Goudsche Courant, vrijdag 10 oktober 1941

UDSCHE a October 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Il SLr f Chefredacteur f TIBTER Oouda Commissaris Woudenberg ItfmNgt nieuwe sociale maatregelen aan rbraak in centrolen 0Ctor vèn 500 k nt legenstand tusschen Dorvetz Dnjepr nadert het einde Zij die hun organisatie verlieten kunnen voor 1 Nov terugkeeren naar het N V V Verhoogde werlcloozenultlceerlngen per 29 September Tweede uitvoeringsbesluit Inzifce de ziekenfondsregeling en ing van Moskou wordt voor Somber Engelsch commentaar Voorloopige voststelling van broodprijzen Bescherniing van arbeidsr bakker n verbruiker mmn i de Dnitaehe strQd kMiridden van bet Ooate JméA naar bet D N B jiiilir ottr een front SN kak Op het ooceoblik Infantoie dlvisies Mtf iwnotoriseer ü laceaomeii atlelHifcen IB Leidnf rad Is op ÉMflMikpoKiiiK met groote HmMi Ifeslageii vaa het Oostelük front fia de in de Oekraïne like atdMkni hten aifeheele n bbidlng IlllaMegenstaBa tomohen gStMta aadert het einde De iN eB verslaan de bolsje n die in de riohUnc I en dringen onopbou umiaHi em de belangrijkste I M Donetzbekken in bedt wiHiiltnr bU Brjaiufe beMBddt dat na hevige geil pna ring om de ingeslo ssUitf steeds nanwer geITut it bolsjewiaten etn ItyNtMen werden U met I teriiggei bigen UU 1 bommMi van Dnitbi vermetele iMte afdMsUnen er MiMIe en pantserfermaiNtMfWkraehten iBe daar kMai omslngeM a over Hta TaUoow ioodm heJWJt iM MmMd en verfiBttomt de wegen den gevangenen ill meldt hH M heeft lat ver ehd 11 de bavoHdkig dea iiriBialren teeatand nit len I gt ia fWcMtn I Me verklartngen De bmUng is oKereepoi u imsfidlging van de hoofdte kenden COMMENTAAS majoor Allan Murray iti de commentaar gese MiUnd aan het OosteUJk Wi oi twijfel hee t de po Ml wbjewistiscfae front een mi bereikt De Duitsche i wiggen in de b lsje Üng in den centralen Dit is niet alleen Iwt j towde Duitsciiers aan het put ondernomen offensie Mk liet meest succesvolle inf van Hitler ora de legers voor den wintei Hiermede wordt ook Wwen van de enorme j WUtiche oorlogsmachine wn bijna vier maanden t Duitsche opperbevel het taaief na het andere t v n büna 1600 mijl on a wel van een hevigheid IW enkelen vorigen oorlog jj t Ondanks alle moei P de Duitscihers In taat m alle offensieven op J 1 uit te voeren In de e geschiedenis valt 2 wat hiermede verge rWw Voor zoover defei J lijn zijn in den cen M Ti 8st IS twee diepe l boüJewisti hTverdedi Maken van maarschalk j l froep gedreven De w Jijn gevorderd tot op Sn Moskou Op het W nu het front waar de zeggéi wat er van maarschalk Tl is Het is deïe leger o en weg naar Moskou oeiHikheden die ïö wteekenen dat de deur X Wg gesloten is fels te WtuurHjk niet wel tój S deze wiegen gev W nneer het mogelijk IWoloriseerde Infanterie als rechtstreeksche steun van de voorste formaties te gebruiken dan zal de legergroep van Ti osjbnko zich weldra in het grootste gevaar bevinden De meeste Londensche bladen van 10 October leggen in hun hoofdartikelen groote verontrusting aan den dag over den toestand en over Engelajids gebrek aan optreden om de bolsjewieken te helpen 2 o schrijft de New s Chronicle De Sovjetunie verkeert in levensgevaar daar de Duilichers reeds een geweldige overwinning in het Oosten behaald hebben Wanneer het ergste met de SovjetUnie gebeurt zal de man of the Street aan pers en parlement vragen waarom er niets gedaan is Mocht het tot het uiterste komen dan zal het volk verbitterder zijn dan na Noorwegen omdat dan het gevoel overheerscht dat een unieke gelegenheid ongebruikt i gelaten Daarom moet op dit ernstige uur nog eens de vraag tot de regeering gesteld worden of Engeland werkelijk niets kan doen om te helpen Die Daily Express roept zijn lezer op zich in de bedrijven dubbel in te spannen OM den productieslag niet te v rliezenn De Daily Mail doet een beroep op ziJn lezers de optimistische yoorstelling der gelieurtenissen niet meer te geloo en en d feiten onder oogen te zien Tevens verwijt het blad den i ini ters dat zij het volk een te oj imistischea kük op den stand van zaken gegeven hebben De regeering aldos het blad moet het land nu eindelijk op den totalen oorlog instellen Benaming volksbrood ingevoerd De Staatscourant van giateravend bevat een beschikking van den secretaris generaal van landbouw en Visscherij waarbij de broodprijzen in ons land worden geregeld De maatregelen welke in deze beschikking zijn opgenomen treden a s Maandag is wering Toen in Mei 1940 de oorlogfj tbrak had men in sommige deelen van ons land lage broodprijzen en in andere zeer hooge Hier komt dan nog bij dat in verschillende plaatsen de eene bakker l ened i den plaatselijk geldenden prijs ging en de andere er boven uitstak Het t ehoeft dan ook geen verwondering te wekken dat het lievriezen van het peil van Mei IMO niet anders kon zijn dan een voorloopige maatregel Thans moeten definitieve maatregeïr worden genomen De onderhavige moeten echter nog niet ak zoodanig worden beschouwd doch uitsluitend als de basis waarop de Verdere saneering kan geschieden De thans genomen maatregelen zijn in drie gedeelten te onderscheiden Bescherming van den verbruiker In da eerste plaats zijn er maatrege len genomen ter bescherming van de belangen genomen ter bescherming van de l elangen der consumenten Deze zijn in hoofdzaak gevonden in de vaststelling van de prijzen lp verband mei de groote verscheidenheid in de plaatselijke omstandigheden is het niet mogeiyk gebleken voor het gcheele land een uniformen broodprijs vast te stel Oe NedariaadKlie ArbeidadlaHt fff een cunus voor Handenarbeid zijn leiden van drai N A D bezig met den bovw van modellen henoodigd voor hetseteii in heenuctilMIe HET EXTRA HALF K G AARDAPPELEN Alleen voor houders van Vetkaarten De secretaris generaal van het departement van tandbouw enViss herij deelt mede dat zooals uit de b Hinenlüst reeds blükt in de week van 12 t m 18 October naast de met 39 a gemerkte bon van de aardappelkaart U tevens de met 39 b gemerkte bon van de aardappelkaart W welke aan houders van vetkaarten is uitgereikt recht geeft op het koopen van aardappelen De met M a gemerkte bon geeft recht op het koopeff van 1 kg en de met 39 b gemerkte bon op een Mi kg aardappelen De inhoud van bovenstaand bericht komt er op neer dat l onze aardappelpositie het mogelijk maakt om deze week voor de minder gegoeden de houders van vetkaarten zijn tenslotte de minder g oeden een extrarantsoen van een half kg aardappelen per persoon beschikbaai te stellen Tevens blijkt uit dezen maatregel dat indien mogelijk met de omstandigheden van elke bevolkingsgroep afzonderlijk wordt rekening gehouden Zon op 7i 8 onder 1833 Maan op 1 3 27 onder lUO Men i verpHcbl te verdnietcrea vaa foneowiergang tot MMueptiomt Lantaarn aa voertniges moeten bQ toBaeadcrgantf ontatiuran worden K 112 len Daarom is het land in elf groote rayons Verdeeld In de westelijke rayons waar nt gal veel bruinbrood wordt gegeten is de prijs voor dit soort brood één cent per 800 gram lager gesteld dan voor wittebrook In de Oos telijke rayons waar roggebrood een der hoofdbestan dfelen der voeding vormt is de prijs van deze broodsoort zeer laag gest d terwijl in het overige gedeelte van ons land de roggebrood pryzen óp het bestaande niveau worden gehandhaafd Buiten deze plattelandsrayons heeft men nog drie soorten rayons gevormd a De Waddeneilanden vonnen ieder voor zich een apart rayon b De groote steden in de rayons waar een roggebroodprijs ia vastgesteld hebben weliswaar denzelfden prijsvoor bruinen wittebrood ais het rayon waarin zij liggen maar de roggebrood prijs blijft op het bestaande niveau gehandhaafd c De i evalkirigscentra Qroningen Leeuwarden met Huizum Enschedé Dordrecht met Zwijndrecht Leiden Amsterdam met Diemen Haarlem met Heemstede s Gravenhage met Rijswijk Voorburg en Warsenaar DeÜt Rotterdam uitgezonderd Hoek van Holland met Schiedam Vlaardingen en Maassluis Gouda Utrecht Hilversum met Bussum en Naarden en tenslotte Breda met Teteringen en Ginneken hebj en aparte pryzen gekregen In geen van deze steden is een roggebroodprijs vastgesteld Deze blijft dus ook op het geldende niveau Evenminis een onderscheid gemaakt tusschen den prijs van wittebro en bruinbrood Met uitzondering van de stad Groningen is er wel verschil gemaakt tusschenden afhaal en bezorgprijs In den regel bedraagt dit verschil één cent per 800 gram Hoevrel het op het eerste gelicht niet erg duidelijk is dat hier van een prijsverlaging moet worden gesproken is e i verlaging wel degelijk in de regeling opgenomen Zij beperkt zich echter tot die rayon waar tot nu toe hooge prijzen hebben gegolden Als algemeene maatregel is verder bepaald dat de bakker de omzetbelasting welke hij direct aan den fiscus moet af4rag i voor eigen rekening dient te nemen Ondanks deze verlagingen zifn de broodprijzen even hoog als in het verleden zoo niet hooger Dit heeft twee oorzaken omdat het nu eenmaal niet mogelijk is dat de huisvrouw per half l adjë een pr t betaalt welke op een kwart eindigt Is voor de een periode CH s rlji die hÉlv cent Jhooger voor de andere peffede te dl een halve cent lager Ufi vtst steid Bafonlien In een drukbezochte persconferentie door het N V V te Amsterdam belegd heeft de ocmmisaaris van het N V V de heer H J Woudenberg een uitvoerige rede gehouden waarm hy belangrijke sociale maatregelen aankondigde Spr herinnerde aan zijn benoeming tot commissaris van het R K Werkliedenyerbond en het Christelijk Nationaal Vakverbond èn de houding van de besturen dezer bonden Ook w s spr op de actie d r geestelijkheid Het is in het belang van de waarheid noodig aldus spr dat het Nederlandsche volk wete dat bijna zonder uitzondering de katholieke vakbestuurders nog in dit jaar sommigen zelfs kort vöbr den 25sten Juli zich in de bestuursvergadering volkomen h ben veiliggesteld door Levenslange wachtgeldregelingen Rechtsposities die de normale verhoudingen te ivJboven gaan menig UHet vier 1 3 Aankoop fan polissen waar ig rent iier afgunstig op zou ziJn blijkti b v dat in totaal onge100 bezoldigde bestuurders zich een rechtspositie verschaften tot een totaall ediiag van IVi mUlioen gulden terwijl daartege nover voor 1T5 man perscneel slechts in totaal millioen gulden was gereserveerd Spr meende dat wiJ elk van deie bestuurders het recht van een vrijwillig martelaarschap kunnen ontzeggen De beatuunders van het Christelijk Nationaal Vakverbond maken hierop weleen gunstige uitzondering Wachtgejdregelingen kwamen bij deze bestuqrden slechts sporadisch voor en aOe aanspraken kunnen zeer beschei den worden genoemd En ook bleek dat de lust bij de arbeiders zelf om te deserteeren minder groot is dan bii de heeren bestuurders want op zal wordeii m t df periodepemari mi halve cent meer zal moeten worden be taald Verder is ia April van dit jaar een verhooging vSn de richtprijzen voor granen ingevcferd welke in den broodprijs tot uitdrukking zal moeten koimen Vdbruitloopend op deze verhooging wordt reeds thans een prijsstüging van één cent ingevoerd Volksbrood Voor het wittebrood en bruinbrood van het ter plaatse normale model zijn voor het geheele land prijzen vastgesteld Het wordt in de beschikking aangeduid als volksbrood Voor het wittebrood en bruinbrood van een afwijkend model of het wittebrood en bruinbrood dat eenige extra ttewerkingen heeft ondergaan bedraagt de prijs voor volkswittebrood of voor volksbruinbrood den vastgestelden prijs verhoogd met één cent per 800 gram Het zgn verbeterde ttrood mag niet als luxebrood worden beichouwd daar reeds bij de prijsbepalinfe van het gewone brood met de toevoeging van verbeteringsmiddelen is rekening gehouden In de streken waar een roggebroodprijs is vastgesteld geldt als volksroggebrood het ongesneden of onverpakte roggebrood en als 4uJcei oggebrood het gesneden of verpakte De prijs van het luxèroggebrood is 2 cfnt per 600 grarrt hooger gesteld dan die voor volksroggebrood In de streken waar geen roggebroodprijs is vastgesteld blijft de prijs ongewyzigd op het bestaande niveau Kleinbrood Valt geheel buiten de regeling de prijs blijft dus ongewijzigd Is het brood één dag oud dan moet de bakker het nog tegen den prijs van versch brood verko q en is het twee dagen oud dan heeft hij de keuze tusschen verkoop tegen denzelfden prijs als versch broed of tegen een prijs die 6 cent per 800 gram lager ligt Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat geen bakker luxewitte rood luxebrumbrood of luxebrood mag verkoopen als hij niet tevens gewoon wittebrood of bruinbrood tegen den vastgestelden prijs te koop aanbiedt Bescherming arbeider en bakker Behalve de maatregelen ter bescherming van de consumenten zullen maatregelen worden getroffen ten beUbeve van de arlKiders in het bakkersbedrijf Er komt een collectieve arbeidsovereenkomst welke binnen kort voor het geheel land verbindend zal worden verklïlard Hierbij worden vijf loonklassen ingevoerd varieerende naar de woonplaats De grondslag voor de bestaanszekerheid wordt gevormd door de prijsregeling De vastgestelde prijzen zijn niet alleen maximum doch tevens minimumprijzen x odat ide bakker zekerheid heeft dat hij deze prijzen ook werkelijk ontvangt De verdere uitwerking van de aaneeling van het bakkerrfaedtijf wordt gevonden ia een te verwachten ordeainybeeehiklring welke verdere ngt mijn persoonlijken oproep liebben zich meer dan 30 00Q arbeiders bU het N V V gemeld of doen overschreven De heer Woudenberg wees hierna op de moeilijkheden van den komenden winter en de taak van het N V V de arbeiders door deze periode heen te helpen Werkleosheidsverzekerlng Niettegenstaande het Werkloosheidsbesluit 1927 als maximum norm een uitkeering aangeeft van 70 procent was de practijk zoo dat vele organisaties slechts uitkeerin en verstrekken die varieerden tusschen 45 en 55 procent van het loori Ongeacht het feit dat het scCiaal gezien noodzakelijk was deze verzekering te uniformeeren bestond nog het euvei dat in vele gevallen de uitkeeringen zoo laag aren dat deze van staatswege aangevuld moesten worden met z g aanvullenden steun Zoo gezien is het dus verzekeringtechnisch rationeel niaar vpbr alles Sociaal noodzakelijk om de uitkeeringen te verhoogen en binnen het raam van de eigen voor ch 4lfn der afzonderlijke kassen op te trekken tot een niveau dat het wettelijk maximum van 70 procent zoo dicht mogelijk benadert Welnu met ingang van 29 September worden thans de verhoogde uitkeeringen ingevoeld DeZe nieuwe sociale maatregel is van groote beteekenis Het aantrekkelijkste is echter wel dat deze verhoogingen op een enkele uitzondering na ingevoerd kunnc worden zonder eenige contributieverhooging voor de leden terwijl de reserves niet aangesproken zullen behoeven te worden Geaeraal Pardon Het is vanzelfsprekend te betreuren dat deze sociale verbetering alleen geldt voor de georganiaeerden De vraag rijst of de menschen die welIkïht thans weer eens duidelijk zien wat het N V V votx hen luin beteekenen niet te zwaar rofden getroffen door hun besluit uit het organisatorisch verband te treden en daardoor aUe vroeger gekweekte reclxten te verliezen Want de zaak is immers zoo dat bü onderlweking van Iwt organisatorisch verband men wederom eeivjaar lid moet zijn voerdat men reenten op uitkeering kan doen gelden Dit beteekent dus dat de uitgetredenen juist dezen winter bü werklo heid aangewezen zullen zijn op steunuitkeering die veelal aanzienlijk lager is dan de werkloozenkasuitkeering WelnU ik geloof inderdaad datdeze t af op een onbezonnen daad veelal op onverantwoordelijk adviesgenoine n te zwaar is en daarom hebben wij naar een oplossing gezocht om deze arbeiders tegemoet te komen Deze oplossing hebben wij gevondenen luidt als volgt Van M October af kunnen de Ieden die tot 3 inU J L bdioorden tot één der vakorganlsetlca van het R K W V CJi V tet 1 November wederom toetreden tot de vakorganisaties van het N V V met behoud van alle rechten sooder over de afgeloopen periode cmftrihotie te betalen Dit beteekent s dat van hen die toetreden de verkregen rechten ook van het tijdstip af dat zij be dankten hU ven iataloofm tOBMt ook dal If van den datnin van opnieuw toetreding af in aanmerking komen voer de verhoogde nltkeerlngen voor mover hnn rechten op nitkeering bestaan Over de perioden dat iQ niet gjeorganiseerd waren wordt hon de bondseontributie kwijtgescholden terwijl de ver pliehte kaabQJhvge uit de fondsen van het vroegere K K W V en het C N V tallen worden voldaan waarop door het rijk subsidie zal worden verleend Het zf eefemlsbeslnit Dezer Odgen zal in de Staatscourant het tweede uitvoeringslwsluit inzake het Ziekenfondsbesluit worden afgekondigd In dit besluit worden twee belangrijke vraagstukken geregeld n l de rechten en de plichten der arbeiders Ten aanzien van de verstrekkingen wordt het volgende i epaald De verzekerden hebben recht op de volgende verstrdtkingen 1 Volledige hulp door hun huisarts zoowel ten huize van den patiënt len zal geven ten aanzien van de onderlinge concurrentie Ten slotte kan nog worden medegedeeld dat voor de toekomstige bepaling der prijzen een berekeningsmethode zal worden gevolgd welke den iMikker waarborgt dat eventueele stijgingen in den kostprijs onverschillig op welk gebied die liggen zonder eenige afronding in den broodprijs tot uitdrukking zullen worden gebracht Het toekomstige beeld der prijzen is dan oek een voortdurend op en neer gaan Natuurlijk zal er naar worden gestreeld de prijzen b lanemogelUk ketzelide aiveeu te hmdhaven als op het spreekuur daarbij inbegr pen verloakundige hulp voo zoov geen vroadvouw aanwezig is en bui tengewone verloskundige hulp op ver zoek van de behandeleiKle vroedvrouw Volledige hulp op verzoek van den huisarts zoowel op spreekuur al ten huize van den patiënt te verleenen doer m het specialistearieg t r der Nederlandsche Maatschappu tot Bevordering der Geneeskunst ingeschreven specialisten zulks evenwel voor zoover het betreft niet aan liet ziekenfonds verbonden specialisten niet dan na m ditiging van het bestuur vanhet ziekenfonds of van den controleerenden geneesheer zoo deze aan het ziekenfonds is verbonden Tandheelkundige hulp door een tandarts volgens de volgende r elingen a Extracties en verwijdering van tandsteen gratis b Eerste vulling tegen betaling van 25 cent elke daarop ingevolge gemaak te afspraak volgende vulling a 23 cent zenuwiwhandeling i t 2 50 c Afzonderlijke kunsttand of kies è 3 elke daarop aansluitende kunsttand of kies èi ƒ 2 afzonderlijke kunsttand of kies later bijgezet h ƒ 2 50 elke hieraan aansluitende kunsttand of kies tegelijk bijgezet ji ƒ 1 50 volledige lx venof onderprothese k f 20 voorloopige boven en onderprotheae ƒ 35 voorloopig gebit ƒ 22 50 overzetten voorlocpig tot blijvend gebitè ƒ 15 Verloskundige hulp door een noedvTouw indien deze aanwezig is Verpleging in een ziekenhuis voor den tijd van hoogstens 42 verpleegdagen per gevaL Tegemoetkoming in de kosten vanverpleging in een sanatorium voor den tijd van hoogstens een jaar op adviesvan den consultatie fiureau arts Alle geneesmiddelen met uitzondering van autovaccins en verbandmiddelen met dien verstande dat voor specialité s bij gelijke werkzaamheidhet locopreparaat voorgeschrevenmoet worden Uitwendige goieeswijzen als hieronder omschreven a Hoogtezon infrarood en Röntgenoppervlaktebestraling diatbermie lichtboog gartampen electrische behandeling en geneeskrachtige baden eeneu ander op verzoek van een deelner er huisarts edarende hoogstens drie jnaandm achtereen in inrichtingen en wat t etreft hoogtezonbestraling ook ten huize van een geneerirundige terwijl langduriger befaandeltng alleenmet toestonming van bestuur of controleerend geneöheer zoo deze aan liet fonds is verbonden kan worden verstrekt b Rdntgen dieptebestraiing radiuml ehandeling en Finsen en aanverwante bestraling alleen in daarvoor aang wezen inrichtingen op verzoek vaneen deelnemerhuisarü of specialist doch slechts na goedkeuring van bestuur of controleerend geneesheer c Massage en heilgymnastiek alleen door daartoe door het bestuur van het ziekenfonds aan te wijzen deskundigen op verzoek van een deelnemer huisarts of specialist doch slechts in die gevallen en voor den tijdsduur als het be stuur of de controleerend geneesheer aangewezen zou achten 9 Andere middelen als bedoeld in artikel 5 van het ZiekenfondsentU sluit als hieronder omschreven docfi slechtena machtiging van het bestuur of den controleerend geneesheer a brillen in model montuur b kunst oogen c breukbanden d buikl anden ter waardË van hoogstens ƒ 20 met ver nieuwing na 2 jaar voor 3 5 van ieder bedrag van ƒ 10 e elastieken kousen ter waarde van hoogstens f 5 per kous f orthopaedisch schoeisel voor sterke misvormingen op voorschrift van een orthopaed voor de eerste maal ter waarde van hoogstens ƒ 25 vobr de tweede maal van ƒ 17 50 daarna ƒ 12 S0 g steunzolen uit voorraad op voorschrift van efen orthopaed ter waarde van hoogstens ƒ 10 voor steunzoolen voor gipsmodel h steunringen i groo tert apparaten als corcetten kunstledematen krukken draagurinalen anusbandages enz er waarde van Ijoogstens ƒ 25 De uitkeering bü overlijden bedoeld in artikel 6 x an het Ziekenfondsenbesluit bedraagt voor verzekerden als bedoeld in artikel 3 van dat besluit en de leden van hun gezin ƒ 50 behalve voor kinderen onder 3 jaar waarvoor ƒ 30 betaald zal worden De premie wordt voorloopig gebaseerd pp 4 pet van het loon zoodat werkgever en werlai ner ieder 2 pet zullen moeten betalen Het is echter twijfelachtig of men met de voorl €reidende maatregelen vóór 1 Novembef a s gereed zal kunnen zijn Het is du mogelijk dat deze datum zal worden overschreden Maatregelen veer de aaaite toeiniBit In verband met de in de toekomst te Verwachten verdere verbetering en uniformeering van de werkloosheidsverjcekering zal op verzoek van de sociaaleconomische afdeeling door spr een zgn werkloosheidsraad in het leven worden geroepen die tot taab heeft genoemde afdeeling bH de werkloozetizorg van advies te dienen Ook voor de verdere loonpoliuek W beter en nader overleg noodig zood daarvoor een loonraad zal worden m Ln en ahder zal u dutdel k zfln aldus eindigde spr dat wij niets nafa wat oe kjn lelden de pos en het werk van hel N V V te verteteren en dat wij niet stil staan bU een énkel resultaat