Goudsche Courant, woensdag 22 oktober 1941

WOENSDAG 22 OCTOBER i P BIHTEIIUIB DVrrSCHLAliD STBUBT VOOR EUROPA ZEVEN SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT BH M W eib e w l m muMmaiMhiktaê DoHMb CB BaUBMMche tor attaa kcbbca fiatwca kcdt c mMcn vaa het ebM om 8taUm mb 4er beUBgrUlM iMwapcataffcMtn in het Donalabekkea Staüao uU werd door herc ftgm üuenoBira Oe rUkmorloffvlac wappert van een briuclifkt indiutrleeto oodememiiif dezer stad Bü de xoiveriiif van ket alacveld ten Ooiten Tin Brjandc heeft de opperbevelhebber van het 50e bolsjewüittoche le r generaal Fetroff lid van de opperste Sovjet met verscheidene oHleleren van xUn staf den dood evonden Oevechtsvliectoigen bombardeerden belangrijke installatiea in Moskou en Leningrad In den strDd tegen de Brit che ravitaiileerlngasebeepvaarf brachten dulkboolcn op den Atlantiscben Oceaan zeven vijandelijke koopvaardijschciien van tezamen 38200 brt tot zinken De groote Britsch walvisohvaarder Svendfoyen werd door torpedotreifers zwaar beschadiifd Gevechtsvliegtuigen vernietigden ten Noordoosten van Huil een koopvaardUschip van 1 000 brt Een ander groot schip wird door bomtreffers beschadigd In den afgeloopen nacht viel de luchtmacht de belangrij ke ravitalUewtagsliaven Llver ij pool alsmede havens en belang 8 rijke militaire inrichtingen aan de Engelsche Oost en ZuidOostkust Mn Britsche bommenwerpers Meien In den nacht van 20 op 21 October brisanten brandbommen vallen op verscheidene pUatsen in Noord West en WeatDuiisfhland De burgerbevolking leed verliezen aan dooden en gewonden Er werd eenige materleele schade aangericht Vier der aanvallende vliegtuigen g werden neergeschoten sschoten 8 rrAUAAHSCH WEERMACHTSBERICHT Wederzijdsche luchtaanvallen TWEE TORPEDOJAOEBS GEZONKXN In zijn weermachtsbericht no 506 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend Noord Afrika Aan h t front van Tobroek zün aanvalspogingen van den vijand verijdeld door liet snelle op treden van onze troeperf Diutsche ja gers hebben een Britsch vliegtuig peergeschoten De vijand heeft luchtaanvallen ondsTnomen op Ben ghasi er Tripolis ïjr werd lichte schade Mngericht Een andere aanval werd ondemonngn op de haven van Catania AciReale Sicilië Er werden eenige huizen getroffen Er werd een burger gedood en vijf burgers werdenr gewond In het centrale bekken van de Middellandsche Zee zijn twee van onze torpedojagers gezonken WaarschUnliJk zijji zij op münen geloopen Bijna de geheele Isemnnning der beide vaartuigen is gered Oost Afrika Aan de verschillende fronten jn den sector van Gondar verkenningsacliviteit van onze detachementen die steun verleenden aan de onderscheidene aanvalsondemenjingen Overal werd de vijand met verliezen teruggedreven Wapens en munitie werden buitgemaakt Tijdens aanvallen op Gondar en Oualag zün twee vijandelijke vliegtuigen door ons luchtdoelgeschut neergehaald Korte herichten De BritKhe lucht uiv I op den Plneu hM t den mtieiulefi October luar ofUclael t Athen volieiu het DJf B wordt mede gedeeld 41 slecbtoHen onder de burfettievolkinf emukt wuronder IS dooden Men wtjit er op det onder de bevolking van den Ptraeua nog nooit zooveel s tachtottera tüa twallen al btl de n luchtaanval HULL EISCHT WAPBONG VAN AMERIKAANSCHE KOOPVAARDERS WUZIOINO NBUTBAUniTSWR NOOOZAKEUIK GEACBT ÜMMiated PiMt iMidt wlceoa ha DJfJI dat da Amfcrlkaantehe minlk ter ma Baltetdaodaeha Zalua EtaU la Ma ceheiaM littlac ▼ de S e na a ti eomadarie toot de bBltealaadaelie peimek aiet klem de mpealaf vaa de Awrikaaneche ko waardgMiH9aa heeft geëiseht IQ verklaarde voMta dat naar lUn meening de elaaMle in de Nentraliteltswet welke Aaerlkaaa lehe koopvaarden het bevarea dar oorlocacöae verbiedt bifetrokkea ef gewuifd aioet w4 deB Anerikaansche eischen aan Guatemala MAATBKGELEN TEGKN OUITSCHEBS VERZOCHT De Amerikaansche g anit in Guatemala heeft in uitimatieven vorm ni mwe eisch i gesteld aan den esidien der republiek aldus het D N B De Ver Staten eischen o a terstond maatregelen tot algeheele economische uitachakeling van alle in Guatemala woonachtige Duitschers blokkeering van hun bankcredieten beslag op hun landerijen Ijenevens hun voortdurenden econamischen boycot en toelating van een Amerikaanschen ambtenaar tot het centrale douanekantoor om eventueele tusschenpersonie ii op te sporen die voor Ouitsche firma s goederen uit Amerika zouden kunnen lietirekkeni Voorts worden gegevens verlangd omtrent alle Guatemalteezers die officieele Duitsche berichten ontvangen Zij worden gekwalificeerd als vflfde kolonne en Dujtsche spionnen die gestraft moesten worden Tot slot JiieM de gezant den president nog voor dat hy in zijn kabinet nog ministers en in zijn bureaux nog employe s heeft die sympathie voor de asmogendheden batten Britsche marine voor moeilüke taak VERKLARING VAN ALEXANDER De Engelsche minisiter van Marine Alexander heeft © stèren in een radiorede volgen het D N B verklaaixl dat de Britsche roarme een zeer moeilyke taak heeft te vemchten want zy moet de wateren rondom de Europeesohe kusiten van Moermansk tot aan deDardanellen bewaken en bovendien nog convooien beschermen en de wateren der Dominions cop troleeren In deiv vorigen oorlog i bet niet mogelijk geweest door vliegtuigen mijnen te laten leggen Bovendien heeft de vijand toen tertijd het duikbootwapen niet van het begin af aan gebruikt De toestand zoo beweerde Alexander is echter thans i eter dan in 1940 toen Engeland volkomen üeea stond Thans strydt de SovjetUnie aan de zijde van Engfland en de Vereendgde Statc verleenen Engeland hulp Desondanks moeten de Éngelschen hun uitrusting nog betermaken om h grootste gevaar af te wenden De mmister president esn zijn ministers ijn in het geheel niel tevreden met den toestanï Er moeten nog meer schepen gebouwd wordrai Hetzelfde geldt in dezelfde mate ook voorde Britsche luchtmacht en het laiidleger dat zijn j ned riaag op het contment weer wil goedmaken Ook van het Engelsche volk eischte hij nog meer offers en nog grootere inspanningen Het volk dwnt vooral door de particu lieï spaargelden den mirister valiFinancien te helpen om een inflatie le vermijden Nelson heeft op den dag van Trafalgiar gezegd EngtOand verwacht en ik zoo bei loot de minister zeg Engeland verwacht dit en Engeland heeft dit noodig Tenslotte wees minisUa Alexander ook op dg moeiUjke omstandigheden bjj den slag op den Atlantischen Oceaan De Duitschers hebtien zoo zeide hij een zeer doeltreffwide samenwerkinig tusscben hun duikbooteor en vliegtuigen bereikt De Duitsch Francche betrekkingen VERDERS VERPLAATSING D l fbEERINO VAN VICHT NAAR PARUST De A N P correspondent te Beclijn schrijft Hoewel hier van de lijde der Journalisten herhaaldeluk gepeild Wordt naar de ontwikkeling der DuitschFransche betrekkmgen m de hoop dat men iets concreets verneemt in den t Braadeade haveawerken Voor hun terugtocM uit Krementsjoeg hebbenMe bolsjewisten de havenwerken In brand gestoken fWeltbild PoIvffoonj vorm eener nieuwe overeenkomst tus cfaen BtrUJn en Vichy of de benoeming van een Franschen vertegenwoordiger bü de Duitsche regeering ia het resultaat dier vragen nog steeds mager Klaarblijkelijk gaat men te ver in ijn vermoedens e is er nog altijd rake van een verdere uitwerkmg naar de omstandigheden zulks vereischan van bet wapenstilstandiverdrag Dat de wed$rtijdsche betrekkingen tus schen Düitscher en Franschman in den loop van den tud reeds aanmerkelijk verbeterd en soepeler zijn geworden blijkt bijv uit de relt van admiraal Darlan door bet becette gebied waarbij hij verscheidene steden bezocht en aldaar redevoeringen hield Meer nog dan de goede ontvangst welke Pétalns vertegenwoordiger in de bezochte steden genoot en de instemming waarmede men zijn uiteenzettingen aanhoorde spreekt voor die verbeterde verhotMling oi hait feit dier reis aell De vicechef der Frlmsche regeermg te Vichy reist vrijelijk door het bezette Frankrijk en kan daar zijn landgenooten toespreken Dit feit staat op zich zelf Het mag bekend worden veronderfteld en het is uit verschillende aanwijzingen duidelijk geworden dat de regeermg te Vichy eigenlijk nog maar uit de zuiver politieke machthebbers bestaat terwijl de technische bewindvoering de diverse ambtelijke staven enz geleidelijk aan weer naar Parys zijn overgebrachtEigenlijk is een goed bestuur over Frankryk ook maar alleen van Parys uit mogehjk waSr de centrale instellingen de bureaux de archieven en het geheele ambtelyke milieu thuis zijn Vermoedelijk betreffen nu de huidige onderhandelingen een nog verder strekkende verhuizing van Vichy naar Parijs althans een vergemakkelijking van het contact tusschen beide steden als symbool van de nauwere verbinding tusschen bezet en onbezet gebied en verder zelfs als symbool van de betere DuitschFrans he betrekkingen Van het eerste het inniger medeleven tusschen bezet en onbezet gebied getuigt bjv Pétains telegram aan t bestuur van Le Havre dat evenals Rotterdam oor de roekeloos Eogelsche bombardementen zwaar getrolfcn werd De Japansch Ameri kaansche onde Jhandel lingen GROOTERE BELANGSTELLING IN WASHINGTON De Tokio Asahi Sjimboen publiceert een speciaal bericht uit Washm n volgens hetwelk aldaar verkregen mhchtingen melden dat de onderhandehngen tusschen Japan en de Ver Staten binnenkort hervat zullen worden Het blad voegt hieraan loe dat de Amenkaansche regeermg thans grootere belangstelling schynt te hebben voor het Japaneche vraagstuk Wè VER STATEN EN J INDIK Een iierioht van de New Tork Times uit Singa re wijst op de noodzakellJlüieid voor de Ver Staten om deel te nemen aau de verdediging van Britsche en Nederlandsche be sittingen in het Verre Oosten Deze bezittingien i volgens het blad weliswaar beslist gekiwt tegen eon cessies aan Japan maar realistisch genoeg om in te zien dat hun vastberaden iuMiding slechts te handhaven is indien de Ver Staten militairen steun toezeggen Amerikaansche deelneming aan de verdediging zon bet Maleische gebied en Singaperc teg n lederen aanval beveiligen Ook Britache militairen hebben onlangs de noodzakelijkheid van de Amerikaansche medewerking geuit Het blad verklaart daT met nadruk gezegd dient te worden dat Nederlandscb Indiè x Jn maatragelen tegen Japan zonder Amerilua hen steun op den duur niet kan voortzetten met het oog op bet gevaar dat Japan door deze maatregelen tot den strijd gedwongen kan worden GccD Nederlandsch Indische petroleum naar Japon De olieleveranties van Amerika en Nëderlandsch Indié bleven volkomen stopgezet heeft de woordvoerder der Japaneche regeermg in antwoord op een vraag verklaard JHy weer er tevens op dat de petroleunvovereen komst tusschen Japan len Mexioo voor zoover hem bekend nog geldig was RADIONIEUWS Daniardag tl Oistaliar BlLVIBIUIf I 4UJ M 4S Oramoloonnuz S 90 OchtandgynuiaaUek 7 00 Gramofoonmux T4S Ochtendgymnaatiek 80 BNO Nleuwaberlchten SM Oramoloaamuiiek Ui Voor de hulavnmw tü Granwfoomnutlek lOJO Viool en piano 11 00 Voor den boer IIJO Zang mat planobegelaldint Al Intanneazo naawoordncbt opn UM Amabfloéextet 114 Almanak 11 BNO Nieuws en eoooomlsche berichten 1 00 Oe R nblers 110 Muaette orkeit en aeUfta Oramolooamili gjo Kerkonaleonetrt opn im aaemtA Bandi Baloch 3J0 Voor da zieken 4jOO Cyelua J aeredleiin dar kark 4J0 Oraniofaaanuitlak 3tt Inaemble fonnr Kraoo i4S BMO NIeum enmomliche n beimbetleiitaB M OmroaiMrkeat en aoUai tJ ort en UdMOMUN epvoedlMr t OramoteaMiuilak 1 00 A eel haUuurtJe 13 OniToepagwpkoiUe orkéat t lS nimpraatie OJO Berlafaten Engelach t M On raepaymphonleorkeat en aollst OJO Berichten Bng ach I4S BNO Nleuwsbericfatea M M 1 M BNO Bntelache üllzending HaUa ial reaturea a the Netherlanda BILVUUIUM n MIJ M S 49 JU Zie Hllvereum I 00 BNO Nieuwi berichten 8 1S Gramofoonmuzlek 10 00 WorgenwUdlng 1019 Gramofoomnuzlek BlOéO Voordracht 1100 EnM mble Jack der tenderen en aollst 1140 Orgelconcert 1200 John Kriitel en tln orkeat en soliste 12 4S BNO Nieuws en eoonomiacbe berichten 100 SaIonorkest 1 4t Voordracht 2 00 Gramofoonmuzlek 30O Voor de vrouw 3 20 Gramoloonmuzlek 4 30 Voor de Jeugd 5 00 Gramofoonmuzlek S 15 PNO Nieuws economische en 5J0 Trio Pro Musica 015 30 Zang met pianobegeleiding uziek 7 0O Actueel halfuurtie muziek 7 45 Brandende kwesties causerie S 0 Klaaa van Beeok en ztfn orkest M Radlo tooneel 4I D Romancer t lS Ortmotoonmittlak 04S HNO Nieuwsberichten MM BNO n lichtln op hat Wcennwhttbertekt U l l0 19 Avondwtjdlng MJ MJ Stdbm mak Mr alt nad Ha B boat prafnnma raat voMUatan n oifcasiwi UMiaj AMiw Baiaut acbaM leader Uadenn Obectwram 1 $ MM Mualk aua deutsebaa Undam van iRMCd Dultsdw ISJfr MJi i d a ngWin aaelod t a ln TM IIJM ttantbartchtan Xli 4IM JMutaw lat die Parate mm v aallstaa en orkeatan van Arno BUlpbaea aa OI Oobrbidt MARKTBERICHTEII n Oei Baden warden ar VMmarirt aaa gevoard UN diann waarandar U paarden Il veutena n scfeapan Uit rmdaran Ml nuchter kalvatan 411 fraakalvaran aa Ut bokken en alten ITrttaen par atukl malkko an S M MO aW kaUkoeicn WO O IM varefcoala iS vaanan 40l n aiS pinken MO gtMkalvaran tat m mT Da atovoar van graakalvaran waa k c4 r met atroevan taandd o prtlahoudend Da aanvoer bi melk n kaUkoelen waa let ruknar n 0ulen handel ea vooral nl t hooger la prtta Vankoelen aanvoer als vorige week met troeven handrï en leta hoocar prUaan Vaarzen en pinken aanvoer onverandard slechten taadel en iels Jioofer in prtia PAnxusnnNTBN Opgecaven door a d Bandelstnfarmftles v d Gnat en Co H V Amaterdamj Uitgesproken 20 Oct G Veenetra tulnailielder e NaaldwUk St JorlqMd 14 RC Ifr L Vllegenthart Cur Igr X R A Mnreus te Honselersdtjk Advertentiën Inpiaait van fcoorten Verloofdi RIE VIXSEBOXSE n J 6 DE NEEF I Itechn stud Gouda fl rt Schoonhoveni 22 October Ge n ontvangdag 0 3534 15 EHca vwttar van da G MJ heeil melk en laptemetk op z n wagen MIËL DE Elke Mort afzonderlijk bi venegeMe bussen Door dezen maatregel hebt U de ekefheid drtUl krijgt waar U reent op hebt taptemelk oi O 3533 90 T Huur gavmagd e Oouda ol ongering freet keie of gedeeH Spoed Brieven net hauropiam aan P m Heindeii Berkebcketaaa 54b Rotterda 03540 S T Huu gavraagd e CUnd ofomgeflngHeerenhula of duMel iNria tor 2 lamilles Brieves Bergweg I43ii Rottotdam Kooynaik Q 3530 5 VertqeawiHinlp gevraagd voot Fileke vetdlcaote gotdc vooralt ilchiea Brievea Na O 3535 Bur 10 T d Mid OEVRAAOO A P Stolk Dorpitfaal 45 Nieuwerkerka lJlML 0 3930 8 PW I per maand 0 7S per week II èt buiten Gouda It et per weekf per poit per kwartaal 3 31 AtfvartmUctarld 1 5 regels 1 10 elkeJregel meer ƒ 0 21 MgezondeD Hsaedeellngen 1 3 regek Ml elke regel meer 0 41 BD overeeakomot gereduceerde prUicn Zaterdag klcina advertenttea in de kwartjegrubnek i regels 0 2S elke rwM meer i 0 10 Maximum grootte O regeli Te huw gevraagd OVERDEKTE LOOOs voor opslag van hout Opp rvlakf 300 1000 M In Gouda of omgeviu u voomaur aan vcrarwatar g lag n Br S ILR cran Nijgh en Van DHmar RMtordom r aVle Mpt RoiteidMiich gofa met 2 Udot Undereo T 9a d ompvlaf na Ooodi StolwQk of Hustrecht aan vrije Woning of vrij Benedenhult h fib M 2110 Adr Bar Bttcke Oude Raadbulslau 77a HlUtgentm 03 UIGMTOW t ca NO UU M tuum msT VAM WOENSDAa It OCTOm IMI pOO PAEMieN t loOMo unr t M 000 344 t 1000 16 0 40 T 1403T I6a 17000 10 M I0a07 400 IMl MOg 8317 OSSl f aOOi 4 004 MM 7106 8001 100 0481 8148 liseo 18400 TS84S 1400 1441T 14401 14488 14180 14808 1MS8 16918 17018 18738 PBFMIEN VJW ƒ 70 100 188 isa aai 363 488 640 MT 088 1100 1138 IIW 3088 3100 3198 3418 3810 3846 3863 2S74 368 3730 S059 3972 4366 4310 4386 4408 4866 4014 4075 5018 6860 5850 8110 6127 6572 6004 8623 m28 7418 7603 7830 7553 8800 884S 783 8075 9441 0501 0514 0463 2M 047 1881 3748 3407 4118 4508 6700 6487 7308 8303 0130 182 OU 1788 3480 3040 3080 3035 0080 aoOO 4033 4051 4067 4000 4430 4440 4500 5338 6380 6410 ei e 8316 8333 0808 0803 7088 7081 7786 0080 8887 8014 1004 1801 1888 3738 3430 4110 4601 5754 0333 7141 8180 8008 374 081 lOOT 3703 S iIO 4336 4734 6705 6503 7330 8344 0401 B008 1003 10088 10007 10001 10133 10156 10300 10047 10638 loeas 10780 loaoi iiois 11154 1131s 11334 11343 11373 11300 11406 114U IMIS 11630 11603 11678 11800 1188 11085 1183a 11803 1304S vma 1387 13430 13468 13467 13678 13660 laTTO 13808 laOTS U18 13300 18480 18408 13880 13003 14 ne 14308 14873 1448S 14401 16108 18183 164U 16444 16 15501 ism 16178 18800 16800 16087 18000 18007 16114 16144 18183 lOlS 18100 laaO 1SS88 lOeiS 1S701 16777 16700 I883ri80 l 17 17110 llasa I1XM 17433 17441 17478 17768 17780 ITUO 17 MOM laiU 18174 18308 18S66 18888 18734 18774 18800 18818 $ 8830 tOMI 10160 10160 lOlOO 10333 19341 10348 10448 10458 IMU 1088 10040 1075 10708 10781 10816 10008 1017I 30383 aoaso 30SM 0436 30464 06SS 30031 QEEN PIEMICN UI 00 110 134 301 313 318 336 381 lM 0e 3O83S882 4t84Se63 643580 ao eet 838 884 888 708 711 7U 771 78 044 0 8 800 011 01 000 071 001 003 1001 loei 1111 1137 113 1146 1168 1164 131 1337 IIM UU ira 11 1 180 1317 1831 1351 1478 1635 1644 1688 I7M 1718 177 1868 1061 3008 3118 1183 31 4 9313 331 138 3384 3360 3380 3300 3187 1400 343T 1407 347 3668380 30003010386437801704370 30 1 30 1 3007 3000 8037 3000 30 0 8116 8131 814 118 nOO 1144 8367 8381 3300 3333 3300 1436 343 4 M71 a634 3641 1586 3003 3034 3835 8630 3640 8040 0 7 8S0 871 8731 3748 8768 3780 8814 3871 £ 9 4718 6008 5118 Mei 00f 8000 4008 4044 4071 407 4087 414 MS Ml 43 1 4317 4868 4361 4371 4 4 e T 4684 461 680 4807 4614 4071 4706 47 6 76S 47 1 48 8 4871 4000 4074 Hl 601 SOM 8080 60 1 8088 0080 8080 SOOT Hl lier HOS SU 6376 83 0 6330 6871 687 411 644 8488 5 87 1601 6611 6630 6631 6680 70 66 7 8033 6841 6080 6800 8756 jg g g j gi 1 1 a004 OUl 0111 0301 8330 6343 6340 8368 0308 631 380 S34t 8 61 887 8377 8300 6480 8488 6603 856 0800 en 8738 0748 6787 6778 6881 8886 687 088 804 8a OtOl 7000 7000 7006 7008 7107 7177 7148 738 7388 7181 7310 7311 7346 7350 73S4 7430 7417 741 TWO 7613 7534 7608 7617 7638 703 7651 78 8 7877 7880 7738 7737 7758 7791 7804 7814 7848 18 8 7807 7081 7180 8008 8160 8300 8371 8388 8308 aiI3 8SS 1409 410 8441 8440 8476 8488 8611 851 S684 86 7 8036 8043 8851 8644 8689 8808 8731 373 781 8780 8036 8830 8073 8974 8978 0048 0065 9101 8138 0184 8171 0188 0308 0310 9367 0480 0671 9691 060 0431 OOR SOOS 0730 0730 9741 974s 0756 976 0774 87 1 OU 10061 10114 10134 10146 1O180 10904 10210 10131 103 4 10343 10370 10303 10814 10337 103 4 10376 lOtO J 043 104 7 1045 10444 1047 10404 1060 10604 10607 10511 0 13 10031 10830 10448 10714 10714 10738 10740 10787 10707 10 40 10 77 1080 10063 10083 110O3 11000 IIOIS 11017 11157 11101 1138 11301 lilt 11846 11340 11371 11388 11433 1148 11688 11880 11688 118 4 11804 11600 USIS 11817 1187 11761 1I17I rirrr iios noos hots iiois 3034 laoo iiooo ioot 1307 1310 13104 13331 13363 133T1 13383 13304 13306 1231 I33M 13184 1B88 U378 13380 1388S 13408 13483 19463 1310 I 8M 13801 11 7 138S1 13887 I38S0 12696 13727 13743 1277 US17 1188S ISMM 11870 1387 11 14 13090 13083 13171 13304 18108 1334 ItMl I8S0 11837 13360 13367 13306 13433 13434 16301 18687 1 643 13668 13417 13630 136 9 13670 13079 13631 UOei 18714 11716 13744 13814 IMM 13333 13 44 18861 ISRlt 18017 IMMO 140t 1401 14106 1411J 14U7 14tl 14144 14180 14103 143U 14344 14378 14307 14311 14337 14378 1439 14401 14410 14501 I46S7 14648 14667 14587 14591 14838 14045 146U 144a4 I48M 14 0 14907 14000 1406 14088 16001 16008 1501 1604 16104 tSllt 16163 1611 16300 16338 15348 16383 15374 1S384 168 8 16 80 16480 16440 164 0 16637 16861 16580 15601 16830 164 0 160S4 16448 18881 16700 16833 18881 18877 1593 16078 lOOlO 16037 1 084 18041 18073 16070 10001 16106 1013 181TI 1817 1 100 10114 1838 18881 18303 18110 1 338 10340 188M 144 4 18468 18477 144ai 18408 16540 18641 10687 16624 18088 18480 Tl 18881 18804 18810 18816 16871 18098 17011 ITOa 110 1 11 8 m84 17144 173a 17388 17804 17401 17440 1741 1747 17801 1766 17670 17574 7640 17 54 17063 17703 17717 11711 11710 17a30J7 4e 17864 17867 17881 11808 17901 17 17 11 1 m S 1 07 1 108 181 0 1 131 1 1 4 1 1 7 18104 1 38 1 1 1 11 4 1 408 1 47 1 410 1 644 IHBI 1 881 18687 1 1 Min 187 18 11 l ail 1881 18 30 18 88 M88 18031 U04S loon 18 04 lOOW 10074 ItOO 10134 lOlM lOMO 10388 1081 1 414 1 4 4 108 ItSO 1 411 10730 1 78 10774 1084 IMM 1 10 1004 1 lOpU 3003 300 MO lOlO WH tea loa na iomo loioi 30300 lo 304 i 30617 o s leai aa s 10741 ioa i loasi 30017 looia looa iiooo V a ilw ta iUM an klaaaa I e mat Premta van 1 1 111 1 m Tm tean pranda 10044 mn 10040 ONMCOMIMIM l U DFROEELE PUBUCATIE VAN HET bl ARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSGHERU R BaOUTmnBIM van TOLKimiMIN Ha UMMiraau oor de VoeOaatvoonlantBf tn OwhXU i l maakt MBoi dat knèhtaoa iiat ia da Nadarlaadaeha Staaiicouraat tl Oetefcer IWh MO Mb attakoodlada KegtatiltialMalutt 1 U VOIkatulaaa vaa den Seom 1 vaa het dapwtaarient van Uutdbsaw ea VtBaberV £ r po nnn i froe en vaa pp n onen raoblapataiMaB nnoBdar Mfiapaa P ow Whtan ka UeluaaMl aa vaawotaohanien oader iboa vmma maotadi appall dia la U41 troMnSitalreidu ter li aa elillrW a ftJS baéanal vaa het dapartaaaent van Landbsuw ea ViMiHrll mMFM VMDMlMhWKWtta dis Ui ioMan aataSdnat da worden fatorulkt varpU trood rtTvi lieallaiamlin om door dl darden bevatlaa varplMtt ata hiarvaa aa opt v t venl M RmntMTtMl aabrmaUlk taoeWadaa M I Mma walker waiksaWÖdSat deabatnnoda we dleat M 4ta aadortoMtand aa aoat bav a srïïïJ Sfad ï irïssaJS iSrTSs b in MMrtnoHce aandmdl vaa a ptaatb WM da laT liii ll il l i l d C ataUa Teltalulnan atla niliiiait a De opperrlaMa VM lader der tar baanhikirin faalalda valkaMInaa Hlarondar Mn da adraaaw dar nap bandbenw Cnala OrfanUatM CjC O mor Oraaitaceii MarttantarkM 9 te aroninfaa jca voor Frteafaüd WUlemakade ta Leaiiwanlan UCA voor OranlBb Ooatecaiii al M te Aaaan t CO vaar 0 aH iel Bur vast Bajrenaliical M te Zemlle ca voor Oalderiand NIainn Kraan 1 ta Amlieaa I C O eoor ttMbt StaUaawtraat uT a VomtA UCO voor NooifSoUaad XerkMeIn 11 W aaaMar LC O voor ZulMOalland Aona rauknmaatraat 10 41 ta Dan Baas I C O voor Zeeland Onota Markt 3 te Ooea Ua O voor Noord BralMnt Spootlaan 10 te TUbur L C O voor X inburg WUhelmlnaBlnsel te Roermond 34 ER IS EEN RECLAMEMIODEL dal U een groote vangst veriekert offld bet afai eeo net het geheele vitcbwatcr bestniki Courantenreclame Vraagt inbclitingen voortieelden etc van courantenredamo bÖ erkende dv rtentiebureaua of het Cebuco Dam la Am iVe Het macht Deb tiicbe fotzbe dover uitge Brjao kot g fovin b n v V buit in Ind dcnie fUand flionie der mtrin Duit IkS Het nbij Uosk b t uebt geval tyke luch de ha Aa DuiU vlieg ttelg In iche tretfe Brits bunk Bri bep weit ang bom wQk verU den werd