Goudsche Courant, zaterdag 25 oktober 1941

ZATERDAG 2S OCTOBER M vertegenwoordigd door het hierboven genoemde aantal rantsoenen niet meer in de gelegenheid zullen zijn ia dat artikel handel te diïjven De alsnog door hèn ingenomen consümenlenljonnen dienen zij zoigvuldlg te bewaren en op verlangen van den dlstnbutiedlenst té toonen BiJ wjuze van overgangbtuaatregel is het toegestaan dat grossiers tot en met Zaterdag 15 November as de reeds door hen van detalUlsten in ontvangst genoint n consumenttnbonnen bij de distributiediensten inwisselen tegen toewijzingen en de desbetreffende goederen afleveren Instellingen zuUen mdien zij hU grossiers willen betrekken dit uitsluitend kunnen doen tegen afgifte van toewijzingen Wanneer instellingen over een te genng aantal twonen tiescliikken om hiervoor bil een distrlbiJtiedlenst toewijzingen te veritrijgen zuUen zu tlechta bij det laten kunnen koo en 6807 72 Etn nieuwe creatie I BESCHUn BISCUITS KOEKJES ONTBIJTKOE W OP f ONWK 4 l iSlMOli DE WIT altijd voorraadil Kleefpoedervoorkunilgrtlta 80 eeiil per iMt PROaiSTCRU OeOoudscheSaiKr WAIIKT e TELEFOON Ut 6esUl 03989 Te koop gevraagd een guilatrol een Hawaiia i guitaar Verburg de Genestetstraat 10 Aang door onderwijzeres Daltsche les Ook bijwerken anden mod talen Mej A W Schollet Winteixlijk 15 a Westminster RadiotocateUea worden vlot geleverd door G DE RAADT Wijdstraat 22 Goud De oudste erv de beste lenw volle gar Ook termgnlietiliiii VERKOOPHUIS Doelestraat 29 teL 33M In en verkoop van Antijlwar Moderne Meubilairj iO ler 0 Verrekijker Microscopen eni Gevraagd oude of gebnloi Gramofoonplaten geen Columbia ƒ 0 75 pef kt Adres Lethmaetstr 23 Gouiii Boekbindert D v LEEVWEX Turfsingel 23 Het betere iM voor inbinden van alle soortai boeken jaargangen en mimek Woooschuitje Vlet en RaeOnoiti koop gevr Br met omschri i j en uitersten s onder no IW bureau van dit blad VEBD0I8TERING ronde itukken latten rolkragen steun Jan Postmus Ra am 142 tel m Koopt tijdig nieuwe glodUHI JAN SPEE Walestraat 12 tel 2821 Zonder bon Kinder i seboenen met bouten zool V Maaren i schoenhandu Vijverstraat 10 ORGEL OEVKAAGD Br m omschr reg PriJ onder nö 1632 bur v 4 w t kS gem kamers met M V keuken voor 2 è 3 pef gevraagd liefst meuwbo Br no J734 bureau vandltWJ Te koop PLUCHE JASA nieuw maat 40 X Kleiwegitraat 25 PBBLIP8 RADIO tO met Bicone Hoogstraat O 90 Haastred Te koop gniete tafel nuk bilUjke prtis Café van D TeK 364 Reeuwijk Abonnementsprlji In Gouda per kwartaal J per maand 0 78 per week i bulten Gouda 19 et per per post per kwartaal ƒ Advertentietarief l S regels 1 10 elke regel J 0 21 Cigezonden Mededeelwg 13 regels 1 81 elke regel ay overeenkomst gereduce êitertags kleine advertsn in de kwartjesrubriek regels ƒ 0 26 elke rH i olïóü Maïpfitium grootte 6 r TWEEDE BLAD OFFICIEELE PUBLICATIE VAN DEN ALGBMEEN MACHTICra VOOR DEN WEDEROPBOUW EN VOOR DE BOUWNIJVERHEID INiTKLUKO VAM BDSBAVX GOKDKEIIIUNe WEKKKN Dt Algemwn Genwri Hrde voor den Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid ve tlgt de nin irlf van belanjihebbenden op de iMtellln vin de Bur uxGoedkeuring Wecken van zijn Dienst In U provincie benevens in degemeenten Aliisierdam en Rotterdam j Uti Indienen van aanvragen tot verkrijging van goedkeuringen voor deulWoerlng van bouwwerken dient niet meet Tu J Oravmliag doch ultalulSwt t ge chled l bt het Bureau Goedkeuring Werkte van de piMta ofNovInSe waar uitvoering v n het werk wordt beoogd lUIa c rre pon4entic ïètrekkiiig hck i e P kcvenbedoelde aanvragen dient vrsM iu riekt te rden ün kct betrekken Bureau Goedkeuring Werken Ook voor Inlichtingenbetreöcnde In behandeling zijnde aanvragen rhaite men llch uitsluitend tothet betroidien Bureau Goedkeuring Werken In s Gravenhage kunnenIttUehtIngen van de n aard met langer worden verstrekt Bezoeken dielich daarvoor in Or venhage aanmelden zullen naar het betrekken BureauOoedkeurlng Werken worden verwezen Hlerpttder volgt een lijst van adressen nn de venetalUrade Bmreai Coedkeitring Werken Bureaux te AdresTeletoon 43130 en 43331 49 88 p a Raadhuis Kamer Ut Boofd Ir A van Walraven p a Diwero Veemarkt I Groningen Martinikerkhot U Hootd Ir R L B Dtnta Leeuwarden Korfmakerstraat U RooCd Ir l Ypes Deventer Kap sweUe i B td Ir i van Noppen Arabem SueeMusplein M BeeAl Ir B B Rleuwerts de Vriea Amersfaort Utfechtscheweg lOü BeeM Ir A Boe PAzn Velsen KatuaBcade I Haotd Ir R Dufour Iravenhage Koninginnegracht n Hoofd Ir J Halm Middelburg p a TtJdpUlke Gemeente Secretarie Molenwater 4a Hoofdjr E n TtJen M Hertogaoliosch Oranje Waaaaulaaa N Hoofd Ir P Wlllearoler Maaalrlcht Boulllonstraat U Hoofd Ir P W J Kallenbach Amsterdsm Rotterdam ar BlageB Oraite Ittailand 0 t nel CMierlnqd Utrecht net vaa Beverwijk 3141 Maord Holland nitioBderlng Amateraam met yas Zuld HeUiBd uitzondering Betlerdam Zeeland Noord BrabaatI LImbuif M October ttU OFnCIEELE PUBLICATIE AN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NUVERIffilip EN SCHEEPVAART INLEVraiINa TAN BONNEN TOOB VMTE BRANDSTOFFEN DOOB DETAnXIgTlT De Secretaris Genenud van het Departement Van Handel NUverheid en aeheepvaart maakt bekend dat brandsfotfenhendelaren die bran atoffen hebben afgeleverd tegen K F bonnen voor kookdoelelndea en den Ixinnen met btj de Plavteelüke Distributiedlenslen tegen toewijzingen hebben kunnen inwigaelen deze met K F gemerkte bonnen alsnog tot 1 December 1941 bU de dlstrlbufledlenaten kuimen inwisselen Zt dienen deze K F bonnen tezamen met de overige bonnen voor vaste brandstoffen In veelvouden van 9 stuka en met een minlmuin van 130 stuka In te levereiL VoorU wordt bekend gemaakt dat de termUn gedurende welke genoemde bonnen bij de Plaatoewke Diatributiedlensten tegen toewijzingen kunnen worden tngewls eld verlengd ia tot ultarl k vier maanden na den datuiji waarop de geldlgheidfduur een aanvang nam COOO 32 OFnCIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMEN1 VAN LANDBOUW EN VISSCHE UJ Dl PRUZEH VOOB DB AKKEBBODWPaODDCTEN VAM OOOST l 4t Het RUksbureau voor de Voedaelvoorzienlnc in Oorlogstijd maakt het volgende bekend Hoewel thans met betrekking tot de diverse akkerbouwproducten van oogst 1043 nog geen volledige prtjsrigeling kan worden bekend gemaakt kan ten aanzien van de prijzen voor wintergranen van oogst 1943 nu reeds worden medegedeeld dat daarvoor In leder geval prijzen worden gegarandeerd welke tenmlnate gelijk zijn aan die van ooget 1941 te weten Tarwe I 13 23 t er 100 kg Rogge 12 79 per 100 kg Teneinde de prijs van wintergerst meer in overeenstemming te brengen metdien van tarwe en rogge en den thans Voor zonwrgerst geklenden prils wordtvoor wintergerst oogst 194 in ieder geval een prijs van U per 100 kg gegarandeerd M October 1 U 7 6768 32 OFFICIPLE PUBUCATIE VAN DEN GEMACHTIGDE VOOR DE PRIJZEN ArLKVERINQ EN PKI BN VAN TABAKgPBODOCTEl Bericht No M Ofider verwijzuig naar het perabericht Inzake het doen van opgavendoor othandelaren in tabakaproducten deelt de gemachtigde voor deprezen mede dat de opgaven die geapecifloeerd moeten ziin naar aoort merk detailprijaklaaae en leveranciers respectievelijk afnemen tevena moeten vermelden Inkoopprijzen en voor wat betreft verkochte hoeveelheden bovendien de verkoop prijzen Oe namen en adre n van leverancier en afnemen moeten nauwlceurltf worden opgegeven Oe varplichtmg geldt zoowei voor grossiers ala z g ub groaaien De op een bepaalde week bebekklng hebbende opgaven moeten ul rlük dea Dinadags van de volgende week verzonden worden aan den gemachtqide voor de prijeen Bezuldenhoutacheweg IM i aravenhage Oe aarate ongave aal fedaan moeten worden over de waak van lT October t m t NAvenber Nadrukkelijk wordt er nog de aandacht op geveetigd dat groothandelazen ingevolge het Prijivormingibesluit 1941 yerplichi zijn aanteekening te houden Van tfai door hen gemaakte verkoop prijzen Dt hierop betrekking hebbende copy tacturao e d moeten geSurende twke laren irarden bewaard T60 40 WfKmLE PUBUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERU ▼ OOUAAdtWOAVC TLIBSCkwABCir DOOR OnMÜAUttS b Secretaria Oeneraal van het Departem t vkn l andbouw en Vlaaeberil maairt bekend dat aan de detaiUlaten die vlaeadtwaren verkoopen in den loon van deze week kaarten of worden toegezonden welke zU op tr October a a ingevuld bil de Plaataeittke OUtrIbutledlenlten dienen In te leveren Op deze kaarten dienen de detantiaten In rantaoenen hun voorraad vleeachwaren per M October IMt op te geven alaniede de hoeveelheid vlaeachwaren welke O nof van hun laveranfier zuUan ontvangen op reeda toegezonden toewijzingen Daamaaat moeten zij opgeven het aantal rantaoenen vertegenwoordigd door de In hun bezit ztjnde geldige bonneii en toewijzingen voor vleeachwaren alaook hal aantal rantaoeneh vwtegenwoordlgd doer de door hen over het tfittv van 6 tot M Oeteher IMO ingeleverde XMUien Aan da band van de IJiiceTUlde gegdvena zuika aan degenen die hiervoor In aanmerkitig komen vawschot wQzingen vleeacliwaren worden verattekL Oe detaUllsten worden er met nedruk vtior gewaanchuwd niet meer voonofaottaewUzIngen van de PlaataeUJke Diatrlbutledienaten in ontvangM te nemen daa zq radentkerwtlie kunnen omzetten daar in den vervolge ter Vervanging van bedorven vleeachwareB gea nieuwe taewUzingen zullen worden tütgcrelM mst 36 Nnvm coDPOKu too tabwcblowL W Metretaria Q en e rt al van het Departement van Landbeww en Viaaoliarlt Bt aafct bekaniL dat In den vervolge op de nieuw aan te maken ooupurai voor arwnbloem de opdruk aen rantaoen = 70 gram niet meer zal voorloMnen Uiteraard ttlQlt adhier de waarde van één rantsoen tarwebloem op 10 fiara Vehandhaafd 6790 10 i I M aiiipa l MMaiw astJ ü n iiiia As mi ii OJFFICIEXLE PUBUCATIE VAN HET J EPARfEAIENl VAN LANpBOUW EN VISSCHERU N HIT OEMtCmc VAN CÖNSCMeNTSNBONNKN DOOB OBOIUBU TT J Bt DETAnXUTBN De SecretarU Oenerael van het Departement van IjindMouw en Vlaacfaertl Blaakt het volgende bekend H toe was het bIj de diatributie van hsvenamiddelen toeieataan dat OatatUlaten en gnsüerV per tlutributleperlade een bepsald gering aantal oonsumentenbonnen mochten gebruiken om hiermede zich te tievoorraden bt andera datallUstan en grasaiers Tluns Is bepaald dat het met iiigang van 2S dezer verboden U dat detaUUsteil en grossiers tegen afgifte van nsumentenbonnen voor levensmiddelen koopen m andere detaillisten of grossiers Zij kunnen zich in den vervolge ultakittend bevoorraden met gebruikmaking van loe wijzlngen welke de distributiediensten tegen inlevering van de op opplakvellen verzamelde consumentenboimen verstrekken 1 ultzonderUig w rdt voorloopig gemartt met betrekking tot de consumentenbonnen oor rijst eieren en melk Voor deze fosderen ia aA tt n bepaald dat de deuilllsten zich met gebruik mafcing van de door hen in ontvangs genomen bonnen wei bü andere detaillisten of bij grossiers n ogen bevf vrraden zonder daarbij aan een maximu n aantal iwnnen per periode te zijn gebonden Het aantal consümentenbonnen dat een detaillist per dtstributleperiode aan een MkrllKiedtenst kan auMcden ter terkrtjglng van een toewOzIng bedraagt voori peolvIuclitA aiiïSr fatfftesurrogaat jam tarwebloem kebal kaas vleeacfawven ardappelan bkvenneut lort of vermiceOi tezamen met maltena een aanUII benoodigd voor teainfiini 90 rantsoenen Voor boter boter met redtAstleVmargerIne sptjdimt of spfsoUe bedraagt dit aantal tanr l 1 1 nntsocnfn Voor vleescit tenminste 100 rantsoenen en voor brood tenminste BO rantsoenen Slechts wanneer bonnen voor dit of voor een aantal rantsoenen worden aangeboden komen de detaillisten in aan voor een Vtoewilzmg Dit houdt dus in dat detaillisten die een B oaet ar dialributlepetiode in tm bepaald artikel hebbed dan Bouwt OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NUVEftHEID EN SCHEEPVAART o i U Uw hatel Neen dat laat U heel ver tandig aan de valcmengchen over Waarom zou U dan zelf Uw waich wel thuis doen 7 Oeel haar uit huig hel apaart U tijd goed en geld Laat Ui wasch vakkundig behandelen Vw a d gocrt kmgar fd kM aMcgoert bmi DE MODELWASSCHERli QoBda Telafotm 20M Bedri fmater zoo zadit ah regenumter trrrfrjrrrTrrrrrTrrmf o 3592 35 INTEMTAKlgAn VAN TEXTIE RODVCTEN an 4R BIzondar maakvil an zaar alagaiH H P VAN WIJNGAARDEN KtEIWEQ 77 OOUOA De Secretaris Generaal van 1WI Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt inzake de Inventarisatie van textielproducten het mdervolgende tiekend 1 tedere handelaar in of fabrikant van textielproducten is verplicht op 1 November aj zyn geheele voorraad volledig te inventariseeren De betrokken ligks reaux zonden daartoe formulieren rond aan him vergunninghouders met daarbij behoorende toelichting Van de textielproducten die niet op de arlikelenlijst van de invenUrisatieformulieren zijn vermeld moet toch de voorraad worden opgenomen en ala bewijsstuk voor latere controle worden bewaard O 358S 25 Handelaren of fabrikanten die geen formulieren van hun rijksbureau tijdig hebben ontvangen dienen d ze terstond aan te vragen BH den wederopbouw van hei oortnale zakenleven U a lv erteeren een dei maclitlcita hulDmiddelen Mocht letnand textielproducten anders dan voor eigen gebruik in voorraad hebben en nog niet bi een der rijksbureaux vooi textiel zijn ingesciireven dan is h verplicht lech te invenlariseeren en deze formulieren terstond aan te vragen bij het rijksbureau voor de distributie van textielpi oducten door den handel RUkabureau Distex Andries BickeHveg 3 te s Gravenh ge Niet aüeen een sieraad maar ook onmisbaar in Uw keuken I De verkoop en aflevering van textlelprodtictcn in den ruimsten zin des woord is verboden vanaf M October tot en met 2 November 1941 Voor den verkoop en aflevering alsmede voor de voorraadadministratie gelden na 2 November 1941 de vooi schriften die door de betroignm rijksbureaux zijn Voor de handeUren Jun worden verwezen naar handleiding no welke deze week werd verzonden 6797 48 Parfumerieën Toiletartikelen BALT A OE JONG Oosthaven 29 Tel 3364 Schêerbenoodigdbeiien SUBLIEM entharlngscrime 5tf Mill pw lub PROVINOALE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANraOUW EN VISSCHERU VbRVOBB van VOEDERBIETEN Da Provinciele Voedselcommiaaaris voor Zuid Holland maakt in aansluumg op de reeds eerder bekend gemaakte voorwaarden voor aan en verkoop van en den handel in ruwvoeders bekend dat het verveer van voederbieten verboden is Dit verbod geldt met indien het vervoh gedekt is door een d kor o vanwege de N I C A of PICA afgegeven vervoerbewijs Indien biedt door een verbouwer naar zijn eigen bedrljfigebouwen Het vervoer van koppcij van suikerbieten met loof ia vrit SuikerbietenKoppen zonder loof mogen alleen vervoerd warden als door de P I CA hier i voor een vergunning Is verleend Zoon fraaie accurate keukenklok van A Aa DE MOL JAl Veehouders die voederbieten wenschen aan te koopen wordt aangeraden ï i fJSS Ïl i ormulier daartoe bij den P3JI aan te vragen en ingevuld bij den P B H in te leveren BH het verstrekken van een aankoopvergunnüig ontvangt de veehouder tega4 kerlt d het vervoerbewtls wat door hem met de aankoopv ergiuuimg direct aan zijn leverancier moet worden afgegeven Sü ïyïflTI ï ï S ï ulkerbiotenkoppeB zonder loof dient bil de betreffende P I CA Ie worden aangevraagd 6805 38 o 3388 20 TEL M79 G 3599 25J vcaa Carillon scheermesfës ADRI VAN MAAREN Wijdsjraat 13 DE KWARTJES RUBRIEK Eiken Zaterdag plaatsen wU in de Bwaitjea rnbrlek kJeme adverteotieg tegen een tarief van 1 3 malle tekgtregeJi 0 26 elke regel meer 10 cent bti voornitbeUIiiig Voor advertentiet onder nummer aan het Bureau 10 cent verbooguig 3ewusnuinmer S cent extra Inzending tot Vr dagsmiddagg 2 uur Brieven kunnen ALLEEN worden afgebaald eiken dag vaa I Bor Zaterdagi vaa 9 1 nar WIJ HEBBEN een prachtige orteering Van de NIEUWSTE GRAMOFOONPLATEN in ieder genre WIJ VRAGEN U brent U by het koopen vaa en plaat een oude mee Anders kunnen wg onzt collectie niet gteed aanvullen WIJ GEVEN Tb huur 2 gemeobiL kamers zonder gebruik van keuken R Warmenhoven Steu nkade 34 Uat Fa G Ui BLOEMEN Uw tolk zyn deze week CO eani voor ledere oude gramofoonplaat gebroken of getcheurd geen bezwaar Echter geen CaliièiMa pIMM Te koop een zwart gekleed costanm voor een klem smal pers Pnma kwaliteit Burg Martenssingel 5 Zondags met In Gouda gezocht een kt woning of 2 vrije kamers met gebruik van keuken en jtookgelegenheid Br no 1687 bureau van dit blad Breng Uw oude platen bii nilUlll II IEES eg lüiEIIS4 TEL 2113 Gevraagd een NET DAGAIEISJE Adres Ridder v Catsweg 244 b daagawanaahl werdan groola MHUan oud platen gehaald Aangeboden gem Slaapkamer in Chr gezin voor nette kostganger of jlauf r tegen 1 November 3r no IB88 bureau van dit blad Voor geldbelegging te koop gevr soliede wo ing lage huur geen bezwaar Br no 1680 bur van dit blad Q 3617 SO Te koop aangeboden i g a n GRA MOFOON met pUten Van Vliet Fiuweeliensmgel 50 VOOR IEDER INWONER VAN Te koop een groo SJOKLBAK met JO palmhouten s iljven Adres Kleiweg 48 a B z a nette WlnkeljuffroaWt leeftyd 18 jaar Br no 1699 bureau van djt blad Te koop Eleetro motor m smidsventilateur merk E M E 1 PK draaistr 2800 omw 0 74 K W 22tJ 380 V 2 85 165 Amp 50 j per z g aji Wüdstraat 22 GOUDA EN BREEDE OMGEVING Te koop een H bontmantel zoo góéd als nieuw tegen billeken prUs Br no 1991 bur v d blad Hn boudster gevraagd in klein g4 m middelb leeft P G Br no 1692 bureau van dit blad de Gem ent0n van KACHEL te koop in pnma staat ƒ 16 50 Kleiweg 101 Bnrgerwoonhiila te koop gevr t liefst nieuwbouw Br no 1693 bureau van dit blad BAKFIETS met beste banden 90 Kleiweg 101 Krimpenerwaard Zuidplospiolder t RIjnstiieék is de MEDBELBERGPLAATS Te huur flinge droge zokier en zoiderkamertje in het centrum Br no 1694 bureau van dit blad DAMESFIETS Ï5 Kleiweg 101 Goudsche Courant het aangewezefi dagblad vjoor ieder gezin ROEIBOOT n2 50 Kleiweg 101 ACCORDEON te koop gevraagd planoklavier Brieven met opgaaf aantal bassen merk en prtfs no 1696 bur van dit blad Het publiciteitsorgaan POSTZEGELS elke party en verzameling gevraagd A BfULLEff Groenendaal 41 Te koop aangeboden goed ondarbouden PIANO Br no 1696 bureau van dit blad 2 JONGENS gevraagd leeftUd 14 18 Jaar Aanmelding Raam 248 Gouda voor elicen odverteerder dat eiken avond duizendeithgezinnen bereikt NETTE KOStteANGKR gevraagd Lange TiMdeweg 65 b He beat ertorgdé nteows uU Gouda n omgeiiing B zjL Expedltteknecht goed met paarden hwiende omgaan F 107 Reeuwuk Wit xicb nog niet abonneerde dos dit thaofl 7e koop gevr een paar lubber laanen maat 45 D Nooteboom Da Costakade 22f Gotlda Jong mdsje gevraagd 15 17 r in klein gezin goed kunnende werken voor de ochtenduren Sophia v d Goudestraat 65 Te koop uitstekende Hoogtaaon billüke prus Adres Krugerlaan 131 De abonnementgpHjg bedraagt eiken avond aan hult bezor d la Ck nd f t M per kwartaal t n per OÉÉni of 18 rat per week boiten Gonda by oaw agen Kper kwartaal ƒ 2 36 per naand ƒ 0 71 en 19 cent per weA bit voomltbctallüg Gevraagd net meiaje voor Donderdagmorgen en Zaterdags tot 4 uur Dr Veijstraat 22 Abonnementen worden aangenomefi aan het Bureau te Gouda Markt 81 Telet 2746 bii den beer W F Steenbergeivde Lange i Van WUngaardenitraat 10 door onze bezor Te ko 9 aangeboden 1 Haard kachel z g a n 3 pits gasstel 1 Theetafel rozenhout antiek Kbiderwagen met massieve banden Sophia v i Goudestraat 65 Te koop groot HECHEL8QB DFFET f Bodegraafsche Straatw 25 Te koop een p kedae sehoMien maat 38 f 9 Tollensstrait 8S Te ko 9 ong 100 stuks Glas in Lood pan modem pair 56 x 22 c jn 1 paar pumiM z g a n m 36 Joubertstraat 219 Te kaop een eiken Radiodressi ii bladmaat 12S met dynamische luidspreker Rhiinvis Feithstr 5 gen en b j de agenten buiten Gouda BERGAMBACHT J da Bruin Hoofdstraat J 171 GODDEBAK A Verbooin Smltutraat 24 BAASTRECHT J M da Graafl J v Arkelstrakt C 160 1 MOORDSECHT W de WU Stevenatraat 10 NIBUWEBKSBK a d USSEL J G Terdu Parallelweg 53 ODDEWATEB Firma Ralmn Boekhandel REEÜWUK Slappendel Raadhuisweg £ 77 SCHOONBOVEN H Bleyenburg Voorhaven èf 4 SJOLWUK Joh de Borat Bovenkerk B 60 WADOINZVBEN A Koster Jan Oorrekensinde 30 ulianastraat ISL Gevraagd Wintierjas of OabahUnsju leeftUd 17 10 jaa Br sgeM Qoudsche Couranl Smltsstr 24 Gouderak Ter ovem ge rr d een paarwerkschoenen m 40 42 en eenwinterjas Br no 1735 bur van dit blad BOSKOOFi C da Gropt Z id 820 MO CAmi JacTvan Marie ii Adverteeren doei verkooperi he NIEI u ftnaagi flet resu is des VtliB W WaatsleenS asn de bracht Sinds toe leen acfaoots lal gegeven De Geer generaal rÜtetype ger slecht Het is 5 seat 1 de ai i neni p i taark jnreirt oojea Wrhet Jwftwii V X