Goudsche Courant, woensdag 15 oktober 1941

f WOENSDAG 15 OCTOBER Sfut n bonnette nit voor Uw kind zegt Victoritntjt a Vö K SfÜ Het is een aparte Hun t pe meester bouwt Jl waarde de f t een echten dat aUeen o is ook lampen viod gemeen J eo aüeen uiter Haat txtra Htttmg ml Uw timaiml Mag ik U n góéde raid geven vraagt Viaofientje Maak dan af en toe n broodbon odg voedzainfir door er tegelijk boter en suiker op te verkrijgen Want dat kin Eerst moet U natuurlijk wat broodbonnen zien over te houden door s morgens wat pap te geven en s middags o warm hapje dat spaart boterhammen uit Koop dan voor de bonnen die over zijn Victoriabiscuits Dat is geconcentreerde voeding want ze bevatten maar 2 o vocht Heel de rest 98 bestaat uit voedzame sterkende eiwitten M koolhydraten en verder ook nog wat boterco suiker Voedzamer kunt U Uw brocSbondus heusch niet maken d Met fH liter melk 12 Marietjes en n lepeltje atiktr maait Ü n heerlfke wedzame biscuitpap l beSP MIO iSS0 De waarde van de Philips lam treedt in deze dagen van Btroomrantsoeneering dub bel duideiijk aan het licht De Philips BiArlita lamp gevuld met edelgas en voorzien van dubbelgespiraliseerden wolframdraad verschaft u haar blijvend heMer royaal licht tegen een minimum aan electrischen stroom Ondanks stroomrantsoeneering behoorlijk licht Verviuig al uw z g goedkoope lampen door stroombesparende Philips lampen Met behoud vao dezelfde lichthoeveelheid bespaart u dan vele kilowattaren Ja u kunt dikwtfis telfs neg een lamp extra in schroeven tonder dat uw rantsoen in het gedrang komt pond 80e jMffl gesel doorï nBDBDIti BISCUITS 0 3428 243 lampen ü 3430 384 KLEIN HEEREimVIS of LANDHUIS met tuin ta ka oavraagd Liefst ledig Oouda ol omtrek Brieven Nr 169 Boekh Mi de Jong Hill vliet 7 Rotterdam Zi O 34361 Te koop gevraagd een gebroiktt doch in mima staat verkeercnde WASCHMACHINE met roodkoperen binnentroranel twte of drie vakken inlioud a 50 kg Br onder no O 3437 bures van dit blad GOUDBRONS TE KOOP GEVRAAGD QEBR BAKKER 2e Jacob Campenstraat 83 85 A dam Z 03435 IiENOODIODHEOBNi a r bloem IP gr Dr Octkar Ciuurdpoeder 1 pek Je Dr Oetker nnllluulker ol 1 flawbje Dr Oetker botar TaniUe aronie t tr tapte melk h Pekje Dr Oetker bakpoeder BacHa BmtBaHNO Het CusUrdpoeder met aa welsls melk tot een glad papje roeren de arotna of de Tannllleaulker toevoetw ea dauna de met Baekln geoienfde en ranefde bloem afwlaaeiend mat da mwk ar doorheen werken Bet bealac eenlga minuten laten ataan en daarna de p a n n a koaken 6p da l a kende vltie btikan MEHEISCH Vm en MAMTtL raaal 48 te koop Bodegnafsclie Stnatweg 25 03442 i Üèfker LOSSE NUIHMERS B O pilote vao de GoudscheCouraot zijn dageliikt verkr gbaar bi a BAKKER SpboiatrMtl N V P J ENDENBURG VtcrMal 18 I DE OROOT WacMdatiaat tt A HAMOEN g Burg IWarteiw l ï E c Kiosk N RIjS KamcBtflarioot LKWOliTÖI Vp SPOORTOEKHANDEL SI J BOSKOOP FKs D C WIL4 IK Z d no U 03427 4 IM Éi lnilni ikist BL IVtitM H IMuta 107 O 3440 S OevfUg tm i huÊ JONOCN 4 TOOT Mini e werfcpbMilt f L LedcfhiMM aaaex ScboeaoMkarl Unge TicBiiewct 33 Oouda O 343S ea bit dcagestcaiBdcow geibeeatea Verloofd TINE KAMPHUIZEN Oem Ziekenhuis Arnliem Ir A J STUURMAN c i Koningsweg 8S sHertogenbosch Thuis Oouda Qou we 14 Zondig 19 October 1041 4 6 uur O 3433 12 GEVRAAGD door gepensionneerden Gemeentearbeider voor net gezin bestaande uit 3 volwassen personen een WONING voorzien van gas en of electriciteit te Oouda of omgeviag Brieven aan J Bloot Cirnl laan i02b RotterOam Zuid O 3434 10 Vrif huisje te huur gevraagd door Rotterdamsche Ikmilie tusMhen Oouda en Rotterdam C V POORTVLIET Vlletlaan 41 Rotterdam Tel 48311 Q3429 12 Huls of gedeelte te huur gevraagd In Qouda of Omstreken Qeschikt voor 2 gezinnen van 3 personen Mat f sa Brieven SMIT Nwe CrooswQkscheweg 33 b Rotterdam O 3 441 7 Bejaarde dame vraagt Zit Slaapkamer et volledig jpension Br no 281 ten Hoet Nijmegen O 34435 Abonnementwil fet Oouda par Xwartaal ftfiS per maaod 0 78 per week 18 et bulten Oouda 1 el per week per post per kwartaal Ml Advertentleta M Ze tl aterdags kleine advertentiën 1b de kwartjesrubriek 1 S regela ƒ 0 18 elke regel meer 0 10 Mazlmuin grïxttte t rèfels 0 21 bgezonden Hededeelingen 1 4 regels 1 1 31 elke rege meer ƒ 0 41 Bij oTweenkomat gereduderdc BAKPOEDR SaCÜiH Gratisr Bnchim mtt haknaptn mtvaiigt U na aamtragi Vf NV INHAMi F BR EKEN EN KSNTOREN OMVAL 11 AMSTEPOAV O 3431 122 In DORDRECHT en de ME WE TRSEK Is het DORDRECHTSCH NIEUWSBLAD de dogellfksche courant in vr wel ieder gezin Voor olgeme ie publiciteit hel aangewezen dagblad nnpps mm leuke kinderfol o s voia n af proak f f fotohureau w a de hruijn o 3438 8 PROVINCIALE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERU TKKKOOP VOBDEBAAKDAPPILEN Da Provinciale Voedseloommissarls voor Zuid Holland maakt bekend dat in tegenstelling met reeds eerder gedane itiededeelingen de telers die aardappelen hebben waarvoor rij van de PICA een Veevoederverklaring hebben ontvangen en deze niet op eigen bedrUf vervoederen alet verpUdt zijn deze uitsluitend te verkoop n aan de V B N A Naast den verkoop aan de VS N A la ook toegestaan om de voederaardappelen rechtstreeks te verkoopen aan veehouders echter tegen In ontvangstneming van een aankoopvergnnnmg terwijl in dit geval het vervoer met eigen tractie hetzli van den kooper of den verkooper dient plaats te hebben Het vervoer moet a tUd gedakt zUn eoor een vervoerbewijs hetwelk blJ ledere aankoopvergunning Is bUge wgd 3398 28 OFHCIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANIttl NUVERHEID EN SCHEEPVAART SCHAOKBMICLINO BKTKKFFKNDE DS DOOK DK INDDSTRUIMOELEVEaDC NONPEBKO HRALEN IN DEN VORM TAN BUWMATERIALEN EN HALFFABUKATEN Ter voorkoming van misverstand derit de dlrecteitr van hat RUksbureau voor nonferro metalen mede dat met de publicatie van zttn bureau In de dagbladen van II October IMl ultslulund betrekktne heelt op de schaderegeling betreffende door bedrijven Ingeleverde metalen voorwerpen en derhalve niet op da door d Industrie Ingeleverde non ferro metalen In den vorm van ruwmatertalen en halffabrikaten In verband met de schaderegeling voor ruwmatertalen en halffabrikatenzull t aan belanghebbenden de noodige formulieren inÊgfkn gezonden talvolgorde van den datum van vordering der metalen D IKrelIng vervat Inhet rondschrijven K tsn CM 2S van 16 September uRl bltjn dus onvwmlnderd van kracht Ï397 32 siss OFHCIEELE PUiLlCATIE VAN HEt IKPARTEMEN1 VAN LANDB HJW EN VISSCHERU SB DnrOBB VAN WUNBN Hcndwtfk Het Kllkabureau voer d Vaadselvooruenlng In Oorlocsttld naakt bekend dat bepaalde maat r e gel e n In voorbereiding zUn lot het rcg e l ep van deo Invoer van wtlnaa In verband daarmada raoaleo aUan dia In da Jaran im 1831 en IMS zich la beroep of badrijf babben bezig gehouden mat het Invoeren en of betrekken van wlfnen walfronder mede te ventaan Champagne Port Sherry en Vermouth uit wUnprodiieaarende landen vóór V October aa een enqueteforhiulier hebben IngevuU hetwelk hun op aanvraag bij da Nederlandsche Haeloantrala afdaellng yntn Wasaenaancbefvg N zal worden toegftionden 3412 26 T J rtourr tl I M rt4 UW