Goudsche Courant, zaterdag 25 oktober 1941

Si II 1941 OUDSCHE GOU BANT 25 October 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No 20768 Bw n HAUn n RL tTtf Caiefredacieun F TIETBR Gkmda Hooge Roemeensdie orde voor den weermachtsbevelhebber onmg Michael van Roemenië heeft den weermachtsb velheoher in Nederland den generaal der vliegers ft Christiansen de orde t l van Roe menie verleend te zamen met het lint van de orde voor militaire dapperheid 260 Sovjet divisies vernietigd ewistisch gevaar definitief uit den geruimd Tien reusachtige stagen ntnosjenko naar het Zuidelijk front De insluiting van Moskou bij de ontdekking kra htdadig in Niet alleen wordt proces verbaal opgemaakt doch bovendien worden de door hen in ontvangst genomen nog niet geldige bonnen in beslag genomen En dit komt neer op een vermindering van hun toewijzing Slagers die de peiging voelen opkomen op bonaanwijzingen vooruit te loopen en hun klanten een service te verleenen die strydt met de wettelyke bepalingen zyn dus gewaarschuwd Ook vele bakkers hebben de nadeelen ondervonden van het innemen vannog niet aangewezen bonnen Eenigentyd geleden is door de leontroleUrs vanden C C D in samenwerking met controleurs van de landbouwcrisis orga nisatie der betreffende provincie eenspeciale controle gehouden by bak kers molenaar en landbouwers Hierbü kwam vast te siaan dat de meeste bakkers in het gecontroleerde gebied reeds bezig waren met het innemen van broodbonnen die in vele w ken nog niet voor aanwüzingeh aan debeurt waren Deze bonnen zyn in beslag genomen terwyl tegen de bakkersprocessverbaal is opgemaakt Daar debakkers tengevolge van het in beslagnemen dpr broodbonnen met hynvoorraden bloem en meel krap kwamen te zitten trachtten enkelen huntekort aan voorraad aan te vullendoor clandestien te koopen Doch ookhiermede hadden zij geen succes daarde clanöestiene aanknopen konden worden achterhaald Andere bakkers patgn liggen die niet in staat waren geweest om clandestien te koopen zaten nu byna geheel zonder voorraad Één bakker zelfs zag zich genoodzaakt zijn bedrüf stop te zetten En oe gaat het met de huismoeders Er a n vele wüken in de groote steden waar men huis aan huis reeds weken vooruit is met de bonnen En straks is de broodkaart afgeloonen en de nieuwe nog niet uitgereikt Danzit men eenige weken zonder bonnen Oek de distrihutiedienst weet wel Val hef niet gem ltkeliik is om in dezen tijd in een huishoudefi de touwtje aan elkaar te knoopen Het is echter onvermijdelijk en de ijverljeid kan niet anders dan de burgerij tüdig waarschuwen Consmnenfen bonnen Tot dusver bestond voor handelaren de mogelykwéid van andere handelaren Waarom kom n er nieuwe boterkdarten Omdat dé handel erin eeir te grooten omvang had aangenomen Hef koopen door handelaren op con sumentenbonnen verboden Bunw f n e Krlin Ttr herinnering Een foto v n Ïmi beulen n Eupa toria gedurende de teireur in de Krim Hi generaal w ngel in 1920 Tienduizenden moorden heb l wBtPn Continental Hollani V a 2 PKAMER lion door m lonzijda of dergelijk Bareaii van 1 8 iprijs lal 2 36 week 18 et per week f 3 3R liet egel ni er deelingen egel meer duceerda bertentiSn k 1 3 gel me r I 9 regel miHTiimMl ifHlnrmllwUtlI 5 Ortmoto u J5 O imXoonmuiiefc WOM AliMMt nljch b ri I Voor lut Muilrt 4 10 zul economiacl hmofoonmuiie io Oramo o Jen ArbïW ietiichers § 0O 10 IS BUOl ENews Reel Ij m ii k 1000 M peuten 10 5 h Voor j BNO JS WO Kieoi J jfen fjn fa lAtni alliUiie zijde verneemt het I S een nauwkeurig onderzoek é MKa dat m den tiJd van tfsL d September rt im 280 lies vernietigd zijn Zij wer d en deel volkomen in de pan TarSigen genomen of zoo ge l slechts geringe versprei jijll overgebleven Bovendien j ke Sovjet divisies meer il pet van huif gevechtskracht f Siting van ruim 260 divisies W geschutsdivisies 40 pant en talrijke andere eenheden voOTide Sovjets eeen verlies g aé iBte miUioenen soldaten l cliti een deel in gevangen U Sakt 260 divisies met het J tolioorende materieel betee Kjrt ilecht het uiteenslaan van j j aanval op Duitschland en gereedstaande Sovjet legers Kovendien ook van de achter het aangetreden tweede en B U De Duitsche weermacht I W holsjewistische gevaar voor idtóltiet uit den weg geruimd RONT VAN M K M jimvuUing van het weermachts 1 fan gisteren wordt gemeld als Ibeteikt dat het weermachtsbe liu 12 October een nieuwe phase ijp rtties behelsde onder verwij iHir den toen begonnen aanval Iw 6ont van 1200 km blijkt dat niet steeds afzonder die een gevolg zijn van RUMChtige aanvalsbewegmg n Wiöden bekendgemaakt Over IVW 1200 km rüpt het totale t eent na verioop van tijd tién reusachtige Slagen die ge 4 ledert het begin van den Mit in het Oosten hadden stuk fwijeruiinen tijd noodig om ten iVlMpen Juist de historische af lllii deze slagen waarvan meental I teOTiachtsbericht slechts mel jt gemaakt 4oor verwijzing jtl iBoces ol verloop van de ope I houdt de zekerheid in dat ook hiSAfi operatie over zulk een M fnmt naar het definit eve sue I tugtoeit dagelijkj behelst het weerilibencht een zekere aanwijzing al het bijzonderheden veriomtrent den strijd van het luchtBBbet Oosten of de omsingelingpl lil iad als onverbrekelijk voor Delchiistering van groote massa s 11 der Sovjpts aan Leningrad belt op zlohzeIT reed8 een vorde Bj de operaties want het omsin riUmpad komt eiken dag waariJtBniet in slaagfuit te breken oi ijjn eind KO AAN HET ZCDEUJK FRONT iNj correspondent te Berlijn ïlbikiu wordt gemeld dat maar fi r sjenko die tot dusver het F l der Sovjets aanvoerde de rt het Zuidelijk frontdeel op BOBen beeft De chef van zijn rtaf generaal Soekof com m het middenfront Tcgen wunentaren in de Duitsche T Ie reeds het hoofd van Timo f StaliB bevel onder beuls Kn vallen beoordeelt men p l Ittingen de militaire mu 1 Sovjets natuurlijk zakel ook niet eensluidend llfSP hierin overeen ET lfetzbekken het RoergeE iland als veel belangfc worden beschouwd dan de hoofdstad herbergt ytaJ u oorlogvoeI Ptjke fabrieken doch haar r i er vooral eene van poli 11 Timosjenko voor den voerder houdt heeft men ICAAnT VAN PECT De Duitsche troepen rtjn over een breed front Moskou Kenadeid zij bevinden rich nu ten Zuid Westen in de buurt van Borowslc en Podolsk In de centrale sector btJ Mosaisfe en in het Noord Westen te Klin De buitenste verdedigingsgordel der Sovjets aan de rivier de Moskwa werd reeds verbroken hem thans naar het Zuidelijk front gedirigeerd Sommige deskundigen nu zien hierin tevens een aanwijzing dat men Mosicou reeds heeft opgegeven waartegenover de Sovjets nog eenige hoop koesteren het Donetzbckken te kunnen houden Anderen achten de mutaties in haar geheel een teeken van wanhoop welke de verwarring onder de bolsjewisten slecht kan verooogen Tenslotte meenen sommigeen in het buitenland dat Timosjenko wel Keroeper zal zyn om nu reeds de strategische vercüsdiging v n Koeibisje Samara te organiseeren waarheen een deel der Sovjet administratie en het corps diplomatique zvjn overgeplaatst Een ander A NP bericht uit Berlijn meldt In militaire kringen alhier liestr jdt men de luistheid der bewering die door een Bntschen zender werd geuit dat maarschalk Timosjerko thans het bevel voert over de Zuidelijke groep In verband Maarmeae wijst men er in het bijzon t op da dit bericht van dien zender och door Reuter is overgenomen noch door Moskou bevestigd is HET GEHEELE FRONT IN AANVAL In Berlijnsche militaire kringen wijst men er op dat afgezien van Hf oer p aats waar Leningrad onverbrekelijk omsingeld is het geheele Duitsche front in der aanval is en achtervolgingen uitvoert Wanneer het bericht over het succes van deze aanvaisoperatie verwacht kan worden daatomtrent wéigei t men iets te voorspellen Wannjper dpi ongtinstig weer waaronder men hier vooral het door zwaren regen volkomen moerassig worden van het terrein verstaal vertragingen voor den Duitschen opmarsch mochten ontstaan dan zijn die geenszins te wijten aan optreden van den vijand Voor zoover de Duitsche opmarsch op enkele plaatseli van het Oostelijke front doot lecht weer mocht worden benadeeld zal hij naar men in deskundige kringep verklaart in het invallen van den vorst en van de koude met hef oude elan voortgaan Generaal winter aldus dezelfde kringen staat niet meer in dienst van de Soyjets Wü hebban hem v iflkomen noodig en wij verwelkomen hem Men wees voorts in de Wilhelmstrasse nogmaaU op het Duitsche besluit om zoolang te strijden tot de laatste botfiewistische divisie is vernietigd Binner welke ruinltelijke grenzem deze vernietiging geschiedt noemt men hier een kwestie van secundairen aard Van E itsche militaire zijde wordt aan tpt D N B medegedeeld In net Noorden van het Oostelijke front Jhebb dé bolsjewisten bU kansloize tegenaanvallen op de linies van het Duitsche leger weer 9 zwareverliezen geleden Daarentegen ge lukte het den Duitschen troepen opverscheidene plaatsen den bo sjev is ten in stoutrttoedige aanvallen ver scheidene plaatsen te ontrukken enbelangrijke rivierovergangen in han deit te krygen i In den centralen frontsector hebben de troepen van het Duitsche leger onder moei ijke weersomstandigheden tegen kriu htigen weerstand van de bolsjewisten m voltooide dipp opge stelde stelftnggn verdere vorderingen gemaakt In het Zuiden heeft een Duitsche pantserdivisie bij zuiveringsacties op 22 October 2500 gevangenen gemaakt In een anderen sector zijn Duitsche troependeelen door de Sovjetstellin gen heen gebroken DE VERDEDIGING VAN MOSKOD De Moskousche radio publiceert een oproep van den luitenant generaal Ar teljef ter verdediging van Moskou waarin volgens de P r a w d a o m wordt gezegd Moskou en dë omlig gende gebieden zijn in gevaar Thans is Moskou frontgebied Van nu af aan is het leven in de stad ondergeschikt aan de behoeften van het leger en de belangen val het fptmt WU moeten er op voorbereid zijn dat de straten van Moskou het tooneel zullen worden van felle gevechten Dat beteekent dat de straten reeds thans een oorlogskaraker aannemen Ieder huis moet een vesting worden i er venster een voorpositie ieder inwoner van Moskou een soldaat Nog nooit zijn zoo bloedige en langdurige gevechten geleverd als thans op terrein vóór oeze hoofdstad Maar ho hard en hoe groot de strüd om MoskBu ook zü wy zullen Moskou niet opgeven De inwoners van Moskou zijn reeds begonnen met het opwerpen van baricades looplgraven n tankvallen Vele Moskovieten zijn reeds lid ven den burgerwacht en strijden op de toegangen naar de stad Verder lyordt in den oproep gezegd Wie zich niet volkbmen en zonder tegenspraak schikt naar het BovjAleger en niet de discipline en de orde jn acht neemt is een verrader en misdadiger die zonder erbarmert moet wiorden ver delgd De verdediging van Moskou eischt onophoudeiyken arbeid De inwoners van Moskjj moeten zich tezamen met het So etleeer voor de gevechten niet alleen tegen de vijandelijke mfanterie maar ook tegen de vijandelijke tanks voorbereiden Uit de vensters ea van de daken der huiztn uit ledren Tioek der stad moeten flesfchen benzine en de granaten naarde Duitsche pantserwagens vliegen Het is een drsere doch niet te ontkjennen werlcelijkheid dat vele Nederlanders ten opiiebte van de distribiitie het met hnn geweten niet naa v nemen Het Centraal Distributiekantoor beÜvert zich voortdurend om harföelaar en consument zoo min mogelyk belemmeringen in den weg te leggen en de noodzakelykc regelingen vooral eenvoudig te houden Er zyn echter Ityd elementen die uit winstbejag roet in bet eten gooien en daardoor tot ingewikkelder regelingen en strengere bepalingen en als dat nogjpiet helpt tot harde maatregelen aanleiding even Nieuwe l oterl 9arten Er moeten nieuwe boterbonnen worden uitgegeven Het C D K doet ditniet zonder redfen Het papier isschaarsch drukken is duur en dcf Uitjeiking der bescheiden zeker geenkleinigheid Het is echter onvermijdelijk De handel in boterkaarten enboterbonnen had zoo n omvang aangenomen dat het niet langer geduld konworden i Zij die op onrechtmatige wyze ln het bezit van boter en votkaarten gekomen zijn zullen Jaar in de komende maanden niet van profiteeren Voor hen is de tusschentijdsche uitreiking een verdiende teleurstelling Ook voor han die him kaarten verkocht hebben zyn de moeilijkheden STOot wint om een nieuwe kaart te krygen moet de oude ingeleverd worden Zoo straft dit kwaad zichzelf En de hand aren in bonnen kunnen er op rekenen dat het CD K het niet Wii Germanen Ja wü Nederlanders waren in den loot der jaren vergeten dat wij behalve Nederlanders ook Germanen zijn Dat wij deel uitmaken van die groote groep trotsche stammen die zoo n belangrijk aandeel hadden in de grondvestirjg van de Westersche beschaving Germanen hebben pu het zwaard getrokken tegen de machten die Europa bedi eigen Zij strijden schouder aan schouder tegen het bolsjewisme opdat Europa een gelukkige toekomst tegemoet zal gaan De Nederlanders die beseffen dat ook wjj Germanen ziJn en daarom plichten hebben strijden in hun gelederen Wy Geijmanen gaven gehoor aan de roepstem van den Führer Nederland sche nationaalsocialisten en Nederlanders die den nieuwen tijd verstaan vertrokken reeds bü duiïenden naar het Oosten Zü geven het voorbeeld Zij marcheeren en strijden omdat zij weten dat alleen hierdoor ons land en volk gered kunnen worden en omdat zü daardoor tevens een eervolle plaats veroveren j roor ons geheele volk een eervolle plaats in het nieuwe Europa Wij Germanen Deze naam moge u nu nog vreemd in de ooren klinken maar de tijd is niet ver meer dat u beseffen zult dat de leider der N S B geliJK had toen hy zijn mannen te wapen riep omdat wü Nederlanders termanen zijn en onze plaats is en dus ook die van u in de gelederen Van het Vrijwilligerslegioen Nederland Meldt u aan Het adres is Koningitmegracht 22 teDeg Haag 0 I HET DOOR KAASPRODUCENTEN IN TE HOUDEN RANTSOEN KAAS In de Staatscoiu ant is opgenomen een besluit van den secretaris generaal van Landbouw en Visscherij waarbij het den boerenkaasproducent en den producent van Limburgsche kaas wordt toegestaan van de door hem bereide kaas een hoeveelheid van 300 gram j eT inwonend gezmslid per week achter te houden Onder het btgrip inwonend gezinslid valt thans ook het inwonend personeel De periode w arvoor dit rantsoen gehandhaalf blijft wordt verlengd tot 23 Mei 1942 bü dezen maatregel zal laten Er staan hun nog verschillende verrassingen te wachten r t Vaste brandstoffen Ook ten aanzien van vaste brandstoffen moet het CD K maatregelen ti ff n die indruischen tegen den stelregel dat de normale gang van zaken in het bedrijfsleven zoo weinig mogelyk veratoord moet worden Handelaar en consument zullen meer dan voorheen gebonden moeten wórden alweer om den goeden tegen de kv aden te beschermijn Daaromtrent zijfl binnenkort nadere mededeelingen te verwfchten Vleesch en brood Het is onstellend hoe dom een groot deel van het publiek zich betoont ten aanzien van de distributie Hoe roekeloos men zyn eigen belang op het spel zet en hocjgewetenloos men ten opzicht lfan zyn naaste handelt introleurs van den Centrale Crisis intróledienst oonstateeren herhaaldelük dat er slagers zyn die vleesch verkoopen op een nog niet geldig verklaarden bon Door op deze wüze de wettelyke bepalingen te negeeren kunnen dezq slagers een oneerlijke concurrentie uitoefenen tegenover andere slagers die meer begrip hebben van de noodzakelijkheid der distributiebepalingen en zich aan de gestelde regels houden D slagers die zich op deze wijze bevoordeelen en het met de regeling zoo nauw niet nemen blijken zichzelf echter te benadeelen Want de controleurs grypen Charkaw in het operatiegebied Een herinnering Menschelyke handschoenen de huid van menschenhanden gevonden in een martelkamer te Charkow na het vertrek der BolsjeWiki in 1920 Confinentol Holland Nederlandsclie Arbeidsdienst AANMELDIlgG EN KEURING Aanvang van den diensttijd op 8 December 1941 Voor vrijwillige dienstneming bij den Nedcrlandschen Arbeidsdienst zal op ondervermelde plaatsen en data telkens tussehen 9 00 en IS OO gelegenheid zyn voor keurmg voor vrywillige dienstneming Iedere jongeman die aan de volgende voorwaarden voldoet kan zich naar de dichtatby gelegen keuringsplaats begeven en zich aanmelden by den voorzitter van den keuringsraad Reiskosten voor de heen en terugreis worden vergoed Het B aan te bevelen een broodmaaltijd mede te brengen Gegadigden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen a Nederlander zijn b Niet jonger dan 17 en niet ouderdan 23 jaar zyn c Ongehuwd zijn d Voor zoover minderjarig in het bezit zijn van een bewys van toestemming van een htmner ouders hun vxKigd of verzorger Meldt u ter keuring aan Te Alkmaar Doelenstraait 15 Dinsdag 28 October 1941 Te Groningen Violenstr 2 Woett dag 29 October 1941 Te Zaandam Slachthuisstraat no 6 school Woensdag 29 October 1941 Te Tièl Vleeschstr 2 geb gemeentewerken Woensdag 29 Oct 1941 Te Winschoten Bosehstraat 25 Gr Kruis Donderdag 30 Oct 1941 Te Amsterdam lepenweg 13 Donderdag O October 1941 Te Eindhoven Kruisstraat 53 Donderdag JO October 1941 Te Assen Javastraat 7 Vrijdag 31 October 1941 Te Amsterdam lepweg 13 Vrijdag 31 October 1941 Te Breda Leuvenaarstraa Ö Tvrij dag 31 October 1941 Ieder die wordt edgekeurd en overigen aan de te stellen eischen voldoet wordt op 8 December 1941 opgeroepen om gedurende 5 4 maand in den Nederlandschen Arbeidsdienst te dienen Na beéindifing van den diensttiW van 5H maand kan de vrijwimger bU gebleken geschUctheid in aanmerkinf komen voor een van de drie volgende groepen a C Ieiding tot kader b Vrijwillig nadienen gedurende nader te bepalen tijd c Na eervol ontslag voorkeur bü a ibeidsbemiddeling in Nederland De ondergang van de Slamat I KOMENDE VAN GRIEKENLAND AANGEVALLEN Slechts vier overlevenden Thans zyn nadere bijzonderheden bekend geworden over den ondergang van de Slamat vtm den Rotterdamschen Lloyd Het schip had opdracht gekregen naar Griekenland te varen om Engelsche troepen aan boord te nemen die vluchten moesten voor de Duitsche weermacht Op weg naar een Grieksche haven werd de Slamat door Duitsche Stujta s aangevallen Het schip werd beschadigd maar aangezien het zijn jeewaardigheid nog niet veriore had zette het de reii voort Op de plaats van bestemming nam deSlamat een contingent Britsche troepen aan boord Kort na het vertrek vielen de Duitsche Stuka s opnieuw aan Het schip kreeg een voltreffer zoodat het snel begon te zinken Van de heele bemanning en bezetting hebben slechts vier het leven weten te redden UITBETALING TUDGLUKE VERBOOGING VAN BENTEN Zooals bekend is omstreeks half Augustus met terugwerkende kracht tot 1 Juli j l een tijdelijke verhooging ingevoerd van de ouderdoms invalidileits weduwenen weezenrente voor zoover deze het uitvloeisel wa van de verplichte ouderdoms en Invaliditeitsverzekering De Rijksverzekerinffsbank is ertoe overgegaan voorloopig alvast dn grondbijslag van 25 m sommu e gevallen 50 waarop de betrokkenen in ieder geval recht hebben uit te betalen Ieder rentetrekkend krijgt te zijner tijd nog het ontbrekenole aangevuld Ook rentetrekken ien die verschillende rcliten genieten waarvan r een of meer in aanmerkhjg komen en degenen aan wie na 1 ItJli 1941 een rente is toegekend ktij gen zooijra het daftrvoor noodige onderzoek is afgeloopen den volledigen bijslag van 1 Juli 1941 af betaald RADIO REDE BOERENLEIDER De door den Kykscommissaris benoemde boerenleider E J Roskam zal hedenavond van 6 30 tot 7 00 uur over Hilversum n 301 M een radiorede houden welke van zeer groot belang is voor het geheele Nederlandsche volk nnfiiwwwwwwwwwww iw ww i te koopen op z g consumenteiT onnen Hierdoor waren zeer kleine detaillisten di £ niet altyd het voor een toewyzmg vereischle aantal bonnen bijeen wisten te krygen toch Li staat het noodige op te doen Er werd echter van deze mogelükheid misbruik gemaakt Er waren grossiers die bonnen van gnotere winkeliers innamen er waren ook winkeliers die hierin een kans zagen tot ongeoorloofde practijken en de teugeU moeten dus worden aangehaald Met ingang van 26 October is het koopen door haijdel ren van andere hai delaren Op consumentenbonnen verboden Grossiers mogen vanaf 15 November geen consumentenbonnen meer inleveren bf de distributiekantoren Als gevolg hiervan kunnen in stellingen sanatoria e d voortaan uitsluitend op toewyzingen bü grossiers koopen Ten einde te voorkomen dat de kleine detaillisten door de nieuwe regeling gedupeerd zouden worden wordt het minimum aantal in te level n bonnen dat voor de meeste artikelen 40 was teruggebracht tot 30 en voor boter en vet zelfs tot 10 per periode Men ziet hieraan ook weer dat het CD K indien het slechts eenigs zins kan mêt d ê belangen van iedere categorie rekenin tracht te houden doch daarbü sterk wordt gehinderd door elementen die zich aan een goeden gang van zaken weinig gelegen WMKWWKtnnmHann f ióH tH fhaoH Zon op S 24 onder 18 23 Maan op 14 39 Midcr 2353 U Meo la ver licbi te verdois Li lereo van tonsonderitaoil lol i toosopliomsL i LaDlaarns van toerlaltfen moeten een half ufir na zona S ondergang oatatoken worden J