gaan Frank wil immers hiet zien niet begrüpen Voor Frank bestaat alleen zijn werk 1 de gtorie dat hü dat werk weer doen mag En zQ zij behoort zich daarin te schikken en te verheugen Ze mag immers niets anders wenschen Bly zyn om frank en de rest niet tellen Zexiverwint zichzelf èn loopt naar de hall Met een zucht spreidt ze de zware ulster op tafel uit Nou dat heb je grondig gemold zeg Mag ik de zakken leeghalen anders lean ik hem heelemaal niet banteeren Gerust legt Frank en bou dan vijf minuten Je mond als Je kimt want ik moet dit alleSoaal nog doorwerken en ik beb nu al slaap Oc 0 dt t Was knap laat gisteravcKid Maar eenig hè Zeg die eme ouwe dokter boe heet hü ook weer wat eep type hè Ja ik zwyg al zegt ze als Frank geïrriteerd vanzyn dossier opkijkt Ze begint den inhoud van de zakken uit te stallen Drte zakdoeken die kimnen meteen in de wasch Handschoenen een sleutelbos een tramaboimement 2 jn rübewijs 4at heeft hü helaas röet meer noodig Ze zucht weer zooals by iedere herinnering aan den Waeldonck tüd Eigenlük st6m om dat in je overjas te laten zitten ze kan het beter opIwrgen Een brief oranje papier en een met i aarsen irisX geschreven I adres natuurlyk een damesband Ze légt de enveloppe ostentatief voor hem neer Hü kijkt niet op I Stilte De naakJ wewe haen en w 1 door het stugge goed y En de oranje enveloppe m 1 tafell inl l Natuurlük vao een il wie anders Maar JT Ier dan mee in zyn J T l J een banale situatie meteen Uit een l stuk Ja maar in brt A geval zou je al lang d v dansen gehad e b V l vroeger wel om beel t 1 dingen kabaal smaakt Ni niet meer u teravond heeft hy J kalm opgep men D I ikhebjoutwee en i ten geven had Til T H teld We hebben vamltfj wacht een neefje te fj j l gen en die kan ik f t k t overlaten Zijn 1 mwH vergeven 8l rL in Amsterdam liet Het neefje was ƒ rf pel geloopen Ze i tlÉ J in gehad met Zr m toch nog geen ouwe j had het allemaal f J