Goudsche Courant, woensdag 22 oktober 1941

WOENSDAG 22 OCTOBER 23 Oct II UUT Het Schaakbord Open Turfmarkt 112 M E van der Hoorn kens hebeen geKocnt Toen de dieren l ten Vervoerd zouden worden hadden de j De vertolkin on stonden alle op bq1 STAiits Euw8 Econonutdie rechter te Rotterdam nAVDWKV SLACHTEN Drie maanden gewangenisstxaf heeft de ecaatmüscbe rechter te Rotterdam opgelegd aan den 38 jarigen veehouder J vw der Oe t wonende te Reeuwük wegens het slachten van twee schapen in Augustus j l waarna hü het vkesch liad verkocht Veertien dagen gevangemajtral hreeg de 34 jarige veehouder A Macdaniel uit Gouderak wegens het frauduleu fkifhte v n een Varken In April JX L Alle geslachte dieren w d n verbeiird vö klaard f Verreeren Wn Tleeseh Zeven dagen gevangenisstraf kreeg de 50 iarige arbrfder A Stoppelcnöerg uit Stolwijk wegeni het vervoeren van frauduleus geslacht schapenvleesch H t vleefich werd verbeurd verklaard Eem boete van 5Ö subsidiair 10 dagen hechtenis werd opgelegd aan den 37jarigen boomkweeker C v d Wolf te Boskoop die vleeBch van frauduleus geslachte schapen had gekocht en vervoerd Kaai s uider bon Tot een boete van f 16 subsidiair 15 dagen hechteni werd veroordeeld de 27jariee Grietje v d Berg te Capelle a d Uast I die 10 k g kaas had gekocht zonder bon Tot ƒ 75 boete of SO dagen hechtenis werd veroordeeld de 32 jange veehouder T R te Berken woude die kaM zonder bon had verkocht Eeiueltde boete kreeg de 4 jarige veehoudeirkaasbereider C de Mik te Berkeniwoude eveneens wegen het verkoopen van kaa zonder boh Veertig gulden boete of tien dagen hechteniis kreeg de 61 jarige ve ou derkaa creider W Verdoold uit Stolwijk wegens soortgelijk distribuüemiaérijt Een boete van ƒ 25 of 18 dagen hechtenis werd opgelegd aan den 27 jarigCTi bedrijfsleider W Verdoold te Stolwijk weeens het koopen van kaas zonder bon Een boete van ƒ 250 subsidiair 25 dagen hechtenis werd opgelegd aan den 40 iariKen veehouder H Nap te Lange Ruige Weide wegene het afleveren van tien kazen zonder bon Varkens en varkensvleesch Een boete van lOO ïubsidiiair 25 dagen hechtenji is opwiegd aan den 22iarigicin koopman J G de Wit te Chidewater wegen het afleveren van twiniig varkens met een gewicht meer dan 40 k g in April j l H boete van ƒ lOO subsidiair 26 dagen hechtenis kreeg fle 30 jarige tuinder S Moerman te Capelle a d IJssel die ziin twee varkens niet had vermeld in zijn veebockje Contoirn den Msch werd veroordeeld tot 4 weken gevangenisstraf de Ifljarige koonman A Tol uit Reeuwilk thoTis ged tineerd te Rotterdam die varkensvle Th had verkocht zonder bon Wegene eenzisrifde misdrijf werd veroorrieeH tot f 100 boete of 26 daeen hechtenis de 4fl i ri fe moentenhandelanr J Ron uW Wadidnxveen Veertien agem gevan genisstraf Icrceg de Sl iarigp prondwerker P Vonk te Reeuwijk die als georganiseerde on 2 1 Juni il varkens voorhanden had gehad die hii niet had verantwoord op zljr VPf boAkje Winteriiulp Nederland GIFT VAN ƒ 188 Een stadgenoot die onbekend wenscht t blijven heeft den burgeme ter een bedrag van ƒ 100 overhandigd voor Winterhulp Nederland Goed voorbeeld doet goed volgen FRADDIILETIZE SLACHTING VAN EEN BOK De politie heeft tegenover ingezetenen proces verbaal opgemaakt in verband met een frauduleuze slachting van een bok tegen den een wegens het doen slachten tegen den ander wegen het slachten Huofdindiirteur J p Wejriten Rutterdam Chef redacteur oor Oouda co Omitreken r Tleter Guuda Thalia Theatcr So sdgte eine Llebe met Paula Wessely en Willy For t Aanvang 8 15 uur Beanie Bioscoop Mysterie van Kamer 12 met Magda Schneider en Peter Bosse Aanvang 8 15 uur ZZ Oct 7 38 uur Nieuwe Schouwbnic Opvoering cabaret revue Zonne chyn juist nu door Nedexlandsch cabaret t Veldbouquet 22 Oct 7M uur Ned Geref Gemeente Bpreekbctirt ds Joh van Welzen 22 Oct 8 Bur Daniël Cursus E H B O 22 Oct 8 8 anr Oosthaven 18 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor Luchtbescherming bare verkooping van land te Wad dinxVeen door notaris D B v d Most aldaar afslag 23 Oct 11 nur Het Schaakbord Ledenvergadering Hollandsche Maatschappü van lüindbouw afdeeling Cïouda en omstreken 23 Oct 7 uur Ons Genoegen Bridgedrive voor de leden der socféteit wilde drive 23 Oct 7 30 uur Leger des Hells Heitigingsdienst leidit J v d Veen 23 Oct 7 30 uur Vr e Evangelische Gemeente Büliellezing en bidstond Oct 7 30 uur Reunie Openingsavond Volksuniversiteit lezing Jaap Kunst over Het levende lied in Nederland aan den vleugel Dé Land Oct 7 30 uqr Kunstmin Ontspap ningsavond Vreugde en Arbeid opvoering revue Hutspot door het Lachcabaret October Huis en straatcollecteNederlands he Roode Kruis 30 Oct 7 15 uur Nieuwe Schouwburg Opvoering tooneelspel Operatie geslaagd door N V Het Residentie Toorieel APOTHEK RSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek P Weijer Gouwe 131 Uit vroeger tUden DE GOUDSCHE COURANT JHLELDDE 75 lAAB GELEOEN Uit een advertentie Openbare verkooping te Oudewater op Dimsdag 30 October 1866 des voormiddags ten elf uur in het Wapen van Vriesland van een kapitaal huis schuur en tuin ingerigt als brood en Ijanketbakkerij staande en liggende aan de Markt no 50 te Chidewater Inhchtingen geveh de notarissen J G Brouwer Nijhoff te Haastrecht en O W van Geijteniljeek te Hamnelen 58 JAAK GELEDEN Gistermiddag werd ten raadhuize alhier aanbesteed het herstellen van de Gasthuiskerk aan de Oosthav i tot inrichting van Archj € en Librye Voor dit perceel waren Vier verschillende mschryvlngen nooddg als zijnde vier plannen Laagste msclirijver C W den Hoed voor ƒ 6648 gedekt met pannei ƒ 7173 gedekt met leien ƒ 7539 gedekt met pannen en acht üohtkozijnen en ƒ 7824 gedekt met leien en acht Kditkozijnen het maken en stellen van het in dit gebouw noodige ameublement Laagste inschrijver J J Duim voor ƒ 2115 bet leveren planten en onderhoiiden van 188 stuks opgaande boomen met de noodige heester en plantsoenge yassen voor Tiet jaarvl892 Laagste inschrUyers T de Loos en Zn te Boskoop voor f 594 95 Heden ten ongeveer een uur ia in het water der Zeugstraat geraakt de 13 jartge schoorsteenveger A I welke door S H V d Kraats Jr gered is die er gekleed bij sprong 25 JAAf XSELEDEN Uit Boskoop De heer J van Noort alhier overleden heeft bjj testamentaire beschikking vermaakt aan het Burgerlük Armbestuur alhier ƒ 2000 en aan de diaconie der Ned Herv Gem ƒ 2000 vry van successierechten Loop der Jbevolking getsbugden C T M V i hiia geb Blonk zonda van Boxmeer Carmelietenstraat 31 in Keizerttraat 100 A C de Vos loodgieter van Rotterdam Heulstraat 4a in J van Renesseplein 10 A Koppe geb Hoekstra zonder van Bergamb A 18 in Kuiperstraat 34 Th Allebrandi winkelier huish art van Alkmaar Spoorstraat 40 in Crabethstraat S2 W Kprtland fabr arb van Loenen B 171 in O da Boompjes 24 fi v d Berg kelkier van Zeist Panweg 50 in Tuinstraat 52 J A Uitman plaatwerker van Eindhoven Floralaan 23 in Heerenstraat 20 A Rooseboom lederbewerker van Rotterdam Rysoordstraat 3Sa in Tollensstraat 153 B P van Jeveren boekhouder van Moordrecht H 26 in Erasmuslaan 11 Chr A Wiselaar schillenophaler van Rotterdam Oordtschelaan 36c in Derde Kade 47 J A Gravesteün kant bed van Vènlo van Clcefslraat 4 in buish van s GravenTïage Westeinde 369 in St Josephstraat 31 L G Krikke kappersbed Van Haarlemmermeer Hoofdweg 1183 in Fluweelensingel 85 R Uittenbroek dbe van Haastrecht C 87 m Gr Florisweg 31 M T W jrandjean Perrenod Comtesse kinderjuffr van Amsterdam Ie Helmersstraat 187bov in Markt 34 J Verboom winkelbed van Lisse Heereweg 230 in O de Boompjes 105 W H Julius contr C C C D van Loenersloot Dorp 48 in Bfirg Martensstraat 3 J W E van der Meer textiel technicus van Hengelo W ten Catestraal 69 in J V Rcnesseplein 10 T J Speksnüde ll verpl van s Gravenhage Monsterschen 93 Lsd in v d Palmstr 47 E C V Vliet geb Broer zonder van Waddinxveen Kerkweg 119 in v Baerlestraat 32 S de Jong adj dir chocoladefabr van i Gravenhage Sthenkkade 37 in Krugerlaan 32 C P Hoolmeijer zonder van s Gravenhage Camegielaan 1 in Spieringstraat 147 T H Kalf geb Rujjterman zonder van Renswoude Wijk A No 137 in Crabethstraat 65 W G J van Dijk zonder van De Bilt U Overboschlaan 59 in Derde Kade 119 A M H v d Valk geb Zeegers zonder van Delft y Langendljk 37 in Kievitstraat 23 A Lecflang kant bed van Delft Simonsstraat in Wöu jlstraat 38 L S van Engelen dbe van Ouderkerk a d IJssel B 1§1 in Turfmarkt 20 J A Vfai Aardenne lasscher van Gouderak B 131 in Varkenmarkt 8 Th Bakter stationschef van Boxtel Nw Kerkstr 43 in Crabethstraat 70 S Koster koopman gal van Haarlem De Witstraat 19 in Kuiperstraat 34 A de Vries geb v d Graaf zonder van Laren N H C Bakkerlaan 20b In Koningin Wilhelminaweg 291 H van Vugt 11 verpl yan Huizen N H Crailoscheweg ne in Krugerlaan 130 C G de Bruin marechaussee van Ouderkerk a d IJssel A 133 in Oosthaven 56 J A van den Broek religieuse van Monster Voorstraat 88 in Westhaven 25 P M J Veringmeier religieuse van Heerlen Gasthuisstraat 45 in Gr Florisweg 77 H Tamenis landarb van Waddinxveen Noordeinde 31 in Nieuwehaven 10 J J Platje zonder van Zwolle Vechtstraat 201 in Kievitstraat 33 P Vlok zonder van Haastrecht D 78 in Boelekade 225 G Kerseboom contr C C C D van Schoonhoven Haven 72 in Burgvlietkade 51 D van Bergeri Bravenboer los arb van Oudewater Wyngaardstr B 257 in Nieuwe Haven 78 J J Heppener zonder van tjravenhage Helmstraat 30 in L Tiendeweg 20 J van Gils schqenwinkelier van Delft Burgwal 7 in Markt 25 J Th de Ruwe zonder van Rotterdam Torenlaan 19 v m Overschie in L Tiendeweg 34 A P J Matthüscn costumière van Wageningen Gindweg 38 in C Ketelstraat 9 P van Rijn geb de Klerk zonder van Rotterdam van Duijlslraat 12b in V d Palmstraat 88 H Bollen contr C C C D van Utrecht v d Heistraat 8 in Karekietstraat 10 A Kruij geb Timmerman van Hilversum Emmastraat 43 in Bleekerssingel 22 bov Ch L Vuyk monteur van Wassenaar Gladiolusstraat 3 in Kleiweg 98 J Imelman kinderjuff van Zeist Lommerlust 4 in Bleekerssingel 20 C Brokking broodbakker van Lange Ruige Weide Hoogebrug 149 in Niéuwe Haven 157 A J F van den Bosch contr C C C D van Alphen a d RUn Rünkade 11 in Zoutmanstraat 46 L A Maliepaard werkt monteur van Rotterdam Mathenesserweg 204a in J P Heyestraat 4 G M van Roosmalen handelsreiziger van Rotterdam Schiebroekschestraat 14a in J P Heyestraat 1 6 A Gortenmulier hulp i d huish j van Boikoop Burg Colünstraat I7S in Mdifct 51 P Egberts bouwkundige van Capelle a d IJssel Capelscbeweg 122 io Turfmarkt 106bov VERTROKKEN H J Boer van Kon Wilhelminaweg 290 naar s Gravenhage Vaillantlaan 197 P J E M van Mackelenbergh van Joubertstaaat 102 naar Rotterdam Jericholaan 36a K P LagrouW van Komljnstecg 40 naar Rotterdam DirMuysstraat 18 G van Dam van Kon Wilhelminaweg 183 naar Haastrecht b 52 A Verkerk van Kamemeilksloot 49 naar Reeuwyit Platteweg H 183 J D M H van de Vreede van JGouwe 90hen naar Breukelen Nyènrode Kerkstraat 27 M W Rietdük van Vest 107 naar Nieuwveen Kerkstraat 82 H J van der Zaan van Bogen 65 naar Zevenhuizen Dorpsstraat 123 A Drucker van Turfmarkt 12 naar Amsterdam N Amstellaan 4III C J van Ham van Kleiweg 83 naar jorinchem Vjsschersdük 61 a J Hofman van Pr Hendrikstraat 113 naar Boskoop Dorpstraat W Z 6 L G Marwitz van Vos senburchkade 121 naar Zandvoort Marisstraat 8 P H Souffree van Kleiweg 14 naar Haarlem Pr Mauritslaan 28 A van Es van ToUensslraat 108 naar Amsterdam v Beuningenstraat 221 achter D Have van Kon Wilhelminaweg 197 naar Utrecht Groeneweg 26 J J Hecourt van Vest 36 naar Rotterdam Clementolstraat 9 M B Stravers van Nïeuwe Veerstal 7 naar Schoonhioven Koestraat 132 A J Straatman van Van Itersonlaan 13 naar Rottertlam Jonker Fransstraat 46a A J J de Groot van Goywe 6 naar Alphen a d Rün St Jorisplein 8 A Kers van Tollensstraat 142 naar Rotterdam Kortekade 125 M Orvan van Burgvlietkade 51 naar Vlaardingen Diepenbrockstraat 115 J C E Ravclli van Brug Martenssingel 7 naar Voorburg PI v Middendorp 7 J M J van der Wielen van Cïr Florisweg 77 naar Rotterdam Leeuweriklaan 3 C H de Bruin van Klimopstraat 6 naar Moordrecht Stevensstraat EE 32 N van der Pol van Wielewaal straat 47 naar Rotterdam Clementol straat 18 o m IJsselmonde J L P van Mackelenbergh van Joubertstraat 102 naar Vught Loonschebaan 149 J A Laarakker van Sophiastraa 44 naar Utreóhl Oude Gracht 32bis J W Vin Gageldonk van Kievitstraat 36 naar Groningen Groote Markt 13 W Boot van Sephiastraal 37 naar G in ngen Eedumerwtg 52 A Kasbe gen geh Irlé van S iphiastraat 27 aar VGr venhage Daendelsstraat 37 A Prevctsh van Bui g Marte issinge 9 J Rotterdam Noorderhavenkaae 148a W Papenhuijzen van Buigvliitkr d 51 naar Schieiam Boerhvela ir 35c B Emaus geb Gebbmck Mn Corrrhertstcaat 3 a Groenlj Smitstecg A 225 DIEFSTAL VAN BOTER De Rotterdamsche Rechtbank had den las werkman A P K uit Gouda thans gedetineerd m het Huis van Bewaring tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld terzake van diefstal Ten nadeele van M J v Dijk te Gouda was een hoeveelheid margarine gestoler uit eeji garage waarin zyn autostond B j een onderzoek dat de politie ingesteld had was men ook m de woning van K gekomen Daar trof men verborgen in een trommel die in het bed was geplaatst 25 pakjes margarine aan die het nummer 201 droegen Men veronderstelde dat K zich dus aan den diefstal heeft sthuldig gemaakt Dit ontkende hy in hooger beroep voor het CJerechtshof te s Gravenhage d margarine had hy van iemand gekocht Uit het verhoor bleek ter zitting dat door de fabriek ongeveer 140 00 pakjes met hetzelfde nummer worden uitgegeven Ook wat den smaak en k aliteit betreft viel geen conclusie te trekken dat de pakjes uit bedoeld pakhuis afkomstigwiren Verdacjrte hield vol dat de boter bij een winkelier as gekocht en hü niets met deil diefstal té m sken had De procureur generaal meende dat in deze het moeilijk is een bewijs aa te breilxen dat verdachte inderdaad den diefstal pleegde De verdachte is wel meer veroordeeld doch de procgeneraal meende dat het vonnis der Rechtbank te Rotterdam moet worden vernietigd en verdachte vrtjgefnrbken van het ten laste gelegde Uitspraak over 14 dagen Varkens vervoerd Op de veemarkt te Gouda zou B Sluymers uit Barendrecfat eenige varkens hebben gekocht Toen de dieren 1 ajnbtenaren in i repen want dat ver wer zou zonder vergunning eschiedep Daarvoor had de Economische Rqehter te Rotterdam den verdachte veroordeeld tot iwee maanden hccbteni van walk vonnis hij in hooger beroep kwam bü het Hof Daar ontkende hy de opdracht tot het vervoer te hebben gegeven Aanyankeiyk had verdachte zeide h j de schuld maar op zich genomen voor iemand anders want men zei dat hij er met een boete wel zou afkomen De Proc Generaal geloofde echter niets van het verhaal en hij wees erop dat de verdachte als een smokkelaar bekend staat Voor het vervoer moet de verdachte worden gestraft De opgelegde straf vond pr veel te laag en hy vorderde nu zes maanden hechtenis De verdediger pleitte vrüspraak ubs clementie Vonnis over 14 dagen PLAATSELIJK NIEUWS Alphen a d Rün HAAGSCHE GERECHTSHOF Frauduleuze slachttng Volgens mededeeling van J v Eek uit Alphen aan den Ryn had men hem eigelijk misleid bü het slachtwerk dat hy deed De zaak had reeds eerder in hooger tieroep gediend doch de proc generaal had het wenscheiyk gevonden deze bewering vin verdachte nader te onderzoeken De proc generala zei dat de bewering van yerdachte wel Juist kan zyn doch in elk geval treft hem schuld De opgelegde gevangenisstraf werd echter te hoog geacht n spr vorderde nu twee weken hechtenis De verdediger Mr v d Oever bepleitte het opleggen van een geldboete rrest over 14 dagen Boskoop COÖP VEREEN DB BOSKOOFBCHE VEILING 21 Oct Rozen per bos Briarclif 7 1 10 et Ellen Poulsen 42 56 et Ros Mündi 40 60 et Butterfly l QO Ï 20 et Better Times 1 10 et August Noack 90 1 10 et Roealandia 1 101 40 et Else Poulsen 30 45 et Hadley 80 1 30 et Dorus Rökers J4 1 06 ot Flox 1 00 et Vier landen 90 et Polyantharozen 60 90 et Gemengde rozen 30 50 et Diversen per bos Clematis Prin Hendrik 90 1 30 ot idem mevr Ie Coultre 7 70 1 90 et Physalis Fran cetti 8 15 et Chrysanten gr bloemig 70 1 10 et idem kl bloemig 40 80 et idem tros 10 16 et Gouderak WINTERHULP COLLECTE De lystcolletle voor Winterhulp Nederland heeft alhier ƒ 3 20 opgebract AUTO OMGESLAGEN Toen de veehouder D A Verstoep met z n auto beladen met bietenbladen van den hoogen IJsseldyk zün erf wilde oprijden naar de boerderu kantelde óe auto om tiet voertuig verd vry ernstig beschadigd De loestuurder kreeg geen letsel Haattrecht CMXECTE WINTERHULP De winterhulpoolleote welke Vrydag en Zaterdag hier werd gehouden heeft opgebracht ƒ 31 08 In de gemeente Vli£t bracht de collecte ƒ 9 22 op Moordrecht HET NUT OPENT HET SEIZOEN Boeiende voordiaebt van Jac van Elaücker In de groote zaal van Het Posthuia is gisteravond voor het departement MoordrechtGouderak van de Maatschappy tot Nut van t Algemeen opgetreden de heer Jac van Elsacker voordrachtskunstenaar uit Rotterdam Hü heeft de zeer gunstige indrukken eenige jaren geled engewekt volkomen bevestigd en een talryk publiek genot verschaft met een smaakvol samepgesteld programma van gedichten schetsen en romanfragraenten ronder hoOf peil Van i heerscht het komUchsT W Cendn i j CTuat by ee l In zun opening swoord h voorzitter burgemeester K J 4 iyn vreugde uitgesprokM iTNt ÏÏÜT dentin ï mededeehng gedaan van i plaats gehad hebbend 1 wisseling Als opvolgers vwiTS ren Dirkzwager en SchuddiL t gekozen door de heeren Van i Kwinkelenberg M iiï Nadat de heer J Janssen naamraadspel succes geooT de voorzitter den eer n L M den Nutaavond lgeslJ TWEE IEPEN AFFGEKNAM Tengevolge van den hevi zijn op den IJsseldiik t nu lepenboomen afgeknapt Zondagmorgen in Je vrowi vele buitenwykbewoners orS verrast door het water uil dl dat hun benedenhuizen binMnJf Tengevolge van den hcvigcn sS het water zoo abnormaal l Tj loopen 8 opft FRAUDULEUS GESLACBT r emeenteveldwachter hw procesverbaal opgemaakt teir nT koopman en een veehouder lÏÏ frauduleus slachten van een S r Het vleesch ia in beklag g SCHAAP ONTVREEIffl Een veehouder alhie f heeft wiHfi gedaan van het stelen van een uit zyn weide Reeuwük OPBRENGST WINTERHÜIP COLLECTE De tweede collecte voer Winterhulp Nederland heeft in d ze geme opgebract ƒ 57 12 K ra Schoonhoven DENK EN ZEI Maandagavond heeft de Schoon hovensche scliaak en damdiib Denk en Zet een vriendschapp lyken damwedstryd gespeeld te n de vereeniging Kyk Uit uit Nieuwpoort De uitslag was 13 7 vooj Nieuwpoort Ook tjvee reservespelers moesten het offderspit delven TRAINING VOETBALCLUB De Scboonhovensche voetbalver eeniging Sportclub heeft besloten haar training te hervatten Dit ui geschieden door middel van een to doortraining onder leiding van iai heer W van t Hoof Zevenhuizen COLLECTE WINTERHIIU De collecte ten behoeve van de stichting Winterhulp Nederlmtf heeft in deze gemeente ƒ 19 05 OPI bracht AARDAPPELEN VERDWENEN Ten nadeele van een inwoner das gemeente is een hoeveelheid aart appelen ontvreemd VERSTREKKING VITAMINE D Binnenkort zal in deze gemeenU een aanvang worden gemaakt met M verstrekking van vitamine D taWetten Doe het nul Wie nog geen abonné op de Goudsche Courant mocm zijn die gave zich nog heden op aan hat Buraoui MABKT31 G0DM TXLIF 27 4S ol bij d agentan alden Ieder die op de boogt wU bl TWB leeit d Goudaehe Courcmti f FEUfiLLETDN Nadruk varboden HuweÊjk met modem comfort 25 Nick snikt in haar zakdoelc Oom Victor klopt haar bemoedigend on den schouder probeert baar te troosten met de verzekering dat het nog niet zoo mraefankkeiyk erg ia want dat haar ouders nog altyd behooriyk kunnen leven van de inkonxsten uit bat kantoor Haar jullie zult je natvuriyk wel erg moeten bekrimpen zegt hU Daarom ia ta t zoo prachtig dat j nu voor je zelf kunt zorgen Dt ginghet maar gauw thuis vertellen als ikjou was IficoUentje Ja maar hoe moet het danhier Ik nioet Woensdag al beginnenia Amsterdam Ik zal c xaken hier allemaal netjes afwerken hoor Maak je daar maar geen zorg over Om te beginnen xal ik maken dat ik als eenhaas ap de rol kom Nee laat u mij dat nu nog doen voor den laatsten keer vraagt Nick Geen qirake van Je ziet er nog al fraai uit met je dilike oogen en je rooden neus Nee meisje zoek jy nu hier op kantoor je zaakjes maar bij elkaar En je geeft Vermolen je instructies voor vandaag en morgen EIn dan ga je als de wip naar huis Maandagmorgen kun je terugkomen om hier alles in te pakken en te redderen en dan vertrek je Dinsdag van hier naar Amsterdam Afgesproken En dan gaat het allemlial zoo vlug dat bet een droom liikt Gauw op kantoor den boel afwerken gauw verkleeden In den trein naar huls Die dagen thuis dat lijkt pas echt een droom maar èen nare Vader ineens oud geworden alle fut er uit Mama nerveus doorloopend in tranen ook over haar Nick dat ze nu zoo ver weg gaat een meisje alleen In zoo n groote stad Rob heelemaal radeloos voor hem komt de misère van het examen er nog bij En het stille verwijt fai zijn vaders oogen als Nick van haar succes vertelt En dan is het allemaal voorby pok het afscheid van Doomenburg en rit Nick in den trein die haar naar Amsterdam zal brengen het nieuwe nu het echte leven in Groen en rood en geel zegt de jongste klerk En blauwtje is erook weer bij gelukkig Waar heb je het over vraagt an Dijk die zijn ochtendpijp aan het stoppen 18 Over de post van Robberts Van meester Robberts bedoel je verbetert van Dijk streng En de rest van de praatjes kunje vóór je houden Ik zou me maarmet mijn eigen zaken bemoeien als ik jou was vriendje Daar heb je je handen vol aan HierI Van Dijk grijpt tusschen de papieren op zijn bureau Kijk dat exploit eens Weor door het zegel Wengetypt aan den achterkant Dat is de derde keer fai één week Je kunt beter op je eigen werk letten dan brutale praatjes verkoopen over je werkgever Gut Ik zei alleen maar dat meneer Robberts net zoo n post krijgtals de filmsterren uit Hollywdbd sputtert de jongen tegen Natuurlijk Dacht ik het niet Hollywood De bioscoop£ VoetbaIien De zesidaagsche Daar kimnen jullieover meepraten Maar je werk bChooriyk afleveren bo maar Geef maar hier die post ik moet toch naar boven Terwijl hij de trap oploopt bekykt de oude klerk hoofdschuddend de beide stapeltjes brieven in het brlevenmandje Heelemaal ongelijk heeft hy niet die vlegel beneden met zijn gegrinnik Kijk die poat van meneer Westhove nu eens dat zijn brieven die op een advoeatenkanloor thuis boorea vaa andere advocaten en van den president van cliënten natuurlijk ook de firma zus en N V zoo allemaal zooals t hoort Op het leege bureau van Mr van Westhove wordt het stapeltje zorgzaam neergelegd en na een aakzamen blik in het rond of de wenËlter geen ongerechtigheden heeft achtergelaten gaat van Dijk verder Voor Franks bureau blijft hij sta n en laat de brieven é n voor éé door zijn handen glijden En blaftwtjf Is er gelukkig ook weer bi heeft die aap gezegd Tja wat kun je er aan doen Iedereen heeft toch aanspraak op rechtskundigen bijstand daar zijn de advocateif immers voor Moeten ze tenslotte van bestaan Hy ook als t er op aankomt En die lummel beneden net zoo goed Maar er zijn cliënten èn cliënten Vroeger kregen ze behalve de prodeanen in een heel jaar soms nog geen twintig vrouwen op kantoor te zien En die dan kwam en waren zakenvrouwen of bijvoorbeeld alleenstaande dames die rnoeilijkheden hadden met huurders of menschen die over een erfenis harrewarden Maar sinds meneer Robbers er bij gekomen is Nou hij zal d r niks van zeggen Een geschikte baas een beste kerel Wel eens kort aangebonden kan nogal eens uit zijn slof schieten als die kwajongen beneden den boe weer verknoeid heeft wie zal t hem kwalijk nemen En tegen hém Is ie altijd even vriendelijk Maar een échte advocaat eentje van het authentieke slag zooals meneer Westhove of meneer Renselaer nee daar mankeert bij meneer Robberts nog het een en ander aan Later misschien t is zoo gezegd nog een jongmaatje tegenover iemand als liij die er de tweeënzestig al op heeft zitten en die zoo langzamerhand naar zyn gouden dienstjubileuro heensukkelt Kom by zal maar weer naar beneden gaan anders doet de Wit den heelen morgen Diets anders dan cigaretjes rooken en vostbalkrantjes lezen De heeren zullen wel dadelijk komen Ja en nu kunnen xe haar binnenkort ook weer verwachten Blauwtje verdraaid hij raakk dien gekken naam niet meer kwijt da heb e ervan Mag bij wel oppassen tegen dat ze komt aanzetten t Is toch al zoo n pretje als mevrouw de Faucourt op kantoor komt Meneer Westhove die niets doet dan op en neer loopen van boven naar beneden en dan op de gang hardop roepen Is meester Robberts nu nóg in conferentie En die vlegel van een de Wit dan telkens gedienstig aanbieden Zal ik soms eens gaan kijken meneer Velt niks te kykéb moet hydan terug snauwen En dan de Witweer grinniken Nou dat dicht u maar En alles bij elkaar zijn dat toch geen gen die op een degelijk ouderwetiell advocatenkantoor té pas komen b sluit van Dijk en gaat lijr troost ken bij xijn tweede pijp Heb Je het parket al opgebe van Dijk vraagt Frank al W s Maandagsmiddags het kantooi biOnen komt Er is vanmorgen iw mers uitspraak geweest in die z v tegen Wlllems Bel nu direct even je Frank loopt door naar zyn kamer kykt verstrooid de stukW door die op xijn bureau zijn o y legd Een brie van den rechter missaris in het faillessement U J my Salariabepaling natuuriyk scheurt de enveloppe open even inkijken den brief neer o derd gulden salaris dat Is weBW Het eenige lalUissement dat hy In M na een jaar gehad heeft J crediteuren alle mogelijke ri war om het actief bij elkaar te pen hij heeft notabene met de lltie moeten dreigen om ne e vennooten handelbaar te f en nu krijgen crediteuren een beli lijke uitkeering waar ze anders aou gezien zouden hebben e zeU wordt afgescheept met ffJLi zalige honderd piek nel honominder dan aarop hü het aan den matigen kant getaxeerd O jawel I Prettig is dat