Goudsche Courant, zaterdag 11 oktober 1941

B A Aa3StVJS Hc iben jullie al eikels gezocht Dan gaan we er een f oogelfamilie van maken i i t se i eetao Nederiandschè mode 11 Ood in de mode it er oorzasic en gevolg Het nieuwe boek van kvr dr C H da Jonge vntdl op onde udende wijze vaif Ook de ontwikkeling van Ie mode Ii te beschouwen als een onderdeel van de cultuur van ien tijd zegt Jonkvrouw dr C H de Jonge conaervatric aan het Centraal Museum 3 Utrecht In baar boek Een eeuw N sndscbe mode dat kortgeleden Is verschenen b Em Querido s Uitg Mij te Amsterda n 0aarom heeft het ook zin gaat zij in haar Inleiding verder te spreken van een eeuw ederlandsche mole want al zullen wi ona dan steeds geïnspireord hebben op alle amUggen3e landen en zal lechts het nationale costuum iets eigens zijn ons uit weel vroeger eeuwen overgeleverd toch Is er wel degelijk een ui esprok n Nederlandsch accent in de wijze waarop de buitenlandsche mode in ons land werd aanvaard en pasklaar gemaakt voor den NeJerlandschen smaak Zoo is het ook nu oog en zoo is het altijd geweest Tallopze portretten geven er ons een beeld van hoe wij ons de NederlanJsche mannen en vrouwen hebben te denken in hun dagelijkdcha kleeding of op hun best uitgedost Vele prachtige japonnen zijn bewaard gebleven dank zij de zuinigheid onzer grootmoeders menig kostbaar bruidskleed kon na bijna bofidard Jaren te voorschijn komen uit een kamttrkitt nog geheel ongerept als een weelde van witte zijde Hoe kunnen we Bog de prachtige borduursels en breiwerken bewonderen dia eduldlge handen zalf maakten voor fichu s jabots mutsen kousen reticules mltaines en hoe al dit fijne kunsthandwerk mag hceten Dierbare documenten zijn het van een vervlogen tijdperk I JkvT D Jonge bespreekt aUcreerst da node welke zich ontwikkelde ni den rr nschaB tijd uit de Empire 3apomen an keizerin Josephine ge weet wel het U fje zoo hoog mogelijk onder de borst gegord met kleine pofmouwtjes Zijden schoentje zonder hak sandalen behoorden hiei I Wie ze zag In de vitrines van Halnuism bat huia waar Josephine haar laatste levensdagen sleet heeft zlcb stellig verbaasd over de kleine afmeting van baar voeten Wi IBIS glfig men naar n garneering zoekaa die een variatie op bet thema moest geven kleine schouder pofmouwtje over een lange aangesloten mouw afgewerkt met ruches die vaak ook aan den zoom van dan rok werden aangebracht die Uaardoor van onderen wat wijder ging uitstaan Door de verbreeding van scho iders en rok ontstond een andere lijn en in dezen nieuwen snit ligt de basis van oe kleeding tot 1 70 toe Omstreeks 1822 verschijnt dan de redingote als robeman teau gedacht bt voorkeur van donkerpaarse zijde gemaakt waarover de kostbare cashmire sjaals met het bekende palroenpatroon werden gedragen Omstreeks 1830 trachtte men een meer natiOTiaJe mode ingang te doen vinden Deze romantische periode welke ongeveer 20 jaar duurde bracht o a de tunica en zeldzaam omvangrijke mouwen De taille was zeer geaccentueerd en over de schouders werden geborduurde doeken gedragen In huis tooide de vrouw van dezen tijd zich nog alqd met een muts een neepjesmuts of een meer opgesmukte muts waarvan het boek tal van voorbeelden laat zien Geleidelijk wordt de rok dan wijder gaat meer uitstaan en tenslotte is de crinoline er waarmee d groote schapen bontmouwen niet harmonieeren en dus wordt de ondermouw nauwsluitend of wel men laat den onderarm onbedekt H$t is buitengewoon interei saat om zoo sem met jkvr De Jonge de ontwikkeling van de eene mode uit de andere na te gaan en ook hoe het wereldgebeuren op de ontwikkeling van de mode inwerkte Zoo oefende de groote oorlog van 1914 tS18 al spoedig een versoberenden invloed op de mode uit De groote hoeden en nauwe rokken geraakten In onbruik Practische zin gaf den doorslag De voetvrije rok was plotseling algemeen geliefd de plooirok werd in eere hersteld en daarnaast ontstond een nieuw model de klokrok Ook het kapsel werd eenvoudiger de opvulling verdween en zoodoende werden ook de hoeden veel kleiner Ta we allen nog teel iveten Maar dan sluipen er toch weer excessenIn deze vrij pretentielooze mode Na 1920 werden de rokken per seizoen korter terwijl de taille teeds lager werd geplaatsten tenslotte ter hoogte van de heupen terecht kwem Zoodoende werd het rokjeheel kort en het lijfje buitensporig langBijna ieder zal zich dit nog wel herinneren Met de normale verhouding van hetmenschelijk lichaam hield deze mode int geheel geen rekening meer In dezenieuwe mo e paste de jumper die in dezentijd haar intrede in de vrouwenkleedingdeed en er nog steeds een belangrijk deelvan uitmaakt Hoe magerder men was hoe beter men een jumper kon dragen enIn deze dagen begint dan ook het najagenvan de slanke lijn De zeer korte rokken waren ook aaileldlng tot het dragen van lichte vleeschkleurige kousen die tot heden toe in de moie zijn gebleven Ook de korte haarmode ontstaat in dezen tijd Tegen 1929 zien we echter al weer model in de japonnen komen Trouwens de rokken konden toen moalUjk nóg korter I Ia da twintigste eeuw zijn d wijzigt Voor oudere dames Dcie japon i heel 0cichikt voor oudere U7at gtxtttt dames Het knippatroon is iM dat zij heel goed uit Ien ouden mantel kan worden o akt indien men dezen er voor beschikbaar htejt Het voorgedeelte bestaat namel k uit fucc van de schouders tot den zoom doorloopendc zvpi nden mtt een tusschcnboan Met een punt slutt deze tuischenbaan tegen het kanten vestje Tu ce revers van zvde of satt n in de kleur i an de sto uevtn de japon een gekleed cachet Ook de lange rcckte kopmouwen hebben aan den onderkent een manchetje van dtzüjit z dc Notuurl fc kanjKeri verschillende soorten vesten in d iapon dragen die dan telkens ook weer de japon er andwt doenviUtcn teekening Vf Persb Wat we van restjes wol kpnen maken l Bolero van gehaakte rondjes Elke hulsvrouw heeft in d en ot dere doo wel een rest wol Soms bestaat deze uit een massa draden die met geen mogelijKhe d uit elkaar zqn te halsn en ook zitten er wel kleine kluwtjes tuasehen van een kleurtje dat we voor r iets meer kunnen gebruiken Dichten te kunnen gebruiken want wij gaan nu een al die resten en reetjes bij elkaar zoeken en dan wordt er een leuk bolero tje uit getooverd ddt we heel goed kunnen dragen op een niet meer nieuw blousje of een jurk met een verstelplek We hebben hiervoor behalve die resten wol noodig een haaknaald en een patroon vefn een bolero Dit laatste z et u hierbij afgebeeld met de maten ei bij Teekening mevr B Kortekaas den Haan Van papier knippen we dit patroon na De dlkka lijn die u aan den buiteno n maal zooveel stokje komen ala la dratrek ziet krijgen we door een rij vaste vorlgen toer Nu kaa er nog een toersteken te haken en daarop een rij slok omheen komen van weer een andere kleur jes De lange band dien we daardoor ditmaal weer van 1 losse 1 stokje Zr ohebben gekregen leggen we op den bui maken we de rondje zoo groot als wetenomtrek van het patroon en nu gaan ze willen hebbenwe aan de rondjes beginijen Willen we het bolero jf niet lo laten Deze rondjes kunnen we kiezen zooals hangen dan kunnen we net van Scoren ons dajt het beste uitkomt mjtt den voor sluiten met een koord dat we van losse raad wol De rondjes in verschillende steken haken en dat we kruislings van grootten worden dan op het patroon ge voren over een afstand van ongeveer legd en verbonden door koordjes ge 15 c m door den breeden gehaakten rand haakt van lassen De rondjes worden hal n Onderaan wordt het vastgestrikt goed aan de koordjes vastgenaaid en de Aan de uiteinden van de koorden retten uiteinden van de koordjes weer aan den we een paar kleurige kwastjes bieeden band die de omranding vormt Is alles klaar dan worden de schouders aan elkaar genaaid en de bolero onder een vochtigea doek geperst r 1 1 De rondjes De rondjes worden op de volgende manier gehaakt i Van S losse stekeneen rondje makenHierop 2 lossen 1 stokje dan verder inde rondte I losse 1 stokje tot het rondje weer vol is Danweer een toer stokjes m een anderekleur en wel zoo dat er twee VeSKMNb HtLfT KUB Het uitmaken van diverse vetvlekken Kaarsvet Laat dit stollen Breek het gestolde laagje en verwijder de stukjes door wryven kloppen of borstelen Leg een stuk ongeglansd papier grauw vloeiof filtreerpapier onder en op de vlek en strijk deze er op een pl Bk uit Houd hiertoe een warm ijzer even met i punt op de vlek tot er een vetvlek op Bet papier ontstaat Doe dit steeds op e andere plek van het papier tot er geen vetvlek meer verschijnt Houd het ijzer er niet te ian op daar men de vlek er dan in brandt Verwijder tenslotte de laatste rest van de vlek met tetra benzine of trichlooraethyleen Olie Neem de olie eerst met een lepel op en knijp de vlek met de vingers zoo lang tusschen ongeglan papier tot er geen olie meer in het papfcr dringt Strijk dan de vlek op dezelfde manier uit als de kaarsvetvlek Verwijder de rest uit moeilijk waschbare stoffen krimpbare of gepllsseerde met tetra benzine of trichlooraethyleen uit gemakkelijk waschbare stoffen met lauw of heet sodawater of zeepsop Spoel dan met lauw water na gen in de mode zich steeds sneller gaan 1 voltrekken veel sneller dan in de negentiende eeuw het geval was De overgangen waren geleidelijker en vloeiden In elkaar over Nu zijn ze s ieller en abrupter Maar dit moeten wij wel bedenken het heeft altijd een dieperen zin dat de mode zich aankondigt zooals zij dat doet Zij is een tijdsbeeld een reflex van den tijd waarin zij wordt gecreëerd waarin zij haar eigen taal als een deel der cultuurhistorische verschijnselen tot ons spreekt aldiA besluit Jkvr De Jonge Ruim honderd illustraties zijn tusschen den prettig leesbareif tekst opgenomen zoo ziet men ook Een eeuw Nederiandschè mode in beeld Het boek is het eerste van een Nederiandschè Eeuwreeks De uitgever stelt zich oor ook nog te doen verschijnen Een eeuw Nederiandschè schilderkunst door Jan Engelman Een eeuw Nederiandschè woning door Petra Clargs en Een eeuw Nederiandschè letterkunde door dr G Stuiveling E rraskan Melk ei Jus Neem dit als er veel gemorst is met een lepel spons ot doek op Verwijder dèv iek uit moeilijk waschbare stoffen met i tra uU gemakkelijk waschbare tnct l w water of zeepsop Gebruik om de kle stof van ei en jus te verwijderen zoo fioodig een weinig borax of natrium pelboraat scherper opgelost in lauw water d op 20 Spoel goed nk Petroleum Neem als er veel gemorst is dit op met krantenpapier Knijp daarna de vlek zoo lang uit tusschen ongeglansd papier tot er geen petroleum meer in het papier komt Strtlk de vlek op dezelfde manier uit als een kaarsvetvlek Laat de laatste rest verdampen in Jc zon of door luchtig wrijven met een lapje Wagensmeer olieverf Schrap de vlek af met den achterkant van een mes of een dun vouwbeen Druk de vlek zo6 lang uit tusschen grauw papier tot er geen vet meer m het papier dringt Bet de vlek uit moeilijk waschbare stoffen krimpbare of gepllsseerde met benzine tetra of trichlooraethyleen Neem voor goed waschbare stoffen zeepsop fijn goed of heet sodawater stevig goed Druk de vlek hierin uit na ze van tevoren te hebben ingesmeerd met huishoudzeep of gele zeep en wasch ze daarna uit Spoel goed na in lauw water maar tracht hierbij dt plek zoo klein mogelijk t houden V 7 Ê 2wg 3fc P In n vlfegtuig een sport ééndekker Jaaps woncterjijke avantuur Jaap keek vol l elangstelling rond Hij was met zijn vader op een vliegveld waar verscheidene verkeersvliegtuigen stoaden En natuurlijk trekt dat de belangstelling van een jongen Jaapje had geen Ogen genoeg om al dat interessants op te aeinen Samen liepen ze langs de grote en klelae vliegtuigen keken in de openstaande cabines waar gemakkelijke stoeltjes In twee rijen achter $ kaar waren geplaatst voor de piis iefi Als je daarop zat kon je tijdens de reis fijn uit de raampje kuken die opzij in d romp waren aangebracht Dat moest toch wel heerlijk lijn ZO eens een tocht door het luchtruim te kunnen maken Nog leuker vond Jaap het In de cabine waar de bestuurder van het vliegtuig moest zitten daar zaten de verschillende manometers hoogtemeters kraantjes lampjes schakelaars en wat niet al Ook was daar de stnurknuppel zoals dat heet een soort van stuurrad dat je ook van voor naar achterftunt bewegen Dat wist Jaap is om het Viegtijtg naar rechts en I naar links maar oonsHrar boven en neden te sturen Er komt heel wat kljfcen y K n m 1 voor het besturen van zon ding J Zz tzz Daar schoof de machine in een Nu stonden ze voor een kleiner soott wilde duik voorover vliegtuig een spA t éendekker Jaap keekweer vol belangstelling toe Hij had weleens even in dat ding willen kruipen even maar om te voelen hoe het zou zijn als je daar achter het stuur zat Hij tekening Backer in zijn eentje Misschien kon hij het ding wel wat sturen HIJ drukte de stuur knuppel Iets naar links en gehoorzaam keek opzij Vader was in gesprek gereakt zwenk e de machine linksom 1 Toen naar met een heer en stond met zijh rug naar rechts het vliegtuig maakte een mooie hem toe Zou hij bocht naar de andere kant Jaap kon de verleiding met weerstaan Jaap schoot in de lach Dat was wat Stil zette hij zijn voet op de vleugel toen moois Hij bestuurde zomaar een echt klom hij In de machine Het was een vliegtuig precies zoals hij het wilde open vliegtuig waarin de bestuurder niet Dat moesten zijn vriendjes eens cunnen in een dichte cabine zit maar alleen achzien wat zouden ze grote ogen épzeUen ter een mica windschut Hij wou nu wel eens wat dichter boven Daar zat Jaap dan Alleen zijn hoofd de stad vliegen dan kon hg misschien kwam boven de romp üit vóór hem zaiemand herkennen Hij duwde de stuur ten de stuurknuppel en al die rare wijknuppel naar voren zzzzzz daar zertjes en kraantjes Hij verbeeldde zich schoot de machine in een wilde duik dat hij nu de piloot was en otraks door voorover Ho dat ging te hard Jaap zag de hoge wolken zou zweven de huizen van de stad onder hem snel Dromerig staarde Jaap voor zich uit groter worden Pas op zo zou het ding te pletter storten Hij haalde de stuur knuppel wat bij en gelukkig ging bet vliegtuig weer horizontaal zweven Hij vloog nu op geringe hoogte boven de stad De menden in de straten kon hij nu veel duidelijker onderscheiden die Een raar ideel kwam bij hem 0p Wat zou er gebeuren als hij nu eens dat ene schakelaartje overhaalde Hij jteek opzij vader had mets van zijn klimpartij gemerkt die stond nog druk te prateta Toen deed Jaap iets heel gevaarlijks hu legde zijn hand op het schakelaartje en keken allemaal naar boven en vroegen duwde het naar beneden Ifat een ichrik En toen Jaap schrok geweldig Met een luid geraas en geknal begon de mo to r tc werken de propeller ging ontzaglijlt an l draaien Een stormwind floot Jaap om d oren en hu trok gauw het hoofd achter zich waarschijnlijk af waarom dat vliegtuig zulke gewaagde toeren maakte boven hun hoofd Een oorverdopcen gekraak zou men hem kunnen horen boven het lawaai van de motor uit Hij maakte weer een pa mooie bochten naar links en naar rechts Hij herkende de straten waarover hij vloog Warempel kijk daar had je de school Opeens toen hij even zijn ogen vooruit richtte kreeg hij een geweldigeschrik Even had hij niet opgelet ea nu vloog hij recht op een kerktoren aan Nog slechts een twintigtal meters was Jaap grinnikte Hij begon pteizier te krugen m het rare a ontuur Over de rand van zijn zitplaats keek hij omlaag hermTca sclTu tTerug MeTgröTeTgen ïn ag hij nu maar eens één van de jongens ch k bemerkte hij da het vliegtuig i rJ £lL t 1 n ± l fl P ï vooruitoging Hij voelde dat het hobbe lend over het veld voortreed Jaap zat verstijfd van angst wet hadhij gedaan Hij zag de hangars verdwijnen de machine stoof het wijde vliegterrein over Maar hij moest iets doen diemotor proberen af te zetten anders ginghet ding ginds tegen die heg op Maar witmoest hij doen Welk kraantje of schakeiaartje moest hij gebruiken om de propeller te stoppen En wat hobbelde de machine over het hij van het gevaarte verwijderd gras Jaap schoot haast van het bank J d We met bevende handen aanJe af hU pakte zich onwillekeurig vast tï f f aln de stuurknuppel Bom dakr vliegtuig vloog precies tegen kwam wéér so n schok Hij hield zich te kolossale toren op er klonkê gen en bewoog het rad oorverdovend gekraak steenen dalcpaji En toen k am het wonderbaarlijkste nen en brokken van de machine vlogen Het hobbelen hield plotseling op het t end door elkander en Jaap voe veld scheen weg te zakken Het vlieg h vallen lager e lager In de peU tuig verhief zich in de lucht Dat was een ruimte wonderlijke gewaarwording Jaap vloog En toen h jgn ogen met een kreet vanHelemaal allien in het vliegtuig chrik opendVNag hij naast zijn bed met Krampachtig omklemde hij de stuur de voeten verward In dekens en lakens Tiat tse asm uAnHoi liltrA i4vnnrH tri Dat was een wonderlijke droom geweest or DB GESCHIEDENISLES Wat hadden St tnfdt Grieken op knuppel Voorzichtig keek hij over de rand van bet vliegtuig naar beneden Wat was hij si hoog Ver onder hem zag hij de huizen en mensen heel klein De hele stad zag hij als huizen uit een speelgoeddoos En de machine gonsde maar voort m pijlsnelle vaarC Opeens werd Jaap kalm Was het eigen on voor vroeg de gesctiiedenisleraar Dat ze geen Grieksch behoefden ta lijk niet prachtig dat hl bier nu zo vloog leres meneer zei Frits JC Getali raden Ik kan gedachten lezen zei Wtm toen hij op een middag thuis kwam Zaïik het eens bij jou doen Jan Seef medan Je linkerpink anders gaat het niet Jan wu een gewillig slachtoffer en toen Wim hem vroeg een getal van drie cijfers m z n gedachten te nemen het voor de zekerheid zelf op te chrijven zonder dat hij het zag noteerde hij 422 Trek daar nu eens het omgekeerdevan af zot Wim Jan trok er 224 van af en hield dusIM over i En tel daar nu het omg eerde bij op Jan telde er 891 bij op en kreeg toen 1089 Ziezo zei Wim draai Je nu eensdriemaal om nee die pink moet Ikvasthouden ik draai wel mee Abrakadabra declma bet laatste getal is 1089 Enweet je nog welk getal je kreeg toenje de eerste twee getallen van elkaar aftrok Zeg me alleen bet eerste cijfermaar Eén zei Jan Dan IS bet hele getal dat je toenkreeg 188 Jan vond het prachtig maar hij wilde nu ook wel een weten hoe Vfim dat klaarspeelde Je trok 224 af van 422 en Je hield 198 over Het middelste cijfer is een 9 Endat is altijd een 9 welke getallen je ookneemt Je neemt bövoorbeeld 421 m jegedachten en trekt er 124 af dan krijg je 297 Weer een nefcen m het midden zieje wel En het eerste en het laatste cijfer zijn samen ook 9 Als je dus het eersteqjfer neemt m jouw geval een één isde uitkomst van de aftreksom gemakkelijk na te gaan 198 En tel je hier nu weer t omgekeerde bij Als jullie groot zijn en je denkt nog eens aan je jeugd dan zullen de m nden September en October waarschijnlijie altijd voor je blijv en de maanden waarin je eikels en kastanjes zocht Je hebt misschien zelf al uitgevonden dat je van deze eikels en kastanjes heel wat kunt maken maar heb je je krachten ook al eens op eikelvogels beproefd Behalve eikels heb je er ook wat veertjes voor nodig een Icurk om in dunne plakjes te snijden of wel een stukje karton waarvan je rondjes maakt een paar lucifers zonder kop en een klein beetje zwarte erf voor de ogen De eikels die je hebt of t ent gaan roeken hcht je mt de dopjes Maar die dopjes niet weggooien hoor Die kun je wel weer eens voor wat anders gebruiken De Nieuwsgierige Pas uit dot dos Voor den Verwaande den Nieuwsgierige den Nijdige en Paa uit den dop zo zullen we onze eikelvogels maar noemen heb je vier grote en vier klfine eikels gpodig De grootste gebruik je voor het iijfje van den Verwaande Boven de afgeplatte kant steek je een schuin gericht stukje lucifershout in de eikel En op deze luclfershals komt een tamelijk klein eikeltje als kop Twee endere lucifershoutjes dienen voor de struisvogelachtige potef die gekruist moeten staan en aan da spitse kant van de eikel plak je de verentooi De kop krijgt een paar Xu o n V t h o X t e w t e i n n o m 1 l w Dit Is een lastig raadsel Wanneer a liovenstaand letters op de juiste manier leest krijg je een bekend spreekwoo 2 Wanneer Je een huisdier en een rond stuk hom aaneenvoegt krijg je ten on misbaar werktuig voor schepen Welk Im dit 1 Plaat op den ttfuur X horizontaal 1 medeklin X X ker 3 meisjesnaam 3 X X X X X oneven getal 4 ruimt tussen twee plaatsen t Indisch vorst 6 meisjesnaam 7 medeklinker Op de krulsjeslun link naar beneden komt een oosterse toren Op de lijn rechts naar beneden een woord dat volmacht betekent Oplostfagra I Griekenland kriek rand Lek kerk kraak gal 2 Potlood 3 Sijs Jager tot jongen Heb je hier in da omtrek ook hazen gezien Jongen Ja mijnheer wel dri Jager Wanneer was dat Jongen Verleden jaar op dan krijg je altijd vm t Komt altijd uit probeer het maar bij andere getallen 297 en 782 IS samen ook 1089 Je moet alleen er bij zeggen als jaIemand een getal i z n gedachten laatnemen dat ben ik bij jou vergeten maar het is toevallig toch goed uitgekomen dat het eerste cijfer hogermoet zijn dan het laatste Anders kun jehet omgekeerde getal er niet van aftrekken begr ip je Maar die linkerpink en die vreemdewoorden O dat is alleen maar om de zaakeen beetje geheimzinniger te maken lachte Wim De Verwaande hooghartig kijkende oogjes en voor de luciferspoten maak je kleine gaatjes in het kurken of kartonnen voetstuk van den Verwaande die zijn naam werkeluk eer aan doet als je hem zo maakt al op het voorbeeld i aangegeven Voor den Nieuwsgierige heb je een Iets minder grote eikel als rompje nodig De Nieuwsgierige heeft verder een kort recht halsje en een tamelijk klein kopie korte pootjes en één lange staartveer die vooral met slap mag neerhangen maar ondernemend achteruit moet steken Twee nieuwsgierig kijkende oogjes vergeet je wel niet De Nijdige heeft een nog kleiner eikellijfje dan de Nieuwsgierige en vanzelfsprekend nijdige oogjes Zijn poten en hals lijken op die van den Nlcuvrsgierige Ze luken er niet op ze zijn precies eender Maar de Nijdige heeft twié veren die strijdlustig overeind staan Pas uit den dop kykt met heel erg snugger maar dat kan ook haast niet anders Dat wórdt later wel beter Pasuit den dop heeft een romp en ean kop een hals heeft hij nog met Die hals komt ook later De Nijdtne Een klein eikeltje is zijn rom m voor de kop hebben w j een héél kldn eikeltje nodig iets groter dan de kop van den Nieuwsgierige en iets klainer d n de kop van den Verwaande Zijn poten zijn het kortst van alle poten van de Eikelvogalfamilie Dat Pas uit dea dop veerloo U dat hebben julUe natuurlijk al cqiigeraeikt Ook die veren komen Uterl Tek ala a Var PanhJ lA M