Goudsche Courant, vrijdag 24 oktober 1941

VRIJDAG 24 OCTOBER 1941 De Nederlandsehe Dandstand De eerste publiekrechtelSke Umdelijke beroepsstand Niet alleen boeren tuinders en visschers maar öok grondbezitters behooren ertoe 1 Gonderak tlgTB VOOK ZONDAG Kerk v m 10 uur ds J ll4 tm 2 30 d3J C Hooy EBIUKE STAND Grietje d van M Ever ioh Petersen tB 0 WEDSTRIJD orO zal met een dames en H f deelnemen aan een onder f eDUÜ i Kriia Jfnerwaard teeiglL wordt begin December J woude gehoud SCHOORSTEEN VEGEN l mecEter dringt er bij de inm fTo aan om nu het wmter fabreekl de hoor t£en goed Tege 1 voorkomink dgevaar 1 Haapéecht BBBT N VOOR ZONDAG Bifv J k 2 3 1 uur nam ds Üf vJoird van der ï traatcn jroi en iO nam Kvangelist ilrk 10 O uur toorm en 2 30 rf J l W I nlmann Moordrecht j0EUKTPN VOOR ZOJJÖAG rrifv Kc rk v m 10 30 uur ptof B C V n Mourik Bxoekmanr orel K vm 10 uur en n m 3 uur np Kalkman C Geret Evangelisatie v m 9 30 2 uur de heer H Okkerse w V biuartvkreeniginê M de competitie van de BiljartZiiim Moordrecht werden de Ed wedstrijden gespeeld A C 75 int van G v d Heyden iX M C Corbeau 130 wipt van Titoa 70 174 90 C v d Kuy Hltet van A Multum 75 50 KSirbeau 75 wint van A Bloot llJB G V d Heyden 0 verSJlnJ van Jevercn 95 54 106 rArreman iO verliest van J Bos jÜmI C v d Kaa 40 wmt van fWors 45 6i y J lm verliest van T de fater 50 r o p V d Heuvel 3 5 wint van Urreman GO 32 50 A Arreman wint var C Trouwborst 45 5S IJ van Jeveron i 5 verliest van Jjloot 65 5l i59 DAMCOMPETITIE ïuwd de competitie van de am nenipg Moordrecht gespeelde ffiljHi waren de uitslagen H AdmiM Verhoef 1 1 J van JeVeren 0 jeveren 0 2 C Terlouw H laijal 11 A V d Ree G de hin 02 1 Kitrkhpf P Kerkhof I P Verhoef T Blitterswijk O 2 l dl Bruin P Kerkhof 1 1 Otiderk érk a d IJssel nffiDIKBEURTGN VOOR ZONDAa Hlirv Kerk votrm 10 en nam ImrSs J n WoeUleriiik IVijkgebouw iI aRewep vo m 10 sum 7 uur ile heor A de Redeiljk 14 godsdieii sl oudeiV ijzer üerel Kerk voorm 10 en ham 3 l i d D A Vogel Oudewateï COIXECTE WINÏEHHUtP Bttollecte voor de Winterhulp heeft fta niim ƒ 5U opgebracht BEVORDKRING TOT fACHTMEESTER marechaussee S W de Heer fe bevorderd tot wachtmeester Ilimn VAN TRAP GEVAIXBN h jrie jarig zoontje van den heer Bijstwveld viel van de trap en met een hoofdwonde gewusteloos to Dr Verbeek heeft het jongetje libonden Wonden voorwerpen üsfcdtn gouden ring Inliolitingen gemeente politie nONDERn AGS GEEN VERSCH BROOD Ji hwjdbakkers in deze gemeente ï liesloten om voortaan op 8 geen brood te bakken KBECRpN VOOR ZONDAG lj4 Berv Kerk v m 10 en n m t LPJ Steenbeek 10 en n m 3 uur M Kerk vsn Dijk b V Hervormden n m 2 30 uur J Schouwink van Delft M IIBGERUJKE STAND C A Jij rei Cornells z van ïJ deVast Schoonhoven fÖGING SCHOOLTIJDEN M W met t steeds later vUcht i 1 de Chr U L O ïchool met diJlZJ s Maandag in plaats van 6j n3 8 30 uur om 9 15 uur beV s schooldag dan s mid 9 tóii o 3 uur om 3 30 H ÏW ® n ® zelfde regeling zal tl ó TOlijk ook op dMJipenbare Z worden ingevo rd kS e waÉk heU en S v w schoolifti de scftool 8 u2 ksondeTwi den vrjjen ii ydag omgezet in een JüiiSÜu Uis m verband met J la r sparing Ook op de ant W en zal deze regeling HLA den ingevoerd De bei w zullen deze veran tTOi 3 iJnlijk nog niet aan JtiSj ndat b j eenige kou te de Iimm 8 toch m oet blijven r ai oodat van kolenbèiul Ken sprake is BOSCHBnjJKB STAND Geboren Jtóe z van Jan de Ruiter en van C Jong pverleden Merrigje den Hoed oud 85 jaren weduwe van A Woudenberg Ondertrouwd JanfKooyman oud 25 jaren wonende tefillel en HendrikaMonna oud 23 jaren Gehuwd J H Versluit oud 30 jaren en M Woudenberg oud 25 jaren Stolwü k PREDIKBEURTEN VOOB ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 15 uur de heer Schouwink te Delft Evangelisatie v m 10 30 en n m 7 30 uur de heer Gebraad te Oude Tonge tf Waddinxvcen GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden wit armbandje bij M v d St lt Zu idkade 8 vulpen gevlamd bij H Korewf Henegouwerweg 67 armbandje bij A Voskuilen Puttenaade 375 377 Boskoop Te bevragen aan het politiebureau bruinleeren handschoen gebloemde oein tuur bruinwit geblokte oeintuui KOSIÏLOOZfe IWENTING On Dinsdag 11 November tusschen v m 8 en 9 uren tel de gelegenheid zijn opengesteld totjkostelooze inenting of herinenting Van hen die zich daarfoe ten huize van den heer B H Wormgoor arts aanmelden BURGERLIKE STAND Geboren Hendrik Berend z van M E Minnes en van Z Smit Abraham Jan z van J A Sonneveld en van M Molenaar ÏJomelis Maria z van J F M Doeleman en van C M A van Velzen Wóuterina d van G Huizer en van W Hofman 3ornelis Johannes z van P ingèrland G Zaal Gerrit J n z vffn A J J tan der Dussen en van P M Heerens Jannetje d van L Vroegindewey en van M J G Voskamp Jan z van G J Borg en van C van Herk Johanna d van J van der Laan en van T J Geers Ondertrouwd J T Teipminck en A H Hoogendoorti Getrouwd A C Geers en H M E van Rasteren D de Rüijter en E W de Bruin O V e r Te d e n J A Reneman oud 17 jr P Scherpenzepl echtgenoot van L N van Noort oud 43 jr L Strijdhorst oud 9 jr M Zijderhand echtgenoote van J van den Neut oud 67 jr C Jongenburger weduwnaar van D Bremmer DISTRIBUTIENIEUWS DISTRIBUTIE VAN VASTE BRANDSTOFFEN Dé secretaris generaal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt met betrekking tot de distributie van vaste brandstoffen bekend dat de met generatoranthra eiet tiende periode gemerkte bonnep vanaf 24 October ook recht geven op het koopen van één hectoliter maximum 75 fe g anthracietnootjes IV jenoeïTide bonnen geven dius in het vérvolg elk recht op het koopen van één hectolier ma fimuni 75 k g anthracietnootjee IV of V of 50 kg turf cokes BERO OEMINGEN ENZ KERK EN SCHOOI Ned Herr Kerk Bedankt voor Houten U ds W L Mulder te Ve nendaal Beroe pen te Otid AIb a s toez d J W van der Unden te Kootwljk Ger Kerken Beroepen te Ded msvaart tweede predikantsplaat £ ds H van der Wey Munnekezljl CHr Ger Kerk Tweetal te Driebergen ds N de Jong te g Gravenhage W st en di E du Marchie van Voorthuyzen te Urk Afsrheid bcvestleing en intrede Ned Herv Kerk Ds J Hoogenkamp overgekomen van Hind loopen deed Zondag Intrede teSpannum en Eden Ds H J E Caron die naar Hardegartjp gaat nam Zondag afsctieid van DeertumPoppingawier en IrnMim G ref Kerkert Wegena vertrek naar Maassluis nam ds K W Dercksen Zondag aischeid van Maastricht Komende van Zutdwold Gr deed ds J H Hommes bondag ai tweede predikant Intrede te Win5Cty ten Ds O W Bóuwsma die t ar Breukelen gaat nam Zondag af sciieid vmi IJsselmuiden Grafhorst Ds A J Boss die het beroep naar Enkhuizen aannam neemt op 2 November a s af heid van Nijmegen en doet op 7 Decembe intrede te Enkhuizen Ned Herv Kerk Bedankt voor sGraven hage vacature dr H Sch xkklng ds R Btllsma te Hellendoom Geref KerKcn Aangenomen naar Zuidhom Gr ds W J van Otterloo te Oosterend Pr bedankt voor Wirdum Fr ds W J van Ottedo te Oosterend Fr Ger Gemeenten Beroepen te SiAevenlngen ds T Dorresteyn te Opheusden Tweetal te Werkendam da W C Lamaln te RotterdamZuid en ds H Ligtenberg te Kampen ADOLPHUS In het Verordeningenblad is Ofgenomen een verordening yan den Rqkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de oprichting van den Nederlandschen Landstand Deze verordening luidt als volgt Artikel 1 De Nederlandsche Landstand iseen openbaar lichaam in den zin vanartikel 152 der Grondwet en is gevestjgd te s Óravenhage De Nederlandsche Landstandheeft verordenende bevoegdheid in denzin van artikel 153 der grondwet Artikel 2 De Nederlandsche Landstand heeft in verantwoordelükheid tegenover het Nederlandsche volk tot taak 1 De belmgen van de landelijke bevolking te behartigen en te waken over de eer van de standgenooten In het kader dfcr door den staatte geven richtlijnen de befirijfseconomische aangelegenheden der landelijkebevolking te regelen en daarover tewaken Aan de voedselvoorziening vanhet Nederlandsche volk mede te werken Artikel 3 1 Tot den Nederlandtchen La stand behooren Alle personen die door hun werlraaamheid of door het tér beschikking stellen van perceelen grondof water deelnemen aan het productiefmaken van den Nederlandschen bodemmetinbegrip der binjién en kuslwateren de familieleden der onteer 1 genoemde personen voor zoover dezen geheel ol gedeeltelijk voor het onderWfud van genen zorgen 2 Vereenigingen lichamen instellingen en stichtingen kunnen onafhankelijk van hun rechtsvorm enrechtpersoonlijkheid voor zoover zijgeen openbaar lichaam zijn én voor zoover zij op het in artikel 2 onder 1 omschreven gebied werkzaam zijn door aanwijzing van derv inartikel 1 der verordening o 41 1941 ten einde te kornen tot een herordcring op het gebied der niet coramercieele vereenigingen en stichtingen genoemden Commissaris voor zoover zij op het in artikel 2 onder 2 omschreven gebied werkzaam zijn door aanwijzing van denboerenleider in den NederlandschenLandstand worden opgelost of daarbijaangesloten dan wel worden ontJbónden Artikel i Aan het hoofd van den Nederlandschen Landstand staat de boerenleider Hij vertegenwoölrdigt den landstand zooin al buiten rechte De boerenleider regelt de inwendige organisatie van den Nederlandschen Landstand door het gevenvan veen statuut Artikel 5 1 Het staatstoezicht op den Ne derlandschen Landstand berust Dij den secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visscherij 2 De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visscherij vaardigt de t er uitvoering dezer verordening noodige voorschriften uit Deze worden iiV dg Nederlaiidsehe Staatsc juiantafgekïfidigd Toelichting Ter toelichting ontvingen wij de volgende uiteenzetting De verordening op de oprichting van den Nederlandschen Landstand voAnt de hoofdwet van den eersten pubMekrechtelijken landeiyken beroepsstand in Nederland Het gegeven kader zal in de komende maandeil met uitvoeringsbepalingen vooral echter door het opbouwwerk van den Landstand zelf worden aangevuld Daarbij zullen arbeid en invloed van den Landstand steeds verder reiken dan door wei en verordeningen kan worden bepaald De verordening is evenals 3e verordening op de marktordening der voedingshuishouding gegrondvest op de Nederlandsche Grondwet De in de Grondwet in den kiem aanwezige gedachte dat df aangelegenheden van een broepsstand of van een tak van huishouding met verantwoordlijkheid door deszelfs leden worden bestuurd dn geleid is daarmede voor de eerste maal volledig verwezenlijkt De Landstand is geen belangenvertegenwoordiging want hy legt zijn arbeid op jejens het geheele volk verantwoorde liein eler lyke wijze ten uitvoer Het recht totregeling van de eigen aangelegenhedensluit verplichtingen jegens het geheelin Het Ian oIk zal deze verplichtingen echter erkennen en bevestigen integenstelling tot de plichten die hetlidmaatschap van de crisiso rganisaties met zich mede bracht want daar be stond pracSsch geen verantwoordelijkmedebepalingsrecht Met de uitwerkingvan de mSrktordening organisaties enden opbouw van den Landstand zalderhalve het einde gekomen zijn vande prisisorgSnisaties E J ROSKAM roto G C J De Lindstand omvat het landvolk in den breedsten zin des woords niet alleen den boer den pachter of tuinder maar ook den grondbezitter die grond verpacht of op andere wijze door anderen laat g ebruiken Tot den Landstand behooren de zoetwater en kustvisschers ook alle landarbeider zijn lid van den Landstand en eveneens leden van het landelijke gezin dus de vrouwen van boeren en landarbeiders de jonge en de oude boer De voornaamste taak v n den andstand is de zorg voor al de zijnen on de bescherming van hun standseer De Landstand moet dus den linken lanwVian die zijn naam eer aandoet steunen Hij moet er derhalve invloed op hebben dat de landelijke bodem in handen komt van den besten bewerker Hij moet én ongeschikten gesadigde voor koop pacht of vejtiginp kunnen uitschakelen De Landstand zal ook het recht krijgen voorstellen tsdoen betreffende vertegcnw oordigers van den landbouwJn alle belargrijke corporaties die beslissen over landbouwbelangcn Niet alleen bij de keuze van menschen maar ook bij alle groote problemen die den landbouw betreffen za de Landstand reeds om zijn deskundigheid betrokken moeten worden zooals bijviiorbe eld bij alle plannen op iet gebied van nederzetting en landelijke cultuur Y De zorg voor vrouw en jeugd ten pigttelande biedt een breed terrein vanactie Achting en begrip voor arbeiden leven op het land moeten behoudenen gewekt worden Ook de Staat zalhier met den Landstand samenwerkenen bij de opstelling van het leerplander vakscholen voor dei landbou meer dart tot dusver idc Ie gezicHtspunten op den voorgrond moetenstellen De zorg voor den landarbeider mag niet beperlit blijven tot een rechtvaardige regeling van de lardeli ike arbeids en loontnps an len Behalve dit moet de innerlijke verbondenheid van den landarbeider en zijn ezin met den plaats van arbeid G i de hoeve vPT sterkt worden De opvoering der productie het bereiken van topprestaties in ieder bedrijf wés tbt dusver reeds een der vfKimaamste taken die het ta beheer en de tot dusver aanweziVe bonden en organisaties van den laoBbouw tezamen hadden Door den Landstand ontstaat thans de mugelijkheid om J innen het kader van de door den staat gegeven richtlijnen ook den laatsten I boer en landarl eider in e schakelen in de groote taak die de geheele landelijke bevolking in den huldigen tyd moet vervullen De Landstand zelf zal uit eigen recht eigen aandrift en ook met éigten m iddelen opbouwwerk leveren en door onderwijs en proefbedrijven het functioneeren van de staatsinstituten en van de ambtenaren steunen UITREIKING NIEUWE BOTER EN VET KAARTEN Eéji deel d r let dusver omschreven werkzaamheden stood ook reeds op het werkplan vaa bestaanOe organisaties vajj den landbouw Alles wat tol dusver aan voorbereidend werk is geschied w ordt definitief gestaafd door de samenvattióg in den Landstand Voor 2 Novetnber De secretaiis geaeraiU van het dci ar tcmcnt vaa Landbouw en Visseherll naakt bekend dat vóór Z November a s nieuwe boter en vetkaarteu ter vervanging van Jt thans in gebruft zijnde zullen worden uitgereikt Op nader door dt plaat elüke distiibutiediensten te bepalen data cal mea zich bij deze diensten dienen te vervoegen ondei overlegging van d distributiestamkaart en alle thans geldige boter en of tkaarten Dn zijn dus de normale boter BH vetkaarten alsmede de toeslagkaartaB van de bonboekjes c en d voor zwaren en leer zwaret arbeid Tegen iiilcvering van deze kaai ten zullen de nien wa boteren vetkaarten wori en uitgereikt welke per kaart ncht boimen bevatten genummerd van 51 tot ea mei 58 met de aanduiding boter at vet De aandacht wordt er op gevestigd dat uitsluitend boter en vétkaartap ter inwisseling worden aangenomen waarop de bon 41 en alle hoogera nummers nog aapwezig zijn Voorts behoeven de nieuwe kaarten niet in de plaats van inschrijving iii het bevolkingsregister te worden afg bitald en ü toeslagkaarten voor zwa ren arbeid niet i de plaats vr r de arbeid wordt verrieht V STadhouder Kaufmann in Nederland De tot dusver aanwez ige standsen beroepsorganisaties zultoi met haar werk niet vernietigd maar opgenomen worden in een grootcr geheel waar haar arbeid vrij van alle tot dusver aanwezige juridische ot politieke beperkingen voortgezet zal worden De in dè verordening op nomen mogelijkheid tot inschakeling baant voor deze bonden den geschikten weg Ver wacht kan worden dat de meerderheid der bestaande organisaties deze mogelijkheid niet zal laten voorbijgaan De door de inschakeling ontstaande juridische consequenties zullen door een spoedig te verwachten uitvoeringsverordening geregeld worden ALS GAST VAN GENEEAAL CHRiSTIANSEN De stadhouder van Hamburg gou w Terwijl inschakeling het middel is om de beroeps en standsorganisaties definitief te verbinden met oen Landstand geeft de verordening door de aanhechting van organisaties en bonden de mogelijkheid een verb and tot stand te brengen met die privaatrechtelijke corporaties die zfdh bezig houden met de opvoering der productie en met andere bedrijfshuishoudelijke taken dus bijvoorbeeld veefokvereenigingen v vereenigingen voor het fokken van h gsten enz Deze organisatie behoudft daarmede haar juridische zelfstand heid doch moeten zich met haar w rk voegen in de algemeene plannen van den Landstand en in zooverre ook instructies aanvaarden er een opgedragen taa k ten uitvoer leggen waardoor eventueel ook di Landstan i subsidies kan verleenen leider Kaufmann iieeft de eeristo Als derde arbeidsgebied naast de zorg voor en de regeling van de bedrijfshuishoudelijke toestanden heeft de Landstand ook tot taak mede te werken aan de voedselvoorziening Het werk en de opofferingen die het landvolk thans brengt voor de voeding van het algemeen verdienen de inschakeVingi van zijn beroepsstand in de plannen en het beheer en in het bijzonder in de uitvoering van de voedingshuishouding voor zoo ver zij den boeren betreft Met i ehoud van de uitsluitende verantwoordelijkheid van den stfiat in de leiding van de voedingshuishouding juist in oorlogstijden bestaat hier de weg orn vooral bij de provinciale en plaatselijke instanties een samenwerking vol vertrouwen tot stand te brengen tusschen het staatsbestuur en de vertegenwoordigers van den Landstand Voor de staatsorganen zal deze samenwerking een ver gemakkelijking brengen van hun moeilijke Vaak voor den Landstand echter de mogelijkheid om zorg te dragen yoor een rechtvaardige uitvoering daarnaast echter ook de verplichting om zijn leden te overtuigen van de noodzakeliikheid ook van harde maatregelen Zoodra deze wisselwerking tusschen Staat lén Landstand tot stand is gebracht i het tydperk van de crisisorganisatie definitief overwonnen De inwendige organisatie van denLandstand zal voor het geheele staa tsgebied uniform zijn Zij berust op dedoor den boerenleider op te stellenstatuten Ook zijn financieele aangelegenheden regelt de Landstand zelfop grond vatT de bijdrage van zijnleden De staatscontrole die is opgedragen aan het ministerie voor landbouw enVisicherij omvat het recht om de statuten goed te keuren em het financieele beheer te controleeren Binnen het bestek van dé staatscontrole zal er voorts voor gezorgd Rioeten worden dat het optreden van den Staat en dat van den Landstand niet met elkander in strijd komen De hoofdzaak van den fcandstand is en blijft de van alle politieke en overige beperkingen vrije sam envatting van het geheele landvolk teneinde de zware taken van den tegenwoordigen tijd ten uitvoer te leggen en om aan den anderen kant het laiidvolk de grootst mogelijke rechten te geven Om die reden heeft de bezetten de mogendheid de vorming van den Landstand ter hand genomen dagen V4n deze week al persoonlijke gast van den bevelhebber der weermacht generaal der vliegers Fr Chri tianse i in Nederland vertoefd Bij deze gelegenheid heeft hij de haveninstallaties te Rotterdam en Amsterdam bénevens enkele bedrijven be y zichtigd Ter gelegenheid van een kameraadschappelijken avond der officieren van den staf van den bevel hebber der weermacht had de gouwleider ook de mogelijkheid tot een samenzijn met den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied Rijkscommissaris dr SeysaInquart Stadhouder KSufmann heeft Nederland vandaag weer verlaten Alles voor het vaderland Dat is niet alleen de lijfspreuk van de W A der Nationaal Socialistische Beweging dat is niet alleen h t p roo voor de Nederlandsche natioi talsocia isten die aan het Oostfront rijd en or een vrij en zelfstandig Nederland dat behoort Pole de lijfspreuk te zijn van iederen Nedemnder die beweert een goed vaderia der te zijn De ti id v ji praten is voorbij met debatten en twistgesprekken met fluisteren en lasteen worden oM volk en ons vaderlanal niet g d enir Deze tijd vraagt daden verricht door vastberaden mannen die een ooen oog hebben voor de werkelijkhei d 4ie begrijpen dat daar in het Oosten ook ons land wordt vrij gevochten dat daai ook over onze toekomst beslist wordt Alles voor het vaderland Voor een gelukkige toekomst van bns vaderhand ziehier waarom die duizenden Nederiandsche vrijwilligers de wapenien opnam en en samen met de Duitsche weermacht en de legers en de legioenen van andere linden strijden totdat de overwinning behaaW zal zijn Nederlandsche nattonaal sotaali ten gévén het voorbeeld aan alle goedwilliende Nederlanders di niet alleen zeggen dat ïij echte vaderlanders zijn maar die ook de daad bi het woord voegen Nederlander volgt de voorbeeld meldt u aan bij het Vrijwilligerttlegioeriv Nederland Koninginne gracht 2 te Den Haag Vermicelli of maizena x niet alt d liaar keuze Over den zender Hilversums 1 wordt om 8 uur een reportage verzorgd over den Nederlandschem Landstand Boerenleider E J Rolkam Hzn zal hierin ó a mededeelingen doen welke van groot belang zijn voor lederen volksgenoot WINKELIER MAÊ ZE HALF OM HALF LEVEREN De secretaris generaal van het departefnenl van Landbouw eti Visscherij deelt het volgende mede in verband met de distributie van vermicelli en maizena Auotdredacteuf i G Weystcrs Rotterdam Che redacleur voor Gouda en Omatreken r Tieter Goudj 0 Op t nippertje i Zooais bekena wordt per perioftJe van vier weken een bon van de boniaart algemeen sargewe en Voor het koopen van vermicelli of maizena Aangezien de winkeliers echter bij de bevoorrading bü den aanvang van elke periode op de door hen ing everde bonnen voor vijftig procent toewijzingen VOor vermicelli en voor vijftig procent toewijzingen voor maizena ontvangen zuU len zij uiteraard niet altijd in staat zijn op de bonnen van hun klanten uitsluitend maizena of uitsluitend vejpnioeUi af ie leveren Het publiek zal er dan ook uiteraard voor het geval zulks noodig is in ver band met den vooraad van den winkelier genoegen mede dienen te nemen een gedeelte van de op e ingeleveirda bonnen verkrijgtöre hoeveelheid in vermicelli e d ö een gedeelte in maizena e d te ontvangen WAARDEBONS WINTERHBLP NEDERLAND 194 4L De directeur generaal van de stichting Winterhulp Nederland maakt bekend dat de waardebons der series s b c d e en f welke nog niet ter verzilvering werden aangeboden tot 1 November 1941 r winkeliers ai handelaren aan HS hoofdbureau Hofweg 7 s GrayenMlge kunnen worden ingezonden onder vermelding der redenen der te late aanbieding Waardobons der genoemde series welke na 1 November 1941 nog worden aange boden kunnen onder geen enkele voorwaarde meer worder aangenomen