Goudsche Courant, zaterdag 25 oktober 1941

rWEEDE BLAD ZATERDAG 25 OCTOBER Waagmeester T A van Eijk legt z n functie n er GEDDRSNDR M JAMt Ol K WAAG EN OP DE VEEMARKT DE WEGINGEN VERRICHT Wegens het bereiken van den 05JATigen lestijd heeft de beer T A v Eijk mH ingang van 1 November a s eervol ontslag uit zijn functie van waagmeester dezer stad gevraagd Als de heer Van Eijk er zooals men in dit geval kan zeggen de gewichten bij neerlegt zal hij zijn Uak precies 24 jaar hebben vervuld Als opvolger van wijlen den heer D L Cats kwam hü op 1 November 1917 in dienst om in het Waaggebouw en in het weeggebouwtje op het veemarktterrein de wegingen te verrichten Een buitenstaander denkt bij de functie van waagmeester al gauw aan het kaaswegen in het Waaggebouw tijdens de Donderdagsche ntarkt maar de taak van den heer Van Eijk ligt hier niet alleen en zelfs niet in de voornaamste plaats Alle varkens en al het vee dat hier in den loop van zijn diensttijd op de markt werd aangevoerd gingen bij wijze van spreken door z n handen en de witte kaaajas die hij onafscheidelijk draagt drukt dus slechts e i deel van zijn waardigheid uit Maar er is nog meer dan bet wegen van kaas en handela en slachtvee tijdens marktdagen De gemeentelijke weeginrichtingen s Mfi oP He dagen ter beschikking van reder die het gewicht van eentg goed of dier precies vastgesteld wil zien en van die gelegenheid wordt veel gebruik gemaakt Als bcëedigd ambtenaar heeft de waagmeester bij de bepaling van het gewicht autoriteit zijn uitspraak Is met gezag omkleed Hoevee de heer Van EiJk tn al die jaren wel gewogenr heeft hij kan het met geen mogelijkheid zeggen maar het zijn vele millioenen kilogrammen geweest van naast kaai en vee lerjei goederen auto s bleten stroo hooi ijzer hout om er eenige te noemen De heer Van Eijk heeft ook nog een riik betrekking vervuld Van 1921 lot 1935 was hij controleur der riikszuivelinspectie Bij de opheffing dezer functie werd hij op wachtgeld gesteld Als controleur en vooral als waagmeeeter is de heer Van Eijk in de vele jaren van zjjn dienstbetrekking een figuur geworden die in Gouda en breede omgeving bij landbouwers en handelaren algemeene bekendheid geniet Drie biggen frauduleus geslacht CHOCOLADE £ j SUiKEBWERKEN KWALITEIT munt uit door SMAKILUKHEIO SONERAGOUDA Ingez Med O 3M0 17 Twee kuizen worden opgevijzeld MET BET HUISRAAD EN DE BEWONERfit ER Df LM BiETER OMHOOG Zonder dat de beu 7Rert tfr den minften hinder van ondereinden en er zel s iets van merken zullen binnenkort twee woningen Mn Schieland t Hoo0en Zeedijk 1 0 meter hooger ttaari fUm het niveau waarop zij zich tot duiver bevonden Met den inboedel gewoon op z n plaats en met de hufsgenooten er in worden de pan xn een Jlinlc eind opffévüzeld Dit merkwaardige werk is een gevolg van de ophooging van den Rotterdamschen dijk die circa een meter de hoogte is ingegaan De perceelen aan den weg zyn hierdoor als het ware weggezonken en er zijn er bij waarvan de raamkozunen byna het wegdek raken De twee aaneengebouwde huizen aan het begin van fien dijk bewoond door de families van Vlaardingen en Kaastra zoude editer al te zeer in de diepte oinen te staan te meer daar op dit piïit de oprit naar de nieuwe brug over de Mallegatsluis begiKt Daarom is besloten ze omhoog te brengen een werk dat de aannemers P en P Goudriaan te Ouderkerk a d Ussel momenteel uitvoeren Het is een precies werk dat met de noodige zorgvuldigheid en gelijkmatigheid moet geschieden Het gebeurt in vier etappes driemaal Ï5 cBI en den laatsten keer 15 c M Het eerste gedeelte is al uitgevoerd en de huizen zjjn daardoor reeds 35 c M omhoog gebracht De opvijzeling geschiedt door middel van bouten die rondom de woningen en onder de huizen onder dè binnenmuren zijn aangebracht In totaal zijn er een honderd zeventig bouten voor noodig Met het eene deel van de arbeiders onder en het andere deel om de panden bezig wordt dKi aangedraaid en zco langraam dat het oczichtbaar is komen dan de panden omhoog Zijn 3e vüf en dertig centimeter bereikt dan wordt de ruimte tusschen de woningen en de fundeering ondermetseld Dat gaat alle keeren zoo loodat er uiteindelijk tusschen de huuen en de oiKfe fundeering n muurtje komt De groni wordt dan opgevuld aan den voet van de panden wordt ronom een cementen band gemaakt en elk alles klaar is staan de woningen keurig op dijkhoogte zonder dat er ie s vtin te zien is dat het niveau een POpaje geiedtn nog een meter lager tag Het lijkt natuurlijk een hee din twee huizen zoo n stuk omhoog te brengen ma de bewonen mericen niets vin dezje kleine luchtreis AU men weet dat h bijna een heel n dag duurt orsi éért etappe van 3 5 C M uit te voeren dan blijkt hieruit wel dat het zoo onmerkbaar geschiedt dat de huisgenooten tijdens de opvijzeling rustig hun kopje koffie ktmnen drinken Inbraak in een winkel VKSTERBALEN ER tlIT VOORTGEVI OI n De politie hmt proces verbaal opgemaakt tegoi eeirtuinder alhier wegens het frauduleus slachten van drie biggen Bovendien kreeg de betrokkene nog dne verbalen een wegen prijiopdrjjving bij den verkoop van het vleesöh een wegens het verkoopen van varkensvleesch zonder bon en een wegens het dooden van varkens zonder voorafgaande bedwehning Tegeni een huisvrouw en ee aUAa beiden te dezer stede is p oces ver baal opgemaakt wegens het koopen van het vleesch DISTSIBirnEBESCHEIDEN VBRaANDELD De politie heeft tegen twee in zetenen procesverlwal opgemaakt wegens het verhandelen van distributiebeschekiei De een had aan den ander een distri utieboekjc en eenige loatfe kaarten verkodit De verkooper is m arrest gesteld Burgerlijke Stand Gebotwi 2i Oot Anton Carel in van A O van den Bovcnkamp d C C Steen winkel Dodenstraat la Èverijndert Arie zn vaa J C Tecuwen en K van Blanken Gouwe 169 23 Oct 0 rUn Jacebe dr vfB A A Sanner en C Vermealen Heerenstraat 64 Arie Pancras zn van A H den Hollander en J de Beij Koekoekstraat 59 Oadertroawd 23 Gd H Schutte en C E van Kersen C W Sangeter en A M Lissendorp L van den Heuvel en T Molenaar J van Rijn en J de Keyzer W P van Wilgen en J W van Wijk B van Noort en M P van der Pool A Th Faaij en A W Koolmees Oveiledea 23 Oct Bastiana Cornelia de Zeeuw 70 jaar BEDRAG VAN RUIM M ONTVREEMD In den tijd tusschen gisteravond en vanochtend dat niiemand aanwezig wai de eigenaar woont elders is ingebroken in den lederwinkel van den heer Com de Bruin in de Raepeteeg Uit het kasregister is het daarin aanwezige bedrag van ƒ 306 91 ontvreemd De dMer die goed van de situatie ot de hoogte geweest moet zÜn is via een op den Korten Tiendev eg uitkomende poort en na overklimming van een idiutUng aan de achterzüde VMi het huis gekomen dat hij door foreeering van het vensterraam binnendi ng Van en buitendeur werd het slot Verbroken waardoor de winkel bereikt De heer de Bruin is tegen inbraak verzekerd t PUROk Geneest en Verfraait d Huid ADOLPHUS Uil vroeger tqden Dl OOODBCHE COOBANf MXLODB 7S JAAB GELEDEN Uit den gemeeiteraad Ain de orde Jt de instructie voor stadsgeneesheeren deze wordt artikeUgewijze behandeld enkele wurgingen worden aanjenomen het gelal der sUdsgeneesh t n Is vikn drie op vier gebragt en eindeHi wordt bet gehe n aangenomen De begrooting der ko ten van de dd ïchutterii wordt in overweging genomen en discuisie gevo over de bezoldiging van den kapelmeeiter dje overeenkomsüg de begrooting worüt vaitgealeld op ƒ 100 Daarna wordt de begroting algemeen goedgekeurd M JAAR OELEDCN Uit Haaörecht Omitreekt 1 uur had de wed Bouman het middagmaal met haar huligezin gebruikt e harer kinderen jong üit Het lomerhuia iet halen toen h j buitenkomende den hooiberg in brand zag De hevige wind wakkerde cpoedig de vlammen aan loodai in een kort oogenblik de geheele woning in de asch lag Alleen een chuur achter de woning is hoewd zeer betchtdigd behouden geble ven Van den llboedel ia zoo goed al niets gered Woning Inboedel zijn verzekerd De oorzaak van den brand il onbekend tS JAAB GILCDBN Deze week zUn de lessen aan de Rti a H B S in het oude gebouw aan den Langen Tiendeweg gesloten chiift de directeur dr S S Hoogstra in de Goudsche Courant Ruim een halve eeuw heeft dit gebouw eigendom der gemeente Gouda de leerlingen van het middelbaar onderwijs uit onze stad en hare omstreken gehuisvest eerst als H B S met jarigen cursus van 17 October 1865 15 Juli 1881 en daarna als H B S met 5 jarigen cursus Voor den steeds wassenden stroom van leerlingen wier getal van U in 1865 tot 214 in 1916 klom bleek het gebouw te klein en met het oog op de hoogere eischen die onze tijd aan het middelbaar onderwiis stelt en de ligging aan en steeds drukker worden verkeersweg te ondoelmatig Een nieuw gebouw verrees in de Krugerlaan dat den 6cn November a s officieel geopend zal worden en waarin de lessen den 99n November zullen aanvangen n Smalreliike Hutsuot TRpOMJKF WOW STOP HrVüE VAN VHEÜOnE KN BPEnj Tn Kunstmin heeft gisteren de Werkgemeenurhap Vreugde en Arbeid pen ontspanningsavond gegeven Pc districtjleider de heer C 1 v d WppIp verwelkomde in het bijzonder burgemeester Liera die de voorstelllne bijwoonde Fen goed bezette zaal zas Albert Klein tegenover zich toep hij een maaljie hutspot aankondigde en de Ingrediënten een voor een uit de pan Het kniipen twee yangeressen fKallnka Kuster en Jo Adamal een goofhelaarheldentfnor Crochet een dansarrohate fl a Polita den muzikalen clown Fanlasio en het nomisrhf InstrDmcntale kwartet De Zwervers onder aanvoering van Bob Blevenfcerg Het is een over 1 algemeen licht verteerbare hutspot geworden Klein elf zorgde met I evensheschouwing n Uedje van den Akotontten voor en Ietwat t wranir bijsmaak ie en n nkeipn keer had hij het zout verseten Maar overigen toonde hit zich en kakwaam kok wiens men het gaarne vergaf dat itjn brouwsel niet geheel vrij van surrogaat was Hij kon met Mn gerust geweten verklaren dat aan Jb t pnbliek de vreugde maar aan hem de arbeid was want behalve als con lérencier liediesznger en algemeen leider trad hll als b droven en bedriegende minnaar op in een eenseter een operette en een opera Voorwaar geen geringe arbeidaprestaÉir Dadelijk na hem dfent Bob Bleyen erg te worden getioemd Hij bezit een onmlskcnhnar kominrh talent spefiaal rtjn parafrases on Si si si en Grontmnedertje rijn Tosca parortie n zijn flatsrmmpsoln smaakten naar meer De Zwervers stonden hem verdienstelijk ter zllde Goochelde T a PoliJa met haar beenen Chochet bleek een ware dulvelskiinstenaar met zijn vingers Geen wonder dat twee bezoekers zich in tln trikken en wAl voor strikken lieten vangen en dat hem In de Faiist parodle de Mefisto rol toebedeeld was Vermoedelijk Is ook de programmasamcnstpller onder zijn Invlopd ge komen want Faust s serenade washeusch van Schubert en nie t van Gotinod i lossie Adama wn i een venijnige maar snsel getrooste Greetje rij nam de liefde niet zoo tragisch op als Katinka Ku ster die In ronde rozen haar toevlucht rochl en overigens vaardiK begeleidde Alles Ml elkaar een menu dat er lUn mnrht t H nreneer AANSLÜITTNO BÏI DE ZIEXENrONDSlN Zooals uit de publicatie van den eT Jienst van het departement van Sociale Zaken la gebleken treedt op 1 November at het Ziekenfondsbesluit In werking Wat dit besluit tahoudt is ttoteren in ons blad uitvoerig vermeld Met het oog op de bepalingen welke Mn de Ziekenfondsen zijn opgelegd wü t thans de hier tet stede bekende Goydsche Vereeniging voor Genees Heelen Verloskundige Hulp waarvan de heer Jotl Mulder sinds jaren vooTf litter is op den plicht van iederen werknemer die daarvoor in de termen valt om zich by een ziekenfonds aan te sluiten Ieder be ngheM en e ilenie hiervan g Me nota BENOEMTllCRN TOT KANTOORREDIKffDE BIJ Dï P T I De heeren K Perdijk H J L Kodi w Tijbout arbeidscontractanten t i Boatkantore alhier ijn met ingang van i benoemd tot kantocc diende iit vasten dlenat van bet b drijld rP T T Andere w ze van buisniunm ring DNirmtHR RCOIUNG OF KOMST De burgemeester heeft besloten tot wijziging van de algemeene politieveroraening met betrekking tot de huisounanering van perceelen Blijkens het besluit wordt het ge wenscbten noodzakelijk geacht nadere regelen vast te stellen voor de huisnununering welke in meerdere opzichten niet meer aan de eischen van den tegenwoordigen tijd voldoet Ben perceel aan den openbaren weg mag met geen andere nununen en op geen andere wyze gemerkt worden en bUlven dan daarvoor door den burgemeester is bepaald Deze wijziging wordt van toepassin op een nader door dan burgemeester te bepalen tijdstip met dien verstande dat te voren de noodige maatregelen tot uitvoering der gewijzigde huisnununering kurihen worden genomen De uitvoermgsbepalingen waarbij woidt vastgesteld hoe de buisnuramering zla moeten geschieden zuUen nader worden uitgevaardigd SMEULENDE TURF Gistermiddag is in het kolenhok van de openbare lagere School no 7 aan de Eerate Schoolstraat een brandje ontstaan in een stapel turf De oorzaak was dat bij bet aanmaken van de kachel in een der klassen kinderen weggebrachte gloeiende asch op de turf badden gegooid I e onderwijzer heeft met een emmer water hetvuurtje voorloopig gedoofd waarnade brandweer de blussching voltooide c ten komen De mogelukh voorsprong te krijien TLl i spormg op zichzelf D reserves iM reserves zhn allw u Het zoo fraai op dreef gaM op b ek rjVl toj p competitie kampioen C roodwittöi h ben zich J zoo kranig doorgeslagen d t ook nu moed op mag hebC r heeft op eigen veld tegenlSf B sUande H B S Hl go e tilÏÏ met een zege in de bovenstee afwachtende houding aa 5 een afdeehng met zoove T k dient Gouda Hl elkeTa L hSS Zoo n kans is er nu uitsp eJ de mede slaartgro er VDL ii is de geheele inzet mogelnk fj l w tten t elk geval één punt mftJÊ tTk Voor de G S V reSéHiSi f Alphen TI dat het di jL Ni aan doet doch zeker niet u 1 5 schatten is een héele toer aJ leidend elftal nvoet daartegia J Ook Olïmpia n staat voor SS wedstryd Dat wordt bn h gegadigde H O V II werken Radiotoestellen in auto s moeten worden ingeleverd BINNEN ACHT DAGEN BU DR FOUm S S CiTuppenführer und Generalleutnant der Polizei Rautei heeft bet navolgende bepaald Motorrijtuigen welke in het bezit zijn van Nederlanden of van buitenlanders mogen geen radio ontvangtoestel van eenigerlei soort medevoeren Auto ontvangers welke zich bevinden in het bezit van Nedei anden of van buitenlanders worden geacht onmiddellijk in beslag te zijn genomen en moetenkbinnen acht dagen na de bekendmaking van deze beschikking bij de gemeentepolitie ter plaatse worden ingeleverde Aan den inleveringsplicht zün niet onderworpen de industrieele ondernemingen welke in haar bedrijf xoodanige toestellen vervaardigen Hie De verkoop van auto ontvangers aan Nederlanders of buitenlanden is verbeden pretenües te handhaven Ó NA mi thuis tegen Bloemhof 11 haarksa positie venterken maar cadetnEÏÏ zij het tegen deze Rotterdamsdi S weling niet ieii Aanpakken voor eeritc M ileiders in Afdeeling GsahT De beide pretendenten in de ecM klasse van de Afdeeling Gouda h ü zeker geen lichte opgave Beide MM uu weliswaar tegen outsiders r aoowel Lekkerkerk II by het wm u rige D O N K II als Gouda IVt het oplevende Bergambacht zidleaha beste beentje moeten voorzetten uüg capelle kan m den thuiswedstrijd tcia Nieuwerkerk baar positie verbcïon en eenzelfde kans is er voor GJ5 V ffl op eigen grond tegen O NA IV iful in dit geval het krachtsvenchil m groot zijn De drie elftallen die in de Owgangsklasse de topgroep vormen Obi pia m bij Lekkerkerk UI Groot Ai mers uit tegen Haastrecht II es Hon drecbt n bezoek bij GoocleTtk IL kunnen zich handhaven maar gontb kelyk krygen ze het niet Lokt kt dan komt er een duidelyke sch i tusschen kop en staart Het in 2 A zoo sterk staande V£P zal zich bij E S T O wel luet lit l geobouden 9 V C en U N m in ihiiit wedstrijden tegen de vijfde editiei m Gouda en ON A hebben wuistkinseo Voor K B O zal het niet medevaUen tegen bet te gast komend OrenchotK succes te boeken De gegadigden in 3 B kunnen bet alle drie plooien DJID in Ammferstol en Olympia IV en D O H K III op eigen groodtegen Lekkerkerk IV en Stolwijk II Qouda VI heeft Hm tegen G S V IV de gelegenheid ndi veiliger te plaatsen In de derde klasse is niet viel vü ging m de situatie te verwadilan h alle drie groepen ontmoeten de gadigden lager geplaatste elftallen en i zuilen deze kans wel niet aobniut laten POLITIE START MET EEN NEDERLAAG De Goudsche Politie Sportvereaüging heeft de competitie van den Hei Politie Sportbond ingezet met een i termiddag op het Olympia terrein jeeWen wedstrijd te en Wassenaar D uitslag was 8 3 voor Wassenaar SCHAKEN Spanning in toucnooi vao Goudschen Schaakkrinf Handelingen met deze bepalingen in strijd worden bestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden en geldboete van ten hoogste lOOO of met één dezer straffen voor zoover niet daartegen bij andere bepalingen een hoogere straf is bedreigd De commissaris van politie vestigt er de aandacht op dat deze mleveringsplicbt geldt zoowel ten aanzien van met een rijvergunning in gebruik zijnde auto s als ten aanzien van auto s die buiten gebruik zijn Schóenmakersknecht in brand geraakt Ssnroiaan FbuUat D m dca der diterbdd doodsehe gcitauien verkecren fat gHioten nood Ook DW offer kan faim xorgen hdpea vertiehtca Geeft raiM san de WlBterhBlp Nederland FLESCH ACETON VIEL 09 DEN GROND Hedensnorgen te acht uur had in de scboenmakerij achter de zaak van den heer J MuuTÜng pSn de Doeleatraat de 19jariCB bediende H Boot uit de Prins Hendrikatraat het ongeluk bij het afnemen vaibeen kist van een plank een flesch aoeton mede te trekken SPORT De flesch viel op den grond waarna het brandöare goedje onmiddellijk vlam vatte en een vuurzuil opscfaoot De bediende stond te midden van de viammen en raakte eveneens in brand VOETBAL Goiida kan winnend optreden hervatten Zijn patroon schoot terstond te hulp en trok hem de brandende kleeren van het lijf De jongen had brandwonden Saan tüeide handen en voeten In het Van Itenon ziekenhuis is hij verbonden waarna Jiij naar huis is gebracht BIG MATCH GJ V TRANSVALIA Met het uitbranden van de aceton doofde h vuur van zelf Eenige paren in lepa tie zijnde schoenen ep wat materiaal zijn verbrand Verzeko ig dekt de schade Bü de reserves meeiU e nitwedstrijden voor de pratcndenten Predikbeurten ZONDAG M OCTOBER Re nsha ntsehe Kerk Vjn 10 3P uur Federatieve dienstai de Kleine Kerk f KMBe Keifc Ver V Vrijz Hervormden Vjn 10 30 uur Mèj da S Goooun Van Delft federatieve dienst Lvthersche Kerk Vjn 10 uur Da J J Simon ÖiidKathaliekc Kcffc V m 10 30 en njn 4 uur G P Giskes Ottti Kotk Vjn 10 1 n m 5 aur Ds J brink W VAN VrOREN KAMFIOEN TW DE TWEEDE KLASSE In de hoofdklasse van de weddn den om het persoonlijk kampioen den Goudschen Schaakkring beh de leidende heer P Roggeveen opl heer W de Jong zijn vierde ovowir ning vOok de heer A Rietdijk woB wel vin den heer I C Kamer De iliw is thans als volgt gesp gew gel verLIsi 4 4 O t 2 0 10 3 1 O ij 2 O 1 yl 4 0 1 Zooals uit den stand blijkt is d strijd tusschen de heeren P BogjeW en A Rietdyk die volgende wee pspeeld wordt zeer belangrijk In de tweede klasse werden de gende uitslagen bekend K V d Gaarden W v Vuuren C tcn Gcret V m 10 en n a 1 uur ds A de Biels Chr Getctr 3 M ent Vjn 10 1 njh S uur Ds A Dubois Ned Gersf tsessesBia Vin 10 en n m 5 uur Ds Joh van Wèlzen Woensdag bjd 7J0 aur Ds J van Welzen TrUe EVaa isdie Geineenta V m 10 en njn 5 30 uur Ds H C Leep Donderdag n m 7 3Q uur Bijbellezing en bidstond Ver Calvda Vjn 10 uur De heer Hubacfa van IJsselmuiden Nederlandsehs GebMbgemeensehap Jiet Leger des Heils V m 10 uur i eiligingsdienst n m 7 uur Verlossingsdienst Lauister J V d Veen Donderdag n S 7 30 uur HeiligiDgsdienst leidster J v d Teen Van de eerste elftallen komen er morgen slechts twee in actie en dat klinkt een beetje eigenaardig midden in bet seizoen drie ploegen vrij In de aanvankelijk oneven afdeeling was het Olympia s rustdag en dat is toevallig geUjk ook met D O N K het geval OHJi had tegen R V C al gespeeld vervroegd in verband met de verkleining van deze groep De afdeeling van de derde klassers is voor het mooi wel wat klein en als men de veertien wedstryden over het geheele seizoen wil verdeelen geeft dat eiken keer een pauze en dat is hiet prettig voor de spelen die toch graag voetballen willen Het programma voor de eerste wmpetitiehelft was op negen elftallen gebaseerd en nu het er inmiddels acht zijn geworden zal het tweedde gedeelte mogelijk wat versneld worden doch dan heeft men weer het bezwaar van vroeg klaar zyn wat vooral voor het kaoii ioenaelftal weegt door een lang wachten op de promotiewedstrijden Het is echter nu aenmaal loo al was er met de overplaatsing van een elftal uit een roep van tien wellicht wat aan Ie doen geweest P Koggeveen A Rietdijk A de Zeeuw I C Kamer G de Bruyn W de Jong Voor Gouda komt liet er op aan weer aan de wipnende hand te komen want de ploeg is zoo aardig op dreef dat zij moet zien de race met de Utrechtenaren vol te houden Juist het feit dat het zoo goed vlot geeft vertrouwen dat het bij BJd T gelukken zal over de nederlaag tegen U V V heen te komen want dece was wel een strop maar geen indnking De Hagenaars huizen in de middenmoot en al is aanpakken de boodschap er zit voor Gouda een kans in M P Broer J Tom regl Dfe heer W v Vuuren is hiermee geslagen kampioen van de tweede v geworden f W V Vuuren 3 2 0 J Tom 3 2 O J P Broer 3 1 O J K V d Gaarden 3 0 0 V d Gaarden 3 m In de derde klasse steeg de spai nog meer doordat thans de f TL is dat drie spelen gelyk als eerstt n en eindigen Dè uitslagen waren Ingez Med O 3 l G S V heeft in Gouda het rijk alleen en het treft goed dat dit juist voor de bigmatdi tegen Transyaha het geval is De groenwitten hebbep zich tot dus ver best gehouden maar juist de drie laagsi geplaatste teams waren hun tegennnders en het geldt dus nu te laten Den wat ze waard zijn Stellig heeft G S V als kampioen in het vorig seizoen het noodige in haar mars en daarbij gevoegd het terreinvoordeel is het alleszins te probeeren een goeden slag te slaan want dat beteekent een overwinning daar de Rotterdamsche concurrenten dan op vier verliespun Verdiept Chr Boot J Tol C Tromp J Verbey De stand ü A Spoel 5 4 A V d Berg 5 4 J Tol 4 C Tromp 4 C Boot 5 J Verber 5 De beer B A de Mink Is als uit de troostronde van de zomeroejj wedstrijd van Messemaker schiin gekomeij Hij wist jTiJ singswedstrijd tegeh den heer kerveld te winnei n komt 2iin het bezit van de dr P ïï die als herinneringsmeoaille serie verbonden w s i f De wintercompetitie die l gonnen is heeft 43 deelnemw j om er in vier groepen te worden De tenit uitslagen zQS a stf Groep I B A de Jong P Hekken J J Jager J M Nalrebout A Rietdijk J Reneman H Meyer H L Jnras Groep Ü Oi riit II V SatSsMMOK HlsaviiiUd iMI r V d Caay W Boswinkel T RookA H KuUk