Goudsche Courant, vrijdag 24 oktober 1941

GOUDSCHE 24 octobef 1941 NIEUWSBLAD VOOR ÖOUDA EM OMSTREKEN I0tti i No 20767 Bbtmbi HAJtKt It Ttt na rortt aalac WIM Cüietredictear f TOBTBR Qouda Lntseruitbraalc L j Leningrad verijdeld Het Ziekenfondsenbeslutt diging dat zU wat betr haar houding jegens de Sovjet Ünie bevoor oordeel4 ii bevat geen greintje waarheid 4 Vervolgens chet te Eden de Wftdamenteele factoren van den huidfgen toestand Ds Sovjet Unie zoo tcklaarde hü ga t een geweldigasbeproeving tegemoet Er is geen eokel lid van het Lagerhuis die niet opr cht wenscht alles te doen wat in lün macht is om de bolsjewisten te helpen Zelfs wanneer men het ergste aanneemt is het toch in Engeland eigen belang om Moskou te helpen Wat zou de positie van Engeland zün wanneer de Sovjet Unie niet eer kan standhouden vroeg Eden De Engelschen zien duidelijk de voordeelen welke voortspruiten uit het conflict tusschen Duitschland en de SovjetUnie De afgevaardigden moeten hem echter niet vragen wat het resultaat van het overleg in deze kwestie is daar mien hierdoor den vUand in de kaart zou spelen Ik n het Huis verzekeren zoo zeide hijj dat de reüeering vastbesloten is de San Moskou beloofde hulp te erkennen en te ge ven en wel met alle middelen welke ons ten dienste staan Ederx besloot met een beroep op een wèrkelüke eenheid ten aanzien van de njltionale krachtsin ïpanning Dit zou de beste maniet zijn waarop Engeland deSoviet Unie zou kuniïen helpen fiii de inwerkingtreding op 1 November a s Tweede uitüoeringahesluit verschenen Maof schalk Ttmosjenko vervangien g Moskou minder tegenstand verwacht was ftcudag tr htten de bobjewisten 0 De nieuwe bonnen Voor het tijdvak vaa Zondag 26 October tot Zaterdag 1 November zQn voor de gebmlkeiyke rantsoenen brood of gebak vleesch of vleeschwar en en mek de bonnen 41 van de daarvoor bestemde kaarten aangewezen eq voor aardappelen bon 41 a Voor de houders van vetkaarten is tevens bon 41 b voor aardappelen aangewexen Na Zaterdag 25 October lijn de bonnen 48 voor brood vleeseh vlecsehwaren melk tn vdappelea niet meer goldJg Het Joodsche grondbezit De Rijkscommissarts commissarisgeneraal vuor Financiën en Economische Zaken heeft overeenkomstig par 20 al 2 van de verordening no 154 1941 betreffende het Joodsche g ondbezit het volgende algemeen bindende besluit genomen n de practük ia bü de interpretatie van de paragraphen lO en 11 der verordening no 154 1941 betreffende Jood ch grondbezit wUfel ontstaan of rerht ïkurdine handelingen die vol gens den tekst van de genoemde para graphen alleen verricht kunnen worden met goedkeuring van den Rijkscemmissaris commissaris generaal voor Financiën en Economische Zaken zonder deze goedkeuring van rechtswege nietig zijn De paragraphen 10 en 11 verbieden dat de daarin genoemde recht kundi e handelingen verrichten wfirdcn zird goedkeuring Dit verbod valt mede onder de strafbepalingen van de para stihen 15 en volgende Een rerhtskundige handeling zonder goedkeuring is derhalve verboden en dus nietig Dit blijkt ook uit art 1356 al 4 van het Burgerlijk Wetboek volgens hetwelk voor de geldigheid van een rechtskundige handeling een veroorloofde rechtsgrondslag verëischt is r uitoefenen van een beroep door Joden Kan aan vergunning oer onden of verboden worden Gaen niat joodsch p rsone l in joodsche gezinnen Lidmaatschap von niet commercieele vereenigingen verboden na 31 Januari IMZ vallenden dag zou eindigen SchadelooaateUlag l p r pensfoeB De aecretaria generHl van liet departement van Sociale Zaken kart de aanspraak van c n Jood van zyn weduwe dan wel van zun nakomelingschap op pensioen of op verzorgini zUner nagelaten betrekkingen Jegens zun wfrkgever veranderen in een aanspraak op een eenmalige 8chadelooast Iling voor het geval de werkgever dit verzoekt De sccrïtarisgeneraal kan hierbij bepalen dat de schade oosstelling in termijnen zal wor den betaald Eindigt de artMidsovereenkomst van e n Joodschen werknemer en heeft de Jood of een ander persoon ten gevolge van d s beëindiging recht op andere dan de In arUkel 6 i edoetde aanspraken jegena detr werk gever dan treedt In de plaats van deze aanspraken een schadeloossteltng welke berekend wordt op ira ls van de wedde waarop de Jood over de laatste maand van z n werkzaamheid recht had Deze schadetoosstrlllng bedraagt bij een onondei broken duur van de arbeidsovereenkomst van ten hoogste vU Jaren het enkelvoudige van meer dan vijf tot ten hoogste tien jaren het anderhaUvoudige van meer dan tien tot ten hoogita vijf tien Jaren het tweevoudige van meer dan vijftien tot ten hoogste twintig Jaren het drievoudige 11 van meer dan twinug tot ten hoogste vijf en twintig Jaren het vier en een halfvoudige 6 van meer dan vU en Iwintig Jaren het zesvoudige van de nruundelijksche wedde De chadeloosatel Ing vervalt Voor zoover deze niet hooger is dan het drievoud van de maande i kschc wedde btf de belndlglng van de arbeldsovereenkomat Jood In den zin dezer verordennlg Is hll die op grond van het bepaalde In arUkel 4 Vm U 49 207 I gevrugi I ihaofdondcF kinderen Of gebruik keo of la LINQ l gespe ligd an VAN 59 Hll O Vi48 10 CebuoO OOL Isa IM M r i wpN B van militaire zijde ver iS ïOor Leningrad met sterke I iSlJrilikraciiten door te breken IjJS pantserwagen stietten echter I inende wijze op de aanrollende I Sdnriitische pantserwagens en stelI r een kort vuurgevecht vyf pant l ntfeiis d P voeren I Sb gevecht Een zesde reed op een SSje mijnverspetang en vloog in TOit Intusdchen hadden de Duitf È pwtserwagens door handige aanUSbOP de overige pantserwagens Zitat op een klein terrein opeenI gMn dat door infanteristen en f 53b lot in verren omtrek was oni MiA zoodat 15 pantserwagens ISitaeen val bevonden pp dit gebied T Stat vuur van de Duitsche artil Sé Mconcentreerd waardoor de lÏÏiinjten gedwongen waren in het IlSre omsingelde gebied heen en Ifdr te blyven rjjdén Nadat verli ene gepantserde kolossen door UDliilsche granaten zwaar waren geliffjm probeerden de laatsten zich fjween krachtigen aanval paar den I moten verkeersweg aan de vernieü I M te onttrekken Doch ook deze JJllUluvTe was tevprgeefs Na enkele ItÜliilai bleef de eéne twlsjewistische f imuwwagen na deW anderen kapot Mdiito en brandebd op den weg Filtti Geen enkele teerde naar Le I Mr anleiding van het bericht dat I k buitenste verdedigingsgordel van IhÉiW over een breed front doorI Mui i telefoneert de Berlüijsche BIT ïtt de N H Crt o a DtaKerste verdedigingsgordel welk N lot 100 km van Moskou verwijderd m ingelegd en die al was hij dan lit Biet zoo sterk geconstrueerd als Ki BorbeeId de Stalinlinle toch naar ipntóiigen van Duitsche militaire fbi en den overblijfselen van Timost Itriif leger de mogelijkheid bood I Mil weken goeden tegenstand te Men is in weinige dagen door de f Bliliche legere doorbroken De verdeI ii Bi van Moskou hebben zieh nu Imil trokken in een andere verdeI li iB i linie circa 30 tot 40 km van Sit tentnim Van de hoofdstad gelegen j Bw linie naar verluidt wat samenjmili aangaat zeker nog minder ItaSt dan de uiterste linie zal niet iten door regulaire troepen worden terfedlgd maar ook zooals radio llMkou bevestigde door haa5tig op We burgers en leden van de z g I Wiiersmilitie NIEUWE FUNCTIE VOOR TIMOSJENKO XW Bivas nit New Tork meldt 1 1 eigens Aifaerikaansche inllchtin11 rit Samara Timosjenko de bevelI Wer in den eentralen sector aan M Otstclijk front een nieuwe funepMbea gekrefen ur te Stockholm verder bekend rit wordt als opvolger generaalI iwt Gregor Soekof genoemd Van tehatste is alleen bekend dat hü tot ongeveer 85 jaar soldaat ii en j l Wl zich van sergeant heeft opge1 41 Soekof draagt officieel den y opperbevelhebber der SovI f tüdkrachten aan het centrale i W door Londen gepub iceerd 2 uit Moskou wordt geconsta i toA P oogenblik 5r tryd om Moskou zijn hocgte K bereikt een aanhanger If Xgedankt dien bö steeds den ten en betrouwbaarsten heeft i ontheffing van Timosjenko J or de Berlynsche bladen geiS l met opschriften over do breedte van de pagina Teget to J niiken de bladen melding ffc S icht uit Stockholm volIh elk ook maarschalk BoedjenF h Loebljanka gevange t J Moskou zit en maarschalk f iSÏÏÏ heeft afgedaan IvSm U de bladen er op f nJ l uidatie van Timisjenko een mka miUuire ineenstori V Mt ook lön opvolger nietJ S deren aan de Duitsche l NBEN PRSSmtSTISCB zender S enectady meldt jM ch in Londen zeer pessi n t ta1 toestand aan in heeft de VnCl liik fror W r Stalen eni Grool Brittan l Wl f i Kesleld dat de l R l industrie gedwongen il i B verplaatsen Vi heeft in het ï r Proken oVer de voorwi J de Sovjet tjnie met oor nr J De Britsche productie Lj elail doch Beaverbrook i P ografnma voor de pant zoo te kunnen uilvperen dat Groot Brittannië niet geheel en al zonder komt Hü riep h arbeidende volk op de wapens ter verdediging van het land op te nemen zoodra de tijd daarto gekpmen is De geheele bevolking van Engeland zal aan den stryd deelnemen zooals het Sovjetvolk aan de verdediging van rijn hoofdstad deelneemt Verder uitte Beaverbrook de vrees dat na de overwinning van de Sovjet Unie Engeland aan de beurt zou komen DEBAT IN HET LAGIjRHDIS In het Lagerhuis hebben twee afgevaardigden een hulpverleening aan de Sovjet Unie door middel van het zenden van een Britsche divisie naar het Kaukasusfront verlangd Noel Bakker Labour verklaarde dat met betrekking tot den oorlogstoestand aan het bolsjewistische front in Engeland een diepe beaorgdheid heerscht Men weïischt ook te weten wat de BHtsche strijdkrachten in het uur van nood in het belang van de hulp voor de SovjetUnie gepresteerd hebben Baker spoorde de Engelsche regeering aan te bedenken dat Rusland geen Bijkomstigheid doch zeer belangrijk oorlogstooneel is De afgevaardigde vroeg ook of men met alle vastberadenheid in den afgeloopen tijd gehandeld heeft Ik deel zoo zeide hij den twijfel en de bezorgdheid in breede lagen der bevolking Hü Voegde hieraan toe de Britsche grens Bgt aan de Wolga en den Don Hy bepleitte het zenden van formaties strydkrachten in het Midden Oosten naar de Oekraïne om bet bolsjewisliache leger te steunen Wedgewood onafhankeUjk ondersteunde den eisch tot het zenden van Britsche divisies naar den Kaukasus De Labourafgevaardigde Bevan jjeide het volk vertrouwt de Engelsche regeering niet Na deze debatten heeft de minister van Buitenlandsche Zaken Eden gesproken Hij zeide niet zeer gesticht te zijn door den naam hulp aan Rusland Het gaat om hulp voor de gemeenschappelijke overwinning De ge heele kwestie vormt een geheel In dezen geest zijn otik sedert het begin van den oorjo tusschen Duitichlanri en de Sovjet Unié de leveranties naar de SovjetUnie gestuurd Geleid do dezelfde opvatting heeft men onmiddellijk getracht verbindingswegen v a Iran te verkrijgen opclat wanneer de weersom tandiglieden slechter worden andere toevoerwegen zouden openstaan Vervolgens beweerde Eden dat de Britsche marine en de luchtmacht een directe hulp aan de Sovjet Unie verleenen en zeide dat zich bij de eerite leveranties aan Moskou grondstoffen hebben bevondAi De tegen de Engelsche regeering uitgebrachte beschul Het Het Verordeningenltlad bevat een verordening van den Bjjksco mm l w a r i voor het beiette Nederlandsclie geliied betreffende de regeüng vaa liet uitoefenen van een i eroep door Joden Daarin wordt o m het volgende bepaald Het uitoefenen van een werkiaamheid als beroep in een bedrüf dan wel meer in het algemeen om daarmede geld te verdienen door Joden kan door instructie afhankelyk worden gesteld van een vergunning of van voorwaarden of wel worden verlioden Daarbü kunnen ttgelükertyd bepalingen omtrent het beëindigen en afwikkelen vandie arbeidsovereenkomsten worden gegeven waarin de door de instructie getroffen persoon party is De initrucïici word n uitgevaardigd door den RIJk commlss ri voor het beielt Nederlandiche ebiad commliMrla scnnaal voor Financlün en Economische Zaken of door den door delen aan te wijzen dienst Zl kunnen betrekkin hebben op raapen van personen of op afzonderlijke peraimen Op het ontalBK van een Jood vindt het bepaalde in het eer te uilvoerlngsbeslull no l 4l msettolKe de veroidonlng Aw 8 1940 betreffende het beperken van werk zooals ewyzlKd bij bealull no 4 lMO geen toe jton wrrkgevM kan een arSeldiovereenkornar met en Jood tnel inachtneming van een opieggingntermHn van drla maanden logen den onlon dag van elke kalendermaand opzeggen vo r het geval J opfS Infilermljn vo gena rechttvoorachrlft dan wel ov r enkom t langer fa of d overeenkomat door het veraU IJken van tijd op een De persdienst van het departement van Sociale Zaken deelt mede Dank zij de activiteit van en de goede samenwerking tusschen het de partement van Sociale Zaken en hbt Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen zal op 1 November a s het Ziekenfondsenbesluit opgenomen m het Verordeningenblad van 18 Aug ip werking treden In verband daaimede is heden in het Verordeningenblad opgenomen het tweede uitvoeringbesluit van den sec retarisgeneraal van het departement van Sociale Zaken waarin in wezen h t grootste deel vah de voor de uitvoering van het Ziekenfondsenbesluit noodzakelijke bepalingen is vastgelegd Zoö bezien is het ongetwüfeld gewenscht om thans in het kort een algemeen overzicht te geven van den mhoud en de werking zoowel van het Ziekenfondsenbesluit zelf als van het tweede uitvoeringsbesluit Het Ziekenfondsent csluit regelt de verzekering zelve tegen geneeskundige verzorging en geldeUjke uitkeering bij overlijden alsmede de uitvoering daarvan Kring der verzekerden Ten aanzien van den kring der verzekerden wordt onderscheid gemaakt tusschen ïg vcrpichte verzekermg en vrüe verzeketmg Tegelijkertijd met het Ziekenfondsenbesluit is nl een besluit van den secretaris generaal van S Z houdende aanvullingen en wüziging van de Ziektewet afgekondigd wflarbü wordt bepaald dat art 50 der Ziektewet met ingang van 1 Nov 1941 in werking zal treden en tegelijkertijd het bevalUngsgeld van ƒ 55 wordt ingevoerd Art 50 tier Ziektewet schrijft nu voor dat den verzekerde geen ziekengeld toekomt indien hü niet is mgeschre ven by een overeenkomstig de Ziekenfondsenwet toegelaten ziekenfonds Dit heeft dus tot gevolg dat de arbeiders die onder 4e Ziektewet vallen varaf 1 November a s ten aanzien van het Ziekenfondsenbesluit verplicht verzekerd zijn Daarnaast opent het besluit de mogelykhejd voor het afsluitbn van een verzekervig voor hen die niet verplicht zün dus e z g vrye verzekering Aangezien do r het geheele jtesluit heen reg3lmatig onderscheid igemaakt wordt tusschen Ue verplichte verzekering en de vrye verzekering is het ongetwijfeld goed de splitsing zooals die hierboven gemaèkt wordt scherp in het oog te houden Zoo bepaalt het Ziekenfondsenbesluit dat de bepalingen voor 4e verplichte verzekering niet alleen geldenvoor den arbeider zelf maar zich tnedeuitstrekken tot de leden van zün gezin wier kostwinner hij is In het tweedy uitvoeringsbesluit wordt gezegd dat als gezinsleden te beschouwen zijn de persoren jegenswie de arbeider volgens de bepalingen van het Burgerlr k Wetboek onderhoudsplichtig s en tot zijn gei in behoorende stiefen pleegkinderen met dien verstarde daf kinderen slechts in aanmerking komen indien zu den leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt en in zooverre deze gezinsleden niet zelf verplicht verzekerd zün I der ver denlng no I8 1IH0 betreffende het aangeven van ondernemingen Jood is of als Jood wordt aangemerkt De Rljk commissaris voor het berettc Ne derlandsche gebied treft de ter uitvoering dezer verordenmtï nood7 akelijke maatregeien Deze verordenmg treedt heden In werking ARBEID IN JOODSCHE HVISHODDINQEN De Bijkseommissarii lieeft een verordening uitgevaardigd betreffende het doen verrichten vaa arbeid in Joodsche huishendingen In deze verordening wordt ojn het volgende bepaald Het is verboden niet Aoden arbeid te doen verrichten in huishoudingen van gezinnen waarvan een Jood het hoofd is of waarvan een Jood blijvend dan wel tijdelijk mits voor laageren tyd dan vier weken ononderbroken deel uitmaakt Artteld in een hulshouding verricht hU die geheel of gedeeltelijk voor bepaalden of onbepaalden tijd In nat gezin Is opgenomen om In de huishouding daarvan arbeid Ie verrichten of die zich zonder in het gezin te zün opgenomen met dagelljksche huishoiidelUke werkzaamheden of met and re dageüjksche werkzaamheden welke direct of indirect met de huiahouding in verband staan bezighoudt Het l9 aeoorlaofd arlMld op grond van B bealt een reeds bestaande dienstbetrekking verder t doen vvrlchten Zon c 8 22 onder 18 25 f Maan op 13 50 onder 22 48 t i Men b verplicbt te verdulté jl teren van tontondergang tot j i tontopbomtl t Lanlaarnt van vocrlnlüen R moeten een hall nnr na consj Londer anf ontstoken worden S K 118 Waarschünlyk zal de jurisprudentie in de toekomst mSeten uitwyzen wat het Ziekenfondsenbesluit onder stiefen pleegkinderen verstaat Vanzelfsprekend zün ajje voorschriften ten aanzien van de verplichte verzekering scherper en meer dwingend geredigeerd dal ten opzichte van de vrüe verzekering het geval is De uitvoerende organen Als uitvoerende organen van het Ziekenfondsenbesluit zullen fungeeren de ziekenfondsen waaronder verstaan worden door den secretaris generaal van S Z erkende of toegelaten inatellingen van lederen aard welker doel is de uitvoering van de verzdtering van personen ingeval van ziekt overeenkomstig de door de overheid vastgestelde minimum eischen De ziekenfondsen die zich bezighouden met de verplichte verzekering moeten door den secretarisgeneraalvoor de uitvoering daarvan wordentoegelaten Zü zullen den naam moeten voeren van Algemeen Ziekenfonds Voor de uitvoering van de vrüfe verzekering moeten de ziekenfondsen door den secretaris generaal van S Z worden erkend Vanzelfsprekend zullen voor de toelating sti engere regelen worden vastgesteld dan Voor de erkenning zoodat hieruit de conclusie voortvloeit dat de toegelaten ziekenfoiMben zich automatisÉh npet de vrüe ifenekering zullen kunnep bezig hou4can of met andere woorden automatisch rkend zün Ten aanzien van het beheer en deadministratie moet natuurtük tusschende beide categorieën een seherpe scheiding worden gemaakt Comiiriaiui vaor liet ÉMtafoBdaweicB en raad van biiataad Door den secretarii generaal van S Z it de directeur generaal der Volksgezondheid dr C v d Berg aangewezen als commtssaris belast met het toezicht op de ziekenfondsen Met de instelling van bet commissariaat is in onze sedaie verx ering een nieuwe figuur getreden luSeeir met verordenende bevoegdheid belaste persoon m plaats van de tot au toe bestaande figuur van met verordenende bevoegdheid bekleede instanties raden colleges enz De commissaris voor het ziekenfondswezen wordt bü de uitvpering van zün toezicht bugestaan door den raad van bijstand die bestaat uit 15 personen t w een groep van 5 deskundige ambtenaren 5 vertegenwoordigers der geneeskundigen en 5 vertegenwoordigers der verzekerden De erkenning en de toelating Door den commissaris belast met het toezicht op de ziekenfondsen is inmiddels een oproep in de bladep geplaatst waarbij aan de thans bestaande zieken fon en verzocht is ich ten spoedigste tot Hem t e wenden met een verzoek om toelaftng als algemeen ziekenfonds of om erkenning als ziekenfonds voor 4e vrye xérzekering In het twe e uitvoeringsbesluit wordt m artikel 2 gemeld welke ge Vanaf hef tijdstip van inwerkingtreding dezer verordening tot 1 Januari 1942 Vanaf het tijdstip wa rop de omstandigticid op grond waarvan het verbod van loepasïlng wordt olftatliat tot het tijdstip tegdn hetwelk d Wfrhamr de dienstbetrekking op ztjn vroMit na het ontsUan dier omslandtghetd kaïl opaflggen ten hoogste echter tot derttg Sagen nadien Ht die in strijd met h t in artikel 1 bepaalde Iemand arbeid doet verrichten ordt gestraft met gevangeniuUa van t n hoogste een jaar en met MtMIc van ten hoogste tienduizend gulden oCuael een dezer straffen De RIJkacammtssaTl avo it 4iet bezette Nederlandsche gebied commaaarls gereeraal voor Bestuur en JuaHMe kan vrijstelling van bepaltnpen dejer efll denlng verleenen Deze verofcndng tre dt heden In werking G ltJk UdJg treedt 4l verordenlng betreffende het doen verrichten van arbeid door Duitscher In Joodsche huiahoudlngeh bulten werking DEELNEMING VAN JODEN AAN VEREENIGINOEN EN STICHTINGEN ZONDER ECONOMISCH DOEL Ia het vehtrdenlngenblad Is opgenomen een verordening van den Rljkscommissaris voor het bezette Nederiaadsche gebied betreffeade het deelnemen van Jodea aan vereenigingen van iienonea en stichtingen tonder economisch doel Deze Verordemng bepaalt dat het aan een Jood verboden is Een ver enlgin van personen londar economisch doel op to riclilan aan d oprichting van een detgelUke veiccniging van personen deel te nemen of lid van een dergelijke voreenlging van personen te zijn of te worden tenzW de verecniging van personen ultilultend Ioden als leden heeft £ en stichting zonder economisch doel op te rtehten aan de oprichUng van een dergelllke stichting deel te nemen of uit hetvermogen van een dcrgeluka aUchtIng direct of indirect voordeel te trekken tenzU destichting uitsluitend door Joden is opgericht of het vermogen van de stichting uttsluil nd Joden ten goede komt Werkzaam te ziln voor een vereenlglne van personen of stichting waarvan hij opgrond van het bep iiilde onder 1 geen Udmag zttn of üit welker vei mogen litl op grond van het bepaalde nndar S Rwn voordeel mag trekken Een Joftd dl in strijd hiermee handelt wordt gestraft met heehtenis van ti n hnoif te ze maanden en Rclrttwete van ten hoogste een dulsend gu den of met en dezet straffen Deze verordening treedt op 1 November as In werking geven bu een verzoek om erkenning respectievel k toelating moeten wturden verstrekt Te verwachten is dat in den loop van de volgende week in de couranten en aan de postkantoren bekend zal worden gemaakt welke ziekenfondsen door den secretarisgeneraal op voordracht van den commissaris belast met het toezicht op ziekenfondsen zullen worden toegelaten Deze erkenning resp toelating zal slechts gegeven worden aan ziekenfondsen welke op I Augustus 1941 bestpnden waardoor het oprichten van nieuwe fondsen onnlogelük wordt gemaakt De e rkenningen resp toelatingen die nu zullen worden vWIeend zütlslechts van voorloopiget aard ennemen een einde v66r 30 Juni 1942 aangezien dan definitief erkenning oftoelating verleend of wel geweigerdzal wordpn i Het ligt ongetwüfeld in di bedoeling om tydens den duur van deze voorloopige erkenning resp toelating de noodzakelüke maatregelen te treffen die voor een sterke centralisatie in het ziekenfondswezen noodig zfln ïn het tweede uitvoeriiigsbcaluit worden in de artikelen 3 t m uitvoerige voorschriften opkenomen met betrekking tot het toeiicht op de bestaande ziekenfondsen waarby vooral uit artikel 6 de grapte bevoegdheid blükt welke jde cbmmissaris heeft ten aanzien van de centralisatie Van het ziekenfondsWezen Hü kann l ambtshalve samenvoeging van l estaand fondsen verzoeken Tesp gelasten Het voorwerp der verzekeVing In het besluit wordt in de artikelen 4 en 5 aangegeven dat het voorwJerp der verzekering omvat de geneeskunidige verzorging en de geldelüke uitkeering bü overlüden j In de artikelen 14 en 15 vin bettweede uitvoeringsbesluit worden deverstrekkingen waarop de verplichtverzekerden recht hebben nadef aangegeven efillag Freraieltej Voor de verplichte verzekering moet de eene helft van de premie voldaan worden door den arbeider de andere helft door den werkgever T De hoogte van de premie zelf wordtvastgesteld door den secretarii generaal xw s z Be halve premie die door den arbeidès jnoet worden betaald j wordtdoor den Verkgever van het loon ingehouden en wordt aangevuld met deandere helft die door den werkgeverbetaald wordt doorgezonden aa deuitvoeringsorganen van de ziektewet dus de raden van arbeid resp de bedrufsvereenigingen Die storten op hun I beurt de bedragen in een vei evenings fon dat beheerd wordt door den commissaris bel t met het toezicht op het ziekenfondswezen Het vereve ning fonds geeft aan ieder ziekenfondshet hem toekomende bedrag in ver houding tot het aantal verzekerdenplus rechthebbende gezinsleden vast gestelde koslenvergoedmg Op dezewijze wordt dus bereikt dat de verschillen die by de diverse fondsenkunren bestaan ten aanzien van den gezinsomvang der leden worden verevend Hiermede wordt voor het eerst in Nederland by de ziekenzorg het sociale principe ingevoerd dat de totale lusten derarbeiders njpt in verhouding tot den gezinsomvang maar in de verhouding tot het loon wordeh omgeslagen De eerste premie zal met ingang van 1 November 1941 worden geheven Z IS voorloopig vastgesteld op 4 pet zoodat de arbeider 2 pet van zyn loon zal moeten betalen Dit door den arbeider te betalen bedrag ia de hooge verstrekkingen in aanmerking nemende aanzienlük minder dan de tot nu toe betaalde contnbuties De inwerkingtreding Zooals gezegd zal het Ziekenfondsenbesluit voor de vjrplichte verzekering op 1 November a s in werking treden Dit beteekent dus dat voor dien tüd de toelating der algenjeene fondsen moet zün geschied en alle arbe de s die onder de verplichte verzekering vallen zich zullen moel n laten inschryvcn Dit is gezien het korte tijdsbestek een krachttoer maar in de eerstvolgende dagen zal zoowel de toelating aU de inachrüvinfi nader worden geregeld en wel op zoodanige wijze dat de inwerkingtredmg positief op 1 November f s zal plaats vinden Het zal eflbter noodig zyn dat atbeiders en iv ltgevers in de komende week Mi haiidelingen verrichten dia middels vlugschriften radio en persberichten bekend gemaakt worden Wy rekenen er op dat zulks ook inderdaad zal gebe ren Wanneer wij nU In dit korte bestek het geheel van de voorschriften van het Ziekenfondsenbeslirtl en de daar bü behoorcnde besluiten overzien dan bMJkt daaruit dat het huisarlsen syslpcm met allu voordeelen van dien alsmede het fondsensysteem in dezien gehandhaafd blüvcn Verder blukt den omvang derverstrekkli gen en de gedeeltelUkepremiebetslm dat de nrbfltj r doorde verplichte verzekering een omVMngriJKO verbetering van hun ociale piisilie verkrOgen Uit al dew maatregektn blijkt datondank de inoellUke onutundighedcnwaaronder wii leven dt ociale ontwikkeling In verhoogd tempo bltJtlplaatsvinden f