Goudsche Courant, woensdag 22 oktober 1941

t I fA OUDSCHE COtBANT rtrt cc 9i llSd No l l 03 O tober 1941 207 uw NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN na Bureao MABm U nOL Foatrekeiilns 84M Chefredacteur r TIETEai Oouda t eiic nd Dagö in D yitsche handen Geheele Baltische gebied na hardnek hiê gevechten j $in Sovjets gezuiverd Overzicht der operaties in den Noordelijlcen sector F I g L A N D ABO HELSINKI BALTISCHPÖRT ESTLANm ff OOftPAl Aanmeldingsplicht voor handel en ambacht Alle ondernemingen en ondernemers moeten zich melden Beschikking In de Staatscourant verschenen i e hevig evctchten i vma ten Nooidc yn JlkT TijandeDike ritjd Nw raletlgd alvirens V het vectinggebied van i i e tnnea Alle pigin I tenstander om dé in H J door ontlastende i H eMe zijden van het Ë lL hhderen mislukten Pl S ral ten Zuiden Van jjj werd het voomaaniste ntetiging van UIrHke i rMe afgewend Oelifli liiir eger van Genedil fSoiSi f r Bi breed froït L 3 i VM de Finsche fli P de OoS orbereid terwijl sterkt Iset leger tea Noor rui n 2529 I 22 t cea krant Dr geen ar dat tedere e bu de terdam I L E wvniww w K Anw n V = Victorie = DuitsehiNd wint voor Europa op alle fronten lil opperbevel van de we r I M BUkt uit het hoofdkwar ivvuteii Fuhrer bekend ld eilud Dago is ingenomen I Dunnede i n alle eilanden voor fkBlltisclie kust iq Duit che I en IS t geheele Baltische I piM vu den vgand gehuiverd Ik norbeeidige samenwerking I kI lennaties van de marine en I kt luclitwapen nas het aan een Itriiie infanterie van het DuitI ke legtr reeds op 12 October lkt opde Zuidelijke punt van iMcUaiid verrassend te landen p hardnekkige geveclUen die I in U en geduurd hebben werd llH eiland sindsdien van den 1 iHnd gezuiverd Daarbij vielen llttt gevangenen in Duilsche I total Zes kustbatterijen werIki Temield Resten van de I liiulelijke bezetting werden bij k pogmg om o er zee te ont door eenheden van de y iiraie en het lucht apen onidelljk gemaakt U maakte het Inpperbevel IJ tekend J de heden gemelde bezetting t eiland Dago is hk Oostzee lliaa geheel en m van den JJievrijd en daarmede het tijd men ook te berichie over de B 4ie sedert begin Augustus rj Noordelijken sector van het iT hebbeö plaatsgevonden llklu door de Stalin 1 legergroep van generaal RiUer vort tébb in IWiJIi met de lutbtmacht van K Keiler tot epldracht ge i iJ lth tmsehen net Ilmen L J wr bevtadenOe strijd Wa den tegenstander te ver Jtiting Leiuasraa in het 1 A Initen alsmedip Estland JJj wden van dbn vijand J OadanI de voirtiinrend ji l tng hunner QosteUjke iJSJet gros van het leger van I jzJJWt Bosch te lainen met Ljy Wr van Genetalobent li r Wer8t naar het Noorden IgTy MUtengeweon hevige ge fTT Ditgebreide stelling ll ttnlander in ontoeganke oerasterrein aailgelegd 1 Peipusmeer door nS Wveer vtjfdnizend llj n gevechten vait man Swi S worden beldwon mÜuT mijnenvelden met i f Jw rnilnen werden opge tq INGRAD NARWA SOi JET fPSKOW USLAND RIGA Kaait Vdn Peu den van het Peipusmeer naar het Oosten optrokken om aan de gevechten tot omsingeling van Leningrad deel te nemen Aan de verovering van de Oostzeeeilandeit hebben strijdkrachten ter ie onder bevel van admiraal generaal Carls in aanzienlijke mate meegewerkt Behalve het transport van delandingstroepen hebben zij door aanvallen op de Finsche Golf hedreigmgdoor de Sovjet marine in de flank uitgeschakeld de vgandelijke m jnenversperringcn in de wateren rondom deonderhavige eilanden opgeruimd endoor beschieting van de vijandelijkestelling van zee uit deelgenomen aande gevechten te land In eèn zuare worstelmg onvermoei baar gesteund door de lurhtformaües van de generaals vliegers Freiherr von Richthofen en Forster hebben de tor maties Van leger en Haffen SS die vereenijd aren in de legergroep van generaal veldmaar fhalk Kitter von Leeb Mids het weermachtsberichl van 6 Augustus meer diin 300 000 gev ge nen gemaakt HSl tdnks en 406S stuk ken gesihut buitgemaakt of vernield Het bclangri kste doel van hun opera ties IS bereikt met de om ingeIing van Leiingrad De wanhopige pogingen van de Sovjet strijdkrachten te I eningrad ingesloten om uit te breken werden zware verliezen door den tegenstander afgeslagen Aanzien Hike onderdeelen van deze legergroep en van de luchtvloot van General oberst Keiler zijn reeds geruimen t d geleden vrtj gekomen om deel te nemen aan operaties op andere punten van hr Qostelijk front SOF ET VFRLIFZEN IN HET DONETZBEKKEN In oen Zuideiyker sovtor fdi he Oostelijk front heeft de Duitsche lucli iracht ter OnJeriteuning van de ope atjcs van het uiu che leger op 20 f o eMeml tcAÏimj VAt De Duitsche opmarsch Op het kaartje is met dikke zwarte l a aangegeven het Duitsche front dat zich uitstrekt vanaf het Ladogameer tot aan de geheele zee van Azof Volgena de laatste weermachtsberichten tot 20 October is het Itaartje voUedig tot aan eten val van de haven itad Taganrog De enclaves die eenige dagen gelegen nog Instonden by Odessa Wjasma en Brjansk waar de vijand tegenstand twod zijn nu opgeruimd es liggen hana aehter het DultMhe front October nieuwe groote successen hehjald en den bolsjewieken zware vco Ldzen toegebracht Verscheidene iirjet vl egvelden werden overdag doeitreffei d met bommen bestookt In het Donetzgebied werden de acBterwaartsche bewegingen van den vyand met succes verstoord De Duitsche gevechtsvliegtuigen troffen m t hun bommen Sovjet transportcolonnes spoorlijnen en wegen Bu de gevechten ia het gebied om Charkof werden drie spoortreinen door voltreffers vernietigd De Sovjets verloren bovendien drie pantserwagens en drie Itanonnen alsmede 250 vrachtauto s die door bomtreffers ifemield werden Zeven andere pantserwagens en 190 vrachtauto s werden zwaar besciiadigd SLOWAAKSCHE rAATSLIbDEN IN HOOFDKWARTIER VAN DEN Ft HRER Op uitnoodiging van den Fuhrer hebben de president van den SlowaakSfheh staaU dr Tiso en de Slowaak scne mmfsterpresident di Tuka in wiei gezeiac ao zich o a de Slowaak sthe minister van Bmnenlandsc e Zaken Sano Macii en de Slowaaksche minister van Landsverdedigmg gene raal Catlo bevonden alsmede de Slo waaksche gezant in Berlyn Cetnak en de Duitsche gezant m Presburg Ludm iK n bezcek gebracht aan het hoofd kwirtier van den Fuhrer Aan iö e besprekingen namen deel de Duitsche minister van Buitenlandsche Zdken von Ribbentrop en de chef van het ogperbevel der weermacht generaal veldmaarschalk Keitel DE GROOTTB VAN HET VEROVERDE GEBIED Het D N B meldt uit Berlyn In den loop van vier maanden hebben de Duit sche soldaten m het Oosten een gebied veroverd van anderhalf millioen vierkante kilomiter met een bevolking yan 65 millioen zielen een derde van de Jjevolkmg derSovjet Unie In de N lerlind ihe Staalstouia t onliii K epubliieerd een hosthik I tiu ii sje orgdMHatie tonimi ifI Il Tl Ie Ie verplulte amiicilinj v Ml d n liaii lel m ha ainhadil 1 i in Ie te In kKiiig vin d ze hesthil kil Ie kil Til o p b riipiii i 1 1 t 11 f 1 Il l i ft 11 11 in heiiunoniv e 1 0 I n lil b iiii vin fl n secret t r a nt ml n het Ifp iin nt vin Hniiflel i ulitMl lil Nchcqviart vin tHH lilt r 1 lU vM i I rie basis gelec T ci r oji oph luw van een zelf tindi e iriii uie Kr onlwikkeling van I I 11 fs f II II Il ik om iten ofiliouw iii slTiid Ie liiiiii in 1 opge 11 iLi n I UI Ie II inHdtio commissie ui UI II s ip W litoTsoni De wij e van I II iiiw IS losli Is g 4 egeld in een iiiilil be luilin In eirJdier be Uiili I i ii Ie hoof llijnDii aaiBregevin wolk 1 j flo UI leohHK v m l ot bedrijf levoi II ipsli Tl woi don gpviwcd oo hpv it lit ho jlnit de bepiling ilat hot hedi ijfsjevon 7 l wordi ii inup deelt in zes hoofdgroepen namollik voor de iiuhistrje het ambacht den handel fiot hankwe en het verzeke nngsw zi II on hot verkeer De ald gevormde hoofdgroepen word n ledei naar producten of werkzaamheder onderverdeeld in bedr jfsgroepcn er dezj naar gelang van de belangrijk held weer in yAgroepen cq onder kgroepon Binnen de hoofdgjoef industrie zijn naar men in de dag bladen heeft kunnen leien reed eon aantal organisaties Ingesteld Blj de beschikkingen van e organisatie commissie op grond waarvan deze organisaties werden ingesteld werd steeds aan alle ondernemingen be hoorende tot dien tak van industrie de verplichting opgelegd zich bij dt nieuw ingestelde organisatie aan te melden In de afgeloopen maanden is de noodrakelijkheld gevoeld en betei inricht te krijgen In de feitelljite ver adingen op iiel ljm bied van ileii handel en ambacht alvoreni een definitieve organisatie vorm voor der handel en het ambacht in het leven tt roepon Als voorbereidende maatrege t thans verschenen de beschikking op grond waarvan een ieder die den handel of het ambacht uitoefent ver plicht is zich aan te melden Deze aanmelding vindt plaats bij een oen traal punt en wel gelijktijdig voor alle ondernemingen Deze method beteekent een aan merkelijke vereenvoudiging voor he bedryfsleven daar thans ondernemin gen welke onder meer dan één groep moeten worden georganiseerd b v onder groothandel en kleinhandel o onder kleinhandel en ambacht in he algemeen wel kunnen volstaan me éénmalige aanmelding De verschillende rubriceeringen welke in deze beschikking worden genoemd ioopen eehter niet vooruit of de t z t in het leve n te roepen orgnni BOVjtT BODEM DÏ TURKIJE GEINTRINEERD De Turksche regeermg heeft bekend gemaakt dat kortelings een bolsjewist sch hulpoorlogschip een haven aan de Bosporus is binnengeloopen Het schip wordt geïnterneerd ERVARINGEN VAN EEN VLUCHTELING Het DNB meldt uit Sjanghai Een vluohteling die begm October vanuit Tomsk in Charbm i9 aangekomen ver telt in het blad R u s s k o j e V re m 1 het volgende Reeds m Augustus was een aantal regeenngsorganen van Moskou naar Tcmsk en andere Siberische steden overgeplaatst Om plaats te maken moesten 4p 000 oude ongewenschte Russen Tomsk binnen 10 dagen verla ten Daar de spoorweg dit vervoer niet verwiyken kon i eerschle er in wine verw irring onde de vluchtelingen di na het gedworgen ontfuimtn van hun huizen dakloos waren geworden en blootgesteld WT en aan vern ena et idcmien Hot Jiantal peri nen d t ui htt Europcnr c c dec der So j ♦ Unie aankwam wa zoo groo dat e oa ikKen gebouwd moestei wjrkn Een goot gtdeelte van de vlucht i gti uu Moskou ongeveer twee w 1 iioen zijn Joden hetgeen den haat p on de Joden zeer heeft aai i wal M 1 o Het banditijiTie m Siberië maj i een hoogconjunctuur door al vr iede du vvotler m levensmiddelen en artike n voor het dagtlijksche levensonderhoud De s emming ondfer de Siber sche be vjik ng is zeer pessimistisch Men heeft gei I vertrouwen meer in het bolsje jitsche leger en m het bolsjewisti sclt sjsteem Op reis dodr Siberië heeft de vluchteling half September in Krasrojarsk hetzelfde be ld all ir Tomsk gezien Zelfs Irk etsk is vol Jüodsche vluchtel ngen die via satievormen vuor don hindil en ho imlnrhU Dl iKKhikkirg loi t dus in het alirp 11 111 Ie verpiii htiiit nt aan uil i rip rtiu alle oi li inmiu k i ii on on Ui non IS behoir n Ie tfll 1 ii lini li j 1 nil H hl on f p II 1 l dm hiniiol in ilt ti 7 n inn li IhIIo hl st i kkiti holnol n a 1 r o o t h 11 n 1 e I oiiuitlonlt allo m nitiiurlijkp ij rei htftjier II ii ii hun beroep ev jn nukeu pi n rekonu a i n nsuo i It i i tl koopi n 011 zonder ritt di RKlomn he nf voiwoikiiiK ii lil rcaan andiis d in in lii i hindol gohrmkelijk de o te ei k lopon a In wt lorvi t k loptialsmede a in koopei die de loileron in hun onileriiem n ainwendi ii b De k o 1 o n 1 s 1 e p r o d u o e n t o n o n itloiiiio alle in alle in Nederland genatigde natuurliike of rechtipersone i die er J un beroep van maken hun bemiddeling te verleenen bij de totatandkoming van handels transacties d De kleinhandel omvat tende alle in Nederland gevestigde naitiurlijke of rechtspersonen die er hun beroepen maken goede ren te verknopen in den regel door uitoefening van een winkel bedrijf of m den markt of straathandel aan verbruikers niet Vallende onder de koopers bedoeld sub a s Alle ondernemingen en ondernemers vallende finder één of meer der hier boven genoemde omschrijvingen zijn deriialve tot aanmelding veiplicht De aanmelding moet geschieden voor ondernemingen welke hier e lande zijn gevestigd Dit moet aldus worden opgevat dat het gaat om ondernemin gen welke hier te lande hun bedrijf uitoefenen hetzy op het gebied van den groothindel van den kleinhandel van het ambacht of als tusschonpor soon Hierbij doet het mets ter zake of de onderneming al dan niet statu tair in Nederland is gevestigd Waar het om gaat la de vraag of een onderneming hier te lande onder welken rechtsvorm dan ook werk Nederland zal vty zgn Nederland zal zelfstandig z n In het meuwe Europa Voor die vrtjheid en die zelfstandigheid streden duizen den en duizenden dappere Nederlanders aan het Oostfront Voor die vrijheid en zelfstandigheid vertrok dezer dagen het eerste bataljon van het WA regiment naar het Oosten nadat de W A mannen in hartden van den leider der N S B den eed van trouw aan den Fuhrer hadden afge legd Nederland zal vru zijn omdat duizenden Nederlandsche strijders daarvoor hun leven inzetten omdat Nederlandsche nationaalsocialisten hun liefde voor Volk en Vaderland liewy zen door een daad Wordt wakker gtj Nederlander die meent dat de toekomst van ons vaderlant gediend wordt door gevluchte regeerders door hitsende radio mroepers en kort K htige salonbola jewisten Wordt wakker kerel bewijs dat je werkelijk Nederlander bent schudt af die on Nederlandsche lamlendigheid sluit je aan bij hen die strijden voor ons volk Nedeiland zal vrij zijn Het zal een eervolle plaats innemen m het nieuwe Europa Daarvoor zorgen de mannen van ons legioen daarvoor kunt ook u zorgen maar dan moet u zich melden by het Vrijwii igerslegioen Nederland Koninginnegracht 22 Den Haag k bench een voortdurend toenemende verbolgenheid van het volk waar te nomen die de regeenngsorganen zelfs met de krachtigste maatregelen nauwel k = mg meester konden worden ziamheden verricht die binnen het bereik van de aanmelding vi llen Uit de gegeven opsomming blijkt ceds het ingrijpende karakter van ie beschikking Zoo vilt onder de be palingen van de beschikking de ge heele detailhandel ongeacht of deze wordt uitReoefend in een winkel in oen gesloten huis op ifi markt of door vonten op straat ook het kleinste be liyfje waarlnj de eigenaar voor eigen okening regelmatig langs de straat lederen uitvent bv vis h groenten iptroleuiii onz wordt diH beschouwd lis onderneming in den handel en is hiiirom mnmeldincsplchiig liiigspliclitig is ook de ge ii ele groothsndol in welken vorm ook utgooeiend dus ook import export 11 Brnssiiy lerij rot het inihaflit vvortt geaiht to t ohooren niot alloon wit nion vanouds iiTibacht pleegt lo noeiiion b een niorterii iinar xik ie m nnlofnoii w rm uilkP lofondp kleun ij oiheids I tryVIII Do eigon l jko inilu liie het iliriek bp liiit Valt er buiiin Ont hovin van de verplichtins lit iin Mflliiie im vaii olf prokon 1 lOk die nloriietiiuiijon ou jiiulprnem t dii oods op L ioii Jni 01 n p hp i pffi nde lipstlWW ini yrui lo oriïin sfttip com iiv io lm oi dei lot de hoofdgroop pUooktiIo orvriergioo en zijn ireoi a iseerd lot ho ainhai iit wordtn voorloopij okgertk M I de z g rtitnsi iloi iiuigs Klernpinlnuin vóorznover loze niet m verkoors of trnnsporton lerneinin f n hole on ho7orgin sdioii ton mair wel door bv gla enw i srhpryen uiveruipjifednjven rywieKlallinps iipdrijvo begrafenisondernemingen n dej i elij ië rot de tusschenpersonen moeten ir Ion geest van deze beschikking allen prekend worden die hun bemiddeling Vele takken van bedryf welke men misschien tot den handel kou will n okenen vallen buiten den aanmel lingsplicht omdat zij niet hij den handel maar trt afzonderlyk wor den georganiseerd Hiertoe behooren d tusschenpersonen in het verzeke nngsbedriif alsmede het hotel café on restaurantbedrijf De aanmelding geschiedt door invulling en inlevering in tweevoud vaneen vragen ferrauiler dat verkrijgbaaris bij alle Kamer van Koophandel tonm bepaalde plaatsen ook op de postkantoren en ter gemeente SecretarieDe wijze van beadiikbaarïteiling vanrie formulieren wordt voor elk districtdoor de Kamer van Koophandel in depers bekend gemaakt De aanmeldingsformulieren moeten worden ingezonden aan de commissie voor de organisatie van het bedrijfg leven te s Gravenhage en wel volgens de beschikking vóór 26 October as Naar mag worden verwacht zal deze termijn met veertien dagen worden verlengd Voor de toezending kan gebruik ge maakt worden van de portvriio enve loppe die by eik stel formulieren wordt verkrijgbaar gesteld 7oodra aan de verplichting lot aan molden is voldaan wordt aan don inzender van het formulier onder rembours een ontvangst bevestiging toegezonden waarvoor een bodra verschuldigd is dat varieert mar de grootte van der onderneming Voor de bepaling van dit bedrag worde h de ondernemingen ingeHeeld in een drie Benoeming Het Rtjkscommissariaat maaln hakend De Rytcscommissaris voor het Iwzette Nederlandsche gebied lieeft op grond v u art 1 zyner verordening no 108 40 vierdie verordening over byzondere bestuursrechtehjke maatregelen aan den procgeneraal te Amsterdam mr J A van llhiel pensioen verleend In zyn plaats heeft de Kykscommissari voor het liezette Nederlandsche gebied op grond van dezelfde bepaling mr J Feitsma rechter aan de arrondusen ientsiechtbank te Groningen tot pro cureur generaal m Amsterdam be noemd VERBINDENDVERKLARING C A O IN BOUWBCDRUr Het college van njksberniddehars heeft de collectieve arbeidsoveieenkomsttn voor de bouwbedrijven burjrerlijke en utiliteitsliotiw en water spoor on we enbouw algemeen verbindend verklaard voor de periode van il Octotftr lül tot ultimo i ebruari 194 Deze ilnemeen verbindendverklaring beteekent dat ook voor die ondememingen vjoor welke de collectieve arbeidsovereenkomsten niet elden thans een loonsverhooging van in het algennpen 2 en 3 cent per uur IS tot stand gekomen SS VOORMAN FELDMEYER VOOR DE RADIO Woensdagavond zal de voorman van de Nederlandsche SS Feldmeyer in een vraaggesprek interessante mededcelmgen doen over de Nederlandsche strijders aan het Oostfront De uitzending Is te beluisteren over den zender Hilversum I en vindt plaats van 20 00 tot 20 10 uur lal klassen namelyk ondernemingen wier omzet in 1940 bedroeg minder dan fTOtX aanmeldingsbedrag f0 751 van f5000 tot f25000 aanmeldingshedrag f 125 3 boven f 23 000 aanmeldingsbe drag f2 75 De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd dat deze ontvanizstbevestiirin het bevvys vormt dat aan de v oi plichting tol aanmelding IS voldaan 7i moet derhalve troed wolden bewa iid Kan men by controle deze bevestiging niet toonen dan vvoidt men steacht m overtreding te i n Tiipf alle gevoleen vin diep Hoovsol do vrsaggtelling van hot tirniTilier zoo oenvoi dlp mogolyk ee hou Ion is IS hel denkbaar dat be trnkkonon met de invulling van bepailrlo vragen inopihikhpdon on erV union Door elke Kamoi an Knop liindol zal dnroin voor hinr dislrict ion reuQlini worden getinffoii tav do voorliohtine by de inviillina Am l07p Togpling 711 voldooniio rufht ianr hoirl v ir Ion tjotrevtn oo bo t nf e e nio pLiikhPi I dat do Ivamtr in jnkolo gfliie nton van hair district itiiton hou II v ni alle aanmel intsplitliti i II vnorliohling hu de imiillms kiiiinon ontvaiieon ip om pnkol punt lat tot misvor siand aanleuling 7rtu kunnen Keven nag iiior no vvoi li n op eevvo tn In het éanmoldiiiisfoi mulior vvoriit onderifeer gevraagd naar de oni7etri fersvan do onfornominiton IIioi kon ei n iioeilnkheid rii7en vvnnneer de omzet UI den transitnhafidel moot wordeniipgogovon Tor verdnidelykmg zijdaarom vermeld dat het de bedoelingIS dat hot omzetcyfer wordt gegevenvan de transacties welke hier telande tot stand gekomen zyn ngeacht of de goedoreji inderdaad door ons land zijn gevoerd of in transitoverkeerbuiten ons land omgaan Buiten hétopgegeven pmzetbedrag valt dus deomzet verkregen door in het buitenland of in overzeesche gebiedsdeelenafgesloten transacties Word aan de verpliditing tot aan melding niet voldaan of wordt op andere wijze in stryd met de beschikking gehandeld waartoe ook behoort het niet naar waarheid invullen van het formulier dan k an een gevangenisstraf worden opgelegd van ten hoogste een jaar of een f eldboete vao ten hoogste tienduizend gulden Verwacht wordt evenwel dat een dergelijTte strafoplegging nimmer zal behoeven te geschieden en dat de t langhebbenden zoodanig van het nut ea de noodzaak van de onderhavige aanmelding overtuigd zijn dat zij hun voile medewerking zuilen verleenen Op deze madewerlcing wordt voorzoover noodiK bij dezen nog een eea krachtig beroep gedaan itu eHHUuui Zon op 8 19 onder 18 29 Maan H 11 43 onder 2032 Meo il verpHcfat te verdni teres ran toaioDdergaoj tolzonsopfconut Lantaarns an voertuldeD moeten bif zonsonderganil ontatoken worden K nz i 2