Goudsche Courant, maandag 13 oktober 1941

OUDSCHE COIBAHT ixtfr 3 October 941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN rS r r Mn 20757 Chefredacteur f TIETER Oouda val over een f rontedte van 1200 k ni De legers van Boedjenny zijn retigd het Donetzbekken ligt open ig centralen sector reeds 200 000 gevangenen De beëediging van het W A bataljon voor het Oostfront Toespraken vanïr Mussert en den Rijkscommissaris Plechtigheid op het Binnenhof Zaterdagmiddag om vier uur heeft op het historische Binnenhoi te s Gravenhage de plechtige beëediging plaats gehad van het eerste zuivere N S B 1 bataljon dat zich naar hel Ocslfront begeven zal om zij aan zü met de Duitsche en de verbonden troepen den stryd tegen hel bolsjewisme te gaan voeren De gebouwen die hel Binnenhof be grenzen waren met oranje wit blauwe en hakenkruisvlaggen zoomede met die van de N S B getooid en voor het podium wapperden aan hooge masten deze vlaggen als symi olen van innige samenwerking tusschen de dragers van de nationaal socialistische gedachte inbeide landen Te half vier werd hel Nederlandsche bataljon in carré vorm met een eerecompaguie van de Duitsche weeimacht en met een militair muziekcorps op den rechtervleugel opgesteld Links en rechts van het bordes der Ridderzaal bevonden zich vele vooraanstaande figuren uil officieele kringen en uil NS B en N S D A P Precies te vier uur werd de komst van den Ryksccmmissaris en van den leider der N S B aangekondigd Terwijl de muziek een begroetingsmarsch deed weerklinken namen zij beiden vergezeld van generaal Seyffardt bevelhebber van het Vrijwilligerslegioen Nederland en van de heeren Hauler van Geelkei en en Zondervan de voor hen gereserveerde plaatsen in waarn een inspectie alngs de stram in de houding staande troepen mlgde Bede ir Mussert De leider van de N S B sprak hierna het bataljon toe Spr noemde den oor log een nevenverschynael van de geweldigie revolutie die wij beleven doordat twee werelden botsen de oude democratischkapilalistische wereld en de nieuwe nationaal socialistische fas cislische Het besef daarvan is bij ons ontwaakt in 1931 toen de N5 B werd gegrondvest op haar program dat tot op den huldigen dag onveranderd zijn waarde heeft behouden Na van de solidariteit in de N S B ie hebben gewaagd zeide spr fai getelsciup van een aantal J anialiitea bracht de generaal arbeidsleide i Nu staat gij hier aangetreden iet van den Nede land c tn Arbeidsdienst L A C Bock een betoek aan enkele jeetste zuivere W A rbataljon Gij maakt arbeidakampen en werkobjecten van den NA D In het werkobject te Hi Ide 10 000 vol die nu deelnemen aan tetrode bezkhtigea de tfenenal artieidsleider L A C Bock rechu en de Iden oorlog aan den goeden kant nLcommaitdaat vaa het Sde bao lcinpi Hankenlag links de werkzaam laan den kant van Dultschland aan den hedan Potygoon Zevienuiieer kanf an Suropa 1 nuiTSCHLAND ÏTRiJDT VOOR EUROPA umerbevel der Daltsche maakt d d Zwidag i Af ea Noorden van de yTAiet la e tiidlgd bt fkiag mei de Inchtvloot Mtalobeixt Löhr heeft het 1 d i generatl der infan Manstein het Roemeen Iltr van den eorpsgeneraal jKB M het pantaerleger Kimlaherst tod Kleist het fH ket negende en achtlAJewistische leger verMi veikeUgd ir iware bloedige verlie t de vUaJBd 64 325 gevan at panteenragens 510 foehut en onovendenkUTMlheden ander oorlogs H verloren lit ïï lenoemde leger en de Italiaansche Hongaar p Slowaaksche troepen Mt cwg oep van generaal halk von Bundstedt N September thans In IMitS gevangenen ge Mmede 212 pamtserwa pmtlt takken geaehnt buit IMttt h iware vemletigingsalagen fcMtet ket begin van deze wit MD de Sovjetweerinacht l ilW braeht hebben geleld Mn iteaw hoofdstuk in de I Mm Van de Zee van Azof WVaMajgebergte ten Zuid na het Ilmenmeer d w iRttea breedte van 1206 km Il ItDoltsche ea verbonden 1 h veUe aanvabbeweging WiM OoateB Da sbigvelden wlllliisk en Wjasma liggen i mftt aehter het front i vanhopigcB tegenstand de uitbraakpogingen akkaepte of f era aan bloed de hier ingesloten van den tegen pen wijdging meer te la kon lot Heeds thans iUt MM gevangenen ge MBH aantal neemt voortdu OevKhtsvliegtuigen hebben in toatleloopen nacht met goed Mi vijandelijke colonnes en jwwegtrajecten In den centra inmtsector bestookt Andere WWolle luchtaanvallen waren tó op ravitailleeringsinatalte Leningrad fin strijd tegen de Britsche r ffleeringsscheepvaart hebas Wkbooten op den AtlantiOceaan drie schepen met h r t tot zinken gebracht WvechtsvUegtuig bracht bij ier drie vijandelijke koopï tej met in totaal ongeveer M t tot zinken In den nacht JÖpctober heeft het iucht5 in de wateren om EngeW m koopvaarders tot inl nicht met tezamen loOO ï a groote koopvaarder labrand geworpen Andere S luchtaanvallen waJjWtht op vliegvelden en op Sjto oorlog belangrijke in aan de Zuid Ooat i estkust van het Britsche Britsche bommenwer jbboi in den afgeloopen K verscheidene plaatsen in rH rtDuitschland brisant pommen neergeworpen JjJ la onaanzienlijke schade WtteMNiS DER JONGSTE j StJCCESSEN llu i op het weermachtsbe Mterdag verneemt het D N Sr We het volgende s aan het Oostelijk front W thans de omsingeling en r aa de légers van Boed jT niBjenko ten gevolge ge Ma niet meer spreken van r l imy want zijn hoofd ds in den geweldigen om i ten Oosten van Kief ver 1 fschalk Boedjenny hield t2 ete bolsjewistische troepen C f l van den slag in de jS i Dnjepr en Desna een Wi Noorden van de Zee w vooral hel Donetz een Duitschen aanval te Wr roep van Boedjenny l Tr vernietigd Hierdoor DoUiewijtósche troepen £ j t Donetzbekken uit den mZ Jr MevMen kunnen r w bijeengetrotnmelde ver wraatle tqen d Dultsd De Sovjetomroep heeft het hoofdartikel uitgezonden van de P r a w d a waarin alle SovjeivoUcen opgeroepen worden om te strijden tot den iaatsffen droppel bloeds Het gevaar is groot zoo schrijft het Moskousche partij orgaan en verklaart dat hjt b j sjewiï tische leger voor nieuwe beproevingen staat Ten slotte dreigt het blad allen die hun post verlaten en t Sovjetvolk verraden met eeuwigen smaad en den vloek van het geheele volk De Amerikaarsche ambassadeur te Moskou Steinhardt heeft volgens Associated Press verklaard dat hü zijn voorgenomen reis naar Washington als gevolg van dringende werkzaamheden voor onbepaalden tiJd heeft uitgesteld DE REACTIE IN ENGELAND troepen in den strijd werpen Een geregeld leger of legergroep bestaat hier niet meer Den bolsjewisten wordt thans door de spoedige uitschakeling van het Donetzbekken het vooruitzicht ontnomen ooit ook maar slechts een gedeeltelijke vervanging van het verloren oorlogsmaterieel te kunnen produceeren Ook de vernietiging van de in het gebied van Brjansk en Wjasma ingesloten sterke bolsjewistische troe pen legt een ander groot indusfnegeI bied voor de bewapening der bolsjewis ten bloot nL Moskou en het gebied I rondom Moskou Rekent men hierbu nc g de omsingeling van Leningrad dan zipt men dat de laatste groote operatie van de Duitsche weermacht zich sinds 2 October van dit jaar niet alleen beperkte tot de vernietiging van de drie nog geheel voor den strijd geschikte legers van Boedjenny Jimosjenko en Worosjilof doch tevens ook de drie groote bewapeningscentra der bolsjewisten omvatte Ter aanvulling van het weermachtsbericht van gisteren verneemt het D N B van militaire z de dat de beëindiging van den slag bü de zee van Azof weer een beslissing vormt By de knie van den Dnjepr tusschen Dnjepropetrofsk en ZaporOzje hadden de Sovjets hun tegenstand nog volgehouden Daar was h J Duitsche front ook het verst naar het Oosten vooruitgeschoven Verder naar het Zuiden tusschen Zaporozje en Melitopol j Naar Associated Press uit Londen meldt geven officieele kringen toe dat te vreezen is dat een aanzienlijk aantal Sovjetdivisies is omsingeld De Sunday Times schrijft Als men de situatie ertistig noemt dan is dat veel te zwak uitgedrukt De situatie is erg heel erg De Sunday Express levert critiek op 1 t Britsche mmisterie van Oorlog daar dit een gebrek aan initiatief toont Gij kunt zoo schrijft het blad het Britsche empire niet redden door toe te zien terwijl Hitler den eenen bondgenoot na den andere vernietigt Garvin schryft daarentegen in de Observer Geen denkbeeld zou een grootere vergissing blijken te zijn dan juist het wilde geschreeuw naar een aanval op het Europa vai Hitler door middel van een Britsche militaire expeditie daar van tevoren vaststaat dat zoo n aanv moet uitloopen op een mislukking en nederlaag door een gebrek aan scheepruimte en als gevolg van hel feit dat de superioriteit m de lucht nietliehaald is In een beschouwing over de strategische positie aan het Oostelijk front komt de Londensche Times tot de conclusie dat ongetwijfeld zeer aanzienlijke bolsjewistische strijdkrachten rondom Brjansk en Wjasma zijn ingesloten De moeilijkheden waarvoor de bolsjewisten zich bij de reorganisatie en hergroepeerirg van hun legers zien ge waren de bolsjewieken zelfs overge 1 plaatst na de zware nederlagen die zij gaan tot tegenaanvallen Op deze geleden hebben moeiten grooter zijn zoo merkt het Engelsche blad op dafi alle moeilijkheden welke de aanvaller te overwinnen had De transportproblemen moeten voor de bolsjewisten uiterst zwaar wegen Er bestaat altij4 nog reden voor groote verontrusting De revanphe van Osendarp OF SCHEURING Naar hel A N P verneemt heeft de Duitsche athleet Scheuring verleden week terstond na afloop van het sportfeest van den Duitschen Dienstpost dat op initiatief van den Rijkscommissans werd gehouden m het Olympisch Stadion te Amsterdam zyn venangen te kennen gegeven onzen landgenoot Osendarp nogmaals in dé gelegenheid te stellen zyn krachten met hem fe meter Daar Scheuring een week later zou starten te Luxemburg heeft hy zich tot den Rijkscommissaria gewend met het verzoek Osendarp in de gelegenheid te stel en eveneens te starten in Luxemburg De Rykseommissaris heeft deze sportieve en kameraadschappelijke geste tusschen beide sportvrienden ten zeerste gewaardeerd en terstond die maatregelen laten treffen welke Jnoodig waren om Osendarp in de gelegenheid te stellen wederom uit te komen tegen Scheuring Osendarp kon a dus nogmaals revanche nemen en stelde g63rszins teleur Niemand kon verleden week vermoeden dat de voorspelling van den Duitschen trainer Gerjchler ten aanzien van Osendarps prestaties reeds zoo spoedig in vervulling zou gaan De wedrtrud tegenaanvallen stortte zich het pantserleger van Generaloberst von Kleist uit Dnjeprqpetrofsk in Zuidelyke richting en rolde de stelling der Sovjet op Deze werden tot den terugtocht gedwongen en wilden zich nu met hun beide legers het 9e en 18e een weg banen naar het Oosten maar het leger van von Kleist baalde hen in en bracht hun zware slagen toe in samenwerking met de Duitsche Italiaansche en Slowaaksche formaties die uil Westelijke richting kwamen Uit het Noorden en Westen kwam het leger van infanterie generaal Dumitfescu pen nu de formaties der Waffen SS langs de kust der Zee van Azof oprukten en contact kregen met de striidkrachten van von Kleist waren het 9e en 18e Sovjet leger ingesloten Zij hadden reeds zware verhezen geleren en deze werden nog grooter door de drie wiggen die de Duitschers in de omsingelde massa dreven Tenslotte werden zij totaal vernietigd waarmee een einde is gekomen aan een operatie die terstond na het slot van den slag bij Kiel was begonnen Het D N B verneemt van militaire zijde dat het gros der ingesloten bolsjewisten bij Wjasma en Brjansk Zaterdag op een kleiner terrein opeen is gedrongen Alle doorbraakpogingen deT bolsjewisten die door hun commissarissen worden opgejaagd mislukten tegen het Duitsche vuur De bloedige verliezen der bolsjewisten zijn enorm toegenomen Op vele plaatsen liggen de lijken bü duizenden opgestapeld REGEERING REEDS ÜIT MOSKOU VERTROKKEN Het resultaat van deze ontmoeting die Zaterdag en Zondag j werd gehouden bewees det onze andgenoot sneller kan zijn dan zijn DuiUche conourrent I e Ujden op de loe e den 300 meter waren weliswaar minder dan In Amsterdam terwijl Scheu zins toe overhellen de moeilijkheien te f ring te1ken alechtB met miniem verscWl Naar radio Ankara op grond van de laatste berichten meldt is de Sovjetregeering reeds uit Moskou vertrokken dan wel staat zij op het punt dat te doen Oök het corps diplomatique zou voorbereidingen hebben getroffen om het voorbeeld der Sovjotregcering te volgen vërklëinënr De pencómmëntaren be r iirinif £ mïL in r S tSS Sl reiden de bevolking op Ue eventua ZrmX i rS 10 5 en 21 s lileiten voor Uit Moskou meldt de Britsche be richtendienst dat de Sovjets er geens met betrekking tot het centrale tnmt en in niet geringe mate ook voor den toestand aan de zee van Azof Verder eischt het blad de grootst mogelijke bespoediging bü het leveren van materieel aan de Sovjet Unie HALIFAX ONTSLAG AANSTAANDE Öe D i p 1 o herinnert er aan dat de beschouwingen en verwyten welke thans in de Engelsche pers verschijnen over de vraag hoe de Britsche regeering de bolsjewistische catastrophe had kunnen vermijden fle beëindiging RIJ alle tot duiver gevoerde veldtochten hebben vergezeld Deze Engelsche gesprekken zoo schryfl de Korresp opi d e n z verdienden nauweiyks de aaSdacht wanneer zij niet in de Hatste vierentwintig uur een heel ongewone draai hadden genomen De verlflaring van lord Halifax nl dat Groot Brittan nië niet in staat is een invasie in WatEuropa te ondernemen stempelt den Britschen ambassadeur te Washington volgens de meening der Engelsche pers tot een herboren erfgenaam van de wereldbeschouwing van Chamberlain Qe Korrecpond en z wijst erop dat de scherpe toon waarop deze polemiek gevoerd wordt verre uitsteekt boven dien welke anders in de Engelsche pers gebruikelijk is Naar de meening van de K o r r e sp o n d e n z moet het initiatief voor dezen aanval op IJalifax bij Churchill zelf gezocht worden Dit 19 slechts een voorspel voor een binnenkort te verwachten ontslag van den Britschen ambassadeur te Washington Reeds thans worden de namen van Eden en Beaverbrook als eventueele candidaten genoemd Het vertrek van het W A bataljon naar het Oostfront REPORTAGE VERTREK WJi BATAUON De persdienst van den Nederlandschen Omroep meldt V Maandagavond zal van 19 45 20 15 uur over den zender Hilversui i 1 een uitgerbeide reportage gegeven worden van de beëdiging van het eerste bataljon van het W A egiment dat naar het Oostfr i verrokken is EEN JAAR AR9EITSBEREICH DER N S D A P FEESTELIJKE BUEENKOMST IN HET CONCERTGEBOUW TE AMSTRDAM Dr Decker over de plichten der party Ter gelegenheid van zijn eenjarig bestaan heeft het Arbeitsbereich der N S D A P in den Niederlanden gisteren m het Concertgebouw te AJnsterdam een groote by eenkomst georganiseerd De feestelijke bijeenkomst werd plechtig geopend door Oberdlenstleiter Schmidt die betoogde dat de Duitschers van den eersten dag af naar den wil van den Führer als goede kameraden van den arbeid in Nederland hebben willen optreden General Arbeitsführer dr Decker herinnerde aan het verleden toen de N S D A P hier onder zeer moeilijke omstandigheden haar arbeid verrichtte Aan een dmg konden wij toen nog niet der ken nl dat binnen enkele jaren de groote nationaalsopialis tische strijd zou zijn uitgegroeid tot een worsteling van gigantische afmetingen aldus spr Het gebod van den Führer legde ons verplichting op in ons eigen Bereich dag voor dag te werken voor de partij De wil van de leiding wordt overgedragen op het bewustzijn van den enkeling Wy Duitschers zijn gelukkig door het bezit van den grootsten leider die ooit een voUc is voorgegaan Ado t Hitler Verve Igens besprak dr Decker hel leiderschap In het party boekje zegt Adolf Hitler tot de leden der NS D A P Aüs leider wees hard in eigen plichtsvervulling vastbesloten en vriendelijk tegenover uw ondergeschikten niet kleinzielig bij de beoordeel mg der menschelijke zwak heden graw bij het erkennen van de behoeften wm anderen en bescheiden in uw eigen wenschten Hierin aldus spr is alles opgenomen wat een leidend partijgenoot der N S D A P moei weten om zyn taak te vervullen Leider zijn beteekent dat men een bepaald gesteld doel bereikt In gloedvolle bewoordingen schetste spr de eervolle Het spreken over de solidariteit over de lotsverbondenheid wordt in de daad omgezet en met het bloed van Neerlands beste zonen bezegeld G weel waarom gij gaat Gij gaat als strydende nationaalsocialisten in het onwrikbaar geloof dat er zal zyn een nationaalsocialis tisch fascistisch Europa dat een rechtvaardig Europa zal zyn Gij gaat als Europeanen ter bescherming van onze bakermat ons oude we relddeel tegen de vijanden die het belagen onverschillig of zy komen uil hel Oosten of hel Westen uit hel Noorden of uil het Zuiden Gij gaal als Germanen als levend bcwys van het ontluikend Germaansch saamhoorigheidsbesef bezield met den wil de Germaansche levensruimte te beschermen Gij gaat als Nederlanders om uw vaderland en uw volk naar eer en geweten te dienen om een begin te maken met de herryzenis van ons volk dc or a s pioniers t dienen in de nieuwe weermacht die ons volk weerbaar lal doen zijn Gy gaat tenslotte als mannen als vaders ter bescherming van uwe gezinnen in de volle wetenschap dat alleen de overwinning van de nationaalsocialistsche wapenan uwe gezinnen veiligheid en toekomslmogelykheid waarborgen zal Het is een leugen dal wij Nederlan ders geen soldatenvolk zouden zijn Wy hebben vroeger zeer groote militaire deugden gehad maar alleen de tijd van degeneratie en ontmaiming I dien wij nu achter ons hebben heeft ons volk verslapt De pioniersgeest de offervaardigheid de moed de trouw de soberheid de groote deugden van Weleer zy herleven in dezen tijd N g zijn er velen die uw gaan uw inzet niet begrijpen Het Is aan het thuisfront der beweging om weer begrip te brer gen om de harten van ons volk te winnen want als gij straks weer thuis komt moet er een volk zijn dat op uw wacht en een vaderland dat u erkentelijk zal zijn Vervolgens U ir Mussert de eeds formule voor terwijl voor iedere compegnic van het bataljon een viertal mannen uit de Nederlandsche troepen de symbollache handelingen voor de t plechtigheid verrichte Alle duizend leden van het lwUIj a herhaalden in taak van den Duitschen arbeider vaa hoog tot laag Niet de hoogmoed maar de arbeid zij altijd en voor iedereen vooropgesteld In den moeilijken tijd van het na tranaal socialisme gaf de FUhrer eea parool en dit parool was Gij moet gelooven gy moet offeren gij moet strijden Dit vormt de onoverwin lijke kracht van het nationaal socialisme Vervolgens ging spr nader in op de taak van de partij die haar stempel drukt op de samenleving Wij zyn niet aangetreden om de wereld te veroveren maar om da Europeesche cultuur te beschermen en uit te dragen Dultschland heeft en dit is aan geen twijfel onderhevig hier in Etuopa een grootsche taak te vervullen met name een Germaansche taak Het kan evenmin worden t etwijfeld dat de etrijd die thans wordt gevoerd er een is om een wereldbeschouwing Wanneer wy allen onzen plicht doen dan kan niemand of niets otUEe toekomst meer in gevaar brengen Vervolgens sprak Oberdienstleiter Schmidt nog een slotwoord waarin hij o m zeide dat in Nederland slechts éen nationaal socialistische partij is n l de N S B Goicral AiheitsIührer Decker ever den Arbeidsdienst General Arbeitsführer di W Decker heeft Zaterdagavond in de groote zaal van den Dierentuin te sGrave ihage voor het Arbeitsbereich dèr N S D A P en den Reichsarbeitsdienst in Nederland het woord gevoerd Spr constateerde o m dat ook In Nederland reeds veel politiek leed achter den rug js e men hier sterk op weg 13 de eenheid te vinden Tot zijn vreugde heeft hij ook in den Nederlandschen Arbeidsdienst deu waren geest gevonden De Arbeidsdienst maakt een volk arbeidzaam en een art eidzaam volk is altyd sterker dan een volk waarbij geld de hoofdrol speelt Deze dienst kan slechts bestaan in een nationaal soclalistiaelie gedachtensfeer omdat hij de ieupd van het land moet verbinden en niet moet scheiden In den Arbeidsdienst wordt men gehard in den dienst voor het volk en wie het volk dient dient goed Op deze gedachte heeft Adoit Hitler hel groot Duitsche rijk opgebouwd en op die gedachte zal Europa onder zyn leiding een gelukkiger toekomst tegemoet gaan koor de voorgelezen woorden waarmede zy hun eed bevestigden Plechtig speelde de muziek hierna het Wilhelmus waarvan de woorden van het zesde vers Mijn schild enda betrouwen door alle aanwezigen wer den meegezongen W A commandant mr Zondervan overhandigde hieroop den driehoekvormigen bataljonsstandaard aan een daarvoor aangewezen drietal uit den troep Het bataljon werd daarna aan den BrigadeFührer overgedragen Toespraak van den Rijkacomminarls De Rijkscommissaris Ryksminister SeysInquart hield daarna een korte toespraak tol het bataljon Gy hebt zoo zeide spreker thans den eed van trouw aan den Führer Adolf Hitler in handen van uw leider Mussert afgelegd en daarmede zUt gij in dienst gesteld als soldaten in het groote leger die recht hebben op gelijke plaatsen als uw Duitsche kameraden want gij treedt dat legej met gelijken inzet biimen Uw opleving zal geschieden volgens methoden die de Duitsche soldaten onoverwinnellyk voor alle vijanden hebben gemaakt Maar één ding moet ge zelf meebrengen en dat IS een moedig en gesloten hart Wan neer ik thans denk aan uw Nederland sche kameraden van de Standarte Westland die reeds ijd de voorste gele deren staan en hun dapperheid in het gevecht toonen dan stel ik hen aan u ten voorbeeld Tusschen den vyand en u dient alleen de inzet van uw geheele persoon te slaan In deze stotidc wordt het hart groot en sterk want hel gaat om de toekomst van het geheele Germaansche volk De Rijkscommissaris eindigde zijn toespraak met een driewerf heil voor AdoH Hitler De plechtièbeid eindigde met het door het rauziekoorpi ten g oore brengen van het Deulschlandlied en het HorstWessel Ued De troep dclileerdc hierna voor den Rukscomiöissaris Te half zeven vertrok de lange trein die hel balaHjon naar zijn plaats van bestemming brengt w mniMunnMiai ionCHfHaoH Zon op 8 02 ouAk 18 49 Maan op 0 24 onder 15 51 Men la vcrplicbl t verdiri IcrcB van inawidertfaatf tot Lanlaaraa van vocrtoign mootoa bQ aouondcrganf OMMoken worden lU