Goudsche Courant, zaterdag 25 oktober 1941

V EERSTE BLAD t ZATERDAG k m T OFFICflEELE rWLiCATlE VAN HET BEPARTCNENT VANHANDEL NtJVElilE EN SCBEBPVAART 0 deHlng OORLOGSSCIUIII ¥ eneker4e Maataehappi AANMBUHira VAW vfUBNiemcnr VAN ONDBKlnanSS De Seoretarh Generaal vah het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart veatiet met verwijzing naar de reeds eerder terzake In Jle bladen ver henen t erlchten nogmaals Adrukkelijk de aandacht op zün iMdutt cSSbMeerd in lie iw d en u a £ Staatscourant van 13 dei er waarin alle vercenigmgen en stichtingen van ondernemers en ondernemingen zoomcde derzeiver Xederaties tïonden en dergelyke organisattea met oitzondering van die op het gebied van den bnd en tumtïouw en van de vee en pluimveehouderij verplicht worden ziph voor 1 Novemlier a 8 aan te melden biJ de atdecUnc Economische Voorlichtirtg van het Departement van Handel Nijverheid en Scn epvaart RUnstraat 24 te s Gravenhage De aanmelding dient uitsluitend schriftelijk te geschieden met gebruikmaking van en bij de Kamers an Koophandel en Fabrieken verkrügbaar lormulier hetwelk in q Io moet wonjen ingediend terwijl daarbtJ teren moeten worden ii gemnden een exemplaar Tan 1 het laatste Jaarverslaa 1 de statuten en het halihoudelUk nfle X de verantwoordingssttlkken over de iMtete i boekjarea waaruit de tinancieele positiev de betrokken versenl g itkhtinx federatie bondot nauwkeurlf bU kt i nAlli L C f I VAN CLCCN nXIKR mi sooeetN A aiocail Miii onwn Xn de laatste vi r wakan werden nieuwe varzal aringan gastoten tot aen bedrog voa f 327 500 000 zoodat het totaal alle afdaAlingeii samen HiomI s tagan tot l n f 3 07 000 ÖOO j D £ TÖTAIEN DcAfDEEUNGEN ZIJN Afd if on ng winkel inboedals f O CCC f iin lUtst MIU M lnventariijaB ëoerderii n BZ i OOO OUU Ofifl lo f joooo Afd B Andere n grootere riskot f S O OOQj derceltjke orsntette Ingez Med 6761 34 AmerikiJL wil Engeland Verdringen OF DE WERELOIHABKTEN Het sedert geruimen tud merkbare streven van Washington naar beheer Ecfiiug der wereldmarkten door overnenung van oe Britjche exportmarkten van de controle der grondstoffen en van de Bntsche steunpunten wordt voor de eerste iifaal toegegeven door het Amerüuiansche weekblad News Week Volgeni dit blad wordrai te Washington en Londen huitengewoon belangrijke overeenkomsten voorberewi Als voorwaarde voor het voortzetten der hulp op grond van de leenen pachtwet o a aan de Vereenigde Stal ëh het recht ve tee en tol gebruik der Bt itsche steunpunten m het g heele wereldrijk indien Wathington zulks belangryk acht Verder wordt de afschaffing verlangd vati het systeem der voorkeursrechten v n Ottawa en gelijke recht envoor deh Amerikaanschen en Britsch ehuitvoer op de wereldmarkt Bovendien moet de Brit sche monopolistische portie voor belangruke grondstoffen ills rubber en tin worden afgeschtift ea deelneming van de Vereenigde Staten aan de Bntsche controle deri grondstoffen worden gegarandpeild De N€ws Week verklianj in dit vefband da Washington deze bvereenkomst beschouwen zou alsjeei eersten stap in de richting van An eriKaansche leiding der wereldeconomie in den tijd na den oorlog Het blad deelt verder mede dat Roosevelt reeds verschillende autoriteiten en bureaux voor het ontwerpen van plannen belast heeft met het opstellen van dit na oorlogzche wereldprogramtja Daifeefae penstemmen Déze uiteenzettingen van het Amerikaansche weekblad worden door de Berlijnsche bladen besproken Volgens de News Week Mus de Völkischer Beobach ter wil het Wallstreet kapitaal zelf alle belangrijke grondstofmonopoUes in handen krijgen en denkt daarbij juist aan die producten die de Ver Staten tot dusver bijna alle door bemiddeling van de tondensche City mnesten koopen zooals tin en rubber Met deze belangrijke grondstoffen is juist Malekka aan welks Zuidpunt Singapore ligt riJk gezegend Hier ontmoet de onverzadiglijlse steunpuntenhonger van Rooscv t zUrt plannen tot wereldheer appij op ie basis van volkomen grondstoffencontröle Terwijl in Europa wordt gestreden smeedt men dus thans aan gene sjde van den Atlaptischen Oceaan plannen die duidelijk toonen welke subalterne rol in al deze concepties Engelaftd speelt als aanhangsel van de Ver Staten en als xpiver speculatieobject van de kleine en almachtige kliek in New York en Washington Op een andere plaats citeert de Völkischer Beobachter uit het Amerikaansche tijdschrift The American Mercury een hoofdartikel van Upton CIpse waarin niets minder dan een Amerikaanscb protectoraat over Australië Nieuw Zeeland Singapore Ne derlandsch jndje Zuid Amerika en Japan worav ngekondigd Afd c J2 f èo 000 000 Afd 0 i iii r o t klasse D III op voarhiiban Afd L fJ rK f 90 000 000 Afd e i tL r prer f 5 000 000 HALFJAARLIJKSCHE SCHA0ERE6ELING Afd I fr l 5o irre ZK f 65 000 000 DRIlMlAANDILIJKSCHI SCHADEKfGOlNG I Vraagt inikhtingen bi IV ASSURANTIE BEZORGER p u ddla a po odw of paddinieMiws vtEEStrt 100gram vlewch been InbegrepM é l noran M t ttm gekookte Sa l óf U TMB Hvetartlkeeo f I olvtaraad M n ran £ De inwerkingtreding van het Ziekenfondsenbesluit AiXE ARBEIDERS Boeten zich MEIiDEN VOOS BET LtDMAATSCHAT Het met ingang van 1 November a s in werking tredende ziekenfondsenbesluit brengt met zich mede dat alle arbeiders die kracht s de Ziektewet verzekerd zijn voor de uitkeenng van ziekengeld zich zoo spoedig mogelijk moeten aanmekien voor het lidmaatschap van een toegelaten ziekenfonds Aangezien het hier om zoo om en bij anderhalf millioen arbeWers gaat brergt dit uiteraard een omvangrijken admmistratieven arbeid met zich Teneinde deze zoo v4ot mn iijk te doen verloopen is echter een zeer eenvoudige aanme dmgsmethode gekoaer namelijk een dubbe e briefkaart die door de werknemers en de werkgevers moet worden ingevuld Degenen die jfeeds thans bü eén ziekenfonds zijn aangesloten ontvangen deze kaart van hun ziekenfonds de overigen zullen van 25 October af aan het naast bijzijnde postkantoor de kaart in ontvangst kunnen nemen BUITERUUn fiieuwe aantlaiT in FrankriH EDCBOH n GUZELA KS TEBRCBT GEBTOJt In dt Parijacbe pers wortU een bekendmaking gepubliceerd van den miUtairen beveliiejifaer ia TzaDlftiik waarin medegedeeld wordt dat op dfi das na de miKiaad in Naate een lid van de Duitsche weermadit in Bordeaux in den nig i neergeschoten De daden ziJn ontkomen Ala boete voor deze nieowe nuidaad KW wordt in de bekendmaking verder gezegd ia wederom bevel gegeven totdöodarfiieten van viüJtig gyzelaars wajineer de dader niet in den avond van 26 October gearresteerd zijn zullen nog vUflig gyzelaarj doodgeschotenwonlen Voor de op wring der daderswoidt een bekwning van 15 milHoen franc uitgeloofd ij De V P B correipoodent te BerIiji J meldt ZotMOa bekend aou in den nacht van Dortder W op Vrödag indien dan de aanslagen op Duitiche officieren te Bordeaux en Nante nog niet bekend waren de tweede fusillade van 50 gijselaars plaats vinden Naar wq thar vernemen ia deze voor onbepaaldcn ttjd uitgesteld Op de Berlijnsche peraconferentie weigerde men ant j woord te geven op de vraag of dit uitstel wellicht verband hield met de bespreking tuaschen Von Ribbentrop en De Brinon Fraaaehe regeertng blleen Di voomaadiste leden dér Fransche regeering z jn gisterochtend ter beraadslaging bijeengekomen Of de agenda stond de kwestie der aanslagen in het bezette gebied en per vergeldingsmaatregelen De Amerikaansche scheepvaartroute naar Archangel an WTTTB Bois oNTSTiamp De Newv Yorksche ochtendbladen melden eensluidend dat het Witte Huis hevig ontstemd is over de publicatievan de Federal Shipping Board omtrent den scheepvaartweg over denAÜantischen Oceaan naar Archangel voor de leveranties aan de SovjetUme Algemeen acht men de veAlanng van Roosevelts secretaris Early dat deze publicatie even erg is al yen rechtstreekich telegram aan Hitler een terechtwijzing voor de Federal Shipping Board n Opmerkelijk is dat het verslab vaW den WaihMgtonschen corresp identl der Herard Tribune volgenj he welk Harriman de leider der Amerikaansche delegatia op de conferentie te Moskou de route van Archangel heeft aanbevolen daar het oprlogstuig pp die manier vlugger naar het Westelijk front der bolsjewisten kan worden overgebracht fri het geheel geen rekening houdt met de omstandigheid dat de haven van Archangel ge durende de lange wintermaanden is dichtgevroren Een nctffleatie Volgens Associated Press heeft het Federale scheepvaartbureau de kortelings gcpublieceerde verklaring dat in het vervolg Ue hulpmaterieel voor de SovjetUnie via Boston naar Archangel gezonden zal worden gerectificeerd Het lïureau heeft verklaard dat zün mededeeling dienaangaande onjuist is Men heeft geenerlei inlichtingen erover uitgegeven via welke haven de verschepingen gaan en welke route de Amertkaanjche schepen zullen kiezen Br zijn alleen voorbereidingen getroffen om de verachepingeti over verschillende havens te verdeelen om een ophooping van ntaterieel en schellen te v ermijden trerklaringm vu Hall Huil heeft geweigerd verklaringen af te leggen over de betrdckingeb tusect en Wa ingtpn en Tokio Hü motiveerde zün weigering met de bewering dat het huidige oogeobljk niet Xesohikt was voor dergelijke vei klaTingen Huil herhaalde vervolgens dut het afzien van adiwostok als invoerliaven voor de Amerikaansche hulpverleeniging aao de Sovjet Unie niets met de buitenlandsche politiek uit te taan heeft Naar te New York verluidt hebben de zeeverzekeringsmaatechappijen de oorlogs risicopremies voor Amerikaaa che schepen die tusschen het Westelijk halfrond en het Naiije Ooaten varen met 25 tol 100 proocent verhoogd Wüziging in de Engelsche regeeriag ZINSPELINGsili VAN DE TMES Volgens den Britschen berichtendienst bevat de Times een aanduiding over de Wog hjkheid van een verandering in de Engelache regeeririj Weliswaai heeft Churchill ïich In het afgeloopen jaar reeds tweemaal verzet tegen den eisch tof coördinatie van de controle inzake de problemen van het thuisfrofit zoo schrijft het Wad toch zal het des te noodzakelüker blijken om het proces vooa te zetten waart ij naar goeddunken van Churchill en op den door hem gekozen Hid n ieuwc en versche mannen in de Tegeering mseten worden gebracht Dez mannen behoeven niet noodzakelijk uit het parlement afkomstig te zijn zoo merkt de Times ten slotte op KNGEtANO GEEFT TANKSCHEPEN TERUQ Volgens een bericht van Associated Press uit Washington is medegedeè d dat Engeland veertig van de van Je Vereenigde Staten overgenomen tank chepen zal teroggeven Tengevol e van dezen maatregel zouf en de beperkingen op het benzindverbruilf p de Oostelijke staten van Ame ka weer opgeheven wordm Tevens zal dan etn biljet worden nitger t waarop Terschtitende bijzoadcrtieden venneld staan die vuor de betnokkenen vaa belang zijn De beide deden van de briefkaart moeten op deaeUde wijze wortSen in gevuld Dat wil zeggen op de linkerhelft van elk der tnee deeben vult de werknemer zijn naam en voorlettei straat huisnummer en woonplaats in alsmede naam en volledig adres van het algemeen ziekenfonds waarbij hyzich wenscht aan te sluiten De aldus ingevulde kaart wordt door bem undien werkgever Ier hand gesteld dieop zijn beurt op de rechterhelft vaneik de twee kaartdeeien aen vnktoring zet dat de betrokkn arb derbij ban w l No onber 1941 werkt enverzAermgspIiciitig krachtens deZiektewet is De arbeider ontvangtdaaorp van den werkgever het voorhem bestemde deel van öe kaart te rug dat zorgvuldig dient te word en bewaard daar het als voorloopig bewijs van lidmaatschap dient HetoverUiJvende deel van de kaartwordt door doi werkgever ingezc den bij het zidcenfoniü dai de ar beider heeft uitgekoz De werkgever zijn geheel vrij lo de kpiize van htm ziekenfonds met diet verstande dat tiiteraaPd alle n de toegelaten ziAeBfonds t in aanmerking komen die voortaan als algemeen ziekenfonds zullen worden aan geduid De namen van deze ziekenfondsen worden weldra bekend gemaakt Een uitzondering op de vrije fondskeuze bestaat alleen voor diegenen wier werkgever voor zün bedrijf of in samer werking met andere bedrijven een als algemeen ziekenfonds toegelaten fonds in stand houdt Ir dit geval is de arbeider verplicli t zich bij het ondememingsfonda aan te sluiten Aangezien het meerendeel van de thanfi bestaande ziekenfondsen wel tal wordeh toegelaten zuUen degenen die than reeds bij een ziekenfonds zyn aangesoten in dieji regel wel bij hun fonds kunnen blyven Men kan dit gelKakkeliJk zelf bepalen ifoodra men kennis heeft genomen van de lijst van toegelaten fondsen Overigens is met in achtneming van even genoemde uitzondeng een ieder hier in geheel vrü uiteraard ontheft de omstandigheid dat iemand bij het fonds wenscht te bleven waarvan hij reeds deel uit maaktl hem niet van de verplichting orn Izrch toch Op de vtiorgeschreven wijzé aan te melden Wie zich verzuimt aan te sluiten verbeurt m de toekomst ziji recht op het ontvangen van ziekengeld zoodat het van veel belang is voor de betrokkenen om hun aanmel ipg8plicht zoa nauwgezet mogeluk na Ne komen Verwacht wordt dati de aanmeUdingsfomnulier doo ü werkgeverszoo spoedig mogelijk tij de ziekenfondsen zullen worden ingezonden liefst vóór 1 Novertiber In de jbeideeerste Novemberweken zal misschiennog wat nadnqipelen maar dit moet uitzondermg zijn Arbeiders stalen motoreil EEN UITGEBREID COMFLOT ONntEKT De HengelOBche pobtie is er in ger slaagd een uit dertien paw ncn bestaande dievenbende te ontmaskeren die bij een groote fabriek van electro motoren ajdaar motoren en onderileelen ontvreemdde tezamen vertegenwoordigenae een oeorag v au o ra ea o de afiöO De zaak kwam op een wel merkwaardige wi ze aan Ubt rollen Een arbeider van bedoelde fabriek had op zekeren dag een motor gekocht De verkooper deelde mede dat het een motor was met een kracht van 1 p Hieraan twyfelde de arbeider en hy nam de motor mee naar de fabriek waar hij door een werkmeester liet onderzoeken Deze kwvn tot de ontdekking dat bet te oordeden naar de onderdeelen en de wikkeling een nog onaf werkte motor van zyn fabriek was De directie werd op de hoogte gesteld en de politie werd in de zaak gemoeid E n uitgebreid onderzoek leidde lot de anesiaüe van twaalf fabrieksarbeiders en een ander persoon verdacht van diebtal van motoren Een royaal gebaar vm t directie misbrmkte men om de otoren J iiiten de fabriek te krijgen Het was d i arbeiders nanelijk toegestaan hoeveelheden stiuo mee naar huis te nemen teneinde deM hier te gebruiken voor iiun kon n hokken e d Het kwam geregeld voor dat men arbeiders met een zak op de ne de fabriek zag verlaten en het was voor de dieven dan ook niet zoo n geweldige toer om tusschen het stfoo eai motor te pakkeiï en dez op die fnanier mee naar huis te nemen Jok geschiedde dit met drijfriemen en andere ondwdeelcn In totaal wKtlen in deze zaak dertien pei nen gearresteerd Behalve de hoofddader zyn zij voorloopig weer op vrije voeten gesteld Vermicelli of maizeila niet altj jd naar keuze WINKEUER MAG ZE Hku OM HALF LEVEEEfJ De secretaris generaal van het deparltment van Landbouw en Visschery deelt het volgende mede in verbandmet d distributü van vennioelli en maizena Zooals bekoid wordt per periode van vier weken een bon van de bonkaart algemeen aangewezen voor het koopen van vermicey of mauena Aangezien de wmkeliers e thter bü de bevoorrading by den aadvang van elke periode op de door hm üigeileverde böiuien voor vijftig proce t toewyzmgén voor vmiicflli en vooT vyftig procent toeWijzingen voor nu izena ontvangen zuV len zy uJtLraard niet altijd in slaat zyn op de bonnen van hun klanten uitsluitend maizena of uitsluitend venniceUi af te leveren Het publiek zal dan ook uiteraard voor het geval zulks noodig is in verband met den vooraad van den winkelier genoegen mede diei te nemen een gedeelte van de op de ingeleverde bonnen verkrijgbare hoeveelheid in vermicelli e d ën een gedeelte in maiuena e d te ontvai gen Dappere miomen dniere mannen Hebben faim leven ingezet om Europa te verloaaeo van het dreif nde Sovjet spook Dappere mannen hebben den strijd aangebonden met het önmenschelyk systeem dat ongeloof en töreur in zy n banier voa Dappere mannen zullen ginds in het Oosten aan een nieuw Europa bouwen en Nederland is daarbO niet achtergebleven Honderden zonen van deze lage landen hebben zich gemeld om deel te nemen aan den strijd I Doch er heeft zich ook een ander leger opgemaakt Dat is het leger der barmhartigheid een leg dat het Roode Kruis In zijn banier voert Het brengt hulp aan vriend en vijand Nederland is ook hierl niet achtergebleven het zendt een ambulance Deze ambu ance verdient den steuh vari heel het Nederiandsche volk Want als het gaat om denjnoodvan anderenjte lenigen dan zal niemand achter willen blijven Daarom Nederlanders steunt de Nederiandsche ambulance Stort uw bijdrage iets meer dan u kunt missea op giroiekiening Nederiandsche Ambulance Koninginnegracht 22 sGravrknhage w TOEZICHT OP ORGANISATIES VOOS DE VOEDSELVOORZIENING In de Staatscourant is opgenomen een besluit van Landbouw en Vis scherü waarbij de directeiff generaal van de Voedselvoorziening bevoegdwordt v klaard aan organisaties vanind strifeele of handelsbedryven welk bij o lirachtens de Landboup crisiswet IJSS of het voedselvoorzfteningsbestuit t ijn erkend alsmede aan organisaties aa ji welke de uitvoering van ewrige bij f krachtens de Landbouw crisiswet 1933 of he Voedselvoor7iening sbesluit genomen maatregel is opgedragen aanwyzingan te geven De organisatie is verplicht de haar gegeven aanwijzingen na te komen TOENEMENDE BELANGSTELLING VOOR DEN NED ARBEIDSDIENST Naar wy vernemen zullen als gevolg van de dezer dagen in vetschillende deelen des land opengeiplelde gelegenheid tot aanmelding met daaraan verbonden keuring voor een vtljwilHge verbintenis bij den Neder landschen Arbeidsdienst 600 jongemannen bij dit instituut worden geplaatst en wel op Maandag 3 Novem Zeer binl nkort zullep op Bader te melden dita weqer aanmeldings en keuringsdagen worden gehpuden met de bedoeling de plaatsing der dao gocdgekeurden op 8 December te doen geschieden HET DOOR KAASPRODCCENTEN IN TE HOUDEN BANTSijlEN KAAS In de Staatscourant is opgenomen een besluit van den secretaris generaal van Landbouw en Visscherij waarbij het den boerenkaasproducent en den producent van Limburgsche kAs wordt ipegestaan van de door hem bereide aas een hoeveelheid van 300 gram per inwonend geszinslid per week achter te houden Onder het begrip inwonend gezinslid valt thans oek het inwonend personeel De periode waarvoor dit rantsoen gehandhaalf blijft wordt verlengd tot 23 Mei 1942 VERKOOP VAN VLEE8CH OVER DE VRIJBANK AAN HOCDERS VAN VETKAARTEN De secretaris generaal van Landbouw en Vilscherij maakt bekend dat met ingang van 25 October 1941 de hoeveelheid vleesch welke over de zoogenaamde vrybank wordt verkocht per bon 200 zal bedragen van het normale rantsoen Derhalve kan over de vrijbank op eiken met vleesch gemerkten bon 100 gram vleesch been inbegrepen en op eOten met vleeschwaren gemerkten bon 20a gram vleesch been inbegrepen worden gekocht Voor het koopen van dit vleesch komen echter uitsluitend diegenen in aanmerking die bij den verkoop aan de plaatselijke toewijzingscommissie onder wier toezicht deze verkoop plaats vindt b v aarr de hand van hun distributiestamkaart kunnen aantoonen dat hun dest ds een vetkaart werd uitgereikt RADIONIEUWS Zaadac M Octebor ILVeRSUM 1 413 S 8 00 G wljd muziek gr pi 8 30 BNO Nieuwsberichten 8 45 Gramofoonmiiz e DO Orgelctmcert opn 10 45 Gramofooniriuiiek Ï13 IQBderkoor De Meres 12 00 Gerard L ebon éa z ct orkest 12 36 GramofaoftiniuL 1146 BNO Nieuws en economiEChe berichten 13 00 NfieerlandK Verbond voor Stbbekwde 4 Wie en wat waren tmze vowoudersf 13 15 I Mgetterxanfen en gramoloonmuz 13 45 Grainofoonmuzick 14t00 John ristel en liJn orkest solisten en gramofoen muziek 15 00 RadlDtooneel 15 45 Omroeporkest solisten en het Ororoep HUnnenlcoor 16 45 Or ekwnccrt 17 00 Zondagmiddagcabaret 17 30 Jeugdconcert U d Sport van den dag 18 30 Ewemble Bandi Balogh 19 00 Actueel haUinirtje 19 30 De Ramblers 20 00 De Romancers ai soh te 2Q Gratnofoomnuzielc 31i 0 weeds e landlied es gramoCooaplatenprogrmmfna 2130 Gramofoonmuziek 1145 B Nleuwsbericht i 22 OO BNO Engetsche ultcending Aa American sees H land of Gevarieerd programma f opn 23 00 Gramo foofimU7ie t 23 00 Gramofoonrmiziek 23 30 24 00 Klaas Tan Beeck en ïijn orkest en so ist opn HILVERSUM n 3 15 m 8 00 Gramofoonmuziek f jO BNO Meai vsi erlchten 8 45 Gramofoonmv ïie 2 00 Vroegdi st 10 00 Gramofoor T aziek 18 J5 Zonda morgm zonder toi en IMO Causerie Waarom er veel sch n eloof m de werelcl Is gr pi 12 15 Nederiandsche Motelvereeni lng 12 45 BNO NleuTv en economische berichten 13 00 GramofoonmU7 ek 1315 Ce Mclodi ten en so ist 14 00 Voordracht 14 15 Amster damsche Bach en e nble ej loliU HjSO GramcfoonmuTiefc 15 25 Kwintetcon eert 16 00 Causerie over fledebouw 1 15 Ciavecrmbelvoor8racht 17 00 DuUsche ualcursus 17 25 Gran ofoomruwek 17 BNOSportuitslagen 17 40 Gramofoonmuziek 17 45 Voordracht IttS Gevarieerd proin amnia IS 00 A ctueel halfuurtje 19 30 Gramnfoonmuziek 19 45 Repoithge 20 00 Botterriam ch Philharmonsch orkf ft Ca 2C S5 21 10 Muzikale actuall eitcn vkn de week 21 45 BNONieuwsberichten 90 BNO Toelichting op het WMfliuchtriMTicllt 22JO 33 U OniBO toonmuuelt Bel ruien duiten om JO 15 het progrunm loopt door alleen voor de RadloCentnles op Hllwr um I tot HM op HUvernun II tot 22 IS Doltich prosramm TMr bcdca MD tot 17 0 uu ZUT Dnlertia tuns jn m T Betty Sedlgulr Frltz GrfillniU B nihwd Jakichtat d amuMmentsband van Hoffmann en bet rroote orkest van denrtfks ender Hamburg o I v Otto Ebel vonSoiM KJW 11 0 uur Mufik zur Dtnimer stunde eomiwattlcs van den directeurJeldefvan de BetlUnscli zangacademie prof drGeorg Scbumann t g v diens 7Ssten verjaardag 20 20 tot 21 00 uur Frëhliche Kanterbunt tot 21 20 uur Maar wat komt erdan Maandag begint de week ZatcrdMloopt zt ten eind la de titel van het programma van 21 lot 22 00 uur Zondag 8 00 30 Cantate nr 8 van Joh Seb Bach met Boliaten het Thomanerchor en het Stadt und Gcanndhauaorchester 90 1 uur A hatkistj tWalter Richter en Kriegs l erichtei Heinz Laubenthal spreken gedichten onder het motto AI verliet l e vaderland te vaderland verlaat Jou niel In deze uitaeoding kamermuziek tlJD 12 30 uui UitzendlAg gewyd aan de oagedaehtenl5 van Hozart Strljkkwartot C Dur KV 4 5 gespeeld door hM SchneiderhanQuartet Vanuit de Peterskirche te Salzburg wordt de muzKk Gloria uit de CMol Messe uitgezonden m m v soUaten het koor van de Weensche Staatsopera het Hozarteum Oreheeter en Prof Pranz Sauer oprgtel 12 40 14J uur Duitaeh voUsconcert 14 15 15 00 uur Het iprookje van Grlimn Doomiodsje 18 0018 00 uur JUusik ir Dich uit MSnehen ISlD tSOO uur de ouverture uit Jturyanthe van C M von tfTeber en het cMicert voor irtoloncel en orkest van Karl Hdller aolut prat t udwig HMsctiet m l de Berliner Philharjnoniker ond leidlnl van Wilhelm rurtw n I r 1S uur J 1 b t mUn IteveUngriledle ISJ J en kwM ttartle met rrani Oroth 20 20 2100 Frflhathe FunfernaÖeg 21J 21 45 mir Melodlefcl uit de nieuwe Terra fUm J Ichte Muze wi s e uit OudBer lljn mm v Greta Welaer Anja Elkhoff WlUy Mtsch rrlU BtMtger het Ufaajrm pbooleorkest en tiet Wald Favre Cbor 21 22 00 fiet roote dansorkest van dan DultachlandzenJIer la Flotte Rhxthmen Maandag tl October BII VEB8VM L 6 4S GraraotoonmuK 8 S0 Oditendgymnaatielr7 00 Gramofoonmus 7 43 Ochtendgymnaatletc 810 BNO Nleuwstierlchten 8 13 De direc teurgeneraal van den landbouw als BDer opn 8 32 GranMrfoonmuzlek 35 Voor de huiivrouw 20 Omnaioonn ialA 10 40 Sylvestre trio llOO lliO Voor 4e kleuter 11 40 Orgeleoncert 12 00 Zang met pianobegrieidlnf en gramofoortmuxiek 12 40 Almanak 12 45 BNAmlleuws en economische berichten 13 00 De Kamennuzlekxp Iera U4I De elodlsten solist en gramofoonmuziek tSjOO Voor de vrouw 15 45 Gramofoonipuz MBO Cycln jOeót yeMiBf MJ Aerdenhoufs vrouwealuor opa 18 4S Voor de Jeugd 17 IS BKO Hieuw economische en beursberictatea VJ John Kriaü en it n orkest en ioUsten UjOO landman tiuat IBJ De Ramblers MjN Aetued haltaortje UJ Omróep opCTa orkwt en koor en aoHaten SO Graroofaommulek 11 45 BNO irienwa berichten 9 0 BNO Engeladw oltiendimi Things worth knowing about H dl id ot gramofoonimulek S3 IS Gramofaonmazlck Z330 24 00 rtMH Wanten an stja orlmt opn HÖ vcuiiM a tmi M S4S SOCZt BllverWB I IM BNO Ifleum berichten lU Gmnogooomuilek 10 00 Mor geawtjdlne 1 J Vloolvoordracht 10 40 Voordracht UJ Vlool piano en gramofoonmuziek lUi yoordTMht 1140 Piaaovoordrachl UJ AmaUIe aextet 12 45 BNO Nieuwseh economische berichten ISiM Otto Hendriks en ctja orkeat en gramofoomnuzlek 14 t0 Goolseh StrVkorkot ISO De Roman cere IS 4S oordraclit 16 00 Gramofoonmaz 18 4 1 Ensemble Baadl Balogh 17 15 BNO Nieuwseconomisehe en bcursb rlchten 17 30 Cello met plinobegelvid n 18 no Orsri concert 18 15 Salonorkest 19 00 Actueel ha fUM tje 19 30 Musette orkptt en Fol tp 19 45 2O0O Politiek weekp aatje 20 15 Gramofoonmuziek 20 45 Herdrnktnsr van den geboortedag van Albreeht Rodenbach 2100 Gramofoonmuziek 2105 Ensemble Jonnv Kroon 2145 BNO Nleuw berlchl n 22 00 Grwnofoonmuzlek 22 10 22 15 AvondwUding Belde renders sluiten om 20 15 het pro grflmma oopt door alleen tfoot de RadloCeïtr les op Hilverauig I tot 14 H11 ng Med 0 3583 DE BONNENUISI M OCTOBEK T H I NOVKMBU 41 4 brood 4 rants brood oJ gebii 414 brood rantsoen brood ol jebii I 41 vleesch rantsoen vleeicb i vleeschwaren 41 vleeschwaren K ranlsoen vk i il vleeschwaren 41 mellE I 1 lite melk 41a aardappelen 1 liter mük 41b aardappelen 14 kg OCTOBER T M 1 NOVESBH algemeen 1 kg luiker algemeen 250 gram kolfiouTKl gaat algemeen SCO gram Jam 124 125 126 127 algemeen elk o l rantsoen bloem brood o l f algemeen 250 gram hsvertwl algemeen 25Q gram gort algemeen 100 gram vermtell maizena 131 132 133 134 algemeen Ik 100 gram kaa D en E rijst voor kinderen M met 3 j ar 150 gram rflst 14 OCTOBEB T KL 1 NOVB 39 40 boter 260 gram boter 39 40 vet 250 gram beter met t 39 van de vetkaart 200 gram g mndvet 1 OCTOBEB I M 31 OC 1 honden groep I il 10 tg PJW B kg groep IV 6 kg groep ï Cmep VI 8 kg hondenteopi 13 katten IM tg kattenbrool WAT 18 EEN RANTSOEN f BROUO 10 gram Omod GEBAK run bwchim P koek M M tam apeculan tT W ram nk M 4M gru I S koratgcbak öf iOO gram gevuld g gebak of e 0 ram taart IchakjM tXOEM T gram tarw loeni Vaen meel atltrltJaed W j 0 RUST H ram r rt rim w gnei gruttcniMl Igeraengil jm BAVBOiOtrr tS gjara navenwn ipaglHttl MAIZENA n gram mal oelmeel 6f 100 gram zetmeel izena t ÏSi AM SO ma Imi Mroop b xili Andere distribatif artikelen ken bloom mlanövlnkli GORÏ 150 nm gorKïorteiiML 5i VZmaCBJJ 100 gram verailceH ii l vnAjmstcmm H KT geen anthraclet J veraber n Vm M B K bi a ai Dee ti tfm l H C jJ Jr Jan M aK alleen p Dee M Urn II CV t f f t i t m t CV t m 31 M jjl 4eper brandst t m30 Apru 20 MP 0 1 S i brandat t m l ETRni EDM o 14 6 October t m voor keuken 2 Uter I SeaTanOrtobertm ber 2 liter petroleum voor tinKSdoeleinden SCMEER ERF J l MeI t m 31 D c I ZEEP 12 aïgemeen en C f kaart P en Q t tn 1 rantgten I Qadi Vindt keeM d H £ t iï j Vóór een iteel blu m rsm Deuitvu den hec voldoen itglond itaal uit ienoinv Ook d j veelBienoow fcogïohen den kwi briódBtol WMTVOl te vit wn turf iMtaagit fcenwin tom die Geen gyfcrhed iteUen rteren L ïün diej voorgbrand men he mag uitt iirandhal tal van pen zün nthuii ohoi maal atte f doOT i teestii Waar orde bevolj de htü Door vettie Piisini en mee kruik vooral bteri eiet zUo W Iftrikta 4 bez4 cbt en ttoet nu t J