Goudsche Courant, zaterdag 25 oktober 1941

ZATERDAG 25 OCTOBER 1941 Dö Betikmolen verdwijnt Gebouw uit 1630 dat eenige honderden jaren als volmolen een rol speelde bij de lakenfabricage De aanleg van den Ofwit aan het Veerstal naar de lueuwe vaste brug over de Mallegatsluis beteekent de verdwynmg van den z g Beukmolen die by dezen aanleg in den weg staat De afbraak vjn bet gebouy is reeds acuvbesteed en gegund en binnenkort zal het worden gesloopt Een gebouw van eenige schoonheid is de Beukmolen zeker niet maar wel IS het een oude inetelling die meer dan vier eeuwen deel van Jtet stadsbeeld op het Veerstal heeft uitgemaakt Het IS uiteraard met waarschijnlyk dat het gebouw m al die honderden Jaren geen enkele verande nng heeft ondergaan ongetwyfeld zal er wel een en ander aan verbouwd zyn Valt over het vroegere aanzien weinig te zeggen in hoofdtrekken zal het wel met z n vroegere gedaante overeenkomen In elk geval heeft men hier te doen met een gebouw dat omstreeks 1S30 als de kleine volmolen aan het Oude Veerstal werd opgericht Dat het kleine volmolen heette houdt in daj er hier lïog een Volmolen was Dif was de z g groate volmolen diejvóór den tegenwoordigen molen aan d Punt aan het JNieuwe Veerstal stond In deze volmolens werd het laken gevold dat wil zeggen het dichten van het weefsel dat hier in de lakenindustrie werd vervaardigd Uit het f jt dat een twee de vtJhnolen werd gesticht valt te fconcludeeren dat de lakeni bricage h4er toen een belangryke ij d stne was Voor het dichten van het laken had men beweegkracht noodig eo die werd in den kleinen volm Ien verltregen door het hoogteverschil tusschen het water in den IJssel en de Peperstraat Det doorstroomend water bracht schoon hy ongetwyfeld de juiste figuur geweest zou zyn om de rol van grand seigneur te aanvaarden en te speler Er is door de film een jngewikkelde intrige geweven er komt een kostelyke show pantominc bij maar het voornaamste blijft toch de goedmoedige ironie in dit lachende spel waann Heinz Rühmann zoo knap z n rol vervult Hertha Feller en Pritz Odemar zyn z n voornaamste medewerkers De Journaals gaan aan het hoofdnummer vooraf S v d Kraats GDCSTAAF DE VRIES DIRIGENT VAN QOUDA s LIEDERTAFEU Tot dirigent van het mannenkoor Gouda s Liedertafel is benoemd de heer Gustaaf de Vnes te Rotterdam De Zovi llo t 4 hroo Ea E BLAD f 0 gebruik in Waddinx n weer ingevoewl KING VAN 8CB0OBSTEEN g5K INJBEBE PEK8TELD feddnorK die uit da ö eeuwen dateert 4e i ai eiite W aauiji ci iSt en yP t 2iU TU overkeidnorc betreftende jnireventieve brandlMstrUdinc dmt ki So oerspcoof b teruf t vinden M de iDiddcl euW ea Voor de uitvinduH van de brand JLrwai ie la achtd üge bestrijdui een eenmaal uitgebroken brand S Bioetlyte r dan tegenwoordig S bluMchmgswater mo dan un S met e nmer worden aangevoerd JJfuitvindjng van Jan van d r Hey 2 beeJt het pai mogelylj gemaalct J UBde hoeveelhedJen waiter m het TzTu brengen Bovendien heeft het van steenen en pannen bu het van huizen het brandgevaar de laatste eeuwen gestadig afnemen In de middeleeuwen de houten met net gedekte huizen 2 ood veel oedager brand en een Z uitgebroken nam deze spoedig Banvang van een catastrofe aan lifc de brandatof was schuldig aan welvuldige branden Ofebruikte oorspronkelyk hout later toen de Seben m deze streken vermmdex S kwam het gebru van turf als l i istof in zwanc I de i omgeving nar volop veen toln nog hooneen te vinden wa dateert het gebruik fiD titff waarsehynluk cat de dertien ji seiw Turf en hout geven flinke igetaanslag en ztjn bovendien bu ster Igtn rind extra gevaarlyk door de aa 1 die uit den aohoorsteen vliegen 0 n wonder dat de ptaatseluke ff eden verordemngen n n vaatiSUën om het brandgevaar te verminliRO In bijna alle dorpen en steden É die verordeningen in ongeveer Unepen tud onjtsEaan Men vindi I mm e ohreven dat ieder een paar Ijlldeoiiners m huia moet hebfien dat Dm ikeete asch alleen achter het huis Mg tutgieten dat de gemeente voor èrwdhaken moet zorgen enz Een aanItl van die voorgaschreven voorwerpen zijn nog afgebeeld op het brandfuthuisje te Haastrecht Steevast kwam in de verordeningen ook voor de instelling van een houw van de schoorsteenen Eenpaal of tweemaal per Jaar werden lOe sMioorsteenen geïnspecteerd door één of meer door het gemeenteestuur aangestelde schouwers Waar de rookkanalen niet goed in orde waren werd dan verlwtering bevolen of bU niet opvolging van de opdracht op kosten van den hi igenaar lütgevoerd Preventieve braadbeatrUding bestond eenige eeawen Door de eeuwen heen beeft zich deze Iwrfieidamaatregel voor de prevenfcte brandbestrijding gehandhaafd In de negentiende eeuw toen meer tt meer werd overgegaan tot het gehttik van kolen als brandstof en WKtl sinds tiet eens versmade maAr mn beter op waarde geschatte anthra M njn intrede in onze kachels deed U kte de jaarUjksche schoorsteen ouw langzamerhand m onbruik In t begin dezer eeuw werden in verpullende dorpen m de omgeving van deze schouwingen nog gehou Waddmxveen hiekl echter het geKok in eere tot voor een vijftal Jaren fc bezuiniging dwong de in dienst tode schoorsteeiuchouwers te ont n Al heel spoedig merirte men diter den nadeeligen invloed van ♦ kb miatregel en zoo hejeft hi en dit g het Mide arobt weer in eere herPM Tot schooTSteenschouwer werd JW md de heeir J Ro eveen die f functie reetto vroeger brideedde jwiens vader haar ook reeds uit de De heer Roggeveen gaat nu tw t stookseizoen aanvangt zün ge te rond en controleert overal JJB hjj dit noodlg vindt de orfder iBg van zooved jaren heeft hem Bgeleerd waar hü wezen moet schoorsteen wel goed geveegd is Jf geen losse steenen op liggen of Pw e gebreken aanwezig z n Is er Wet in orde dan krygt de huisJJWiar daarvan bericht en deze t ïorgen dat het binnen een beJWwi t jd verholpen is Zoo niet dan JW verbetering van het euvel W door de gemeente op koeten J 4 n eigenaair Dit laatste horft ech jleehMNT zeiden te gebeurép wnieidsioirg voor de pieveptieve ONZE BIOSCOPEN tleunie Bioscoop M AT 1 AAK f CIBCVSGASTEN Dat Watt en Half Watt zich nog steeds in de belangstelUng van het bioscooplievend publiek mogen verheugen bleek wel uit het drukke bezoek gisteravond in Reunie bij de film Circusgasten In deze sterk komisch getinte rolpreht vertullen ook de beide komiefcan een rol hoewel deze vry bescheiden is Zoo bescheiden zelfs dat men Watt en Half Watt zeker niet als de hoofdpersonen in dit verhaal kan aanmerken Men zou hun optreden dan ook eigenlyk wel kunnen aandi iden met de qualificatie ter opluistering en a s zoodanig krygen zi meermalen gelegenheid door hun dwaze streken den toeschouwer te laten lachen En wat dat betreft zyn er meerderen in deze film die daar slag van hebben Hans Moscr en Leo S lezak treden er namelyk ook in op en dezen hébben op het gebied van de komische film wel hun sporen reeds verdiend ZU vormen hier het compagnonschap Knox Saran dat de di reftle van hei circus Saran voert Voortdurend zitten zij elkaar in de haren omdat Saran niets liever doet dan muzikale scènet opvoerert met zichzelf en Slezak is inderdaad een uitstekend zanger als ster Knox heeft het meer begrepen op het échte oireuSDrogramma met vael paarden en andere dieren acrobaten clowns en wat er zoo al meer in een circus te z en is Hun steed onnieuw ontstaande oneenigheid en de daaruit voortvloeiende z ér temperamentvolle klbbelariien zijn uiteraard een bron van voortdurend vermaak voor den toe schouwer Knox heeft In Ike voorstelling groot succes al muzikale clown er Is pchteir een eeheim in ziin even dat hij angstvallig bewaart HIJ heeft nameliik een dochter LIssy maar hl wil niet dat zfl zijn ware beroep te weten komt Toch woont Liasv op een keer een voorsteHing van het cjhcus Saran hit en dan meent ïl tot haar verbazing In den zwaar geschmlnkten clown haar vader t herkennen Zli begeeft zich naar Knox wagen en haalt zich hiermee het ongenoegen van haar verloofde Kurt op den hal Het ind vah het liedje Is natuurlijk dat Knox rijn geheim moe orlisseven en LIssv dus niet alleen haar vader In rijn waf e gedaante maar ook de ANilWEli Bende BiMCoop Circusgasten met Watt en Ha Watt Aanvang 1 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Zondag 10 30 uur Het grootV demasqué met Heinrioh I George Sehoawborg Bioscoop Kleeren maken den man met Hemz Ruhmann Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Thalla Theater Was ik miiar nooit getrouwd met Paul Kemp Kathe von Nagy Albert Mattetstock Georg Alexander Lucie English en Grethe Weiser Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 irtir i Oet 4 nor Concerdia BiljartwedptrUd Sweering v d Pol Oct IM nar Ned Geref GeiMMite SpreeJibeurt d Joh van Welzen t Oct 8 nar Daniël Cursus E H B O 29 Oct X 1S uur Kleine Kerk Bgbel bespreking ds H S J Kalf 3 Oct 7 15 iiur Nieuwe Sclienwbnrg Opvoering tooneelspel Operatie geslaafd door N V Het Residentie Tooneel M Oct 13 uur Leger de Heils HeUigingsdienst leidst J v d Veen 39 Oct IM uur Vrije Evangeiisehe Gemeente Bybellezing en bidstond 39 Oct 7J9 uur Daniël Vergadermg medewerkers en belangstellenden Evangeluatie arbeid Geref Kerk sprekers cand A de Groot en B Rietveld medewerking van Evange lisatie zangkoor 39 Oct nor Daniël Bijeenkomst Federatie van Jong Hervormden inleidmg zendelmg Bykerk over Evangelieplicht in PapoealandJ 1 Nov 3 6 nn Centtal Postzegelbeurs gaderin Veréeniging van Postze gelverzamelaars Gouda 3 Nov 7 uur OnH Genoegen Biljart enkaartconcours voor leden der sociëteit Ik Nov uur Het Schaakbord Vergaderitiig van Postzegelverzamelaar Gouda 4 Nov 7 39 uur Reunie BijeenkomstVolksuniversiteit inleiding mevr W L Boldmgh Goemans over Nederlands nationaal leven en karakter in het verleden en heden met be lieMe van Kurt teruwwint spreking van drie boeken I Wstt en Hal Watt treden beha leine rol hebben als artis met veèT succes fn de ma i fe op Bovendien geeft dere film aardire nummers uit het curcusprogramma te zlsn 13ialia Theater 5 Nov 8 HUT Daniël Lezing ds H S 3Wy eeschledetiis zelfKalf over EÖ kerk een tnenschen eetster ot Iets over de onkerkelukheid 5 Nov 8 uur Oosthaven 10 Zittürg adviesbureau Ned Vereeoigmg vooit Luchtbescherming Nov 7 uur Oos Genbegea Vowt WAS IK MAAR NOOIT GETROUWD De titel van Thalia s film Was ik maar nooit getrouwd wijst er by voorbiat op dat huwelijksproblemen hfi onderwerp van deze rolprent vormen Echter die problemen komen eerst achteraan en daarmee tevens het vermakelykste deel van de film Heigeen evenwel niet beteekent dat men zich met het eerste gedeelte mot zou am jseeren integendeel de geschiedenis van den man die maar niet van een opdringerige aanbidster an af komcn en ten eimde raad besluit om maar met het eerste het beste meisje te trouwen is stellig kluchtig Het plan wordt uitgevoerd maar hoe kan het ock anders bU zoo n huwelijk het lief tallige vrouwtje wordt verwaarloosd en dahrdoor achterdochtig wat nog erger wordt als de lastige aanbidster die met een kluitje m het riet gestuurd is welk riet zich heelemaal m China bleek te bevinden per telegram haar repatneering meldt Nu gaat het lieftallige vrouwtje op haar beurt maar al te wel geslaagde pogingen ondernemen om haar man eveneens jatecrsch te maken Zij doet dat door op een zeer ta t oog Icopende manier te flirten met de vrienden van haar man en tevens met den huisdokter Deze laatste komt al heel sterk onder den Indruk van de charme van het vrouwtje zoodat het voor zijn eigen echtgenoo te niet verborgen kan blijven en deze als de dokter zich tegen haar verwijten verdedigt met een verwjjzuig naar zijn plicht als arts de lijdende menschheW te moeten bijstaan verzucht O was ik maar met een v ïeacts getrouwd Het doktersvrouwtje laat het echter niet bij die verzuchtmg alleen ze gaat er op uit en haar initiatief met de toevallige omstandigheid dat haar licht ontvlambare echtgenoot Bobby heet net al de vriend van de onattente in zettin en beëindiging biljart en kaartconcours voor leden der sociëteit ZONDAGSDIENST DOKTOREN By afwezigheid van den huisarts zijn van Zaterdagmiddag 3 tot Zi ndag avond 12 uur te consulteeren de doktoren J G W F Bik Bleekerssingei 55 telefoon 3151 en P de Boer Gouwe 119 telefoon 2273 ATOTHEKERSDIENST Steeds geopend d nachis alléén vooor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 brandbestrijding beperkt zicK nu meestal tot waarschuwingen en wenken aan het publiek In enkele steden zyn er wel verordenmgen waarin het vegen van den schoorsteen wordt voorgeschreven maar aan dè controle daarop ontbtreefct heel wat Er wordt practisch alleen geoontroief rd wanneer er eenmaal in een pand een schoorsteenbrand is uitgebroken In Waddinxveen heeft men alzoo de verdrtn kln van hei IcaU niet afgewacht maar eerst den put gedempt S9 VOOB WINTEHHVLP Wederom is den burgemeester een gift voor de Winterhulp ter hand gesteld ditmaal een bedrag van ƒ 50 VERHUIZINGB4 DIENSTVERRICHTINGEN EXPEDITIE BRANDVRIJE BERGPIAATSM L N POLDERVAART GOUDA TaEF 2534 Ingez Med O 3360 8 m Hoestsiroop receptje bespaart Ugeld Een kwari IHer kenrt U teehto ap 76 eat De beste en voordeeligste manier om van Uw hoest en verkoudheid af te komen 1 dit heel eenvoudige middeltje dat U zelf thuis kunt klaarmaken Ix s in een kwart liter heet water een eetlepel suiker op Voeg hierbij den inhoud van een 30 gramsfle je Vervns dubbel geconcentreerd dat U bü eiken apotheker of drogist tegen den vastgestelden prys van 76 cent kunt verkrygen Even goed doorroeren tot alles opgelost is Dosis volwassenen eên eetlepel kinderen van 8 tot 12 jaar eens dessertlepel 3 tot 8 jaar een theelepel Na de drie voornaamste maaltijden en vóór het naar bed gaan Probeer het vandaag nog en bewaar dit recept goed Ingez Med O 3347 40 jaloersche dito is oorzaak van de dol komische verwikkelingen die alle hoofdfiguren allen met een ander doel tezamen brengen in de vry gezellen wo nning van vriend Bobby en daarna op het pohtiebureau waar de grondslag gelegd wordt voor de groote verzoening van vriend Boby en daarna op bare flau een eerste viool in deze kostelyke historie voorts treden om i Grethe Weiser Kathe von Nagy Lucie Englis Albert Matterstock en Georg Alexander op den voorgrond Schouwburg Bioscoop KLEEREN MAKEN DEN MAN Wie het spreekwoord Kleeren maken den man verstaat zal den diepen zin voelen van de hichtige satyre waar Hemz Rühmann in de gelykname film deze week het hoofdnummer in de Schouwburg Bioscoop de hoofdpersoon iet Men 40M den komuichen filmspeler m geschiedenissen v n uitbundige vrociykheid doch ief rolprent beweegt zich meer in het fyngeestige en vooriü een werk als dit onderstreept welk een alent van apart genre Heinz Rühmann is Het iya in dit romantische verhaal vol lichte ironie vooral het gebaar en de miniek die he doen en hoe weet Hemz Rühmann gestalte te geven aan den bedeesden kleermaker die op de vleugelen van zijn fantasie droomt een groot en voornaam man te ijn en voor wien ieder zich buigt En dan is hiJ ineens in hooge positie gekomen aangezien voor een graaf als zijn patroon hem wegjaagt omdat hij de jas van den burgemeester verknipt heeft de jas die hem als hij er zich zelf in steekt aanzien en cachet geeft Ik ben geen graaf herhaalt hij tegen een ieder maar men houdt het voor een bescheiden incognito en zijn ontkenning verhoogt slechts z n walUigheid in de oogen van de verdwaaKe notabelen der stad waar hij tegen wil en dank arriveert en prompt herkend wordt als de adellijke gast dien men verwacht Hoe drjjft dan de film den spot met die bra e burgers die verblind door zelfingenomenheid niet verder aen dan de tok van den onbekenden bezoeker en die zoo graag willen meedoen in da groote wereld Overal begroet men hem mfct buigende minzaaiKheid alle deuren openen zich voor cm en men verdringt zinh om een w oord om een handdruk Temidden van dit alles sySt verbluft de eenvoudige kleermaker onwenning en ongelukkig wamt hü heeft van dat eerbetoon wel gedroomd maar nu het hem gebracht wordt zou hy graag willen vluchten maar het gaat niet overal staan knippende lieden die alles wat hij krom of recht doet uitleggen al te zijn van door hen niet begrepen deftige allure Zoo spot deze heel fyne rolprent met domheid en lichtgeloovlgheid en Heinz Rühmann kan het ook niet helpen dat de menschen zoo zijn Zelf is tiij van dezen vergulden schyn waarvan hU eens droomde volkomen genezen en hij Uijft de nederige kleermaker met de chique tolt of f Foto C C H Cfeleedt he schepraderen in het gebouw ia werking en vandaar de naam molen In den grooten volmolen werd de beweegkracht aan de doOr troomin naar de Vyverstraat ontkend y ToUsolen 1 De kleine volmolen is ruim twee honderd jaar in bedryf geweeat Mat het verdwynen van de lakenindustite verloor de instellutg haar beteekenin In IfleO kreeg het een nieuwe fuoclie en het is aan deze dat het gebouw huldigen naam van beu M Ien oa leent Toen werd het sdiepraderwerk wë genomen en de volmolen veranderd m een stoombeukmolen voorouen vM zwaar stampwerk voor bet beuken vaa hennep ten dienste der garenfabricag In 1878 besloot het sUdsbeatuur tot inwilliging van het verzoek van do heeren J A Biesenaar en J P vaa Cats om op hun kasten het beukwerk van den stoombei anolen te vernieuwen op voorwaarde hun pacht van dea molen met tien jaar te verlengen Lang heeft het gebouw m zijn rae we Iveslemming geen dienst gedaan la 1889 werd besloten tot openbare verpachting van den stoonnbeukxaolen ea na en hee het gebouw ziJn eigealyke Bcteekenis verloren De laatste bestemming heeft de oude volmolen gehad al zeilmakarU voor welk doei het gebouw suids tal van jaren aan een particuliere firma U verhuurd Aan zijn vroegere functie vindt men m bet gebouw nog herinneringen door dde aanwezigheid van de nu overkltna de waterkolk waarin destijdf to sch raderen draaiden nieuw benoemde dirigent ii organist van de afd Rotterdam van da Vereenigmg van Vryzinnig Hervormden ea leider van het Vrijz Herv Kerkkoor aldaar Hij is muziek en spraakleeraar aan de Kweekschool voor Onderwyzers essen van het Haagsck Genootschap te s Gravenhage Het gemengd koor Nieuw Leven te Nieuwerkerk a d IJssel en ADVENDC koren te Moordrecht staan eveneeai onder zijn leiding DAT WAS OKBN WONDER GEBR TEN HOEVE ROTTERDAM TEL IB iï DEN HAAG TEL 333298 Ingei Mèd a 3S65 22 Een opzichter heeft by de poUtJo aangifte gedaan van diefstal van zija rijwiel voor een pand aan de Crabeth straat De fiets had ook van half tiea s ochtends tot hatf act s avonds buitend gestaan FEUILLETON Huwelijk met fiiodeni comfort l J tiet er stukkm beter uR wee jaar geleden zegt ie De gywrdamsche lucht bekomt JoU r beter dan de Geldersche TLi e er dan jou ook zegt Za7 vriendelijk J j loopt w beiabber bU tegenwoordig kan gewoonweg niet tegen de JThi Daarom kwam ik J vragen et J mé uitging buiten zitten n ik helaas niet lit zit toch fruiten Die moet Ik om vier I J halen Maar we kunnen hier Q wten Op ons privé terra k wuift met eM weidach ge iCf balconiietje ch de H i itt wfl niet eet l J JU het allea b elkaar niet f J velend dat flat levenf cJuet in 04 ia Weet J waar tk nu Ineens aanmoet denlcenT Ja tegt Lie Aan dien middag dat üc by jou thee gedronkoilieb daarginds op Je heidorp Toenvioog JU nOj o ik het leven aiatbeestachtig vervelend vond J0 oo toen heb JjJ Je den heelcn mlddig uitgeput in trooatreden en wijzi raadgevingen Zullen we de rollen pu omkeerenT Kom maar op Ikboi tot Je dienst Het spottende in haar toon houdt Lies terug Ze had toch wel graag haar hart eetu uitgestort Alleen klagen over Je man over geharrewar in Je huwelijk blieft toch altijd ieU minderwaardigs zelfs tegenotl er Je beste vriendin En dat la 3epie op geen stulcken na Maar Gerrie la wel zooals ze daar tegenover haar zit weer echt de mondaine wereldwijze vn uw van vroeger RijlwliJk egoist misschien rijkelijk cynisch ook inaar in ieder geval eentje die het teven beat vindt en zelt zorgt dat ze liet best heeft Och zegt te aarzekmd ikverveel me daar is alles mea gezegd Vroeger moest Ik hard werlcm maar hier op die stomme flat heb jenieU te doen En Frank heeft hetdruk buitengewoon ctruk teifs Ja dat heb ik van verscbillenda kanten gehoord zegt Gerria met een eigenaardig lachje Haar dat kun je toch alleen maar een verblijdend verschijnsel vindeaT vorscht ze Of niet smnsT Ja Ja nattmrlijk tegt Lieshaastig Maar dat neemt niet weg dat Ik daardoor een grenzenloos saai leven heb En daq altijd In de stad niets dan huizen en straten t is oendood te gaan Ja lieve Und zegt Gerrie bedachtzaam Daar weet ik maaréén recept voor t Is een afdoendrecept maar ik vrees dat Jij er nietaan zult willen En dat isT vraagt lies met e ivaig vermoeden Beneden in de straat toetert een claxon Gerrie holt naar het raam buigt zich wuivend naar beneden Hier kijk zelf maar zegt ze zich naar Lies omdraaieed Daarheb Je mijn recei tJn levenden lijve Lies ziet een lagen open wagen SwaUow taxeert ze oudergewoonte EVank heeft haar in zijn chauffeurstijd getraind in merkenlcennis Een meneer in sportpak aan het stuur die Gerrie wenkt naar beneden te komen Dia gooit als antwoord baar sleutelbos uit het raam Hoef ik al die traiqpen niet af legt ze Lies tdt Parterre woont ea oude mevrouw die constant de straatdeur ook afsluit Bang voor inbreirars Zeg zo legt Ikaar haod op Lies arm ik hoop niet dat Je me verlceerd begrepen hebt De wil wel graag over Je dokteren maar dit recept is voor mezelf bestemd Stel Je voor Lies voelt zich kleuren Je kunt genist zijn zegt ze lioog De deur van de zitlc ner gaat open I de meneer van da auto stormt binnen met uitgestoken handen welke hij constateert Lies ijlings terugtrekt als hij haar in bet oog krijgt Gerrie stelt voor Meneer Bloemberg ttrimmectein mevrouw Robberts De naam heeft een belcaodenklank peinst Lies In Almelo ofEnschedé of daar ergens zijn fabrikanten dia zoo heeten Misschien fa Mhe van Gerrie die komt immersook uit die buurt Ze lacht even Wat hoeft ze zidoelf voor den gek te houden Je kunt goed genoeg zien dat dit geen famllieinnigheid is Gerrie is in de éer met ttwe en sigarettan Wel Muis wat doen weT tioortLies meneer Bloemberg dia Wlmblijlrt te heeten vragmtfi Getrie s oogen lach in da zijne Ik weet niet zeg JQ het maar Beb Je veel ttjdT Tot een uur of elf minstens Oe ga naar huis vanavond Kan ik stomweg doorjaltkerea zonder ponten en dat geduvel Beter dan verleden week Toen moest ik nog naar t Zuiden legt hiJ Ues beleefd uit Dienellendige Moerdijk over Flip te nu naar het Zuiden Tot morgenavond Dat heeft J iria haar straks ook verteld weJInLies Maar nu blijven de woorden Jiangen Ujkt bet alsof ze in de stilte welke volgt een andere beteekenia krijgen Lies voelt zich ca bebaaglyk worden Als ze haar thee op heeft zal ze maar weggaan Hier is ze toch de trop Naar huis alleen Alleen Alleen Den middag En den avond En den nacht En morgen deo heelen dag Flip is naar t Zuiden En Frank is naar t Noorden Jawel maar dat beteekent voor hen allebel iets verschillends voor Gerrie en voor haar Genie s beUfere lach doet haar opBChriUcen 7 Zeg wat ben Ji mijlenver Ik htb ie alytwee keer ieU gevraagd Zekfer In t hooge Noorden plaagtze Ja Wim je aanschouwt biertwee treurende Sftohwitwen die elkaar probeerjBO te troosten Ik wU graag een beetje meaiiak pen voor zoover mijn zwaUta larael ten toelaten biedt deze gedienatlgaan We zullen er de paarda dib vaa Je wagen bijsleepen yindt Oanria Öoe js t LieK voel e er vopr neen eindje mee te gun HMeaTMevrouw Robberts IimA voonamo Ujk verlangen naar de scbooae natuur verduidelijkt ze Dat verlangen kan bevredigd worden bekxift meneer Bloemberg bereidwillig Laten we pu evenpUumen maken Ik heb tijd tot eituur maar ik beb geluncht met een troepje Amhemm rs waarvan ik er vanavond twee rf drie moet meenamen Ik heb beloofd dat ik om lialfvijf in Lido zou komen om af taspreken Mooi dan gaan wij ook mee hé Lies JU wou toch met alle geweldbuiten zitten Ja graag zegt Ues aarzelend Uitgaan met Gerrie en dien wildvreemden meneer die het ni t cnder stoelen of bapken steekt dat bet geweldig aan ia tusschen hen is datniet riirT Onzin vindt ze meteen die vrioidschap dateert blijkbaar nietvan vandaag of gisterap daar luinzij nieta aan verandereS gaat baarook niat aan Wordt pervoigu