Goudsche Courant, dinsdag 21 oktober 1941

DINSDAG 21 OCTOBER Nederlandsche VoelbalBond AFDBBUNG GOUDA SECRETARIAAT Kamemelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 Gouderak II Moordrecht II 1 A Hofstede 2e klasse A R V C I Gouda V J Groencweg E S T O I V E P I J Muuriing U N I O I O N A V M ïlornis K B O I Overschotje I J Hilgers 2e klasse B Gouda Vli G S V IV II uur F Lensen Olympia IV Lekkerkerk IV 11 30 uur D de Knegt D O N K III Stglwijk H 12 uur J de Knegt Ammerst V II D R 1 I 11 30 uuï G Lakerveld 3e klasse A Waddinxveen U Moordrecht ÏII L J Binken Groeneweg Hl R V C II H Homis K B O II VJE P II 12 uur H Kramp Overschotje n D O N Kiy M P Spek Moereapelle III Bodegraven II 12 u J Baas 3e klasse B Gouderak Hl Stolwijk Hl 11 30 uur C van Wijnen Groot Anrmen II Bergambacht H 7 Baas Zwervers HlK B O 11 30 uur C Compeer Schoonhoven IH Ammerst S V IH 11 30 uur J G Sinke Se klasse C A Haastrecht Hl G S V V KI uur K F L Nblte Oudewater II Bodegraven Hl Olympia V U N I O II i Overschotje II DR D Tl 11 30 uilr O N A VI Schoonhoven V 12 uur Alle wedstrijden voor zoover niet anders vermeld en behoudens nadere wijziging vangen te twee uur aar R K JÜNIOREN COMPE HTIE Uitslagen van Zondag 19 October 1941 Esto a R V C a 3 0 Donk a Unio a 5 0 Donk b Donk c afgekeurd PROGRAMMA ti Zondag 26 October geen wedstrijden vastgesteld BOETEN Opgelegd No i5 Bergambacht wegens niet oviereenstemmend invullen wedstr en ruilfortn wedstr form P Zanen ruilformulier G Brandt wedstrijdform Bergambacht I Lekkerkerk II 28 September 1941 ƒ 1 No 36 Moereapelle wegens niet AFBREKEN VAN BEUKMOLEN GEGUND De burgemeester heeft het sloopen van den z g Beukmolen aan het V rstal welk gebouw moet worden afgebroken in verband met het maken van een oprit naar de nieuwe brug over de Mallepatsluis gegund aan de hoogste inschrijvers gebr Huurman te Zoetermeer voor ƒ 1115 Doe het nu W nog geen abonné op ds Goudsche Courant mochl zijn die gsve zich nog neden op aan h i Bureaut MARKT 31 GOUDA TEUT 27 5 of bij de agsnisn eldori Ieder ciie op de hoogte wU bleven leest de Goudfche Courant I Huofdredftcteur J O Wcystcn itottcroam Cl tr l ct ur or Goud s OmstrckcB r Tl t Goud ken Een hóóge uitzondering had hü er met een beminnelijk glimlachje bijgevoegd Alleen wenschen we een proeftijd van drie maanden te bedingen dat is ons goed recht nietwaar Want gesteld eens dat u een totaal onvoldoende kracht xoudt blijken Natunrlijk meneer ik lal mijnbest doen meneer had ze onbebolpoigestotterd Die Boy toch wat slim om dat te bedmken van een contract daar zou ze lelf nooit op gekomen x4 n Drie maanden proeftijd en een contract voor een Jaar het is toch eifenmk geweldig Mr van EyxJteveld leest allea van a tot z nauwkeurig door Well wel legt hij en vouwt hetpapierdicht En dat heb Je zoomaar op Je eentje bekoksbxrfd Jebent een kraan van een meid Nicolientje Nick kleurt bü de onverwachte en naar ze voelt ook onverdiende loftuitingen Ik ben bUI dat o t too q neen t zegt ze Ik had gedacht oat u erkwaad om zoudt zün Ik wou dathet bij den pipa ook in goeie aardeviel maar dat zal wel niet zucht ze Ik denk dat je vader het ookheel flink van Je zal vinden Sin blUzal zijh bovendien Nick kijkt ongeloevig Vader blij Dat meent n niet 7 0 vpnden het immer zelfs maarmatig dat ik tiier bü u werkte Nee zalig zeg O Boy ik ben Je zoo dankbaar Hoeft niet Doe maar liever je jas uit en ga zitten dan laat ik thee aanrukken Ja maar als Ik nu meteen ga kan ik deo trein van ier vijftien nog halen Veroazend hartelijk ben Je Heb ik me daarvoor nu zoo uitgesloofd Kun je nu niet eena een kwartiertje gezellig zijn Nick kijkt hem een seconde aan trekt dan Vesoluut haar mantel uit en gooit haar hoedje op een stoel Je Itebt gelijk xegt se Sc ben een onhartelijk schepsel Maar ik zalme alsnog beteren Laat die fiiee nogmaar even wachten zeg Ken trouwe vriend als Bay die je xóómaar in een handomdraaien aan een baantje helpt een kwartiertje fezellig zijn t is niet te veel gevraagd Zeg als je nu fai Amsterdam zit dan kom ik Je eens gauw opxoeken zegt Boy als Nick aanstalten maaktom te vertrekken Dan bel ik jeop kantoor op en dan gaan we genoeglijk samen dineeren Welja zegt Nick met een hard lachje dat opbellen lijkt me Vooral er g igeslaagd Dan ben ik daar opkantoor meteen als jouw vriendinnetje gedoodverfd Mag ik Ie er attent op maken zegt Boy hoog dat ik dit onderhoud begonnen ben met een zoo officieel en correct mogeltik huwelijks AT A AAR f ANNEEII STWUHEWIS D T S p zeventig ja r Thaiia ncater 9b ëndete ei e Liebe met Paula Wessely en Willy Font Aanvang 8 15 uur Reunie Bioscoop Mysterie van Kamer 12 met Magda Schneider en Peter Bosse Aanvang 8 15 uur Seboawbarf BiaKoop Liefde streng verbpden roet Hans Moser Carola Höhn Grethe Weiser Wolf Albach Rettr en Karl Schönböck Aanvang 8 15 uur 22 Oct 2 BW Kantoor Stearine Kaar enlabriek Gouds Jaarlijksdie algemeene vergadering van aandeelhouden N V Reederü De IJsel v h C G V d Garden daarna buitengewone algemeene vergadering 7an aandeelhouders 22 Oct 7JO uur Nieuwe Schouwburg Opvoering cabaret revue Zonneschijn juist nu door Nederlandsch cabaret t Veldbouquet 22 Oct 7J anr Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Weken 22 Oct 8 uur Daniël Cursus KH B O Oct 8 9 uur Oostbaven lO Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor Luchtbeschermmg Oct 11 anr Het Schaakbord Openbare verkoopiqg van land te Waddinxveen door notaris Q B v d Most aldaar afslag 23 Oct 11 uur Het Sehaakboitd Ledenvergadering Hollandsche Maatschappij van Landbouw jafdeeling Oiuda en omstreken 23 Oct 7 30 uur Leger d Bïils Heiligingsdienst leidst J v d Veen 23 Oct 7 3 nur Vrije Ëvangeiisehe Gemeente Bijbellezmg en bidstond 23 Oct 7 30 uur Reunie Openingsavond Volksuniversiteit lezing Ja£p Kunst over Het gevende lied in Nederland aan den vleugel Dé Land 23 Oct 7 uur Ons Genoegen Bridgedrive voor de leden der sbrièteit wilde drive Oct 7 30 uur Kunstmin Ontsuan ningsavond Vreugde en Arbeid opvoering revue 3utspot door hetLachcabaret Octolier Huis en straatcollecte Nederlandsche Roode Kruis 38 Oct 7 IS uur Nieuwe Schouwburg Opvoering tooneelspel Operatie geslaagd door N V Het Residentie Tooneel APOTBEKERSDIENST Steeds geopend dea nachts alléén voor recepten Apotheek P Weijer iouwe 131 BAKTELUKE BELANGSTELLING VAN VELE ZUDEN Onze oud st genoot d T Sap emerituïprediksmt der Gert kerk van 1900 tot 1925 WB de gemeente vkn Gouda verbonden heeft op lün zeventigéten veriaaxdajt dien hij Zaterdag nreht Tieren vele blijken van belangatellHig omvangen Hoe iifl eerst drie dagen te Groningen woönacblig waar hij zich uit Loppenum h c t gevestigd bleek men d Sap ook daar te kunnen vinden Uit ooderaebeidene plaatsen ontving de jubilaris schnltelijke en telegrafische gelukwenschen en vooral Gouda liet zich niet onbetuigd wat ds Sap te meer op prys 8t lde daar hij reeds ruim zmtien jaar geleden uu Gouda a vertrok ken Buzondere vreugde gaf aan de viermg dat d Sap juist p zijn verjaanlag brieven ontving van zün zusterjn Amenka en van zijn jongste dochter uil Berlijn j Te imdde van jn famiue hield de jarige een receptie die druk bezocht werd en waar o a de burgemeester van Bedum de heer Jouwstra en burgemeester en mevouw v d Munnik uit Loppersum kwamen gelukwenschen Dl Sap werden vele geschenken van allerlei aard aangeboden Talrijke bloemstukken gaven de woning een feestelijk aanzien Maken van een oprit naar nieuwe brug over Mallegatsluis aanbesteed VEBBOVWING TVSSCHEN STAD EN ROTTERDAMSCHEDUK Be burgemetBter heeft hedennvsirgen ten stadhuize in het openbaar aan beateed het maken van een oprit aan het Veerstal naar de vaste brug over de MaUe tsluis Deze opnt zal de verbindiag vocmen tuïachen de Westhaven en de nieuwe brug die over de Malkgatsluis aan den kant van den IJssei wordt gebouwd De weg zal l egimien even voorbij den hoek Westhaven Veerstal waar een phtaing komt van den bestaandeo weg langa het Veestal en den oprit D oprit ko nt langs den binnenkant van den waterkeerenden muur zal over den grond van den af te brdjen Beukmolen leopen In het geheel wordt het een weg van 100 meter lengte bestaande uit een rijweg en een trottoir voor voetgan fers Ovrr de nieuwe bru sluit hij aan op Schieland s Hoogen Zeedijk Voor het maken van den oprit waren ingekomen veertien biljetten Er werd als volgt inBeschreven P de Kwaadsteniet te Gouderak ƒ 6470 J de Rooij te Vleuten 6600 C H Lan geveld te Alphen aan den Run 6800 HINDERWET N V voorheen H J Nederhorst te Gouda 6843 Gevraagde vergunningen Op de secretarie zijn ter visie gelegd verzoeken van de N V Aannemersbedrijf v h W Bokhoven om vergunning tot het uitbreiden van het bedryf timmerwinkel door bgplaatsing van een fraisbank met 1 electromotor van 5 P K in het perceel Jaagpad 18 N V Bataafsche Import Maatschappij om vergunning tot het uitbreiden van bet depot voor den opslag van aardolieproducten door bijplaatsulg van een tank van 50 M en het opvoeren van het mototvermogen met een motorpomp van 2 P K tot S motoren met een totaalvermogen va 11 P K in het perceel SchieUmdi ooge Zeedijk HET BESroENTIE fVONEEL IN DEN SCHOUWBURG G van Herk te Nieuwerkerk aan den IJssel 6898 A M de Korte te Gouda 6997 N V voorheen H E van Deest te Gouda 7200 P Bokhoven Ie Gouda 7412 H Zonen te Bergambacht 7500 J Brongerama te Gouda 7650 NV voorheen W Bokhoven te Gouda 7680 D Monahouwer te Zwjjndrecht 7816 C van Leeuwen Zn te Nimwerkerk a d IJssel 79t5 Fa E Sanderi Co te Gouda 10 423 FAK EN SCHOENEN ONTVEEEMD Een inwoner he bu de politie aangifte gedaan dat tijdens een verbouwing van zijn pand uit zijn woeling een heerenoostuum en een paar bruine heerenschoenen zijn ontvreemd VLEE8CHKAARTEN VERKOCHT De politie heeft tegen een los werkmaji alhier proces verbaal opgemaakt wegens het veikDopen van vleeschkaarten De guming geschiedt later Opvoering van Operatie geslaagd Pijnen hebben teelzijdig pijnuitdrijvende werking I ngei Meu U 3 21 6 De N V Het Residentie TooneeJ directeur Dirk Verbeek zal op 30 October a s in den Nieuwen Schouwburg een opvoering geven van Operatie gedaagd tooneel el in vier bedrijven vijf tafereelen van A den Hertog onder regie van Bets Ranucci Beckraan De medewerkenden zyn Dirk Verbeek Bob Oosthoak Louidi Nijhoff als gast Piet Bron Fie Carelseïi Marja van Bergen Henk van Buitren Marianne Borg Henk Rigtera en Sric van Ingen = r FEUILLETON Macbiik vcrbotien Huwelijk met modem comiorf Je bent een achat legt Nick Haar hoor eena ik wU er niet bö aitten terwül jü telefoneert dat vindik veel te griezelig Dan loop ik eveneen straatje om en dan ben ik omhall vier bü je Ba dank Je vaat welvoor alles hoor Bor zit met een overwinnaarsair te aija clubfauteuil ala Nick aqn kamer binnenlramt O K boor xegt hij Ebi ik heb me niet eens erg hoeven alt te sloven Br ging onverwachts een typiste trouwen zeiden ze Ja secretaresseword je nog niet direct vind Je rg Heeleoiaal niet zegt Nick enthousiast Ik vind het prachUg Wat moet ik nu doen Je moet je nuv nochtend komen presentaren en proeve van bekwaamlieid afleggen vertaaH Boy de woorden van ïe directctir die stuur dat juftcrtje van Je maar eens op zicht gezegd heeft En dan kun je volgende week direct beginnen Volgende week all Wat gauw Uit vroeger tijden DE GOI7D8CBB CODRANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Op een adrei van m jaivr Krnilen hulpmderwUMreese aan de jomejafvrouwensohool verzoekende ontzag uit hare betrekking tegen 1 januari aanstaande heeft de gemeenteraad het gervraagde ootniag ecrvtd Terleemt 50 JAAR GELEDEN Donderdag 39 October a k beeft de eerste abonnements tooneelvoorsteUing plaaita in de xodëtedt On Góraegen De Vereeni K Het Nederlandsch Tooneel zal dan dbvoeren De strikken van het noodlot ï Wliama in vijf bedrijven Daarin treden op de dames FrenkelBouwjneester Sc hie de Vries Holtrop Lorjé Vërenet en Sophie de Vries Jr benevens de h h Morin v Schoonhoven Toumiidre Clous Smith A van Zuijlen van Dommelen en Smits 25 JAAR GELEBEN Uit een advertentie Ned Bond van Vrouwenkiesrecht afd Gouda en omstrdien Donderdag 26 October s avonds 8 uur leeing van Annie Salomons over De vrouw van dezen tijd in de Reunie Scheuren van grasland WELKE GROND IS GESCHIKT De Rijkslandlxiuwconaulent voor dit district ir H de Groot te Rotterdam schrijft ons Nu tot 15 November a s de gelegenheid op 3 atH om nog perceelen grasland voor scheuren op te geven en door het feit dat ala er niet voldoende wOTdt opgegBwen een acheurplicht zal worden ingevoerd waarbij voor de aan te wijzen perceelen geen scheurpremse wordt verleend kcmt bij velen de vraag naar voren welk land geschikt is voor scheuren In de eijcste plaats zal men dit moeten z ken in de streken met gemengd bedrijf waar men bekend is met of althans niet vreemd staat tegenover akkerbouw Bij voorkeur zal men goed ontwaterde perceelen natnen Het bouwland wordt vaak gedrainécid wi daarvoor is een ontwat in van minstens één meter onder het maaiveld gtwenscht Alle klei ccavèl en zandgronden die zoo goed uit het water liggen zijn gesclukt en meeet ook de veengronoden Op zandgronden is een hoogere waterstand weinig bezwaarlijk en ook al is de slootwatcipand nog slechts 30 a 40 cjn onder h maaiveld dan is nog een behoorlijke exploitatie als bouwland mogelyk 4 de klei en zavelgronden ligt de grens m i ongeveer by 60 cjn Draineerftj heeft dan geen zin of wordt te duin want de draanreeksen moeten te dicht bij elkaar liggen Men houdt dus in bet algemeen daar den last van gr pelontwaterinfr Maar als de grond voldoende stevig is is evöicens nog een behoorlijke exploitatie als bouwland mogelyk De veengrpad is bij een dergelijke waterstand vaak leeds te slap om als bouwland te worden bewerkt met paarden of maohines en komt niet in aan merking Zeer zeker zijn de lager gelegen veengronden m het algemeen on geschikt Bij den overgang van veen naar zand kan dit nog wel het guval zijn In deze provincie komren veel perceelen voor met z g kleiveen De bovenlaag is humuarijke klei ol veenige klei die rust op veen Om voldoende draagkracht vogr de bewerking te hebben moet de bovenkrag wel minstens 50 cjn zijn en de riootwaterstand ook minM zooveel onder het maaiveld liggepi Is dit niet het geval daa doet men tandiger om niet te scheiavnL alve de grondsoort heeft de ontwatering dus veel invloed in veel sterkere mate als bij grasland bet geval is denkt l aan Uw behoeftige aiadgenooten I Steunt de Winterhulp aanzoek Dc verwijt Je niet dat Je me hebt afgewezen maar ik vind ook niet dat Je reden hebt om Je t eleedigd te voelen Ik ben beelemaal niet beleedigd zegt Nick Bc ben Je alleen maar dankbaar dat heb ik je al gezegd Alleen achteraf bekeken vind ikhet allemaal een tieetje gek Ik bedoel als ik nu een Jongen was een vriend van je dan zou iedereen die injroductie en protectie van Jou alaiets doodgewoons accepteeren Haarnu ik een meisje ben Tja zegt Boy ala Je het seU nn prefereert om vrij en onafhankelijk en zelfstandig en hoe noemenjullie meisjes dat allemaal nog meer te blijven nou ia dan moet Je de consequenties ode aandurven Och Ja zegt ie dat komt allemaal door dat ellendige Doomenburgsche kletshol Daar hebben jp me in dat halve Jaar dat ik er gezeten heb dermate aan mijn hoofd gezanikt met wat wel en wat niet te pas komt voor een Jong meia aboe ik zal blij zijn als ik daar areg hen En ik zal 1 verschrikkelijk leuk vinden als Je me komt opcolken in Amsterdam hoor tegt te hartelijk Laat eerst maar eens weten ofje aangenomen bent zegt Boy practisch Ik heb nu wei veel te beweren maar een typiste die njet kan typen die kan ik er zelfs niet inwerken Wat jammer aan dat ik m n OFFICIEELE MEDEDEELINGEN OnSLAGEN VAN ZONDAG II OCT Ie klasse D O N K n OJJ A IV J de Knegt 1 2 Bergambacht I Moeicapelle I H v d Speld 3 3 Lekkerkerk U G V Ill JaMuurling 2 1 Overgangsklasse Gouderak II Zwervers II D A de Kosto 5 1 2e klasse A K B O I V E P I D de Knegt 2 5 Ovnschotje I R V C I A Hofstede 3 3 Moeffcapelle U t N A V F Lensen f 10 2 2e klasse B Nieuwerkerk II D R D I G Lakerveld 0 3 E S T O II Waddinxveen II J Baas 10 1 Bodegraven lI r Groencweg III C Compeer 7 1 D O N K m K B O II J Goudrlaan 1 1 V E P n Overschotje II J G Kramp 5 1 R V C n Moereapelle III M P Spek 3 1 3e klasse B Stolwijk ni Bergambacht II J G Sinke 1 5 K B O Ill Ammerst S V J C d Riet 1 14 3e klasse C G S V V D R D II J van Herwijnen 2 1 V E P ni Olynflpia V H Kramp 2 6 PROGRAMMA VOOR ZONDAG 2 OCTOBER 1941 Ie klasse Moereapelle I Nieuwerkerk I W 5ruijniks C ON K Il Lekkerkerk II G van Wijngaarden GS V III ONA I V11 uu L van Srhaik Bergambacht I Gouda IV D A de Koster Overgangsklasse Haastrecht II Groot Ammers I K F L Nolte Lekkerkerk III Olympia III 11 30 uur H V d Speld Burgerlijke Stand Geboren Oct HubcTtus Adrianus zn van B Luijnenburg en C S Leeflang C Kete traat 64 Johanna Hendrika Jorina dr van P Rond en J W van der Ve Joubertstraat 54 Cecilia Maria dr van J P de Jong en M Heemskerk Wilh straat 48 Wilhelnius Thcodonis zn van H Laurier enB Postma St Josephstr 82 Oct Douwe Hendrikus zn van A Cathel en C L van Vliet C Ketelstraat 39 Overleden 17 Od Leendert van Roon 37 j Johannes Mikkers 41 j Johannes Erbervdd 81 j 19 Oct Douwe HendrikiA Cathel 1 dag Gevonden voorwerpen Aan het bureau van politie Markt 72 z jn de volgende voorwerpen die in de afgeloopen week als gevonden zijn aangegeven van des vtformiddags 8 uur tot des namiddags 8 uur op alle werkdagen te bevragen diverse ceintuurs jong zwart hondje kleine witte foxtemer bankbiljet koper wicfat diverse handschoenen danvesjapon grys wollen puntmuts paars regenkepie mes in schede portemonnaie met inhoud rozenkrans zadeldekje snelbinder ipatlap paar bruina kinderschoenen paar gymschoenen broche diverse sleutels sleutel aan blokje hout sle telrmg met sleutels brillenkoker aantal breinaalden zakje met aardappelen eenig los geld diploma s niet heb meegebracht zegt Nick Ze zyn zoo mooi lila met groen veel mdaief dan onze bulla s En ik vrees dat ik er in de toekomst meer nut van zal hebben ook Nou zeg ik zal mijn best doen Je met te schande te maken Dag hoor Nick zit aan haar bureau nerveus één oog op de kk k Als oom Victor nu maar vroeg genoeg op kantoor komt zoodat ze hem het nieuws nog lean vertellen vóór ze naar de rolzitting moet Kwart over negen komt hij binnen Zoo boemelstudent uitgepierewaaid Je ziet er maar pips uit jongedame Toch niet dronken geweest Zeg wat drinken Jullie eigenlijk opzoo n geitenfuif Whisky pur legt Nick Uit meikglazen Maar ik heb niét gefilifd oom Victor Dat examenfeest wAsmaar een verzinsel Hebt u vtjf minuten tijd voor me Ik wilde u namelijk vertellen at ik op een betrekking ben uit geweest En ik bengeslaagd Hier leest u dit maar eens Triomfantelijk duwt ze hem het contract onder dra neus Een echt contract tusscben de Naamlooze Vennootschap Noord Nederlandsche Zeepfabrieken contractante ter eene zijde énzoovoort Als regel Worden lagere employés niet p contract aangenomen had de directeur gezegd Maar aangezien jonkheer de Tjiet speciaal daarop heeft aangedrongen zullenwe in uw geval een uitzondering ma inzenden wedatrudfoi 1G S V UI 8 SepteX fJo S7 Oudewaïer L stemmend invullen nul itoi form wedstrijdform j r ® rriilform L Burger wei tS V Oudewater II 28 Sfn Q No 38 Esto kee 7 r formulier en niet vermtw P iw ïP I fwedstrijd Esto l f lNS 5 October ƒ 1 iiniij No 39 Geen uit lac het wiBdstrijdformuiier l Ü 1 Esto n 5 October i llj No 40 Esto geen l e ui zen van spelers G BoeVÏf W raven b j den wedMnJ Vr S 1 Esto n 5 October ƒ i Z No 41 Bodegraven e een i tiebewijzen van de spefeR i en P Verburg tijdenk In VBp m Bodegraven m ij ƒ Of lot No 42 p RD wegens komen m den wedstrijd SrlJ IVD R D n on 12 Octot ï Na 43 D R D wegend meldend niet opkomen DRn n den wedstrijd Schoonhoven IV n 3 II op 12 October 1941 n N 44 Olympia wegens n i t hj i terrein in orde hebben Z wedsrttjd Olympia V SchoonW S i 12 October 1941 ƒ 1 No 45 Schoonhoven wegens te l i aanvangen van den wed 5triid nl3 VScoonhoven V 12 JS W j Ingetrokken No 29 en 30 Unio ƒ 7 CONTRlBCTIEBETAUNa De vereenigingen werden hu teerd voor de navolgende bedr die bmnen drie weken moeten aS voldaan op postrekening 2i89o Z name van den N VB afd Gouda Contr Adres Totui elftallenlijsten Amerst SV ƒ 7 50 ƒ 1 ƒ Bergambacht 10 l u Bodesraven 7 50 ü DO N K 15 l i D R D 7 50 i ui E S T 0 7 50 1 m Gouda 12 50 1 13J4 Gouderak 7 50 gj Groeneweg 12 50 1 lüjn GrootAmmers 10 l ji G S V 12 50 1 Jisi Haastrect 7 50 1 u KB o 10 i ii I ekkerkerk 12 50 1 IJ Moereapelle 12 50 1 lJ i Moordrecht 10 1 ll Nieuwerkerk 10 I u ONA 12 50 1 llr Oudew ater 5 y t Overschotje 10 1 11 R V p 7 50 1 UI Schoonhoven 10 1 11 Stolwijk 7 50 I Ml UN 1 0 7 50 1 IJt V EP 10 1 11 Waddinxveen 5 1 I Zwervers 7 50 1 m Voor de vereenigingen die ia rekeningcourant een tegr l hebbai grooter dan de door hen vcr chuldi de bedragen wordt dit van hun tefoej afgeachreveii ELFTALOPGAVBN De elftalopgaven voor de maand November moeten uiterlijk Dinsdag 9 October in het bezit van den tta compl zijn op straffe van ƒ 2 50 boet per elftalopgave voor iedere rngejaM week van verzuim ADRESLU8T 1941 IM2 Consuls Bijvoegen te Moordrecht C 4 Kuy Kerkstraat Moordrecht NIEUWE REGLEMENTEN De nieuwe reglementen van to N V B en die voor de afd Gouds heden ontvangen en worden deze tnol aan belanghebbenden toegezonden Met klem wordt verzocht volledll inzage te nemen van deze reglemeaW daar met ingang van 15 November Mj rvjeuwe reglement dat uiteraard ver chillMide opzichten van het otnt zal afwijken zal worden toegej Men zorge dus vóór dien tijd vollMil op de hoogte te itjn van de Boodrt lijke bepalingen BESTUURSVERGADEBWO Op Woensdag 6 November avond half acht in het Scli kM Kleiweg te Gouda Namens het BcstauJ G VAN TILBUI4 secretariicow ik voorzie er thuis moord en doo slag van li l t Zal Je hard meevallsB Wmr van Eyckeveld Nee Je wel meevallen kindje Wat dan niet vraagt Nick gerust Ia er iets thuis I Je broer is weer gezakt ja hoorde ik gisteren op de soos dat is helaas het ergste niet Wat dan Wat doet u akeül f heimzinnig Ja zegt oom Victor gekiof ik maar beter dat ik ket ronduit vertel SBe Je ik wist hst gisteren al maar ik wilde j plgr in dat uiuunje van Je niet ITI Ik wist immers dat het f Je laatste onbeaorgde reisje z lün De kwestie is lat Maandap gen de Over Bétuwsche Bank i hem haar beulingen heeft Bf De bank van oom E aagt Nick ontzet ia En dat kost Je vader tnr zün heele vermogen kbidje Woensdag n bü Jullie thuü r A o hemel egt Ntek H j Is het roet het kantoor Me W cUSnten Die komen er gelukkig 1 heelhuids af Je vader lichtig noUris altüd gewM mand komt er een cent aan behalve hü zelf tWordt I PLM