Goudsche Courant, donderdag 23 oktober 1941

DONDERDAG 23 OCTOBER ï 40 60 ct Gloria Mundi J Diverse per bos t Clematis Prins Hendrik 90 idem mevr le Coultre 190 ï l IVOROL De KwalHeits tandpasta Ingez IWed O 350 4 2 iineschüii jink i u C Mi CABAtfR AVOd DOOR tVELDBOUQOrr Eoi jong cabaretgezelschap dat zich looit met den bk emr ikeB naam t Veldbouquet heeft zich gisteravond ia den HieaiKen SdiouwbuTg voor de eerste maal aan het Goudsche publiek gepresenteerd Onder den ütel ZonneKhyn juiït nu voerde het een cabaretrevue op die b het publiek de herinnering achterliet aan een gerelligen amusanten avond van goede kleuikunü Wel zaten er in dit veldbouquet enkele verdroogde en verwelkte bloemen tassehen veel thoon en lelXs een verdwaald disteltjc ontbrak niet maar over het algemeen viel er een groote verscheidenbeid in kleur en soort te waardeeren Het be t geslaagd was wel het optreden van Teun Klomp en lün makker vso Boland Wagter en de l os Magela s In Volendammer costuum zongen de eersten hun echt Hollandsche liedjes en aan de wUze waarop zü ze over het voetlicht wisten te brengen was duideiyk te merken dat zich achter deze kleinkunstenaars zangers verschuilen van meer dan gewone scholing Roland Wagter verzorgde met radde tong een gedeelte van de conference en trad met zeer veel succes op als snelleekenaar en caricutarisL De Los Magela s een ensemble vsm drie personen bracht op zeer goede wüze een aantal Spaansche en Italiaansche liederen Speciaal hun in het Spaansch gezongen Tango de la rose had een groot verdiend soooes De confe ence werd behalve door Roland Wagter verzorgd door Henny Verra en Dirk Klarenbeek Zy was niet altud geestig en origineel Iij haar liedjes was Henny Verra beter op dreef dan in ée conférence Else Schmidt zong een paar aardige leveosliedjes o a Vragen vroeger en nu lerwyl zü ten slotte samen met George Aubrée en Jan Blok een klucht De stofzuiger opvoerde die wat den inhoud betreft niet geheel oorspronkelijk was te noemen maar die op zeer vermakelijke wüze ten tooneele werd gebracht en de lachspieren danig aan het werk zette De begeleiding was in handen van Cor van Veen die zich behalve een goed pianist ook een vaardig accordwnnirt toonde Een succesvol optreden vai Teun Klomp en zijn makker met hun bekende liedje Varen op de Zuiderzee besloot dezefi cabaretavond S v d Krasts Verhuizingen binnen de gemeente J Rlaassen van Willens lOï naar Jou straat 6 M G de Jong gel Scholten van Nieuwehaven 296 naar 155 A F Ernst van Vorstmanstraat 8 naar Heerens r 45 Wed A den Edel geb de Keizer van Nieuwehaven 258 naar Swanen burgshaf je 6 S A A Goudxiaan van Vest 111 naar St Josephstraat 9 J C Konings van Spierlngstraat 73 naar Jaagpad 49 L van den Heuvel van Drapiersteeg 38 naar Bockenbergstraat 71 J Blokland van WilhelmiMstraat 90 naar Kamemelk♦ M ♦ 83 E M E Ehlert van Mjsstraat M nodi Nieuwehaven 2fl A N Alphenaar van Boelekade 68 naar Bleekensingel 45 A A J Krebaum van PpetOTiaplein 11 naai Heerensftraat 156 B Terlouw v n Oroeneweg SS naar Oosthaven 18 H Hoogendoom van Wlnterdijk 7 naar Ctr Jacobastraat 8 J H Vereluis van G Jacobaatraat 1 naar J v Renesscplein lï M Boegheim van Lange Nocdgodsteeg 9 naar Oosthaven 19 J Tièmessen van Kleiweg 89 naar A de Vischmarkt 52 W Kortland van O de Boompjes 24 naar Boelekade 105 R Maln4jer van O de Boompjes 25 naar de L V Wijngaerdenstraat 8 C A Kw refen A an Derde kade 164 naar BurgvUetk de 80 a v n Wsm van NoordentfMt O omt Boichwef 67 rAMKBDOOS ONTVBCam Uit een boekhandel is een passerdoos ontvreemd Vermoedt wordt dat een beio ker van den wmkel de doos heeft medegenomen PSCTS DIT SCHVVR GEHAi U Tusschen gisteravond en vanochtend IS uit een schuur achter e woning aan de Van Bevemin laan Vi damesrywiel ontvreemd w AT A AAR ANNEER 21 Oct 7 aar On aawgen Bridgedrive voor de leden der sociëteit wilde drive 23 Oct 7J nnr Uger d a HeiU Heiligillgsdienst leidst 3 v d Veen ts Oct 7 3I irar TiDe Xvangeibclie Oemeente BUbellezing en bidstond Oct 7 30 nnr Remde Openingsavond Volksuniversiteit lezing Jaap Kunct over Het levende lied ia Nederland aan dein vleugel Dé Land Oct 7JS unr KoBstmin Ontspan ningsavond Vreugde en Arbeid opvoering revue Hutspot door het Lachcabaret October Huis en straatcoUecte Nederlandsehe Roode Kruis 29 Oct 7 30 uur Ntd Geref GeaMeate Spreelc beurt ds Joh vu Welzen Oct 8 nur Daaül Cursus SMS O 2 t ct 8 1S uur KleilM Kerk Bübel bespreking ds H S J KaU a Oct 7 15 unr Nieawe Sdioowbaig Opvoering tooneelspel Operatie geslaagd door N V 3et ResidentieToon eel I Nov 3 6 uur Central Postzegelbeurs Vereeniging van Postzegelverzamelaars Gouda 3 Nev 7 uur Ons Genoegen Biljart en kaartconcours van leden der sociëteit 3 Nov 8 uur Het Schaakbord Vergadering van Postzegehreszamelaars Gouda 5 Nev 8 uur Daniël Lezing ds H S J Kalf over 4Je keA een menscheneetster of Iets over de onkcrkelykheid Nov 8 irar OesthaTCD 10 Zittingadviesbureau Ned Vereeniging voor Luchtbescherming Nov 7 nur Ons Genoegen Voortzetting en beëindiging biljart en kaartconcours van leden der sociëteit APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek P Weijer Gouwe 131 Uit vroeger tüden OB GOlfDSCHK COURANT MraJ DE 75 lAAR GELEDEN Burgenoeester en Wethouders van G ida doen te weten dat de vergadering tot fcet kiez van yijt leden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken aldaar ter vervangmg van de heeren T P Viruly B van Galen W D de Lange Jr W Hcogendijk Wz en P Soedewaagen welke met den In January 1867 als zoodanig moéten aftreden zal w orden gehouden den 30n November 1866 ten raadhuize dezer gemeente De inlevering der stembriefjes door de kiesgerechtigSen in de ter vergadering aanwezige stembus zal atadan aanvangen des morgens te 10 ure en voortduren tot des namiddags ten 1 ure na welk laatstgenoemd uur geene stembiljetten meer aangenomen zullen worden dan van de kiezers in de zaal tegenwoordig zullende onmiddellijk daarna met de opening der biljetten worden aangevangen 50 JAAR GELEUfy Mej M Brandt van Stniaten aDiitf is benoemd tot onderwijzeres te NieuweNiedorp Tot diiecieur der gemeente gasfabriek te Bodegnven is benoemd de heer Z J Ninaber van Eybm te Hoorn Er waren O sollicitanten naar déze betrekking 25 JAAR GELEDEN Als derde abonnemcntsvoorstelling welke Donderdag 2 November a s in den Nieuwesi S óuwburg wordt geCeven zal worden opgevoerd M n tante uit Hoefleur blji ei hi drie bedreven van PaulXSavautt fiiernr treden op de dames Beck arnn Schmidt Crans van Ees Hetty Beck Kaminski en Swarts en de heelen Cor van der Lugt Meisert Ruys la C hapelle Amoldi en Roemer Q min s i il HmM V ep dea der nsMerheid HandeidiM Gendsebe geafauea verkeeren in grooten nood Ook UW fier kan ku irngtm keipen verUeUm Geen rate uui de Winterholp Nederland l VAN HfT KAïntWGEftECfn Negen bekeuringen uit nachtelök peuren SiMCHTK TERobiSTERAARS EN nETSKKS ZONI LICHT Als twee lieden na middernacht in een bootje mot wischtuifonderdèelen op de Rotte dobberen dan doen ze dat niet om te qietevaien en toch kronkelde degene van de beide Botterdamsche hengelaars Me waiciienen was zich gist en voor d kantonrecfaler als de paling die in het vaartuig werd gevon den Ondennaatscbe dan en dat was weei een bdteuring in de redu die als een rijke bron had gevloeid Daar was eerst het zich na 12 uur bmten bevinden dan het visschen met een peur voorts het viaschen zonder akte en toi stotle het viasdien zonder schriftelijke vergunning van den rechthebbende van bet water Ook waren vier vert alen tegen ieder en de niet verschenen visscher had er bovendien nog een voor de ondennaatsche paling by gehad Dat hij na middemacht buiten was geweest gaf de Rotterdan mer volmondig toe Daar niet van en hü had grif de vüf gulden van de schikking betaald Maar het peuren daar moest men hem niet mede aan boord komen De marechaussee die het tweetal had gesnapt had het bootje met alles wat er in was in beslag genotnea Tot den inventaris behoorde een stok met een afgeknipte lyn u fa een stok met een draadje het wija dat ik gepeurd befa betoogde hy Èr waren geen peur en geen peur lood aan Maar tegenover de poütie hebt uhet peuren toch bekmd hieH de kantonrechter mr A J M Conincx hem voor BiJhadmaar jatesegd Toen ik bq de marechaussee kwam hebben ze gezegd dat ik by een bekentenis het bootje en d spullen kon terug krygen co bek nde ik met dan kre ig ik njets Toen heb ik geaegd goed schryf dan maar op ik heb gepeurd aldus stelde de visscher het voor U bent dus eigenlijk omgekocht schamperde de ambtenaar van het O M Ik heb het gedaan om de boot want ik was absoluut niet in overtre ting liield de Bottendammer vol De marechaussee wkt nog te vertellen dat de m de boot gevonden stok mei bet afgesnedm lyntje doornat waren zoodat bet zaakje keonelyk m bet water was geweest De viascbec bleef ontkennen Voigena hem waren de ingrediënten nat geworden by het ophalen van een blieknetje De ambtenaar van het O M vorderde voor elke overtreding ƒ 5 subs 3 dagen en voor de ondeimaatscbe paling 7 50 sube 3 dagen De uitspraak was gelijk aan den eisch en zoo kwam het Zevenhuizenscbe reisje mét mfcegrip van de boete voor bet te laat buiten zijn den een te staan op SO en den ander op ƒ 27 5 roet vertieurdverklaring van bet vischgerei De Rotterdananer noemde het de moeite In een booze bui viel hy tegen den politieman uit H is gewoonweg gekigen je praatjes zqn mooi dank je wel In één ding was hij verstandig Hü nam den goeden raad van actater de groene tafel om snd den allocht Ie blazen en dat vocolcwam dat liq in aijn nek g epen en buiten de deur gezet werd FietseB sonder Hdrt b dmr Öe zittii was verder vrijwel eeheel gevuld met zaken legen overtreders lie in het donker 61 geen li t it wel ücht gehad hadden Tot de eerste categorie behoorden 4e fietsers die s avonds zonder vw r of achterlicht hadden geredea Dat is een gevaarlijke bedghdd ia de duieteniis en o d een kostbare want eenige gevallen waarin bijzondere omriandi iwkn geiden daargelaten xooiats kost vijf golden voor het véórljclit n drie voor het adlterUcht en hj rop gelet zullen aUsn die liever bet slot op hun portemoboaie houden goed do n voor ze op da Sets stappen te bedeikent dat het beter is té gaan loopen De andere giroep waren de slechte verduisteraars Daar zit iels onbegrijpelüks in Men weet nu zoo zoetjes aan wel dat men heeft te verduisteren maar er zyn nog altijd bewoners die of de spulletjes niet heelemaal in orde hebben of nonchalant een deur of een gurdÜD open doen en dan lie t men altoos net dat de politie juist voorbijkont Sea bekeuring kost geld endeze zitting varieerende tot een tientje en dan moet men toch goed verduisteren en zoo beschouwd is het verstandiger en goedkooper maar ineens voor een goede alSsdiemering te zorgen De wispelturige scbakelajtt Het kan een toeval zijn Zoe was er een fairfilie die s nachts uit bed werd geijeW omdat in een onbewoonde ksn ier de lamp plotseling was opgegaan Midden op den dag was het later nog eens gebeurd en toen had men ontdekt dat er een delect aan den schakelaar was Trouwens er kk ite meer niet want de bewcmer verteWe dat de gasmeter zonder dat de gastoevoer had stopgestaan een heele maand het verbruik nitt had aangewezen In elk geval kan men beter een slapende gasmeter dan een wfispelturige sdiakelaar hebben De boete viel gezien het geval met vijf gulden laag uit en ieder kan zijn vooiileel doen met bet advies dat de kantonrechter er bij gaf om in onbfiwoonde onafgeschermde kamers liever de lampen uit te schroeven Een ander vond dat het met de lichtuitstraling niet zoo n vaart had gcloopen en hij haalde er een curieus bewiis voor aan de politie had in het vertrek de gaspit onder de overkokende melk uitgedraaid waarmede hij zeggen wilde dat het zoo donker was dat z n vrouw niet had gezien dat de melk over de pan vloeide Het was een mooi verhaal maar verd hielp het niet want als de politie bij een controle ergens aanbelt dan zal het wel eerder gaan omdat haar aandacht is getrokken door een lichtschijnsel dan dat zij vermoedt dat de melk op het punt staat over te koken Vericooping door notaris D B V d MosL Notaris D B v d Most te TYsddinxve i heeft hedenmorgen ii Het Schaakbord alhier publiek verkocht eenige peroeelen land schuur boschhakhout een partij water en watering te Waddiiucveen uitmakende een gedeelte van Het Weegje tezamen groot 4 78 00 H A Kooper w£rd in massa de heer J C Oosterwijk te Rotterdam voor ƒ 3100 Het perceel is ingezet op f aSOO EEN KAAS GESMOKKELD De marechaussee heeft een inwoner aangehouden wegens het frauduleus vervoeren van een kaas Daar denman de herkomst niet wilde opgeven is bü ingesloten Bwserlüke Stand Gcbora II October WiUem Leendert z van J J Spek 1 T de Haani t Heuadenstraat 34 21 October Wünanda Abtonia d van L IJsselstein en A A Geiderblom ZouuiMnpiein 11 Adriana Maria Gerarda dL van Th van den Bogaarden H M HeUebrekcrs SophiastniM 3 GetroBwd 22 October M J A Agleiterg enM J C Piepere L C Tafeber iM Jrde Jon SPORT WATSinMU wunvRCOWPETmÊ zwkmkbincI GOUDA Voor de wintercompetitie van den Zwemkring Gouda zyn gisteravond in het Spaardersbad gespeeld de wedstrijden Bodegraven S Z en P C 1 3 en De Gouwe II Boskoop II 0 4 Voor volgende week Woensdag zijn vastgesteld S Z en P C G Z C A en G ZC IV O Z V HAATSEUJK IIEIWS Alphen a d RUn ECONOMISCHE RECHTER l rbade siaeU J W Tuis uit Alphen aan den Rijn had zich voor den economischen rechter in Oen Haag te verantwoorden Door zyn medewerking waren eenige varkens op clandestiene wyze g slacht hetgeen de verdachte slechts gedeeltelijk bekende Sr werd eerst nog een getuige gehoord waarna de officier als zijn meenmg te kennen gaf dat hier een be noorlijke straf noodig is Hij vroeg drie maandien gevangenisstraf en onmiddellijke gevangenneming De rechter veroordeelde conform den sch Wat in de kisten ftt T V Varik tdt Alphen ami denRijn I mI van iemand opdracht gekregen om eenige kisten te vervoeren en die opdracht had hy uitgevoerd Maar in de kisten zat vleesch dodi de verdachte zei dat niet te hebben geweten Neen zei de rechter er zal niet op gestaan hebben Dit is vleesch van clandesticae slachting afkomstig maar a had wel kunnen begrijpen dat de zaak niet deugde De verdachte betoog ie dat dit niet zoo was De officier vorderde drie maandien hechtenis met gevangenneming De rediter veroordeelde conform den eüsch Drie geslacht èèa in vnerraad Drie varkens zou B Brave uit Alpben aan den Ryn hebben laten slachten Dit was het eerste strafbare feit waarvoor hü terecht stond het tweede was dat hy een varken zonder vergunning in voorraad had gehad Bij het Verhoor gaf verdachte toe dat de drie vsrkens dadelijk waren geslacht nadat zü waren aangekomen en het vierde op slachting wachtte De officier nteende dat er nog wel nneer gebeurd zal zün Hü vorderde voor het slachten acht maandien gevangenis met onmiddellijke gevangenneming en voor het eene varken 200 boete sub 4 maanden hechtenis met verbeurdverklaring De rechter veroordeelde confom dezen eisch Bergrambacht WETHOUDERSCHAP GEEN BOOnnBEROEP De commissaris der provincie ZuidHolland eeft voor deze gemeente ontheffing verleend van het voorschrift dat de bezoldigde wethouders hun ambt als hoofdberoep vervullen NIET LAfSN INENTEN De burgem ter heeft 18 personen opgeroepen o op 3 November ajs voor hem te verschijnen aangezien zij niet hebben voldaan aan de verplichting tot het doen inenten van hun kinderen tegen pokken MOND EN KLAUWZEER De veeouders P G Blanken A Sol A de Ruijter P van der Hek en F Vertwrg hebben aangifte gedaan dat onder hun vee mond en klauwze voorkomt Het vee van de heeren W de Bruijn C Kuik en C de Jong is weer gezond Boskoop TE DURE BOONEN De groentenhandelaar C de K i4hier is door den inspecteur voor de prijsbeheenching te s Gravenbage veroordeeid tot 10 boete wegens het te duur verkoopen van prineesseboonen De inkoop was 16 cent per kilo zoodat hy maximaal 21 ent had mogen vragen inplaats van 23 oeot per kilo zooals h j deed CO P vntEKNKnHG DB aosKooracaffi veiling 22 Oct Rozen per bos Poljrantharozen 80 1 20 d Briarclif 1 10 LOC et Wilh K rdes 50 80j et Butterfly IJO 1 et Rosalan dia 1 30 1 80 et Rosa Muadi 38 52 et Blen PoulsCn 64 90 et Doras Rijkers 68 UJ ot Ingar Olsson 60 J 90 et Orange Triumph 1 40 1 60 et Hadley 1 802 60 et Vieriandien 1 90 2 40 et Duisbu M et Edith I Helen 1 40 2 40 et Florex 1 40 1 80 et Sweet Heart 1 40 2 28 et Else Poulsen 52 32 et Juweeltjes 94 1 06 et Pechtold 1 56 Ï 50 el Queen Mary 90 1 40 1 August Noack 70 1 10 et Golden 0 elia 0 et Better Times 2 10 2 ct Gemengde rozen idem tros is ig 80 1 50 ct idem u 10 oL tdem tros iii oA idem Dts andi 15 19 ct Prancetü 20 30 et Chrvs bloemiff 80 1 5ft t w 60 14 EeeuwQk NOTARIS F L G d AUMto OVIBLUtlN Voomallg bezitter van Elfh Te s Gravenhage is op 77 1 leeftijd overieden de heer P i d Aumérie notaris te Schevenin t Notaris d Aumérie genoot deze gemeente algemeens beken Jf Hij was vroeger eigenaar van denS Elfhoeven en van het landhuis = in thans het hotel café restaurani mï hoevenis gevestigd Lang voorX plassen den huidigen roep verki had de heer d Aumérie de schoonhS van het Reeuwijksche waterland dekt In Den Haag woonachtig btMht hij vele jaren regelmatig de weekem den öi vacanties hier op Elfho v i door In 1930 bij de ontsluitinV het recreatieoord heeft hy zyn beüu tingen aan de gemeente Eeeuwijk ver kocht Aan de l ian dié van de Rern wijksche brug naar Elfhoevtn leidt die vroeger een smal door den notaS or 4erhouden voetpad was is toen J naam van den heer d Aumérie vetbonden en in deze Notaris d Aumérij laan leeft de herinn ing aan zyn v blijf in onze gemeente voort Toen in 1911 notaris d Aumérie 31fhoeven van de erven A Verhoet kocht was het een sombere kleine werkmanswoning De nieuwe ei naar die een groote voorliefde voor de Reeuwijksche plassen had heeft er geleidelijk een fraai buiten met hun van gemaakt Aan l em dankt mes ook de eilandjes die aan den piu zoo n aardige stoffeering geven vwH vroeger waren dit verzonken neu gorzen zonder beplanting Een tieiu tal zijn er toen opgehaald onder lei ding van den opzichter van het joed den heer Jan Straver den tegoi woordigen gemeente opzichter die die jaren bij den notaris werkzuii was iNotaris d Aur érie was een beltenj schilderijoiverzaraelaar Toen hy i ia bezittingen overdeed heeft hij aan de gemeente een deel van zijn collecüe in bruikleoi afgestaan welke doelteo sindsdien de vcrtrekicen van het raadhuis sieren De schilderijen waren van de hand van een broer van den notaris wellu broer eenige jaren boven het Waag gebouw te Gouda een museum heeft gehad en ook in een tjalkschip voor de Crabethstraat exposeerde In dt Waag hangen nog verscbiUeode werken Voorts was de heer d Aumérie eea bekende figuur in de Nederlandsclu schaakwereld Ais oprichter der Scheveningsche schaaksociëleit waarvanhij sinds 1912 vorzitter was heelt hjj groote verdienste gehad Regelmatii noodigde h j d bekendste Nederlandsehe schaakspelers uit om aan de Sehcveningsche bokerwedstryden de l te nemen VoOiSl in de jaren 1916 lot 1918 wist hij door zijn steun iielsafrijke wedstrijden te organiseeren vBi de bloem der Nederlandsehe schaaiispelers en ook in 1 et Haagsche schsaiigenootschap Discendo Dicimus w i hij vele jaren en leidende figuur Hy werd dan ook tot eerelid van dit genootschap benoemd De begrafenis zal Zaterdag aj ti half drie op de algemeene begrasfplaats geschieden KLEEDINGCOMCnt Het comité voor inzameling van gedragen winterkleeding wollen dekens enz het z g Kleedingcomité is in öeN gemeente samengesteld als volgt O Vis voorzitter mej W Hoosbeek m de lieer W J Blom leden INSTALLATIE rAsnKHt G r bchneiders Morgenmiddag half vier zal de nieuw benoemde pastoor de leereer heer G F Schneidcts worden iiiphaald Fatoor Schsej ei die per treia A Gouda aankomt m1 door den weleer heoN van Paazchen kapelaan dB parochie en d pater assistent A W Mönniak O FJ uH Woerden met effl landauer aan de graq der gemeente D den driesprong Gouda WaddinxveenBeeuwijk worden afgehaald Na aMkonist aan de parochiekerk volgt dirta de installatie van den nieuwen P welke zal worden verricht door aw hoogeerwaarden heer J F A Bo deken van Goods Notaris M iicU heeft Md M Zu l it van de irt openbBftr winliemuis A idiottr en erf werd de wed tier voor ƒ 7 ovekdewibelingite heid bij Aan de Du uit vu I belin Bet O bevoegd dirienv deien mo voofteeld TKUILLETON tMadntt rtodeB Huwelijk met lïWHiern comfort Vaa Dijk kiopt te een sonri er gsticht om den hoek van de deur EdT Ben maand oBToorwaaidel d een Jaar intreUdi TtthewQs Wel allemachtig zegt Frank De arme kerd 1 Ja meneer t is treurig meneer tegt vaa Dijk Heb je slecM ïietnrsTMr van Westhove staat op den drempel Miserabel zegt Frank hartgrondig Ja ik vind het echt ellendig Willems n weet wel die chauffeur dien ik van den Raad van Rechtsbijstand heb gekregen Een maand 00voorwaardelyk hebben ie bem gegeven en een jaar intrekking Zoo zegt mr van Westhove dat is nogal bar Had je voorwaai deUflt gepleit AWcht De stumper had nognooit ook maar de kleinste bekeuring geitad Eo h was al sea iaar bQ deazelfden baas Nou kan h maand gaan xitten en dan ad infinitum gaaa stempelen Heeft een vrcnw eo twee kjeine kinderen Driftig met groote stappen ü eert Franlp door het kantoor De ander kükt hem met een begrijpend gUm lachje na Ja ik voel dat het speciaalJou ook benierd is icgt M Geefme liet adres mnar eens dan zal ikaien of er voor dat geshi iets kangedaan worden Graag zegt Frank dankbaar Wat vind u Ik zal hem maar niet aanraden in appèl te gaan welT Nooit ofte nimmer zegt mr van Westhove beslist Het slachtoffer is toch gestorvea niet Daar stapt hethof nooit everheen Integendeel jehebt kans dat ze er nog een schepje Vdoen In vredesnaam dan maar zucht Traak Had u nog leta bijronders Uitsluitend vulgaire nieuwsgierigheid lacht de ander Ik heb eenpaar nieuwe zaken ontdekt op de rol an vorigcn Vrijdag Heb jü terwylik op reis was dé practijk dermate uiigefareidr Met mijn zevenenzestigste enachtenzestigste gratiszaak zegtFrank terwijl hU de rol doorkijktwelke de andeï hem voorhoudt Die en die wi t hij aan O ja en deze dat heb ik nog niet kunnen vertellen dat is een faetalBDdc Olietabriek caotra N V Helgolaad leest mr van W s ath o m hardop Is dat van je vroegere werkgeefster Dat is aardig teg Ja vindt niet Wacht letM m maar wat ze geschreven hebben Frank doét x n hoM deo brief waarop hij aao êc eBS8cbtig trotedi is met een oavezvcMffic fedeht over te leAen Mr van Weathow trooat ai taead wenkbrauwen Als Ik het goed begrQp heb Jede dagvaarding kant en ktear toegestaurd gekregen Ja natoBtijk Mgt Frank ra wonderd t Ia toch een precureor zaak O ja Van welk kantoor dan Van de obefabrieken Of van cohere Riemstra d i chef van de rechtsaldeeling als n dat liever wilt Ben jurist met een v st astaris in dienst van een naamkxMse vennootsdbap is voor mli geen confrère Goeie genade maar dat is o dc een jv ttmg uit het stectien tijdper valt Frank uit De ander haalt de schouders op In die opvatting sta ik niet alleen Je weet best dat verscheidene confrères van standing er precies eender over dodten VHeg op inet Je stand denkt Frank maar h zegt met moeite Icalm blyvend r zijn minstens evenveel confrères van standing dieer anders over denken Weet u wie tot dusverre tien jaar lang hun procureurs waren Elders en van Vaarthuycen Noemt n dat soms geen kantoor van stamUng Bn als de oudste Elders niet gestorven was bad iknooit deze kans gehad En wèt Vooreen kansl Die relatie brengt mij Xeker een driehonderd gulden per aas sp Natuurlijk aegt mr van Westhove minachtend Dear draait het tendotte weer om Dat is voor jullie jongeren het eenig belangrijke van de heele advocatie geld verdienen JvlBe vraagt by iedere zaak m de eerste plaats hoeveel verdien ik er aan Ko als ede zaak er dan maar eventjes mee door lean en Je net niet in botsing bo t té konten met de reglementen o met den raad van toezicht dan vin Jen jullie het al lang prachtig Zoo zegt Frank wit van drift Denkt n tegena oordig zóó overmiJ Ik ben blü dat u t nu tensj ronduit zegt want van die zijdeling i scbe hatelijkheden heb ik al lang genoeg Maar accepti pren ïloe ik het niet als u dat mdar weet De handen tot vuisten gebald hk zyn zakken Maat hQ vow hem ü hebt me niets te verwijten zegt Wii heesch want ik heb mezelf ook niets te verwijten Dat ik het met uw opvattingen niet eens kan zijn is mijn adhnU niet Maar u hocJtl werkelijk niet bang te ztjn dat ik ooit zal vergeten dat mi vader èa m gsootvader fatssealQkc 1 behoorlMke juristen waren en dat ik me dUrnaar te geAragen bdi En daarom ben ik oók niet van dan om me nog langer zoo door a te laten behandelen Ik vertik bet en daarmee uitAU t u niet bevaK dan geeft u me miJn ontslag maar Oidc al goed Vocur miJn part dan word Bi weer chauffeur Daar sou Je met Je dollen kop werkelijk toe in staat zijn Mr van Westhove die volmaakt kabn Frank s woede over zich heeft laten heengaan scfaodt bedachtzaam het hoofd Wel ja waarom niet De terlang er soms hard genqeC naar terug metal dat gezanik hier en overal Frank laat zich in zyn bureaustoel vallen staart somber voor zich uit Luister eens Frank zegt mr van Westhove en gaat tegenover hem zitten ik zal je je uitval van daareven loaar niet kwalyk nemen wanti misschien had je niet heelemaal on l gelQk Misschien ben flc inderdaad conservatief c sommige puntai Maar wat die quaestie van de oliefabrieken aangaat tja d r kaa me met den besten wil van de wereM niet mee vereenigen Al weet ik heel oed dat ravcheidene confrères e lang niet de minsten jouw standpunt rullen deelea En al heb ik hei risloa dat Je er op een punt als dii andw opvaltingett op na tandt houden dast ds bü voorbaat aaavaard toeo Je een plaats op ooa kastoor aanbood wetende dM Je 1 Jpar kt de ind trie goetsn had En t is tensloWeen zaak van Jou dn als je i zullen wc er bet telgen maar to doen Maar voor het overige i gea Je hAt er seU coo Juist je vad bijgdiaahl denk Je au wcrkelyk dst ala die nog leefde hQ het pretüg W vimtoi dat zyn zoon tot over ü ooren in de echtschehUngsproceduro zit En wit voor somsl Frantk kijkt ven onzeker met Oen zegt hij dan als de ooTJ heer nog leefde was hij nu B schien ergens president Had h echtscheidtogen dan lit bét om krijgen Wordt vtTVoilii waarschijnlijk nog veel drukker