Goudsche Courant, vrijdag 10 oktober 1941

VRIJDAG 10 OCTOBER 1941 De beëediging van het vrijwilligersbataljoh ITAiMAWSCH W££lUfACHT5BSlUCHT Amba Gfaior in brand hal ooM Htuvel Studied o vo tVOND l et wint duiting vd de Schui In en tn or leden i Fdfir 3 pnt a Kamer m jJ t 2 A lOOL gergtdBfaMiit TOOE KOmAG Tmerv Kerk 10 uur jn m 2J0 K 2 KerfclO KUT vjb 4 uur cm P fl Men ed Herr Kerk 10 u gg trvAABT IN snnmiBER j oiaand September hebben ti Spa van d gemeentehavwi pfMfrtinaalct Aan havengeld werd Swang 1 g nee uayke P 51L op het haventerrein werd r wegineen gebruikt De weegen bedroegen t 14 45 jgymOinXHQ WETH0CDES8 I Imrgemeerter heeft besloten de jnheden verbonden aan de ijfwerken en het electriciteits op te dragen aan wethouder en die verbonden aan de aangelegenheden aan wethoujenboeiem VOLKSBOnUOTHESK lo de vergadering van de Volksi liothedt werden de aftredende be Xirsledtn de heeren A Deelen M fcHaaa en J H Winkler herkozen W i rel ening Week dat in het afl iapeB Jaar ƒ 89 aan leesgeMen werd SJiBgen zoodat in totaal 1780 boeM erden uitgeleend flEK VEE yOLKAMTt Bcdag op vccrtaiiel geleed gen veehouder in Zuidbroek wiens neb net is met mond en klauwzeer IiKO niettegenstaande een waarschu Üif die hij van de politie kreeg dit nt enkele malen verkampt Hij is iHialiseerd en op zün k estapel werd iMbg gelegd Boskoop COÖP VEREENIGING m BOSKOOraCHE VEIUT4G tOcL Rozen per bos Ellen Poulsen iiX et RoEB Mundi 32 42 et Briirchf 100 140 Edilh Helen 1 40 Hadley 1 10 1 60 et Queen Mary 70 N et Butterfly 0 80 1 30 Pechtold njJTO et Van Rossum 43 et Rosa lanBl 0 80 1 30 et Ingar Olsson 46 72 t Dorus Rijkers 0 98 1 14 Florex OiO l OO August Noack 44 60 et gemengde rozen 25 42 et Diversen per bos Clematis Prinstodrik 60 80 et idem Mevr Ie Coulit l SO 1 80 CL idem Durandi 10 15 d Physalis Francetti 20 30 et tros Chrysanten 14 Ï3 PER800NSBEWUZEN ZUS DITGEBEIKT Behoudens het bezoeken van enkele idcken te hunnen huize zijn de werktnailieden ter gemeente secretarie JW het afgeven van persoonsbewijzen iHÉMiigd EONDAGSOIENST DOKTOREN A Zondag 12 October zal de Zoni 4ienst der dfaktoren worden waarjtnomen door dokter C H Flim teletoonss REDIKBEVRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk voorm hét 10 Ds Iran Swinderen van Hoogmade nam luiiT de heer D E Holst Qeref Kerk voorm 10 eo nam 3 u w van Arkel van Diver Chr Geref Kerk voorm 10 en nam uur Ds Kleisen Hem Geref Gem voorm 10 uur Ds iirardeeg Gwef Gem voorna 10 en nam 6 u esdienst D VEBSMAN t Teotig jaar hoofd der Chr kjImmI geweest In den ouderdom van 84 Jaren is al w overleden de heer D Veerman die ptoende meer dan veertig jaren M der Christelijke school in de terstraat is geweest heer Veerman was een actieve fi PW Tal van jaren was hü secretaris de Anü Revolutionnaire KiesverJ 8 g en lid tevens secretaris van weommissie tot wering van School n Met groote nauwgezetheid i e hij zijn taak en geen wonder t hfl algemeen geacht en geëerd Hij was een Klan van oud for t op wiens woord men kon boU W en vertrouwen e laatste jaren leefde hö na zich pBetrokken Ie hebben uit het pu utte leven als rustend burger Haastrecht omkbedrten vook zondag NED HERV KERK 0 uur v m Ds W de Voogd van NED HERV GEREF EV i ior vjn en 2 36 uur njn de lieer J trade Godsdienstonderwüzer te GEREF KEBÉ JS nur vjn en 130 n nj IX J F omann Moordrecht I IWKBEURTEN VOOB ZONDAfi M P C van Mourik Broekman 4 n i Kerk vjn 1 Ouur n m 3 nur Kalkman J Geref EvangellsaÜe Tjn 9J0 2 uur de heer H Okkerae dahcompetitie Bittlagen van voor de competitie g e daniverceniging Moordrecht nr S P jen luiden P Verhoef 5f t 0 2 H Admiraal G u3 h T Kerkhof A v d Ree f i Verhoef P Twigt 2 0 H Pr v d Heuvel 2 0 M Kokhof l a Twigt Jr row flbZ B i veren T jk aJi A V i Kee C Ter Boere P C Terlouw Blitterswük douw 2 0 H Vertaal t Kerkhof i O Fr V d Hau el ja Twigt Jr Z 0 T KeAliof C Terlouw O t G van JevercB a Twigt ï f XOORDBECBT CAnaXB OP HBT BILJABT Voor den biljartwedstrijd tusschen Capetic a d Usel a Mmmdrecht werden de volgende pMjen gespeeld B de Bruyn J Ks 52 49 57 verlies 4 K KrafilBonk 25 J v d Kaa 46 31 49 verUes 3 G Brink 30 T de Pater 48 34 59 winst T F Buizer 55 C v d Kuij 82 92 73 verlies 46 Door deze parken staat thans Moordrecht vier caramboles acht Nieuwerkerk a d UsseL GOBD AFGELOOPEN Een groesjer uit Rotterdam kwam met zijn rijwiel de helling in len Zuidplaspolder afrijden om aan den ParaL lelweg eop klant te bezoeken Onder aan de hoogte brak de voorvork van zgn fiets De berijder viel hierdoor op den weg Gdukkig liep het ongduk goed af want de man had enkel wat schaafwonden aan zijn handen N GEVAL VAN VARKENSPEST Op een Ix rderij heerscht onder de varkens de besmettelüke ziekte pest Ouderko k a d I Jssel PREDIKBEDKTEN VOOB ZONDAG NED HERV KERK V m 10 tn njn 3 uiü ds J G Woelderink WUKGEBOVW vjn 10 en 2 30 uur de heer A de Be del kheid godsdienstonderwijzer GEREF KEBK V m 10 en njn 2 30 uur ds D A Vogel Bediening en dankz H AvondmiaL Reeuw BENOEMING ONOERWIJZEBBS CHR SCHOOL Tot onderwijzeres aan de Chr school alhier is benoemd mej L Ytsma te Scheveningen Schoonhoven BDWÜBRLUKE STAND Geboren Nelly dochter van H Oskam en T J Beuzékom Jacoba dochter van D de Oier en J Stuivenberg Paul Eliza zoon van J G van IpenbuTg en K Harler Ondertrouwd G Hakkesteeg oud 27 jaren en C van Beuzékom oud 31 jaren A van Beuzfkom oud 25 jaren en A M Borgdorff oud 21 jaren P A Goudriaan oud 26 jaren en N de Ciruyter oud 20 jaren Gehuwd A de Vaal oud 22 jaren ax J den Besten oud 19 jaicn B EEDING COBOTÉ In hft kie ng comité voor de inzameling van gedragen winterklecding costuums dekens jaSsen enz hebben zitting de heeren C Peerbölte deskundige voorzitter en N C SimMis en G Temmink leden COLLEÜTE WINTERHULP De eerste lijstcollecte van Winterhulp Nederland heeft in deze gemeente ƒ 158 20 opgebracht SOLLICITANTEN ONDERWIJZBB Voor de betrekking van onderwijzer aan de Kottingin Einmaachool voor gewoon lager onderwijs hebben zich 33 candidate aongen ld van wie 28 met boofdakte Stolwök rREDIKBEUBTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur ds B J Kanis Evangelisatie v m 10 30 en n m 7 30 uur de beer v d Hoex en godsdienstonderwijzer te WaddinxVeen Waddinxveen WERKZAAMHEDEN DER WETHOUDERS De burgemeester heeft het arbeidsgebied der wethouders geregeld alsvolgt Aan den wethouder den heer J G Herfst is toegewjEzen het voorbereiden en uitvoeren van alles wat inden ruimsten zin tot de sociale zakenkan worden gerekend te Ijehooren alzoo armenzorg werkverschaffing steun verleening Winterhulp en Neder landsche volksdienst en aan den wethouder den beer Jac van Tol het voorbereiden en uitvoeren van alles wat degemeentebedrijven van gas water en electridteit aangaat Tevens Is bepaald dat de beide wethouders worden geroepen om als algemeene vertegenwoordigers van den burgemeester op te treden in deze volg orde 1 de heer Herfst 1 de heer Van Td GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden mouw van bruine etoLbij A Twigt Prins Hendrikstraat 28 SnderschoeH bij C van Triet Brugweg 199 ghcé handechoen bü K J Uska Kerkweg 60 Te bevragen op het politiebureau rood uruine ceintuur BIETEN PRIKKEN De aanda t wordt er op gevestigd dat het ze prikken van bieten verboden is Sommige jongens meenen dat het niet zoo erg is om tijdens het verj voer enkele bieten van de wagens te nemen Men bedenke echter dat dit diefstal is en men zich dus schuldig maakt aan een strafbaar feit Dan is er het groote gevaar dat er in gelegen is om aan rijdende wagens te gaan hangen of er op te klimmen De politie zal streng toezien en de overtreders meenemen naar t bureau BURGERLUKE STAND Geboren Johanna Maria dr vrni H GijzenU en J C Rietveld Wilhelmus Comelis HubertuB tn van H A van Berkesteüa en W TSnis Ondertrouwd D de Ruijter en E W de Bruin S W Dekker en T P Oudijk J L Spoelstra en J A Getrouwd J C van Dijk en T van der FUer J U ée en A C van Ardenne WoeMcn HANDEL IN GESTOLEN VLEESCHBONNEN Conplot van persooen nit Papekep Hekendorp en Woerden In deze omgeving is een wijdvertakt complot ontdekt waarvan de deelnemers zich schuldig maakten aan frauduleuze verhandeling van distributiebescheiden Op vermoeden dat een zekere A H S uit Woerden meer van deze handel wist werd een inval ten zünen huize gedaan welke geep succes opleverde W l bemerkte de politie dat een bezoeker van S zich eenigermate vreemd gedroeg en zoodra de politie het huis betrad den aftocht blies Een der poli tie agenten ging den l ezoeker achterna en stelde in diens woning een onderzoek in Men vond er 1067 vleeschbonnen en een partijtje gouden tientjes die hij naar hij zeide in opdracht van S moest bewaren S werd aangehouden doch verklaarde weer op zijn beurt dat hij de bonnen had ontvangen van een inwoner uit Hekendorp A W genaamd Uit het verhoor van A W kwam men te weten dat de vleeschbotinen afkomstig waren van G R Sr en G R Jr uit Papekop De oudste was beheerder van een noodslachtplaats aldaar Wanneer hij vleeschbonnen van zijn klanten in ontVangst nam voor vleesel dat verkocht Werd van in nood geslachte koeien fiflroeg hy deze bonnen niet af maar verkocht ze aan A w uit Henkendorp Deze verkocht de bonnen op zijn beurt aan inwoners uit Woerden Met dezen handel werden groote winsten gemaakt Nader bleek dat S uit Woerden in deze affaire de belangrijkste rol speel Zevenhuizen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk v m 10 u en n m ur Ds Tj Tak Geref kerk v m 10 u en njn 6 u Ds W G Bovendorp BURGERLUKE STANO Gettrouwd J D M H van de Vreed 26 j en J van Erk 19 j MOND EN KLAUWZEER Deze week hebben weer eenige veehouders aangifte gedaan dat onder hun vee mondai khuwieer is uitgcbro ken BINNENLAND DE GAS EN ELECTRICITEITSBESPARING Waarschuweiide cijfers Van bevoegde zijde vernemen wy dat de overheid wel den indruk heeft dat over het algemeen de bevolking serieMs zich inspant om de noodige beperking van 25 op het gebruik van gas en electricteit in toepassmg te brengen maar andersijds nu het seizoen een oploopend gebruik veroorzaakt en sonimigen blijkbaar in verleiding kome n om gas of electriciteit ook voor noodverwarming te gebrul ken ernstig wil waarsdhuwen om dit niet te doen Wie gas cf electriciteit voor verwarming gebruikt is in een oogenblik over züé rantsoen heen en lOopt vast Dat dit niet licht te achten is blijkt uit de cijfers over September ter zake In September zyn over et geheele land ter oorzake van ioverschrijding van het gasiantsoen 38627 boeten opgelegd terwijl bij 629 personen de gastoevoer werd afgesneden Eveneens in September werden ter oorzake van te veel electriciteitsgebruik 4S 062 boeten opgelegd en by 955 personen de levering van electriciteit stopgezet Deze c fers zijn ernstig Ze zijn slechts ov één enkele maand Men houde ïich voor gewaarschuwd en verlieze de rantsoeneeringsbepalingcn eeen oogenblik uit het ong want wie te laat zich hierover zorgen maakt is zeU de oorzaak dat hij niet meer te helper is DE RADIOREDE VAN Ir MUSSERT Het A NJ meldt Gelijk reeds kort is bericht zal de leider der N S B ir Mussert Vrijdagavond 10 October een zeer belangrijke radiorede houden Het onderwerp van deze rede zal zijn Hoe ik er toe gekomen ben onze Nederlandsche nationaal socialisten naar het Oostfront te zenden om te strijden tegen de bolsjewisten Deze rede zal worden uitgesproken over den zr der Hilversum 2 op golflengte 301 meter van 19 45 uur tot 20 00 uur Deze radiorede die zich o m bezig zal houden met het vertrek van een bataljon Nederlandsche nationaal socialisten naar het Oostfront zal van groote beteekenia blijken te zijn Wij vestigen er daarom de bijzondere aandttcht op SLACHTOFFERS VAN BOMAANVAL OP ROTTERDAM TER AARDE BESTELD Gisteren is ov Crooswijk te Botterdam onder groote belangstelling hel stoffciyk overschot van de acht ouden van dagen dit by den jongslen Engelschen luchtaanval in het gemeentelijk tehuis aan de Ooslervaartstraat getroffen werden ten grave gedragen Aan de groeve spraken dr Völcker de gevolmachtigde voor Rotterdam en de geesteiijke verzorger der ouden van dagen ds S H J James token esi HET PROGRAMMA DER PLECHTIGHEID ZETEL VAN ENGELSCH COMMANDO Het Italiaansche weermachtsbericht van gisteren meldt o a In Oost Afrika heeft een sterke uit nationale en koloniale troepen bestaande kolonné uit de stelling van Walag ten Noordoosten van Gondar onder bevel van luit kolonel Carmelo Liuzzo een krachtigen aanval gedaan op den zetel van het Engelsche comméndo de belangrijke stelling van Amba Ghiorghi Nadat eiken tegenstand van den vyand was overwonnen werd de vyand op de vlucht geslagen Hem werden aanzieniyke verliezen toegebracht Herhaalde tegenaanvallen van den vüand werden afgeslagen Onze troepen staken den brand in den zetel van het vljandeiyke commando en verniel den een munitieopslagplaats benevens iet radiostation Zy keerden met gevangenen buitgemaakte wapens en materieel op hun steunpimt terug amerika nscbx ijzer en staalvoorrad onder controle Krachtens beschikking van den directeur voor de prioriteiten op het wal peningsburesu worden alle ijzer staal en schrootvoorraden in de V S onder regeeringstoezicht geplaatst Door een tweede beschikking is het aanvangen van eiken openbaren en particulieren bouw waarby materiaal noodig is dat voor de wapenindustrie van belang is verboden ENGELANDS MAXIMALE PRODUCTIE Volgens de New York Time heeft de Britsche minister Morrison verklaard in een tot Amerika gerichte radiorede dat de maximale productie van Engeland weldra bereikt is ledere nieuwe oorlogsmaand verhoogt het geVaar dat andere continenten er by betrokken raken Duitschlands reserves bUjven toenemen en de productie der geallieerden heeft den Duitschen voor sprong nog niet ingehaald Daartoe lyn groote prestaties der Amerikaansche oorlogsindustrie noodig Hienmder laten wy het volledige programma volgen van aafikomst beëediging en vertrek van het Ie l ataljon van het 2e legioensregiment vrywilligers naar het Oostfront welks beeedigmg zal plaats vinden door den leider der N B Morgenochtend om 11 30 uur arriveert de trein welke om 7 uur uit Den Bosch zal vertrekken met de adspirant slenders aan het S S station te Den Bosch Ben eeirevendel der W A met de W A harmonie zal op het stationsplein ter begroeting aanwezig zijn Van daar wordt naar den Dierentuin gemarcheerd Daar zal gelegenheid zyn voor de familieleden met de vertrekkenden te spreken De Duitsche instanties zorgen voor een warmen maaltijd De N S V O luistert het vertrek op met bloemen voor eiken strijder zij zorgt eveneens voor bloemen en tafql en de zaal terwül de N S V Ó leden fruit varsnaperingen e d zullen uildeelen nl Om Te 16 uur wwdt het bataljon nadat de bataljonscommandant zich by de hoogst aanwezige autoriteit gemeld heeft geïnspecteerd De leider der N S B zal dan gedurende 15 minuten spreken en neemt daarna den tronen den eed af die eerst in de Duitsche taal en daarna in de Nederlandsche taal op den Führer aller Gemianen Adolf Hitler voor den strijd tegen hel bolsjewisme wordt afgelegd Hierna spesilt de muziek der Schutzpolizei het 6e couplet van het Wilhelmus dat door het bataljon vrywilligers wordt meeeezongen De leider der N SB geeft i ervolgens het bataljon over aan overste Hermann Na een Sieg Heil op den Führer en het spelen van het Deutschlandlied en het Horst Wessellied verlaten de autoriteiten het Binnenhof om de hierna volgende parade der troepen af te nemen DE aONNENLlJST Om 18 30 vertrekt de trein van het Hollandsche Spoorstation De route welke de stoet naar het station zal volgen is Binnenhof Plein Lange Houtstraat Lange Voorhout Kneuterdijk Plaats Buitenhof Hofweg Spui Groote Marktstraat Wagenstraat Ncujif hét oosten Nasr het Oosten gaat straks de Nederlandsche ambulance Daar in het onmetelijke Sovjetland wacht een geweI Jige arbeid Medische hulp aan gewonde ströders en Ban de burgerbevolking is dringend noodig De Nederlandsche ambulance zal een onderdeel vormen van het groote leger der mensehlievendheid dat achter de strijdende troepen oprukt Die Nederlandsche ambulance verdient daarom ieders steun Ook op uw steun rekent zy o Stort daarom uw bijdrage vandaag nog op girorekening 7 6 M Nederlandsche ambulance KoningiBncgracbt 22 s Gntvenhage ARBEIDER GEDOOD De 25 jarige gehuwde arbeider W IJ wonende te IJmuiden en werkzaam by het hoogoven bedrij f aldaar kreeg tydens het lossen van een wagon oud yzer een yzeren balk tegen zyn lichaam Hy werd gedood KT GONroums mPPIQVB IN BENNEKOM Het concours hippique uitgeschreven door den bevelhebber de DultKhe legercorpsen In Nederland wordt gehouden op Oud Woestduin bij Haarlem S OCTOBER T M U OCTOBER 38 4 brood 4 rants brood of gebak 38 brood rantsoen brood of gebak 38 vleesch Vi rantsoen vleesch of vleeschwaren 38 vleeschwaren 1 rantsoen vleesch of vleeschwaren 38 melk I 1 üter melk 38a res aardappelen 1 kg I OCTOBER T M 1 NOVEMBER algemeen I kg suiker algemeen 250 gram kotfiesuiTO gaat algemeen 500 gram j m 124 125 126 127 algemeen elk voor 1 rantsoen bloem brood of gebak algemeen 250 gram havermout algemeen 250 gram gort algemeen 100 gram vermicelli ofmaizena 131 132 133 134 algemeen elk voor 100 gram kaas D en E ryst voor kinderen tot en met 3 jaar 250 gram rijst 25 SEPTEMBER T H U OCTOBER 36 37 boter 250 gram boter 36 37 vet 250 gram boter met reductie 1 OCTOBER T M 31 OCTOBIR 13 honden groep I II 10 k g groep III 8 kg groep IV 5 kg groep V 4 kg groep VI 3 kg hondenbrood 13 katten IH k g kattenbrood WAT IS EEN RANTSOEN T BAOOD 100 ram brood BUITENLAND GEBAK 75 gram bescbut watels blacntta koekjes 6t 140 frun spceulaai koak M 00 gram caka 0 400 gram gevuld klelB fcorstgebak M MO gram gavuld root M iU ebak of 00 gram turt asIuklSs Wapening van Amerikaansche koopvaardijschepen ULOEM 70 ram tarwebloam maaL ro b oem med leUrijiaod bafcin l WJST 260 gram rtjat rtjatamaal I gries gruttemeel gemengd med HAVERMOUT HO gram bararment vlokken bloem aardappentokken GORT 2S0 gnm gort gortemeel ruttcn VXRHICXtLI 100 gram varmloalU macarait ROOSEVELT VRAAGT WUZIGING DER NEUTRAUTEITSWET Ib eea boodschap aan het Congres heeft Roosevelt verzocht de neutrallteitswet ao te wijxigen dat wapening van Amerjkaansche koopvaardilsche pen mogelijk wordt In lijn scherp polemische motiveering beweert Roosevelt aldus het D N B dat Duitschland het Toomemen heeft de wereld te verheerschen en dat Hitler een uitdaging aan Amerika beteefcent Ook elders in de boodschap spreekt Roosevelt op opmerkelijke wijze steeds van Amerika in plaats van de Vereenigde Staten STAATSGREEI IN PANAMA In Panama is een staatsgreep tegen president Arias zonder geweld of bloedvergeten volvoerd De president is ge vlucht Het bericht van den staatsgreep hééft in politieke kringen te Washington zeer de aandacht getrokken Huil heeft op zyn persconferentie verklaard nog geen berichten te hebben ontvangen en dus geen commentaar te kunnen leveren De gevluchte presidt Arias was te Washington geen persona grata daar hy bezwaar maakte tegen het gebruik van Pana meesch gebied door Amerikaansche militaire vliegtuigen Hy h eeft de ergernis te Washington nog vergroot door het wapenen van onder Panameesche vlag varende Amerikaansdie schepen te verbieden Naar welingetlichte kringen verklaren zal Amerika den door een staatsgreep aan de macht gekomen nieuwen president van Panama de la Guardia als grondwettige president erkcnn i MAIZENA lóo gram mauena lago aardappelnSel M 100 gram letmeel vcrwarkt ts puddlngpoeder of puddtngasauapoedar VLEESCH 100 gram vteeacb gcvleM aa been inbagrei en VUXSCHWARXN 79 ram gerookt al gekookt vleesch M T5 gram rookt woritsoorten Of 100 gram gekookte worstaoortan óf 139 gram Icverartlkalcn tongenwont nierbrood M laC gram bloedworst JAM 900 graija Jam siroop iMBtng os Andere disiributieartikelen KOLEN Kook doeleinden letter M en N Bm No K P tm 80 November een eenheid vaste brandstoffen geen a briokslurf en geen anthraciet Jen anthraciet 10e periode 1 h L anthracietnootjes of 50 k g turtcokes Gen turf 10e per 50 st baggerturf tm 31 October VerwarmiP il W W haarden en kachels J 91 t m M haarden en kachels K t m 11 eentrtia verwarming een eenheid vaste brandstoffen M tr Jiaarden en kachels J CS t m 98 J aardea cd kachels K een eenheid turt Geldig t m 31 December PETROLEUM O 14 8 October t m 27 December voor keuken 2 liter S eo T 2L 12 October t m 22 November 2 liter petroleum voor verlich SCHEER rEEP J textM i t m SI Dec 1 rantsoen kaart rantsoen algemeen en C zeep van saepkaart P en Q t m 31 October 1 BAeiOHiEUWS S ter4 f u Oetawr ILVEMUM L ISJ M t a Gramofoónmui 50 OchteHdgynumOsfc IM Crarno ooninu T 45 OchMnd yn nMtl K 1 1 BNO Nieu4nb lctaten a lS OramotiS muziek 1S Voor da hutnrouvr a QUf mofoonmuilak 10 00 EmaUge mutlek opaj IMO Orkeat Malando en sollit U 40 AImi nak U S BNO Mieuws en ecimomlaalw berichten 1 0 Bcaemble Bandl Balogb IJf Oramofoonipunek tOO Voor het gaitn U Gevarieerd programma 8 00 Gramofoónmui 4 OO Bijbellezing 4 30 Zang met ptanobcMMb ding en gramotoonmuilak S OO OramoMonmuziek 5 1S BNO Nieuws conomlsche 4n beursberichten 5 30 Oramofoonmuziak iJB Duitsche taalles 6 0O Gramofoonmuzlek tjS tiet kwartier van den arbeid SJO Pro Mtt slca en gra mofoonmuzlek 7 00 Actueel lialf uurtje 7 30 Gramofoonmuzlek ti Repoo tage BOO Het Amsterdamsch infitrumentaal solisten kwaret 8 90 De stand van de muy zlekwetenschap In Nederland causerie e 45 Gramotoonmuzlek 900 Toespraak door Ir Mussert opn fi 15 Gramofoonmuzlek 9 45 BNO Nieuwsbtirtchten 10 00 10 IS BNO Engelsche uitzending Dutcti new reel I BILVBRSUM a S I S M 6 45 SOO Zie Hilversum I 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Gramofoonmuzlek 8 45 Koor van de Neaerlandscha Bachvercenlglng Om roeporkest tn solisten e o 9 05 Gramofoonmuzlek 10 00 Morgenwijding 1015 Lich te muziek e o 1200 Gramofoomnuzielf 12 46 BNO Nieuws én economische berich t 1 OO Romancers en soliste 1 40 Voor d jeugd 2 00 Viool en plano 2 4S Alleen voor mannen 3X10 Gramofoonmuzlek 8 30 PUn h voordracht 4 00 Melodisten en soliste en o tien vroolyke meisjes 4 45 Voor de binnenschippers S 15 BNO Nieuws economis en beursberichten 5 30 Orgelspel 6 00 Cyclu In een nieuw licht bezien Voorbereid door de N S B 6 j4 Klaas van Bceck en zijn orkest 6 45 V6or den boer foo Actueel halfuurtje 7J0 Bonte avond 9 00 Sluiting EFFltTENIEDIS UBTEIUM Noteeringen van 9 Oct Pm Oaa l dai L K L K A dam 1 S Dtto te l 3t 31 M M a Gravenba a I ItST HK WM Rotterdam 1 n S 1937 l t IM W a V Onr Z 19 Mh N juavniuaiaii BypMkMkkaaken rr Gr Bsrp Bank Pd lOtK V BTph Vttaó mnt K II MN mi Bergta s an Jar tr v d OW t Levers Zeep Ml Obt O s AAin n KN BUik ia CntietmaUlliMn 52 A dam Baak aand I2 M Inc Bank Ito U Na4erl Bank A Bi N B Mtt fiae a U N Solt Bank Viar laad rwentadba B AA UÊ U vir aMiaiaMa Alg KatlX n A Hecmaf aana K N Hoocov aand Kon N Zout LA t 36 Lev Br an D C 100 a nr a 4IS m N C eS 8 r a 499 Ned Kabclttbr dH M7 Rott D Ujt C V A Stork aud 3M rwtlnatra Pr A 3ea 146 er Bl fb aand Var PC v Gaidar 146 4 Werkapoor A aand 131 Bom 8 H M A au2 VOH L Cr B B RA W M6 MUakMwaadaninatMn BO IQ u mb A f WIMOB r ew A ZU Nlav Goudr A E M MD Ooatac A U9 M BQesiknrt A Dell Bpoor A 11314 11014 Proloncatla 3M 2M ACTIEVE FONDSEN 8taatsl dBgcB Ned rtud 40 la f 100 lOOK 40 1 uw MOh 40 ba 1 41 M0 I00 1931 f 100 S K s KS 1611 btdmtricen daOO lOlH IgJJOO Al KunatxHda Dnla Caivé OUatta faw okkar Lever Braa n DÖi Ned ford Aut Philip G B V A Dito Pret w A iM ia K n7 ii3M sa IH l ia7x i M U0 112H IMN UtW 6M tl MM WM iat Bomae ItQ A Oord Petr bd Mil lMa vaarlauiataclup OsB 3oa Am LQnAaiid J4S 142M 1S8 141 rava Chlna Japan U nld m 170M M9 1 4H Mb d BOMci OaM 30 M 30a IM JOO 4 8 m m an2 Bandclav Amit A Ned Ind Bl On ld Va Vont C M MO MO A 1S4H 1I8M m lOH OeU Batav MQ A 200 266 267 280 3 11 Mt ê flM6 C V Idem m M asi aa i mbab iiÜ Uk 361 atO MtMI Babkar ga r raüa B Amsterdam R Cult Aand 804M MI7M 903 3f7M Ddl Bat R Md M 2MH 3611 BEURSOVERZICHT Het Uquldatleproces dat zich de laatst dagen ter beun vu Amaterdam op kalm wtjze afwUkelde In verband waarmede da koersen algemeen naar b neden gingen was heden aanvankelijk nog niet g he l afgeloopen Opnieuw viel aanbod te cooctatceran en bij de opening werd op vrt w l aU aidac lingen van de locale aandeelenmarkt opnieuw tegen prijzen afgedaan elke b neden de vorige slotnoteerlngen lagen Op de petroleumafdeellng werd vrij druk zak a gedaan m olies De Industrieelen kregen opnieuw verliezen te boeken maar da n deelige verschillen waren vandaag toch niet zoo groot Unilevers schommelden daarbij In hoofdzaak tusschen 15 i i en Ut s Phllipsaandeelen bewogen zich voornamelijk tusschen 25J i en 250 van Berkel tusschen 93 en 94s CaIvé Delft tusadian 110 en 113 Aku s waren goed prijaboudenlt de minder courante Industrieelen war n bijna algemeen lager De affaire In setaacp vaartpapieren was van mstlgen aard Voor Indische cultuurwaarden bealond wedarom aanbod Van de rubberfondsen bewogen Amsterdam rtibbers Ich aanhoudend rond om de SOO procentgrens nu eena enkale punten er boven en dan weer enkel punten daar beneden D overige soorten waren aan den gednikten kant d tabaksmarkt was stil ongeanlmeerd prolongatie 21 Roofdredaeteur O Weyaters Rotterdam Chef redacteur voor Goud en Omstrakinl r Tl t T Oottda