Goudsche Courant, zaterdag 11 oktober 1941

0m BLAD ilïlllllriitllllihÉÉllXiimiii M lllllifil Mn ZATERDAG 11 OCTOBER 1941 iTiuisiicim Bonera p Mrmunt is in keu rig varpakte jrollan ovarat varkrijgboar 6 10 an 5 cant aar roL Vraagt Uw winkeHar oei l o i ehrood u tor u nwi KJU x pEZnSTCDK October a viert onze oud t d T Sap enwritus precU C rrf Kerk wonend ie fgB He W J w piseditoBt ft ltede i isweaat en in vroeger op verachiUend jeWed op den 2 tredende ügour was ï n S ten verjaardaj Foto Pottoor f lUw Sap werd te Wildervank ge 110 HU bezocht de Franache school feluililcanaal en de kweekschool De W0eta Mttl te Nijmegen om na iMe Jaren privaatleasen te hebben Sicn van ds H op t Holt te Stadslui niet goeden uitslag toeUtingsgMn te doen voor de tweede klasse i llM gymnasium te Kampen Aan ïï Theologische Hoogeschool aldaar itudeeTde hu theologie en in Juli 1896 Mrd hu candidaat Op 10 Januari 1W7 bevestigde t lni d J P Vlsacher van 0 st hem k Wnlum Pr in zUn eerste geneMte waaraan de predikant zich intond Qirekende ovfer 2 Cor 4 7 ito IWO vertrok dt Sap naar Gouda fOf hU van as November 1900 tot Av tt Ui3 1928 heeft gearbeid Van d vin kerken in de classis Gouda was kil consulent terwijl deze classis hem tcnchilkrde deputaatschappen opin en tot kerkvisitator irënoemde Tig de Theologische Hoogeschool was II Sip t dens zUn Goudsche jaren Kunduscurator Tal van plaatselijke wantigingen diende hU in Gouda als iHltitter terwijl hU ook regent was m het Wees en Aelemoesenier uis ju il dl Sap voor tter geweest van M lri lteen oDder teuningsfonds van Vfrteniging tot Chr verzorging van wuwleiders te Zeist lil 1925 nam ds Sap een beroep aan r i Glancrbrug welke stan4plaati In 1929 met Doornspük verwisselJ 3 November 1932 verleende de tlllil HarderwUk bem om gezondMidiredenen eervol emeritaat waarna Sap zich metterwoon te Nunspeet ratiide welke woonplaats hlj enkele lltin geleden verwiaaelde met Lopperkm Gr waar zijn zoon arts is Van tt October a s at gaat hU te Gronintn 0 Ebbingestraat 24 wonen M Sap maakt bU herhaling deel uit 1 de part synode van Zuid Holland ri diehijook als scriba diende Hij Bd de classi Harderwijk als kerkfWrtor en deputaat voor d radiowUiensten X Mi n in vroeger Jaicn bU herH in openbare debatvergaderingen aover vrydenkers etc opgetreden h zijn emeritaat vMk Doomspijk is Sip gedwrtiMe twee mitndcn emiljmiesteld geweeit maar hij geniet ini weer een goede gezondheid hU bijna den leeftijd der tterl ereikt heeft is hg nog vol itcit en sinds zijn emiritaat is hU i ttlrüke malen voorgegaan in den Mt des Woords w n hü in 1937 veertig Jaar predl WM hield ds Sap een gedacht ide 7nowel te Wierdum als ts Hier heeft hij op 24 Januari van jtar onder groote belangstelling de kerk aan de Turfmarkt zii JWg ambt jubUeum bU iwt uiteen gedachteniared IT gedenken VI HUtZINGa4 MENSTVERRICHTINGCN GCrEOmE MANOVRUE leKÏPlAATSEN POLDERVAART L N TaEF 2534 GOUDA togK Med O 3377 8 Uit vroeger tüden E GOVDSCat CODBANT MEUDOB n JFAAB GKUtmBN Nastr men verneemt zal het yecrtigiarig bestaan van het muzi fcge lelachap i phonia aUiier op den len ncArember aanstaande door het houden van het eerste dames concert worden herdacht Op l edoeld concert zullen als solisten optreden nvejuUrouw O Breeuws van Rotterdam en de heer P R Bekker van Utrecht Beide kunst iaars helsben in de muzikale wereld een te goeden naam om niet een genotvollen avond aan honoraire leden met hunne dames te voorspellen Als slotnummer van het programina zal tiene feestmarsch woiden uitgevoerd door den bekwamen directeur Bekker voor die gelegenheid gecomponeerd M JAAR OELBOBN Uit Reeuwijk De etoontram jioudaBodegraven is tusachen eerstgenoemde plaats en de Reeuwijtatche Brug voor d n zooveelate keer gederailleerd Dit zal niemand verwonderen die een meer dan oppervlakkigen blik geslagen heeft op de rails waarlangs die Ua8tschap ij hare reizigers vervoerd Op zeer vele plaatsen zijn die toch der mate escheurd en g itavend dat geen bijzoiv er profetische gaven noodig waren n en zoodanig onheil te voorspellen Staat wellicht die onverantwoordelijke toestand in verband met de loopende gerubhten ls zou deStoom tramwegMaatschappü Gouda eerstdaags liquideeren of als zou de stoomtram eene paardentram worden Hoe het zi z o k in het niet blijven Nu waren hoewel de l omotief uit de rails geworpen werd geen persoonlijke ongelukkWv te betreuren S JAA9 GELEDEN Op 18 October a s zal het vec g jaar geleden zijn dat de heer L van Duuren in dienst trad van de Stearine kaarsenfabriek Gouda r Voor Uw WINTERPOT obIv1b0wi ONZE BIOSCOPEN Thalia Theater DE AVONTIJKIER TAN rARUS Van vele als gevolg van de omwenteling uit Rusland ttitgeweken arislo craten vormt het verhaal van hun be levenissen daarna hun strijd om het bestaan een roman op zichzelf en een dank baar onderwerp voor schrijvers van boeken en scenario s Ook Thalia s fiRn van deze week J e avonturier van Parijs beschrijft een dergelyke geschiedenis in wezen aandoenlijk van aard maar dank zy den luchtigen ver teltrant en de fraaie omlijsting van scènes uit het mondaine Parijschie leven wordt het dramatische effect verzacht terwijl het geheel toch boeiend blijft en er stellig aantrekkelijker door is gemaakt De avonturier van Parijs is vorst Mitja A anow die onder den titel van De ns4dernachtkoning in een chique nachtgel genheid als danser optreedt en daarmede met slechts In eigen levens ondwhoud voorziet doch tevens zijn ongt eh broer Igor in staat stelt in Oxford te studeeren Deze die niet l eter weet dan dat Mitja s eenige bezigheid in Parijs het beheeren van het vermogen der Artamanow s is komt na afgestudeerd te zijn heel onverwacht met zijn sfudievriend Robert Vinson diens vader en zuster Mabel naar Parija Met behulp van vrienden weet Mitja aanvankelijk den waren standi van zaken voor zijn gasten verborgen te houden zoodat het eigenlijk een leuke comedie wordt Spoedig evenwel achterhaalt de waarheid het goed bedoelda leugentje De jongelui willen Parij bij nachit leeren kennen en komen op hun tocht ook in de nachtclub wrar Hitja als danaer optreedt Dexe ontgoocheling brengt Igor geheel uit ziJn evenwicHt en in dien toestan doet hU iets dat veel meer dan zijns broeders beroep een vorst onwaardig is De moeilijkheden daardoor ontstaan dreigen catastrofaal te worden maar dank zy de toegewijde hulp van Mitja s vrienden de charmante soubrette Lucienne Benard en de voortvarendheid van Mabel Vinson die modwn van opvatting alk ze is voor Milja een groote bewondemg is gaan koesteren komt na momenten van bijzondere spanning alle tensldtte goed terecht Peter Voss maakt van vorst Mitja een zeer aantrekkeliJJie figuur zijn door de veelvuldigheid van wisseling van stemming zoo moeilijke rol vertolkt hii meesterlijk Hannes Stelzer levert eveneens voortreffelgk werk Ook Karin Hardt als Mabel en Hilde von Stoiz als Lucienne weten door haar uitstekend apel te boeien Vooraf draai naast de journaals een komisch filmpje Dik doen Reunie Bioscoop DOLORES WEET WAT ZU WDL Zooals alle goede dmgen uit drieën bestaan zoo zijn er in Dolores weet wat zij wil drie factoren die deze film tot een genoeglijk amusement maken In de eerste plains speelt dê zoo levenslustige en kittige Jenny Jugo de hoofdrol dan zijn er Heinz Rühmann en Ralpti Arthur Roberts die voor menig komis ïhe scène zorgen en tenslotte is Louis Graveure de vertolker van de andere hoofdrol niet alleen een aangename verschijning maar bovenal een zanger van uitnemende klasse Daarenboven ma ook het verliaal dat in deze film verwerkt is zeer geslaagd genoemd worden Dolores Muller Jenny Jugo maakt wel op heel bijzondere wijze kennis met den zanger Op een tocht door het bergland met haar patroon mijnheer Welienreiter ontmoeten zü een roover tenminste daarvoor houden zij den man die hen meeneemt naar zijn berghut en hun logies verschaft Zij ontmoeten daar ook een tweeden roover deze Eddy is de vriend van Henry en woont met hem samen in de berghut Wat Dolores niet weet dat is dat Henry een befaamd operazanger is en bü wijze van vacantie met zijn vriend het bergland verkent Dolores meent dat zij echte bandieten zijn maar ondanks dat verliest zij haar hartje aan den knappen Henry die zoo prachtig zingt Volgens haar verkeeren de beide vrienden in direct geVaar van gearresteerd te worden en wanneer ze beiden naar Berlijn vertrekken is Dolores vastbesloten met hen mee te gaan om op hen te passen en Eddy van zijn kant doet al het mogelijke om van haar af te komen maar de kleine Dolores ia iemand die zich niet de kaas MAINZER ZUURKOOL van bet brood laat eten wat lU e nnvaal wil dat zet ziJ door En zif blijft dus bij hen Henry neemt het alles niet zoo zwaar op eji op den langen duur ttegint hij haar aanwezi4 heid zelfs prettig te vinden ook ai veroorzaakt Dolores heel wat narigheid door haar bazig optreden Maar met dat al dat Dolores en haar zanger op den duur elkaar vinden dat kan zelfs Eddy niet verhinderenen het is zeker tot volle tevredenheid van den toeschouwer Schouwburg Bioscoop EEN MAN GESCHAAKT Een vrouw ge aakt van zulk een romantisch avontuur heeft men meer gehoord maar een man geschaakt dat is wel iets zeer ongewoons Het origi neel gegeven is verwerkt in de Italiaansche film die deze week in de Schouwb Bioscoop te zien ia en die op vaardige wijze tot een fonkelende convedie is gemaalót die het alleszins verdient op de Biënnale in Venetië met den eersten t rijs onderscheiden te zijn De handeling in Een man geschaaltf IS wel zeer geestig Daar wordt een on schublig filmspeler uit een restaurant weggepakt en juist als hij tot de conclusie is gekomen dat de telefonische boodschap slechts een voorwendsel was haalt hem een auto in waarvan de charmante eigenares hem uitnoodigt hem te vergezellen naar zijn huis wat het hare bfijlot te zijn maar dat toch het zijne Is wan hij krijgt de verrassende mededeeling dat zijn onbekende geleidster zijn vrouw is en tot zijn BONERA GOUDA Oauw 211 Ingez Med O 3359 32 groote verwondering vindt hij in zijn kamer niet slechts zijn complete garderobe maar zelfs hun gezamenlijk portret met den huwelijksdatum er bij En dan van een huwelijk zelfs niet te weten Zoo is er een rnan geschaakt en hij vaart tenslotte mede in het schuitje van de Russische grootvorstin die baar familie heeft doen weten dat zü getrouwd is en die door een aangekondigd bezoek van de nood een deugd maakt en zicih een man aanmeet en dat met een feillooze regeling van alle details Van een filmspeler immers mag men verwachten dat hü zijn rol kan spelen maar het kan zelfs een fiteispeler te kras ziJn als hü opgenomen wordt in een reeks dolle verwikkelingen waot daarop loopt het in deze kostelijk trouvaille natuurlyk uit Het vermakelijke verhaal heeft er vanzelfsprekend ook een oplossing voor maar voor die bereikt wordt beleeft men het grootste plezier aan deze prachtige intrige die zich op vlotte wüze ontwikkelt De regie heeft Op het pakkende gegeven een verkwikkende weiverzorgde film gebouwd vol humor en jolüt en degenen die er in de hoofdrollen vorm aan geven doen dat veelal op uitstekende wüze Vooral de vrouwelyke figuren worden knapgespeeld Caterina Boratto teekentraak de aristocratische grootvorstin en Evelma Paoli maakt de bevelende tante tot een voortreffelUk figuur Vittoria de Sica slaat zich èn als geschaakte man èn als acteur er uitstekend dooilieen Een fleurige allergenoegelükste film In het voor programma gaan de journaals een film over Meckelenburg en een klucht Gevaarlgke bocht S V d Kraats ïiiSI I VLEESCHW AREN j BESCHERMING VAN SCHULDENAREN Blykenreen door het Centraal Bureau voor de Statistiek uitgegeven mededeeling betreffende de toepassing van het Ie en 2e uitvoeringsbesluit van den secretaris generaal van het departement van Justitie u bescherming van schuldenaren over het eerste halfjaar 1941 zün in dit tydvak bü het kantongerecht te Gouda twee verzoekschriften om uitstel van betaling ingediend welke beide tot het geheele bedrag zün ingewilligd In totaal werden 606 verzoekschriften ingediend waarvan 150 bü de ar rondisscmentsrechtbanken en 468 bü de kantongerechte DIErSTAL VAN GELD E BONNEN Een inwoonster heeft bü de politie aangifte gedaan dat in hiar woning © en bedrag van ƒ 45 en haar distributiebescheiden zün ontvreemd In verband met dezen diefstal heeft de politie twee personen gearrestend die bdden zü ingestoten RUKSP0ST8PAARBANK In September werd op het postkantoor op spaarttankboekjes ingelegd ƒ 38 878 22 en terugbetaald ƒ 62 444 59 Het aantal nieuw uitgeI geven boekjes bedroeg 59 1 Van Maandag af uniforme broodprijs TE GOUDA AFGEHAALD It CENT EN THUISBEZORGD 11 CENT Er is een wettelijke reRelinR van de broodprijzen tot stand gekomen welkt met iii anR van a s Maandag la werking treedt Te Gouda is de prijs vastgesteld op 18 cent afgehaald en 19 cent thuisbezorgd per volk tbrood van 800 gram naanhet ter plaatse normale model Er wordt geen onderscheid gemaakt usschen den prUs van wit en bruinbrood dat in den vervolge zal worden aangeduid ala volksbrood Melkslijters past op de boter TWEE PAKJES VAN WAGEN GEKAAPT Terwijl oen melkalijter gisteren in t Van Bergen IJzendoornpark bezig was klanten te bedienen kwMu achter een heg een jongen van circa achttien jaar te voorschijn die tWee pakjes oter van den melkwagen nam en er mede aan den haal ging Een bewoonster K8R den diefstal plegen en waarsohuwde terstond den melkboer maar de achtervolging had geen resultaat Predikbeurten ZONDAG 12 OCTOBER RemonitraBtsehe Kerk V m 10 39i uur prof dr G J Heering Oegstg eest Kleine Kerk Ver v Vrüz Hervormden V m 10 30 uur ds C P Thomsen Llithenehe Ketfc V m 10 uur ds J J Simon OudKatheUeke Kerk V m 10 39 en n m 4 uur Pastoor O P Giskes Garef Kerk V m 10 en n m S uur da J PfC ten Brink Oeret Gemaeirta Vjn 10 en n m 6 uur ds A de Bloli Chr Gcret Gemaanta V m 10 en n m 5 uur ds A Dubois Ned Caret Gemaanta V m 10 en B m t uur da Joh van Welzen Woensdag njn T 30 uur di Joh van Welzen VrUe ETaafeUseh Gemaanta V m 10 en n m S 30 uur da H C Leep Donderdag n fn 7 30 uur Bübeltezing en bidstond Ver CalilQa Vjn 10 uur ds Pi Steeiriieek vanOudewater NaSerlandseha Oatoata i a m aanae h a et Lagar dei Betti Vjn 10 uur HeiligingsdieDSt n m 7 uur Verlossingsdienst leklster J v d Veen Donderdag n m 7 S0 uur Heiligingsdienst leidster J v d Veen GÈLDERSCHE H aOOKWOBST j DE VERHULDE FDETS De in het land achter de Verlengde IJssetbaan gevonden fiets Meek toe te tiebooren aan een landbouwer te dezer stede Deze waa Woensdagavond in de Sophiastraat op bezoek en in dien tüd is hel tegïn het huis geplaatst rüwiel ontvrteemd Behalve de voorbanden was ook de dynamo verdwenen De rest heeft blükbaar in den sluikhandel geen waarde Alt M AAR i Schoowbarg Bloaootqi Een man ga schaakt met Caterina Boratto en Vittorio de Sica Aanvang 8 1S uur Zondag vanat 3 S0 uur Thalia Theater De avonturier van Parüi met Greta KeUer Karin Hardt en Peter Voss Aanvang 8 1S uur Zondag vanaf 3 30 uur nn e Bioscoop Dolores weet wat y wil met Heinz Rühmann Ralpii Arthur Roberts Jenny Jugo aa Louis Graveure Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur ZondM vanaf 3 30 uur Zondag 10 30 uur De stem der li de met Maircel Wittrich II Oei nor Koastmbi Feestavond amusementsclub peraonael plateaU bakkerij Zuid Holland U Oct U nnr De Zalm paibare lrer kooping van woonhuizen door notaris J van Kranenburg li Oct S Hur Blauwe Kmls Ledenver adering Ned Chr Vrouwenbond mleiding L Pitlo over De goddelyka taak 15 Oct 746 unr Ned Garef Gamaenla Spreekbeurt ds Joh van Wdzen U Oct 8 uuf Daniël Cursus E H B O 16 Oet 7J6 unr Saliaol 6 Aanvang medische cursus Ned Bond tot het redden van drenkelingen undei leiding van dokter A J Ket Jer en 3 Natrop 16 Oet Bor Nieawe Seheawbiirg Opvoering 3at avontuur door Toonealxroep üet Masker 16 Oct 9 3 unr Nleowekavea 3U Aanmelding en keuring voor vrijwilliger bü den Nederlandschen Arbeidsdienst 16 Oct 7J6 nor Leger dm Reiln Heiligingsdienst leidsL J v d Veen Oet 1M ma Vrije EvaageliielM Gamaente Bübellezing en bidston L Oct S nor Markt Paardenmaikt 11 Oet 5 onr Burgemeester Marten singel bil Kamemelksloat St 1 Wia bagoloop Goudsche Athletiek comh missie 22 Oct 6 9 unr Oosthaven 11 Zitting adviestMireau Ned Vereeniging voor Luchtbescherming ZONDAGSDIENST DOKTOREN Bü afwezigheid van den J uis j t rts zUtt van Zatordagmiddag 3r tot Zondag avond 12 uur te consufteeren de doktoren H Reedük Cjabethstraat 4S telefoon 31332 en Jl H F Remm v Fluweelenaingel 59 telefoon 3008 ATOTHEKKRSDIENST Steeds geopend dal nachts alléte voor recepten Apotheek E Grendel atlete Prin HendrikatrsAt 15 JONGEN TE WATER GEFIETST j J C tmmm WznT LGaOOONDAAL 13 Tiijroqw iM J De 11 jarige Jongen L Bont uit dea Voorwillens verloor gistermiddag af de Kamemelksloot bü het uitsteken van zün arm om richting aan te geven de mocht over het stuur van zgn fiets waaroor hü in de gracht reed Eenige omstanders hebben hem of het droge gebracht Ingez Med O 3382 31 DRIE KISTEN AARDAPPELEN ONTVREEMD GEBR TEN HOEVE ROTTERDAM TEL 18 tï DEN HAAG TEL 333 98 Ingei Med O 3397 22 Door verbreking van eien raampje ia ingebrokfen in het pakhuis van een groentenhandelaar aan de Naaieratraat Br zün drie kisten aardapp n on vreemd SVMiltMa hat waolMviga iMe In data jdaa tm bamtla aJ Ia data mm da maaat iZ o f n mwch M igr w wmnaiMla m aMf baaadm 1 Mrte walka ar bMtoaa 4a leeii nog antü m aa FSUILLBTON Huwelijk met üodem comfort en stanotyplata dia nebenbai r teT in da rechten ia wl aao h l an dan nog aan kanaje SecretaSja van da diraetie van een bank 9 KbMld 0 van een fabriek Ja izrj naar connaoUaa liad Maar J haal Ja dia vandaan BU da nUoppan ia ultgialotan n 2 alteen ta i mr m voor tt accompU ttelttn Oom Vlctiw rwndat ook liavar nlat ali wlgwina k n J OBd achlar iiaat twaadarj achrijftnachiantia dat ta 7mw lakflaUl gakoebt haaft an 7 taan da laa fl te palMl lOek acheii dia werk hebben En ar iQn tocii te hat heele land honderden kantoren waar getypt en geateno d moet worden 2Sou ar dan achter al dia honderdaa achrjjfmaciiinaa nargeni aana één plaataja lacgkomen waar ia kan gUppanT Ja ala Je maar relatiaa bad Het Btudentenlevui biedt naaat alle andere voorrechten ook een uitmuntende gelegenheid voor het aankiMopan van connectiea welka later in de maatschappij van groot nut kunnen n Een cin uit een novitaats of diesspeech natuurlük Hoe komt ta daar ineena aanT Een faigeving Wi van de menschen uit Utrecht wie van da vrienden Patat Van louter opwinding ilaat Nick taa toetten tegelijk naar beneden Boyl Natuurlijk Bojrl Oia gekke avimd toen h J hen altamaal bU elkaar had getrommeld en ie op tt n kamar een regiment fletschen panje vonden opgeiteld JuUia moeten me niet ulttachao tag iiad Bo getegd maar ik beneommiataria gawordaa Vaa pidiliat bad ar aaa aaaggar vraagd Brg goad haddaa aa Boy t varhaal aa vaa altoa bagrq an Maar bat kwam ar aoo oagavaar op aan dat bV galrM had vaa aaa oom dia grootaandeelhoudar en oommltaari vaa a a famlUavMBwoticbap an zeeptabriak i dat Bor nu hi diena plaata tot eommiataria waa benoemd Za hadden het allemaal vrij onwijt gevonden maar ala aanleiding voor een teett waa t allicht goed genoeg geweest En ala jullie nu later een batntje willen hebben kom Je maar bü mij liad Boy gebhift Hü krijgt nou al megalomanie dat waa natuurlijk Han gewaett En toen Boy weer Ia dat ook tooieta ala tantième of dividend Laat me nou niet te veel moeilljka woorden Ineena ilikken leg Ik tnap er aowieao toch al geen klap van BQ Boy aanidoppen om hulp voor een baantja t ia eigenlijk ta tot Thuia loudcn ta woeit tün En Hanll Nou Ja t heaft nog allan tijd Eerat maar tien die ttomma diploma t ta halen n met niauwan moed steekt Niok aan achoon vel papier ia de machine Hab Ja geea trek om ta gaaatetmitaea NicoUantje vraagt oom Victor op een connigan Maimiddag Trek wet Ea m tegt Nick hartSrondlg aa te lucbt bovaa baar uit daeiia UJat Drie komma toovaal maal laatian komma tooveat gedaald door honderd alwaar iemand die meT eea girotje vaa eea paar caatea gelukkig wordt gemaakt Wat een gruwelijke onzin toch Maar t moet nu eenmaal kloppen je moet alles tot den laatiten cent uitdeelen En zestig gulden salaris voor de curatrice dat ia toch wel eenig daar kaa za een paar leuke zomerjurken voor koopen of een nieuw racquet Wel hoe denk Je er over dringt oom Victor aan t Ia veel ta mooi weer voor jou om binnen te tittan Ga er toch eens uit kind Je bentmaar eena jQbg Ik moet morgen die uitdeelingsUjat deponeeren zegt te met eenzucht En het liJn tweeëntestig credltettren en ze IcriJgca drie komma zevenenvüftlg procent O dat rekent Vermalen wel even voor Je uit die heaft tooieta ia een oogenblik klaar Ga nu maar Andart geeft Je moeder mij nog de ichuld ala Je er met Pinkateren alecht uitliet Niok aanalt aog evwi Die nare cUferrottimei dia motte papieren ea boekenatmoateer bier op kantoor Ea dat in Met Eigenlijk aohandaUJIc er leemaar tuaachenuit te knUpea ea Je werk la Ial a Uggea Nou Ja ladertett ipijbelt wel eena En te werkt toch hard genoeg tegenwoordig met die tik en ttaoobeweglag er bQ Ja a cegt p vm veraa woording dan Maakt a bet mei Vermolea ia ordaT Zeg oom Vlotor be denlct ze zich zal ik kan ik hem daar iets voor geven een douceurtje bedoel ik voor die rekenarü Och och wat tit hat geld jeweer los in je zak plaagt oom Victor Hoeveel salaris heb Je wel gekregen in dat kotooale faüUssementvan Je Zestig piek zegt te trottch Enorm I En wat ga Ja er meedoen Zomerjurken koopen Of eennieuw racquet Misschien wel allebei Nou dan zal ik maar gaan hé Daag Weg ia te Mr van Eyekeveld gUaalacbt ovar lijn papieren Zomerjurken en een tenniaracquct t Is toch tonde vaa het kind at die Juristerü heelelnaal geen meisjeswerk immers Nu denkt ze nog aan zomerjurken maar op den duur worden die zoogenaamde werkende vrouwen immèra allemaal oamogeUJka en onvrouwelijke tohepaela Za moeat op de tennlabaaa ot ergena aadara maar eea goelen man tien op ta duikelen Nldi fietst van haar kamera regelreeht foor naar de tennisbaan Ze tal Carta maar niet gaan athala t Botert niet too bar tuaaoban Carla i haar Ze ttaat eiganlQk heelemaal ioo n beetje buiten het kringetje vaa Oiria ea haar vriendinnen de ultgaaada malajea uit da atad Dat bad je je in Utrecht toch nooit kunnen voorstellen dat er teUs nu nog overal in Nederland milieuz bettoodeo waar een werkend meisje ala ieta Uchtelük raars wordt beochouwd Winkel kinder achooQuflrouw allemaal prachtig voor fen bepeaid aoori meisjes Van de rest moetan y aS bUjven zeker xü dia het Hnancieel niet noodig hebben Studeeren la nog tot daaraan toe maar eenmaal afgestudeerd gaan werken geld verdienen teKttandig worden niet uR en of andere Ideale roeping maar lOo maar gewoon omdat je er lia la hebt dat ia rkkt aacantrick andere niet Sn die er amjd het bevlgat tegen gahibnincerd hebbsa krijgn na door dê orikto weer gelijk dat ia n ergtia Zoo Juffrouw LMiwaetdt gaat a ook tenniaaan bomt te aditer lioh Nick schrikt op uit haar gwebia liet meteen een and re flett laacM komen Nee ik ga atrt IW wJ a va gen snlbt te De bkmde Jongen naaat hOrlaeht allot te aaa enorme g e e a flgh eahheeft gedebiteerd Ja a IkMitalIJlf béte opmerking hé itemt hil toe Sa dal Mg wal tegcB latfm aohetpiiBaige a aw eat e