Goudsche Courant, vrijdag 24 oktober 1941

Heden ontvangen een grootejpar DamesOnderjprken Reédf vanaf 28 yon de oude kwoUtetten in diverie maten en Ideuren m f blipasiendit HemditM en Broekles M punten JACBULLE TEL 3718 ü 3356 loO KLEIWECS 17 Tunqib HJUaRTON s co IMt WEmOE PIEMtELEENINa ISllSe ICJISSE I7a LtJSTIIEEEIHa VAN ViqDAO 24 OCTOIEI OOGE PaEMCN IMIT met pnml Tan t 30OO X 100 leSo 9248 13B07 PBEMICN VAN 7 L 8M 3035 9Ma 3737 3663 373C 4347 S3S8 6366 M 4 S ai 6 18 7171 7890 8166 11304 13606 13947 16037 16151 16630 18369 i OEEN PUMItN 34 63 633 679 1033 3191 3406 3838X1887 8039 8608 8751 3946 4331 4373 4808 4867 6403 N6408 6907 6339 asai 6648 7037 7048 7118 7468 7476 8497 8Q81 9080 H60 11034 11141 11443 11790 11871 11893 11903 13887 1368S tWSO 13470 18934 14011 14187 14191 14483 14613 14804 14843 14741 15148 18480 15866 16111 16836 17484 17671 17878 178a 1T808 17884 17983 1804S 18188 18168 18198 187 7 19374 19934 10383 30618 10809 VsiiwtcrlDic 5 klaMs 16a U t 18800 m s 18008 ONOECOt8l06EK Savora de Thee4oovenaar het nieuWe vervan gingsmiddel oor Thee waar iedereen opgetogen over is Niemand behoeH nu meer zijn Kopje Thee te missen Savora is even opwekkend en verfrisschend als echte Thee Één tablet is voldoende voor 5 6 koppea geurige Thee 10 Ublctten 25 CL Smaakt Is Ihael Nr MIIJER S iVVO THEESURROGMT B o 3557 122 OEVRAAOD TE HUUR BEVRAAeO in een der plaatsen aan de l n QoudaSchooinoven oi onmiddell ffomgeving Gouda een lehet irij fllHIS Huur tot ƒ 35 4 m Brieven Esseboom van Ostadetan38 Scliiedam O 3S5S 10 NET ZMEZIIitM MEISJE voor d of dag en n Leeftijd 20 35 Jiur V 0 0 V In klein gezin waar de vrouw lielcia Alle voorkomende werknamheden kunn verrichten Hufp werkster aanwezig A C de Ridder L Rottekade 50 H twrg O 3557 10 VRIJDAG 24 OCTOBER Wie heell mijn driaan en Olivier geleend 7 Hoeveel geld heb Ik ifiüarM uitgegeven ti JKOHOOM ifkattHd o k Wanneer is oom Amadeus Jarig woVooir tttiagenia tost Waar woont MeJ Vergeetmijniet 7 zt $ KomoÊi sokagenda aittn Want m de ECONOOT takagenda 1942 vindt u onmiddellijk h t antwoord mrts u alles at u onthoud wilt in de goede rubriek noteert f Deze handige agenda bee 8 rubrieken In verschillende kleuren informaties variaardagskalendtr agenda kasboeilc e adressen boekie uitgeleende boeken vaste notities losse notities en bovendien nog een speciaal vakje voor tramkaartjes schouwburgbiljetten enz ECONOOM l gend 1942 t K urlfl 9 bond n In kunill r ti 145 Hl 1 SCHIIiFWAREN VEKOIEPINC del Bijenkorf AMSIEtOAM OENl HAAO lOIIitOAM Q 2 toi 260 jlsjewi Mrwetig an 228 r isWient nt vooi mti iee l tiei j BUITENLAND AMERIKAANSONE LEVERANTIES P AAR ARCHANGEL Gevolg van het optreden van het kabinet Tojo HET UITLOKKEN VAN INCIDENTEN Uit New York worït gemeld aldus hel A N P dat de Amerikaansche leveranties aan df Sovjets voortaan hoofdzakeiyk zullen gescliieden vanuit Boston over den Atlantischen Oceaan vermoedelijk naar Archangel Slechts de olie leveringen zouden over Wladiwostok blijven gaan Deze maatregel wordt gemotiveerd door het toenemen der hoeveelheden De American Car and Foundry alleen al zou iedere drie kwartier eei tank van 12 ton produceeren bok uit een ander oogpunt zou de nieuwe regeling rationeel tijn de industrieele produc ten komen veelal uit het Oosten dejVer Staten terwyl de petroleum uit de Westelijke staten komt Hiertegenover kan echter worden aangevoerd dat Archangel verscheidene maanden in het jaar door het ijs ontoegankeluk Is terwyl Wladiwostok geen last heeft van het ijs Uitloidcen van iliddenteB In Berlyn waar men van bovenbs doeld bericht nog geen offjcieele bevestiging h d meende men er reeds een uitvloeisel m te moeten zien van het optreden van hetsjiieuwe Japansche kal in fTo4o Dit heeft de besprekmgen met TV ishington hervat doch blijkbaar heel wat vastberadener dan tevoren Amerika vreest waarsehynluk een onherroepelijk besluit van Tokio bijaldien de verschepingen naar Wladiwostok aanhouden Ook kan de niauwe Amerikaénsche maatregel een andere stap zun op Roosevelt s weg m het naloopen van den ooHog een verdere Ml walïhopige poging om mcadenten op den Atlantischen Oceaan it te lokken daar het voorzien van Etó opa s doodsvijand met corlogsmaterieeXnimmar door Duitschland getolereerd kan worden Verklaring van WiUUe Wendell WiUkie heeft in een radiorede geiegd dat Amerika alle hoop op vrede moet opgeven en eindelijk handelen moet want als het nog langer aarzelt zou de spil zegevieren en alles verloren zyn Amerika moet niet langer er aan tjvijfelen dat Berlin en Tokio met elkaaV onafscheidbaar verbonden zun en dal de overwmnmg van den een ook d overwinning van den andere is Een vrede met Japan is even onmogelijk als een vrede met Hitler Wereldschokkende gebeurtenissen hebl ei3 zich gedurende de laafste weken afgespeeld De betrekkingen tu hr Engeland en japtn De Londensche correspondent van hef blad Tokyo Asahi Sjimb o e n seint Toonaangevende kringen m Londen verklaren dat het zelfs in de huidige omstandigheden raad DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Viff t schepen tot zinken gebracht Het opperbevel van de DultBche weermacht maakt bekend Ondanks moeilijke weersomstandigheden werd de buitenste verdedigingsstelling der bolsjewistische hoofdstad in de laatste dagen van het Zuidwesten en Westen uit over een breed front doorgebroken Onze vooruitgeschoyeli aanvalsatdeelingen z jn hier en daar tot op zestig kilo meter van Moskou genaderd Ook in den afgeloopen nacht werd Moskou met brisant en brandbommen bestookt Duikbooten brachten vier vyandelijk scheeën met tezamen 32 OOOTjrt tot zmken Hier by werd het Britsche troepentransportschip Aurania van 14 000 brt op den Atlantischen Oceaan aan een krachtig beschermd en snel varend militair convooi ontrukt Gevechtsvliegtuigen br hten overdag een vrachtschip van 1500 brt tot zinken en beschadigden door bommen een groeten koopvaar der Nachtelijke aanvallen van de luchtmacht waren by goed uitzicht op de aarde gericht op de ravitaiileeriTigshaven Birkenhead In belaijgryke militaire installaties ontstonden hevige ontploffingen en banden Andere gevechtsvliegtuigen plaatsten voltreffers van bommen op het havengebied van Great Yarmouth De vyand het vanijacht bris4nt en brandbommen vallen op verschillende plaatsen van West DuitschlaM I e burgerbeVolkmg leed geringe verliezen Er werd slechts onbeteekènde schade aangericht LuchtdoelartiUerie schoot drie Bntsche bommenwerpfts omlaag In den tyd van 15 tot 21 October 1841 verloor d Bntsche luchtmacht 59 vliegtuigen In denzeïtden tyd gmgen m den stryd tegen Groot Brittannie acht eigen vliegtuigen verloren nWKMI aa0t9 n tn w zaam is obi door vreedzame onderh delingen te vermyden dat Japan bl den oorlog zou gaan d lnemen Hoewel het Japansche bedryfsleven door Sancties gevoelig zal getroften worden IS zoo meeni men in Londen de Japansche vloot dank zy e uitstekende uitruètmg en prima personeel elk oogenblik m staat een blokkade te verbreken en de ndodige grondstoffen onder gebruikmaking van geweld te gaan halen tiSLANDSCR KABINET AFGETKFDEN Naar de Engeteche berichtendienst uit Reykjavik meld is het Uslan kabinet afgetreden COLLECTE l ederlandsche Roode Kruis 25 October Een zeer belangryke tak van dienst van het Nederlandsche Roode Kruis is de Bloedcransfusiedienst welke 60 medische cei tra omvat Waarby 66 000 bloedgevers zyn ingeschreven fMotrus Roode Kruis De Centrale Bloedtransfus e Commissie nam emd Augustus 19 i9 de taak op zich de reeds bestaande plaatselyke bloedtransfusiediensten uit te breiden en nieuwe diensten op te rich ten teneinde m geval van oorlog overal en altyd een voldoend aantal bloedgevers ter beschikking te kunnen stellen voor gewonde militairen en burgers Tijdens de oorlogsdagen is op ruim 500 oorlogsslachtoffers bloedtransfusie toegepast Maar ook thans nog vmden dagehjks in den lande dank zy den bloedtransfusiedienst vek bloedtransfusies ten behoeve van zieken of gewonden plaats Ook m tyden van vrede kunnen talryke zieken en gewonden b j wie het levenslichtje dreigt uit te gaan door bloedtrans fuaie de gezondheid erlangen Deze groote organisaie met al wat daaraan vastzit instandhouding van oonserveennrichtmgen wervmg en laboratoria enz ent kost onherroepelyk geld veel geld Niet alle Nediêrlanders kunnen hün bloed afstaan om een msdemensch te redden maar wel kunnen allen iets in de couecte van Zaterdag 25 October bydragen BINNENUND DE NEDERLANDSCHE STAATSLEENING Voor een bedrag van ca ƒ 600 Riillioen ingeschreven Naar het A1 g H b I d van bevoegdezijde verneemt is voor een bedrag vancirca if 600 milUoén op de 3H Nederlandséhe Staatsleenlng 1941 ingeschreven loodat de leening dus ruim overteekend Zooab bekend stond de inschrijving gisteren open op ƒ 500 nullioen 3H obbgatien in stokken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ Ito tegen een koen van uitgifte van 97 H De leening beeft een looptijd vaa 20 Jaar Naar meo het blad Verde nog mededeelde valt over de toet jdng op de inaehrUvingcB nog niets te seggen en de publicatie van het oitelndelijke resultaat der emissie nl nog wel eemge dagen op zich Uten wachten Waaischtlnlllk zullen Maandag a s nadere bijzonderheden warden bekend gemaakt AFLEVERING EN PRUZEN VAN TABAKSPRODUCTEN Daar gebleken is dat den laatsten tijd steMa meer groothandelaren in tabaksprwhicten aflevering aan hun regelmatige afncïners weigeren en de ingekochte taj ksproducten langs abnormale wegen tegen hoogere pryzen dan gieoorloofd afzetten is by m de Nederlandsche Staatscourant gepubli ceerd beschikkmg bepaaldt dat groot handelaren m tabaksproducten wekelijks aan de gemachtigde voor de pry zen opgave moeten doen van begin voorraden inkoopen en verkoopen en eindvoorraden PRUSAANDUIDINGSBESLCrr VOOR SCHOENHERSTELLERS In de Staatscourant is een beschik kmg gepubhceerd waarii ook de schoenherstellers verplicht worden hun pryzen op goed zichtbare wijze aan te duiden De daarvoor benoodlgde lysten zijn hun door den directeur van het Rijksbureau voor huiden en leder reeds verstrekt BEURSOVERZICHT Gtsginffen omtrent h t verloop vtn de inschifjvlng op de nieuwe aUatsleeningen waren aan de orde van den dag De meening overheerschte d t de tnschi vingen van particulieren welke aanvankelijk naar het scheen In een vrfl traag tempo binnen kwamen later op den middag reden tot tevredenheid gaven Intusachen bestond wederom een vaste stemming De koersen waren door elkander genomen niet veel veranderd maar meerendcela toch hooger en onder beurstyd werd in d meeste gevallen een opgaande lUn gevolgd Zoo stegen olies op 310 ingeret onder vrij drukke affaire tot bUna 315 en de beate prezen van den dag konden ongeveer gehandhaafd blijven Ook Industrleelen veroorzaakten behoor tjke bedrijvigheid Calvé Dtlft werden druk verhandeld in een open ho en verbeterden daarfaU van 115i t tot llTi j De minder courante Industrlepapleren hadd i een stille markt maar waren vast gestemd De Indische cultuurwaarden Wïren eveneens goed van to i Amsterdam rubbers werden meer dan eeni In een open ho4 verhandeld en golden daarbij 307 309 De meeste lncour nte soorten waren hooger De tatoakkmarkt wa zeer stil en hooger Oude Deli s werden tot SO t aCge iaan Dell Batavia s werden 270 genoteerd Senrmbah gold Ï58 Zaoi a De affaire In suikerfondien was van kalmen aard De scheep vaar taf deeling was kalm en goed gedisponeerd Het zakenverkeer op de beleggingsafdeellng was van ruatlgen aard De koersen wa a0n vrijwel onveranderd In het begin scheen ffnlge aarzeling te ontsUan maar toen later de meenfpg ve d won dat hef verloop van de InachriJvingpn op de nieuwe leening meer reden to bevrediging gaven dan men aanvankelijk vermofdde werd de stemming goed prtjshoudend Gemeentelijke en provinciale leenlngfn waren eveneens prtjshoudend en hetzelfde was het geval met d pandbrieven waarvan echter de omzetten klein waren Voor DultS e fonidsen werd wat meer be langstelling aan den dag gelegd De stemming was goed in het bijzonder voor ker kelljke leeningen waarin zich vooral later op den middag een vrtJ atnUi affaire ontwikkelde Prolon aU SV EFFEtTEnm IHSTEIIMM Noteeringen van 23 Oef Pm o a Moinira V K L K Dito ie 19J7 Jl Kj MH Oravenhi I 19J7 Jl i Ratt rdani 1 3 IST Sl t H MM B V Onr Z 1S37 4 IB 5 AuniUliigni HnMtkMkbuktB Fr Gron Hyp B nk Pd 4 101 N Hyp b Vecnd serie K f3i iJ WH Wh Udu ondencmlBcta Bereh i en luit JF d Ob 31 10814 Levers Zeep Mg Obt 4Vi MN AANDKKLBN Bank en CredleUatteUlnsea Adam Bink lanft 12S 1 BH Utc Bank dito Jïiiti 126 Neder Bank A 1 N H Mij ƒ 290 I leS 168 Rott Bank Ver and uan 14IJ Twentjche B A A 44 144 iBdnstt ondenumbitea Als Norit gen A 110 311 Heemaf aand 183 166 K N Hoogov aand t Kon N Zout IA 6U Lev BrenUClOOcpra N G en S r a em Ned Kabelfabr dito 4U 411 Rott D Mij C V A Kt 336 Stork aand 345 34S Twijnstra Pret A v Ver BI fb aand M7 2 Ver Pt y Celder 14 l4 15U Werkspoor A aand 3 6 13S WUton r ew A Stl 3MM HudelmrwBlctafm Bom S H M A Xtu sm L Cr en H R A Ja 3U au Bbm 0B4 naüat B Bil Md ie rub A mi lekMrrsutiuatMkMPUea Nier Goudr A 110 MU Oostzee A 1 m DIveraes BlJenlcarf A Ill Spoor en Tnuawefen Dell Spoor A 113 4 U H Prolongatie 314 2 ACTIEVE FONDSEN Staataleenlngen Nedariand Indië 40 Ie lOOO 4 lUOu IIXIM 40 2e 1000 4 Sta mu 40 bif I94I 4 H 100 l H 100 ig3S 1000 3 31 i M Ki 4 StH Indnstileëa At flCbnitiUde UBle IWi UlH IMK IM Calv Oliet C nw IM IUM UtH lllM Fokker 21f 317 Levec Broa en Unie 1S7H 1M IM IIOK NedjWord Attt M aJB Dito Fret w A 1 4h MÜS DlTanaB Ooet Borneo iiltJ A au Petr Oaderaealafen Dord Petr Ind Mt G Aand aiH 3N Kon Petr MO idem 3U 4U ill0 tl4K SekeepTaaifauatoefeappllea BoU Am LQnAand U6H M7n 141 ava ClUna Japan LQn idem 1 IMm UDH in N i Scbcepv Un ld auiH 39 iOI 3UtH Sali eronderaeMtageli Handelsv Amst A a 47 4H 482 Ned Ind S Un id 311 Ver Vorst C M 390 900 A rn mn mH iisM T kaksoa erua lBgcB OeIi BaUv Mi A Jnt Deli Mfl t IMO C Senembah m W K t 2R 2H 83 Kukkerondeneasiagea Anuterdam 304 307h 30T Bi f a Cult Aand I DdtBat R Ut M m m WlH Semeub ZIT eir f SLAAPKAMER gevraagd zonder pension door eclilpaar zonder kinderen zonzi di Gouwe Kattensingel of deigtUk Brieven No O 3574 Bureau VMdit blad S Abonnementsprijs In Gouda per Icwartaal t2X per maand 0 78 per week 18 et buiten Gouda 19 et per weelfr per post per kwartaal ƒ 3 SI Advertentietariet 1 5 regels ƒ 1 10 elke regel meet ƒ 0 21 Ingezonten Mededeellnpn 1 3 regels I 31 elke regel meet ƒ 0 42 By overeenkomst gereduceerde prijzen Zaterdags kleinei advertenliin in de kwartjesrubriek 1 1 regels 0 28 elke regel meer 0 10 Maximum grootte S regeii riADIONIEUWS Zaterdag M Octokar BU VBUCSr L eiw M 49 Gramotoonmux 6 90 clitendgyi m i g 7 00 Gramotoonmui 7 45 OdilendpmM SOO BNO Nieuwsberiohten 15 C muilek IS Voor de hulsvrouw mofoonmuztek 1000 EmsWe i Siri grammas opn 13 00 OranMi 1310 Orgelconcert en zang 1140 l 3t ia 45 BNO Nieuw en eeonomisd ten I 00 Gramof oonmuilek 300 VoorMI tin 2 20 Na gedane arbeid Z ïTOOlijkiield 4 00 Wijdlngswooid 4 f en orgel 5 19 BNO Nieuws eM S en beursberichten 5 30 GramofooMi 9J5 Dullsche taalcursus 00 GrjW muziek 6 15 Kwartier van den Art j Gemengd Itoor Zingende Dletsclie Actueel halfuurtje 7 30 GramofoojM 7 45 Utrechtsch Stedelijk orkest JT Ingelsche belichten 9 30 Berichten BWS 45 BNO Nieuwaberlchten lOOO l Engelsctie uitzending Dutch News aiLVKIMUM n 3 U 6 5 0O Zie Hilverauml 00 BNO jW berichten C 19 Gremofoonmuilek ij genwijding 1019 Uchte muzlekpreg opn 12 00 Viool en plano éJiII Nieuwsen economische belichten J jg Bomencer en êciM 1 40 Voor lie Zang met pianobege idlnj VST lek 2 45 Cauaerie U en de nwW 0 It en plano 3J0 Oramofoonmuw y Melodijlsn en aoUsten 4 Voor J Fluit en plano 3J0 OramofoonmuJ De Melodialen en aoUsten 4 VoorJ nenschippefa 919 BNO NleuW sche en beursberichten 5 30 fhS 00 Cyolus In een nieuw 1I IJ 5 Voorbereid door de NSB e blers 6 45 Voor den boer 7 00 BNO f in Groningsch dUlect 710 BNO richten 7 20 Kiaae van Boeck en 0 4S Reportage 00 f barelpropsWJJ Causerie Muiiekcritlek 30 O T muziek 45 BNO Nleuwlberlclit BNO Toellchtlnc op het Weermach 101O10I5 AvondwUdlng GRASLAND SCBFIIIlp4 FN LAN Hedenavond van 19 0 19 ï J over den zender Hilversum n I coe den Ban In het kader van den pr IIHI over Graaiend acheuren en i werktuigen ADVERTEÉRjf IN DIT BUP iDeAN p