Goudsche Courant, vrijdag 10 oktober 1941

VRIJDAG 10 OCTOBER f iriil w mm vMiEr Bf ao Q3358bun jr MvtrtMliii AKmtmeirfAitiEii Htt OMrietshoofd der Arbeidsrmptcttc lo bet 10 diitrict brengt ttr Mtcmetnt kenali dat door Th M MWEN KciicrttTMt ath te OohAi b hem l ingedlMid e vwieck oa vtrnimiag alt bedoeld bl tit 38 der Arbeidswet 1919 t t kei vwriehtm van bakteiiarbdd twartiMi 8 uur OedtireBde veertien itafcn na liedea beetaat voor bebnghebbenOmt dl celegai heid ie z nen kantore Ic VOravenhage Stadbouderaiaaa 102 xoowel mondeling ehittMik tegen delnwiUMqg van dit verwek btewaieo In te bren n Het Watrlctshoofd vooraoen VAN SIERENBERO DÊ BOER O 3397 20 In alle kieskeur e huishoudens Haar waar men vroeger Dorlas thee en koffie dronk schenkt men nu JSem Dorlas kofiiesurrogaat LogiscIüWant Sein bereid met échte kof fie zal U smaken als de Dorlas koffie van weleer DarW SEIN KoffiMiirrogaat 36 Cf per 4 K G l C DORLAS N V Aioan C uda O 3346 SO lil 1 raOVmCIALE PÜBUCATIE VAN HE T DCT ARTEMENT VAN LAMI OUW EN VISSCHERU AAN m vaMt r van BimvoaDna n Dmvineiala Vocdi l ifflnmlii rtt voor Zuid ifoUabd maakt iMkend dat v 2SertSt do veahooto aleobla op aankoopvergunnlngen moW wo J SSSaS Otm anlawpvtïiuniilngen moeten op ÜMTtoe bö de flaata ke JggSS rJ SSÏSMmnvraaftormuUeren worden aangevraagd btj de H l S TST aa in de rt plaat aa dl egan t ttaimlBim nülen worden uitgwêutt die ten genoege va den SSÏ iteï VMaaUanumaiarta kunnen aantoonen da rif een hoevMihjW SS noodM hebben om bet bedrijl In taudt hinden Tm hoogate SrSMubflp nmdv van een Jaar en oadM dat pa 1 OtaoAer u mM bMaffmt vMmkn aataoedan en ptt paani vm i j o ouder irt ffi a ra rtTop M Aulmtus JI op het IwWlf wor Siouden 8M tS voedaniteten mogen warden aangekocht Sl Tn aanffiarfcUHI voor het verkregen van een ankoopverguniuiig voor J vSfiSderaTwi er bedrijven voor meer dan KL jwt lüt bouwland kuoatwetdcn lot bouwlanden té rekenen bestaan wv b V ebouden die zelf in 1941 ten minate 1 ara voederbieten hebben verbouwd per atuka rundvee van een Jaar en ouder dat per December op het be Ml mag worden gehouden en per paard van aen jaar i ouder dat bU de t glitraUe van M Augmtu J l op het bwlrtjt werd gehouden Telera van ilkerbieten die het loof met do koppen eniileeren doch hel artikel niet kunnen afzetten lal een gegarandeerde prijs worden uitbetaald De gegarandeerd prtia lal echter iledita worden tiltbetaald aan diegenen waarmede een overeenkomat wordt aangegaan De maxlmumprtlien en te atellen regelen voor den handel en Ael vervoer van voederbleten en andere ruwïoederartlkelen zullen attonderlllk worden bekend gem ikt llaadal in voederbieten De handel in voederbieten zal aleehts worden toegeataan aan ben die als georganiseerden zijn aangesloten bü de sUchtlnc Nadarlandsche Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten NICA Beiuldenhaut 15 te s Gravenhage en zijn of worden Ingedeeld in de groepen a Handelaren m ruwvoeder of b Kleinhandelaren m stioo Een ieder die In voederbieten handelt dient voor It October aj een aanvraagformuUer aan te Vragen bij bovengenoemde c trale N I CA afd erkenningen j ZO die bij de NICA zijn aangesloten en ingedeeld In de groep kleinhandelaren in stroo en eveneens m voederbieten wenschen te handelen behoeven een dergelijk formulier niet aan te vragen daar de handel in voederbieten aan hen zonder meer door de NICA wordt toegestaan Er wordt de aandacht op gevestigd dat alleen zi die aich regelmatig bezig hebben gehouden met den nandel m voederbieten voor aansluiting als bovengenoemd bil de N I CA In aanmerking zullen komen Telers van voederbieten mogtn deze alleen rechtstreeks verkoopen aan veehouders tegen Inname van aankoopvergunningen en voor zoover het vervoer met eigen tractie van den kooper ot van den verkooper plaats neeft In alle andere gevallen mag uitsluitend verkocht worden aan btJ de N I CA georganiseerden en in een der bovengenoemde groepen Ingedeelde handelaren 4458 34 PRIJZEN RÜWVOEDEBABTIKBLBN De Provinciale Voedselcommlssarls voor Zuid HoUatui maakt bekend dat voor dfr verschillende ruwvoeders de volgende prUzen iljn vastgesteld 1 Voederbleten De maximumprijs welken de teler voor voederbieten behoorende tot de navolgende groepen vooi komend liv de rassenliist voor landbouwgewassen van het Instituut voor Plantenveredeling mag ontvangen bedraagt voor groep 18 14 B per 1000 kg voor groep 16 II 7S per 1000 kg voor groep 14 10 50 per 1000 kg voor groep 13 9 per 1000 kg Deze maximumprijzen gelden by levering franco acheepsboord of op wagen auto gebruikelUke laadplaats Indien na 1 Januari 1942 wbrdt geleverd mogen deze maximumprijzen met ƒ 0 50 worden verhoogd De maximumprijzen die de handelaar den gebruiker In rekening mag brengen zyn de bovengenoemde prijzen vermeerdert met 2 50 per 1000 kg voor den gezamenlijke tusscb nhandel zoodat zij dus bedragen voor groep 18 18 75 per 1000 kg voor groep 18 14 25 per lOOO kg voor groep 14 13 per 1000 kg voor groep 12 12 25 per 1000 kg De handelaar mag deze maximumprijzen verhoogen met de werkelijke vrachtkosten n 1 die voor het vervoer van teler naar handelaar en van handelaar naar verbruiker Koppen van suikerbieten zonder loof 14 75 per 40M kg franco cheepaboord laadplaats marge voor den handel ook 2 50 per 1000 kg 2 Loof en koppen van suikerbieten De maximumprijs welken de teler voor gaénsiUeerd sulkerbletenloof en suikerbietenkoppen mag ontvangen bedraagt 10 p 1000 kgyp m aan den kuil bij een moddeigetaalte van O t m 4 pet 8 p 1000 kg p m aan den KWl bn een modderaehaite van 5 t m 9 pet 7 50 p 1000 kg p m aan den kuil bij een moddergehalte van 10 t m 14 ct S p 1000 kg p m aan den kuil by een hooger moddergebalte De maJcimumprys welke teler mag ontvangen voor groen iversch suikef blAtenloof en sulkerbieacoppen bedraagt 130 per ha afgehaald van hat land 3 Natte snlkerbietenpulp Die maximumprys welke de fabrieken ten hoogate mogen on angen voor natte suikerbletenptilp bedraagt 4 60 per 1000 kc Deze prQs eldt mol de Mentenmarge Sma maximumprys geldt bU levering franco scheepi Kmrd aan da fabriek Den paximumprys wordt met ƒ 0 25 verhoogd bij levering franco wagen auto an de fabriek ABe boVensti nde pryzen zyn inci omzetbelasting 4 Vaaderaardamelen Telersprija welke door VM N A aan telers maxinual i l worden uitbetaald ƒ 2J0 per 100 kg franco laadplaats AankoopspriJs handelaren van VSÜJL zAduertentiën ADOLPHUS ANDERE BLADEN worden zonder eenige prIJsvertaooging door onze ADVERTENTIEAf DEELINO geplaatst Bü opgaven voor meerdere bladen Is één tekst voldoende INZENDING verzocht AAN ONS BUREAU MARKT 31 GOUDA Bg den wederopbouw van bet aormala lakealevea la adverteem en te machtig s te hulpmlddelra 4S per lOO kg Iraiieo agoa ot Ktalp jMnkoopprMs veehouders ƒ 2 TS per 100 kg + werkaWke vracht tot ptaati AAHwuzura nutioB Kmmmmnmomnm 1 dn pn 10 oaib m oavmaaisdanz da raaoa aar 1 JuU tim futfig aanga wezen kunstoiwtboanaD d volgaida aegala iMdlf wordan varUaard Stikstofbonnen voonian vaa opdruk no t Kallbonnen voprxlan van odruk m 1 Op 15 Novemb r isit venmh to gakUglwld d Btdatofbonnen voortjan nu opdnik ao a 1 B It rostorzuurbonnen voorxtan van opdruk no 1 Kallbonnen voonian voi o diuk 1 1 aa 1 D verbruUcara dienen dua daia kmntnaatbumaa n l voor itUotof 4a serlca 1 en 1 vo toatonnur da atria 1 n nor kaU da aeita 1 1 an 3 ullariyk eenige dagen vMr IS Neirambar aa M Inaa lavaraaelort m t leveren apitt da Ingeactownn h a ndaftr en OaajL AaadraesvaraenittBnn voar tUeUge inzending aan het KiMH ii ii a i ai tMI a iiia a jmnnim iStdtmn teneinde op deze bonnen da banooiMgiia aiaehtlttaWBa ta kunnen batraUtan OOOÖ 24 VERBOD TOT tot ONI Bn 0COJ0rjrAM KOrPEN IN Loor TAM amtmmaattM o Voedaetcommiasaria oor KoU IIaUaad waakt MnHt dat tatara van auttwrMaten dia IM laai n da kswea niet ap ttaa bedrijf kannen vervoederen het bypKoduot in vera al im toeatand tonawB varicoopan mat Inachtneming van den daarvoor geataldan maxtmtMnMia Wkar dit niet mogeiyk is moet het product door den teler wordan gatkiaUeanl an de teler kat geCnsUeerde loof vMr een nader te bènalen datum nog luet verkooïwn das zal da Nederlandsche Akfcerboinr Centtala Batirtduitioutiehawag It sOraventaage het tegen een nader vaat te stellen prQs vaa bam overnemen Oeen enkele reden kan dan talar ontslaan van da verpUditlng het loot en de koppen van suikerbieten te verxamelen of althana ervoor te zorgen dat et verzameld wordt Ui vrUwel alia gevallen lal ar wel aen veehouder of handelaar te vinden lyn e daartoe bereid la Wanneer ook dit laatste niet mogelijk Is kkn da Voedselconunlwaris den teler toestaan het loof onder te ploegen nadat da kop p en van de suikerbieten door hem ztjn Verzameld De toastemmlng al editer alachta by hooga uitzondering worden verleend In geen geval zal dua worden toegestaan met het loof ook de koppen onder te ploegen Toestemming voqr het onderploegen van het loot moet worden aangevraagd by het Bureau van den Voedaelcommissaria voor Zuid Holland Alma Paulownastraat 22 te s Oraventaaga 0000 34 OFFICDEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT V4N LANDBOUW EN VISSCHERU VERVODt VAN HOOI IS VRIf Het lUjksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogatijd brengt ter kennis van belanghebbenden dat by NXCA bestuurabeakdt no SS la bepaald dat vervoer van hooi vry Is Voor vervoer van hooi behoeven derhalve geen geleldeblljetten te worden afgegeven Overigens Is het koopen en verkoopen alleen toegestaan In de gevallen en door de personen vermeld in het Hooi en Stroobealult 1941 0000 20 INWISSEUNO VAN ONORBBVIKTE TOEWUSÜNOEN VOOR TLEESCHWAREN BOTER HAROARINE EN VET DOOR DETAIIXISTSN De Secretaris Generaal van bet Departement van landbouw en Visschery maakt het volgende bekend met betrekking tot da Inwisseling van ongebruikte toewijzingen voor vleeschwaren boter margarine en spysvet Reeds eerder Is gepubUceerd dat de detaillisten die deie ongebruikt toewijzingen welke gedurende de zomermaanden werden bewaard by de plaatselijke distributiediensten willen Inwlaaelen tegen ttaana geldige toewyzlngen dit kunnen doen ln et tydvak vaa S tot en met 11 October 1941 Deze termyn Is thans verlengd tot en met Zaterdag 18 October IStl Na laatstgenoemden datum wordt geen gelegenheid lot bedoekl Inwlaallnc meer verstrekt 0000 16 I Het Rotterdamse Nieuwsblad met xvn 0plaag van ruim 96 000 j exemplartm i $ het tuuiftivmm rgtUm voor hen iU bn itottfniain i br fl omgeving tot de hardweikende bevtdkimg iets te teggtn hebbmt k i l JE m 2 Dames toeken Ho8stsinHip f 69 itje btspaartlTgfltit Kaa kwart Htar liaini U a l aal H a ap 7 aairt Oe bette aa oordaaUfile maaier oiii van Uw boest en verkoudheid af te komen ia dit lieet eeavoudlcemiddeltje dat U ze tbais kunt kturmakeo Loa In eea kwart liter heet water eea eetlepel tulker opVoec biert4 den inhoud van een 3Dgramtnaachle VMVUB dubbel geconceatnerd dat U bV eiken apotheker irf dtosist ccca dea vattKestejden pr a van 76 eent kunt verkrijgen Even goed doorroeren tot alles pgetost is Dosis volwassenen een eetlepeli kinderen van 8 tot 12 Jaar een dessertlepel 3 tot 8 jaar een theelepel Na de drie voornaamste nualtüden en vödr het naar bed gaan Probeer het vandaag nog en bewaar dit recept goed O 5347 40 met pension liefst orntni Adv Bnv RotltrdiJi q Voor tfireot Qevr j imnkB JongeM 16 k n iMr Aanmelden Ooudsdie Melkinnchtin Turfsingel 25 27 i Georoogd m or direct NETTE DAGMEISJEft DIENSTBODEN WERKSTERS y Wat ge ook moogt adverteeren Auto s fietaoi oude kleeren Huis te huur chauHeeren leefen Voor een kwartje en een cent Kunt ge thans een kansje wagen Wat verkoopen of iets vragen Met een kMatJe zult ge slagen t Resultaat lelt vaak voor zes ÜEUaOlBE MANNEL FABRIEKSARBEIDERS jAanmelding bij het Oew Atbeldv ureau Oonda Regentessepiantso 9 afd Vrouwelijk PersoiiMie werkdag 9 2 uur des Maindm en Donderdags 7 8 uur n ni £ leugdbemlddellng eiken weikd 95 30 uur des Woend l Vrijdags 7 8 uur n m G 334 3 Gevraagd een net Meisje dat netjes en zelfstandig werkta kan Oostbaven 8 Gowda 033499 LOSSE NUMMERS van de GoudscheCoufant zQn dagelQks verkrijgbaar bij Q BAKKER Spoorstraat 1 Abmnementspriis tn Goiida per kwanaal IJfe per maand r 0 78 pei eek IS et4 buiten Gouda 19 et per wetkj per post per kwartaal ƒ iM AiNrtmtlatarM 1 8 rMels 1 10 elke regel m a f 0 21 loceionden HededeeUogM 1 3 regels 1 elke regel nu U 42 Bi ovMaankomst geredUMMli prUzen Zaterdags kielde advertentib in de kwartjesrubriek 1 4 rcgaia 0 lt alka regel mm f 0 10 Mnttmuin grootte npik N V P I ENDENBURa Veerstal 18 DE GROOT Wachtelstraat 43 A HAMOEN Burg rteasstngel 98 Oe Kiosk N RIJS Kamemelksioot J S OUTEN VondeMnat hoek Roemer Visacherstnat SPOORBOEKHANDEL SUtion BOSKOOP Fa D C v de WILUK Zijde no 14 Vlieg Ooprtl tt N T Bottardamacta NiauvsUad ISM en bij de agarten indeoaillggeade geneentoi FEUILLETON Oladcnk aa iliu d i J Huwelijk met modem comfort 15 0 A dat ze n paar keer waren gaan dansen Is dat omdat Frank nu eindelijk geleerd heeft haar absoltiut te vertrouwen Ot is het onverschilUgheidT Kan het hem allemaal niets meer schelent De OTanje envdtqipe midden op tafel Franka gezicht gelwgen over de tukken zijn hand welke telkens haastige potloodkrabbels neerschrijft Ia hij nu werkeiyk zoo verdiept of is het een houding De naald welke op en neer gaat cv en neer Het laatste tomtje Frank heeft nog niet opgekeken Iets vragen Een afgezaagd grapje deblteeren Ze weifelt steekt dan fiaar hand uit naar deen brief Prancoia Allemens 4ien wie noemt JOU Francois Ondanki alleg proest ze het uit Frank ipge whrlkt door haar lach In de atiUe kamer k kt op springt ovateind en rukt haar den brief uit de Banden Wat mankeert jou zeg Sinds wanneer vind je het noodig mijnbrieven te lezen Sinds wanneer vind j het noodig met damesbrieven ki je zak teloopen Damesbiievenl Kind doe niet zoo dramatisch t Is een doodgewone brief van een doodgewone cliënte Die jou Francois noemt Moncher Francois nog wel En wieweet wat er nog meer voor mooiain staat dat ik niet mocht zien Dè r dani Frank smqt den brief voor Liea voeten op den grond Lees hem dan kijk dan zelf water in staat als je me niet vertrouwtWel De handen in de zakken kijkt hU haar afwachtend aan Met trillende vingers raapt hits den brief i een seconde in tweestrijd Hem ongelezen teruggeven Zeggen nee Frank het was maar malle jaloezie ik vertrouw je hnmers Maar het zit haar te hoog Franks toenemende onverschilligheid van de laatste maanden ze leest GetaUen Cijfers Over geki gaat het les revenues de mon marl Iets over vijf procent en een paar woorden welke ze niet begrijpt en dan de onderteekening Yvonne de Faucourt Ja het schijnt wericelijk niets bijzonders ta zijn Maar waarom noemt diemevrouw je Francois vraagt ze zich aan het laatste steunpunt voorhaar wantrouwen vastklampend Omdat omdat ik haar broergoed gekend heb zegt Frank vlug i en ik mee in dienst geweest Het een Franschman Merkwaardig Z g t Zijn heelemaal geen Franschen Het een Zuidlimburgschefamilie die Vlak bij de Belgischegrens woont in de buurt van Noorbeek je weet wel daar zijn we nogeens geweest met den wagen Erwordt heel veel Eransch gesproken En deze mevrouw mijn cliënte heeftbovendien jaren in België gewoond Zoo kalm en nuchter als hij dat allen aal staat uit te leggen denktLies Je kunt bijna niet andersdan hem gelooven En controleerenkun je Immers ook niet Ze weet het uit jarenlange ervaring Frank en Franks vrienden ook hebben een onbegrensden kring van bekenden die omschreven wordt met samen in dienst geweest samen gevoetbald en samen gestaideerd Het kan dus best waar zijn Het spiJt me zegt ze aarzelend Frank neemt den brief aan ai bergt hem in zijn zak Tja zegt hij koeltjes eenmisverstand zullen we maar zeggen Ot hQ kijkt haar spottend aan was dit nu soms Pen uiting vanje belangstelling voor mün werkf waar je t atraks zoo druk over had Dan ben je niet erg gelukkig geweest moet ik seggm Niet fair denkt Uea dot D tlaatste had hij niet moeten zeggen Hatelijk en hard was het Bn iederwoord zon het nu nog erger maken De gevaarlijke woorden ivelke pijn doen dikwijls meer dan je zeK l edoelde Zwijgend gaat ze de kamer uit Frank blijftzitten aan de tafel bladert verstrooid in zijn papieren schuift dan ongeduldig allea opzij Van werken k nt natuurlijkniets meer denkt hij wrevelig scène nummer zóóveeL Hoort blijkbaar bij t programma als je eenjaar of wat getrouwd bent t Ia over 1 hetzelfde En straks naak je t wenr in orde Verzoening nummer zóveel Voor zoolang als het duurt Ja hy ha4 toch nooit gedacht dat het tusschen hen beiden nog eens zoo zou worden Aan wte ligt dat nu feitelijk Aan Ues stelt Frank vhig voor zichzelf vast Voor het oVergroote deel aan Uea Die het vertikt omzich aan te passen Die zijn werk zijn practijk zijn toelnMnst gewoonweg niet wil zien als een oogeloofelijke buitenkans welke h n letterlijkdoor stom geluk is toebedeeld enwaarvan hij het kost wat het wil moet maken wat er van te makenis Lies ziet het met haar eigen oogenllta iet dat hem in üedag neemt dat hem van haar aftrekt Lies mist alle eerzucht Lies zou doodgemoedereerd en zielsgelukkig tot u lengte van dagen op de Waeldonck zijn gebleven waar ze heüa den boelen dag om zidi heen a avonda tegenover zich aan de keukentafel had O jawel Roerend is Be aanhankelijkheid Maar je komt er niet mee Niet waar hij heen wiL Ofschoon t is toch iets dat te veel waaTde heeft om er zoo met ruwe woorden overheen te loopen ab hij af en toe doet Een l eetie gedi ld hebben een beetje schipperen ala t noodig is zulke stommiteiten ala met dien brief vanavond hoefden toch niet voor te Icomen Kn dan maar hopen op de toekopst Meer weA l eteekent meer geld En meer geld zal alles beter en prettiger maken in de eerste plaats voor Lies Dat is tenminste een stevig argument voor de oratio pro domo welke mi nog op t programma staat denkt Frank en staat zuchtend op Telefoon voor u jutbouw waarschuwt Vermeien om het hoekje vande deur Nick springt op vaa haar bureaustoel loopt op haar teeneo om oom Victor die wijze woovden sprdcend met een cliënt aan hat groote bureau zit niet te hindaren naar het klerkenkantoor Met Carla zegt de meisjesstemaan den andaren kaoL Zeg tam je vanavond op de dansclub t Is de laatste les Nee ik kan niet zegt Nick vh Ze hebben haar op dansles nu al twee weken doorgezaagd over die hevig interessante mene r enzoovoort dank je Ik heb les vanavond zegt i braaf Les Hemeltje ben je nu nog niet geleera genoeg Wat vos Je na weer Hongaarsch zegt ze in het wiU weg Hoé haal je t to je hoofd Waar is dat goed voor Om de Hongaarsche cliëntenaangenaam te kunnen bezighouden natuurlek Hebben jiUlle die dan vraaP Carla met ontzag Nog niet maar wat niet is 1 komen Ik prepareer me er vw Dus je komt niet vanavoaa vraagt Carla vinnig Neen Het gaat ze geen steek aan i are wichten dat ze met een vaaro aan tjrpen en steno begwuien 2 ze dat niet kent krügt ze 1 nooit een baa In de advocsW hoef je t niet e is te probeerw Wordt B rtwW