Goudsche Courant, zaterdag 25 oktober 1941

BLAD ZATERDAG 25 OCTOBER 1941 10 BÜbsü t w vwÉQt y SP w sm fliN wmvm um tiiiïii aiHii j iriiiiiMiMi lïr IPolygoon v Bilien In tcifcnwoortliKheid ViUi een groot ana tal aatoriteltea wer te Buom d technische school van de Nederland achen Arbeidsdienst N A D welkttgelegen ü m een prachtige omxjeving officieel geopend Polygoon Zéy eimker 194 isr Hl f OOM t4uJ Q 02 121 O 358 90 lUIS I gebroken iten SU WEN adrel soorten muziek ehrUvin no im De Itok tel 3 0 tfUmrea 1 gebruik neraoocn tdit blad nahwf Dan ek 18A fcr wmW 3 S1 if el ieellJi42 Era Bl iucw mMim T SLAGEN VAN DE fiflEUWE STAATSLEENING £ en onderhond mei mr M M Rost van Tonningen Sinds het begin van den oorlog de eerste leening die er ruimschoots is ingegaan lasten van hypothecaire schuldvorderingen Toch is het iifl ukelijk ook voor deze groepen t M verlaging van de rente Op hun n ltheken te kMncn Maar het is de bedoeling dat deze renteverlaging dan op economisch doelmatige wijze dus zonder het vertrouwen op het hypothecaire crediet te schaden tot stand kome Hierbij zal de overheid haar crediet dienstbaar moeten maken Men moet vooral den socialen achtergrond van deze plannen in iet oog houden Het inkomen uit arbeid heeft reeds offers moeten brengen Het is rechtvaardig dat dus ook bet inkomen 1iiti hoofde van kapitaal z n aandeel in ctealsten draagt EaatTOrmlng niaaws leening Ten opzidite van de koersvorming der nieuwe leening is de heer Rost van Tonningen van meening dat deze voorloopig behcerscht ttd worden door liquidaties Dit za zeer zeker slechts van tydelijkeoi aard zyn Met nadruk verklaarde de president dat men er prijs op heeft gesteld de koers van uitgifte tegen 97 procent te doen gsechieden opdat dit door den belegger zou wórden aangevoeld als een eerlijke zakelijke beschouwing van bestaande verhoudingen op de kapitaalnuarkt Gestreefd werd naar een rechtvaardige b andeling der beleggers Vandaar dat wü he Engelsdie a steem van gedwongen koersen van staatsleeningen verfoeien Het Engelsche systeem staat gelyk met vermogensconfiscatie De nieuwe leening zal zich op demarkt zelfstandig moeten ontwikkelen De heer Rost van Tonningen twijfelt er niet aan dat h t breeiken vanden paristand binntn afzienbaren tydmogelijk zal zijn Vooreerst dientevenwel een overgail spjeriode te worden afgewacht Geen oltgllte vaa ganiMnt laanlogan Zoodra de nieuwe staatsleening door de markt voldoende ia verwerkt en de stukken in vaste hanïen zfin gekomen zal de markt wederom voor gemeenteleeningen worden opengesteld In afwachting daarvan zal aan gemeenten en provincies geen vergunningen tot uitgifte van leeningen worden gegeven Deze maatregel is genomen uit hoofde van de overweging dat waar inschrijvers hun plicht deden van staatswege maatregelen moesten worden genomen ten einde hun belangen te beschernien en te behirtigen Slechts door feiten aldus de heer Rost van Tonningen zal het Nederlandsche publiek ondanks de in bet btijtenland gevoerde campagnes vertrouwen krijgen in de gevoerde financieele politiek L at men echter niet vergeten dat de overheid zich niet alleen moet bepalen tot het nemen van maatregelm op financieel gebied maar ook op econranisch gebied Reeds in oorlogstijd moet de productie verhouBd worden In de tegenwoordige tijdsomstandigheden is bet dubbel noodzakelijkde hand aan de ploeg te slaan Ten volge van het wegvallen van onzeoverzeesehe verbindingen zal menthans eindelijk de groote waarde van ons grondgebied voor onze voedselvoorziening begrijpen Men heeft immers de mogelijkheid tot uitbreidingvan den nationalen bodem in de achter on liggende jaren sterk verwaarlooad Met kracht wordt er do w de overhmd aan gewerkt de nationale voerswoorziening te waarborgen De ontgmning van den Noordoostpolder is ter hand genomen waardoor honderdduizenden meer kunnen worden gevoed Het scheuren van honderdduizend hectare grasland la smede ruilverkavelingen en ontwateringen zullen de brood en aardappelvoorziening bevorderen Deze maatregelen hebben niet anders dan de beejoeling het volgendejaar ons land uit eigen kraoft de minimum voeding tè waarborgen di voor de rostandhoviding yan onze ge7pi dheid noodig is De uitvoering van deze en andere plannen kost geld Deopbrengst der nieuwncleening o a zalhiervoor dienen zoo besloot de heerRost van Tonningen zijn uiteenzettingen jïaar aanleiding van het succes dat I gB it emissie der 3 pet staats jigijij Nederland 1941 is ten deel f nlloi heeft een redacteur van het JJU een onderhoud gehad met rar t li BoBt van Tonningen president ie Nederlandsche Bank Het jroóte erkentelijkheid maakte I fe heer Rost van Tonningen ewag I m II 3 leening een suc Hlieweest hetgeen bl kt uit de I Mnzienlijke overteekening Zoo iltekend beloopen de totale in ril vingen rond ƒ 600 millioen hetl lOO millioen meer is dan werd WIM i I t resultaat van de nieuwe leenh ite te opmerkelijker waar hier I ï l et eerst sedert jaren weer een tolbleening van het 3 4 pet type Ht de missiemarkt kon worden ge bncnt Siodi het begin van den oorlog is in kening de eerste die er ruim iMs il ingegaan De leeningen ultI mnrai onder het ministerschap van h G er en onder den secretaris icnil Trip die van een 4 procent I l type waren 4jn door den beleg IRtiMhts met moeite opgenomen Stt is dit keer de bedoeling ge itbt de leening uitsluitend te doen iplmigen met gelden waarover de Mriieid geen directe cpntróle heeft Dit deze operatie desalniettemin toch Idlugd stemt tot voldoening Zoo a d houdiTiB van de naamlooze WSWblschapppn als die der indivi We beleggers heet er toe bijgei iapivde jongste emissie tot eMi suc temaken De rentevoet in ons land O de markt op een renteniveau 1 314 procent voor te liereiden is i I Ktie gevoerd die tot doel had het I Jpek te brengen tot een andere ildetring van de kapitaalrente dan Jtitoverre het geval was De heer i JJ van Tonningen verklaarde dat I Htetis in zijn laatste jaarverslag 2 Nederlandsche Bank de wen gWkheid naar voren had gebracht Jl Mt economische leven in NederI ii ging baseeren op een rente ÏP voor langloopend papi r van Spocent Ipbewust is d president er der oe overgegaan om de kapitaal 3 ♦ Iids enige maanden te blok J voor gomeenteleeningen die liooger rentetype hadden opdat Ml loring zou intreden ten op2ichte de bestaande jflannen Wanneer j P gemeenten en provincies een HW hadden gedaan op de kapi gllMkl Wntepercontage de 3 procent te m gegaan gevolgen van de getroffen maatJg hebben ïich dan ook in de z ons liggende maanden doen l Het eerste geVolg was dat Jfocent loenmgen dietonder mi S De Geer en secretaris generaal l ren uittegevcen en die eenige r on4er d koers van uitgifte de pankoers wisten Ie bëreiSLf lelfs konden overschrijden f Stms bleek het mogelijk 9m op j Mdbnefmarkt enkele 4 pet r wi te eoBVerteerm in 3 VWAen 1 k ontwikkdmg lal op den t wl ïeheele conomiache leven in M Profiteeren In dit verband 52 e Prp ident der Nederlandsche IjOe hoop uit dat de rente van l JJ re schuldvorderingen in de ita J komst een overeenkomstige r gelpidpliilte daling zal ine wt nadruk werd de hoop uit tó i 1 stand zal komen Het i Wtv S overheid fciR WOTden geboden Si S lijk categBrie i van jj n die in zoodanige moei e P len dat zij op zichzelf Nbi verlaging van rente llu y Men denke büv k teSit r n boeren die t aan onder hooge rente SjMtt dan zou in menig geval BINNENUND Ned Socialistische Werk Gemeenschap ontbonden Blkens een bericht in Het Volk vai gisteren is de Nederlandsche SoCi istische Werk Gemeenschap ontboMen In een verklaring yan het bestuur wordt o a gezegd De ondermijlnende geruchten welke opzetteluk over leiding en leden zijn verspreid de grievende bejegeningen welke leiding en leden dagelijks bij hun arbeid voor de N S W G moesten ondervinden het feit dat er geen enkele reden bestond om hun oprechtheid en goede trouw in tw tel te trekken z jn de oorzaak geweest dat de in het belang der Nederlandsche arbeiders géwenschte groei uitbleef en niet de omvang en de invloed is bereikt benoodigd om het gestelde doel namelijk het voeren van practische politiek te bereiken Hoewel deze ontwikkeling betreurende zün Ifiiding en leden van de N S W G van oordeel dat zij gehandeld hebben tegenover het socialistisch beginsel zooals naai hun inzichten en overtuiging hun plicht gebood Zy vinden het allerminst onteerend te moeten erkennen dat de N S W Tï tegenover de verspreide laster en de op groote schaal ondervonden ondermijnende tegenwe king geen middelen ter beschikking stean om met zichtbaar resultaat jjractische politiek op soeialistischen grondslag te voeren Het is op deze gronden dat leidingen leden besloten hebben alle toegetredenen hun yrijheid te hergeven enmet ingang van 19 October 1941 totontbinding der N SW G zijn overgegaan Alles voor het vaderland Dat is niet alleen de lijfspreuk van de W A der Nationaal Socialistische Bewegmg dat ia niet alleen het parool voor de Nederlandsche na tionaalsocialisten die aan het Oostfront stryden voor een vnj en zelfstandig Nederland dat behoort ook de lijfsnreuk te zyn van lederen NederlaTOef die beweert een goed vaderlander te zijn De tljd van praten is voorbü met debatten en twistgesprekken niet fluisteren en lasteren worden on volk en ons vaderland met gediend Deze tijd vraagt daden verricht door vastberaden manoeii die een open oog hebben voor de werkelykheid die tiegfijpen dat daar in bet Oosten ook ons land wordt vry gevochten da daar ook over onze toekomst beslist wordt Alles voor het vaderland Voor een gelukkige toekomst van ons vaderland ziehier waarom die duizenden Nederlandsche vnjwjlligers de wapenen opnamen en samen met de Duitsche weermacht en de legers en de legioenen van andere landen stryden totdat de overwmning behaald zal zijn Nederlandsche nationaal socialisten geven het voofbecld aan aile goed willende Nederlanders die niet alleen zeggen dat zjj echte vaderlanders zijn maar die ook de daad bij heï woord voegen Nederlander volgt de voorbeeld meldt u aan bü het Vröwilllgerslegioen Nederland Koninginnegracht 22 te Den Haag Nieuwe gevolmachtigden voor Noord Brabapt en Utrecht De Rijkscommissaxis heeft overeenkomstia aiL 4 alinea 2 van zijn ver ordeni s van 29 Mei 1940 over de uitoefenmg der regecringsbevöegdheden m Jfederland tot de volgende personeelsWyzigmgen besloten De gevolmachtigde voor de provincie NoordiJrabant Ritterbusch heeft een aanstelling gekregen m departykanselary Tot gevolmachtigdevoor de provincie Noord Brabant werdde gevolmachtigde voor de provmcieDrente gouwinspecteur Thiel benoemd De gevolmachtigde voor deprovincie Utrecht dr Joachim heefteen aanstelling gekregen in het ryksministerie van Binnenlandsche Zaken In zijn plaats werd tot gevolmachtigdevoor de provincie Utrecht benoemd deReichshauptstellenleiter Sommer mTRRKING AANSLAGBnjETTEN INKOMSTENBEIiASTING Binnen korten t d zullen worden uitgereikt de biljetten voor de voorloopige aanslagen in de inkomstenbelasting over het belastingjaar 1941 Deze aanslagen vervallen in vijf termijnen De eerste termijn wtvalt aan het einde van de maand volgende op die welke m de dagteekening van het aanslagbiljet is vermeld de volgende telkens een maand later Aan de ontvangers der directe belastingen is opgedragen aanstonds na het vervallen van den eersten termijn tot vervolging over te gaan RECHTSZAKEN AANSLAG OP EX VERLOOFDE Bar mixer hoert 4 jaar tegen zich eisehen Het gebeurde op 17 Maart dat deN Z Voojlïurgwal te Amsterdam inrep en roer werd gebracht door eerpoging tol doodslag welke daar Brerdgepleegd door een man A Deze man een 31 jarige bai nuxer uit Den Bosch had in woede ontetoken zyn 26jarige vroegere verloofde met een mes l ewerkt en bloedend was de vrouw traat ineeng eakt In Juli veroordeelde de rechtbank hem tot twee jaar en zes maanden gevangenisstraf met aftrek van o rarrest Gisteren stond hg in hooger beroep terecht voo4het gerechtshof te Amsterdam Ook nu verklaarde de man evenals bu de bebandelmg voor de recht bank dat hy nooit de bedoeling hadgahad te doodea Hij had in drift gehandeld De procureur generaal die dit een zeer ernstig mjsdryf vord achtte de straf aan den lagen kant Hij wilde het vonnis bevestigen doch de omstandigheden in aanmerking genomen en gezien het niet onverdeeld gunstig rapport de straf verhoogen Hij vorderde tegen den bar aiixer een geyjmgenisstraf voor den tjjd van vier jaren De verdediger mr W Brouerius Meijfcioom pleitte clementie Uitspraak Donderdag 6 Novembar DON JÜAN STAAT TERECBT Drie jar gevangenisstraf geëischt Voor de rechtbank te Amsterdam stond gisteren de iieruchte huwelijkszwendelaar Jan Hali tegen wien in de kranten herhaaldelijk is gewaarschuwd terecht wegens opiichling Deze 50 jange man maakt er een gewoonte van huwelijksadvertenties te plaatsen of op dergelijke advertenties te schrijven Daardoor kwam hij dan in contact met trouwlustige dames die hij een gelukkige en onbezorgde toekomst voorspiegelde D e toekomst was voor hemzelf in zooverre onbezorgd dat hij er financieel beter van werd De dames echter ver loren haar illusies en een deel van haai bezittingen zoodat zij het tegendeel van gelukkig werden Deze lafhartige oplichter die sinds 1914 herhaaldelyk wegsns diefstal oplichting en verduistering was veroordeeld ha4 talrijke vrouwen bedrogen Voor drie gevallen stond hij echter nu terecht Een der dames had hij wijsgemaakt dat hij draaiersbaas bij d Vereenigde metaalfabrieken in Delft was Hy verdiende f 70 per week had eer huis in Delft en zou spoedig bedrijfsïeider worden In September be oofdc hij te gaan trouwen Deze dame lichtte hij op voor een pond koffie een ons thee en toiletzeep Die koffie en thee had hij bestemd voor arme menschen De man gaf voof de rechtbank de feiten s echts gedeeltelijk toe ofschoon de dames alles bevestigden wat in de tenlastc legging was opgesomd Ondanksi dit alles trachtte de man zich schoon te oraten üfben de dupe van de veithaaltjes vajf die vrouwen zei hy brutaalweg De officier van Justitie mr A S de Muynck Keizer wees erop dat in de dagvaarding s echts een bloemlezing voorkomt uit de op irhterspraktijken van dezen man Weerzinwekkend leelijk en minderwaardig noemde de off cier het optreden van dezen man De officier eischfe een gevangenisstraf voor den tijd van drie jaar De verdediger mr J Heil pleitte clementie Uitspraak Vnjdag 7 November DE MOORD IN STADSKANA 4L Zes jaar gevangenisstraf geëischt Voor de rechtbank te Groningen stond gistermorgen terecht de 29jariga nsco venter J B uit Stadskanaal Verdachte heeft op 15 Juli van dit jaar in de Hoofdstraat te Stadskanaal een collega met een mes twee steken toegebracht tengevolge waarvan het slachtoffer éenige dagen later issoverleden De aanleiding tot de7en moord was de verhouding die B aangeknoopt had met de vrouw van W Het slachtoffer V d Z had W ingelicht en deze zette zijn vrouw de deur uit Toen B haar met V d Z ontmoette is een twist ontstaan waarbij de laatste door messteken getroffen werd Na een uifvopng requisitoir H chte de officier van justitie mr J N Memder ma een grivangenisstraf voor den tijd van 6 jaar Klfr ST EN LETTEREN EEUWIG LEVENDE TEEKENS TENTOONSTELLING IN HAAGSCH GEMEENTEMIJSEUM Zinrijke i onbolen Wanneer men tot vow kort aan deji door sneeNederlander vroeg of hjj wist wat Sibbe kunde beteekende of hij weleens nagedatht had over de diepere beteekenis van de runen en w ovee andere teekens die op schuurdeuren en gevels wagens en emmerrekken ten plattelande te uen zijn dan zou hy vern oed lijk vreejMl hebben opgekeken Pe houtsnQkunet het smeedwerk en de pot tenbakkeri van het platteland Interesseerden hem waarsehbnlijk eer matig nog minder de symbolen die de vaardige tiand van den ambachtsman d êuwen door op de ge bruiksvoorwerpen fan den boer aanbracht We willen niet beweren dat in de7e onverschilligheid ten opzichte van onze platte andsbeschavlng en haar symbolen een radicale verandering Is gekoiren maar er is voor mze historie èn onze cultuüi den atsten tijd toch een grootere belangetelling waar te nemen Voor zoover deze belangstelling gezond U en in goede men wordt geleid valt ze alleen maar toe Ik juichen lu dat opzicht heeft de lentoonsteliïig Eewig levende teehens die momenteel Jn t Heagsche Gemeentemuseum gehouden wordt een taak ie vervullen een taak welke wc tweeledig kunnen tien In de eerste p kats wil liJ de belangstelling voor het oeroud in de plat telandscu tuur doen herleven en daarnaast tracht iij de moderne kunst te bewegen dit oer oude In haar vormgeving te verwerken Daarvan zijn op deze tentoonstelling reeds eenige fraaie voorbeelden o a een kleed e n kastje en enkele borden te bewonderen Doet is vooral in breed krengen voorlichtend te werken en de UMichtIng is in eenvoudig overeenstemming daarmee mogelijk gehouden Alles is overzichtelijk gegroepeerd en zoo helder nrVffgelljk verklaard en degene die It ziet en in ztch opneemt zal v e kunnen doorzien wat hem vroeger als zuiver ornamentaal voorkwam Hij zal het radkruls cm de di ken i n zien aïs hp rvmbool van de on verander lik haar baan tusschen opgang en ondergang voltooiende zon de veelvuldig v rkonitnde zesster al het Germaansche zinnebeeld van geborgenheid in den eeuwipen wetmatlgen gang van even en sterven den le en boom in de bovenlichten van huizen als symtx van de gebondenheid aan de aarde en den drang naar het licht WJ wist dat het vogelpaar de til e werking der natuur verzinnebeeldt dat de zw an de boodschapper is vaft het vruchtbare leven Ja er is 7ooveel op deze tentoonstelling dat we niet wisten en dat de man die eeuwen lan § onder deze symbolen leefdede bofr evenmin wist en weet De handwerker van vroeger zal vaak geooeg lijn versieringen hebben gekozen afleen omdat hij ze sierlijk vond en ronder de diepere beteekenis envan te beseUen En de boer van tegenwoordig zal even vaak zijn schuur m t lU een of andere rune oriuinien t c3i alleen Omdat dit teeken er in vaders en grootvaders tijd ook op stond On eerbied t enover dezf symbolenmet aan overdrijvliic gaan lijden £ rdat gebied al veel gesctweven en gedat ten onrechte met een nur tlek waasomhaogeji en men krijgt it ens den dat ook op deze tentoOMlellmg dedienere zin teveel verheven wratlt bo en deorn menteele iMteekems En dftt de kunst rheid van het platteland tot frooie dln n In ktaat was bewijzen toch wel de prachtige Workumer èardewerkproducten uit hetkunsthuls Utuin de ra l gesnedenboerenkaste n en de sierltik bewerkte yzerengebrUiksvoOTwerpenl Kortom er zit ook nogeen AmbeebtcUJke kant aan het vele dathier is geëxpoMcrd Men mag zidh Verdiepenin afkonut oi beteekenis ervan maar dezetentoonstelling zou slechts tmdeele aan haar H zet t eantwoorden als men otdc niet deg ocmheid vim dit cuituurl ezlCrOP z ch liet lin werken ïr U hier veel te zien en veel te leeren De e ie wowlt getroffen door lïenijkheid van lijn en de andere ziet een wijd studiegebied voor zich geopend Maar in beiden ontwaakt toch eerbied voor het irfatteland en r n kunat onderdeelen van een cultuurbezit die el te lanc stiefmoederlijk zun beliandeld M VAN DE MSEBERG VAKGROEP KLEINKUNST OPOBBICHT In het gebouw van het d arte nent vanVolksvoor chtfng en Kunsten la gericht devakgroep kleinkunst onderdeel van hetTheatergilde van de Nederlandacttf Cultuurkamer i o g Tot leider van deze vakgroep werd benoemd de heer W Caron te HÜvefsum Zij die meenen de bevoegdheid en de geschiktheid te bezitten om tot de vakgroep kleinkunst te worden toeg eten worden verzocht schriftelijk een aanmeldingsformuHer aan te vragen bij den zakelijk l der van de vakgoep Kleinkunst adres Nederlandsche Cultuurkamer 1 o 2de Van den Boschstraat 44 s Gravenhage VEBHOOGING DEB VEBGOEDIN AAN TOONEELSPELERS Nadat het vorige jaar door de directies der verschil ende tooneelgezelschappen een verzoek der artisten de séj our vergoedingen te verhoogen waa algewezen heeft de vakgroep 1 tooneel onderdeel van het theatergilde van de Nederlandsche Cultuurkamer 1 o deze kwestie in behandeling igenomen Tliane is een door haar ontworpen séjourregeling die vrywel over de heele linie een verhooging der vergoedmgfen beteekent door de directies der gesubsidieerde tooneelgezelschappen ingevoerd Mede dank zo den steun van het departement van Volfcsvoorlicbtlng i Kunsten la door dezen maatregel een einde gekwnen aan den ongewenschten toestandr dat ék artisten een deel van hun salans moesten besteden omdat de vergoedingen voor verblflfkosten te laag waren JEUGDCONCERTEN DOOR DEN NEDERLANDSCHEN OMROEP De Nederlandsche Omroep organiseert dezen winter een aantal jeugdconcerten die gedirigeerd worden dooi Leo Ruygrok Deze c Hicerten zijn gnüs toegankelijk voor de rijpere jeugd ven 15 tot 20 jeer KERK EN SCHOOL BEKOEPEN BENOEMINGEN ENZ Ned Herv Eerk Bedankt voor Houten U ds W L Mulder te Veenendaal Berrie pep te Oud Albas loei ds J W van der Linden te Kootxrijk Get Kerken Berotpen te Dedemsvaxrt t eede predikantsplaats ds H van der Wey te Munnekezljl Chr Ger Kerk Tweetal te Driebergen d N de Jong te G venhage West en ds E du Marc ie van Voorth iyzen te tJrk Afscheid bevestiilnt en intrede Ned Herv Kerk D $ J Hoogenkai ip overgekomen van Hlndeloopen deed Zor dag Intrede te Spannum en Edens Ds H J E Caron die naar Hardegarijp gaat mtn Zondag afscheid van IleersumPoppingawier en Imsum Geref Kerken Wegens vertrek naar Maassluis na ds K W Dercksen Zondag afscheid van Maastricht Komende van Zuidwolde Gr deed ds 3 R Homme Zondag als tweede predikant intrede te Winschoten Ds p W Bouwsma die naar Breukelengaat nam Zondag afscheid an UsselmuidenGrafhorst Ds A J Boss die het beroep naar Knkhuizen sanram neemt op 23 Novembar a s afscheid van N megen en doet op 7 Decembe intrede te Enkhuizen Ned Berv Kark Bedankt voor s Gravenhage vacature dr H Schokking ds R BiJIsma te Hellendoorn Getet Kerken Aangenomen n r Zuidliorn Gr ds W J van Otteiloo te Oosterend Pr bedankt voor Wlrdum Fr ds W J van Otterio te Ooslerend Fr Ger Gemeenten Beroepen te Séheventngen ds T Dorresteyn te Opheusden Tweetal te Werkendam ds W C Lamalnte RotterdamZuid n da H Ustenb r teKamller NM Herv Kerk Bedankt vooil Zullen U ds ƒ J R van der Ree t Vianen ngenomen naar Heulerwljk toez cand n vG MettertaK thans hulppredlker t Markeio ChrkGeref Kerk Beroepen te AmsterdamOost acalure nrof G Wisse ds J G van jainnen ri5en N H Zeldi km JDbUenm Ds C Veen emeritus predikant der Ned Herv Gemeente te Haarlem herdenkt op 29 October den dag dat hM voor 5 Jaar te Hall in het predikambt bevestigd werd Afscheid bevestiging en tntrede Dr W F Dankbaar die naar Goes at neemt op 30 November a 8 afscheid van Sint Anna Paroeht en doet op 7 December intrede te Ds H Visser van Dordrecht die naar Sassenheim vertrekt neemt op 30 NovemlMr afsctietd van Dordrecht en doet op 7 December intrede te Sassenheim ACADEMISCHE EXAMENS Lelden Doctoraal rechten de heer Wi G A de Meester Den Haag Propaedeutlsch theologie me A F Pluim Epse Gorssel Doctoraal geaehiedenls me AMP Mollema Den Haag Candidaats rechten de heeren G de Serière Wassenaar H Dirkzvager Koog ad Zaan en W Koop i Den Haag Doctoraal ex Nederlandsche taal ta letterkunde mej O van Euul Bot iji ëcht Gepromoveerd op proefschrift Laboratorium methoden ter ondersteuning van het organoleptisch onderzoek van vleesch tot doctor in de veeartsenljkunde de heer J J L Poatema geboren t BrleUe EFFEtlEIIIEUIS tMSniMM Noteeringen vin 25 Oct Pm en Oem leenlnteB V K L IL A dam lajg 15 Dito Ie 1837 31 M s Gravcnhage I 1S37 Jl i tSH Rotterdam 1 en 3 1 liA K B V Cfct Z ttW i KM H AanvuUIngen Hypotheekbanken Fr Oron Hyp Bank Pd 4 N Hyp b V id sart K i Nh mi ladaitr ondetnemlageii Bergh a en Jurg F v d i OW sy Bt Levers Zeep MD Obl 4t t JU3M AANDEELBM Buk en CtedletlasteaiBgeB A dam Bank aaod jjg j ia Ine Bank dito lasM mu Nederi Bank A ISl iST N H Mi aso UB Rott Bank Ver aand I4iu 149 Twentsche B AA ut Aidnatr endenembifen Alg Norlt gew A Heemaf aand U6i igg K N Boogov aand Kon N Zout I A Lev Bt en U C 100 o pr t N G en s r iot Ned Kabelfabr dito Rott D MIJ C V A m Z Stork aand O Twijnstra Pref A Ver 81 fb aand ï Ver Pf V Gelder imu Werkspoor A tand S Wilton r few A Sn BaBdeliTareeBlglitgea Born S H M A xSk MH I Cr en H ï B A m S MUn oowoBdameinlngai BI uy Ie rub A bM m ScbcepvaartmaatscluppUeii Nlev Goudr A ju MiJ Oostzee A 17 m Diversen BUenkorf A 171 Spoor en Tramwegen Dell Spoor A U2u Prolongatie jj J ACTIEVE FONDSEN Staatsleeninren Nederlud Indië 40 ie 1000 4 IdOA louw 40 2e 1000 4 fiS wu 40 Mf 19414 10D lOO lOOW 1938 lOOO 3 31 j fi 8J 92 f IndastrieëD Alg KunstztJde Dnl 145lt 144J 144M U6lf Caivé Olief C gew 119H n7tf UD UtÜT Fokker il7 J17H Lever Bros en IJni IB iaOH igi lOOM Ned Ford Aut Sa jaS Philips G B v A SR4M 8 X nu Dito Pref w A 157 IW Dtvemen Oost Borneo MM A atH Petr Ondenemlngeii Dord Petr Ind MQ G Aand 287 Kon Petr Mij Idem 319 ail 31SH 316K V ScheepvaartmaataehappUen HoU Am LlJnAaijd U H M 148h i47I JavaChina Japan Ltin idem 170 1 8 ITUh Ned Scheepv Un ld 210 206 07 ail9H RtUkeroadeiaemlngea RandelsT Anut 7 47 éi l Ned Ind 8 Dn id M4h 264 Ver Vorst C M f2SO 900 A t l IS4H 1 M1MMTabakaoadememingen Dell BaUv Mt A iT 75 74 Dell MU i flOOO C V idem n H aua 811 Senembah Mtl Idem S3 JOif Snbberondemamlagen Amsterdam 31Q 8U4 807 MtM BEURSOVERZICHT R Cult Aand DeliBat R Mt ld X M Daar den iaatsten tijd tijdens t weeH end meermalen gebeurtenissen zich hebben alg Bpeeld welite voor het geheele wereldooo plex van zeer groot belang Itunnen zijn en de fondsenmarkten daarop vaak do de eea of andere koersontwikkeling antwoord hebben gegeven neemt men op den laatsteu dag van de week ten opzichte van de eètectenl eurs gaarne een gereserveerde houdtalff aan Ook vandaag hield het beleggende publiek zjch op den achtergond en er waren dan ook maar weinig orders zoodat de oOft zetten van zeer kleine afmetingen waren Op de petroleummarkt opende olies Itt vaste houding een goede vijftal punten bo en het vwige slot maar Ungz am aan zakt de koers wat In en in hoofdzaak werd ge bandeld tegen prijzen loopende van 316i t tot 313 2 De affaire In industrieelen wM beperkt vergeleken bij gisteren waren ïm koersen zoo goed als ongewijzigd en de schwnmeUngen onder beurstijd waren gering Zelfs de toonaangevende fondsen gaven slechts heel weimg affaire te aanschouwen lappen Muller waren eveneens onveranderd eir daarbij geheel verlaten De minder courante industrieaandeelen hadden een zeer stille markt maar waren prijshoudend D omxetten in de acheepvaartrubriek waren uitcrat kl n De Indische cu tuurfondsen trokken litaar weinig attentie De tabakken waroi bijna onverand rd De handel in rub twrfondoen bepaalde lidl voomamel k tot Amsterdam Rubbers dU van 307 tot 304 inzakten De affaire In fuik u waarden was vam minimale proporties De tKleggmgsmarkt was stil De Duitsche markt had eein verlatnn vowkomen Alleen tn d kerkelijke leenincen ging op bescheiden school nog wat om tegen prijzen welke bijna geen verandering ondergangen Oifervaardigheid i8 een devi deugden welke een volk voor zvn bestaan noodig heejt Het gironummer vat Winterhulp Nederland is 5553 Prolongatie 4Vs