Goudsche Courant, woensdag 22 oktober 1941

IIIINEIIU 1D 4b wtt pAf ia e den erand Teehtttrecfea ter beaehikking van de volkstuinder stelt niat de verpllchOU tot opgaw doa p deze vereeniipnc n we op de gemeente welke im gtood aaa de volkgtuinvr eenigiag verpachtte Hiemaatt doen zich echter eveneens evallen voor waarin gemeenten fabneksdirecties of groote instelliingen gnmtl voor voUcstuinen rechtstreeks aan derdengebrniker ter beachikking tel1 Uit dn aard der mk lijn in die itvaUen die gemeeatoi fabriek directies of Instellingen tot het doen der opgave verplicht Ook kotnt het voor dat het uitgeven van peroeelen grond welke aan de hierboven fegeven omtchrijving van volkstuin voldoen door particulieren zooals b v landbouwers geschiedt met nadruk wordt er de nandacht op geveatgd dat zij eveneens onder de bepalingen van het Registratiebesluit IMl volkstuinen vallen Ten slotte kan nog woeden medegedeeld dat in genoemd besluit met betrekking tot de verplichte opgave is l epaald dat deze voor 10 November 1941 schriftelijk moet geschieden bü de landbouw crisis organisaties binnen welker werkgebied het desbetreffende perceel grond is gelegen Belanghebbenden worden voor nade re bijzonderheden verwezen naar de in da tladen opgenomen offcieele publicatie Verlenging van de Kerstvacantie CWZENDBUEF VAM PROF DB J VAN DAIL De secretarig generaaal van het deimrtement vao Opvoeding Wetenachap en Cultuurbeacherming prof dr J van Dam heeft aan de directeuren van de Rijka H B S en een Smzendbrief gezonden waarin blJ er op wijst dat in verband met de kolenpositie de herfstvBcantie komt te vervallen Oe kerstvacantie zal beginnen op Zater dag 20 Oecember 1941 na afloop van den schooltijd en eindigen op den avond van 12 Januarai 19 É Met in gang van 1 November en zoolang zulks in verband met den brandstoflenvoorraad noodig cal zijn zullen voort zoo noodig de lessen van Zaterdag kunnen worden gesteld op de vrije middagen der overige werkdagen Een afschrift van dezen omzendbritf ia eveneens tosgetonden aande beaturen van de gemeenten de gymmansia lycea en hoogere burgerscholen middelbare scholen voor meisjes handels dagscholen in stand houden en aan de besturen van bijzondere gymnasi l cea enz met het verzoek voor hun scholen eenzelfde regeling in te voe ren indien de kolenpositie tot bet ne men van maatregelen dwingt Minister Funk over de toekomstige econonaie 8AMENWERKING MET ANDERE ECONOMISCHE GEBIEDEN De Duitsdie minister voor Eoono miache Zaken Funk die in Rome vertoeft heeft een rede gehouden waarin nü als eerste doel der Europeesche samenwerking noemde het onafhankelijk maken van het onder Vlen dwang der Britsche blokkade ontstane groote Europeesche eoono miache gebied van den invoer van hoogst noodzakelijke fen voor de oorkigsmdustrie belangrijke goederen waarmede geenszins een op de spits gedreven autarkie wordt bedoeld Want wij zijn er vasfvan overtuigd dat zich de betrekkingen voor den goederenrull met andere economische gebieden na afloop van de i oorlog spoedig zullen baanbreken daar de overzeesche producten van grondstoffen eenvoudig op den duur niet roet piiii productieoverschotten kun nen n willen blijven zitten Vooral eehter achten wy het onoprecht de kwestie van het economische systeem propagandistisch voor te stellen ala een belemmering voor een bloeienden internationalen han del nu de wereld met verbazing ziet hoe de democratische landen vooral Engeland en de Vereenigde Staten die zoogenaamd strijden voor het belioud van wühandelsmethoden in toenemende mate overgaan tot een door den staat geleidien binnen en buitenlandschen handel Daarom moeten wij deze propaganda beschouwen als een weinig steekhoudend voorwendsel voor imperialistische oogmerken dezer landen Indien Sngeland tot nu toe nog steeds hoop meende te hebben op economiache uitputting der spilmogendheden dan moet thans ook de grootste optimist toegeven dat deze hoop verdwenen is De Engelsche blokkade is thans definitief gebroken Hoe langer de oorlog duurt des te zwakker wordt Engeland des te sterker echter de asmogendhedep Het hetgeen de laatste maanden Is Bezoek aan den vuurtorenw achter ADOLPHUS Niprrlgm N V RotterdaouKll Nieuwsblad 1941 Ni Ni dool toim orm wit opge n en fttMiMt Uangift chaap nterhttip Schèon amolub c iapp Nieuw 7 voor I reserve 1 delven ICB Rtbalverllxtloten m zal in van de riaiMl opi deaer aard D nt fjnet d blM int ï telkng awiw Elk en Duinen te t Gn i Bguata onder o rwel toUngsteUing ter aarde bel ftt fwJ elyk hulsel van mr D IcSitol van Staat oud gouverIH ji van Nederlandsch lndië I Sta ter van Koloniën en oud i Arr Tweede Kamer Sb itoet bevonden zich o tn de I Sav i ee erBii J a Bprel en fKSSSl de laaute van het Ned Inli ïTr voorts degep overste G H 1 mSü HÖdenpijI ÏTbegrBafplaat werd de stoet Lewachl door de lieeren W L l 2 vós van Steenwijk mr J R f gjbaik resp oud voorzitter der llZ CD der Tweede Kamer jhr mr llfacretariigeneraal van het depar lüJTwn Koloniën jhr mr dr H A l j niebetk minister van Staat iJJ Jins der provincie ZuidHol JfTE Heldring president van de Sfaudel Maatschappij prof ir C I jLg Bilt w n burgemeester van iLIhuï mr de Monchy oudburge lüwvan Den Haag dr H M Hirsch iJTLretaris generaal van de fleparIJjjun van Landbouw en Visscherjj IJSiHJndcl NUverheid en Scheep t mr Meyer Ranneft oud vice jt van den Raad van Indië R koff voorzitter van de Algel f Rekenkamer voorts leden en l pig van den Raad van State iS jjiiteri hoogleeraren oud leden ItoStaten Generaal oud Indische iSdiOBsrissen en oud vlag en opperiSuaen van het Nederlandache en £ Jerlaidsch Induche leger I fa dt romvkapel vormden vroegere f kla der Eerste Kamer m welk l ifeinrFock het lidmaatschap heeft ïytiiti een eerewacht All eerste spreker trad naar voren I dfbeer M H de Boer oud ondervoor Ijltffvan de vroegere Liberale Staats KTtïde Vrijheidsbond die den thans dllipene schetste als een beginself 181 staatsman van groote verdraagtjimlidd wiens Icracht hem nimmer fltWte een open oog te hebben voor imieening van anderen De heer Knottnerusi president dj 1 ndïiir van de Ned Indische Gas lutichappij waarin mr Fock een beiliiiirrfuiictie vervulde noemde den hwr Fock een man van groote wijs I téi net een bQzonderen kijk op itwben en op het tijdsgewricht bomdien een groot Nederlander en een tdilen vaderlander D heer C J van Kempen zeide te Mn dat een stem uit Indië hier ld mocht ontbreken Voor velen wa j een lichtend voorbeeld en hü heeft I wil doen kennen als een brillant beitoimier Hij dacht en handelde alleen il s lands belang en wist richtlijnen i m te geven welke tot in de verste I Men van Indië werden gevolgd Op 1 terrein liet mr Fock zijn invloed uiden Het vaderland is hem danktair voor hetgeen bü voop het groo lm Nederland heeft gedaan Hidat een dame den steun gemeBMWrd had dien mr Fock gaf aan kei nuatschappelijk werk in Indië ipnk nog de heer L P van der Heyta namens de afdeeling sGraven klile van de Ned vereeniging voor In volkszang De kiit werd hierna uitgedragen Mil het or gel het Wilhelmut speel k Engelsche luchtaanvallen vos KINDEREN GEDOOD Jade late avonduren van Maandag I Britsche vliegtuigen gepoogd I e vallen De actieve Duit fweer heeft deze poging doen De brisant en brandbom 1 Wji kwamen in het vr e veld of iu bït I terecht k P Weaten des I J wenwel is aanmerkelijke schade lUJJ e brisantbom van groote f ï g W i Pen trof een woonhuis k inen verwoest wöd Oaarl j I i ItI kinderen om het leven rjooler en twee andere kinderen zwaar gewond J een andere plaats werd een SL kregen een groot Jr Jlebouw en drie dozijn woonhui WWige glasschade t registreeren van volkstuinen l ttttl VOOR 10 ïfOVEHBEB AS Umen natuurlijke personen IttaZ personen recfflspersoner liJ J PubUetaechtel ke Ucha L i lerlandache Staatscourant i aJJ r n is een besluit van den M i het departe aJiïi uw 1 Visscherü afi iï J treffende het registreej volkstuinen fcZJ verzicht over het aantal en ï l S L 1 te verkrü uH P het venlrekken iSk pootgoed zün krachïii l Wuit het registratiebesluit turnen natuurlijke personen y n personen recfflspersonen l JJ va i l L derden hebben gesteld tilS 8 derden I ta k e worden gebruikt ver i2 PPe r firma tïn2 l vtfmnootachappen J 1 grond rechtstreeks tar be vsn een opgave te veiritrek 2 Mind besluit woHK oader fc verstaan ieder perceel grond mj o opbrengst in lioofdzaak l Z voor eigen en of gexins it w l f j w woonhuis van den gêbraiker I i ff l I gelegen niet een i T gelieel nitaaakt ol JjT perceelen worden veelal f wS r uitgegeven door een gijgy den hiertoe benoodigI r een gemeente pacht f m een dergelijk geval gebeurd in het Oost Europeeache gebied ia de eindovnwinning een enorm stuk naderbij gékomea zoo zeide Funk tenslotte r DDITSCBE MOBOCSSCIMM n AVBNHAGE GBOrEND Nadat reeda te Amstotlain Hoettfbroek en Eindhoven moederseholen vanwege den Moederdienst van de N S Frauenschaft ia het Arbdtsbereich der N S D A P hier të lande waren ingendit terwijl te Rotterdam de opening van zuljc een school in voorbereiding Is werd gisteren een inrichting van dezen aard geopend In het gebouw Koninginnegracht 60 te s Oravenhage Bij deze gebeurtenis was o m mevrouw SeyaInquart aanwezig De opening werd verricht door Oberdienstleit Schmidt REDE VAN IS MVSSEBT TE VEENDAM Ter gelegenheid van het ingebruiknemen van het kringhuis der N S B heeft de leider der N S B ir Mussert aldaar een rede gehouden Eer strüd tusM ki twee werelden is ontbrand aldui pr Het oude regime tegen het nieuwe regime of het oude Europa tegen hét nieuwe nationaalsunalistische Europa de grootste revo lutie 411er eenwen Spr ging na hoe het oude regime ontstaan is uit de l eginselen dei Fransthe revolutie en ten slotte geleid hetft tot dé versplintering van het volk tot oyerheeisching van het kapjt sme met de daarby behoorende werkloosheid Hij memoreerde het uitbuitingssysteem van de werkgevers en de vele zedelijke niet toelaatbare toestanden welke ilog op vele gebieden heerschen Ir A ussert becritiseerde hierna de conservatieve houding der gevluchte Nederlandsche regeering en memoreerde de gebeden welke in de kerken uitgesproken werden voor de bescherihing van het Finsche volk tegen het bolsjewisme Zij zvjn godslaster gebleken want thans ziJn dezelfde heeren bondgenooten van Rusland en bestrijden Finland Thans gaat een doelbewuste minderheid van het Nederlandsche volk meedoen aan den strijd voor het behoud van Europa Van de 100 000 Nederlandsche nationaalsocialisten strijden er 10 000 aan het Oostfront Duitschland zal hiervan niet veel beter worden doch daar gaat bet niet om Het Nederlandsche nationaalsocialisme wil de toekomst van ons land in het nieuwe Europa verdienen door Duitsd land en Italië te b elpen in hu str d voor een gelukkige toekomst van heel de Europeesche bevolking Drama op de Eem UJK VAN MAN EN VROUW OPGEHAALD Vorige iweek werd op de Eem naby bet stoomgemaal De Haar een bootje gevoiltlen waarin zich de identiteitspanieren bewomien van een man en etn vtÓuw uit Utrecht Het vermoeden best d toen reeds dat er zich een drama h afgespeekk IMt verajoeoen is juist geweest De twee lijken zyn thans gevonden zij werden in een houdjng aangetroffen waarmt wel tawkt dat aa misdrijf niet gMlacht behoeft te wordeni De stoffeiyke overjchottai weraen door de politie naar de algeineene begraafplaats te BuDGchoteo vervoerd De moord in de rijivielstalling ti EIGENAAR WEGENS GEKNOEI MET FIETSEN GEAmUBjISTEERD Het onderzoek iiaake den moord in de ry wielstallanig in de Com Aathonaszatraat te Amsterdam dat de politie en recherche met kracht vooruetten heeft tal van aanwijzigingen opgeleverd Er ziJn daarby diri en aan den dag gekomen welke een ongunstig bcht werpen op de gedragingtn van den eigenaaij der stalling den zoon van den veMmoorde Het blykt dat deze zoon l ehalve de rywielstalling aan de Corri Anthonisstraat er ook een hiejld in de J W Brouwersstraat Er schinen in beide stallingen rare manipulaties te zijn geschied Zoo miste op een gegeven moment een klant van de ditatgenoemde stapiiig daar zijn rijwiel weshalve hij den eigmvaar voor schadevergoeding aansprak Deze zcdde dat hy de zaak in orde zou maken nam een fiets mt de andere stalling weg en Uet deze moffelen en verder opknappen waarna hij d i gedupeerden klant dat rijwiel aanbowl voor ƒ 130 daarbij een verhaal opdisaehemd als zou de fiets Bïheel nieuw zijjn Betaal me nu maar ƒ 60 dan leg ik de rest er zc i wel bij en is de zaak in orde Voerts werd in de stalling Com Anthoniszstraa nog een rijwiel thuis behoorende in de andere stalKng aangetroffen Dit alles is voor de politie aanl dlng geweeat om deze zaak grondig uit te zoeken Alle fietsen uit de twéé stalUagea zijn daarom in beslag genomen en de eigenaar ia gearresteerd Thans wordt van al deze rijwielen gecontroleerd wie de ei enaa i of eigenaresse is Of er eeug verband tusschen de ontdekte knoeierijen en dec moord bestaat is op het oogenblik nog niet tezeggen orrvoEsiNG algemeen VOSOEBINGSBESLUrr iftM In de Nederlandsche Staatscourant IS afgekondigd een Jbeschikking tot tegelmg van de samenstelling en de werkwijze van de commission ex artikel 10 lid 3 en lid 4 van het Algemeen Vorderingsbesluit 1940 Dit artikel bepaalt da j wanneer goederen in eigendom of in gebruik gevorderd zijn krachtens genoemd besluit de daarvoor te vergoeden schadeloosstelling wordt vastgesteld zooveel mogelijk in overleg met den belanghebbende BBT HOUDEN VAN FOTOWEDSTRIJDEN AAN TOE STEKHINB GEBONDEN In verband met het feit dat In ooplopstijd zoo zuinig mogelijk moet worden gewerkt met het aanwezige materiaal is bepaald dat zonder toestemming van het departement van Volksvdörlichting en Kunsten geen fotowedstrijdei jpeer kunnen worden georganisperd iBior inlichtingen kan men zich wendOTi tot het bureau fotopers van bovengenoemd departement Prinsessegracht 1 den Haag ROST VAN TONNINGEN OVER DE AANGEKONDIGDE NIEUWE STAATSLEENING 41 Donderdagavond a 3 zal de Secretans generaal van het departement van Fmanciën en prffiident van de Nederlandsche Bank mr Rost van Tonningen van 19 20 tot 19 30 uur over den zender Hilversum I in een vraaggesprek een uiteenzetting geven over de aangekondigde nteuwe staatsleening RECHTSZAr il WOORDENBOEK GAF GEEI 1 UITKOMST HET Terzake van beleediging van een volksgroep had zich voor den vredesreqhter te Rotterdam te verantwoorden de 60jaTJge M J F alhier Deze heer zou op 11 Mei j L toen er een relletje op den Boergoenschevliet was hebben gezegd W i hebbtai het hart niet om ee oranjeslrikjej op te steken en die dav loopem in uniform rond dtft rapalje V tL kon mat ontkomen deze woorden te hebben gesproken Hij was op weg naar zijn zieke zustei en passcCTde toeyallig het punt waar tieibel was Vah opzet kon dus volgens hem geen sprake ijli Hij gaf toe dat hij wat loslippig was geweest Dat waren trouwens wel méér menfachen want een ander had gezegd Ik zou hun den strot wel willen afbeten miaar m n tanden deugeo er lüelaas nicit voor Als getuige werd een agent van politie gehoord die in burgerkleeding rondliep toen verd de geinorinuneerde woorden sprak De agent kon zich toen niet legitimeren maar later is hy naar verd toegegaan Verd heeft volgens get staan bidden en smeeken om de zaak op haar beloop te laten maar get vond het te belangrijk om aan dit verzot gevolg te g ven Verd gaf toe dat hij had gebeden en gesmeekt doch niet voor zichzeU alleen voor zün gezin Het relletje had hon opeewcnden Verd refereerde aan de woonden van ir Musstrt zelf waarmede deee hert afrukken van spe4djes e d afkeurde £ wat t woord rapalje betreft verd heeft in een vroorüö boek gevonden dat de beteekenis daaryan eigenJyk is sitraatjesvoik oftewel volk dat op straat komt waardoor onrust ontstaat Het O M waargenomen door mr J F Hoeffehnan achtte de t i laste ge legdié beleediging van een volksp ep bewezen Verd heeft dit gedaan ongeveer één jaar na afloop van den oorlog in one land zoodat er geen sprake is van een groote innerluke onnist by verd Het beleadigen van volksgroepen op straat kan niet meer worden getolereeixi en iaarom eischte spr 8 dagen gevangenisstraf De Vt ederefehter weeë erop dat verd een man van goede positie was Juist een man die tot ten kring als de zyne behoort moet weten dat dergelijke uitlatinigen hoogst ongepast zijn Er zit een gemoedsstennn ung achter die zoo weinig zin heeft De gedachten die achter de N S B staan aldus de Vrederechter zijn zóó geweldig hoog en t gaat tenslotte alleen om de gedachte niet om b aa personen Wanneer iemand dus de N S B ers als rapalje betitelt geeft hij bltjk et te beseffen WOENSDAG 22 OCTOBER 1941 KERK ER SCHOOL BEROEPEN BENOEMINGEN KNS sum Fr ds J O StMnbcck Jr te l£ScI kninp bwlankt nor H rl liwwl iïr £ F H Luidtmm te Roderwoldc Dr I ro n te SebooMWMi d b A Vrotgindewwte l oo Zsnd t DellKJl Ir A B WÏtte Hoog Zwaluw wat de nationaal socialistische gedachte is Daarom vcuod de Vrederechter geen termra aanwesig om af Ie wijken van den eisch van d i officier Hei vonnis luidde dua 8 dagen geivaas genisstraf HET GAAT VOORAL OM DE GEDACHTE Zand t Delfstn tlr A BeraaptD it ï 1 Cer Kerken Beraapto ta Zeist dsrde predik ntsp ais d ïT w de Jazer te Zutphen te Hallum d G R Vloer Ie Jfc nikendam Aangenemen naar HnoeersmSd cand J G MarseiUe Uiaiu hulpprediker t Katwijk aan Zee DMptfeiliide Breederschap Beroepen te Amsterdam Se predikantjpiaats da W 1 Golferman te Amersfoort Kerk Benoeminjen in het bis oin Haarlem werden benoemd tot kapelaan ta Amsterdam G B N Luken te Voorhurf J H ten Henïel te Zandvoort J G n in Kley te Nieuwveen J Tli A Goudt te BI lesersberg L Egberts te Uwe M J M Wuj ster te Wateringen N M Nooy tot anrector te Rotterdam Th van Baar In den ouderdom van 72 Jaar overleed te Haarlem mgr M P J Mdllmann oud viciri generaal van het bisdom Haarlem Afscheid bevestiging en Intrede Ned Hcrv Kerk Ds Kr Strijd die het beroep naar Hengelo O aannam neemt op 8 November afscheid van Oisterlrijk Ds R W Stwir komende van Oud Alblas deed Zondag te Oldebroek Intrede Cer Kerken Ds P Veenhuiien over komen van Den Kelder deed Zondag Jt te Rotterdam tntrede D H van Andel dia naar Arnhem gaat nam Zondag J I fsciwld van Soelt Voor den Vrederechter te Rotterdam rtotid dezer da en terecht de 18 jarige Ö den T uit Zevetüiuizen die q 1 Juli samen met nog eerage jongelui voorbij de woning van een landbouwer die tot de N B B behoort zou hebben gefititst onder het uitroepen van de wo rden landvexrajer armoedzaaier Verd zeide dat hy spijt had vso zijn ondoordadite daad Ondoordacht vroeg de Vïederechter U wist wel dat get by de N S B was anders had u niet 4andveirader geroepen Het is een zeer zware beleediging Het O M edschte 14 dagen gevanginisstraf IFFEtTEIIIEOR mum Noteeringen v f 21 Oct Prev en Gem leentaaeB V K UK A dam 1836 3i j Mi Dito Ie 1837 3l f Mk K s Gravenhage I IMT V t Rotterdam 1 en t 103 êu asuB V Onr Z U37 lO AaavnUlngen HyfoOiètktaakca Fr Groo Hjrp Bank Pd 4 lOlu N Hyp b Veend serie K 3i tin Indvstr ondemaintageai Bergh s en Jurg T y d Obl 3V 107 Levers Zeep Mq OU Vi Mt AANDBKLIN Baak ea Credlettnstelllagen A dam Bank aand 11714 Inc Bank dito IMw Nederl Bajik A USi N H Mti tm a Rott Bank Ver aand l u Twentsche B AA iBdBstr oadenieinlngeB Alg Norlt gew A Heemaf aand jfliHt K N Hoogov aand IIU Kon N Zout IA Kt Lev Br en V C 100 c pr t UMx N G en S F a 508 Ned Kabelfabr dito ta Roti D M C V A J82 Stork aand M2 Twflnstra Pref A 116 Ver BI fb aard Ver Pf Gelder M7 Werkspoor A aand 391 WUton F gew A a De Vrederechter veroordeelde verd tot 10 dagen gevangenisstraf en hoopte dat het een goede les voor hem zou wezen Ga eerst eens na wat het wezen is van deze volksbeweging adviseerde de rechter en let niet in de eo ste plaats op de handèSngen of de prsonen maar vooral op de gedachte Vele Christenen zeggen ook g v d of zooietB maar daarvoor behoeft ge het Caixistcndom nog niet te vcrocHvleelen DEBONNENLIIST 19 OCTOBER T M 2S OCTOBOt 40 4 brood 4 rants brood of gebak 40 brood 4 rantsoen brood of febak 40 vleesch H rantsoen vleesch of vleesch waren 40 vleeschwaren I rantsoen vle ch of 4 vleeschwaren 40 aie k I 1 liter melk 40a sardappelen 1 40b aardappelen A k OCTOBER T M IN OVEMBER ma MB IM 121 algemeen 1 kg suik 1Ï2 algemeen 250 gram koffiesurro gaat 123 algemeen 500 gram Jam 124 125 128 127 algemeen elk voor 1 rantsoen bloem brood of gebak MO lao algemeen 250 gram havermout algemeen 250 gram gort algemeen 100 gram vermlceQt ofmaizena 131 132 133 134 algemeen elk voor 901 412 m 214 I4IM 333 eau 100 gram kaas D en E rijst voor kinderen tot oi met 3 jaar 250 gram rijst 14 OCTOBER T M 1 NOVEMBER 39 40 boter 250 gram boter 39 40 vet 250 gram beter met reductie 39 van de vetkaart 200 gram gesmolten Handelsvereenlglngen Bom S H M X 20th I Cr en H V R A S miaboa w e a taraeaüagen BH Mtj Ie nib A 560 SctaeepvaartBuutKhaMtleB Niev Goudr A Ma Oostiee A g7 JOB 346 nmdvet 1 OCTOBER T H 31 OCTOBER 13 honden groep I II 10 k g groep III 8 kg groen IV 6 kg groep V 4 kg C oep VI 3 kg hondenbrood tten m k g kattenbrood 303 n WAT IS EEK RANTSOEN T BROOD 100 gram brood Bijenkorf A 17 Spoor en Tramwagea Dell Spow A iiou Prolongatie J GÏBAK 75 gram J schutl wafeli Maculta koekjes M 14t gram specalaas koek M SpS aram cake Af lO cram gevuld klein korstgebak öf 500 gram pevuld ItTiHtl kontgebak of 00 gram taart gebakjes liLOEM TO gram tarwebloem meel rcfgeb oera meel nlfrttzend bakmeel ACTIEVE FONDSEN Staataleeningca NcdetlaBd ladM RUST 290 gram rUat rtlslameel bkxn gries gnitleraeel Igemeng meel HAVFRMOtrr tM gram havermout vlokken hloem aardain eIvlol ken GORT IM gram gort gortemeel grutten 40 Ie ƒ 1000 4 ICIMt 40 3e MOOC 4 löü Mf 1941 4 N 1 laai looo 3 31 s i3i N lOOH Mi VER CEUJ 100 gram vermicelli macervol spaghetti HArzsNA 100 grem n atzena ago aardao pelmeel Af loe gram elmeel verwerkt Ir puddinrpoeder of nuddlnessauspoeder Industrieën g Kunatztlde Unie iT i VT EESCH 100 gram vleesch gewicht var been tnbegrenen At Calié Ollef C gew rokker Lever Bros en Bnla Nèd Ford Aut Philips G B V A Dito Pref w A 144 14314 113 lij4 3U M7 lECK 14S 14IM 1U113U 317 ue iiSM 3gö 7j 1 4H mt VI EF srHWAREN TS gram gerookl o e kookt vleesch Af 75 gram gerookte worst soorten Af 100 gram gekookte worstaoorten Af 185 gram leverartlke en tnrgenworft nlerbrood Af ISO gram btoedsrorst AM w ermm lam ti ooo honing ena IttH Olversea Mtt A U H Ooat Borneo Andere rtl tributieartikelen Petr Ohdemeiningeii Dord Petr Ind Mt G Aand m Kon PeU MU idem 3B7 3a BRANDSTOFFEN TttH RcheepvaartmaatschappUen RoU Am Lttn Aand 14t 143u J46u Java China Japan LDn Idem IM IW ML MI Ned Scheepv Un ld 9UJ ltet 301 13 HH tnlfceroaderaeiBlBgen Handelsv Amst A 47 t 4W 474 471 Ned Ind S Un ld 362 266 Ver Vorst C M ftSO iOO A lUH im 181 113 Tabak son deincmlngcd OellBaUv MU A Cs ïe8 Oell MU a ffOOO C V Idem KIII 804 aot 804 Senembah Mtl Idem 47 24a 3U nbkerondenemlagea Amsterdam 306 3ia mh tU R Cult Aand DellBat R MtJ ld W 1 H M KF fgeen anthraciet t m 30 November 01 t m 4 H K branrst t m 31 Dec 05 t m 07 H K id t m 31 Jan 08 H K alleen turf t m 31 Dec 01 t m 11 CV t ro 31 Dec 12 t m 80 CV t m 31 Jan Ie t m 4e per brandst fVm 30 Anril 5e t m Oe per brandst t m 30 April TRnt EÜM O 14 8 October tm 27 Decembervoor keuken 2 liter 8 en T 21 12 October t m 22 November 2 liter petroleum voor verlichtingsdoelelnden SCHEER EEP J teiUel t m 81 Dee 1 rantsoen ZEEP IM algemeen en C leep van zeepkaart P en tm 31 October 1 rantsoen BEURSOVERZICHT De beurt verkeert op bet oogenblik cerIB een stadium van tneetlvitelt BUgabrekaan elementen welka lie oadememlnaaliut kannen prikkelen beteoit bet beleggende publiek zich leer terughoudend en er ittn maar weinig orden Vandaaf waren de omiatten klein en ar was een ankele afdeeUng Ue voer een oede aUeldlnf zorgde De lielegglngsmarkt waa kalm De Maderlaadaehe ataatspapleren waren bij beperkten handel aan den luateloo kant De oude achuld waa nauwemka veraadard De Indische leeningen waren lata luier BegemeenteltJke en provinciale obllgatWn irartnvergeleken met gisteren Iets beter gestamden konden prjj oudcnd worden gwwerod enhetiieUde kon dienen van de pandbrleven De afdeetlng der Dultstdie londsen was ta Industriee e obUgaUea waren over bet al iiMen goed van toon t Op de locale aandeelenmarkt vertoonden ÖUeshetuUde verloop als guteren Oeaflatia in industrieelen was van beperkten omvaag De minder courante industrieelen waren aul en prljshoudend Op de scbeepvaartmaafct was bUna nlela te doen De Indische enUtrar waarden trokken maar erbute attantle De Ubaksnurkt kenmerkte sidi door aH heela alwezlgheld van afliire De anlkaratdeeung lag verlaten H VA a waren In docr nee lata aooger Indische tvamwegwaardan waren ongeaBuneerd ProVngatie t i 1