Goudsche Courant, woensdag 15 oktober 1941

WOENSDAG 15 OCTOBER 1941 MNimMO RADIONIEUWS 6a0 EN 60EIIEI B t rd ag M Octakar BO VEKStlM L UJ M Cf muilek 8J0 Ochtendgymiw tiea Mi Crammutiek 7 45 Ochtendsyi aao AXOk Nieuwsberichten 8 18 Gram auilak US Vaar de huisvrouw 9J9 Gn oulek Il ta Vaar en boer 11 20 Zang naat alaaobei MaiBC gram muzlek 12 00 BaMakle Baa Bttofk 12 40 A manak 12 48 WO NlMw N B conomltche beOchtaa IJO Klaa vaa B ck en ztin orkesten nL Ut GatnAoitk t t Zang en plano Ut Or iicaacart X V or de ileken 4 o6 C das JE re i t r kerk 4 20 Gram mualtk 491 MMadlatta en solist 5 IS BNO M j a a MiwaiBlirlii en beursberichten I aa Oi aMk a a a aolist 6 30 Sport a y aDi Q ka e nng 6 43 Gram muil k ta A at halhiurtje 7 30 Gevar pt r nmaaa ata Kadiotooneel 8 30 Gram mu Èl tambUr 9 15 Grammuüek 14a BnO ia uwsb rlchtan 10 00 10 15 BNO Inc altaendlBC llatkmal Features of th NethaitaB EtasSIOMIM MHIVB STAAXtUnnW 8f i PCT Brit MUwmatie aangevallen shAOÊtmm Ml atiè riBaia rtw aa g ea ti i pet 8i Juin tMaiag Aan het tA ospectus van de 3i s pet landsctw staatslecnlng IMl ultgeievaa jUMhItaa p a f n t étt verordening na en niHaeaaaininam veot t beiette NederiMUtsek Med N 118 1940 van het Koatiteak der Nederlanden groot nonünaal sajOuK ontleenen wy het volgende De leening u verdeeld In schul aan toonder coupon £ betaalba De leening lueü aan loopadd vu hMgste 20 jaren 1 feegin ncn met het aar Ita wordt tellCAltfe op 15 November een aAutaJ schuIdbewiiKa btl letlB aangewezen a pari afgelost De koers au uitgHla b 4n n K i Da Khulabewjjzeo met d 4kMIbiJ behooraitd coupons zullen uln vrOawteld van all N derlandiche lakcUika bataetlilgen welk vaa schuIdbewVMn tea teite van Nederland van de aurtril Mb orendc coupons raodkten worden hcmM Deze bepaling sluit alct In een vc tMÜB vml de persoanlMk halastlnaaa a M tniMaMn en ermogeaD Ied i4 M aamer t b vMCd vaark itt t vragen va kat gefceel a dMl a n r Inscbawdn V ortmt vaa het vertcktlldKd gens toegvvaaen scbuldhewijzsik BiQ t 8e9ehJ eitefk ten kantor alwaar is ingeechreven a 16 Nwiwiiber 1941 v4Ar 12 38 uitt i m TkCiB itwtS g van hat mwhuMMda bedr a Mtaa raeaplsawt wwdan uttgereikt SBR Vaanoacbtsbericht 499 d d K ter B I is verdeeld In schuIdkawMia groot 1000 500 en Tjü lalbaar U Mat en u Nmmfeer te hel Oo8 a MiüJd andsche Zee ia gistermi f Yw vijandeluke viootformatit bt HMe uit tfiee slagschepen en eenif knt alle m en torpedobootjagers verras et va ie richting Sehooj Sevallen door onze torpedovliegtui Mrisixiiting zullen geven oj de 8 0 Ondanks het zeer onderhoiaden vuur van den vijand slaagden oaze koeu vliegers er in met torpedo s e n slagschip en een kruiser van lO OOt ton dien men hevig slagzij zag maken te treffen Al onze toestellen waarvan er één ernstig beschadigd werd maar welks bemanning ongedeerd bleef zyn teruggekeerd sche Zee is Maandagmiddag vroeg een Op 35 K M van Alezandrië Het succea van het Italiaansche torpedoluchtwapen is volgens nadere berichten behaald op nauwelijks 35 K M afstand van Alexandrië De torpedo s werden van een afstand van 800 M van geringe hoogte gelanceerd Het slagschip werd midscheeps onge weer op een derde van het achterschip getroffen De zware kruiser kreeg nUBdM g een voltreffer zoodat hij terstond sneDieid y th9t mt zware slagzij maakte Ml t M 6 tt Zl RIbnnuia t 8 00 BJI O VlewnfeaTlchten 8 Gnm muiiek lajt M iCBn4 ilng 10 19 Grunjuitiek 10 Jt Zw HM Blanob eMdlng l M VoordraeU it ta Auwnb e VOBt Kok U4S Grara mua lloa Jokn Kristel e aijn orikaot en diate H 4S BNO NIeuwfc economische bendi ten 1 00 Otta MMiams en zijn orkest 1 4 Voordraehf XOa MWto CanUbile en gram maciek Jja Vtar de ceeapisseo xiUlaa zo imwUc aKtctUllk in Ik gvtt vóór 19 Mei M 1 d kftn toren vvk toftcbrtHtinx en tamm WtkMaimma la KtKiirUui koitvloot tega d Mnmamm scl ail U wljzen wov sn verwisseld DMr tai n i tel tot verwisselinc wordt In de Staatscourwit aangekondigd A Di Ik rscftMft iMvindt zich een stortingsbewijs tot het bedrag van dat recepis Ingeval tot eene gedwongen leeniaK wordt overgegaan kunnen d z stertingsbwiHJsen wm den afgescheiden en dienen ter voldoening aan de verpUchtiof tok storting op dia Ie ntng Deze stortingsbewijzen zijp waardeloos indien de fa l WQn8eR Ivening niet wordt uitgeschreven waarvan eventueel mededeellng zal w en gndtean bi dt StaatacouranflBk Indien op de vrtJyJitlse liwalac nit eoc vijfhonderd mtllloen gutden wordt tnge rhreven en toecewexen wordt eeiv 2 2 gevdwongen 40Jarise awwtte tt a lic nfai a piaA Nilttegeven welke hetzi door ariosslng a pari tM door inkoop bMaedem pacl kaa vecAm geiWBd WtocnJtt M Nc4 Bnfc De Nederlandsche Bank 1 bweld da ri U gaties dezer leenmg als onderpand voor be leenlng te aanvaaiden met een surplus van M pet mit de beleening wordt aangevraagd ¥ Óór den jtortmgsdatum Voorschotten in rekei g coucant kunnen 09 deee veerwaar fr r n den Biet wtn4en aangenomen MARKT EfriCnT3I9 DE VLIEGTUIGINDUSTRIE IK DE VERnmiGDE BTATEN IndeNewYork WorldTela g r a m begi t da correspondent van het Scripps Beward concern Walter Leckrone een artikelenreeks over d vliegtuigindustrie in de Vereonigde Staten Hü vetklatot allereerst dat de Vereenigde Statan onvoldoenda vlia tuigen hebben om een oorlog te v rwn Noch ia kwantiteit noch ia kwaÜleit is de lu tmacht uitge uat voor den strijd tegen een tegerstauier van beteekenis Er zijn slechts een kandvol eerste klas jachtvliegtuigen an nog minder eerste klas bommenwerpers bij de luchtmacht in actieven dieost Qe altavermg van Amenkaansche oorlo t vliegtuigsn aan Gtoot BrittanBJë is op grond van afüciecLe berichten onb t afcenend ofschoon het de helft of meer der geheele productie van oe Vereen igde Staten is de totale sterkte der Uichtmaeht van leger ea vloot is ongeveer zesduizend vliegtuigen Maar het aontial werkelijk eerste Üas vliegtuigen dat in de voorste linie voor den mode men oorlog geschikt is bedraagt slechts honderden niet vele honderden De meeste der bovengenoemde zesdttiaeatf teeetellea zün lesvliegtuigcn en vateuderde modeltea alsmede B voktaaode BÜgeruste li tuigen Sa d Hew Tork Journal Am rif in wQdt Paul Malloa eau i ikal aaa het tandteger der Vereeiv j tea De laatste manoeuvres hebben a DC teeaid aldus schrijft hij dat bet leger wat epieidiac qoeh wat uitrusting betreft tegen eei deelneming aan den Europeeschen oorlog is opgewassen Het heeft aan alles gebrek niet alleen aan zwaar geschut maar ook aan machinegeweren en stafkaarten Het gcteek aan kaarten was bg de laalfte man o e uv r e s zóó groot dat een officier in een hotel alle autokaarten in besl g n m et officierencorps mist iMdInskwaiUtettcB tarwöl de samen fking tusschen actie t an rescrveUÜSMTfn veel te wwischen overlaat KAASMAJUCT weEasaii Aanvoer 122 sUaels kaas Prijs 1 itt 6t N n M idem 2e art W OO Handri vhlg KAASMAWU BODEeaAVBN 14 Octebec Aangevoerd totaal 2U stukt Goudaehe kaas wngand 7 385 kf Prils aut RM Ie art S2 M 2e art ƒ 00 00 Ol Ot HuuM vhta VEEMAKKT ROITEBDAM 14 Oct Heden werden ter veemarkt aan gevoerd 3634 dieren waaronsler M9C xundc 1 e paarden 21 v ul nfl BO schapwt SM chtere kalveren 616 grasicalveren 126 bolu ken en geltan Prijzen p r stuk mclkkoclol 645 400 3£0 kalfkoeien 810 500 385 var ko l n 440 330 273 va a 389 303 115 pinken 300 213 180 graskalvoren 200 l iS 80 De aanvocff van graskalvaren waa let grooter met tragen hand en fets lager pri £en Melken kalfkoeien aanvoer al vorige week met stroevan haiujel en onveranderde prijzen Varekoelan aanvoar let ruimer m et luien handel en niet gehc4l pttlaboudend Vaarzen ea Diaken e invoer Iets grooter met stuggen hardel en M lagere prijzen ACADEMISCBE EXAMENS Vtrecht Cand In l rrtht mej A Posma Cand rechten R G Groencnboer Seml arts ex D J M van Bsalen W 1 M B u kcM W G J Hoftarann Arta examen G J H Beller mej L A R A Corman me H Bt Neoaaar D A J M Urllngs Amsterdam Bevorderd tot apotheker mw A W H van Amstvl Eikels mej A N vaa Hulst en d heeren M U 4a lÊaoc l B Pronk en N Wiefpeï NQmegea Doetoraal G rmaa s h taal ea letterkunde Ongelacj ke K K A Zwattkruls B en t 4 Boetdntfacteur J O Weratera Rotterdam Oie 4acteur voor Goud en Omatrekcni r TIataK Goud a nEumo HAiOHTON 4 ca WETTOE raEMELEEHma 1112 Sa XLASSE U UJSTaMHMM TMN WCOMSaitC 15 OCTOBEI IMI moe raSMlEN t icoa irrts mo t 404 TettS 881 1 88 f soa 4fr tsaaa t vm sir aaoe aai 4tt M07 oaat 747g tos uml riEMlEN yjlll TOTO laa 171 ita au sas 433 511 4 530 7 1 978 Kat 1100 1418 uaa laoo naa itax ums aou 3139 339 2397 3433 3400 laM 3610 3793 39 7 3984 814 SlOt SStS 8378 Saoe 3971 4164 4417 4937 4 t 48P3 1183 041 1680 3KW 4740 6 68 8741 7313 1301 9044 3738 S6S8 4810 7 3 vtta 4838 4094 6049 6087 0143 6173 OOXa M3 6mt 8333 ats tasa sas 3a atsa 0768 7390 7411 77 3 Tf71 881A 811 iaa 9274 laOT 9408 0 78 IM 0783 789 73oa iaat 6635 6B06 7304 6838 871 OSTS 7007 7e9a 7019 Taat 8137 aisa aaoi ataa aati aast ons t tMa vu 9468 W 633 7 tSaa ttS 097 vNi taaM uoaa uhm ntm 11313 iiiei iiss uata 11408 11783 U780 11875 11801 IMM 11999 13031 13189 WM iiin uBo uaiix uiMi UMI laaaa 134611248a ia a m 13141 13199 1341 134at 13818 IS 13876 IStW tSIMI tMO i4o t tuia i4 Mk t4aaa vat i m hsoo i46aa i4 a htss 14729 18011 15090 16113 18337 IsB 16405 tOMaiMta MOt isoia MO laisft letaa nsa lotM ise63 laiMt mb47 wnk 18788 1 798 18854 17008 17030 17IM 17181 ITSt KlSia 17 U 1767 vm VMS imm vmna i7 m i8367 i8S taass 18499 18688 18687 18811 18664 18897 18 M 10038 im 19 aa 19MX 19486 USll 19636 19708 19973 lOaMlOlOl 0333 30390 1034 80987 40O lOeiT 10806 30848 aOMk 10913 7869 8818 8448 De sno IN caiNA woordvoerder vaa het Japaitscha l W heeft volfRts Dediei op d een fereotie der buiteataiMb t persv ttègenwoordigers verklaard dat iet geiuckt dat 3O Ö0O maa éer troepen van Tsjoenödng waaraadw de vijfde negende en dertiende divisie onder Jeneraal Li Toeng Jen eerste spansche linie bü Itsjang zoq z n binnftngedxongen niet juist i HU sprak verder de bewering tegjM dat Itjang weder tot de Chineezen zou züt ingeaancB HET BOF TE RICH Da politiek iuridische raad die in Augnqtus ddwmaar tchftlk Pitaia iï iofiestald keeft na bestudeering der ioten i n het gwrechlshof te Biom het itaat ïhoofd concrete voorstel gedaan voor het toepassen van sancties legen de veiaoriakers van Frankrijk ineenstorting Thanif kan uitsluitend Pétain beslissen over het lot der politici van het ouste regime die te Riom in hrrest tUWn In bevoegde kringen zegt men ecatpr dat het proces van Riom d iar r niet van de baa ia GROGit DEEL DER BES ENGELSCltE VUEGERS GEVALLEN Be dar beste Engeïsche vliegers luilenawj B S B Aldridge is tijdens een lucb aevtcltt door Oaitscbe jagers neergesehotetil BSü haar mislukte aanvallni op de kust yan het Kanaal verHect de Britsclke luchtmacht een groot deel van haw b te vliegers zoo constateert mea tn Duttache miütaire kringen Ook de aaDvuI i K met Canadeeache AuatraBsche Niei Zeeland sche ei Aaverlkaansche vliegers kan het feit niet wegnemen dat deBrit sèbc piloten met rüpe ervaring niet vervangen kunnen worden doqr snel in dienst gestelde nieuwe Bfg 4304 4816 4881 5189 6194 6361 6537 6946 6034 6446 6448 6676 731 8767 BSI 6969 973 983 OtW 7U76 7097 7113 na 7445 7403758a TVW 7868 7611 77417 77 8001 aoae aars ioot 8373 8818t asea 8438 8838 8 a 8T T 8780 933 8943 8881 808 9139 9170 ÜOOa 9177 9380 9305 9418 941 9668 9874 9889 STl 9887 1807 44 m 4878 4310 4873 8301 888 868 6060 611111 4099 4liga 4HS 4n8 4018 t t 4aaa 4att 4rm ama 4a8T laea soaa aora ma 8888 a a 6sts B8116 6167 6161 198 630 naa tist ima 7884 W7 7801 aiaa aiaa aaia aaia 798 8797 t73 8000 Ta 9181 839 tl l 978 79 fawtooaaioats ior loom 10103 10137 itiss loieal 1C325 10333 0341 IJU 10 M 10417 10448 10888 10 68 l 10468 10471 ia4l e lOMK il8 l l 37 10373 19881 10S89 t070a I ta4 i lOTM tMpa locar io o sna 10807 looia 1 939 10049 io aa ll aOl lOSSl 110 8 11147 11301 11360 U293 Itlt UaO 11380 USM uart u n iuu uota vu4a uses itsST tisoo iisoo Mas tiHoa iiTs iiTTS 11 16 tisM 11831 ii8 T ia s ms iM nansi iatiaiaoi iaa i3o 3 isoos iiiaa mu tMtwSiiMMa tSMtiaMT BMS 11319 lir mak MM SMNkSK MM MS naai 1 iiaos 11880 lïöSe i3 s 130 7 isoei isoeft ili38 isiso isiTi 13177 I ai7 13137 13316 13403 13444 13531 13536 136 l j18732 ïïrai 13748 11788 U786 U838 13S4a 13909 1391 1 139 13968 139 13973 14007 14088 14138 1414T 14153 14IS 14318 143381 MS4a t 3t Stat M n Mta M8S Moa M ia SWljl 14838 14633 14 bb 14770 14783 14846 14896 14 11 MnS 14 7a 14981 i6o o lansaue laawr mus mM iMa mon msm 13230 i a i ias3 lS i8 aia w Mp 18484 iMtsiuo 16676 16383 16808 13606 111099 15717 167 1 18800 18809 16811 iniO 16834 16839 15633 15837 13889 16891 ISSIO 16918 IMS 1 067 16103 16104 16146 16196 16187 181 7 1 278 1839a IMgS lans 16348 11333 16441 18483 16663 18385 10 00 l 83 18 1 l ni M738 16738 16737 16743 16768 18787 ISTSS ISSOS ISM 18838 16844 16897 16034 16964 16991 18 94 I S Ml WjÉ 11090 17138 171S3 17334 172ï i 17339 J7386 IttS mS MMB tlBO 17384 17886 17391 17416 17410 17170 I M llSa lU ma 176 8 17399 17738 17762 1T808 17858 I M r 9 7 r 17966 18000 18006 18016 18090 18138 1S166 IStOO 18306 18311 18340 18383 18390 18300 16337 18388 18378 ta MM UM 18493 18404 18496 18U1 18676 18808 18817 18061 lOMM 1878f mm MW M aB kM a m9 ia eajsMi Moat uou 19qï Mio mts isme 19178 19178 naH sqs 19l M IMtl Ag mtm uMsa uwi usis Msai kërh en scHoei BEROEPEN BENOEMINGEN ENZ Ned Iferv Kerk Beroepen te Hermcle ds C van den Booailt 4 BkMallierk Geiel Kerken Aangenoraw naar ISniilnilaett ds A J Boss te Nljmeflni n ar SMaa onA S J BMdvrbos te Kampen naar Munaakakuran cand F SItikwerda UusJ hutiwrediker aldaa Ttor herevnklng vin den ttlchtingaétf der g Unlvjnit l t Amsteidun waMI oa la Octttber a s aldaar een bijeenkomst g aooden waar prirf dr F W CrrMfieM hoocleeraar aan de VrtJe Universiteit een fedf zal houden ISMU ia 3s 5SB MMTsooToanat iSia SM8 SOM lono 10T66 10817 1 riMW MBl W9 t M lt M TS I 1 70 IWn 1 T6 19978 19993 199 S 90168 101B4 SOISO 10188 lOMS OSSS S0818 MSSl 10673 10678 1Ö08T 108SS OaatlOMl 10876 S0800 Mets 80 7 Verbeteringen 8e klaaae 10 m t Pwnle vam naoet zUn 4300 Oean pnólle 6868 moe mn SOaS ONGECOMIGHIDi J it uivoering van ttmt el A ktbv weer ingevoei S ffïiflh v uH Schoon Gouda el tiV egiB 4 een grooté varbctwriot vooral voor diegenen I de tram Schoonhoven ik mocto maken Echter taieuw nNgeliBf ook een i ge igait gewqzigd M ü C niear fivm op l t nt Wk van lidk t V M 1 Bottacdau a I iai Bmi I T ncB B i thsM T i Datti d aan de KadtiAtDasche 7imr vwreocht kan t tój i spoe T r tarheen te leidm dat s è Sm Pw Haag en Rotterdam aanJ2bi Schoonhoven druk ge S W gemaakt van deze lijnen l ekeerd Ook de bttTMBrieester Sji lich in dJ i an tot dflirectie jt Spoor g i trwend IV kan mecrovir S de Boer SkM zijn hartanoerad tot regent L enta vanhet Gereformeerde feókuii miGERI UK AWMBESTUVR De heeren J F van Sierenberg de j en A H J Verlegh rijn met ingM van 1 Januari a s heHienoemd tot van het Burgerlijk ianbestuur JAARVKKdUUMBilMl VOETBA VEREENIGING Hujidagavond werd in Hotel laSlfionde jaarvergadering gehoudenQt ie Schoonhovensche yuattalverlOJgiog Sportcluji De aftredende t Burslé n de heeren J A Ofricam l Pttijn G vamvAsperen aft C Mesi wwdan herkozen Da tttalcomgjgiie werd sis volgt samengastald 1 KriM E J F de l ange an B van fct Horst Hét voor itcl van het beatunr tot het gt aiiiseercn van club avomiRi werd nn harte toegejuicht Ook werd l eiloten dit jaar weer een indoor traiDiV te rganiseeren Verder werd b iloleii am spelers die om futiliteiten liH wi hrn te apelen hetgeen den laMen tijd noé el eens v koint iHegg aan t pal ken Lekkerkerk CEAMEN AMIBEKEKS ASSISTENTE Voor het examen apothekers assis Idtt ik te Leiden geslaagd mej G v tVo alhier i DEBONNÉNUIST U OCTOBER T M 18 pCXOHB H brood i rantrr brood of gthak 9 brood 14 rantsoen broo i of gebak It vletschwaren Nviecschwaren 1 rantsoen yleesch of vleeschwaren 19 melli 1 l Utei mdk ardappelen 1 kg M aardappelen Vt kg OCTOBER T M 1 NOVEMBER lil algtmeen 1 kg suikar 122 ilgemem 296 gram gaat 18 lliemeen 500 graqi lam IH 135 126 127 algemeen elk vóór 1 NMmmi bloem brood of ge wlt BBi cn 2Sft gtam havernMufpttimiéen 2S1 tpasi gort Igemeen 100 gram vcnniceUl Miiena IS ISI t33 U4 alt me k th ve IMgnm kaaa Vd B ivst vocn kindere tot é mA 3 jaar 250 gram rijst HITEMBBR T M U OCTOBBft jMl tater 250 gran boter v t 2S gram beter met reAKti in 4 vetkaai aOft gram eamolteB 1 CTOBER r m a octobck tonden groep I H ia k fro Hl kt noep IV 5 kg groep Y k Aa VI l kt bon4entirQoid Btlnl k g kattCDbrMd M EEN RANTSOEN T SeUHr nvto A N S U rara bewhutt i da McitftK Sw f iM pam penilM rr o k I g w adtt Sr 4a8 nn iMiM Klets gyaaa öf soo gram gevuld ffrool kcrtk I i ag 0 ürim uart xebaklea k 2 rw Moein me rpai Unv Ml eUtlKan bakMii LÏLIE i WO 290 gram havermout aardaaaelobiklnB tULS P oxt farUmML mtten ZSÏ W8 ram ei i nlt lt macari W gram ei i Mlwft t macarwnft A too gram malxena ftfo aaraél pt too iraia tmeel verwerkt ta TiMaeh wicht vaa B ram tabetreppr 4 SN 1 grant farwAt ot 8 4f gram f a t wo i jS 100 gram gekookt woratsoorttn a Spam leverartike M llBCenwartt Kï W 50 gram bloedworat iram tam ttroap boalng na ariikelen ffWOTOPFEN Jl geen antllratiet tte 30 Ho nber oi Vm M BJI brandst t ta D 05 l m 7 HJC id t m at 2 H K alleen tnr Vm 31 WiiJ n O V t m 31 Dec J Vai2 c v t m 31 Jan Ie Hm r JW btiödst t m 38 April 5e t Ma w brandst t m 30 April fcij October Lm 27 December i ni tn 2 liter W 1 il October t m Hovem i mer petroletnn QBr Terli Meiflde tAn at Dae t rantaoan nSSkl I A ïlenter Idem J W f L D Woltcrs idem t O n 14 1 1 a B B vui Ipenn idem a I tNIIEIIUItO IkMtorMi examen eneeslaaide de héer aïTr fpa J B van Dök P C R va der WMJni altw l Croniii en en TJ Lenuln niersw Mft TUburf CanhidaatsexameB wetenschappen de hceren P J M Btadttli Wassenaar L P Bovy den Bosch en mi R R Th M van der Lugt i iU ersbcrg cum laude VrJU Vtyvertltelt Can AMt 4 ht WH P Trerunlet B rk t ea W C M Haastrecht tciwa tlMd T Mw n8 eIling Eeuwig Wende tednaw W BAAGSCH GEMEENTEMCSEITM VBü WMNltt V V k o tic UU nAATSUiTJmn Trekking van 15 Octotier ƒ l tM No 9056 19565 21200 ƒ 4M No 5827 8820 10414 12655 ƒ tM No 2765 4193 7512 8070 8120 ƒ IM No 2097 2174 8436 8381 8972 UIMA MaiK 1437i MUU UH 18523 2 230 PRUaSN TAN ƒ 7 Giste iddag onj drie ivw went m het Haagsche G enie ide MS8aaa d teitoonsteUing Eeuwig levende tee af wpend door ieo voorman det MMÏaafcche S S en oprichter de Vwtodift Werkgemeenschap Feld ÏIIU Pe openingsrede zal worden en 4oor den secretarisvan het departement van ichting en Kunsten prof T j iftwaageB I te toonst llin w lke is georganiseerd door de Volksche Werkgemeenschap in aamenwerking het departement van Volksvoörlichting en Kunsten geeft in 28 zalen een overzichtelijk beeld vaa de symbolen welk in het volk voohieven VKR6 EDING VAN REISKOSTEN VOOR BEZOES AAN GRAVEN VAN GSSNtUVELDR NEDERLANDSCHE MILITAIREN 1023 1113 1115 1253 1334 1354 1313 t697 t762 17 3 1790 1S19 1854 JS 2 198e 2090 2154 21S 2419 7577 7616 7775 rr 3 7992 8125 8244 4HT 4152 4348 4474 4587 4 2 4722 4 74 8376 4963 8309 5056 aai Stl8 83S2 5244 8498 3234 8724 5493 8818 5521 8929 5530 9114 5568 9163 5597 9177 5631 9206 24S tm 9282 2483 4M mi 2779 6 4 9325 28S1 8734 9363 3977 6843 9413 3427 6876 9419 3S18 7010 9438 3389 7060 9470 3707 7088 9706 3741 7173 9716 3789 7214 9727 3809 7244 9803 3847 7514 9828 3906 7572 9853 Met hoofd van het afwikkelingsbmeau van het departement van Deftrasie beeft in de Staatscourant hekend gemaakt dat nabestaanden vaa gesBeovelde Nederlandsche militairea desgewenscht vargoeding kunnen bekomea voorliet bezoeken van het gjrai van den gesneuvelde 20054 2U13IS 20138 20253 2V3H 20344 20349 20302 20626 20727 20841 21197 2U96 2t4S5 18348 21553 18398 215 6 18557 21 i2S 18638 21856 18850 21677 18037 21713 19040 21900 19188 21997 19330 Sesi vergoeding van reiskosten kan worden gegeven voor het bezoek door ouders pleegouefers stiefouders voogden echtgenootSi kinderen boven den leetw van tien jaar en schjoonouders van den gesneuvelde 2 odanige vergoeding wordt aag dcnzelfden persoon in 1941 en 1942 één keer per kwartaal toegekend voor een reis in de laagste klasse van opegbare tniddeten van vervoer Verblijfkosten worden niet vergoed Aanvragen dienen van te oren te geschieden door tnsschenkomst va Ie burgemeesters organIisatie va iibi bedrufsleven ma mi 1058 3784 1065 383 3841 38881080 3894 15343 15813 15841 15900 13926 15949 1597 15977 13979 lOOuO 16U10 16015 16128 16205 162U9 16217 16220 16224 16231 16239 16274 16350 16366 16381 16415 16416 16419 16514 16540 16566 10677 18718 16782 16870 16874 16877 16881 16913 J8926 16945 16676 18900 18929 18837 89b8 18981 19026 1915 1 19166 19207 1934 19385 19440 19455 19457 19jU 19512 19514 19S5J 19573 19842 19653 19718 19745 19702 19773 19802 19818 19820 198S4 19889 19891 1980S I99£t 19936 19981 19983 19999 li989a 20000 20045 20101 03 6832 837 6908 6914 6934 9914 9963 9956 10600 lOtOl im58 10173 10231 10247 10316 10320 10383 10390 10429 10439 10461 19476 1048 f0S57 10608 13108 13139 13143 13M7 13150 3222 13231 13271 13281 13297 13306 13336 13412 13442 13447 1S466 13617 13347 13S34 13585 1095 389 937 1130 3908 7017 1180 390 $ 7067 1192 3998 707 1198 3938 7080 1267 3965 7093 1361 3994 7109 1384 3995 7129 1387 4019 7207 1395 4022 7232 1427 4028 7234 1437 65 7243 1441 4M8 7298 1450 4135 7299 1466 4148 7349 1497 41 1 7389 1514 4189 7403 15 4189 7407 1594 4190 7426 IS67 4192 7464 1687 4218 73 4259 7SS 4260 7681 1640 4294 76821686 4298 7713 1688 4M3 77181805 4JS2 77851721 4390 77661734 4398 78171778 4419 7820 1788 4432 796 10973 179 4445 7987 11 19 1814 4482 8008 1II29 1648 4475 8027 111491882 44 5 KRO lU tli 1857 4507 8092 11166 4651 8126 1 271 4568 8246 11392 4651 8250 4 8S 8253 4889 83U 4700 8321 4718 8329 4725 8365 4911 838 4952 8408 4971 8449 4879 M83 503A 8492 5050 8499 8061 aa 235 999 8S80 2S72 5998 863 2418 51 8635 2440 S14S 8837 2463 5245 8725 2469 5252 8726 2502 53U 8751 2511 5402 8774 2 t3a M99 8844 2501 442 8853 2605 5458 8879 2628 5461 8881 2664 5503 8893 2689 5506 8895 2752 5558 8052 2808 5628 8986 2835 9688 8987 2849 5743 9005 J87Ï 5776 9044 288 5829 9077 2931 3858 9113 2961 5863 9131 2985 5880 L56 2967 8927 9255 3 3938 9281 30J7 5983 9327 3095 5957 9426 3100 5973 9448 3104 5978 9452 3115 6038 9466 3389 6M1 0483 3225 6994 9619 e ÏT 99 1 6133 95793267 8139 95813271 6164 95953279 6202 96143898 6290 9C2S 3315 6288 9620 12853 333Ï 387 9644 12W1 3399 435 96953418 6449 9705 3455 458 97493819 480 976T 3626 6527 97763648 6602 97813865 6 12 9797 3703 6631 $ 808 snt mn ma taan 3758 6778 Tg In de Nederlandsche Staatscourant van gisteren zija vijf beschikkingen opgenomen van de commissie tot organisatie van het bedrijfsleven eomaiissie Woltersom Daarbij worden ingesteld de bedrijfsgroepen binnen en buitenlandsche akkerbouwproducten verwerkende industrie 9 vakgroepen naet oodervakgroepen groenten en fruitverwerkende industrie 2 vakgroepen met onder vakgroepen indus trie van oliën aiargarine vetten en verwerking van dierlijke producten 4 I vakgroepen met onderyakgroepen derivaten van landbouwproducten ver werkende industrie 5 vakgroepen met ondervakgroepen en zuivel en melkproduct indu trie en het melkinrichtiag eeaa 4 vakgroepen met onder vakgroepen DE TEKST VAN I M EBB 10661 13501 10676 13624 De eed welke Zaterdag j L te a 6ra itfm 10740 10752 lOfSÜ 10818 10819 10865 10983 10901 10906 10921 10963 13C54 13874 13679 13711 37M 13787 13789 13794 13887 1390 1 3912 13917 1 3980 39 9 13992 14090 14063 14877 14108 14130 14138 U337 14139 11362 14209 lt39 14240 11413 34278 11415 14340 11425 14351 1M83 14383 11467 14432 venhage eerst mhet Duitsch door den Duitschen commandant werd algelegd eh vervolgens in het N derlan4sch door den leider der N S B ix A A Mussert van de naar het Oosttront vertrekkend vrijwilligers werd afgenomen bad den volgenden iahotid 17028 20127 17064 20208 17071 29909 17078 3sia 17092 29398 17199 2D316I 17114 20323 17134 20358 17136 20426 rn m vmt 17185 20465 Ik iweer by God iezta heiligen eed Bat ik in den str jd tegen het bolsjewisme den pperl evelhel er der Duitsche weermacht Adoll Hitlelr onvoorwaardelijk zal gehoorzamen en als daipper soldaat bereid zal zijn te allen tijde voor dezen eed mqa leven in te zetten 1894 1899 1919 199 1948 1958 1960 1964 1971 2138 2142 2217 2242 2259 2388 recutsza 2UN BROER OODGSSLA6EÏ On43em ek naar geestv nr wa t ia a va 2e 26 205418 20545 20584 308 2862 21167 29694 20701 20714 20732 20797 20803 20901 299U209 20949 21 I 1 210UW 21042 21043 21 li9 21889 21173 2U74 2U93 21229 21252 213 tt 21309 213 10 21336 1724 17258 1726S 17 i91 17314 17319 17484 J74S91747 IM86 11489 11506 ll t 0 II69 1I7 imï 11775 11783 11850 11855 11909 11915 X19 11987 H997 12048 12099 12141 1M50 14456 14483 14487 14491 14609 14517 I4S27 verdackte gelaat Voor de Utrechtiche rechtbank stead ve rtien dagen gededen terecht de 54jarige mecamcieo H H uit V a e n eadaal die ep M Juli vaa dit jaar zijn broer met wien hi in osmin le de met eea byj de hersens had inge lag Hi Verdachte had zich boos gemaakt ov i ha feit é t tifit jongtire breer G zya 14538 J73S8 14969 17578 1457 0 14624 14l84t 14847 14653 14689 14692 14702 17582 17592 IT9M 17682 17771 1Ï847 17876 17881 17886 17892 17896 17988 18067 18U0 18152 18163 18208 1821U 18241 18244 18259 18283 zoontje naar zijn meening op oaêK motiveerde wyze had ges gen De officier van Justitie eischte eea geVaBfieiusstraf voooden tjid vaB Vier jaar De rechtbank gelaste gisteren ee onderzoek naar de geestverniogeoe vaa verdachte 1215 14722 12229 14732 12283 44799 12318 14808 12328 14832 yOEI SEI COMMISSARIS BIIOfHt DKEL TOT EEN BOETEX N ƒ 25 14885 14948 14958 14971 14994 13012 I50S7 15060 15119 15133 15138 15154 1521 15214 15229 15246 iszta 15329 12351 12358 12371 12387 124M 12410 12508 1253S 12577 12617 12619 12684 12 8t 6744 12797 12801 12SM 12826 12 37 18293 21412 18304 21432 10 4 IMM 2 464 18398 JMW 18437 18448 1M7 18478 21551 21600 21819 21630 1 43 21712 21746 15407 J8489 15455 J8S11 Terzake van diefstal van eea hoeveelhmd koffie en suiker tien nadeele van idTsitaat had zich veertien da en grfeden vo r de Utrechtsche rechtbank te verantwoorden de 51 jarige A J d G ey tut Mentfoort voormalige voad eleemmissaris in ie provincie Utrecht Verdachte had üich koffie en Miikee vaa den staat toegeëigend vi lgens x$Mt zeggen om daarvan gebruik te maken voor reptesentatiedoelein ten itij erkende dat hü in dat gevat beter tea decteratielomiiifier had InwiiaTi invullen waarop de door hem gemaakte onkosten voorkwamen doeh uit nalatigheid was daarvan niet epkomen De rechtbank veroordeelde verdachte tot ƒ 250 bofrte subsidiair 1 maand hechtenis 154T3 15495 15497 15508 15S44 15578 15648 16S73 15691 18532 IS566 2U80 18583 21774 18587 21778 18631 21795 18663 21804 1867S 21808 18 6 21811 18775 21966 I8a8t 12882 U919 12938 12976 12977 13033 13042 13054 VROUW METBBOODMES GEDOOD l e AmlteRiache rtcktbaak beeft uilspraak fedaan in de zaak ttg den 4Sjarigrai betenwerker H M van R uit An sterdam die op 22 Juli vaa dit jaai naar Arnhem reisde om t vroeger huisfioudster mej G B die bij ieman l titimt ia betrekking was gegaan over te halen bij hem to ug te keercB T ea me B wug td e heeft R haar mH een nSsl w j Mw nf z m1 ïiochiUende steken loege 17488 fj0 i5492 m z 15493 bracht aan de gevolgen wairVan zQ Noï tligc Jpvwi 1 prtjzen van 1000 f min en een van vri De rechtbank lib vaa R ei ch wegtns doodilagf tot vijf jaar evangenlaetilaf met aftrek der prevacbpv hechtenis aow IJ wel ier ston i v jaedr