Goudsche Courant, woensdag 15 oktober 1941

OUDSCHE sdagiö October 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No 20759 Bamii MAkKt U nu Rtt Qiefredacteur P TOETER Qood Het Donetzbekken gesloten troepen Wjasmo vernietigd ii Aantal gevangenen in totaal meer dari 3 miliioen En elsche landing te Archangel p hecht er geen beteekenis aan ff a Victort = Duttsch B jjaf teint voor Europo gp Ue fröfiten opperbevel der Duitsche Jijiacht maakt bekend itrijdkrachten van den te dwder die in de omgeving Cfjasma zijn ingesloten zijn Za delinitief vernietigd Ook U lie omsingelde gebieden rond1 siimsk schrijdt de ontbinSjvan den vijand onophoude S jk oort Het aantal in dezen K Lddigen dubbelen slag ge S uikte gevangenen is inmiddels é Jlbwen de 500 000 gestegen j Jet totale aantal der Sovjet 8 nnieneii die sedert het begin 8 side veldtocht in het Oosten J dta iemaakt is reeds thans tot 8 U boven de drie milhoenige 3 W I Het gebruikmaking v an alle deze aangelegenheid of het huidige De aanval ap Moskou JSS kaartje 1 de ivuatle j t uïï Oroote deelen 1 vinden zich l ÏÏt J ioten tejSoetaJiniUJi m NBUD OM LENINGRAD EN MOSKOU taOvitache militaire zqde wordt idMid en vergeefsche uit richten de in Leningrad Sovjettroepen zich ten trqdkrachten trachtten Ul wiiteB steeds weer opnieuw iniwaï ring der Duitsche troefetvbreken Behalve zware marliezen hebben de bolsjewisBte verliezen aan menschen en industrieele installaID Leningrad liggen onder het te iware Duitsche artillerie en lm hagel der Duitsche bommen nÉis een der laatste nachten We wizenden kilo s brig nt en jtn bU goed zicht op de Ditieworpen fit ihi strijd om Moskou aangaat 4lNil C uit Berlijn 1 de inei dagen van vyandelijke idanceerde bewering dat de bevel zou hebben gegeven dat op 20 October moet aijn verkan men van Duit Tie zijde ï antwoorden dat dit een door manoem re is welke ten doel de Duitsche politieke en militaire indien Moskou op den genoemJitum nog in Sovjet Russische tou zyn op onjuiste prognoses ten Uiteraard heeft noch Hitler generaal veldmaarschalk von itfch zulke termijnen gesteld Ml in de Duitsche pers versphe wt van den loop van het front wlje dagen geleden blijkt dat het e front zich op circa 100 km ten m Moskou bevindt Sindsdien M Duitschers nog vorderingen en volgens onze laatste inform de Duitsche pantserwagens de hoofdstad reeds zoo dicht genaderd dat door de veldkijkers de torens van het Kreml kunnen worden gezien Dit betreft dan de troepen die een rechtstreekschen stoot naar Moskou hebben ondernomen Uit het Zuiden of Zuid Westen nadert ook de tweede groep van generaal veldmaarschalk von Bock uit de richting Orel via Toela Moskou Hieruit blükt dus dat de Duitsche strategie er op uit is ook Moskou tot voorv erp van He tangbeweging te maken VERKLARING VAN CHURCHILL Naar de Londensche berichtendienst meldt heeft Churchill in het Lagerhuis geweigerd een verklaring over de situatie aan het Ogstelijk front af te leggen Churchill was van meening dat men dit liever aan het Sovjet opperbevel moest overlaten dat den grooten slag leidt Ik matig mij niet aan onder de huidige omstandigheden iets aan de rapporten van het Sovjet opperbevel toe te voegen Shmwell vroeg daarop of de premier kennis droeg van het feit dat in het geheele land aanzienlijke ongerustheid bestiat Churchill gaf een ontwakend antwoord Hy verklaarde ge n voor stander te zön van een discussie over moment hetzij in het openbaar hetzij in geheime zitting ENGELSCH EXPEDITIECOBnxIN ARCHANGEL De Berlijnsche correspondent van de N K p telefoneerde gisteravond Het hedeu in Berlijn buuwr gekomen bericht betreffende de landing van een belangryk Engelach expeditiecorps in Archangel de SovjetRus sische haven aan de Witte Zee heeft in Beriyn niet die verrassing veroorzaakt die men zou meenen te mogen verwachten Men denkt aan een actie van EngeLsche zyde Ofschoon men in Berlijn van h et bericht van de Engelsche onderneming geen bevestiging had ontvangen o k door Engeland zelf niet bestaat er in goed ingelichte kringen te Berlijn geen aaijleiding aan de juistheid van dit bericht te twijfelen Een grootsch militair belang meent men aan de Engelsche ctie met te behoeven toekewien Archangel ligt meer dan duizdnd kilometer van het eigenlijke oorlofgsterrem Het Engelsche expeditiecorps zou al heel sterk moeten zijn en dit niet alleen numeriek om van Archangel uit met succes den moeilijken opmarsch naar het Zuiden te ondernemen nog daargelaten dat men daarbij ten zeerste door de weersomstandigheden zou moeten worden begimstitd De stKijdkracHten der Duitsche legers be zich ir de omgevtni van Mosaisk tusschen BJetow en To la A In militaire itringen te Berlijn acht men hef uitgesloten dat deze expeditie nogjijdig op het belangrijkste oorlogsterreui kan zijn om den strijd daar te beïnvloeden Van Archangel leidt een spoorweg naar M fe kou die op de hoogte van Wologda nog en vertakking heeft naar Lening d Deze spoorweg moet echter voor Bet vervoer van groote troepencontinwBiten en wapens niet g chikt zijn Bovendien is d haven vSn Ardiangelin tegenstelhng tot Moermansk niet ijsvrij Men vermoedt dat de EngelSchen Archangel hebben gekozen omdat Moermansk te dicht bq de Noordelijkste frontlinie waar generaal Dietl met zyr troepen staat is gelegen Van Duitsche zijde neemt men de Engelsche jgndmg té Archangel militair beschouwd niet au séneux en men gelooft in deze actie meer een propagandistische dan een ernstig militaire manoeuvre te moeten zien LUK VAN LENIN NAAR OERAL OVERGEBRACHT De correspondent der Hearstbl adcnte Sjanghai von Wiggand meldt dat debolsjewieken het lyk van Lenin datop het Roode Plein te Moskou in eenmausoleum was opgebaard vandaarhebben weggevoerd waarschijnlijknaar den Oeral Verder schrijft vonWiegand dat God blijkbaar de gebedel van den aartsbisschop van Canterbury om de goddelooze talin regeering teredden niet heeft verhoord Dat wasdezelfde bisschop die het als een zware zonde zou hebben beschouwd een gescheiden Amenkaansclie dame met denhertog van Windsor in t huwelijk teverbinden Nu echter heett deze aartsbisschop het wel met zijrf godsdienst kunnen vereenigen de bolsjewistischemoordpartijeme vergeten en te biddenvoor die moordenaars BU SCHONEN zijn SCBEEPSBOTSING Bij de Zuidkust van ScnoniMi naar het ZweedVhe tclearaaf agent hap meldt het DeenscheTstoomschip Sonita en het Ülifeedfiche stoomschip Sojan ihet elkaar in bo mg gekomen Kerütftenoemd schip ank binnen een minuut Van de uit 25 personen be staande bemanning konden slechts vier man waaronder de kapitein wor den gered en naur Trelleborg wordfen overgebracht sBRITSCHE SOVIETTROEPEN VERLATEN TEHERAN Volgens een bericht van Associated Press uit Teheran heeft het Britsctii gezantschap daar medegedeeld dat dn Ëngelschen en de Sovjets zich bereid verklaard hebben hun troepen uit Teheran terug te trekken De nieuwe Sjah van Iran is volgens een Reuterbericht ontheven van zgn plichten als opperste bevelhebber van het leger Ook het opperbevel over de gendarmerie dat tot dusver door den sjah werd gevoerd is hem ontnomen DUITSCHLAND i STRIJDT VOOR i EUROPA Zes koopvaardU schepen tot zinken gebracht SI BRITSCHE VLIEGTUIGEN AAN HET KANAAL NEER GESCHOTEN Het opperbevel der Duitsche weermacht maakte gister t ekend In het Oosten nemen de operaties het vastgestelde verloop De in het gebied van Brjansk ingesloten strijdkrachten van den tegenstander zijn in verscheidene groepen verslagen Hun vernietiging in het moeilijke boschterrein sclirijdt gestadig voort Reeds gisteren was het aantal gevangenen in den dobbelen sl g van Brjansk en Wjasma gestegen tot over de SSO DM Dit aantal neemt nog vportdurend toe GevechtsvUegtvigen bombardeerden in den nacht van 13 op 14 Octolwr met goede uitwerking betangrijke militaire inrichtingen te Leningrad Tori edomotor ooten drongen in den najdit van 12 op 13 Oct tot de Britsche kust door en vielen een door torpedojagers torpedomotorbooten en vliegtuigen krachtig beschermd vijandelijk convooi aan Ondanks hevigen afweer en herhaalde gevechten met de superieure escorteerende sirijdkrachten brachten de torpeóomotorbooten zes gewapende vijandelyke koopvaardijschepen tot zinken van tezamen 18 000 brt Zil keerden jjonder eigen vprlie7en terug In den afgeloopen nacht waren luchtaanvallen gericht op verscheidene Britsche vliegvel X Bij vluchten van Bntsche vliegtuigen naar de beiette gebieden aan hctj anaal leed de vijand gisteren zware verliezpn jagers luchtdoelartillerie en marine artillerie schotep 31 vijandelijke vliegtuigen neer Een eigen toestel ging verloren Britsche bommenwerpers wierpen vannacht brisanten brandbommen op verschillende plaatsen in West Duitschland en in het NoordDuitsche kustgebied Nachtjagers en luchtdoelartil lerie schoten vijf vijandelijke machinea omlaag Het NoordwestelQk deel van de zee vtn A7of ten Noorden waarvan het Donetzkolenbekken gelegen Is De strUd om Melltbpol Berdjansk en Mariopol ia hier seéindigd de Sovjet troepen BOLSJEWISTISCHE TYRANNIE Iff DE RANDSTATEN Wat een Russisclji chirurg éeteetde Sovjehhord ri achter het front SS Pk Nederiandsch Legtoen tie laatste saloncommum In de randstaten E tland Litauen en letland is na e i j ar Sovjet regwm wel volslagen genezen van zQn boUJewisttsche neigingen De les is te hard en te duur anders zou nen haas wvnschen dat diegenen onder onze landgetiooten de wiUens en wetens doo € en blmd zjjn haar eens ondergingen Wat de Sovjetterroristen edurende het Jaar v n hun bezetting de evolking dezer randstaten hebben aangedaSn tart eiken vorm van beschaving en gaat tie grawelU ste voorstelling In Stland enkele kilome ters ten Zuiden van de ov et Ru sische stad Ostrof overnachtteo wi in het huis vaïi een eenvoudig landsman De keus was vJortreffelijk Wij werden er Hitvangeii 1 A evrUders Over dit vriendelijk huis lag diqpe rouw Otkze gastheer tleefc een Russische chirurgte zijn die voor den oorlog als geneesheerdirecteur een groot ziekenliuls eidde InPensa Tijdens den wereldoorlog werden inzijn ziekenhuis rond 80 000 gewonden geopereerd waarvan ruim 2000 door hem zelfDe revolutie joeg hem weg van ztjn eigenhaard en bodein in Letland bouude hi eennieuwe praKt jk op en doceerde aan deuruversiteifte Riga DocöT ook hier vervolgdehem het bolsjewisme zy het dan ook natwmtig arjgen nieuwen moeizamen artieidZijn eenige zoon luitenant in het Letlandsche leger werd verleden jaar gevangen genomen en weggevoerd hetzeUde lot ondergtrg zijn schoonzoon een ingenieur eGepeoe lichtte hen des nSchts van het bedWaarheen de ongelukkige jongelui gevoerdznn weten de ouders met Wat zij gerienhebben van andere jeugdige kameraden oethen bidden dat beiden maar dood zoud 7ijn D ch die VTee elijke onzekerheidHeL Is moeilijk als gast een brok e en doorde keel te krijgen wanneer zooveel leedmede aanzit ffa den disch f Wat het bolsjewtsmic va de heilltgé Russische aarde overliet en de zoo karakteristipke oudRussische cultuur schet iten wij reeds in een vorig artikel Wat het in de nelen der Sovjet onderdanen verwoestte Is nauwelijks te beschrijven Ongeveer een kwart eeuw heeft dit verfoc lljkste aller terfeur systemen ongebreideld voortgewoekerd De opffljpeiende jeugd werd ingeprent dat SovjGt Rflsland de heilstaat was Dat Het overal elders In de wereld vee slechter t esteld ffas De Sovjet bladen brachten onhest haamde leugenbenchten utt West Europa en Amerika waarin gewaagd werd van hongersnood en pestilentie en omdat SovjetRuslaniMjermelisch afgesloten gehouden werd van de iSuitenw eld ervoeren de bewoners geen tegenspraak Wie uit het buiterla terugkeerde of bmnendrortg werd of angstvallig bewaakt en geïsoleerd of gevanpengezet en geliquideerd De Sovjetkrijgs gfvangenen had men zoo verzekerd dat zij zouden worden doodgem i rteld dat zij den Roode Krulssöldaat diff hen laafde en verbond rog in den njg beschoten Dat is de vrucht van een kwart eeuw afschuwelilke rrdssa suggestie bij een vo k dat door zllr lavische ziel meer dan eenige volk ter wereld eevoelig is voor psychische beïnvloeding Dit rnoge wellicht de verklaring ïljn van den oribegrljpeljtjken weerstand dien de Sovjet armist biedt aan den tegenstander hoewel hij eigenlijk n ts Ie verdedigen heeft dat den inzet waard Is van lijf en leven Aan het front wordt hem bovendien eer keus gelaten Voor hem staat de vijand achter hem de politieke commissaris met het dreigende machinepistool Het gevaar der partlsanen M r ook daar waar de Duitsche kotonnes reeds lang z n voorbtjgernarcheerd in de onmeteMjke oerwouden enA p de schier oneindige vlakten zwerven nog bolsJew tenhorden Partisanen noemt de Dultsehe solt at hen Deze Partisanen samengerot tot secties en compagnieën maken de opmarschwegen onveilig snijder telefoon en telegraafdraden door en tr hten allerwege door ringladingen vemieungen aan té richten aan bruggen en verkeersmiddelen Zij ocfr nen hun bedrijf uit in het nachtelijk duister Als koerier terugkomende van het frontten Noorden van het llmenmeer hebben wilop den w g tuSschen Luga erï Pleskow desnachts midden tusschen deze benden ingezeten Slechts drie man sterk In een autodie zooveel trontervarlng had opgedaan datzijn beste binnenband twee en dertig rcparatieplaksels droeg Een k elne Ortskommandaftfur dri en d rtig geweren sterk onider commando van een ouderen kapitein die den wereldoorlog nog had medegemaaktwas onze redding Wat deie Ortskommandanturen daar aan ordenenden arbeid verrichten dikwerf tn gebiedsdeelen zoo groot als een geheele Nederlandiiche provincie grijnst aan het ongelooflijke Lang zullen de Sovjet benden het evenWfi niet kunnen uithouden Jiy de eerste plaats dreigen de hcm er en se naderende winter ten tweede c n ifj van hun operatlebasïs Leningrad voTledlg afgesneden tenslotte worden zij tiM opgespoord en neergelegdf of cmtwapend door de rustelooze Duttsche culverlngspatroWIItfl SS HauptstumSïïhrer W Hulstyn ICAABT VAN PELT zijn aldaar verslagen De Duitsche troepen bevinden zich in het Noorden tusschen Poltawa en Charkof in het Zuiden vóór Taganrog van Rostof ztjn zij slechts 70 kn ¥ verwijderd 1 0mMzw MMzw 2inn wttnswww J at volk is groot dat zijn gemeenschap waarachtig beleeft Daarom ts de Winterhulp een eerezaak voor iederen Nederlander f Mr B J M man SpaenHonck Gironummer van de W H N 5553 natnsvKwi ViaBKWK BK e im n Iidcwartiering en verwarming REGELING GETROFFEM De secretaris generaal van het departement van Handel Jfiijverheid en Scheepvaart maa t bekend d at d kolenvoorziening voor dezen winter voor leden der Duitsche weermacht die ingekwartierd zijn bü particulieren opnieuw geregeld is Dientengevolge krijgen tf kwartiergevers voortaan Kohlengutscheine die recht geven op het koopen van H L = 37 5 K G brandstof Deze Koblengutscheine zijn rood met donlte bruinen opdruk en dragen het opschrift Deutsche Wehrmacht Niederlande Kolenguts shein für H L = 37 5 K G Kohle 10 Tagen De K jhlengutecheine worden door den ingekwartierde telkens na tien dagen aan den kwartiergever overhandigd Hiervan zij n uitgezonderd pensions met centrale verwarming en alle hotels Deze bedrijven worden door de Nederlandsche distributiediensten van kolen voorzien De algemeene voorschriften voor de weennachtbonnen geden ook voor de Koblengutscheine Zij mogen slechts door den kwartiergever inge wisseld worden indien hij tegelijkertijd het inkwartieringsbewijs overlegt Indien zij door de leden der Duitsche weermacht zelf ingewisseld worcjen behoeft het inkwartieringsbewijs Bifit getoond te worden De kwartiergevers mogen Koblengutscheine alleen van de bij hun ingekwartierde leden der Duitsche weermacht politie of S S van de versterkte grenswachtdienst de DUitsche rijkspost of de Duitsche spoorwegen zoomede van niet uniformdragende leden dezer organisaties indien zij van een bewijs voorzien zijn dat zi tot één dezer organisaties behooren aannemen Voorts genieten leveringen op Koblengutscheine voorrang vóór alle andere leveringen en mogen indien zij overeenkomstig de voorschriften aan den kolenhandelaar worden aangebeden zonder dringend redenen niet geweigerd worden Over treding van bovenstaande voorschriften kan met gevangemsstraf van ten hoogste 8 jaren of geldboete van teil hoogste leO OOe gulden worden gestraft In een officieele puljlicatie zijn nadere bijzonderheden vermeld betreffende de inlevering der Koblengutscheine door klein en groothandelaren TERMUN VAN INDIENING MOBIELE PACHTCONTRACTEN In de Ned Staatscourant van gisteren is opgenomen een tweede besluit van de secretarissengeneraal van de departementen van Landbouw en Visscherij en vao Justitie betreffende de wijze van verpachting Daarin wordt de termyn waarbinnen mobiele pachtcontracten bij het pachtbureau moeten zijn ingediend van 2 op 8 maanden gebracht Het besluit heeft terugwerkende kracht tot 23 Juli lIMI en treedt heden in werking Cl ONZE OORLOGSINVALIDEN NU EN STRAKS Max Blokzijl spreekt bodenavond van 19 45 tot 20 00 uur voor de microfoon van den Nedtjriandschen Omroep Hilversimtt II over Onze oorlogsinvaliden nil en i trakg HET VLIEGTUIGONGEVAL IN INDIE Generaal Ter Poorten aanvaardt voorloopig het opperbevej OmtrMp het vKegtuigongeval te Batavia uparbij de ommandant van het Ned Indische lege luitenant generaal Berenschot om het leven is gekomen worden nog de volgende bijzonderheden medegedeeld Kort na den start weigerde de linker itvotor waardoor het toestel om den linkervleugel draaide en neerstortte op een vlak bü het vliegveli gelegen huis De bewoners kwamen hierby om t leven waaiv door het aantal poden met d vijt mzittenden van het vliegtuig tot 24 is gestegen Toen het toestel den grond raakte vloog de benzinetank in brand zoodat het voor ooggetuigen onmogelijk was hulp te bieden De lijken van generaal Berenschot kapitein Knapp de beide onderofficieren en van den Britschen vliegerofficier Watklns die met moeite geïndentiflceerd konden worden zijn naar het militaire hospitaal te Batavia vervoerd Naar wi verder nog vernemen is de chef van den generalen staf in Nederlamlsch Indië generaal majoor Ter Poorten die voor een bespreking naar Mairflla was vertrokken telegrafisch teruggeroepen VóoHoopig is generaal majoör Maurer met de waarneming van het legereommando belast In den Volksraad is de overleden legercommandant in een rede van den voorzittei herdacht Nader wordt gemeld dat generaal Ter Poorten gisteren te Batavia is aangekomen en voorloopig het opperbevel over het Ned Ind£sèhe leget aanvaaird heeft Het socialisme van de fi S B BAIMOBEDE VAN E VOORHOEVE Voor den Nederlandschen Omroep heeft E Voorhoeve chef van de afdeeling propaganda van de N S B een rede uitgesproken waarin hij ojn betoogde Het nationaal socialismt wil het volk organiseeren in één groot art eidSfront dat met dien steun van den staat it opgewassen tegen de zelfzucht vui enkelen tegen de volksvijanden van bin nen De machtige vyanden van buiten kunnen vanzelfsprekend slechts door nog myhtiger groepen van bondgenoo ten onschadelijk gemaakt en gehouden wtrden Dat eene gtoote arbeidsfront zal uit onderseheidene groiepen of organen mbejten bestaan de onderscheidene roeipen eri organen der onderselieidene TCToepen c n bedrijven gelcii door de beste beroeps en bedrijfsgenooten De taak van deze organen en van den staat moet het in de eerste plaats zijn den jongen mensch in de gelegen heid te stellen zijn beroep of het t edrijf te leeren Hun tweede taak is het den leerling op zijn kennis en zijn tfundt te beproeven alvorens hij als producent op de gemeenschap losge laten wordt Hun derde taak is hel er voor te zorgen dat het beroepsrecht wordt gehandhaafd en dat de beroepsplichten blijvend worden vervuld Hun vierde taak is het er vcmr te zorgen dat de arbeid onder menschwaardjge omstandigheden wordt vervuld Hun vijfde taak is het er voor te zorgen dat voortgebracht wordt datgene waaraan en voor zoover daaraan behoefte bestaat in binnen en buitenend Hun zesde taak is bet er voor te zorgen dat de prijzen zóó worden vastgifteld dat de voortbrengers en de handelaren daarvan die vruchten pluk ken dat zü menschwaardig kunnt n leven Hun zevende taak is het ervoor te zorgen dat het geldwezen de voortbrenging en het verbruik het bezit eit het gebruik dient en vergemakkelijkt Hun achtste taak i £ het ervoor te znr gei dat de arbeider de werker ook bij ziekte öf ongeval menschwaardig kan leven dat bij ziJn dood zijn familie menschwaardig 4can leven fDaarbij zullen de arbeidsorganen er voor hebben te zorgen dat er tusschen de beroeps roepsen de bedrijfsgenoten echte a jeidsgemeenschap echte kameraadschap bestaat VRAAGGESPREK MET MR M M ROST VAN TONNINGEN OVER BET ECONOMISCH FRONT ftedenavond zal over Hilversum 1 van 19 20 uur tot 19 30 uur een vraagtgesprek uitgezonden worden met mm M M Bost vMi Tonningen over heteconomisch front i4Mt Ch HfaOH Zon op 8 06 odder 18 44 Maan op 2 34 onder 16 56 8 Men1 rpticbi te Terdnt J 1 teren ren zonsondergang tol f i toniopkomsl j f Laotaarna van 0 r niftet t i poëten bfi consondertfanr 1 i ontatoken worden ï w