Goudsche Courant, woensdag 15 oktober 1941

WOENSDAG 15 OCTOBER WK 7 ANMEEII Het aantal veehoud net mat mond laatste edraa th ns Sdi at mond ö fraSRIEttiS STATIOHRUCTEEN MEUWE ENTIEE VOORFOBTAAL WORDT VER ▼ ANOCH DOOR EBW ▼ MOBUOWRAUUIRR Werk MMcnkart In oltvoeriDC BtB v kt aiaft die I Imag ia de pen IS en waaraan groote behoefte beitMt gaat hMr BitvoeTHi tegeWaet krct st ti i knift nieuwe entree Men kent allen dat vervallen uUboiHrtif het i g orpQBtaal dat taegans geeft tot de stationsHal Deze en trie jet de ware Hspdeuren is zeker niet de gnaakkelykste toegang naar de loketten en de tunnel maar ze heeft er nu den langsten tijd gestaan Sinds een paar dagen ia men aan de straatzijde van het voorportaal aan het werk Dit werk betreft aog tiiet de eigenlijke nieuwbouw het beoogt een onderzoek in te steHen naar de lundeermgen en op de resultaten hiervan zal de uitvoering van den bouw worden gebaseerd Er zal éenzeUHe soort entree worden gemaakt als da thans bestaand maar uiteraard een van modemer en naar men hopen mag ook van ftaaicr uiterlijk Het te bouwen nieuwe voorpartaal zal eveneens drie ingangen krijgen maat nu alle drie aan den voorkant De beide zü ingangen ver vallen Mede gaan weg de zware dubbele tochtdeuren er koait aan alle drie ingangen één deur die wat gemakketyker te bcwegf n zal i a Het zal weer een gebouwtje met veel glas zijn doch de glazen tusschenscfaatten tusschen de drie ingangen onderling gaan weg er komen lage hekjes voor in de plaats Mogelijk kunnen gelijk ook de onhandue zware deuren die uit het voorportaal naar de vestibule toe gang geven door betere vervangen worden Atles bijeen zal het een vetftetering zijn die ten gerieve van het reizend puUiek zal strekken en dit lal ongetwijfeld met oldaening van de plannen kennis nemen Wanneer het werk gereed komt isnog niet te zeggen Na het onderzoeknaar de funderring zal de bouw vanhet nieuwe voorportaal worden aanbesteed en er zullen dos ook een paar maanden mede heengaan voor allesklaar is De verbetering staat op zich zelf Een herziening van de accomodsüe in de vestibule blijft een hoop voor later want van een algeheele nieuwbouw van df Toorgebonwer kan in de huidige tijdsomstandigheden mets komen WellicM is er nog eens Wat op te knappen aa l den zon gebruinden voorgevel teneinde het aanzien te doen harmo nieeren met de nieuwe entt e Ga niet met onderdeelen van bommen experimen teeren VKRPUCHTS LIVERIMG f KKNNISGSVINCAAN PWiTlE Den laatsten tijd zijn herfiaaldeWk peïseonlijke ongelulcken voorgekomen en IS ernstige materieele gebade aangericht doordüt onbevoegden met onderdeelem van bommen en mijnen omjgingea Dit bewijst dat gevonden voorwerpen welke uit vliegttiigen afkomstig zijn of op de ee i of andere wijze ten gevolge van oorlogshandelingen aangetroffen zijn nog steeds door Nederlandsche instanties wor den bewaard of door de Nederlandsche bewlking worden ach ergeïréHden Een Hl ander geeft den burgemeester dasroDB aanieidinr nog eens op het volgende te wijzen Alle uit vliegtuigen afkomstige of ten gevolge van oorlogshandelingen hier aangetroffoi voorwerpen of deelen daarvan ziJn eigendem van de Duitscfae Weemraeht Hij die zulke voorwerpen vindt en voor ziekzelf behoudt ol bewaart zender daartoe bevoegjl te iijn is strafbaar Ia geen geval mag het dos voorkomen dat bovenbedoelde voorwerpen dqcr onbevoegden worden medegenomen of bewaard of dat onbfvoegden mei deze voorwerpen gaan experunentecren Tbalia Theater De avonturier van Parijs met Gieta JStüet Kaï Hardt en Peter T oaaJ Aanvang 8J5 uur Rennie Bioscoop Dolores weet wat zü wil met Heinz Rühmann Ralph Arttar Rokerta Jemr iaga as Louis Graveure Aanvang 8 L5 uur 15 OcL 7J4I anr Ned Geref C e m e eutei Spreekbeurt ds Joh van WeUen U OcC 9 BV Daslil Cursus EH B O U O 9 3 uur Nieuwebawi 318 Aanmelding en keuring voor vrijwilliger b des Nederlandachtn Arbeidsdienst 16 et U w Ba Sekaakbord Openbare verkoeling van laod te Wadd xveea door notaris D B v d Most aldaar inzet 16 OcL IM mir School tt Aanvang medische cursus Ned Bond tot bet lelden van drenketmgen under lei dkig van dokter A t Kcltler en Natrap M 0 1 7J iMir Lager da Heila Betligingsdienst leidst J v d Viem U Oct T 30 uur Vrije EvangeUsefae Gemeente Bijbellezing en bidstond 16 Oct nar Nirawe Schonwbuig voering 3et avontuur foer Tecneeltrroep Het Madter 17 Oct S nor Markt Paardenn rkt 17 Oct U unr Stadhuis Openbareaanbesteding van het sloopen vande z g Beukmolen aan bet VeeistaL n Oct 5 naa Barg eestet Martonssingel bij Kamemelksloot Start Wiebago loop Goudsche Athletiekcom miasic 18 Oct 7 3 nnr Knnatmin O rvoeringrevue De gezonde apotheek doormuzieken revueeltd Aer Laoct M Oct 7 36 uur Central Bridge enschaakdrive Goudsche II B S ver eeniging Zi Oct 16 uur Stadhaia Openbare aanbesteding van hel oiaken van een oprit aan het Veerstal naar de vaste brug over de Mallegatsluis 22 Ock 2 Bur Kantoer Steariiw Kaarienlabiiek Gaada Jaarlijkscbé algemeene vergadering van aandeelhouders N V Reederij De IJsel v hC 6 V d Garden daarna buitengewone algemeene vergadering vanaandeelhoudera 21 Oct g 9 uur Oosthaven IS Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor Luchtbebcherming 23 Oct Ut an IIH SduaUonb Openbare verkooping van land te Waddinxveen door notaris D B v d Most aldaar afslag 33 Oct S uur Reunie Openingsavond Volksuniversiteit lezing Jaap Kunst over Het levende lied in Nedefland aan den vleugel Dé Land VIIBBIKING DlSTBIBtTKBESCHEIttEN 9 t mr GcboHW Daniel Uitreiking tertielkaarten ïf serie voor fjersonen boven 3 jaar en één extra bon voor hall rantsoen boter voor personen van 14 tot en met 20 jaar aan hen wier gealaclitsnaam begint met een dec letters DendertaE K L M N Vrj i s O P Q B S T Zaterdag ü V W X Y Z AeOTHEKEBSOIENST Steeds geepend des aachta alléén voor recepten Apotheek E Grendd alléén Prins Hendrikstraat 15 Eventueele reeds door de bevolking medegenomen voorwerpen als bovenBtdoeld moeten onverwijld worden gedeponeerd apahet politiebureau Van het viaden van dergelijke voerweipen moet eveneens onverwijld worden kennisgegeven aan het politiebureau terwijl deze voorwerpen niet mogen wai d i a igeraakl en in den toestand waarin zij wra n gevonden moeten woirden gelaten GELDZAKJES ONTVREESH Ten nadeeJe van een firma te dezer stede zijn tien zakjes met geld tot een totaalbedrag van S5 ontvreemd Zang em voordrachkavond Lecer des Heils BB JEOCB TREEDT MET SUCCES OP Obi de paeataties van éé kin4 en op het gebied van voenfcagen leciteeren declameeren en zingen te kunnien beluisteren waren gisterenavond talrijke ouders en belangstellenden m de zaal van het Leger des Beils sameng oraen Nadat de avond was geopend met gebctf ax gtiaceDschappelük gezang las majoor L van Veen een gedeelte Toér uit den Bqbel psalm VA vers I 10 ZiJ wees uitdiukkelijk op dea troost van het woord Wélgelukgezalig zijn de oprechten dae Hea zoeken In het byzonder heette de majoor de jongeren p dezen avond welkom Wat heerlijk te weten vervolgde zij dat onze jongens en meisje den recliten weg kunnen blijven tiewandelen in deze bewogen tQder Dit kunnen ze door zich te houden aan God woord Hierna kwamtn de jongeren aan het woord Als eerste auitimer werd er een alleraardigst stukje opgevoerd Janiiie s Sterrenkaart Het zangspel De kleine vogeltjes opgevoerd door de allerjongsteiv genoot zeer ♦ eel bSvaK Nadat Martien van Le awen een vers gereciteerd had voerde een groep meisjes op Neerland voor God dat met poote aandacht werd aangehoord en een welverdiend applaus oogstte Nu vindt ge op ona programma aluds vervolgde majoor van Veen eea aaok idigiiig aact een vraa tceken Hoe krijgen we onze zaal warm We zign dankbaar te kunnen vertellen dat we ruimschoots bonnen licbben ontvangen zoodat we geen vrees behoeven te hebben dat het op onze samenkomsten koud zal zijn Maar voor 4 bonnen moeten we kolen koopen en daarvoor is geld noodig Nu vraag ik aEer hulp men kan deze verleeaen dbor t koopen van een Verschillende meisjes ferorkruislentoen de zaal met manden vol pakjes die in een oogwenk uitverkocMwaren Hierna volgae wy musiceeren een vroolijke voordracht Nadpt een der meisjes een gedic it ha4 gereciteerd volgde zang van het Meisjeskoortje De laatste voordracht en zeker niet it minste n l FVmdament volgde nu Na het gemeenschappelijk zingen van een lied werd deze goed geslaagde avwnd besloten met geijed Uit vroeger tüdeh BB eOfFDSCm COURAMT lOUtOE 75 lAAB GELEDEN In de vergadering van den gemeenteraad i ingekomen een aérts van A de Jong en Zonen verzoekende drie jaren verlenging van huur van een pakhuis op de bogen onmiddellijk in behandeling genom worden door verschillende leden daartegen bedenkingen gemaakt en in stemming gebragt afgewezen met acht tegen drie stemmen zoodat het volgens vroeger besluit openbaar verhuurd zal wonlen S JAAR GELEIMN Uit een advertentie GBLBDRN U JAAR Uej H A M Hondijk töda keuderwijzeres aan de openbare lagere school vooT gewoon lager onderwijs no I is benoemd tot onderwijzeres aan de openbare lagere school te Haz rsweude Het bestuur der Tfmmerliedenvereeniging Zorg voor de toekomst maakt aan de vakgeaootea bekend dat het reglement is gewijzigd en dat voortaan allen die hun 20e jaar zijn ingetreden mits acht weke lid te zijn geweest bij ongelukken de volle ttitkeering n l vöf gulden per week zullen genieten en dat het aantal uitkeenngs weken met twee is vermeerderd en alzoo vijftien weken is geworden De secretaris TK ReveL Gmtwenaars dmttt OÊOt Uw behomiiige stadgenootenf Stetmt de Wintmhaip J te reeb lev Rotterdaok ZWARR STRAFFEN WEGENS VERHANDELEN VAN D1STRIBVTIEBESCBEIDEN De eeoBomiacbe rechter te Rotterdam heeft ccffifeftn den eiseh van bet O M tot 3 maamJen gevangenisstraf veroordeeld den 25 jarigen fouragehandelaar A den Hollander te Nieiiwerkerk a d Usel wegens het kQe pen van distribotiebescheiden co het onbevoegd veorhaoden hebben van die besehelden KoleBheancB verkocht Conform den eiscb werd tot 3 maait den gevangenisstraf veroordeeld de 3a arige kolenhandelaar K D Dekker ait Nieuwerkerk a d Usel wegens overtreding der Distributieregelingbeschikking 1341 Hij had kelenbonnen verkocht iit JuH 1941 Terfcaé dtafcrihaHahamhaitan Wegerts het verfcaopen van distributiebescheiden werd tot S weken gevangenisstraf veroordeeld de Jl jarige koopman W Stolk uit Gouda Het O M had 1 maand gevorderd SoarigeUifc avertre Bf De 4a jange koopman T Verkaik uit Hdiendorp kreeg 4 weken gevangenisstraf eveneens omdat hij distributiebesctieiden had verkocht Fnurtirieiis geslaefat Een zware straf kieeg ook de 48jarige koopman H Staring wonende te Capelle a d Usel wegens overtreding van het slachtverbod schapen Hij had schapen gekocht met het doel delie ii er te verkoopen Bovendien had hij schapenvleesch vervoerd De geslachte dieren waren in l eslag genomen en werden bij vonnis van den rechter verbeun verklaard terwijl de koopman bovendien 3 maanden gevangenisstraf werden opgelegd aooals het O M had gevorderd if S Jieiire wan grasland UITBREIDING VAN DE RLDEIMFRODUCTIE VO Hi BEN VOLGENBE N OOGST De Rijkslandbouwconsulent voor Znid HoUand ten Noorden van Merwede Noord Nieuwe Maas en Waterweg ir H de Groot schrijft ons In een bericht heeft de HegeeringscofTtiiiïssaris voor de Borfemprodnctie bekend gemaakt gat de voedsehroorzithing het noodig maalö om ten behoeve van oogst 194J ongevner lOO OOfl HA grasland te scheuren Bij voorkeur moet dit geschieden op daarvoor geschikte gronden zoodat in dè eerste plaats in aanmerking komen goed ontwaterde klei zavel en zandgronden Een gedeelte van ons grasland IS zeker niet geschikt waarbij tk in het byzonder denk aan de laaggelegen veengronden Vennoedelijk zal dan ook van iederê 6 a 7 ha grasland op den geschikten grond er één gescheurd moeten worden Voorloopjg zal dit aan de vrijwillige medewerking werden overgelaten met dien verstande dat voor lederep gebruiker van grasland de gelegenheid wordt opengesteld vóór 15 November 1941 op te geven welke oppervlakte door hem gescheurd zal worden ten behoeve van den oogst 1942 De oppave moet op een daarvoor ingericht formulier werden ingediefid bij den Ryislandbouwconsulent in het betrokken gebied Deze formulifteB zullen eerstdaags op de gemeoitriiuizen verkrijgbaar zijn Een ieder die deze opgave verstrekt verplicht zich deae oppervlakte vó 1 Haart 1942 te sei euren Op d zwaardere gronden vooral kan men beter reeds m het najaar scheurei De op deze wiiie aangegeven perceelen ko men voor een scheurpremie in aanmerking welke indien deze oppervlakte extra met aardappelen wordt bebouwd ƒ MM bedMwti voor andere Mei facf rkte gewaHK is d i pixBiie f OS par hecUre tm ia naatelijk van vael belang dat 4 azdappeltnlt stmk ordt uitgeiNid Macht op W NMembei 194t een aavoldoende oppervlak zijn opg egeven dan zal een verplichte scheuring wordan pgdegd aebeurpiemte voor deze aan te wflien perceelan xal niet w rdca verstrekt Twijfelt een graslandgebruiker of zijn grond geschikt is dan doet hij goed om de oppervlakte toch op te geven en te verzoeken te doen nagaan of zfln grond geschikt is Het ligt nameliik in de bedoeling de opgegeven oppervlakte zoo noodie te kauKB am ta voorkomeii dat ongeschikte perceelea worden gescheurd H t K te hopen en ngind geweoscb dat tetter di kan meewerken het zijne bijdraagt zoodat een scheurplicht achterwege kan blijven Ongetwijfeld zal het wel eens moeilijk zijn maar waar de wil is kan allicht een eptosaing werdisi gevond en in bat belang van de voedselvoorziening moet men die zoeken EXAMEN APOTHEKERS ASSISTENTE Te mreeftt i geslaagrf voor het e amen apothekersassistente mej M J VHk alhier 800 SIGAREN CUESIOLKN Door middel van een vaJschen sleutel is ingebroken in een sigarenfabriefc aan de Hobaarsteeg Br zijn SOÖ lwgaren ontvreemd SPftRT ZEILEN BESTUVRSWEDSTRIJD VAN EUTHOEVEM De watersportvereeniging ElflWeve heeft een wedstrijd voor de bestuursleden om den wisselljeker gehouden waarvan de tfitslag als volgt was 1 D Stoupnan 2 N H v Schelven Sr 3 B L v i Veen 4 W Steenland 5 J Baer 8 J L Hulleman 7 J A Alberts Op Verzoek van de wedstrijdzeilers zal a s Zondag bij gunstig weer nog een nawedstrijd gehouden worden FLAATSELUK HIEUWS Alphen a d Rgn SCtoOMISCHE RECHTKR pe vleasehkaari De officier bij den Eeonomischen lecbter te s Gravenhage gaf de boodschap nee voor de mwoners van Alphen aan dert Rijfl dat ze i r niet allemaal zoo gemakkelijk zouden afkomen als mej M Bruims ditmaal Voor haar golden byzondere omstapdig edeffT anders zou de boel wel hoó r zijn De juffrouw had haar vleeschkaart verkocht hetgeen verbjoden is Maar de Officier zag hier verzachtende omstandigheden reden waarom hij met f 10 boete suba 10 dagen hechtenis wilde volstaan De rechter veroordeelde conform dezen eiseh Kaarten en g kwijfL De officier constateerde iat mej H Camping eveneens alluer haar distributiekaarten kwijt is en ook haar geld Ze had de kaarten verkocht Vol gens het oordeel van d 3 officier moe t die boete belangrijk hooger zijn iap het voordeel dat de juffrouw ervan had gekregen en daarom vroeg Wj ƒ 209 boete suba twee maanden hechtenis ia v rb ur verklariBg der kaakten De rechter veroordeelde easfoim dien eiseh Bergambacht VILLA NELLY VEkKOCWr De villa Nelly aan de Ka fijhach i laan die zoo langen tijd onbewoond was is een dezer dagen in andere handen overgejpaan Zij zal woreten be trokken door drie gezianen uit Rotter dam weer m 4 4 Boskoo P BowioePsaS ij 14 Oct Hozen p wT 0 66 0 90 Edilh Helen J Queen Mary 0 80 Uo Rif uJ iSb Bllen Ponfj ss a 16 Butterfly 0 90 1 20 told ft i 0 8 a S oatki f CHia T O 64 5 Florest 1 30 i S m 1 10 Else Poulsen Gemengde rozen 0 20 o £ Diversen per boa Cletna told dSB ftTO Au i Wfè den 0 8 U0 Vr U5 A aSO t m Physans Fr o7tu oÖ Chrysanten gr bloem g Osk V Id bteemig 0 46 0 70 f e ti 0 dewaler HAAGSCHE GERECHTSHOF Vrijgfsprokm rechte te Batterdam 2 wegens schuldhelmg Verd cb Ti kor na de oorlogsdagen m L jï bur een motorfiets gekocht AU hij voldoende naarTheS et an had epïnfnrm oiiW Eater geïnformeerd was gebleken dat het tmg gestolen was Van het vonnis van dn j rechter kwam H m hooger beiiTiut het Haagsche Hof De proc Jlïïmeende dat de sliaf t hoo W vorderde nu ƒ 20 boete suhiVlShechtenis Het Hof heeft arrest gewtttn verdachte vrijgesproken van 1 £ ISate gelegde f Zeymhuizen PLOTSELING OVEKIEDRN Toen mej Verhoef van familleieBuk van Zevenhuizen naar Bleiswijk tem keerde werd zij plotseling onwel n viel van haar fiets De onttedn a neesheer k n ts den dood cmstateeren P Wiotefjassefi en Mantels welke verschoten 2411 al die men in eea aniiere kleur wenscht late ma Onz behandeling f ett waiMqto rtriiiiuaiifh en jaS en mantel vandit goede oude kwaliteit il n hef dubbel ca liwari waardl Steomerft en VonierH vond 1907 GOUDA Kantoor AMERtICA fl d te enie ks oo Tel 3066 tn 3076 o 1 4 50 sags FBüiLiarroN NadnUr vAlwden HaweMjk met modern comfort Aan cfen overkant vertrekt de trein naar Utrecht Bot dikwqls ia ze daar vroeger mgestapt Ab ze ook van hui kwam joist als na tevreden over de leukne dagen maai dolb weer terug fe gaan Het leegcestioooiae pczioB bcgiat opnieuw vol te kxipen Aan den overkant liJdt weer een treia binnen Leak geéoe tech op zoola station laeens vlak voor baar coupé an donkere jongeman in een grijs oogen een secomie in de hare beleefd lachje van herheniung ed welke met haastigen zwaai nea Dan een meisjesFrank dat ean tiein overkant gauw hoUende menachenr die in hat verdwijnert ineens de heele wereld an binnenin je is er iete stukon en nu is je hoofd ineens leeg en je beenen zijn zier hge tabhetcade dm m waa oii ie niet meer xou kunnen staan Maar dat iToeft gelukkig niet Je mag MQveo zitten stil in je hoekjer En om je been hollen de menschen Ea de piccolo s gilIen Koffie limonade mtwater Haar ana den overkant van het perron roept een conducteur Sneltrein Amsterctem En bi éa van dl coupe s zit ieinand dien een meisjesstem Frank geaoemd heeft En dan vertrekt ook de andere trem welke meester NicoUne Leoswaerdt advocate en procureur térng zal brengen naar de plaatS wn baar bestemming v haar werk haar zeUgelcozen levensdoel En Uien nacM Iniilt een moderne werkende vrouw bet hoofd in de kussen haar verdriet uit Een hopeloos oaderwetsch verdriet Lies en Fnak badden de Pinksterdagen iA hun eude woonplaats doorgebrachtv Frank had er eerst niet veel zin in gehad maar had fich tenslotte laten overhalen Weer eens alle oude bekendeno oeken weer eens tennissen Frankie Bet fcan au wuners Wekannen ons nu lo evetat verteonen had Ues gebedrid Tennissen hun je hier ook hadFrank tegcngespotterd O jaï Riets van genwrkt Heb ben ze jou hier al ooit voor een chifagevraagd Ze was er direct happig op ge weest Eb Frank had om er van af te lÜD maar gauw toegestemd m hei reisplan Kn het waren toch ieiike dagen geweest Ze hadden er allebei van gehaten vrij en zooder angst vom obheiraaglijke comph caties te kunnen teragkomen in de stad waaruit ze onder zoo heel andere omstandigheden vertrokken waren Frank Robberte cfaaoffènr vaa jonkheer de GoedelaA en mr Frank Robberts advocaat en procureur medewerker op een bekend Amsterdamsch kantoot t maakte wel Cemg vcrachU De triomtantelijke rninering vporal aan de onti aeting met eeo paar labrieksgroottaeden dte behecHrhjk geïmponeerd gezegd badden Kerel raaar dat is prachtig endot in deze tgden hoe heb ie hemdat geteverd verzooKte Lies metveel van wat zü tot na toe als eengemis en een slechte ruiL bad betreurd En voor et eerst kon ze la den trein welke hen naar Amsterdam terughractU weer volmondig zeggca t Ia toch beter zeo Frank Maar Amsterdam is een woestevan stecnee na de Geklersche bei ende Cetders he dennenbossctien denktLies alB i s middags Frank voorhet raam nawoiA Hoe moet ze den zraner hter doorkomen Vorig jaar was xc te slap en eBeaiflg om ergens plezier of hinder van te hebben Maar nu het eeuwige flatje met de afgepaste dosis zon s morgens twee aar aan dea straatkant des middag tiwee uiu acmer Geen andere gelegcabeid om frisschchicbt bir iien te icrijgen d Ék nar cteopensiaande ram ea dat ia aiet auuit te hooden Maar we kunnen toch m iedeigeval gaan zwemmen dezen zomer troost Frank ze er des avondsdirect ovK iKgiat Ea Zondagskunnen we er toch ook op uit treklun Boe En waarheen Het deelectriscbe naar l ndveort l pnaebeeki Dan nsat n aOeen gaan boor zegt Lies minachtend Ja t tijkt mé h met overdreven genoeglijk zoo n massauittocht zegt Frank Dat is nu ons kwdlot Dat we met onze tb iedoizend perjaar oog erfelijk betast zijn met densmaak en de aspiraties welke bi et3iinkomen van zesduizend hooien Be tien er dood woon te provinciaal voor bekent Ues Ik vindhet alleen maar grtezelig afo n gagdrai TroDwens ik zal er aooM maat wennen aan fiet leven hier Na die paar dagen thnis voelt Ie het heimwee weer dubliel erg Dag in dag uit kon je rer straathwpcn spnder dat iemand je groet Geen enkele wmkel waar ze je kennen nen klaagt ze en als ja UeMr niet gezienwilt worden kom je overal bekendentegea vult Frank in stilte aan maarhü aegt Later als we Tijk zijn krijg jij ie hutje op de hei hoor Ik wou liever dat we nu maar vast een wagentje hadden zegt Uas Lieve sefaat daar ia de eerstejarcB geen denken aaa Haar weetje wët we kunnen wel af en toe eenwagentje buren Dat ban ruintjclangzamerhand wel trckkea Oeo zalig roept Ues verrukt Doen we dat De eerirta Z a a dhg dat het mooi weer is Sannen ujt net als vroegeiy Frankie Mag ik je httenJl op maken dat je preciesfl Frank kijkt oi deklok negeneneenhatf uur feleden bentthuis gekomen na een reis van twecenecahalven dag uithaing vrouwspersoon dat je bent Stil maar huiselijk manspei soon zegt Lie Ik zal er niatmeer om vragen hoar Ik zal netjesafwachten tot ji me op een margea honat verrassen met fle boodschap iat Ie wagen voorstaat AfgeaprokenT Ik beloof het je aegt Drank Eb ai za texe week nog mün ritbewtis laten verlengen Zoekmorgen maar eens op Hei leven moest eigeitti niehrdan één lange autotocht zgn langsgladde wegen met de zon op e bol zegt lacs Za kükt Frank van opajj aaat En met jon aan i stmBinataar lük Hiï pakt even baar hand Vind Je t lenk meifke Ja zegt ze met een diepen zucht Nog veel heerlijker dan vroeger Enjij rijdt nog precies even keiigals toen je t eiken dag deed Allicht Frank mat nog dezelfde automttisch zdtere bewegingen van manoeuvreert het wagentje door t stadsverkeer de Ceintuuroaan Amstel over Links anaae hèV zegt J Richting Bass UB dan zU i t gauwst aan jouw gladde w l toe De rest van he prograi m in ordh Amsterdam loopt leeg ttSjJ ala M ip das gjaoten weg ah Ze k t om We zitten gewoonwSg i j We hebben hier in elk t méér ruimte dan in de tram W ZaadwMrt En we kunnen uftstapp Waar we wMlta ji Hier voiwloopig nie alsje Langs den weg is het do T pende pleiaterplaate van P gj die het hle al voldoende Jki Hoe rü ten we nu into Lias als ze Bussum door Langs Aanersfoort de dan rijn we het eerst uit ae Goed a Als er nog maar ergen ituk hei te vinden is waar w fcuanen a e er v fg e n zegt ze Maar langs zijweggetjes wnMJ ges vmden ze n absote ei Lichtgroene berken doB en stilte en de zon