Goudsche Courant, zaterdag 25 oktober 1941

E BLAD ZATERDAG 25 OCTOBER 1941 1941 0 1 BirrVEKPAC TING H De bnrgemeeBter heeft het rietgewaa dezer gemenvte staande op het gors gelegen ten Westen van de ge P fr o j r nooi=i meenMiaveii voor het ceizora 1941 f ilM verpacht voor 61 S0 aan den j j HMenUg 1 fheer A de Joi P Ooimena V d Baxtt waarna zjj hem ƒ ISO provisie en atallisghuur ter hand stelden Toen de wagen op den weg stood wüde de boer echter meer zekerheid hebben waarop hem een kwitantie werd getoond van ƒ UOO onderteekend met den naam van den eigenaar J Antheunisae Achter deze kwitantie stond bovendien geschreven J3eae menschen hebben de auto gekocht en geef haar dus mede Een paar dagen later kwam de age naar bij den landbouwer De maa wistj van niets riep politiehulp waarop de auto no achterhaald kon worden De beide mannen de Rotterdammers G van K en W W beide recidivisten stonden wegens oplichting vo v de riechtbank te Rotterdam terecht eni hoorden tegen zich 1 jaar gevange i nisstraf vorderen Bovendien vroeg de officier voor v K die inmiddels uit de hechtenis werd ontslagen opnieuw gevangenneming welk verzoek door de rechtbank werd geweigerd i Verdlediger waren mr H W A v Toen en B J Onderwater die tot vry spraak concludeerden op juridische ponden De laaB van de tip In aansluiting met deze oplicbtings atfeire vorderde het O M tegen den 34jangen vrachrtijder C v H acht maanden gevangenisstraf omdat hij zich zoir hebben schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan deze oplichting Hü zou n 1 aan beide verdachten voornfKiro i verteld hebben dat de boer e i autu van een Rotterdammer in zijn schuur had om te verkoopen waaraan hij ƒ lOO provisie kon verdienen doch dat bet een klein kunstje zou zijn deze auto zonder veel moeite te bemachtigen omdat de boer een suffert zou zljn Dit werd door v H pertiment ontkend Hü gaf toe er bg tegenwoordig te zijn geweest dat de beide anderen het plannetje bespraken Van het schrijven eener valsche kwitantie wist hij totaal niets Later had men hem ƒ 15 voor de tip gegeven Mr K W Zieleman zijn verdediger achtte de schuld niet bewezen en concludeerde tot vrijspraak Uitspraken over 14 dagen A Vento gete j F HoogeDdoorn 1 fl 1 0 1 0 1 0 afgebr AJ C GOB L C Goud werden voor de wmtercompetit de jen bekend 1 0 0 1 yi JLhre J V Koon BKi Broekhuyzen e W v d Hey Ham ft02 werden de volgende re 2lSaaki taüike wintercompeütie X Scheffers 1 0 M h v Reeden afgebr T t smvfT afgebr J brouwers O v ReeuwUk INSTALLATIE PASTOOlt G F SCHNEIDERS Een hartelijk welkom Vrijdagmiddag is de nieuwe pastoor de zeereerw heer G F Sclineiders die door den bisschop van Haarlem als ppvolger van wijien pastoor A Hakkeling aan de parochie Petrus en Paulus alhier is benoemd in Reeuwuk aangekomen De Av ochianen van Reeuwijk hun nieinR herder een eenvoudige doch harteliike ontvan st bereid Aan het station te Gouda wachtte een met twee paarden l espannen open landauer terwyl er nog vier rytuigen waren waarm hadden ptaals genomen de pater assistent A de Mönnmg uit Woerden en de leden van het kerk en armbestuur Pastoor Schneider vergeield van den zeereerw heer Van Waarden pastoor te Vijfhuizen en de rw pater uit Woerden namen plaats in Aet open rijtuig terwijl de familieleden van den pastoor met de leden van het kerk en armbestuur ip de volgende rijtuigen stapten Zoo werd de reis naar Reeuwyk door Bloemendtfal aangevangen Aan de grens der gemeente bij den driesprong GoudaWaddinxveen Reeuwijk bij de Lg Baar werd de stoet opgewacht door den weleerw heer N van Paaschen kapelaan der parochie die den pastoor een harttlyk welkom toeriep in de gemeente e pkrochie te Reeuwijk Aan de kerk werd de nieuwe pastoor door een groot aantal parochianen op 1 gewacht onder het luiden van de klokken Voor de mgang Van de kerk waren een 60 tal bruidjes met bloemen van allerlfi kleur opgesteld Nadat de pastoor eii familieleden waren uitgestapt sprak één der bruidjes een welkomstwoord Voorafge aan door de bruidjes betrad de pastoor vervolgens het kerkgebouw In de kerk zongen de kinderen der lagere school onder leiding van de eerw zuster een wlkdiBatlied gevolgd door het Veniereator door het kerkkoor Hiehiaverrichte deken Bots uit Gouda de installatie en droeg het pastoraat over aan pastoor G F Schneidrs JJa ifloop van deze plechtigheid werd een kort L of gecelebreerd met als celebrans pastoor Schneider als diaken de zeereerw heer B Schnei dèrs heerboer van den pastoot en pastoor te Lijnden als sub diaken de wèleerw heer Jansen kapelaan te Amsterdam en als ceremoniarus de weleerw heer N an Paaschen kapéluan der parochie Onder het t of hield dekenBots een korte toespraak tot den nieuwen pastocw en de parochianen van Reeu wijk Allererst wijdde hij eenige woorden van dankbaarheid aar den voorganger w len pastoor A Hakjüsling die voor het zieleievtn deT arochie van ïoo n groote be s geweest Ik meen aldus de en dit woord van dankbaarheid t n spreken om aan den nieuwen pastoof tc toonen dat de hem toegewezen parochie godvruchtig en gaaf van karakter is Hij welvschte den nieuwen pastoor geluk met deze mooie parochie en fiSuparqchianen met hun nieuwen I de zegen was gegeven werd de dienst besloten Na afloop van de plechtigheid kwam o m burgemeester L J Lucasse den n uwen pastoor begroeten alsmede de beide plaatseliike geneesheeren J Hu Pon en J Batelaan 7 op b na de Hoogmis zal er voor alle parochianen gelegenheid èijn om hun nieuwe pastoor te begnoVten MOND EN KLAUWZEER NEEMT AF De besmetteiyke veeziekte mond en klauwzeer die in deze gemeente vrijwel overal heeft geheerscht begint Itngzamerhand af te nemen Reeds bij vele veestaj els is de zidcte voor J eweken verklaard De ziekte heeft een gunstig verloop gehad daar er geen vee aan gestorven is i it dan m SS on da alett trit fhAbea peiw OMar m JtUrea niei a Over Iroot Anv 1 Moor waiM BUK het acbelding lie VJ5 P kien te 1 in thuit Uti v n kanten devallen ncfaotje iIn2B D R D lenD ON crkerk thuii lid zich 1 wijiihtwi Ia de geallen en onbenut lEEN Ivereenl den Ned een gi nairD BMT ïi van ring VAK wedatröen vtn ÏMhaalde op den erwiBk won n DeiUad verl pnt O O i 1 1 3 1 de wed geveea laPiek gede vol Jl 1 ar M ueUg 1 Straver npetitie 0 1 0 1 l org H Ooïtenneyer IKZ H Oostermeyer f den P V d Sand en HJ 3Swekl W v d Kroef 0 1 Het Witte Paard tf J t Witte Paard werd de vieiP rSu van de buiahox eUjke title als volgt gespeeld liUPwAhuyien J Vemiyt 1 0 llK J V Gent 0 1 IttBerg C Gerhards H fbJiÉtf Gerhardj afgebr P i A P V d Berg 0 1 nricnanpeUtie van Schaakkriag MMida week zal een aanvang ge 1 worden met de winterclub liMietievan den Goudichen Schaak IM Evenals verleden jaar zal er J ladrie klaisen lespeeld worden f M de sterkere partij aan de Igllcre een bepaalde vooreift moet n Bij ttn klasse verscnil ie dit jlllïoii btj twee klassen verschil een laHl De indeeling is TooMIiIasee Messemaker I lente klar ie A S C Gouda I en HHUkern tmi klasae A S C Gouda II tul Messemaker III en Waddinx D eerste wedstrijd zal volgende I A gespeeld woiden lusschen I UC Gouda n en WJbdinxveen JOTEN UMnOENSCHAP 3e KLASSE DLEIN BOJART TE GOUDA Ou Gouda is aangewezen als plaats r voorwedstrijden zullen worden jÉwdtD voor het kampioenschap 3de Me klein biljart cadre 6 voor I kampioenschap de eindwedstrij I ii ittllen worden georganiseerd door fit Gouw in Ons Genoegen op S B en 23 November a s Voor deze I Hditniden zyn als deelnemers ook inpMknrven onze stadgtmooten de heemQv Mul en J Bokhoven van Ter Gawr welke tezamen met nog een pf Nir de lnaners van elders in één ÉKp Go6da zullen worden inge I Wd De data van deze vonrwedstruliiin nog niet bepaald KMTSELIJK NIEUWS Alphen a d Rün KONOMISCBE RBCBTBR ilaebtca At is nu zeUs mogeUik nienechen wa Mhieten voor gecn U hebt Hmb üdus v klaarde de econosni Jm Mchtcr in Den Haag toen J A IWT uit Alphen aan den Rijn terecht itian H had medegewerkt aan elMdestiene slachterij welk feit hy kkade ftsöicier vorderde acht maanden fjjifenisslraf met bevel tot onmid Ijike gcvangeiAiemin benevens een jftoete van 200 subs 4 maanden iiis De rechter veroordeelde4 n teeneisclj Vleeseh mdcr bon jg Hal ten keer i deze verdacht jJW Proken maar ik wist wel dat hij Mn keer tegen de lamp zou loo2 6i dat is nu gebeurd zoo eonJpde de ofiicier Het betrof H J iiian uit Alphen aan den Rijn 5i esch zonder bon had verkocht Wlte bekende officier wees erop dat voor dit k aT im straf drie maanden r Ch de verdachte Jjioei meer hebJ Spr vorderde ZfS maanden gegj met bevel tot OnmiddelC levaègtnnetning benevens 1300 2 ab 3 maanden hechtenis en gyd verklaring van het vleeseh onform den eisch Zeven Tarfcew geslacht Uy dien nog P5 t Bovendie ISjTUd dat 7 lertaeht £ feiten g wleidinii wT fkens zou H A v Engelen SWien san den Rij n clandestien 2 acht en bij zijn verhoor be erdachte aan den rechter dat dwn npg vier varkms waren lien was er een varken ook clandestien zou teriaeht teiten by rikaar gaven den r nleiding te en verdachte acht fc gevangenisstraf te vragen f l tot onmiddflliike gevaijffen2 beneven ƒ 200 boete tubs 4 CJJf hechtenia en verbeurd verSJ v an het varken Het vonnis eonfojm den toch BergambacIrtA MCKIEI VOOa ZONDAG Ned Herv kerk 10 u njn Leeèdienct tit ffv kerk 10 u vjn en 130 u 4 woWt Iff wk 10 u v m en 3 B am d Jong te Ammontol nUJa NIET OP DEN BOK Oe groentenhandelaax B v Herk is ia Benedenberg met zijn carrier door een boerenwagen aantreden en in de loot terecht gekomen De bestuurder van den wa m lette niH op aangezien hij het te druk had met de kinderen die met hem zoeeredcn NIEUWE TRANSFOKMATOB Öe burgemeesteir heeft lich met de emeemtelichtfaJbneken te Gouda in verbinding gesteld over de stichting van een meuwe transformator voor het electrisch bedrijt aan Bergsto welke stichting noodzakelijk is doordat de N V Tinwnerfabnek De Concurrent hïfar electnsehe installaties aan het net wil aansluiten Berken wou e NIEI LATEN INENTEN Voor de ingevolge de Inentingswet gehouden zittuig zijn tien personen opgeroepen van wrie er negen verschenen zijn Tegen den anaer is proces verbaal opgemaakt wegens niet verschijmng BESKENWOITOE BIELD ZICH SLECHT De Iqstcolkcte voor de Winterhulp heeft 1 6 4 opgebracht OUDE MAN DOOR STUK AANGEVALLEN De Se jarige G CXidenes w rd door een stief tegen een muur gedrukt t i gevolge waarvan hij zijn dijbeen brak De heer Oudenes is per ziekF auto naar het zi enhuis te Gouds overgebracht MOND EN KLAUWZEER LUWT De besmettelijke veeziekte mond en klauwzeer w lke e iigen tijd geleden nogal hevig woedde neemt thuus snel af Te Berkenwoude jijn nog slecnts vijf bennetle bedrqv n v PKEDKBEDST VOOR ZONDAG Ned Herv kerk njn 3 uw Ds lJ van Dük uit Lekkerkerk Bodegraven LOOP DER BEVOLKING Gevestigd J T v d Zwaan van Leiden G Edelman van Zwammerdam M H v Schalk n Brielle J Ligtenberg van Roltmiam j F Entrop naar Den Haag TL Baas van Den Haag J Stoter en ge i van Rotterdam Vertrokken P Heijstra en gezin B Hennaarderadeel G v Dobben de Bruyn n Wassenaar A v Vulpen n Langeruigeweide A J Steenbergen n Ter Aar A H Oskam n Woerden F Malf n Alplien a d Rijn H M Mak n Alphen a d Rijn J van Iperen n Winterswijk M Hordijk en gezin n Zevenhuizen J Hoogendoom n Rotterdam E C Bliek n s Gravenhage M J v Huv n en gezin naar Hellendoorn Nijverdal PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG A S Ned Herv Kerk vm 10 uur ds KlOsener n m S wjr de heer Dekker eref Kerk v m 10 en njn 3 uur ds Dam Ev Luth Kerk n m 5 uur ds de Wit uit Delft Jeugddienst Evang Krinf Beursgebouw n m 3H uur de heer Bardelmeyer it Noordwijk a Ze Geref Gem Woensdag nJn 6H utir ds Verhagen uit Mi J delbuTg BURGELIJKE 8TAND Geboren Johanna Margaretha Maria d van A J Walswijk en C J P Uuusers NeeMje Jannetje d van M v d Voorst en H Wagensveld Anthonms Leonardus Petrus z van 6 A J V d Oudenrijn n M M Steenbergen Jannetje en Elisabeth Geertnlida dochters van A Boot en E G V Leeuwfen OveTleden C v d Heyden fchtg van J Bakker 5 1 1 J Vrjj 64 J Boskoop CO P VERËENIGINtf 4 E BOSKOOPSCBE VEIUNG 24 Oct Rozen per bos Dorus Rijkers 58 76 et Florex 160 280 et Butterfly 140 200 et Wilh Kordes 100130 A Rosalandia 140 260 et Hadley 200240 et Briarelif 130 170 st Oranje Triumph 80 85 et August Noack 60 180 et Eilen PolÜsen 58 82 et Polyantharoien 100 150 et Rosa Mundi 52 92 et Sweet Hean 220250 et Else Poiflaen 30 50 et Claudius Perno t 110 190 et Juweeltjes 50 72 et Gloria Mundi 26 48 et Pechtold IRO280 et Better Times 180 320 et Gemengde rozen 120 180 et Ingap son 48 86 et Vierlanden 180 r Diversen per boS Clematiy Prir a Hendrik 140 et idem mevr Je Coultr 2200 et Chrysanten gr bloemig 90110 et i4em tros 19 28 et BCRGELUKE STAND Getrouwd P van Leeuwen 25 j en L van Rijswij k 23 j J de Heer 30 jy en C r M J van der Jagt 27 j J SiheeW 22 j en H Schinkel 22 j O v e r 1 e d e n Johannes Franciscus Rbdenburg J j Krimpen a d IJssel BOnCRDAMBCBE RECHTBkNK Op een daf in Aitgustus j 1 kwamener twee mannen op het erf van eenboer te Rrrmpen a d IJ el om de autote zien die nU in zyn stal voor evéntueele koopers ter bezichtiging had enwelk voeE uiB eigendom was van eenRotterdannmei De mannen bekeken den Wagen en vertrokken onder de mededeeling dat zij met den eigenaar zouden onderhandelen Na een paar dagen kwamen zy tenig vertelden den boer dat zU den wagen voor f 1100 hadden gekocht FIKT8 0PGEVI8CBT MAAR ZONDER BANDEN b eei sloot in de afd Randenbiirg lag een zoo goed als nieuwe heerenfiets waarvan de eigenaar tot heden onbekend is Het rijwiel was evenwel van de banden ontdaan Vermoedelijk iS het van diefstad afkomstig EDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk Reeuwijk vjn 10 en n m 3 uur ds W Vroegindewey Ned Herv Kerk Sluipwijk v m 10 uur ds E V J Japchen van Waarder n m 3 uur Cand C Jongeboer hulpprediker te Katwijk a Zee Gesaf Kerk vjn 10 en Dja i uur ds P Warmenhov4 Schoonhoven AMBTENAAR RAAD VAN ARBEID De heer P Egberts ambtenaar van den Raad van Arbeid te Utrecht is met ingang van 3 November a s overgeplaatst naar Schoonhoven zoodat Schoonhoven Üians ook een ambtenaar van den Raad van Arbeid z l hebben FREBkBBKURnN VOOR ZONDAG Ned Herv Keilc v m 10 uur ds D J van de Graaf njn 4 uur ds J van Vliet van Gouderak Mmderheidsgroep GeenJIienst Geref Ketk v m 10 en li m 3 utir ds J Hoekstra Rem Gerèt Gem vjn 10 30 uur ds H C Luyt RK Kerk vm 830 en v m 10 30 uur H Mis n ra 6 30 uur Lof Geloofsgemeenschap Het Leger des Heils v m 10 uur Heiligingsdienst n m 3 uur het Amsterdamsche Jeugdzangkoor in t front onder leidmg van jeugdleidster Th Bulterman n m 5 uur bidstond n m S 30 uur Verlossihgssamenkomst Alle diensten onder leiding van leider J Bulterman ê Waddinxveen DAMCLUB EXCELSIOR Voor den bordenwedstrijd van de damclub Excelsior werden deze week de volgende partijen gespeeld P Vink A Blom 1 1 H Trooet A Littooi 1 1 A v Ringelestein A Rietveld 2 0 A Btonk L Kramp 2 0 F Jacobi H Schoemaker 2 fl C Verheul W v d Heiden 2 0 D la Grand J Verlijden 0 2 A deVlaming T Baan 2 0 T Hofwegén L de Graaf 0 2 G Heeringa W V d Starre 0 2 J TerlouwA Tol 0 2 D Schouten P v Elswijk 2 0 G Groen P de Joode 0 2 C Kramp C Korteoever 0 2 J deBoer A de Vlaming afgebr PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAa Ned Herv Kerk vm 10 en njn 5 uur Ds L Vraegindcweij Geref Kerk vjn 10 en n m 6 uur Ds W J Smidt Chr Afgeech Gem v m 10 en n m 4 uur Ds N v d Kraets Rem Keik Geen dienst Vereeniging Wet en Evangelie Rem Kei4c vjn 10 uur Cand Lekkerkerk hulpprediker te Alphen aan den Rijn Chr Afgesch Gem Woensdag nJn 7 uur Ds A W de Rov r van Vlaardingen Zevenhuizen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAa Ned Herv kerk vjn 10 u Ds Tj Tak Lokaal a d Rotte ojn 3 u Dl Tj Tak Geref kerk vjn 10 u en njn i u Dp W G Boveod rp BEETENW GEI 01 Muhet weer be nt word op gewezm det verordenir voor land van de wiel wydenl aangczii bruikers ten PROPAEDEl CIVIEL 18 VAN MODDER lOKN vanVvoederbieten de landbouwers er modder ingevolge verlaten van het moet worden ver dit voor de wegge dipgevaar opleval ISCH EXAMEN GENIEUR Aan de TechniJche Hoogeschool te Delft is geslaagd 4oor het propaedeutisdi examen voof dvid ing ieur de heer H Tuineaad ONÈ KORT VERHAAL WANTFJOUWEN DOOR W GASCOGNE Nog steeds heeft de politie de handniet kunnen leggen op den brutalendief die er zijn werk van schijnt temaken winkelende dames op klaarlichten dag van hun taschjes te berooven om zich van den mhoudmeester te maken Ook gistermiddagheeft lm weer zijn slag weten teslaan De 45 jarige mevr D was ditmaal zijn slachtoffer Toen zij Klara las dit bericht in de krant zooals ze ziooveel bench ten las Zonder bijzondere belangstelling Maarde slotregeL waarin werd medegedeeld dat dit nu de veertiende diefstal van dien aard was in zes dagentijds trof haar toch wel Onbegrijpelijk dacht ze Onbegrijpelijk dat mendien man niet op hecterdaad weet tebetrappen Zoo n kerel is een gevaarvoor de maatschappij I ze nam zichvoor wanneer ze ging winkelen geentaschje mee yt nemen maar haarportemonnaie eenvoudig in den zakvan haar mantel te bergen Klara legde de krapt op lU en begon de tafel te dekl en voor hetavondeten Ze was nu dne weken getrouwd ej besteedde alle aandachtaan de tafel Karel moest het thuisgezelliger hebben dn hij vroeger inzijn kosthuizen hd Hij is laat vanavond luiBir xe terwijl ze oi de klok keekj Zeker weer mioetetk o erwerken tl t komt oog al eena voor in den bslanstüd Daar hoorde ze Karel aan de voordeur Een oogenblik later was hij al in de kamer Hartelijk begi te bij haar Fija de tafel gedekt De btt honger als een paard vrouwtje Evepmün handen wasschen Goed geef mij je overjas maar dia hang ik wel voor je weg PrachtigI Karel trok zijn jas uit wierp bet kleedin uk over een stoei leunmg en wipte naar boven Toen KU a de jas opnam rolde er iets uit een der zakken Een dames taschje Het was of haar hart stil stond zoo schrok ze daarvan Het was een tamelijk versleten taschje maar het beursje dat r in zat was naar zy zich overtuigde goed gevuld Zou liij dacbt ze Verderdurfde ze niet te denken Durfde ze niet Maar toch gingen haar gedachten verder Karel was de laatste dagenzoo zenuwachtig geweest zoo gejaa had hij steeds gedaan ak bq thuis kwam zoo als werd hij achtervolgd jïi had ze gisteren niet den geheelen dag een politieagent zien staan aan den overkant op het trottoir steeds met het gezicht naar hun huis toe 2U uden ze al een vermoede hebben Met een vlugge beweging bolrg ze het taschje in den zak van haar jasschort toen ze Karel van boven hoorde komen Karel deed de afel alle eer aan Ineens nierkte hü dat zijn vrouwtje bijna niets at Scheelt er iets aan schat vroeghij tusschen twee happen door Jebent zoo stil en je eet zoo weinig Ik heb geen trek antwoordde ze Ik heb hoofdpijn Stakkertje Maar vaoeg naar beden een asperientje innenrten Karel at verder Heimelijk loeg Klara hem gade maar ze kon nu niets ongewoons an hem bespeuren Hjj voelt zich zoo veilig als wat dacht ze Plotseling atond Karel op en liep de gang in Ze hoorde hem bij den kapstok Even later kwam hji terug Hij had een bezorgde trek op zijn gezicht Wat is er Je kijkt xoo bennrfd NieU Ik ben wat kwijt antwoordde hü en zette zich vervolgens m een fauteuil bij den haard Eens kijken of er nog wat i auws in de krant staat Odi alleen maar dat die taaeh jesdief weer zijn slag geslagen heeft Klara keek hem terwijl ze dat lei van terzijde aan maar hij reageerde niet zooala ze verwacht had Nee ik bedoel buitenlandschnieuws Je snapt die groote mogendbeden tegenwoordig niet En metdeze woorden ontvouwde Karel dekrant Klara ging vroeg naar bed Den volgenden morgen plaagde Karel zyn vrouw omdat ze er zoo bleek uitzag Ze had dien nacht bijna niet geslapen Al maar liggen denken aan aan iets vreeselijks iets dat ze nooit van Karel gedacht zouheblien Wat ze dien margen had gedaan kon ze zich later nauwelijlu ineer herinneren Maa toen Karel s middags thuis kwam zijn jas aan den kapstok had gehangen en naar boven was gegaan om zijn handen te wasschen rende ze naar de gang en voelde de zakken van zijn jas na 25e verwachtte iets te vinden dat haar vreeselyk vermoeden zou bevestigen en toen ae het vond had ze het wel kunnen uitgillen van ellende In een der zakkeit vond ze een pakje Een damestaschje zat er in een nieuw taschje net een nieuw beursje Voor Karel van boven kwam had ze het pakje weer in de zak van zijn as terug laten glijden Ik begin er niet over dacht ie Hij zal iiet mij moeten vertellen éndan dan ga ik weg ik weet nietwaarheen Weer was ze til en verstrooid aan tafel en Karel ried haar dnngend aan den dokter latien komen Graag bad ze toen verteld wat baar hinderde maar xe zweeg Knikte eens Ja ze zou den dokter laten komen maar met eerder dan morgen Ze had nog allwlei te doen Eenige um nadat Karet weer nMr zijn kantoor was gnaan hoorde Klara de bei van de voordeur De politie ging het door haarhoofd Miaschien is hü al gearresteerd Maar het was de politie niet bet was haair ichoonzuster Emma Ik kwam eens even aanloopen Ik hoorde van Karel dat je niet goedin orde was Heb je Karel dan gesproken Ja vanmiddag i kijk eena watik van hem gekregen heb Die dwazejongen Klara staarde naar het taschje dat ze s middags iiTKit el s jas hÜM gevonden Gistermiddag ontmoette ik Karel Het regende en ik had nogal veel tedragen Tpen stopte ik mijn taschjezoolang in Karel s jaszak Maar ijheeft het op de en of andere manierverloren en vanmiddag kwam hü eraan met e splinternieuw exemplaar Wat zeg j r van Klara had het wel uit kunnen Juichen Ze mocht Emma graag maar toch had e haar wel weg kunnen kükien Zoo graag had ze met haar gedachten alleen willen zün Karel vond dien avond tünvrouwtje weer vroolyk en opgewekt Kind Je lijkt wel een ander vergeleken bü gisteravond en vanmiddag gaf hü te k inen Ik voel me best hoor schat tn zonder dokter Ze omhelsde hem zooonstuimig dat hij moeite had op zünbeeneO te blijven staan En onder tafel was ze de gezelligheid zelf keuvelde ze over alles en nog wat Maar ze zweeg over het oude taschje dat ze verbrand had en over het geld dat ze in hef beursje had gevonden en dat ze had weggeleven voor een lifdadig doel Nooit Diocht Karel weten bpeipeer zü hem gewantrouwd had y FAlUJSSKIIkNTXN Op f Ten door sfd lUndclsInfornuUu V i Orsaf en Co NV Anütcrdsm as Oct O Vifutra tulnirfeetjlcr te Nuldvtlk St Jortipad 14 B C Mr L Vliegonthart Cue Mr 1 K A Marcua t Bonulartdtlk aoolSredieWBr t OiWa aUrt a atteRtam Chef radaciaw noc Sowte n OSMIniMB r Tlctw OotNla êdvertantiën triets CiiuHitii limi mr Iib ciilisiliisti ii Tot nadere aankmMiging xntlen de spreekurca op MsMdsg M OoiulMibi met ingang van 1 Novenbcr worden gehouden van lialf 10 t0t 11 uw inplaats van 8 10 uur Het controleonderzoek op de Je ea 3e Woensdag bigft van 8 10 nur O 3487 IS KABTOOIIRUIMTE tt huur FUake groote Kamer beneden aan de straat met berg nrimte in het Centrum Brieven ao O 3573 bur van lit blad S BOUWGROND te koop gevraagd ia o aabli Oonda Brieven aokO 3S7e bur vaa dit bUd 10 Tc huur gevraagd ruime droge werkplMlt met of zonder woning Brieven oo O 3575 bar van dit Blad 5 Gevraagd Isr Jongedame ais hulp in de hulthoüdlBg ia kkeia geda Adns Flow tinsel SS O 3612 ft Handdraaier gevraagd voor direct geoegcalekHng op xich te nemea Tcveat eca haHwaa draalar Reixkoatca worden vergoed Aarderwerkfabriek A BUgeweg 6 Zeist O 3611 10 Bénedenhuis TE HUUR op goeden stand voor klein gezin Brieven onder no O 3595 bnrtaavan dlf blad 10 Qevfaagd do Heer ZIT SLAAPKAMtR met volledig pension OmtrekMarkt Brieven no O 3991 boreaavan dit blad 5 VLOERLEOOERS 8 de FAMA Fabrieken N V s Oravenhage kunnen direct 10 vloerlïggtrs en 20 hulpvloerleggers worden geplaatst Soil ond motto aaadtooze vloeren ultsl schrift onder verm nitgev weiken en toevoeging getuigKhr Slfchtt eerst kcachtcB komen ia aaam OnvolL soil worden tcraijdc gdrad Paitlcaller vraagt te koop ca ia gocdca staat sfide M ri Tfipiiiiiiclni Br ao o 35 bu v d bl ê ar Echtpaar zoekt VKU HUIS of gedeelte hcerenhuis Woerden Botkoop ol ömgcvlag Br aMt nttv IkL onder no 2510 Adv bur W t P de Hoochwct IH R dam O 36069 Te huur gavraaad i WONIHa voor net gezia 3 personen f30 of 40 Gouda of omgeving Oosterbaan Pattchebocht 163 2x6 Rotterdam Z Q 3604 9 Qev aagd een NET MEISJE geheel zelfsl kunnende werkco voor d of d en a Mevr BELONJE L Tiendeweg 96 O 3596 9 Voor Vrydagochtend of Zaterdag ochtend ren WBRKSTBR gevraagd Mnt DE VRIES totibcrtstraat 62 Q 36QO GEVRAAGD uoliieiad liiiiiUnistillir A P Stolk Doipatraat 45 Nieuwerkerk tiA IJpMl O 3536 9 Gezocht IffiDIIME ongev 30 j P O voor vcrtricginfen verzorging van hulpbehoevendedame tevens genegen lichte balthoudelijke bezigheden te verrichtea DtCflsibode aanwezig Eenige b kendhcid met ziekenverpleiringstrekt tot aanbeveling Br No O Bnr y d blad Waar dt ruico nufud i AdvcrtcarcB lii d 4agbiadp levert vooral ia daaaa ti4 de ministe rialeo op Warn de reclame kan men wanneer bM Pg ia direct verandneo m I uitstellen Ctbucr