Goudsche Courant, dinsdag 14 oktober 1941

DINSDAG 14 QCTOBER i Nederlandsche VoethaUBond AFDBELING GOUDA SECRETARIAAT Kamemelksloet 209 Gouda Telefooa 2764 RheumaHsche pijnen 7 OOO TWIrüuM idged hebben een grondige pijnuHdrijvende werhng STADSNIEUWS n Onvoordeelige knechts DIEFSTAL BRACHT OOK CLANDESTIENEN BONNENHANDEL VIT D politie hetft een lS j rig i choenmalienlcerlini aansehouden die ten nadeele van i n patroon eenige tukiMn ieder een paar gymnaitiektchoenen een kluwen hennep en een paar tuiüien rubber voor het maken vair hakken had ontvreemd De jongen had deïe artikelen verkocht aan een inwoner dezer gemeente tegen wien wegeof heling pro$e verbaal il opgennaakt Bij liet oiidrzock bleek dat de knaap ook el eeni diitributiebescheiden verhandelde Hü deed dit voor een muzikant alhier die in Den Haag ciandeftien kolenbonnen textielpunten en botertxinnen kocht en ze hier san den nmn bracht De omret was nog maar van beacfaelden aard geweest toen de zaak werd ontdekt Ook tegen den bonnenhandelaar wordt procev verbaal opgemaakt De jongen i voorloopig in arrest gesteld Vollu Tersiteil in den komenden winter AAIxTREKKEUIK EN GOED PROGRAMMA Het volledig programma van de Volksuniversiteit in het komend seizoen vermeldt iit ledenavonden alle van beiangwekkenden aard 23 October Causerie met muzikale toelichting door mr Jaap Kunst over Het levende lied van Nederland met uitvoering van volksliederen en dan een deels vocaal deels op de viool begeleid door mej Dé Land 4 November inleiding van mevr W L Boldingh Goemans letterkundige te s Gravenhage over Nederlands nationaal leven en karakter inhet verleden en heden met bespreking van drie boeken Het vierde geslacht van Leonard Huizmga Hollands gloVie van Jan de Hartog en Janmaats en sinjeurcn van K Norel H December Indische a ond met Max Havelaar programma Toespraak tot de hoofden van Lebak voorgedragen door Jac van Elsacker v oordrachtskunslenaar te Rotterdam optreden van Javaarsche kunstenaar Radon S Hardjodirenggo in Inlandsche costunm als Saidja uit SaTdja en Arlinda en in volksdans 29 Januflri Vertooning van de Indische speelfilm Tanah Sabrang Het land aan den overkant De filni wordt ingeleid door Mannus Franken 5 Maart muziekavond met nadervast te stellen programma DIJKGRAAF VAN SCBIELAND In de vacature C A W Peelaerts v Emmichoven is tot dijkgraaf van Schieland benoemd mr J W W v d Hoeven advocaat en procursur te Botter am hoofdingeiand van Schieland en hl emraad van den Prins Aiexanderpoidci VERGUNNING GEVRAAGD Op de secretarie is ter visie gelegd een verzoek van de N V Bataafsche Import Maatschappij om vergunning lot het uitbreiden van het depot voor den opslag van aardolieproducten door bijplaatsing van een tank van 50 M3 en het opvoeren van het motorvermogen met een motorpomp van 2 P K tot 5 motoren net een totaalvermogen van 11 P K in het perceel Schielands Hooge Zeedijk V urgerlüke Stand Geboren Oct Lena Adriana dr van P Radder en C N M Kammeraat K Wilh weg 177 Oct AaWje dr van N H van den End en W van der Bas Doelenstr 7 Anneke Dieuwertje dr van D Oostwoud en W M inderts N van Goor traat 3 Oct Marie Jacoba dr van W Gloud nan en C Kreilatis v d Palm ttraat 140 Ondertroawd 9 Oct C A Bakker ai W Scholten A K E Saalbach tn A J van UeeHen L C Lafeber en M J de Jong w AT AAR ANNEEK Schonwbwg Bioicoop Een man geschaakt roet Caterina Boratto en Vittorio de Sica Aanvang 8 15 irur Thalia Theater De avonturier van Parijs met Greta Keller Karin Hardt en Peter Vosa Aanvang 8 15 uur Rennie Biaieoop Dolores w wat zij wil met Heinz Rühmann R4ph Arthur Roberta Jenny Jugo en Louis Graveure Aanvang 8 15 uur 15 OeL 3 nor Blauwe Kruis Ledenvergadering Ned Chr Vrouwenbond inleiding L Pitlo over Pe goddeUjt e Uak 15 Oct 7Jt aar NeiL Geref Gemeente Spreekbeurt da Joh van Welzen 15 Oei I uur Daniël Cursua E H 9 0 M Oct SL J uur NieuwehaveB lU Aanmelcung en keuring voor vrijwilliger bij den Nederlandschen Arbeidsdienst M Oct 11 mr Het Schaakbord Openbare verkooping van land te Waddinxveen door notaris D B v d Most aldaar inzet 16 Oet 7 3A uur School $ Aanvang medische cursus Ned Bord tot het redden van drenkelingen under lei ding van dokter A J Kelller en G Natrop 15 Oct 7 30 uur Leger des Heils Heiligmgsdienst leidst J v d Veen 16 Oct 7 30 uur Vr je EvangeUsehe Gemeente Bübellezing en bidstond 16 Oct 8 uur Nieuwe Schoawbnig Opvoering Het avontuur door Tocneelgroep Het Masker 17 Oct 8 anr IHarkt Paardenmarkt Oct 16 uur Stadhuis Openbare aantiesteding van het s oopen vande z g Beukmolen aan het Veerslal Oct 5 nor Burgemeester Martensdngel i H Kamemelksloot Staft Wie bagoloop Goudsche Athletiek commissie 18 Oct 7J6 nnr Kunstmin Opvoering revue De gezonde apotheek door muziek en revueclub Aer Laoet 18 Oct 7 38 uur Central Bridge en schaakdrive C3eudsche H B S vereen ging 22 Oct t uur Kantoor Stearine Kaarsenfabriek Gouda Jaarlijksche algemeene vergadering van aandeel houders N V Reederij De IJsel v h C G V d Garden daarna buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders ZZ Oct 8 9 uur Oosthaven 16 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging vojr Luchtbescherming 23 Oet II anr Het Schaakbord Openbare verkooping van land te Waddinxveen door notaris D B v d Mosf aldaar afslag 23 Oct 8 uur Reunie Openingsavond Volksuniversiteit lezing Jaap Ktmet over Het levende lied in Nederland aan don vleugel Dé Land UITREIKING DISTRIBUTIE BESCHEIDEN 4 uur Gebouw Daniël Uitreiking textielkaarten e serie voor personen boven 3 jaar en één extra bon voor half rantsoen boter voor personen van 14 tot en met 20 jaar aan hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Dinsdag A B C D Woensdag E F G H I J Donderdag K t M N Vrijdag O P Q H S T Zaterdag U V W 3i Y Z APOTBEKERSDCENST Steeds geopend du nachts alléén voor recepten Apotheek E Grendel alléén Prins Hendrikstraat 15 PUBUCAfIE VAN DEN COMMISSARIS BELAST MET HET TCffiZICHT OP DE ZIEKENFONDSEN ERKENNING EN TOELATING VAN ZIEKENFONDSEN EN ZIEKENHUIS VEIWtEOINGSFONDSEN De Commissaris belast met het toezicht op de Ziekenfondsen noodigt alle ziekenfondsen die in aanmerking willen komen voor erkenning of toelating in den zin van het Ziekenfondsenbesluit uit om indien zij niet bü een organisat van ziekenfondsen of van ziekenhuisvèrplegingsfondsen zijn aangesloten zich onmiddellijk sehriftclijk te wenden tot zijn Bureau t Hoenstraat 7 s Gravenhage ter verkrijging van dê voor de aangifte benoodigde fotmulieren Ziekenfondsen en ziekenhuisverplegingsfondsen die bij een organisatie van deze instellingen zijn aangesloten ontvangen de fonSflieren door middel van het bestuur hunner organisatie en behoeven ze dui niet zelven aan te vragen 31 Uit vroeger tijden DB GOUDSCBE COURANT MELDDE 7S JAAR GELEDEN Uit den gemeenteraad Ingekomen zijn vier botkiyeriten over de banken van leening door den heer C J van Heel Dr dankbetuiging aan dea scbrgver en plaatsing in de boekerij 58 JAAR GELEDEN Naar wy tot ona genoegen vertiemen zal de Exploitatie maatschappij overgaan tot belangrijke uitbreiding der verlichting van het zoo drukke station Gouda hetgeen voor de reizigers van groot gerief zal üjn Ook de voormalige Hijnepoorweg erkende hiciraaii èeds de behoefte 25 JAAR GELEDEN Het verslag over den toestand der Kmderbewaarplaats gedurende het afgeloopen boekjaar van 1 October lltl5 tot 30 September 1916 vermeldt dal de uitgaven bedroegen ƒ 1300 47 en de ontvangsiten 1 1125 61 zoodat er een tekort is van ƒ 183 86 waarvan de oorzaak voornamelijk is toe te schrijve aan de duisrte der levenaniddclen en allerlei benoodigdheden maar ook aan de veel verminderde bijdragen Er wenlea dit jaar 3133 kinda iw verpleegd Wederom mocht het besluur met dankbaarhetid onivangoi de jaarlijksche bijdrage van de famiSe Viruly van ƒ 300 en van ƒ 100 van de directie der Stearine feaarBenfahriek Het bestuur bestaat uit de volgende leden J C Ie Rütc presidoite K A Braot Hoogendijk secrotaresse penningmeesteresse E de Backer M Kroon Kikkert M v d Straaten Spruüt wed A Denunprs Straver W van Reedt Dortlan Brouwtr SPORT VOETBAL WEOaTRUDUrrSLAGEN In ons blad van gisteren zijn wegens plaatsgebrek de uitslagen van de wedstrijden voor de reserve afdeelingen uitgevallen De resultaten waren Reserve 2e klaa A V U C in H B S m 2 2 H V V II 0 N A U 0 1 Gouda H Scheveningen II 6 0 UV S II DHC in 6 1 Reserve 2e klasse B Sparta HH B S II 6 2 Fortuna H Gouda lU 3 2 R F C III Neptunus Hl 2 0 V DL U ADO ra 2 3 Hermes D v s m S V V ni o i Ill 6 fUamae 3e klasse E Schoonhoven II dBUlp II 1 3 N H S II G S V II 1 3 Alphen lï DHZ II 6 1 OFFICIEELE MEDEDEELINGEN UITSLAGEN VAN ZONDAG S OCT Ie klasse 0 N A IV Lekkerkcrk II G van Wijngaarden 0 1 G S V UI Bergambacht I D de Knegt 3 5 Nieuwerkerk I D O N K U M Hornis 5 6 Overgangsklasse Gouderak II GrootrAmmers I L van Schalk 2 5 2e klasse A K3 0 I iNA V D A de Koster 4 6 V E P I R V C I A F Hofstede 2 0 U N I O I Moercapelle 11 H V d Speld 1 1 Gouda V Overschotje I J Hilgers 1 7 2e klasse B Ammerst S V II G S V IV G Lakerveld 6 0 Olympia IV Cïouda VI J de Knegt 14 0 Stolwyk II Nieuwerkerk II J Baas 11 1 Lekkerkcrk IV D R D I W Baas 1 3 3e klasse A Waddinxveen II D O N K IV J Coudriaan 5 3 rt V C II V E P II J Groeneweg 3 3 E S T 0 II Groeneweg II H Kramp 5 0 Moercapelle III K B O Il F Lensen 3 4 Ead graven II Overs hotje II C Compeer 5 2 Sc klasse B Bergambacht II K B O lli C van Wijnen 14 1 3roeneweg III Gouderak UI M P Spek 12 0 Ammerst S V III Slolwijk III J G Sinke 5 1 GrootAmmcrs II Schoonhoven III H Hornis afgek 3e klasse C Haastrecht III Oudewater II J Baas 2 5 O N A VI G S V V K F L Nolte 1 5 Overschotje U U NLO II L J Binken 2 1 V E P III Bodegraven II A F Hofstede 3 1 Schoonhoven IV D R D II DRD niet opgekomen Olympia V Schoonhoven V Joh Tak 5 0 PROGRAMMA VOOR ZONDAG 19 OCTOBER 1941 Ie klasse GroeneWcg I Gouda IV K F L Nolte D O N K II O N A IV J de Knegt Bergambacht I MoercapcUe 1 H V d Speld Lekkerkcrk II G S V UI J Muurling Overgangsklasse Haastrecht II Olympia III M Hornis Groot Ammers Moordrecht II G van Wijngaarden ïouderak II Zwervers II 11 uur D A de Koster 2p klasse A KB O I V E P I D de Knegt Overschotje 1 R V C I A Hofstede U N I O I E S T O l J Hilgers Moercapelle II O N A V F Lensen Gevonden vooriverpen Aan het bureau van politie Markt 72 zijn de volgende voorwerpen die in de a gtloopen week als gcvcnden zijn aan gegeven usschen 8 uur des vtormiddag en 8 uur des namidducs te bevragen parochie zangbundeltje enkele ceintuur diverse handschoenen blauw kindertrainingspakje rood wollen vestje blauw ycEtje grijze korte schildersjas enkele kindermutsen bruine portemonnaie met inhoud rood kinderportemonnaietje met inhoud bruine dozenkrans bruin schoolétui met inhoud broche doublé armtmndje diver se ringen met sleutels beige kinder taschje met ihoud kinderbril loterijlot paardendekkleed autopcd op lucht banden zakje aardappelen bril met bruin montuur 2e klasse B Nieuwerkerk U D R D I W Baas Olympia IV Lekkerkcrk IV 11 uur L van Schaick Gouda VI StolwUk II 11 uur H Homis 3e klasse A ES T O II Waddinxyeen II J Baas Bodegraven U Groeneweg II C Compeer D O N K IV K B O II 12 uur J Goudriaan V B P II Overschotje II H Kramp R V C II Moercapelle III M P Spek 3e klasse B Zwervers III Groeneweg II 11 30 uur G Lakerveld Stolwyk UIBergamb II J G Sinke K B 0 III Ammerst S V III 11 3q u J C den Riet Schoonhoven 111 Groot Ammers II J Groencweg 3e klasse C 0 N A VI Haistrecht III J de Knegt G S V V D R D II II uur M Homis U N I 0 II Bodegraven III ir uur f Hilgers Schoonhoven V Schoonhoven IV 11 30 uur OudevïE er II Overschotje II 1 G Burger V E P ni Olympia V 12 uur H Kramp Alle wedstrijden voor zoover niet anders vermeld en behoudens nadere wijziging vangen te twee uur aan R K JUNIORENCOMPETITIE Uitslagen van Zondag 12 October Donk c Donk a 2 10 Esto a Vep a 3 3 Donk b R V C a 2 Unio a Vep b 5 n Programma voor Zondag 19 October Esto a R V C a 12 30 uur Donk a Urio a 4 uur J van Herwijnen Zaterdag 18 October Donk b Donk C 3 uur DEBITFFRfNGEN VOOR KOSTEN STRAFCOMMISSIE OVER HET 3E KWARTAAL 1941 De gemiddelde kosten per uitgespro ken straf bednoegen f 2 26 + ƒ 0 25 adm kosten totaal f 2 51 Vereeniging Aartal Debitee straffen ring Bergambacht 1 f 2 31 Bodegraven 2 5 02 D O N K 1 2 51 Groeneweg 3 7 53 ONA 1 2 5i Oudewater 1 2 51 Stnlwük 1 2 51 U N IO 4 10 04 DEBITEERINGEN VOOR STRAFPORTO ƒ 0 05 0 05 Lekkerkesfcyxp STRAFCOMMISSIE Schorsingen No 18 Jac Vemooy Oud Bodegraven C 127 Bodegraven hd van de vereen E S T O met mgang van 10 Oct 41 geschorst tot Esto I 6 achtereenvolgende oompt wedstrijden voor de afd Gouda zal hebben gespeeld zulks wegens het opzettelijk trappen van een tegensUnder in den op 5 Oct 41 gespeelden wedstrijd Esto I Gouda V No 19 N van der Weijde Stevinstraat MotTdrecht lid van de vereen Moordrecht met ingang van 10 Oct 41 geschorst tot Moordrecht II 6 achtereenvolgende compt wedstrijden voor de afd Gouda zal hebben gespeeld zulks wegens het opzettelijk trappen van een tegenstander in den op 28 Sept 41 gespeelden wedstrijd Olympia III Moordrecht II No 2 r Aan deze klacht werd geen gfvolg Weyjui wordt geacht een aarschu 4jig van den scheidsrechter te hebben ontvangen JIo 21 T Stouthart t Zwaantje Ouderkerk a d IJssel lid van de vereeniging ïouderak met iB gang van 10 Oct 41 geschorst tot ïduderak I 4 achtereenvolgende compt wedstrijden voor de afd Cïouda zal hebben gespeeld zulks wegens het opzettellijk trappen van een tegenstander in den op 5 Oct 41 gespeelden wedstrijd Moordrecht II Gouderak II No 22 A Stalvoort Lange Burg wal B 433 Oudewa I vereen Unio met L il Oct 41 geschorst totSjSt I eenvolgende compt C cht5hebben gespeeld juXf Sbeleedigcn van den ch W den op 28 Sept Ktw strijd Unio I R V c i i 4iBurgvlietkade 35 v Gouda VERDOh protest commissie Ingekomen Protest l vereen ESTO te BoHp ii d strijd ESTO I cluda v 4 5 October 1941 sp eld Deze protesten ziji i deling genomen wegens h doen aan artikel 132 van Hm k delyk Reglement twe é 1 de protesten was op de cm der ruilformulieren geen J u Jife maakt m et teekening voSr den scheidsrechter InTeM of hun plaatsvervanger Het indienen van een prot Daar het herhaaldelnk dat protesten niet opZ Z worden ingediend verwiiit l tejtcommissie naar blz 2fi In H Reg waar de bepaiinL delijk sUan aangegeven p w ng vy C Si Er zijn veel verplichtmcen = voldaan moet worden ma r aU m aanvoerder en secretaris deze kLI den goed doorleest zuUen 7ii ll n de toekomst geenfouten SkSll het indienen van een orote tii 1 het belang van h m 12 m Qfi noodig werk Scheidsrechters jijn veroliohi n protest tegen welk feit ook enfLSl he later dan b nnen 10 mmute het einde van een wedstrijd inËed ie aanvaarden Over de intmS Lid van een protest beslist de ï Scheidsrechters zijn als bondfcofficials verplicht op een jnwiüekm rig verzuim bij de indiening var m protest te wijzrn Met nadruk wüst de commissie eroa dat alleen tegen een verkeerde loe passmg der sprlregels gtproltsteerd kan worden en dat een protest tegm een onjuiste waarneming door den scheidsrechter nimmer succes kan hebben Burgvlietkade 35 Oe Secrelarii Gouda A VERTDONk LEGITIMATIEBEWIJZEN Wèkelijlcs blijkt dat diverse speiet nog riet de voorgeschreven legitma tiebewijzen persoonsbewijzen b zich hebben als zij een wed =tnjd gaas spelen Deze verzuimen bc or en d vereenigineen boeten tcrwrl den nalatigen sneters het verder mede releB kan worden ontzegd Op verzoek van den aarvoerder is de scheidsrechter verplicht uiterlijk in de rust deze bewijzpr Ie cortroTeeren Wanneer een speler rf p prensrecli ter hetzii een wsarschuwirs heeft ontvangen of van het sreelterre n it eezonden door den tcheid rpchter heeft dP7e ook na den wedstrijd hel recht 7ich door opvraeing var petsoonshewiis te vergewissen of de opeeeeven i aam in overeenstemminj is niPt dit beviis ADBPSMJST 1M1 194J De adreslijst is aan alle officials t gezonden Men wordt beleefd ven de in dit orgaan gepubliceerde veranderingen en wijzigingen n keurig in uw lijst aan te bren en voorkomt onaangenaamhedei en ki 0zen ItLEFONlSCHE BERICHTEN VAN AFKEURING Het telefonisch doorgeven wan berichten van afkeuring is gebleken md practijk zoodanig te voldoen dat mer mede ook dit seizoen kan wordoivoortgegaan H H consuls worden beleefd er zocht ijdig hun afkeurm en temeiora en steeds duidelijk aan te geven relke wedstrijd het betreft oor cheuörechters te Gouda zonder tel r o be men steeds op 2764 waar voor het door geven wordt zoigge itfien ELFTALOPGAVEN NOVEMBER De elftalopgavfen voor i Xji lt vember moeteft uiterlijk 27 Octob f worden ingezonden Beter te g f te laat is oA hier het toepasselrM want te laat beteekent boete Namens het hestuur G VAN TILBURG secretaris conipi FEUILLETON Nadruk verboden Huwelijk m t modern comfort 1 Bet lukt niet eet ae Het lukt nooit Met de jongens zou t best gaan mannen zijn tenslotte overal beUellde AU je een beetje geestig maar niet sptnnig een beetje lief maar niet weeig een t eetje op een afstand maar niet stijf een beetje trtot maar niet gekkig bent n als e dan nog goed kunt Klisteren en belangstellend doen bij alles wat e verteld wordt dot Is meestal al voldoende om met een man prettig te kunnen opschieten Voor 9hte vriendschap natuurlijk niet Echte vrienden Han en de andere in Utrecht Wat hebben ze elkaar dikwijla uitgekafferd iedereen durfde den ander alles in zijn gezicht te zeggen maar ze slikten het altijd van elkaar Ellendig dal ze allemaal zoo ver weg zijn ellendig dat ze hier zoo alteen is zoo absoluut alleen Ze blijft tal d deuropening van de kleedkamer staan Icowb kijkt over de hoofden van de meisjes heen naar het apei oti d baan Alleen Soest ze Zou dat nuzoo blüvenT Dat houdt ze niet uit O als ze Han zijn zin maar gaf als ze ja zei dan was het ineens uit Dan had ze in de eerste plaats hem altiid naast zich Maar dan werd ook meens alles anders Werd ze ineegs weer een gewoon meisje eèn verkwfd meisje en in de toekomst een gewone mevrouw met gewone vriendinnen alles normaal Niet langer een exc trieke vrije werkende vrouw Maar dat is toch onzin redeneertze met zichzelf Er zün toch honderden duizenden meisjes zooals zü Overal zijn toch vrouwelijke advocaten doctoren ingenieurs Souden die zich nu allemaal zoo eenzaam voelen Dat kftn toch niet In de groote steden waar ze met tientallen zijn daar kuimen ze zich aansluiten hebben ze gezelschap en gezelligheid aanelkaar Ja meisjesclubgezelligheid fhaar daar heeft ze in Utrecht ook voor gepast Speelt u niet meer Van Dalen komt op haar toe De anderen zijn al wéér aan het tossen Nee ik denk dat ik maar naarhuis ga zegt ze Daar komen nog al meer menschcn dan kom ik heelemaal niet meer aan de beurt Vhidt u goed dat Ik zoover meeHete Ik wilde ook juist vertrekken Alsjeblieft niet want dan kletsen ze daar fiok maar weer over Bijna had ze t er uitgeflapt maar Ja graag zegt ze onverschillig Het gaat dien wildvreemden aap immers geen steek aan dat geduvel met de andere meisjes Daar kom ik voorloopig ook niet meer belooft ze zichzelf als ze detrap naar haar kamer opkxipt Ze gooit de balcondeuren van de zitkamer wijd open ziet meteen van Dalen beneden langs fietsen Hü wmft enthousiast Ze geeft hem een genadig knikje terug De kostjuffrouw die het eten bmnenbrengt Runderlapjes en andijvie dan is het Donderdag dat kan nooit missen Na haar haastig en eenzaam xtdddagmaal valt ze meteen op de schrijfmachine aan Eén Juni zijn d examens En daar komen de Pinksterdagen nog tusschen Als ze er doorkomt kan ze probeeren Boy nog juist voor de groote vacantie te pakken te krijgen Boy t is toch wel een gek plan Onzin waar heb je andera je vrienden voor Toch durft ze er met Pinksteren thuis niet over beginnen vertelt alleen terloops van de steno en typelessen Hoe kom je daar nu weer bU En had je daar eerst niet eens overkunnen schrijven wil mama weten Ik dacht niet dat u er bezwaar tegen zoudt hebben zegt Nick Hetis een onschuldig gennegen en ik be taal bet van mijn zakgeld Het zünj heel goedkoope avondlessen op een handelsschool Hoe democratisch spot Rob haar broer Meester Nicotine Lenswaerdt tp de schoolbanken tuaschen een stelletje tikjuffrouwen je moeter maar plezier m hebben Tiiijuffrouwen hebben geen tiklessen meer noodig snibt ze En anders kon t me nog niet schelen Ik voel me heigl wat beter thuis bij werkende meisjes dan by Luierende jongens valt papa in Groot gelijk Nicolientje Als Jij gaathtj streng tot zijn zoon verder de helft van de energie en het doorzettingsvermogen van je zusterhad dan hoefden wij hier ntl nietvoor den vierden keer in angst envreezen te zitten omdat jij weer voorje derde deel op moet Ei tentweede Nicotine neemt extra leasenen betaalt ze van baiir zakgeld en jouw gelanterfant kost mü nu al vier jaar lang behalve het geld voor jouw lessen bovendien het sjlaris van den candidaat die ik anders zou kuimen missen Overweeg dat maar eens liever faiplaats van je zuster uit telachen Nick heeft hcelemaal geen plezier in de onverwachte loftuitingen van haar vader Als hij eenmaal begint Rob uit te kafferen is hij vooreerst nog niét uitgepraat en jx de feestelijke stemming van hun Pinksterdiner voorgoed op den loop Ze begint gauw het verhaal van de zeven rookworsten te vertellen in de hoop de aandacht af te leiden ftob uit dankbaarheid schatert onbedaarlijk Wat had dat meisje gedaan vraagt mama belangstellend O t was gewoon eeti veder Ze stokt Niet bepaald geijkte tafelconversatie mama te gaan uitleggen wat een vaderschapsactie is Ze had haar vader een blauwoog geslagen zegt ze vlug O noem je dat gewóón plaagthaar vader weer in zijn humeur Onze dochter raakt gehard in deboosheid mama Hoeveel moordenaars heb je nu al verdedigd Nicolientje i Krijg Ik nooit zegt Niclt Ik krijg alleen maar tamme boeven Zakkenrollers en oneerlijke dienstmeisjes en zoo Die zoeken ze extra voor mij uit Ja er wordt van alle kanten met vaderlijke zorg voor me gewaakt eindigt ze plechtig En laten we nu alsjeblieft over iets vroolijkers praten Het waren toch leuke dagen denkt Nick als ze Oinsdagsmorgensweer in den trein zit Voor een paar dagen is het allemaal dolgezellig Het oude dorpshuis met de wijde marmeren gang en de gekleurd glazen tuindeur aan het eind De zalige oude tuin De keuken roet al het blinkende koper de pomp de glazen spuit al die leuke ouderwetsche pannen aan de muren Haar eigen kamer waar s zomers zoon grappig groen schemerlicht hanp door den kastanjeboim vlak voor m venster En de dorpsmenschen m de verhalen de nieuwe auto van d dokter en Wim van den burgemeester die wel weer zal zakken voor iM eindexamen En de sterfgevallen En de verlovingen En wanneer kom jii ons nu verassen Nicoüentje had de burgemeester geplaagd Nicotine gaat heclemaai op haar werk was mama in de bres i sprongen Echt sportief U au fond een tóaie kluif voor m dat Hetty en Mies van den bur meestet haar allebei voor w Wel eeri rustig idee dat ze er u w nu echt van doordrongen zijn da haar ernst is met haar werkplan Nu kan ze te zijner tijd ook a J lijker met de reSt voor den dag men Tevreden soest Nick ver schrikt op als de trein het A foortsche station binnenrijdt A V foort nu al z moet ovcrstapP Gauw alles bij elkaar zoeken De trein staat al klaar juör stelt de witkiel baar gerust u hebt nog twintig minuten Genietend van haar rustig kiikt Nick raar de nollende en geode menschen op het pe fWord i